VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen"

Transcriptie

1 VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste aanspreken. In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over de ontwikkelingen van de discussie die in het Parlement plaats vindt over de pensioenen van de toekomst. Een lastige en moeilijke discussie, die politieke partijen en sociale partners soms weinig subtiel voeren. Waarin generaties vaak zonder onderbouwing tegenover elkaar worden geplaatst. De Tweede Kamer nam op 18 november jl. het wetsvoorstel Wet aanpassing Financieel Toetsings Kader (FTK) aan, ondanks fel protest van o.a. de brancheverenigingen waarbij VOBP is aangesloten. Dit protest zal ook de leden van de Eerste Kamer worden voorgelegd. Maar het ziet er naar uit dat de huidige coalitiegenoten met hun gedoogpartners daar voldoende steun zullen geven aan het wetsvoorstel. Mogelijke beperkingen van indexatie in de toekomst is het grootste risico van de nieuwe FTK, maar ook het afnemen van verantwoordelijkheid en vrijheid van handelen van de pensioenfondsbesturen door meer en stringentere regels. Nu eindelijk de gepensioneerden volop en competent zijn vertegenwoordigd in de besturen, neemt de vrijheid af om te handelen in lijn met de positie van het fonds. Wat dit voor het Pensioenfonds van BP zal betekenen is nu nog niet duidelijk. Wij houden u daarvan natuurlijk op de hoogte. Met veel plezier kunnen we u mededelen dat Gerrit Kamperman door het Pensioenfondsbestuur is benoemd tot de derde vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. Gerrit is secretaris van het bestuur van VOBP en is gezamenlijk voorgedragen door de besturen van VOBP en van Seconer, de organisatie van gepensioneerden van de Raffinaderij. Over de rol van het Verantwoordingsorgaan verwijs ik graag naar de website en informatie elders in deze Nieuwsbrief. Johan van der Steen Pensioen Uw Pensioen Hebt u vragen m.b.t. uw actieve pensioen dan kunt u contact opnemen met de Uitvoerder Stichting Pensioenfonds BP: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. te bereiken op telefoonnummer (op werkdagen 08:30-17:00 uur). De uitbetaling van uw pensioen heeft als streefdatum de 25 ste van de maand.

2 Dekkingsgraad stijgt weer in november De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP was eind november 106,3%. Eind oktober was de dekkingsgraad 105,5%. Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft voor dat de dekkingsgraad minimaal 104,2% moet zijn, zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen. Wat betekent dit voor u? In de uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds BP is vastgelegd dat de dekkingsgraad aan het einde van een jaar altijd gelijk is aan de minimale dekkingsgraad (104,2%). Pensioenfonds BP heeft afgesproken met de werkgever dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het Pensioenfonds lager is dan de minimum vereiste dekkingsgraad. Door deze afspraak hoeft het Pensioenfonds niet te korten. Bron: PINFO (Feedback en analyse van onze vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur van BP) Samenstelling bestuur Tijdens de bestuursvergadering van 24 september jl. is na ruim 11 jaar afscheid genomen van Sylvia de Vries. Officieel was zij per 1 juli jl. geen lid meer van het bestuur. Zij vertegenwoordigde in het bestuur de FNV-vakbond en was tevens lid van het dagelijks bestuur. Per 1 oktober maakt zij gebruik van de mogelijkheid om de pensioenuitkering in te laten gaan. Het bestuur bestaat nu uit 8 personen. Arnold Bakels en Nico Bergmans namens de werknemers. Beiden zijn in dezelfde vergadering voor 4 jaar herbenoemd respectievelijk namens de ondernemingsraden van BP Raffinaderij en BP Nederland. Arno Baltussen en Jan Nieuwenhuize vertegenwoordigen in het bestuur de gepensioneerden. Namens de werkgevers is, na de ontvangen goedkeuring van DNB, toegetreden Harm Jan Lindaart. De overige leden namens de werkgever zijn Sjoerd Gunnewijk, Paul Koole en Mark 2

3 Roberts. Hiermee is de eerder dit jaar besloten verdeling van bestuurszetels, 50% werkgever en 25% voor ieder van de werknemers en gepensioneerden, bereikt. Performance beleggingen en dekkingsgraad De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 106.3% (stand eind november). Begin van het jaar was deze 109,1%. De belangrijkste oorzaak van de daling is verdere daling van rekenrente van de fondsverplichtingen van 2,75% naar 1,99%. Door de goede rendementen en de premiebijdragen door de werkgevers groeien de bezittingen van het fonds nog steeds en staan inmiddels al 4 maanden boven 1 miljard! Het behaalde rendement op de beleggingen tot nu toe in 2014 is per eind oktober zeer positief, ongeveer 12%. Dit wordt veroorzaakt door de goede rendementen in zowel beleggingen in obligaties als in aandelen. Wetsvoorstellen nieuwe FTK per De belangrijkste wijzigingen voor ons pensioenfonds die verband houden met de voorstellen voor het nieuwe financieel toetsingskader (nftk) per 1 januari 2015 zijn: De rekenrente wordt gebaseerd op een 10-jaars historisch Ultimate Forward Rate (UFR); De beleidsdekkingsgraad wordt geïntroduceerd: dit is een 12-maands gemiddelde dekkingsgraad; De berekening van het vereist eigen vermogen (VEV) wordt geactualiseerd, dit leidt tot een hoger VEV; Geen indexatie uit middelen van het fonds toegestaan onder een dekkingsgraad van 110%, volledige indexatie is pas toegestaan boven de indexatiedekkingsgraad ; Reguliere indexatie komt voor inhaalindexatie en reparatie van kortingen; 10-jaars herstelplan, jaarlijks verwerken van 1/10 de van benodigde korting; Premiedemping blijft mogelijk, maar met enigszins gewijzigde voorwaarden; Meer voorwaarden voor het verlenen van premiekorting (volledige inhaalindexatie, voldoende kapitaal voor toekomstige indexatie). De 1ste Kamer moet de voorstellen nog goedkeuren. De Koepels van gepensioneerden en de FNV voeren vele gesprekken met 1 e Kamerleden om hen te overtuigen hoe slecht deze voorstellen uitwerken voor de actieve werknemers en de gepensioneerden. Mocht het Bestuur besluiten akkoord te gaan met het voorstel van BP om de pensioenen van Stichting Pensioenfonds BP onder te brengen bij het Pan Europese Pensioenfonds van BP in België, dan zijn de voorwaarden uit het nftk niet van toepassing maar geldt de Belgische wetgeving. De strengere regels m.b.t. indexatie zijn dan niet van toepassing. Nieuwe pensioenregeling voor actieve deelnemers per In augustus hebben de werkgevers een voorstel aan de vakbonden en beide ondernemingsraden gedaan tot aanpassing van de huidige pensioenregelingen in verband met gewijzigde fiscale wetgeving. Recent is men tot een akkoord gekomen. De overeengekomen regeling is een middelloon regeling tot Voor salarissen boven is een netto pensioenregeling voorgesteld. De voorgestelde regeling is gekoppeld aan instemming van de betrokken ondernemingsraden met een overgang van het Pensioenfonds naar België. Andere berekening van toeslag op pensioenen Het bestuur besluit ieder jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Zo n verhoging noemen we een toeslag. Vanaf 1 januari 2015 gaat het fonds de eventuele toeslag op de pensioenen op een andere manier berekenen. Er is geen automatisch recht op verhoging van het pensioen. Dat hangt af van de financiële situatie van het BP Pensioenfonds. Het fonds probeert de pensioenen te laten 3

4 meestijgen met de prijzen. Dat alles was zo en dat blijft zo. Wel verandert de manier waarop het fonds de toeslag op de pensioenen berekent. Berekening tot nu toe Tot nu toe werden de pensioenen verhoogd als het rendement van de beleggingen hoger was dan een bepaald niveau. Dat niveau was gebaseerd op een vaste rente van 4%. De afgelopen jaren daalde de rente. Daardoor behaalde het BP Pensioenfonds goede resultaten met zijn beleggingen. Maar tegelijkertijd stegen de pensioenverplichtingen van het fonds. Het fonds kreeg zelfs te kampen met tekorten. Daardoor kon het fonds het beleggingsresultaat niet gebruiken voor de toeslagverlening. De werkgever financierde de toeslagen voor een groot deel. Zo kon het fonds de pensioenen de afgelopen jaren toch verhogen. Nieuwe berekening Vanaf 1 januari 2015 kijkt het fonds vooral naar het rendement dat nodig is om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Er wordt niet meer uitgegaan van een vaste rente. Deze manier sluit beter aan bij het Financieel Toetsingskader (FTK) dat pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van hun bezittingen en verplichtingen. Wat betekent dit in de praktijk? Gepensioneerden, nabestaanden en voormalige deelnemers krijgen te maken met de nieuwe Berekeningsmethode in In april besluit het bestuur over de indexatie per 1 januari Arno Baltussen & Jan Nieuwenhuize Verantwoordingsorgaan Bestuur, taken en bevoegdheden De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en het daaraan gerelateerde commentaar van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft er toe geleid dat de twee vertegenwoordigers van de werknemers in het bestuur van het verantwoordingsorgaan (VO) via verkiezingen moeten worden ingevuld. Tevens wordt het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden uitgebreid van twee naar drie, zodat de verhouding tussen werknemers en gepensioneerden beter wordt gereflecteerd in het bestuur van het VO. Ook voor deze vertegenwoordigers zijn er, na overleg tussen VOBP en Seconer, verkiezingen uitgeschreven. De beide verkiezingen voor zowel de vertegenwoordigers van de werknemers als de vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben inmiddels plaats gevonden. Met betrekking tot de vertegenwoordigers van de gepensioneerden is er nauw overleg geweest tussen de VOBP (BP NL) en Seconer (BP Raffinaderij). Bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende samenstelling van het VO bestuur: Vertegenwoordigt: Hendrik Muilerman de werkgever Arno Zonderop de werknemers van BP NL Simon van de Polder de werknemers van BP Raff Cor Vreeken (voorzitter) de gepensioneerden BP NL (VOBP) Wim Blok de gepensioneerden BP Raff (Seconer) Gerrit Kamperman (secretaris) de gepensioneerden van BP NL en BP Raff gezamenlijk (VOBP& Seconer). Verderop in dit artikel stelt Gerrit zich in het kort aan u voor. 4

5 Buiten de samenstelling van het bestuur van het VO zijn, naar aanleiding van bovengenoemde Wet, ook de taken en bevoegdheden van het VO behoorlijk uitgebreid. In het kort betekent dit het volgende: Het bestuur van het pensioenfonds (het Bestuur) legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd; Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: o het handelen van het Bestuur, o het door het Bestuur uitgevoerde beleid, en o beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; Het VO verstrekt haar oordeel aan het Bestuur en dit wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag; Het VO heeft adviesrecht over: o het beleid inzake beloningen, o de vorm en inrichting van het intern toezicht, o het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure, o het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, o het wijzigen van het reglement van het VO, o gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds, o liquidatie, fusie of splitsing van het fonds, o o Cor Vreeken het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst, en de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. Nieuwe VOBP/Seconer vertegenwoordiger in het VO Zoals bekend werd het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden uitgebreid van twee naar drie. Uiteindelijk hebben de VOBP en Seconer mij, Gerrit Kamperman, voorgedragen als hun gezamenlijke kandidaat en inmiddels heb ik mijn eerste vergadering met het VO achter de rug. Omdat ongetwijfeld niet iedereen mij kent, wil ik iets meer vertellen over mijn achtergrond. Na mijn studie ben ik in 1972 begonnen als Process Engineer op de afdeling Technical Services op de Chevron Raffinaderij in Pernis. Daar heb ik o.a. mijn eerste schreden gezet op het pad van de automatisering. Dit resulteerde in het feit, dat, ik in 1977, werd overgeplaatst naar het Chevron Computer Centrum in Den Haag. Na allerlei projecten en ook nog OR, ben ik, na de overname van Chevron door Texaco in 1984, overgeplaatst naar het computer centrum van Texaco op het Weena in Rotterdam. Aangezien de computersystemen steeds beter en omvangrijker werden, werd ik in 1986 weer overgeplaatst naar Pernis voor de implementatie van een totaal nieuw systeem voor de afdeling maintenance, inkoop en magazijn (Compass). De volgende grote verandering werd de overgang naar Nerefco en omstreeks 1991 ging ik aan de slag in Europoort en begon weer met de implementatie van het onderhoudssysteem Teroman. Na voltooiing hiervan, heb ik nog verscheidene andere systemen begeleid. Uiteindelijk ben ik in 2004 als Team Leader Information en Automation Technology met Nerflex geëindigd. Verder zit ik sinds 2007 in het bestuur van Seconer en sinds 2013 in het bestuur van VOBP. Gerrit Kamperman 5

6 Ander Nieuws KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) Een van de doelen van de Marketing-Communicatiegroep van de KNVG is om, gebruik makend van sociale media, alle mensen te bereiken die feitelijk te verliezen hebben van de invoer van het nieuwe FTK (Financieel ToetsingsKader): De zwijgende meerderheid krijgt een stem Onze koepelorganisatie KNVG heeft namelijk een commissie ingesteld die hard bezig is om onze standpunten indringender aan een groter publiek te presenteren en ú kunt daarbij helpen. Wat is er aan de hand? Welnu veel te weinig mensen beseffen wat er eigenlijk aan de hand is rond onze pensioenen. En dan gaat het niet alleen om onze eigen, reeds ingegane, pensioenen en over de tot nu toe al misgelopen en nog mis te lopen indexaties als gevolg van het voorgestelde regeringsbeleid. Het gaat ook en misschien wel vooral om de pensioenen van onze kinderen en misschien kleinkinderen die onder grote druk staan. Veel te weinig mensen beseffen dat! Want als onze pensioenen niet geïndexeerd worden, dan worden ook de door hen reeds opgebouwde pensioenaanspraken niet geïndexeerd in verreweg de meeste gevallen. Er zijn al berekeningen uitgevoerd waaruit zou blijken dat, waar wij gewend waren aan een pensioen van ongeveer 70% van het laatstgenoten dan wel gemiddelde salaris, onze nazaten het met 50% of minder zouden moeten doen als de in de Tweede Kamer aanvaarde regels door de Eerste Kamer gekomen zijn. Het is dus van groot belang dat er meer en liefst ook duidelijker over gecommuniceerd wordt en dat het bewustzijn, bij vooral ook de pensioenopbouwers, groeit dat ze in de problemen dreigen te komen. De stembus moet dan op termijn maar voor een oplossing zorgen zoals dat in een democratie hoort. Wat kunnen we doen: De berichten, artikelen, filmpjes, geluidsopnamen en interviews zullen gepubliceerd worden op een website: Hieraan verbonden zijn ook Facebook en Twitterpagina s met dezelfde naam. Op elk artikel kunt u reageren door het leuk te vinden en u kunt ook commentaar leveren. Door dit leuk vinden zorgt u voor meer bekendheid onder grotere groepen Nederlanders. Als u een Facebook, LinkedIn en/of Twitter account hebt kunt u ook de artikelen daarnaartoe sturen door op de bijbehorende knoppen bij de artikelen te drukken. Als u dit alles (nog) niet beheerst vraag het dan uw kinderen of kleinkinderen en wijs ze daarmee ook zelf de weg! Zo kunnen we met zijn allen de maatschappelijke discussie aanzwengelen en krijgen politici vanzelf meer prikkels om het beleid te heroverwegen of bij te stellen. Bron: 6

7 Zorg Stichting Gepensioneerden Oliecontracten Zoals u allen waarschijnlijk bekend loopt er reeds een aantal jaren via Meeùs Assurantiën BV een collectieve zorgverzekering bij ONVZ. Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze kunt maken ten aanzien van uw zorgverzekering voor 2015 brengen wij de wijzigingen in de basisverzekering nogmaals onder de aandacht en informeren we u over de voordelen van onze collectieve zorgverzekering. Wijzigingen 2015 De basisverzekering is op een aantal punten gewijzigd. Een aantal belangrijke wijzigingen vindt u hieronder: Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), behandeling van zintuigelijk gehandicapten en de eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2015 vergoed door de basisverzekering; Geriatrische revalidatiezorg hoeft niet langer direct aan te sluiten op ziekenhuisverblijf, maar mag ook binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis starten; De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen vergoed bij een combinatietest, waarvan de uitslag positief is. De combinatietest komt voor eigen rekening; Reiskosten van donoren worden vergoed door de zorgverzekering van de donor bij leven en niet langer door de verzekering van de ontvanger van het orgaan; De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, verdwijnt uit de basisverzekering. Deze zorg wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat in per 1 januari 2015; Daarnaast verhoogt de overheid het verplichte eigen risico op de basisverzekering van 360 naar 375 per betalende verzekerde per jaar. Aanpassingen in de aanvullende pakketten Naast de wijzigingen in de basisverzekering passen de zorgverzekeraars ook een aantal vergoedingen aan in de aanvullende pakketten en de tandartspakketten. Premie 2015 Bijna alle zorgverzekeraars verhogen de premie voor de basisverzekering. De aanpassing van de premie voor de aanvullende pakketten verschilt per zorgverzekeraar. Let op! Veel zorgverzekeraars bieden in deze periode hun laagste premie aan. Wij willen u erop attent maken dat dit vaak een premie is met een hoog vrijwillig eigen risico en/of dit een budget polis is, waarbij service en dienstverlening niet inbegrepen zijn. Daarnaast is het zo dat u bij deze soort polissen vaak gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgverlener omdat u anders te maken kunt krijgen met onaangename eigen bijdragen! Wijzigingen ONVZ per 1 januari 2015 De aanpassingen in de aanvullende pakketten bij ONVZ zijn minimaal. Wat deze wijzigingen zijn kunt u nalezen in de informatie die bij uw polis 2015 zit. Wij adviseren u deze informatie goed door te nemen! Premie ONVZ per 1 januari 2015 De premie voor de basisverzekering bij ONVZ gaat omhoog. Dit is een tendens in de markt waarbij de verhoging van ONVZ zich beperkt en nog steeds concurrerend is ten opzichte van andere zorgverzekeraars in de markt. Ook de premies van de aanvullende pakketten en tandartspakketten van ONVZ stijgen. Waarom ONVZ Stichting Gepensioneerden Oliecontracten heeft via Meeùs Assurantiën BV een collectieve 7

8 zorgverzekering afgesloten bij ONVZ. Net als voorgaande jaren is wederom gebleken dat ONVZ juist voor onze Stichting nog steeds de beste keuze is en wel om de volgende redenen: - Alle medewerkers aan het collectieve contract kunnen ook in 2015 zelf de arts en ziekenhuis blijven kiezen (restitutiepolis!); - Acceptabele premieverhoging per 1 januari 2015; - Geen noemenswaardige aanpassingen in de aanvullende pakketten; - Uiterst goede dienstverlening van ONVZ. Zijn hebben van alle zorgverzekeraars wederom de meest tevreden klanten. ONVZ verzekerden beoordelen de dienstverlening van ONVZ met een 8,4. Voordelen van onze collectieve zorgverzekering bij ONVZ Onderstaand een greep van wat de voordelen van onze collectieve zorgverzekering zijn: 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten!; ONVZ hanteert een restitutiepolis, dus zorgkeuze!; Ruime keuze uit verschillende aanvullende pakketten; Ook uw gezinsleden kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering en dus profiteren van de voordelen die worden geboden; Geen selectie voor de meeste aanvullende pakketten (met uitzondering van de Topfit en Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen); Bij betaling per jaar vooruit geldt een jaarbetalingskorting van 3% over de premie. Sluit u aan bij de collectieve zorgverzekering! Iedereen die pensioen of een pensioenuitkering van BP, BP Raffinaderij en/of Texaco/ Chevron ontvangt, mag gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. Maakt u hier nog geen gebruik van? Of bent u er wel verzekerd en wilt u advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Meeùs Assurantiën BV. Zij kunnen u nog meer over de voordelen van dit contract vertellen, u adviseren over de keuze van een aanvullend pakket of een informatiepakket toesturen. Ze zijn bereikbaar onder doorkiesnummer en staan u graag te woord. Online informatie ONVZ Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is ook te vinden op de site: onder vermelding van coll.nr Ook kunt u zich hier digitaal aanmelden. Overstappen Bij toetreding tot de collectieve zorgverzekering van ONVZ gelden dus geen leeftijdstoeslagen of uitsluitsels voor bepaalde behandelingen. Daarnaast is selectie alleen van toepassing voor de Topfit, de Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen. Let op! Indien u wilt overstappen naar deze interessante collectieve zorgverzekering van ONVZ dan dient uw huidige verzekering 1 januari 2015 te zijn opgezegd! Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wijzigingen per 1 januari 2015 en de voordelen van onze collectieve zorgverzekering. Met vriendelijke groet, Het bestuur Stichting Gepensioneerden Oliecontracten 8

9 ONVZ Nieuws De premies voor 2015 zijn bekend ONVZ verhoogt de premie voor basisverzekering licht. ONVZ-verzekerden kunnen arts en ziekenhuis ook in 2015 zélf blijven kiezen. ZorgWijzer.nl roept ONVZ uit tot beste zorgverzekeraar ONVZ Zorgverzekeraar is door ZorgWijzer.nl uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar. De vrijekeuzeverzekeraar scoort met een 8,4 het hoogste cijfer. ZorgWijzer.nl ondervroeg bezoekers over hun ervaringen met 48 zorgverzekeringslabels. Bezoekers van de website beoordeelden hun zorgverzekeraar op premie, service, zorgkeuze en aanvullende verzekeringen. Kleinere zorgverzekeraars, waartoe ook ONVZ behoort, scoren volgens ZorgWijzer.nl beter dan de grote verzekeraars. Over het algemeen scoren de kleine zorgverzekeraars goed in klanttevredenheidsonderzoeken en blinken deze partijen voornamelijk uit op service, vrije zorgkeuze en uitgebreide aanvullende dekkingen, aldus ZorgWijzer.nl. Het is niet voor het eerste dat ONVZ bovenaan de lijst van zorgverzekeraars staat. Zo is de vrijekeuzeverzekeraar dit jaar door het onafhankelijke bureau MarketResponse opnieuw uitgeroepen tot de zorgverzekeraar met de meest tevreden klanten. Ook volgens Independer is ONVZ de best beoordeelde zorgverzekeraar. Al eerder riepen ook Zorgverzekering.net en het Zorgverzekering Informatie Centrum ONVZ uit tot de nummer één zorgverzekeraar. ONVZ Online informatie Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is te vinden op de site van ONVZ: onder vermelding van Coll. Nr Bron: Van onze Penningmeester & Ledenadministratie Geachte leden, Na controle van onze administratie, blijkt dat een aantal leden de contributie over 2014 nog niet heeft betaald. Ik heb alle betrokkenen een of, indien geen bekend, een brief hierover gezonden. Hierin wordt verzocht om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken, zodat wij de boeken over 2014 kunnen sluiten. Hebt u al aan automatische incasso gedacht? Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u deze altijd terugdraaien. Ik wens alle leden gezellige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015 toe. Margreet Hikke 9

10 Mutaties VOBP ledenbestand Nieuwe leden in 2014: 13 Nieuwe leden in 2013: 95 Opzeggingen/beëindigingen in 2014: 13 Opzeggingen/beëindigingen in 2013: 12 Totaal aantal leden: 402 (waarvan 60 nabestaanden) Overleden (afgelopen 12 maanden): A.L.A.M. van Dijck ( ) G.H. Degen ( ) R. 't Hart ( ) J.J.T. Visser ( ) D.L. de Leeuw ( ) G.G Dokter - Hooning ( ) nabestaande- P. Boogaart Brugts ( ) H.W.M. Hilbers ( ) Doorgeven wijziging ledenadministratie Indien u een wijziging heeft van adres, telefoonnummer, adres of banknummer geeft u deze dan a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan de penningmeester (bij voorkeur via ), zodat deze zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd in onze ledenadministratie. Contact Wilt u reageren op deze nieuwsbrief stuur dan een naar Wilt u reageren op een specifiek artikel van een van de VOBP bestuursleden dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen. Arno Baltussen Margreet Hikke Gerrit Kamperman Jan Nieuwenhuize Johan van der Steen Cor Vreeken

11 Het Bestuur Arno Baltussen Lid Pensioenfondsbestuur Voorzitter Johan van der Steen Penningmeester Ledenadministratie Margreet Hikke Cor Vreeken Voorzitter Verantwoordingsorgaan Website beheer / VOBP Nieuws Jan Nieuwenhuize Lid Pensioenfondsbestuur Secretaris VOBP Gerrit Kamperman Secretaris Verantwoordingsorgaan VOBP Website Op onze website (www.vobp.nl) vindt u naast informatie over pensioenen en zorg nog veel meer, zoals: - wie zijn we en wat doen we - hoe kan ik lid worden - kascommissie - verantwoordingsorgaan - statuten en reglementen - algemene ledenvergadering (notulen, aanmeldingsformulier, routebeschrijving) - actuele informatie (nieuwsbrieven, verslagen, enz.) - vragen en antwoorden - downloads - foto s - enz. Het is zeker de moeite waard hier eens een kijkje te gaan nemen! 11

12 Websites Vereniging van Oud BP medewerkers (VOBP): BP Pensioenfonds: Stichting Senioren Contact Nerefco: Syntrus Achmea (pensioenadministratie BP Pensioenfonds): Autoriteit Financiële Markten: De Nederlandsche Bank: ING Pensioen: https://mijnpensioen.ingim.nl/ Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden: ONVZ Ziektekostenverzekeraar: Pensioenen (Laatste nieuws): Pensioen- en AOW overzicht (gezamenlijk overzicht van pensioenuitvoerders en Sociale Verzekeringsbank): Pensioenfederatie Belangenbehartiging Nederlandse pensioenfondsen : Pensioenkijker (algemene pensioeninformatie): Pensioenkoers (lijfrente of pensioen berekenen/vergelijken): Rijksoverheid SZW (informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid): Sociale Verzekeringsbank (informatie over de regelingen van de SVB): 12

13 Aanmeldingsformulier Automatische Incasso contributie Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) p/a Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn, om van zijn/haar* onderstaande bankrekening jaarlijks het bedrag af te schrijven voor de verschuldigde contributie van het lopende jaar. De contributie zal in het eerste kwartaal van uw rekening worden afgeschreven en zal worden gestort op bankrekeningnummer NL85 INGB t.n.v. Vereniging van Oud-BP medewerkers. Naam:.. Bankrekeningnummer:... (IBAN) Datum:.../.. /.. Handtekening:.. NB. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk per gefrankeerde brief of per te gebeuren. * doorhalen wat niet van toepassing is Opsturen aan Margreet Hikke via: Post: Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn of 13

14 Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) Voorletter(s) en Naam:.... Mw./Dhr.* Straat en Huisnummer:.. Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum: Werkzaam geweest bij: BP NL / BP Raffinaderij / Castrol / BP Gas / Mobil/.* Gepensioneerde / Vroeggepensioneerde / Nabestaande* adres:. Telefoon: geeft zich hierbij op om lid te worden van de Vereniging van Oud-BP medewerkers. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) p/a Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn, om van zijn/haar* onderstaande bankrekening jaarlijks het bedrag af te schrijven voor de verschuldigde contributie van het lopende jaar. De contributie zal in het eerste kwartaal van uw rekening worden afgeschreven en zal worden gestort op bankrekeningnummer NL85 INGB t.n.v. Vereniging van Oud-BP medewerkers. Bankrekeningnummer:... (IBAN) Datum:.../.. /.. Handtekening:.. NB. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk per gefrankeerde brief of per te gebeuren. * doorhalen wat niet van toepassing is Opsturen aan Margreet Hikke via: Post: Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn of 14

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

S E P T E M B E R 2 0 1 3

S E P T E M B E R 2 0 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 3 I n d i t n u m m e r : Van de bestuurstafel Uit Pensioenland KNVG: Uit de Nieuwsbrief Kwartaalverslag PPF Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven telefoon 040-251 20 02 (maandag-woensdag-dond

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie