Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting CT Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl"

Transcriptie

1 Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting CT

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten... 4 (Opleidings)eisen... 4 Afspraken... 4 Bezettingsgraad... 4 Ruimte... 4 Veiligheid... 4 Spelmateriaal... 4 Eten en drinken... 4 Hoofdstuk 3 Organisatie... 5 Organogram... 5 Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO)... 5 Overlegmomenten... 5 Verzekering... 5 Informatievoorziening... 5 Hoofdstuk 4 Financiën... 6 Hoogte ouderbijdrage... 6 Wijze van betalen... 6 Vergoeding overblijfkrachten... 6 Financieel beheer Hoofdstuk 5 Materiele Ondersteuning... 7 Materialen... 7 Materialenlijst... 7 Hoofdstuk 6 Afspraken en procedures... 8 Afspraken met de kinderen... 8 Afspraken met de overblijfkrachten... 8 Afspraken m.b.t. spelmateriaal... 8 Hoofdstuk 7 Evaluatie en beleid... 9 Evaluatie... 9 Beleid Overblijfkrachten... 9 Vaststelling Regeling Tussenschoolse opvang St. Gerardus... 10

3 Hoofdstuk 1 Visie Visie Per 1 augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang van kinderen. We hechten er waarde aan dat deze opvang bij ons op school goed geregeld is. Tijdens tussenschoolse opvang verblijven kinderen tussen de middag op school. Dat gebeurt in een huiselijke omgeving, waarin de kinderen kunnen eten en zich ontspannen onder deskundige leiding. De overblijfregeling van de Sint Gerardusschool biedt gelegenheid tot opvang en begeleiding van schoolkinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen en uur. Het overblijven is geen schoolse situatie en wordt, voor zover dat mogelijk is, aangeboden in een huiselijke sfeer, met voldoende aandacht en begeleiding. De kinderen eten gezamenlijk aan tafels in een overblijfruimte of, als het mooi weer is, buiten. Regeling Deze regeling is opgesteld door het schoolbestuur en door de MR goedgekeurd. 3

4 Hoofdstuk 2 Kwaliteit Overblijfkrachten De overblijfkrachten moeten affiniteit hebben met het werken met kinderen. Het overblijven is geen schoolse situatie en wordt, voor zover dat mogelijk is, aangeboden in een huiselijke sfeer, met voldoende aandacht en begeleiding. Van de overblijfkrachten wordt geëist dat ze het overblijven kunnen begeleiden, spellen en materiaal aan kunnen bieden en kleine conflictjes in de kiem kunnen smoren. Overblijfkrachten zijn vrijwilligers. (Opleidings)eisen Van de overblijfkrachten wordt geen speciale opleiding verwacht. Wel is wenselijk dat een cursus overblijven aan het Drenthe College is gevolgd. De overblijfkracht wordt aangesteld door de Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO) van de Sint Gerardusschool. Eén overblijfkracht: Zit in de commissie TSO zorgt dat overblijfouders ingeroosterd zijn is aanspreekpunt voor ouders en team schaft spelmateriaal aan Afspraken Voor een goede kwaliteit zijn duidelijke afspraken voor kinderen en overblijfkrachten noodzakelijk. Deze zijn vastgelegd in hoofdstuk 6. Bezettingsgraad Er is minimaal 1 overblijfkracht op de 15 kinderen. Voor kinderen uit groep 1 en 2 is minimaal één overblijfkracht op 10 kinderen noodzakelijk. 4 Ruimte De school biedt overblijfruimte aan. Indien de groep meer dan 30 kinderen omvat, wordt een tweede overblijfruimte ter beschikking gesteld. De ruimte moet huiselijkheid uitstralen. Tafels moeten van verschillende grootte zijn, zodat alle leeftijdsgroepen aangepast meubilair hebben. Veiligheid Wij gaan ervan uit dat de communicatie tussen kinderen onderling en met de overblijfkrachten op een harmonieuze wijze plaats zal vinden, niet schreeuwen, vloeken of anderszins. Verwacht wordt dat kinderen volgens de gangbare normen hun brood en drinken nuttigen. Wij verwachten dat de kinderen op een normale wijze met elkaar omgaan, er wordt niet gepest of gescholden naar medeleerlingen of de overblijfkrachten. Slaan en handgemeen zijn niet toegestaan. Wanneer kinderen zich niet weten te gedragen wordt de betreffende leerkracht ingelicht. Bij herhaling worden de ouders ingeschakeld. Als blijkt dat een kind zich bij herhaling niet aan de regels houdt, dan kan de directeur besluiten het kind te weigeren voor overblijven. Spelmateriaal Er is binnen- en buitenspelmateriaal aanwezig. Spelmateriaal wordt aangeschaft vanuit de overblijfgelden. Eten en drinken De kinderen nemen zelf hun brood, drinken en fruit mee.

5 Hoofdstuk 3 Organisatie Organogram De overblijfregeling valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting SKOD. Zij heeft haar verantwoordelijkheid gemandateerd aan de directie van de school. Het overblijfreglement komt tot stand in samenwerking en met instemming van de directie, MR oudergeleding en de commissie TSO. Stichting SKOD Directie Sint-Gerardusschool Commissie TSO overblijfouders Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO) De Commissie bestaat uit de directeur van de school en een vertegenwoordiger van de overblijfkrachten. De commissie zorgt voor de uitvoering van de regeling en voor een goede voortgang. Taken van de commissie zijn: aanstellen van overblijfkrachten beheer van de gelden contact houden met het Bestuur betalen van de overblijfouders 5 Overlegmomenten De commissie TSO komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar; in januari en juni. Verzekering Allen die betrokken zijn bij het overblijven, zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering is uitsluitend van kracht gedurende de zgn. overblijfuren in de gebouwen en/of terreinen van de school. In het algemeen hebben ouders een WA-verzekering afgesloten. De verzekering van de school dekt in sommige gevallen niet de schade die een leerling tijdens het overblijven aan het interieur veroorzaakt. De WA-verzekering van de ouders heeft meestal een grotere dekking en kan in de praktijk aanvullend werken op de verzekering die voor het overblijven is afgesloten. Om deze redenen raden wij de ouders aan een WA-verzekering af te sluiten (voor zover men dat nog niet gedaan heeft). Informatievoorziening Ouders worden via de schoolgids op de hoogte gebracht van de overblijfregeling. Voor nadere details wordt naar dit document verwezen. Wijzigingen worden met instemming van de directie en MR vastgesteld.

6 Hoofdstuk 4 Financiën Hoogte ouderbijdrage De kosten en de afnamemogelijkheden zijn voor het schooljaar als volgt: A. incidentele opvang 1 e kind 1,50 2 e kind enz. 1,00 B. Structurele afname via een 10-strippenkaart. 1 e kind 13,00 2 e kind 8,00 De Commissie TSO zal jaarlijks de gang van zaken evalueren en de kosten en vergoedingen eventueel aanpassen. Wijze van betalen Wanneer incidenteel gebruik wordt gemaakt van de overblijfregeling neemt het kind 1,50 in een envelop mee naar school. Bij regelmatig gebruik van de overblijfregeling kan een 10-strippenkaart gekocht worden voor 13,00 voor een 1 e kind of 8,00 voor een 2 e kind in een envelop, voorzien van naam in te leveren bij de overblijfkracht. Als de kaart vol is, wordt geld - in en envelop, voorzien van naam - meegegeven voor een nieuwe kaart. De kaart blijft op school en wordt bijgehouden door de overblijfkrachten. Als de kaart bijna vol is, wordt er een briefje aan het kind meegegeven met het verzoek tot betaling voor een nieuwe kaart. Vergoeding overblijfkrachten De overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligers vergoeding van 10,00 per overblijfbeurt. Financieel beheer Eén van de overblijfkrachten wordt belast met het beheer van de financiën. Taken die onder het financieel beheer vallen. Het innen van de overblijfbijdrage Het bijhouden van de administratie van inkomsten en uitgaven Uitgifte strippenkaarten Het versturen van betalingsherinneringen Het melden van wanbetalingen aan de Commissie TSO (achterstanden groter dan 4 weken) Het jaarlijks opmaken van een inkomsten en uitgave overzicht Te allen tijde kunnen verantwoorden aan de Commissie TSO van de geldstromen Het doen van betalingen t.b.v. de aanschaf spelmaterialen Het verrichten van betalingen aan de overblijfkrachten 6

7 Hoofdstuk 5 Materiele Ondersteuning Materialen De overblijfkrachten beheren spelmateriaal voor binnen en buiten. Dit spelmateriaal wordt alleen tijdens de overblijfuren gebruikt. Het materiaal wordt aangeschaft van de ouderbijdrage. Materialenlijst De overblijfkrachten houden een lijst bij van materialen, die gebruikt worden. 7

8 Hoofdstuk 6 Afspraken en procedures Afspraken met de kinderen 1. De kinderen eten gezamenlijk aan tafels in de overblijfruimte of, als het mooi weer is, buiten. 2. Tijdens het eten blijft iedereen aan tafel zitten. Er wordt niet met etenswaren door de ruimte gelopen. 3. Ieder kind ruimt zijn/haar beker/trommeltje op in zijn/haar tas. 4. Spelletjes en materialen worden weer opgeruimd wanneer men een andere activiteit gaat doen. 5. De tafels worden niet gebruikt om op te gaan zitten of staan. 6. Er wordt niet gerend in de overblijfruimte. 7. Kinderen mogen niet van het schoolplein af. 8. Als het eten op is mogen de kinderen aan de tafels gaan tekenen of een spelletje doen. Bij mooi weer gaan ze buiten spelen onder toezicht van de overblijfkrachten. Afspraken met de overblijfkrachten 1. De overblijfkrachten zijn uiterlijk uur aanwezig om tafels en stoelen klaar te zetten. Om uur komen de kinderen zelf naar het overblijflokaal toe of worden opgehaald. 2. Om uur worden de materialen opgeborgen en om uur vallen de kinderen weer onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten die dan pleinwacht hebben. 3. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat er voldoende spelmateriaal is. 4. Als kinderen niet hanteerbaar zijn, wordt de groepsleerkracht ingeschakeld (crisisopvang) en stellen de overblijfouders de ouders van de betreffende leerling op de hoogte van de feiten 5. Indien een kind regelmatig onhanteerbaar is, wordt hij/zij door de directeur geschorst of verwijderd van de TSO. Ouders worden hiervan in kennis gesteld. Afspraken m.b.t. spelmateriaal 1. Spelmateriaal dat aangeschaft is, is alleen bedoeld om tijdens het overblijven te gebruiken. 8 Stappen die gezet worden bij ongeoorloofd gedag tijdens de overblijf 1. Wanneer een leerling zich tijdens de overblijf niet gedraagt, krijgt de betreffende leerling een mondelinge waarschuwing. De overblijfouder neemt contact op met de ouders van de leerling. Tevens wordt de groepsleerkracht geïnformeerd. 2. Bij de tweede waarschuwing volgt de eerste gele kaart. De ouders geven de kaart ondertekend weer mee terug naar de overblijf. 3. Na de tweede gele kaart wordt de leerling voor een periode van acht weken verwijderd van de overblijf. Dat betekent dat de leerling geen gebruik meer kan maken van de overblijf gedurende die acht weken. De directie stelt de ouders hiervan in kennis.

9 Hoofdstuk 7 Evaluatie en beleid Evaluatie De commissie Tussenschoolse Opvang komt twee keer per jaar bijeen; in januari en juni. Daarin wordt de regeling en de gang van zaken geëvalueerd en beleid voor de komende vastgesteld. Beleid Uitbreiding van overblijfkrachten. 2. Vaststellen hoogte ouderbijdrage en vergoeding. 3. Opzetten van taakverdeling. 4. Opzetten goede boekhouding. Afspraken Regels worden visueel opgehangen in de overblijfruimte 2. Regels worden bijgesteld en opgenomen in dit document 3. Als kinderen niet hanteerbaar zijn, wordt de groepsleerkracht ingeschakeld (crisisopvang) en stellen de overblijfouders de ouders van de betreffende leerling op de hoogte van de feiten 4. Indien een kind regelmatig onhanteerbaar is, wordt hij/zij door de directeur geschorst of verwijderd van de TSO. Ouders worden hiervan in kennis gesteld door de directie. Overblijfkrachten Vertegenwoordigster Mevr. B. Flokstra Paus Johannesstraat Mevr. A. Nauw Honingstraat Mevr. P. Schulte Bargerholt Mevr. W. Verbogt Splitting Mevr. Y. Post Bargerholt Mevr. F. Hogelink Schansstraat

10 Vaststelling Regeling Tussenschoolse opvang St. Gerardus Dit document is vastgesteld door ondergetekende Namens de overblijfouders: Naam: Datum: Handtekening: Namens de M.R. Naam: Datum: Handtekening: Namens de directie 10 Naam: Datum: Handtekening: Namens de stichting SKOD Naam: Datum: Handtekening:

11 Bijlage 1 Regels voor kinderen die overblijven Regels voor kinderen die overblijven Ik zit aan tafel als ik eet. De overblijfouder zegt wanneer ik van tafel mag. Ik ruim zelf mijn beker en trommeltje op. Dat doe ik als ik van tafel mag. De overblijfouder zegt me of ik binnen of buiten mag spelen. Ik loop rustig in de overblijfruimte en ook op de gangen loop ik rustig. Als ik met het spel problemen heb, vertel ik dat aan de overblijfouder. Ik ruim zelf mijn speelgoed op. Als ik buiten speel, blijf ik binnen de hekken. Binnen spelen doe ik niet met ballen of springtouw. Er is een heleboel ander leuk spelmateriaal. 11 Als ik binnen blijf spelen, mag ik dat doen in de overblijfruimte; in de hal bij de kleutergroepen of; in het speellokaal. Als er sneeuw ligt, gooi ik niet met sneeuwballen. Als ik mij niet aan de regels houd, vertelt de overblijfouder dat tegen mijn juf of meester en ook tegen mijn ouders.

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er

Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er Informatiebrochure Overblijven op basisschool de Vijf-er 1 Inhoud Voorwoord 1. TSO / overblijven 2. Samen lunchen, samen buitenspelen 3. Overblijfadministratie en kosten 4. Bijzonderheden 5. Digitale strippenkaart

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie