VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen"

Transcriptie

1 VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste aanspreken. In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over de ontwikkelingen van de discussie die in het Parlement plaats vindt over de pensioenen van de toekomst. Een lastige en moeilijke discussie, die politieke partijen en sociale partners soms weinig subtiel voeren. Waarin generaties vaak zonder onderbouwing tegenover elkaar worden geplaatst. De Tweede Kamer nam op 18 november jl. het wetsvoorstel Wet aanpassing Financieel Toetsings Kader (FTK) aan, ondanks fel protest van o.a. de brancheverenigingen waarbij VOBP is aangesloten. Dit protest zal ook de leden van de Eerste Kamer worden voorgelegd. Maar het ziet er naar uit dat de huidige coalitiegenoten met hun gedoogpartners daar voldoende steun zullen geven aan het wetsvoorstel. Mogelijke beperkingen van indexatie in de toekomst is het grootste risico van de nieuwe FTK, maar ook het afnemen van verantwoordelijkheid en vrijheid van handelen van de pensioenfondsbesturen door meer en stringentere regels. Nu eindelijk de gepensioneerden volop en competent zijn vertegenwoordigd in de besturen, neemt de vrijheid af om te handelen in lijn met de positie van het fonds. Wat dit voor het Pensioenfonds van BP zal betekenen is nu nog niet duidelijk. Wij houden u daarvan natuurlijk op de hoogte. Met veel plezier kunnen we u mededelen dat Gerrit Kamperman door het Pensioenfondsbestuur is benoemd tot de derde vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. Gerrit is secretaris van het bestuur van VOBP en is gezamenlijk voorgedragen door de besturen van VOBP en van Seconer, de organisatie van gepensioneerden van de Raffinaderij. Over de rol van het Verantwoordingsorgaan verwijs ik graag naar de website en informatie elders in deze Nieuwsbrief. Johan van der Steen Pensioen Uw Pensioen Hebt u vragen m.b.t. uw actieve pensioen dan kunt u contact opnemen met de Uitvoerder Stichting Pensioenfonds BP: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. te bereiken op telefoonnummer (op werkdagen 08:30-17:00 uur). De uitbetaling van uw pensioen heeft als streefdatum de 25 ste van de maand.

2 Dekkingsgraad stijgt weer in november De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP was eind november 106,3%. Eind oktober was de dekkingsgraad 105,5%. Wat is de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds 'in kas' heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft voor dat de dekkingsgraad minimaal 104,2% moet zijn, zodat er ook in de toekomst genoeg geld is om alle pensioenen uit te betalen. Wat betekent dit voor u? In de uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds BP is vastgelegd dat de dekkingsgraad aan het einde van een jaar altijd gelijk is aan de minimale dekkingsgraad (104,2%). Pensioenfonds BP heeft afgesproken met de werkgever dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het Pensioenfonds lager is dan de minimum vereiste dekkingsgraad. Door deze afspraak hoeft het Pensioenfonds niet te korten. Bron: PINFO (Feedback en analyse van onze vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur van BP) Samenstelling bestuur Tijdens de bestuursvergadering van 24 september jl. is na ruim 11 jaar afscheid genomen van Sylvia de Vries. Officieel was zij per 1 juli jl. geen lid meer van het bestuur. Zij vertegenwoordigde in het bestuur de FNV-vakbond en was tevens lid van het dagelijks bestuur. Per 1 oktober maakt zij gebruik van de mogelijkheid om de pensioenuitkering in te laten gaan. Het bestuur bestaat nu uit 8 personen. Arnold Bakels en Nico Bergmans namens de werknemers. Beiden zijn in dezelfde vergadering voor 4 jaar herbenoemd respectievelijk namens de ondernemingsraden van BP Raffinaderij en BP Nederland. Arno Baltussen en Jan Nieuwenhuize vertegenwoordigen in het bestuur de gepensioneerden. Namens de werkgevers is, na de ontvangen goedkeuring van DNB, toegetreden Harm Jan Lindaart. De overige leden namens de werkgever zijn Sjoerd Gunnewijk, Paul Koole en Mark 2

3 Roberts. Hiermee is de eerder dit jaar besloten verdeling van bestuurszetels, 50% werkgever en 25% voor ieder van de werknemers en gepensioneerden, bereikt. Performance beleggingen en dekkingsgraad De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald tot 106.3% (stand eind november). Begin van het jaar was deze 109,1%. De belangrijkste oorzaak van de daling is verdere daling van rekenrente van de fondsverplichtingen van 2,75% naar 1,99%. Door de goede rendementen en de premiebijdragen door de werkgevers groeien de bezittingen van het fonds nog steeds en staan inmiddels al 4 maanden boven 1 miljard! Het behaalde rendement op de beleggingen tot nu toe in 2014 is per eind oktober zeer positief, ongeveer 12%. Dit wordt veroorzaakt door de goede rendementen in zowel beleggingen in obligaties als in aandelen. Wetsvoorstellen nieuwe FTK per De belangrijkste wijzigingen voor ons pensioenfonds die verband houden met de voorstellen voor het nieuwe financieel toetsingskader (nftk) per 1 januari 2015 zijn: De rekenrente wordt gebaseerd op een 10-jaars historisch Ultimate Forward Rate (UFR); De beleidsdekkingsgraad wordt geïntroduceerd: dit is een 12-maands gemiddelde dekkingsgraad; De berekening van het vereist eigen vermogen (VEV) wordt geactualiseerd, dit leidt tot een hoger VEV; Geen indexatie uit middelen van het fonds toegestaan onder een dekkingsgraad van 110%, volledige indexatie is pas toegestaan boven de indexatiedekkingsgraad ; Reguliere indexatie komt voor inhaalindexatie en reparatie van kortingen; 10-jaars herstelplan, jaarlijks verwerken van 1/10 de van benodigde korting; Premiedemping blijft mogelijk, maar met enigszins gewijzigde voorwaarden; Meer voorwaarden voor het verlenen van premiekorting (volledige inhaalindexatie, voldoende kapitaal voor toekomstige indexatie). De 1ste Kamer moet de voorstellen nog goedkeuren. De Koepels van gepensioneerden en de FNV voeren vele gesprekken met 1 e Kamerleden om hen te overtuigen hoe slecht deze voorstellen uitwerken voor de actieve werknemers en de gepensioneerden. Mocht het Bestuur besluiten akkoord te gaan met het voorstel van BP om de pensioenen van Stichting Pensioenfonds BP onder te brengen bij het Pan Europese Pensioenfonds van BP in België, dan zijn de voorwaarden uit het nftk niet van toepassing maar geldt de Belgische wetgeving. De strengere regels m.b.t. indexatie zijn dan niet van toepassing. Nieuwe pensioenregeling voor actieve deelnemers per In augustus hebben de werkgevers een voorstel aan de vakbonden en beide ondernemingsraden gedaan tot aanpassing van de huidige pensioenregelingen in verband met gewijzigde fiscale wetgeving. Recent is men tot een akkoord gekomen. De overeengekomen regeling is een middelloon regeling tot Voor salarissen boven is een netto pensioenregeling voorgesteld. De voorgestelde regeling is gekoppeld aan instemming van de betrokken ondernemingsraden met een overgang van het Pensioenfonds naar België. Andere berekening van toeslag op pensioenen Het bestuur besluit ieder jaar of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Zo n verhoging noemen we een toeslag. Vanaf 1 januari 2015 gaat het fonds de eventuele toeslag op de pensioenen op een andere manier berekenen. Er is geen automatisch recht op verhoging van het pensioen. Dat hangt af van de financiële situatie van het BP Pensioenfonds. Het fonds probeert de pensioenen te laten 3

4 meestijgen met de prijzen. Dat alles was zo en dat blijft zo. Wel verandert de manier waarop het fonds de toeslag op de pensioenen berekent. Berekening tot nu toe Tot nu toe werden de pensioenen verhoogd als het rendement van de beleggingen hoger was dan een bepaald niveau. Dat niveau was gebaseerd op een vaste rente van 4%. De afgelopen jaren daalde de rente. Daardoor behaalde het BP Pensioenfonds goede resultaten met zijn beleggingen. Maar tegelijkertijd stegen de pensioenverplichtingen van het fonds. Het fonds kreeg zelfs te kampen met tekorten. Daardoor kon het fonds het beleggingsresultaat niet gebruiken voor de toeslagverlening. De werkgever financierde de toeslagen voor een groot deel. Zo kon het fonds de pensioenen de afgelopen jaren toch verhogen. Nieuwe berekening Vanaf 1 januari 2015 kijkt het fonds vooral naar het rendement dat nodig is om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Er wordt niet meer uitgegaan van een vaste rente. Deze manier sluit beter aan bij het Financieel Toetsingskader (FTK) dat pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van hun bezittingen en verplichtingen. Wat betekent dit in de praktijk? Gepensioneerden, nabestaanden en voormalige deelnemers krijgen te maken met de nieuwe Berekeningsmethode in In april besluit het bestuur over de indexatie per 1 januari Arno Baltussen & Jan Nieuwenhuize Verantwoordingsorgaan Bestuur, taken en bevoegdheden De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en het daaraan gerelateerde commentaar van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft er toe geleid dat de twee vertegenwoordigers van de werknemers in het bestuur van het verantwoordingsorgaan (VO) via verkiezingen moeten worden ingevuld. Tevens wordt het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden uitgebreid van twee naar drie, zodat de verhouding tussen werknemers en gepensioneerden beter wordt gereflecteerd in het bestuur van het VO. Ook voor deze vertegenwoordigers zijn er, na overleg tussen VOBP en Seconer, verkiezingen uitgeschreven. De beide verkiezingen voor zowel de vertegenwoordigers van de werknemers als de vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben inmiddels plaats gevonden. Met betrekking tot de vertegenwoordigers van de gepensioneerden is er nauw overleg geweest tussen de VOBP (BP NL) en Seconer (BP Raffinaderij). Bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende samenstelling van het VO bestuur: Vertegenwoordigt: Hendrik Muilerman de werkgever Arno Zonderop de werknemers van BP NL Simon van de Polder de werknemers van BP Raff Cor Vreeken (voorzitter) de gepensioneerden BP NL (VOBP) Wim Blok de gepensioneerden BP Raff (Seconer) Gerrit Kamperman (secretaris) de gepensioneerden van BP NL en BP Raff gezamenlijk (VOBP& Seconer). Verderop in dit artikel stelt Gerrit zich in het kort aan u voor. 4

5 Buiten de samenstelling van het bestuur van het VO zijn, naar aanleiding van bovengenoemde Wet, ook de taken en bevoegdheden van het VO behoorlijk uitgebreid. In het kort betekent dit het volgende: Het bestuur van het pensioenfonds (het Bestuur) legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd; Het VO is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven over: o het handelen van het Bestuur, o het door het Bestuur uitgevoerde beleid, en o beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben; Het VO verstrekt haar oordeel aan het Bestuur en dit wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, opgenomen in het jaarverslag; Het VO heeft adviesrecht over: o het beleid inzake beloningen, o de vorm en inrichting van het intern toezicht, o het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure, o het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid, o het wijzigen van het reglement van het VO, o gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds, o liquidatie, fusie of splitsing van het fonds, o o Cor Vreeken het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst, en de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten. Nieuwe VOBP/Seconer vertegenwoordiger in het VO Zoals bekend werd het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden uitgebreid van twee naar drie. Uiteindelijk hebben de VOBP en Seconer mij, Gerrit Kamperman, voorgedragen als hun gezamenlijke kandidaat en inmiddels heb ik mijn eerste vergadering met het VO achter de rug. Omdat ongetwijfeld niet iedereen mij kent, wil ik iets meer vertellen over mijn achtergrond. Na mijn studie ben ik in 1972 begonnen als Process Engineer op de afdeling Technical Services op de Chevron Raffinaderij in Pernis. Daar heb ik o.a. mijn eerste schreden gezet op het pad van de automatisering. Dit resulteerde in het feit, dat, ik in 1977, werd overgeplaatst naar het Chevron Computer Centrum in Den Haag. Na allerlei projecten en ook nog OR, ben ik, na de overname van Chevron door Texaco in 1984, overgeplaatst naar het computer centrum van Texaco op het Weena in Rotterdam. Aangezien de computersystemen steeds beter en omvangrijker werden, werd ik in 1986 weer overgeplaatst naar Pernis voor de implementatie van een totaal nieuw systeem voor de afdeling maintenance, inkoop en magazijn (Compass). De volgende grote verandering werd de overgang naar Nerefco en omstreeks 1991 ging ik aan de slag in Europoort en begon weer met de implementatie van het onderhoudssysteem Teroman. Na voltooiing hiervan, heb ik nog verscheidene andere systemen begeleid. Uiteindelijk ben ik in 2004 als Team Leader Information en Automation Technology met Nerflex geëindigd. Verder zit ik sinds 2007 in het bestuur van Seconer en sinds 2013 in het bestuur van VOBP. Gerrit Kamperman 5

6 Ander Nieuws KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) Een van de doelen van de Marketing-Communicatiegroep van de KNVG is om, gebruik makend van sociale media, alle mensen te bereiken die feitelijk te verliezen hebben van de invoer van het nieuwe FTK (Financieel ToetsingsKader): De zwijgende meerderheid krijgt een stem Onze koepelorganisatie KNVG heeft namelijk een commissie ingesteld die hard bezig is om onze standpunten indringender aan een groter publiek te presenteren en ú kunt daarbij helpen. Wat is er aan de hand? Welnu veel te weinig mensen beseffen wat er eigenlijk aan de hand is rond onze pensioenen. En dan gaat het niet alleen om onze eigen, reeds ingegane, pensioenen en over de tot nu toe al misgelopen en nog mis te lopen indexaties als gevolg van het voorgestelde regeringsbeleid. Het gaat ook en misschien wel vooral om de pensioenen van onze kinderen en misschien kleinkinderen die onder grote druk staan. Veel te weinig mensen beseffen dat! Want als onze pensioenen niet geïndexeerd worden, dan worden ook de door hen reeds opgebouwde pensioenaanspraken niet geïndexeerd in verreweg de meeste gevallen. Er zijn al berekeningen uitgevoerd waaruit zou blijken dat, waar wij gewend waren aan een pensioen van ongeveer 70% van het laatstgenoten dan wel gemiddelde salaris, onze nazaten het met 50% of minder zouden moeten doen als de in de Tweede Kamer aanvaarde regels door de Eerste Kamer gekomen zijn. Het is dus van groot belang dat er meer en liefst ook duidelijker over gecommuniceerd wordt en dat het bewustzijn, bij vooral ook de pensioenopbouwers, groeit dat ze in de problemen dreigen te komen. De stembus moet dan op termijn maar voor een oplossing zorgen zoals dat in een democratie hoort. Wat kunnen we doen: De berichten, artikelen, filmpjes, geluidsopnamen en interviews zullen gepubliceerd worden op een website: Hieraan verbonden zijn ook Facebook en Twitterpagina s met dezelfde naam. Op elk artikel kunt u reageren door het leuk te vinden en u kunt ook commentaar leveren. Door dit leuk vinden zorgt u voor meer bekendheid onder grotere groepen Nederlanders. Als u een Facebook, LinkedIn en/of Twitter account hebt kunt u ook de artikelen daarnaartoe sturen door op de bijbehorende knoppen bij de artikelen te drukken. Als u dit alles (nog) niet beheerst vraag het dan uw kinderen of kleinkinderen en wijs ze daarmee ook zelf de weg! Zo kunnen we met zijn allen de maatschappelijke discussie aanzwengelen en krijgen politici vanzelf meer prikkels om het beleid te heroverwegen of bij te stellen. Bron: 6

7 Zorg Stichting Gepensioneerden Oliecontracten Zoals u allen waarschijnlijk bekend loopt er reeds een aantal jaren via Meeùs Assurantiën BV een collectieve zorgverzekering bij ONVZ. Om ervoor te zorgen dat u de juiste keuze kunt maken ten aanzien van uw zorgverzekering voor 2015 brengen wij de wijzigingen in de basisverzekering nogmaals onder de aandacht en informeren we u over de voordelen van onze collectieve zorgverzekering. Wijzigingen 2015 De basisverzekering is op een aantal punten gewijzigd. Een aantal belangrijke wijzigingen vindt u hieronder: Wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), behandeling van zintuigelijk gehandicapten en de eerste drie opnamejaren in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 2015 vergoed door de basisverzekering; Geriatrische revalidatiezorg hoeft niet langer direct aan te sluiten op ziekenhuisverblijf, maar mag ook binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis starten; De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen vergoed bij een combinatietest, waarvan de uitslag positief is. De combinatietest komt voor eigen rekening; Reiskosten van donoren worden vergoed door de zorgverzekering van de donor bij leven en niet langer door de verzekering van de ontvanger van het orgaan; De jeugd-ggz, waaronder de behandeling van dyslexie, verdwijnt uit de basisverzekering. Deze zorg wordt overgeheveld naar de Jeugdwet. De Jeugdwet gaat in per 1 januari 2015; Daarnaast verhoogt de overheid het verplichte eigen risico op de basisverzekering van 360 naar 375 per betalende verzekerde per jaar. Aanpassingen in de aanvullende pakketten Naast de wijzigingen in de basisverzekering passen de zorgverzekeraars ook een aantal vergoedingen aan in de aanvullende pakketten en de tandartspakketten. Premie 2015 Bijna alle zorgverzekeraars verhogen de premie voor de basisverzekering. De aanpassing van de premie voor de aanvullende pakketten verschilt per zorgverzekeraar. Let op! Veel zorgverzekeraars bieden in deze periode hun laagste premie aan. Wij willen u erop attent maken dat dit vaak een premie is met een hoog vrijwillig eigen risico en/of dit een budget polis is, waarbij service en dienstverlening niet inbegrepen zijn. Daarnaast is het zo dat u bij deze soort polissen vaak gebruik moet maken van een gecontracteerde zorgverlener omdat u anders te maken kunt krijgen met onaangename eigen bijdragen! Wijzigingen ONVZ per 1 januari 2015 De aanpassingen in de aanvullende pakketten bij ONVZ zijn minimaal. Wat deze wijzigingen zijn kunt u nalezen in de informatie die bij uw polis 2015 zit. Wij adviseren u deze informatie goed door te nemen! Premie ONVZ per 1 januari 2015 De premie voor de basisverzekering bij ONVZ gaat omhoog. Dit is een tendens in de markt waarbij de verhoging van ONVZ zich beperkt en nog steeds concurrerend is ten opzichte van andere zorgverzekeraars in de markt. Ook de premies van de aanvullende pakketten en tandartspakketten van ONVZ stijgen. Waarom ONVZ Stichting Gepensioneerden Oliecontracten heeft via Meeùs Assurantiën BV een collectieve 7

8 zorgverzekering afgesloten bij ONVZ. Net als voorgaande jaren is wederom gebleken dat ONVZ juist voor onze Stichting nog steeds de beste keuze is en wel om de volgende redenen: - Alle medewerkers aan het collectieve contract kunnen ook in 2015 zelf de arts en ziekenhuis blijven kiezen (restitutiepolis!); - Acceptabele premieverhoging per 1 januari 2015; - Geen noemenswaardige aanpassingen in de aanvullende pakketten; - Uiterst goede dienstverlening van ONVZ. Zijn hebben van alle zorgverzekeraars wederom de meest tevreden klanten. ONVZ verzekerden beoordelen de dienstverlening van ONVZ met een 8,4. Voordelen van onze collectieve zorgverzekering bij ONVZ Onderstaand een greep van wat de voordelen van onze collectieve zorgverzekering zijn: 8% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende pakketten!; ONVZ hanteert een restitutiepolis, dus zorgkeuze!; Ruime keuze uit verschillende aanvullende pakketten; Ook uw gezinsleden kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering en dus profiteren van de voordelen die worden geboden; Geen selectie voor de meeste aanvullende pakketten (met uitzondering van de Topfit en Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen); Bij betaling per jaar vooruit geldt een jaarbetalingskorting van 3% over de premie. Sluit u aan bij de collectieve zorgverzekering! Iedereen die pensioen of een pensioenuitkering van BP, BP Raffinaderij en/of Texaco/ Chevron ontvangt, mag gebruik maken van deze collectieve zorgverzekering. Maakt u hier nog geen gebruik van? Of bent u er wel verzekerd en wilt u advies? Neem dan contact op met de medewerkers van Meeùs Assurantiën BV. Zij kunnen u nog meer over de voordelen van dit contract vertellen, u adviseren over de keuze van een aanvullend pakket of een informatiepakket toesturen. Ze zijn bereikbaar onder doorkiesnummer en staan u graag te woord. Online informatie ONVZ Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is ook te vinden op de site: onder vermelding van coll.nr Ook kunt u zich hier digitaal aanmelden. Overstappen Bij toetreding tot de collectieve zorgverzekering van ONVZ gelden dus geen leeftijdstoeslagen of uitsluitsels voor bepaalde behandelingen. Daarnaast is selectie alleen van toepassing voor de Topfit, de Superfit en de uitgebreidere tandartsverzekeringen. Let op! Indien u wilt overstappen naar deze interessante collectieve zorgverzekering van ONVZ dan dient uw huidige verzekering 1 januari 2015 te zijn opgezegd! Wij hopen u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wijzigingen per 1 januari 2015 en de voordelen van onze collectieve zorgverzekering. Met vriendelijke groet, Het bestuur Stichting Gepensioneerden Oliecontracten 8

9 ONVZ Nieuws De premies voor 2015 zijn bekend ONVZ verhoogt de premie voor basisverzekering licht. ONVZ-verzekerden kunnen arts en ziekenhuis ook in 2015 zélf blijven kiezen. ZorgWijzer.nl roept ONVZ uit tot beste zorgverzekeraar ONVZ Zorgverzekeraar is door ZorgWijzer.nl uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar. De vrijekeuzeverzekeraar scoort met een 8,4 het hoogste cijfer. ZorgWijzer.nl ondervroeg bezoekers over hun ervaringen met 48 zorgverzekeringslabels. Bezoekers van de website beoordeelden hun zorgverzekeraar op premie, service, zorgkeuze en aanvullende verzekeringen. Kleinere zorgverzekeraars, waartoe ook ONVZ behoort, scoren volgens ZorgWijzer.nl beter dan de grote verzekeraars. Over het algemeen scoren de kleine zorgverzekeraars goed in klanttevredenheidsonderzoeken en blinken deze partijen voornamelijk uit op service, vrije zorgkeuze en uitgebreide aanvullende dekkingen, aldus ZorgWijzer.nl. Het is niet voor het eerste dat ONVZ bovenaan de lijst van zorgverzekeraars staat. Zo is de vrijekeuzeverzekeraar dit jaar door het onafhankelijke bureau MarketResponse opnieuw uitgeroepen tot de zorgverzekeraar met de meest tevreden klanten. Ook volgens Independer is ONVZ de best beoordeelde zorgverzekeraar. Al eerder riepen ook Zorgverzekering.net en het Zorgverzekering Informatie Centrum ONVZ uit tot de nummer één zorgverzekeraar. ONVZ Online informatie Alle informatie over de collectieve zorgverzekering is te vinden op de site van ONVZ: onder vermelding van Coll. Nr Bron: Van onze Penningmeester & Ledenadministratie Geachte leden, Na controle van onze administratie, blijkt dat een aantal leden de contributie over 2014 nog niet heeft betaald. Ik heb alle betrokkenen een of, indien geen bekend, een brief hierover gezonden. Hierin wordt verzocht om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken, zodat wij de boeken over 2014 kunnen sluiten. Hebt u al aan automatische incasso gedacht? Indien u het niet eens bent met een incasso kunt u deze altijd terugdraaien. Ik wens alle leden gezellige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015 toe. Margreet Hikke 9

10 Mutaties VOBP ledenbestand Nieuwe leden in 2014: 13 Nieuwe leden in 2013: 95 Opzeggingen/beëindigingen in 2014: 13 Opzeggingen/beëindigingen in 2013: 12 Totaal aantal leden: 402 (waarvan 60 nabestaanden) Overleden (afgelopen 12 maanden): A.L.A.M. van Dijck ( ) G.H. Degen ( ) R. 't Hart ( ) J.J.T. Visser ( ) D.L. de Leeuw ( ) G.G Dokter - Hooning ( ) nabestaande- P. Boogaart Brugts ( ) H.W.M. Hilbers ( ) Doorgeven wijziging ledenadministratie Indien u een wijziging heeft van adres, telefoonnummer, adres of banknummer geeft u deze dan a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan de penningmeester (bij voorkeur via ), zodat deze zo snel mogelijk kan worden doorgevoerd in onze ledenadministratie. Contact Wilt u reageren op deze nieuwsbrief stuur dan een naar Wilt u reageren op een specifiek artikel van een van de VOBP bestuursleden dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen. Arno Baltussen Margreet Hikke Gerrit Kamperman Jan Nieuwenhuize Johan van der Steen Cor Vreeken

11 Het Bestuur Arno Baltussen Lid Pensioenfondsbestuur Voorzitter Johan van der Steen Penningmeester Ledenadministratie Margreet Hikke Cor Vreeken Voorzitter Verantwoordingsorgaan Website beheer / VOBP Nieuws Jan Nieuwenhuize Lid Pensioenfondsbestuur Secretaris VOBP Gerrit Kamperman Secretaris Verantwoordingsorgaan VOBP Website Op onze website ( vindt u naast informatie over pensioenen en zorg nog veel meer, zoals: - wie zijn we en wat doen we - hoe kan ik lid worden - kascommissie - verantwoordingsorgaan - statuten en reglementen - algemene ledenvergadering (notulen, aanmeldingsformulier, routebeschrijving) - actuele informatie (nieuwsbrieven, verslagen, enz.) - vragen en antwoorden - downloads - foto s - enz. Het is zeker de moeite waard hier eens een kijkje te gaan nemen! 11

12 Websites Vereniging van Oud BP medewerkers (VOBP): BP Pensioenfonds: Stichting Senioren Contact Nerefco: Syntrus Achmea (pensioenadministratie BP Pensioenfonds): Autoriteit Financiële Markten: De Nederlandsche Bank: ING Pensioen: Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden: ONVZ Ziektekostenverzekeraar: Pensioenen (Laatste nieuws): Pensioen- en AOW overzicht (gezamenlijk overzicht van pensioenuitvoerders en Sociale Verzekeringsbank): Pensioenfederatie Belangenbehartiging Nederlandse pensioenfondsen : Pensioenkijker (algemene pensioeninformatie): Pensioenkoers (lijfrente of pensioen berekenen/vergelijken): Rijksoverheid SZW (informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid): Sociale Verzekeringsbank (informatie over de regelingen van de SVB): 12

13 Aanmeldingsformulier Automatische Incasso contributie Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) p/a Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn, om van zijn/haar* onderstaande bankrekening jaarlijks het bedrag af te schrijven voor de verschuldigde contributie van het lopende jaar. De contributie zal in het eerste kwartaal van uw rekening worden afgeschreven en zal worden gestort op bankrekeningnummer NL85 INGB t.n.v. Vereniging van Oud-BP medewerkers. Naam:.. Bankrekeningnummer:... (IBAN) Datum:.../.. /.. Handtekening:.. NB. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk per gefrankeerde brief of per te gebeuren. * doorhalen wat niet van toepassing is Opsturen aan Margreet Hikke via: Post: Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn of 13

14 Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) Voorletter(s) en Naam:.... Mw./Dhr.* Straat en Huisnummer:.. Postcode en Woonplaats:... Geboortedatum: Werkzaam geweest bij: BP NL / BP Raffinaderij / Castrol / BP Gas / Mobil/.* Gepensioneerde / Vroeggepensioneerde / Nabestaande* adres:. Telefoon: geeft zich hierbij op om lid te worden van de Vereniging van Oud-BP medewerkers. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Vereniging van Oud-BP medewerkers (VOBP) p/a Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn, om van zijn/haar* onderstaande bankrekening jaarlijks het bedrag af te schrijven voor de verschuldigde contributie van het lopende jaar. De contributie zal in het eerste kwartaal van uw rekening worden afgeschreven en zal worden gestort op bankrekeningnummer NL85 INGB t.n.v. Vereniging van Oud-BP medewerkers. Bankrekeningnummer:... (IBAN) Datum:.../.. /.. Handtekening:.. NB. Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk per gefrankeerde brief of per te gebeuren. * doorhalen wat niet van toepassing is Opsturen aan Margreet Hikke via: Post: Herman Gorterhof 16, 1422 JP Uithoorn of 14

VOBP Nieuws 2015/2. Van onze Voorzitter. Beste oud-bp ers,

VOBP Nieuws 2015/2. Van onze Voorzitter. Beste oud-bp ers, Van onze Voorzitter Beste oud-bp ers, VOBP Nieuws 2015/2 Aan het einde van het jaar lichten wij u via deze Nieuwbrief nader in over de ontwikkelingen van uw pensioenfonds. Vooral de overstap naar België

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2015/1. Van onze Voorzitter. Waarde VOBP ers,

VOBP Nieuws 2015/1. Van onze Voorzitter. Waarde VOBP ers, Van onze Voorzitter Waarde VOBP ers, VOBP Nieuws 2015/1 Een nieuwe Nieuwsbrief met actuele informatie over de ontwikkelingen rond pensioenen, zorg en (mogelijke) belastingmaatregelen. Het blijft nog onrustig

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/1. Van onze Voorzitter. Algemene ledenvergadering

VOBP Nieuws 2014/1. Van onze Voorzitter. Algemene ledenvergadering VOBP Nieuws 2014/1 Van onze Voorzitter Voor u staat (op het scherm) of ligt (op de Ipad of op papier) het eerste exemplaar van VOBP Nieuws. Bestemd voor de leden van de VOBP, met het doel u te voorzien

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

pensioenkrant augustus 2015

pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 pensioenkrant augustus 2015 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 7 INDEXATIE RENDEMENT OP DE BELEGGINGEN 8 KERNCIJFERS KOSTEN UITVOERING EN VERMOGENSBEHEER 9 COMMUNICATIE

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2016/1. Van onze Voorzitter. Beste VOBP leden,

VOBP Nieuws 2016/1. Van onze Voorzitter. Beste VOBP leden, Van onze Voorzitter Beste VOBP leden, VOBP Nieuws 2016/1 2016 is bijna voorbij, het was een belangrijk jaar voor de BP gepensioneerden. Immers, de pensioenen zijn voor de eerste maal sinds jaren niet geïndexeerd

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2017/1. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen. Beste VOBP leden,

VOBP Nieuws 2017/1. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen. Beste VOBP leden, Van onze Voorzitter VOBP Nieuws 2017/1 Beste VOBP leden, Tijdens de laatste ledenvergadering namen we afscheid van Margreet Hikke, die helaas om gezondheidsredenen haar taken moet neerleggen. Cor Vreeken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland.

VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland. VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland. Als gevolg van wijzigingen in de regels voor Pensioenfondsen (het nftk) zijn in het Pensioenfonds van DuPont Nederland medio 2014 een aantal

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds?

Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? EEN ALGEMEEN PENSIOENFONDS ALS ALTERNATIEF VOOR UW SALARIS-DIENSTTIJDREGELING Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk mogelijk een Algemeen

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus. Pensioen Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.com/pensioen 1 Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Vereniging van Oud BP medewerkers (VOBP)

Vereniging van Oud BP medewerkers (VOBP) Vereniging van Oud BP medewerkers (VOBP) Notulen van de 13e Algemene Ledenvergadering op 17 april 2014 in het Van der Valk Hotel Breukelen. Aanwezig Leden: Genodigden: 31 leden van VOBP Harm Jan Lindaart

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

Profiel van de Vereniging.

Profiel van de Vereniging. Profiel van de Vereniging. In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. Na de fusie

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2015

NIEUWSBRIEF Juni 2015 NIEUWSBRIEF Juni 2015 De financiële positie van het fonds De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het pensioenfonds (het vermogen) en de verplichtingen

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen 2013

Collectieve zorgverzekeringen 2013 Collectieve zorgverzekeringen 2013 Het eind van het jaar nadert en dus wordt u weer overstelpt met allerlei aanbiedingen van zorgverzekeraars. De één nog beter dan de ander, en lastig om een en ander goed

Nadere informatie

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017

onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 onderwerp Veelgestelde vragen en antwoorden bij informatiebrief april 2017 Geachte heer / mevrouw, In de nieuwsbrief die u begin april 2017 van ons hebt ontvangen wordt verwezen naar een document met meer

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief:

Pensioen. Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner. In deze nieuwsbrief: is de nieuwsbrief van Pensioenfonds Recreatie Mei 2017 Pensioen In deze nieuwsbrief: Laatste kans! Je kunt nog tot 1 juli kiezen voor een pensioen voor je partner Wat kost het Anw-pensioen? Geen verlaging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Let op de risico s van je pensioen Verstandig je pensioen regelen Denk nu na over je pensioen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11

REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB / 11 REGLEMENT REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ECOLAB 01-07-2014 1 / 11 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: Fonds: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement:

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Extra nieuwsbrief 2014 nummer 6 In deze nieuwsbrief Voorwoord Toeslagverlening 1.1.2015 Inhaaltoeslagverlening Pensioenpremie 2015 De informatie in dit document

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016

pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 pensioenkrant terugblik op 2015 uitgave september 2016 PENSIOENKRANT TERUGBLIK OP 2015 (uitgave september 2016) 5 WOORD VAN DE VOORZITTER 6 DEKKINGSGRAAD 2015 6 PENSIOENEN NIET VOOR IEDEREEN OMHOOG 7 LASTIG

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Pensioenkrant. september 2011

Pensioenkrant. september 2011 Pensioenkrant september 2011 Pensioenkrant september 2011 Woord van de voorzitter Kerncijfers Toeslagverlening (indexatie) Pensioenfonds BP is een feit Organisatie van het pensioenfonds Bestuur 3 4 5

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS

Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Pensioenkrant 2013 AUGUSTUS Disclaimer Hoewel deze krant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Pensioenkrant augustus 2013 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/2. Wilt u in uw kennissenkring met een BP achtergrond dit nog eens aan de orde stellen?

VOBP Nieuws 2014/2. Wilt u in uw kennissenkring met een BP achtergrond dit nog eens aan de orde stellen? VOBP Nieuws 2014/2 Van onze Voorzitter Als ik dit schrijf vallen de mussen van het dak. Met een strak blauwe hemel, de Rolling Stones op Pinkpop, vooruitzicht op eindeloos veel sport op TV en de uitbetaling

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN BERGEN OP ZOOM, 29 NOVEMBER 2013 INHOUD 1. Bestuur en directie 2. Ontwikkelingen 2013 Ontwikkelingen dekkingsgraad Ontwikkelingen beleggingsresultaat Ontwikkelingen deelnemersbestand

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie