BROODSCHOOLREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROODSCHOOLREGLEMENT"

Transcriptie

1 CNBS DE REGENBOOG Zuiderzeestraatweg West AC DOORNSPIJK BROODSCHOOLREGLEMENT Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 1

2 Inhoudsopgave BROODSCHOOLREGLEMENT. Inhoudsopgave pag Algemeen pag Taken van de broodschoolouders pag Taken van de broodschoolcoördinatoren pag Gedragscode broodschoolkinderen pag Gedragscode broodschoolouders pag Betrokkenheid school pag Financiën pag Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 2

3 1. ALGEMEEN. 1. Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze, nader te noemen de broodschool. 2. Deze regeling is opgesteld door de broodschoolcoördinatoren van de school, een lid van de MR en de directeur, op 3. Iedere wijziging heeft toestemming nodig van een lid van de MR en de directeur. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de broodschool (bevoegd gezag). 4. De ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maken van de broodschool, dienen de regels hiervan en de daarvan afgeleide huisregels te respecteren. 5. Voor deelname aan de broodschool dient door de ouders/verzorgers een vergoeding betaald te worden, de zogenaamde broodschoolkosten. 6. Kinderen van broodschoolouders worden op de dag dat de ouder meehelpt, van betaling vrijgesteld. 7. De broodschoolcoördinatoren hebben eenmaal per jaar overleg met de broodschoolouders, tijdens de evaluatie. Indien noodzakelijk of wenselijk, vaker De broodschoollocatie is voor groep 1, 2 en 3 het lokaal naast groep 1 en 2. - Voor groep 4, 5 en 6 wisselt de locatie dagelijks (op maandag in het lokaal van groep 5/6; op dinsdag in het lokaal van groep 8; Op donderdag in het lokaal van groep 6/7; op vrijdag in de vergaderruimte). - Voor groep 7/8 is de broodschoollocatie de vergaderruimte. 9. Leerlingen en broodschoolouders zijn tijdens de broodschool verzekerd door middel van een door de school afgesloten collectieve verzekering. 10. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht, dat ze samen met hun kind(eren) dit reglement doornemen. Van de kinderen wordt verwacht, dat ze tijdens de broodschool deze regels in acht nemen. 11. De broodschool vindt plaats in schoolweken, gedurende de middagpauze, op maandag, dinsdag en donderdag voor alle groepen en op vrijdag voor groep 5 t/m 8. Indien er (andere) festiviteiten op school plaatsvinden dan vervalt op deze dag de mogelijkheid om over te blijven. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 3

4 1. Vervolg ALGEMEEN. 12. Ouders/verzorgers kunnen alleen broodschoolouder worden als zij een kind op De Regenboog hebben zitten. Zodra het laatste kind van school is gegaan, stopt ook de taak als broodschoolouder. 13. Bij conflicten met kinderen wordt als volgt gehandeld: * Stap 1. Broodschoolouder probeert samen met het kind het probleem op te lossen. * Stap 2. Indien nodig met het kind naar de coördinator. Deze meldt het incident aan de directeur en de leerkracht. In overleg contact opnemen met de ouders/ verzorgers. * Stap 3. In overleg apart eten, eventueel helpen met het opruimen/schoonmaken van de locatie. * Stap 4. Bij herhaling van ongewenst gedrag volgt schorsing voor bepaalde tijd. Dit wordt meegedeeld aan de leerkracht en ouders/verzorgers. * Stap 5. Wanneer geen verbeteringen optreden volgt definitieve verwijdering van de broodschool. Dit gebeurt niet zomaar, maar altijd in overleg met de leerkracht, ouders/verzorgers en directeur. 14. Bij klachten van ouders of leerkrachten over broodschoolouders, coördinatoren of de broodschool. * Stap 1. Ouder of leerkracht neemt contact op met de betreffende broodschoolouder en de coördinator. * Stap 2. Volgt er geen verbetering dan kan besloten worden dat de betreffende broodschoolkracht tijdelijk dan wel definitief stopt met de broodschool. * Stap 3. Bij klachten, problemen of situaties die niet kunnen worden opgelost door de coördinator en de broodschoolouder, kan de directeur en het bestuur worden ingeschakeld om te bemiddelen. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 4

5 2. TAKEN VAN DE BROODSCHOOLOUDERS. 1. Broodschoolouders zijn verantwoordelijk voor de aan hen toevertrouwde groep kinderen. Ook het directe toezicht op de broodschoolkinderen en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de broodschool, berust bij de broodschoolouders. 2. Alle broodschoolouders dienen een Verklaring Omtrent Gedag (verder te noemen VOG) te halen bij de gemeente. Een formulier is verkrijgbaar bij de broodschoolcoördinatoren. De kosten bedragen (op dit moment) 30,05. Dit bedrag dient eerst zelf te worden betaald. Het bonnetje, voorzien van een bankof girorekeningnummer, kan worden ingeleverd bij één van de coördinatoren, waarna het bedrag wordt teruggestort. 3. Het toezicht houden op de kinderen heeft te allen tijde voorrang boven het opruimen en schoonmaken van de broodschoollocaties. 4. Minimaal 50% van de op die dag aanwezige broodschoolouders moet zijn geschoold volgens de door school aangeboden overblijfcursus. 5. De broodschoolouder dient minimaal 1 maand van tevoren bij de coördinator aan te geven dat hij/zij wil stoppen of minder vaak mee wil helpen. 6. De broodschoolouders komen eenmaal per jaar samen met de coördinatoren, tijdens de evaluatie. Aan de orde komen dan het uitwisselen van ervaringen, het bijstellen van de broodschoolregels, etc. 7. De broodschoolouders dienen zich volgens de schoolregels te handhaven en respectvol om te gaan met de kinderen, omdat zij een voorbeeldfunctie hebben. 8. Per 10 à 15 kinderen wordt 1 broodschoolouder ingeroosterd. 9. Van de broodschoolouders wordt verwacht dat zij om tot uur op school aanwezig zijn. 10 Water koken en in thermoskannen klaarzetten: ¾ heet en ¼ koud water. 11. Om uur de kinderen uit groep 1 en 2 uit de klassen ophalen. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 5

6 2. Vervolg TAKEN VAN DE BROODSCHOOLOUDERS. 12. De kinderen uit groep 3 t/m 8 komen zelf naar hun broodschoollocatie. Voor groep 4-6 wisselt dat per dag. Op maandag in het lokaal van groep 5/6. Op dinsdag in het lokaal van groep 8. Op donderdag in het lokaal van groep 6/7. Op vrijdag in de vergaderkamer. 13. Toezicht houden op het plassen en handen wassen. 14. Toezicht houden tijdens het eten. 15. Om uur eindigen. Hierna mogen de kinderen gaan spelen. Bij mooi weer (zoveel mogelijk) buiten, en bij slecht weer binnen, in hun eigen lokaal. 16. Buiten toezicht houden tot uur. Daarna zijn de leerkrachten weer verantwoordelijk. Bij slecht mogen alle kinderen binnen blijven. De kinderen uit groep 1-2 mogen in de gymzaal spelen, onder toezicht van minimaal 2 overblijfouders. De kinderen kunnen om uur weer naar hun klas worden gebracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven bij slecht weer in hun eigen lokaal, onder toezicht van de leerkracht. 17. Om uur de broodschoollocaties opruimen en schoonmaken. 18. Opvallende gebeurtenissen melden op het formulier in de informatiemap. Bij incidenten waar broodschoolkinderen bij betrokken zijn, wordt tussen de broodschoolouder, de coördinator en de leerkrachten informatie uitgewisseld. Hiervoor geldt zwijgplicht. 19. Bij ziekte/verhindering zelf zorgen voor een vervanger (de reserve-ouder van die dag) en dit melden bij de coördinator van de dag. 20. De presentielijst broodschoolkinderen invullen. Vraag bij die kinderen waar dat op de lijst staat vermeld, of ze geld hebben meegekregen. Doe het geld in de mappen of geef het aan de coördinator. 21. Als er kinderen op de lijst staan, die er niet zijn, dan moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de coördinator van de dag. Zij zullen, indien nodig, actie nemen. Ook moet op de lijst worden vermeld, die kinderen die er wel zijn, maar niet zijn aangemeld. 22. Zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en hen een prettige overblijf geven. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 6

7 3. TAKEN VAN DE BROODSCHOOLCOöRDINATOREN. 1. Zijn ten minste 1 keer per week aanwezig als broodschoolouder en hebben natuurlijk dezelfde taken als de broodschoolouders. 2. Zijn geschoold. 3. Overleggen ca. eenmaal per jaar met de broodschoolouders: aan het einde van het schooljaar wordt een evaluatiemorgen georganiseerd. Hierbij komen allerlei zaken aan de orde. 4. Onderhouden nauw contact met de directeur van De Regenboog. 5. Zorgen voor een schriftelijk verslag van de financiën, ten behoeve van het algemeen bestuur. 6. Houden toezicht op de schriftelijke en financiële administratie. 7. Zorgen ervoor dat de broodschoolouders inzage hebben in de meest recente informatiemappen. Zij zorgen voor het up-to-date houden van de adressenlijst, het overblijfrooster en het reglement van de broodschool, zodat de broodschoolouders kunnen werken met de meest recente gegevens. 8. Houden toezicht houden op het invullen van de presentielijsten. 9. Stellen het rooster van broodschoolouders en broodschoolkinderen op. 10. Lichten ouders in als de 10-rittenkaart vol is. 11. Zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten, leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. 12. Werven broodschoolouders en werken hen optimaal in. 13 Zorgen ca. driemaal per jaar voor uitbetaling aan de broodschoolouders (op door hen nader te bepalen data). Per broodschoolbeurt wordt een vergoeding betaald van 5,00. Betaling geschiedt contant waarbij de broodschoolouders een kwitantie ontvangen die is ondertekend door zowel de broodschoolouder als een coördinator. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 7

8 3. Vervolg TAKEN VAN DE BROODSCHOOLCOöRDINATOREN. 15. Nemen beslissingen ten aanzien van langdurige ziekte van een kind of andere ingrijpende gebeurtenissen. Als een kind 1 dag of enkele dagen ziek is, loopt de maandkaart gewoon door. De 10-rittenkaart wordt dan natuurlijk niet afgestempeld. Als een kind langer dan 1 week ziek is, nemen de coordinatoren in overleg met de ouders/verzorgers van het kind een beslissing of en hoe een financiële compensatie wordt verleend. 16. Bij bijzonderheden, conflicten en/of problemen zal de broodschoolouder eerst samen met het kind proberen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan wordt de coördinator om hulp gevraagd. Indien nodig, kan ook nog de leerkracht en de ouders/verzorgers worden benaderd. Als laatste kan de directeur worden geraadpleegd. Deze laatste kan overleg voeren met het bestuur om een passende oplossing te vinden. 17. In het eerste jaar (2011), tweemaal per jaar een enquête houden, omdat het streven is, dat er een optimale wisselwerking ontstaat tussen alle betrokken partijen (broodschoolouders, ouders, directie, MR en broodschoolcoördinatoren). De volgende jaren, ongeveer eenmaal per twee jaar, nader te bepalen door de coördinatoren. Ieder jaar zal een evaluatie gehouden worden met alle broodschoolouders. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 8

9 4. GEDRAGSCODE BROODSCHOOLKINDEREN. 1. Plassen en handenwassen voor het eten. 2. Tot uur in de overblijflocatie blijven, totdat de broodschoolouder aangeeft dat we gaan eindigen met gebed. Hierna mogen de kinderen gaan spelen. Bij mooi weer (zoveel mogelijk) buiten spelen en bij slecht weer binnen. 3. Respectvol omgaan met broodschoolouders en andere broodschoolkinderen. 4. De regels van school gelden ook op de broodschool. 5. Gebruik maken van het speelgoed van de broodschool. Ervoor zorgen dat de materialen aan het einde (12.45uur) weer in de kast in het magazijn worden opgeruimd. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 9

10 5. GEDRAGSCODE OUDERS. 1. Om hun kind(eren) te laten deelnemen aan de broodschool, vullen de ouders/verzorgers een opgaveformulier in. Deze formulieren kunt u aanvragen bij de broodschoolcoördinatoren en/of ze zijn verkrijgbaar bij de directeur en te downloaden via de website van school. Blijft het kind elke week op dezelfde dag(en) op broodschool, dan is eenmalig aanmelden voldoende. 2. De ouders/verzorgers van een incidenteel broodschoolkind dienen hun kind(eren) de dag tevoren per mail of telefonisch bij de coördinator van de dag op te geven. Zo weet de coördinator op tijd hoeveel kinderen op broodschool komen en kan dan zorgen voor voldoende meewerkende broodschoolouders. 3. Afmelden van een kind wegens ziekte of andere oorzaak kan per mail, of telefonisch tussen en uur op dezelfde dag, bij de coördinator van de dag: maandag Annet van de Beek dinsdag Sineke van der Weide donderdag Erica van Engelen vrijdag Diane Hofman De ouders/verzorgers dienen de kosten van de boodschool per maandkaart, 10- rittenkaart of incidenteel, contant op de dag zelf, te voldoen. Het geld graag in een gesloten enveloppe doen, met daarop de naam én de groep van het kind. 5. Ook voor incidentele broodschoolkinderen geldt de afspraak, dat het kind de dag tevoren aangemeld dient te worden. Vermeldt duidelijk de naam van het kind, in welke groep het zit en eventuele bijzonderheden. 6. De ouders/verzorgers van kinderen uit groep 1 en 2 hebben de mogelijkheid om de broodtrommel en beker in de koelkast te zetten. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen dit voor schooltijd zelf doen. De kinderen moeten zelf hun eten en drinken uit de tas of koelkast halen en meenemen naar de broodschoolruimte. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 10

11 6. BETROKKENHEID SCHOOL. 1. Voor eventuele aansprakelijkheid is een WA-verzekering voor de broodschoolouders en kinderen afgesloten door het bevoegd gezag. Een overzicht van de polisvoorwaarden is op verzoek bij de directeur verkrijgbaar. 2. In geval van noodsituaties wordt een beroep gedaan op de directie van de school of op de in school aanwezige leerkrachten. 3. Een ongevallenverzekering voor kinderen en broodschoolouders is afgesloten door het schoolbestuur van De Meent en is op verzoek verkrijgbaar bij de directie. 4. Om uur wordt het toezicht van de broodschoolouders overgedragen aan de aanwezige pleinwacht (leerkrachten). 5. Bij incidenten waar de broodschoolkinderen bij betrokken zijn wordt tussen de broodschoolouder, de coördinator en de leerkrachten (en mogelijk ook de ouders/verzorgers) informatie uitgewisseld (bijvoorbeeld bij een valpartij op het schoolplein, of heftige ruzies). Ten minste één van de aanwezige leerkrachten beschikt over BHV. 6. Het onderwerp broodschool is vermeld op de website en in de schoolgids. 7. Aan het eind van elk schooljaar moeten ouders wijzigingen voor het nieuwe schooljaar doorgeven op het adres van de broodschool: Dit kan ook mondeling bij een coördinator. 8. Aan ouders/verzorgers van nieuwe kinderen wordt het opgaveformulier van de broodschool verstrekt. 9. Als er een broodschoolcursus wordt aangeboden, zal deze worden betaald door de school, uit de hiervoor beschikbaar gestelde gelden door het Ministerie. Mocht deze subsidieregeling komen te vervallen, dan zijn de scholingskosten voor rekening van het bevoegd gezag. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 11

12 7. FINANCIëN. 1. De broodschool dient kostendekkend te worden georganiseerd. Eventuele nodige aanpassingen zullen ter kennisgeving worden gemeld aan de ouders/verzorgers. 2. De broodschoolkosten bedragen (in euro s): * Maandkaart kind niet meewerkende broodschoolouders 20,00 * Maandkaart kind meewerkende broodschoolouders 15,00 * Maandkaart 3 e en volgende kind niet meewerkende broodschoolouders * Maandkaart 3 e en volgende kind meewerkende broodschoolouders * 10-rittenkaart niet meewerkende broodschoolouders 18,00 * 10-rittenkaart kind meewerkende broodschoolouders 13,00 * 10-rittenkaart 3 e en volgende kind niet meewerkende broodschoolouders * 10-rittenkaart 3 e en volgende kind meewerkende broodschoolouders * Incidenteel broodschoolkind Een maandkaart is een kalendermaand geldig, ongeacht het aantal keren dat een kind op broodschool blijft. 4. Bij de coördinator van de dag kan een nieuwe kaart worden aangeschaft door de ouders of door de kinderen. Wanneer de 10-strippenkaart vol is wordt deze meegegeven in de tas. 5. Van het broodschoolgeld: * wordt nieuw speelgoed en materiaal gekocht; * worden de broodschoolouders betaald. Per broodschoolbeurt wordt een vergoeding betaald van 5,00. Betaling geschiedt contant (op nader af te spreken data, ca. driemaal per jaar) waarbij de broodschoolouders een kwitantie ontvangen die is ondertekend door zowel de broodschoolouder als een coördinator. * worden administratiebenodigdheden aangeschaft; * worden de coördinatoren betaald. Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 12

13 7. Vervolg FINANCIëN. 6. De financiële administratie wordt door de coördinatoren bijgehouden en jaarlijks verstrekt aan een de directeur. Er is een lopende rekening voor de broodschool. 7. Ten aanzien van de bijdrage in de broodschoolkosten hanteert de school de reductie- en kwijtscheldingsregeling. Wanneer u financieel niet in staat bent om deze bijdrage te voldoen, kunt u zich wenden tot de schooldirectie. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. 8. Als ouders/verzorgers in gebreke blijven en de broodschoolkosten niet voldoen, wordt de directeur ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan bestaat de mogelijkheid dat het kind (definitief) kan worden geweerd. 9. Als een kind 1 dag of enkele dagen ziek is, loopt de maandkaart gewoon door. De 10-rittenkaart wordt dan natuurlijk niet afgestempeld. Als een kind langer dan 1 week ziek is, nemen de coördinatoren in overleg met de ouders/verzorgers van het kind een beslissing of en hoe een financiële compensatie wordt verleend. Dit broodschoolreglement is overhandigd en besproken met de directeur van De Regenboog en een lid van de MR, op 12 oktober e herziening: /EE. 2 e herziening , 3 e herziening Broodschoolreglement CNBS De Regenboog ( ) Pagina 13

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog

Broodschool Doornspijk. Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Broodschool Doornspijk Broodschoolboekje van CNBS De Regenboog Geachte ouders/verzorgers. Dit boekje biedt informatie over de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze

Nadere informatie

TSO de Wilsdonck. Overblijf reglement. 1. Algemeen

TSO de Wilsdonck. Overblijf reglement. 1. Algemeen TSO de Wilsdonck Overblijf reglement 1. Algemeen 1. Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze ( nader genoemd de Tussen Schoolse Opvang

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4

1 Algemeen 3. 3 Administratie en betalingen 4 3.1 Administratie 3 3.1.1 Abonnement Tussenschoolse Opvang 4 3.2. Werkwijze Incidenteel overblijven 4 TSO REGLEMENT KULTURHUS HAAKSBERGEN 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke)

Nadere informatie

Informatie gids schooljaar

Informatie gids schooljaar Informatie gids schooljaar 2016-2017 Mobielnummer: 06-26969495 overblijf.willibrord@degroeiling.nl 1 Algemeen/informatie Hierbij alweer onze 5 e uitgave van de informatie gids van de overblijfvereniging

Nadere informatie

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske

Broodje SKIK. Reglement tussenschoolse opvang. CBS de Tarissing Oudehaske Broodje SKIK Reglement tussenschoolse opvang CBS de Tarissing Oudehaske Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Administratie 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen

Nadere informatie

Overblijfplan CBS De Bron

Overblijfplan CBS De Bron Overblijfplan CBS De Bron Overblijfmogelijkheden Op school wordt de mogelijkheid geboden om de kinderen te laten overblijven onder toezicht van overblijfouders. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarden

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang

Reglement Tussenschoolse Opvang Reglement Tussenschoolse Opvang 1. Algemeen Deze regeling bepaalt de gang van zaken met betrekking tot het overblijven van leerlingen in de middagpauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur ( hierna genoemd de

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 5 Overdracht... 6 Eten en drinken... 6 Allergieën...

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas

TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN. Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas TSO HANDBOEK OVERBLIJVEN Regels en afspraken voor het overblijven o.b.s. 't Kompas Inleiding... 2 1 De overblijfkrachten... 3 1.1. Beschrijving van de overblijfkrachten... 3 1.2. Algemene afspraken voor

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang

Informatiebrochure. tussen schoolse opvang Bijlage 5 Informatiebrochure tussen schoolse opvang BS De Boomgaard Langestraat 14 7047 AP Braamt 0316 651637 info@bsdeboomgaardbraamt.nl Inleiding. Met ingang van augustus 2006 valt de tussenschoolse

Nadere informatie

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang

Pauze op School. Reglement Tussen Schoolse Opvang - 1 - Pauze op School Reglement Tussen Schoolse Opvang Prins Willem-Alexander School te Sliedrecht - 2 - Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Aanmelden, wijzigen, opzeggen abonnement 3 Abonnementen en betalingen

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Inhoudsopgave 1 Waarom overblijven? 2 Hoe is de organisatie? 3 Wie doen dit? 4 Wat zijn de kosten voor het overblijven en hoe wordt er betaald? 1 1. Waarom overblijven

Nadere informatie

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen

TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen 1 TSO REGLEMENT TSO Haaksbergen Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Deelname 3 2.1 Aanmelden / Afmelden/ Opzeggen 3 2.1.1 Aanmelden TSO: 3 2.1.2 Afmelden abonnementsdagen TSO 3 2.1.3 (Gedeeltelijke) opzegging/wijziging

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Basisschool de Sterrenboog & Kindercentrum t Belhameltje

Reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Basisschool de Sterrenboog & Kindercentrum t Belhameltje Reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) Basisschool de Sterrenboog & Kindercentrum t Belhameltje 1. Algemeen... 3 2. Aanmelding... 3 2.1 Aanmelden / afmelden / opzeggen... 3 3. Administratie en betalingen...

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen

Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen Overblijfreglement St.Jozefschool Rietmolen 2015-2016 Op onze school is het mogelijk voor leerlingen om over te blijven. De overblijfcoördinatoren hebben de uitvoering hiervan op zich genomen. Zij bepalen

Nadere informatie

OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN

OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN OVERBLIJF REGLEMENT GEREFORMEERDE BASISSCHOOL DE SCHAKEL TE DRONTEN Versie: maart 2011 VOORWOORD Door middel van dit boekje willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is handig

Nadere informatie

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge

Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge Overblijfregeling Christelijke basisschool de Bernebrêge De Merel 12-14 9231 JJ Surhuisterveen Tel. 0512-362800 Website: bernebrege.noventa.nl Email : bernebrege@noventa.nl Inhoudsopgave Algemene regels

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen.

Via de nieuwsbrief, die elke maand door de school per mail aan u verzonden word, wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele veranderingen. TSO INFORMATIEBOEKJE Beste ouder(s) en verzorger(s), Dit informatiebulletin is bedoeld om u te informeren over het wel en wee van de tussenschoolse opvang (de TSO of het overblijven) op de Koningin Wilhelmina

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465

Beste ouders, Welke stappen moeten er gezet worden? (zie bijlage) Hoe gaat dat met die incasso? Vragen? 050-3210465 Beste ouders, De school maakt sinds februari 2009 gebruik van het nieuwe betalingssysteem voor de Tussen de Middag Opvang The Nanny. Dit verloopt tot nu toe goed. Vanaf het nieuwe schooljaar 2010 is er

Nadere informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie

INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN. Huisregels Reglementen Algemene informatie INFORMATIEMAP OVERBLIJVEN Huisregels Reglementen Algemene informatie 1. Overblijven op de Hobbitstee Groep 1/2 12.15 uur de groepen 1 en 2 worden bij de klassen opgehaald en begeleid naar het lokaal waar

Nadere informatie

verantwoord overblijven

verantwoord overblijven verantwoord overblijven Informatieboekje Overblijven o.b.s. Rubenshof Rubenshof 8 4907 MX OOSTERHOUT school 452361 overblijven@obsrubenshof.nl overblijfraad Carla van Leijsen 452362 Ilse Verschoof 06 28805918

Nadere informatie

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven?

Leidraad overblijven. Hoe werkt het overblijven? Nieuwstraat 9 3474 JL Zegveld Tel: 0348-691488 E-mail: directie@jorai.nl Leidraad overblijven website: www.jorai.nl Inleiding Het doel van deze leidraad is duidelijkheid geven over de afspraken en taken

Nadere informatie

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar

Info-boekje overblijven Kbs Mariabasisschool. schooljaar Info-boekje overblijven schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven. Het boekje informeert u over het reilen en zeilen tijdens het overblijven. Er

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) St. Jozefschool Molenweg 2 7045 AG Azewijn 0314 651527 info@jozefazewijn.nl www.jozefazewijn.nl tso@jozefazewijn.nl -1- VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder,

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder, Overblijfgids Voorwoord Beste ouder, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van zaken tijdens het overblijven. Er worden belangrijke

Nadere informatie

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek

obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek obs t Startblok september 2012 Schoolstraat 15 8435 XV Donkerbroek INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Verantwoord overblijven Pagina 2 Verantwoordelijkheid Pagina 3 Kosten overblijven Pagina 4 Overblijf werkgroep

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Protocol continurooster

Protocol continurooster Protocol continurooster Obs Mathenesse Augustus 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 4. Uitwerking continurooster... 4 4.1 Regels en afspraken voor het eten en drinken... 4 4.2 De lunch... 4 4.2.1 Afspraken voor

Nadere informatie

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag

O Mijn kind blijft op vaste dagen over. En wel op de volgende dagen: Maandag Dinsdag Donderdag vrijdag CONTRACT OVERBLIJFREGLEMENT Ds. D.A. van den Boschschool Gegevens ouders / verzorgers Naam leerling: Groep: Bijzonderheden ( allergie, medicatie ): Achternaam Voorletters Relatie Telefoonnummer Mobiel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE OVERSTAP 2 OVERBLIJVEN Overblijven betekent dat uw kind tijdens de lunchpauze op school, onder begeleiding van een overblijfouder op school kan blijven eten. Deze opvang

Nadere informatie

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1 Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet Begrippen Artikel 1 Bevoegd gezag: Het bestuur van de school, in casu: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, hierna te noemen: BOOR; Overblijfvereniging:

Nadere informatie

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van De Torenvalk I.s.m. Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang van zaken bij het overblijven. Het is wel handig

Nadere informatie

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Inhoud: 1. Welkom 2. Wat moet u doen 3. Coördinatoren 4. Straf geven?! 5. Ruilen, ziek melden en zwangerschap 6. Bedragen 7. Verklaring goed gedrag (VOG) 8.

Nadere informatie

Info boekje. Tussenschoolse Opvang

Info boekje. Tussenschoolse Opvang Info boekje Tussenschoolse Opvang 2 Overblijforganisatie De organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van de St. Plechelmusschool bestaat uit ca. 21 overblijfkrachten, waarvan 2 coördinatoren. Verantwoordelijk

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

OBS 't Zigt Gersteland 3 9932 HZ - Delfzijl T: 0596 852718 E: OVERBLIJFREGLEMENT

OBS 't Zigt Gersteland 3 9932 HZ - Delfzijl T: 0596 852718 E: OVERBLIJFREGLEMENT OBS 't Zigt Gersteland 3 9932 HZ - Delfzijl T: 0596 852718 E: directieobszigt@live.nl OVERBLIJFREGLEMENT Onze school O.b.s. t Zigt is verplicht om een overblijfgelegenheid/tussenschoolse opvang aan te

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken.

Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne overblijftijd heeft/hebben op De Trimaran waar ze met veel plezier op terug kijken. VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s) Hier heeft u de informatie betreffende het overblijven op basisschool De Trimaran. Lees deze informatie zorgvuldig door! Aanvullende informatie, wijzigingen of belangrijke

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede

Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken. Burgh-Haamstede Reglement Tussenschoolse Opvang ( TSO) Onder de Wieken Burgh-Haamstede Versie d.d. 16-02-2014 C:\Users\Eigenaar\AppData\Local\Temp\TSO PLAN ODW 16022014 1-1.doc 1 Inhoudsopgave Inleiding Reglement Tussenschoolse

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Dit boekje geeft u alle informatie over de tussenschoolse opvang (het overblijven) op basisschool de Bron. Wij adviseren u om dit boekje te bewaren bij de schoolgids. - 1 - Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over onze overblijf

Alles wat u wilt weten over onze overblijf Alles wat u wilt weten over onze overblijf Inleiding. Overblijf voor en door ouders De wetgever heeft er in voorzien dat op elke basisschool de kinderen tussen de middag kunnen overblijven. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy

Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy Overblijfregels van de Antoniusschool, i.s.m. Stichting Kinderopvang Snoopy & Stichting Kinderopvang Snoopy Geachte ouders/ verzorgers, Door middel van dit document willen wij u informeren over de gang

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP CBS De Rank 1 Informatiegids Tussenschoolse Opvang voor ouders van leerlingen van CBS de Rank Koudekerk aan den Rijn Aanmelden/afmelden Dagelijks voor 08.30 uur s morgens Via e-mail

Nadere informatie

overblijfprotocol September

overblijfprotocol September overblijfprotocol September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2.Doelstelling 3 3. Verantwoordelijkheid 3 4. Pedagogische uitgangspunten 3 5.De pedagogische visie in de praktijk 3 6.Organisatie 4 7. Draaiboek

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang Runde zz 84 7881 HP Emmer-Compascuum Tel: 0591-351446 Schooljaar 2015 2016 Pagina 2 Pagina 11

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM

OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM OVERBLIJFREGLEMENT MONTESSORISCHOOL CASTRICUM Op de montessorischool bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur onder toezicht over te blijven. De overblijf wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst

Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Algemeen Overblijfreglement of reglement tussen- schoolse opvang van VPCO De Viermaster en praktische invulling hiervan voor cbs De Glashorst Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO

Nadere informatie

Overblijfreglement OBS Molenakker

Overblijfreglement OBS Molenakker OVERBLIJFREGLEMENT OBS MOLENAKKER Definities Artikel 1. Ouders: Leerlingen: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen de leerlingen die zijn ingeschreven. Overblijfcommissie: een door de directie

Nadere informatie

Om de organisatie van het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt.

Om de organisatie van het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal afspraken gemaakt. OVERBLIJVEN Als u tussen 12.00 en 13.00 uur niet zelf in staat bent uw kinderen op te halen voor de lunch, kunt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang die wij bieden. In dit boekje vindt u alle informatie

Nadere informatie

Overeenkomst tussenschoolse opvang

Overeenkomst tussenschoolse opvang Overeenkomst tussenschoolse opvang Ondergetekende: 1. De hierna omschreven ouder(s), (onder in te vullen) en 2. Stichting Kiekeboe Kinderopvang, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door Mw.

Nadere informatie

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo CONCEPT 25 juni 2015 TSO-regelement Basisschool De Diabolo 1 TSO-regeling Basisschool De Diabolo Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte weergave): De school is verplicht tot

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Aalsmeer, juni 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO) Deze brief gaat over de TSO in het schooljaar 2015-2016. Via de aanmeldstrook kunt u zich inschrijven voor de TSO na de zomervakantie. Dit geldt voor alle

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Overblijfbrochure voor ouders

Overblijfbrochure voor ouders Overblijfbrochure voor ouders Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte Tel: 0572-362690 Email: korenbloem@scos-salland.nl Email: overblijf@korenbloemraalte.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas

Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016. OBS Kompas Tussenschoolse Opvang (TSO) 2015-2016 OBS Kompas INFORMATIEBOEKJE OUDERS, VERZORGERS EN LEERLINGEN Inhoud Inleiding... 3 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Uitgangspunten... 5 4. Vormen van TSO... 6

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur.

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 12.00 uur tot 12.50 uur. Spelregels overblijf Overblijven De afspraken rondom het overblijven, de overblijfvergoeding, de wijze van aan- en afmelden vindt u samengevat in deze spelregels. Door de inschrijving van uw kind verklaart

Nadere informatie

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden.

Overblijfkracht Vrijwilligers die tegen een onkostenvergoeding de TSO begeleiden. Reglement Tussenschoolse Opvang De Nienekes 1. Begrippen TSO Tussenschoolse opvang, volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45) moeten scholen leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Basisschool Rehoboth

Basisschool Rehoboth Voorschoolse en Tussenschoolse Opvang Basisschool Rehoboth VSO/TSO-protocol 1. Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat kinderen in de middagpauze op school en onder toezicht

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf

PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI Bleskensgraaf PROTOCOL & HUISHOUDELIJK REGLEMENT OBS DE KIEZEL EN DE KEI overblijf@dekiezelendekei.nl Bleskensgraaf 2 PROTOCOL - Voor ieder kind dat gebruik gaat maken van de Overblijf moet een inschrijfformulier worden

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Gedeputeerdenlaan AX Zwolle Tel.: Overblijfgids

Gedeputeerdenlaan AX Zwolle Tel.: Overblijfgids Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle Tel.: 038 460 32 58 Overblijfgids Beste ouder(s), verzorger(s), Dit is de overblijfgids van cbs. De Ark. In deze gids willen wij u het een en ander uitleggen over het

Nadere informatie

Beleid VST OBS Da Vinci

Beleid VST OBS Da Vinci Beleid VST OBS Da Vinci Schooljaar 2015-2016 1 Voorwoord OBS Da Vinci wil graag tegemoet komen aan de veranderende maatschappij waarbij er steeds vaker twee verdieners zijn in het gezin. Daarom maken wij

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

O.B.S. De Lingewaard Harpstraat 13 4241 CA Arkel.

O.B.S. De Lingewaard Harpstraat 13 4241 CA Arkel. O.B.S. De Lingewaard Harpstraat 13 4241 CA Arkel. O.B.S. De Lingewaard. Beste ouders/verzorgers, Al jaren functioneert er op O.B.S. De Lingewaard een overblijfcommissie. Deze commissie verzorgt de opvang

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

OVERBLIJVEN OP OPENBARE BASISSCHOOL T HOUT. Januari 2007

OVERBLIJVEN OP OPENBARE BASISSCHOOL T HOUT. Januari 2007 OVERBLIJVEN OP OPENBARE BASISSCHOOL T HOUT Januari 2007 1.0 INLEIDING Al ongeveer 19 jaar bestaat er op Openbare Basisschool 't Hout een overblijfregeling; al voordat de Wet op het Basisonderwijs van kracht

Nadere informatie

Overblijven. De Meeander

Overblijven. De Meeander Overblijven op De Meeander Heelweg Praktische informatie voor ouders/ verzorgers die hun kind(eren) laten overblijven in de middagpauze Het overblijven op de Meeander is goed geregeld. Het streven is om

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie