PROSPECTUS MS SeaZip 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROSPECTUS MS SeaZip 4"

Transcriptie

1 realistisch, transparant, betrokken PROSPECTUS MS SeaZip 4

2

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 4 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep en emissiekantoor Marktontwikkelingen en charterperspectieven Het schip Opbouw van het rendement 6 Investering en financiering 18 7 Exploitatie- en liquiditeitsprognose Verkoop van het schip 22 9 Rendementsprognose participanten 23 Civiel- en fiscaalrechtelijke achtergronden 10 Civielrechtelijke achtergronden Fiscaalrechtelijke achtergronden Onderzoeksrapport accountant Inschrijfprocedure Slotverklaring Verklarende woordenlijst Namen en adressen 32 Bijlagen Akte m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV Akte m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV Akte m.s. SeaZip 4 Scheepvaartbedrijf CV Inschrijfformulier met antwoordenvelop (los bijgevoegd) 1

4 1 SAMENVATTING VAN HET AANBOD Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het prospectus. Een beslissing om te investeren, dient altijd gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele prospectus. Investeren in m.s. SeaZip 4 JR Ship Investments BV biedt u de mogelijkheid te investeren in m.s. SeaZip 4, een nieuw te bouwen service schip met een aantal bijzondere eigenschappen die het schip breed inzetbaar maken ten behoeve van de windindustrie op zee. Het m.s. SeaZip 4 wordt gebouwd op initiatief van SeaZip Offshore Service BV, de zusteronderneming van rederijgroep JR Shipping uit Harlingen die zich specialiseert in service- en accommodatie schepen die logistieke ondersteuning bieden bij aanleg en onderhoud van offshore windmolenparken. Het m.s. SeaZip 4 zal waarschijnlijk medio maart 2015 worden opgeleverd. De berekeningen zijn behoudend gebaseerd op een verhuur vanaf 1 april Gezien de concurrerende kwaliteiten van het schip en de groeiprognoses van de markt waarop het schip zal acteren, kent het m.s. SeaZip 4 op zowel korte als langere termijn verdienperspectieven die een investering in dit project rechtvaardigen. Ter financiering van dit schip is m.s. SeaZip 4 Scheepvaartbedrijf CV opgericht. Zowel particulieren als BV s hebben, via de uitgevende instanties m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV en m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV, de mogelijkheid te participeren in het commanditaire kapitaal van m.s. SeaZip 4 Scheepvaartbedrijf CV. U kunt deelnemen met ,- of een veelvoud hiervan. Bij deelname in de open CV zijn uw participaties vrij verhandelbaar. Bij deelname in de besloten CV zijn participaties niet vrij verhandelbaar. Hier staat echter een besparing tegenover op de vermogensrendementsheffing (particulieren) of vennootschapsbelasting (BV s). Door deze keuzemogelijkheid kunt u uw deelname op uw eigen wensen en omstandigheden afstemmen. Alle relevante informatie over het project is opgenomen in dit prospectus. De voornaamste kenmerken van het project zijn: P Investering in een nieuw te bouwen service schip P In te zetten op de internationale groeimarkt voor duurzame windenergie op zee P Rendementsverwachting particulieren 9,1% gemiddeld per jaar bij de open CV P Rendementsverwachting particulieren 10,3% gemiddeld per jaar bij de besloten CV P Deelname van ,- of een veelvoud hiervan P Kleinschalig project met 81 beschikbare participaties P Korte looptijd (naar verwachting zes jaar en elf maanden) P Conservatieve begroting van het aantal verhuurdagen (300 verhuurdagen per jaar) P Exploitatiestart van de twee zusterschepen is succesvol gebleken P Korting van 2,5% bij deelname vanaf ,- P Sluitingsdatum: naar verwachting 23 december 2014 Het rendement Het rendement wordt behaald met de exploitatie en de verkoop van het service schip voor de offshore windindustrie. Hierbij wordt geopteerd voor een speciale belastingheffing voor de scheepvaart, het tonnageregime, waardoor de belastingdruk op de resultaten van het schip minimaal is. Hierdoor kunnen de winsten vrijwel geheel aan de participanten worden uitgekeerd. De verwachte jaarlijkse winstuitkering is gemaximeerd op 6% en wordt na het vaststellen van de jaarrekening uitbetaald. De winsten boven deze 6% zullen worden aangewend voor een versnelde aflossing van de hypothecaire geldlening. Bij de berekening van de rendementsprognose zijn uitgangspunten gehanteerd, waaraan zowel historische gegevens als huidige en voorziene marktontwikkelingen ten grondslag liggen. Er wordt bijvoorbeeld in de jaren na 2015 rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de exploitatiekosten van 3%, terwijl de opbrengsten voorzichtigheidshalve pas in de jaren na 2017 met 2% worden geïndexeerd. De verwachte gemiddelde jaarlijkse vermogensgroei bedraagt 9,1%. Rendementsverwachting voor particulieren Voor particuliere deelnemers in de open CV wordt een rendement van 9,1% geprognosticeerd. De participatie wordt dan als een vermogensbestanddeel in Box 3 aangemerkt. Dit rendement van 9,1% is dus vergelijkbaar met een gelijk rendement op een andere Box 3 belegging. Particulieren die kiezen voor participatie in de besloten CV kunnen hun deelname niet vrij verhandelen, maar realiseren wel een besparing van 1,2% vermogensrendementsheffing. De winst uit deelname in de besloten CV is nauwelijks belast voor de inkomstenbelasting (Box 1). Open CV Besloten CV Rendement particulier 9,1% 10,3% Rendementsverwachting voor BV s BV s die deelnemen in de besloten CV kunnen hun deelname tussentijds niet vrij verhandelen. De winst uit de deelname in de besloten CV is echter nauwelijks belast voor de vennootschapsbelasting. Een BV geniet zo ook het volledige netto rendement van 9,1%. Neemt een BV met minder dan 5% in de open CV deel, dan zijn de winstuitkeringen belast met vennootschapsbelasting. Dit leidt nog altijd tot een netto rendement van 6,8%. Open CV Besloten CV Rendement BV 6,8%* 9,1% * Rendement voor BV in de open CV met een deelname kleiner dan 5%. Korting van 2,5% bij deelname vanaf ,- Particuliere beleggers en BV's kiezen geregeld voor deelname met grotere participaties. Dit vereenvoudigt de plaatsing van een nieuw participatieproject en vermindert de samenhangende kosten. Daarom ontvangt u 2,5% deelnamekorting bij toetreding met een deelname van minimaal ,-. Bij een deelname van bijvoorbeeld ,- 2

5 scheelt dat 7.500,-. Hiermee verhoogt u uw rendement. De korting wordt kort na toetreding tot de CV uitbetaald. Open of besloten CV Dankzij de keuzemogelijkheid voor deelname in een open of besloten CV, kunt u uw participatie op uw eigen wensen en omstandigheden afstemmen. De keuze heeft gevolgen voor de verhandelbaarheid en de belastingdruk. De open CV biedt u de mogelijkheid uw deelname tussentijds vrij te verhandelen of over te dragen. Dit kan een voordeel zijn. Gedurende de resterende looptijd van het scheepvaartparticipatieproject, circa zes jaar en elf maanden, kunt u uw deelname vrij verhandelen. Voor de daartoe te volgen procedures kunt u te allen tijde informatie inwinnen bij JR Ship Investments. Kiest u voor deelname in de besloten CV, dan zijn de participaties tussentijds niet vrij verhandelbaar, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Voor particulieren valt een deelname in een besloten CV niet in Box 3, waardoor een belastingbesparing van 1,2% mogelijk is. U verhoogt uw rendement hiermee aanzienlijk. Voor BV s is de winst uit deelname in de besloten CV nauwelijks belast voor de vennootschapsbelasting. Risicofactoren Ondernemen gaat gepaard met risico s. Uw risico is beperkt tot uw deelnamebedrag. In hoofdstuk 2 staan de risicofactoren die samenhangen met participatie in m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV. U wordt geadviseerd de achtergronden en de risico s van het participeren in m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV aandachtig te bestuderen. SeaZip Offshore Service BV Het SeaZip 4 investeringsproject vindt plaats op initiatief van SeaZip Offshore Service BV, in 2010 opgericht door de heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar, ervaren scheepvaartondernemers die tevens als directeur/ eigenaar leiding geven aan rederijgroep JR Shipping in Harlingen. SeaZip Offshore Service kiest voor het hoge segment van de markt voor offshore service schepen. Met haar hoogwaardige schepen en professioneel scheepsmanagement speelt SeaZip Offshore Service in op de trend naar ontwikkeling, aanleg en exploitatie van steeds verder uit de kust gelegen windmolenparken, waar de werkzaamheden plaatsvinden onder uitdagende weers- en zeegangomstandigheden. Op dit moment heeft SeaZip Offshore Service BV al twee zusterschepen van hetzelfde type (Fast Crew Supplier 2610) als de nieuw te PP 3

6 SAMENVATTING VAN HET AANBOD bouwen SeaZip 4 in de vaart: SeaZip 1 en 2. Beide schepen zijn tot maart 2015 binnen duurzame jaarcontracten verhuurd aan een gerenommeerde marktpartij tegen 3.550,- bruto per dag. De dagtarieven gelden voor 12-uurs diensten, met de zekerheid dat ze ook in de wintermaanden worden ingezet. Dit is een unieke situatie, want de winterperiode betekent voor de industrie voor offshore windmolenparken normaliter een lager activiteitenniveau. In de behoudende rendementsprognose van 9,1% voor SeaZip 4 is rekening gehouden met relatief stille wintermaanden. Er is gerekend met 300 verhuurdagen op jaarbasis waarbij het schip 12 uur per dag wordt ingezet. Wordt het schip meer dagen ingezet, dan zal dit resulteren in hogere exploitatieopbrengsten. Emissie en CV-beheer Namens m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV en m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV wordt de emissie verzorgd door JR Ship Investments BV, als mede beherend vennoot. Na de emissie treedt zij uit en wordt SeaZip 4 Shipping BV de enig beherend vennoot. JR Ship Investments is onderdeel van de rederijgroep JR Shipping. SeaZip 4 Shipping BV is onderdeel van SeaZip Offshore Service. Na toetreding tot m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV worden de commanditaire vennoten nauw betrokken bij de exploitatie. Participanten ontvangen onder meer periodieke nieuwsbrieven waarin alle ontwikkelingen die voor participanten van belang zijn, worden vastgelegd. Dit betreft specifieke informatie met betrekking tot de CV waarin wordt geparticipeerd, alsmede algemene informatie over SeaZip Offshore Service, de rederijgroep en markt- en vlootontwikkelingen. Daarnaast wordt viermaal per jaar inzicht geboden in de exploitatieresultaten. Ten minste eenmaal per jaar wordt er een vennootschapsvergadering belegd. Indien wenselijk en waar nodig kunnen participanten altijd een beroep doen op persoonlijke begeleiding. Het CV-beheer, waaronder de informatievoorziening, wordt in opdracht van de CV s verricht door JR Ship Investments BV. De specialisten van JR Ship Investments zijn toegankelijk en te allen tijde benaderbaar voor persoonlijke ondersteuning. Marktontwikkelingen Voor de komende jaren wordt een explosieve toename verwacht in de ontwikkeling en realisatie van offshore windmolenparken op onder meer de Noordzee. Bindende Europese afspraken over het terugdringen van de CO 2 uitstoot resulteren in een hoog ambitieniveau als het gaat om het aandeel dat offshore windenergie in de totale Noord-Europese energievoorziening moet gaan innemen. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland zetten hierbij de grootste stappen. Een belangrijke trend is dat offshore windmolenparken steeds verder uit de kust komen te liggen, bij grote zeedieptes. Deze trend zorgt binnen de offshore windindustrie voor een toenemende vraag naar zeer specifieke service schepen en maritieme diensten. Marktcijfers, trendanalyses en gesprekken met exploitanten van windmolenparken op zee die in deze innovatieve industrie actief zijn, hebben de directie overtuigd van de kansen op een internationale markt die een bijzondere groei vertoont. Dit heeft geresulteerd in de concrete oprichting van SeaZip Offshore Service BV die bij de operationele uitvoering van haar diensten ondersteund wordt door de uitgebreide walorganisatie van rederijgroep JR Shipping. In 2012 heeft SeaZip Offshore Service haar eerste twee service schepen in de vaart genomen. Nu de marktintroductie en exploitatiestart van beide schepen, de SeaZip 1 en 2, succesvol zijn gebleken, heeft de directie van SeaZip Offshore Service besloten tot verdere uitbreiding van de vloot met de SeaZip 4. Het service schip voor de offshore windindustrie Het m.s. SeaZip 4 is een breed inzetbare, volledig zeewaardige, service catamaran. Het schip wordt voorjaar 2015 geleverd door Damen Shipyards in Gorinchem, gespecialiseerd in de bouw van toonaangevende schepen. Het m.s. SeaZip 4 biedt charteraars de concurrentievoordelen van een snel, stabiel en brandstofefficiënt schip onder klasse van Germanischer Lloyd. Het schip biedt ruimte aan 12 passagiers en is geschikt voor transport van uitrusting en andere goederen. Het ontwerp voorziet in de unieke boegvorm die door Damen ontwikkeld is, de zogeheten Twin Axe Bow. Deze speciale boegvorm zorgt voor optimaal vaargedrag in zeegang, waardoor passagiers niet alleen snel maar ook comfortabel vervoerd kunnen worden. Door het Twin Axe Bow concept kan het schip ook bij zwaardere weersomstandigheden langer dienst blijven doen. De nieuw te bouwen SeaZip 4 is een zusterschip van de SeaZip 1 en 2, waarvan de exploitatiestart succesvol is gebleken. Deelname U kunt deelnemen in de open m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of de besloten m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV met minimaal ,- of een veelvoud hiervan. Er zijn geen emissiekosten verschuldigd. De inschrijving sluit in principe op 23 december 2014 of zoveel eerder of later als alle participaties zijn geplaatst. De eigen deelname van SeaZip Participatie BV, bedraagt ,-. Daarnaast zijn er in totaal 81 participaties van ,- beschikbaar. Het totaal te plaatsen kapitaal bedraagt ,-. Inschrijving is mogelijk via het bijgesloten inschrijfformulier. De toekenning vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Bindende afspraken met de Belastingdienst Als participant treedt u toe tot m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV. Met de Belastingdienst/kantoor Groningen zijn bindende afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van de CV s en alle commanditaire vennoten, ongeacht woonplaats of behandelende inspectie. Jaarlijks, in maart, wordt ten behoeve van uw fiscale aangifte een invulinstructie verstrekt, die vóóraf met de Belastingdienst is afgestemd. Prospectus U dient uw beslissing om te beleggen te baseren op bestudering van het gehele prospectus. Voor deze emissie wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft en de uitgevende instelling staat niet onder toezicht van de AFM. Noch de vooraan- 4

7 kondiging noch het prospectus zijn ter goedkeuring aan de AFM voorgelegd. Deze emissie is vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal ver- en geboden onder de Wft en de Prospectusverordening van de Europese Unie. De beherende vennoten zijn voor het aanbieden van de participaties niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staan derhalve niet onder toezicht van de AFM dan wel De Nederlandsche Bank. Niettemin laten de beherende vennoten zich bij het opstellen van het prospectus leiden door de richtlijnen voor volledige en transparante informatievoorziening. Disclaimer In dit prospectus worden de belangrijkste aspecten van deelname in m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV toegelicht. In het prospectus genoemde uitkeringen en rendementen zijn prognoses, berekend op basis van de beschreven uitgangspunten. Hierbij geldt dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Iedere beslissing om te participeren, moet zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele prospectus. De samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het prospectus. Indien een vordering met betrekking tot de informatie in het prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, draagt de eiser in de procedure de kosten van de vertaling van het prospectus. Deze kosten dienen voldaan te zijn voordat de vordering wordt ingesteld. SeaZip 4 Shipping BV en JR Ship Investments BV kunnen aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting gelezen in samenhang met de andere delen van het prospectus misleidend, onjuist of inconsistent is. namens m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV en m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV: JR Ship Investments BV en SeaZip 4 Shipping BV Harlingen, 12 november

8 2 RISICOFACTOREN Ondernemen gaat gepaard met risico s. Participeren in m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV vormt daarop geen uitzondering. Het is daarom belangrijk dat u inzicht krijgt in de risico s van dit project. Een garantie voor een bepaald rendement kan dan ook niet worden gegeven. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico s van m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV en m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV nader uiteengezet. Daarnaast adviseren wij u de verdere achtergronden van het project aandachtig te bestuderen. Als één of meer van de risicofactoren zich voordoen, zal uw rendement lager uitkomen. kunnen er perioden voorkomen waarin er minder verhuuromzet gerealiseerd wordt. Tijdens de resterende looptijd van het project (circa zes jaar en elf maanden) bestaat het risico dat dit scheepvaartparticipatieproject te maken krijgt met perioden waarin lagere verhuuropbrengsten worden behaald dan voorspeld. In deze perioden zullen de uitkeringen lager kunnen uitvallen dan geprognosticeerd en het rendement verlagen. Daarnaast is het altijd mogelijk dat service schepen als SeaZip 4 tussen verschillende contractfasen in voor korte tijd stil komen te liggen en geen inkomsten genereren. De operationele kosten zijn in dergelijke situaties laag. Alvorens u besluit over deelname dient u een zorgvuldige en bewuste afweging te maken en te bepalen of een lange termijnpositie bij uw persoonlijke financiële situatie past. Indien u van de diensten van een vermogensbeheerder gebruik maakt, dient deze te bepalen of participeren in m.s. SeaZip 4 Open Participatie CV of m.s. SeaZip 4 Besloten Participatie CV in uw beleggerprofiel past. Indien u geen gebruik maakt van de diensten van een vermogensbeheerder, dan dient u zelf te bepalen of de hieronder beschreven risico s voor u aanvaardbaar zijn en of dit project binnen uw beleggingsportefeuille past. De uitgevende instelling raadt u aan bij die inschatting een adviseur te raadplegen en het deelnamebedrag voor een participatie met eigen vermogen te financieren. Marktschommelingen Schommelingen in vraag en aanbod bepalen het marktklimaat. Daarin verschilt de markt voor service schepen ter ondersteuning van de offshore windindustrie niet van andere scheepvaartmarkten. De markt voor offshore service schepen als het m.s. SeaZip 4 kan dan ook een cyclisch karakter kennen. In tijden van een tekort aan schepen en een grote vraag, kunnen rederijen een hogere huur voor hun schepen bedingen. Ook Opbrengsten In de prognoses van dit prospectus wordt uitgegaan van een opbrengstniveau dat gemiddeld realiseerbaar zou moeten zijn. Als de opbrengsten lager zijn dan voorspeld, zal dit het rendement negatief beïnvloeden. Bovendien kunnen zich, zoals hiervoor beschreven, situaties voordoen waarin het schip tijdelijk geen charterinkomsten realiseert, bijvoorbeeld door het ontbreken van een aansluitend chartercontract. In een dergelijke situatie kunnen de operationele kosten tijdelijk teruggebracht worden tot een zeer laag niveau. De financieringslasten lopen dan nog wel normaal door. De voorspelde opbrengsten zijn gerelateerd aan het aantal verhuurdagen per jaar. In de prognoses is het aantal verhuurdagen op 300 dagen gesteld. Dit betekent dat over 65 of 66 dagen geen opbrengst is geprognosticeerd. Deze dagen worden in de maritieme sector off hire dagen genoemd. Het risico dat het schip stil ligt, wordt daarom aangeduid als off hire risico. Naast het reguliere offhire risico is er ook een risico dat een schip door schade, tijdens een verhuurperiode, tijdelijk niet kan varen. Dit risico is in geval van calamiteiten beperkt door middel van een loss off hire verzekering die het verlies van opbrengsten onder bepaalde voorwaarden gedurende een beperkte periode dekt. 6

9 Overige exploitatierisico s De overige exploitatierisico s hebben betrekking op afwijkingen van de exploitatiekosten ten opzichte van de prognoses en debiteurenrisico s. De opbrengsten en de kosten van de onderneming waarbinnen m.s. SeaZip 4 wordt geëxploiteerd, kunnen door economische en conjuncturele ontwikkelingen worden beïnvloed. Deze beïnvloeding kan zowel negatief als positief zijn. Als de kosten hoger zijn dan geprognosticeerd, zal dit het rendement verlagen. Debiteurenrisico s Het valt niet uit te sluiten dat een debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en de onderneming waarbinnen m.s. SeaZip 4 wordt geëxploiteerd hier financieel nadeel van ondervindt. Wijze van financiering Het schip, inclusief bijkomende kosten, liquiditeitsreserve, oprichtingsen aanloopkosten, wordt met 52% vreemd vermogen gefinancierd. De mate van vreemd vermogen vergroot enerzijds de rendementsperspectieven en brengt anderzijds een risico met zich mee, omdat bij tegenvallende resultaten de verplichtingen tegenover de financierende instelling volledig voldaan moeten worden. Regel hierbij is dat hoe meer financiering is opgenomen, hoe meer de uitkeringen negatief worden beïnvloed bij tegenvallende resultaten. Uitkeringen aan de participanten zijn niet eerder mogelijk dan dat aan de verplichtingen jegens de financierende instelling is voldaan. De financierende instelling heeft zekerheden bedongen waardoor de financierende instelling bij een faillissement voorrang heeft op terugbetaling van de verstrekte geldmiddelen ten opzichte van de participanten. Financieringsrisico De financierende instelling heeft, voor de financiering met de looptijd van acht jaar, mondeling een financieringscommitment afgegeven voor de duur van één jaar en onder voorbehoud van goedkeuring van de financiering door het kredietcomité. Dit houdt in dat het kredietcomité de financiering nog kan afwijzen waardoor het project hoogstwaarschijnlijk geen doorgang kan vinden. Daarnaast moet er, indien het kredietcomité conform de gewekte verwachtingen de financiering goedkeurt, binnen één jaar van de financiering gebruik gemaakt worden. Er kan alleen onder de financiering getrokken worden bij de oplevering van het schip. De verwachting is dat het schip medio maart 2015 opgeleverd wordt, maar het is niet uit te sluiten dat het schip later geleverd wordt. Naast de impact op de begroting zou dit gevolgen kunnen hebben voor de toegezegde financiering als deze levering na afloop van het financieringscommitment plaatsvindt. De financierende instelling zou in het uiterste geval af kunnen zien van financiering of de voorwaarden voor de financiering kunnen aanscherpen. Indien het schip niet binnen de looptijd van de financiering voldoende kan aflossen en/of verkocht kan worden voor de restschuld ontstaat een herfinancieringsrisico. Verkoopwaarde van het service schip voor de offshore windindustrie De verkoopwaarde van een schip is afhankelijk van vraag en aanbod in het betreffende segment van de tweedehands markt van schepen en de conjunctuur van de chartermarkt voor service schepen voor de offshore windindustrie. Op het moment van laagconjunctuur kan dit de tweedehands waarde beïnvloeden. De verkoopwaarde van een schip is verder afhankelijk van de leeftijd, technische conditie en aard van het schip. De genoemde factoren kunnen tot gevolg hebben dat de verkoopwaarde van het schip afwijkt van de voorspelde verkoopwaarde. Een goede timing van de toekomstige verkoop beïnvloedt de verkoopwaarde. In het prospectus wordt er, bij wijze van voorbeeld, vanuit gegaan dat het schip eind 2021 verkocht wordt. De situaties in de relevante markten kunnen evenwel aanleiding geven om het schip eerder of later te verkopen. De vennoten kunnen zelf besluiten over een eventuele vroegere of latere verkoop. Brandstofkosten Reisafhankelijke kosten, waaronder de brandstofkosten, worden in beginsel betaald door de charteraar. Deze kosten drukken derhalve niet rechtstreeks op de exploitatie van m.s. SeaZip 4. De brandstofkosten beïnvloeden wel het exploitatieresultaat van de charteraar. Schade De belangrijke schades zullen worden verzekerd en zullen gedekt zijn zolang er aan de verzekeringsvoorwaarden wordt voldaan. Niet alle schade valt uit te sluiten. Schades aan het schip als gevolg van storm, motorschade, aanvaringen en total loss zijn, onder aftrek van het eigen risicobedrag, gedekt door middel van een hull & machinery verzekering. Schade aan lading en gevolgen van ziekte, invaliditeit en overlijden van de bemanning zijn, met uitzondering van eigen risico, gedekt door een protection & indemnity verzekering. Rente Het rentepercentage van de hypothecaire lening is vastgezet op 5,5% per jaar. De toekomstige ontwikkeling van de rentestanden valt niet te voorspellen. Het is derhalve niet uit te sluiten dat in de toekomst blijkt dat het voordeliger zou zijn geweest om een variabele rente overeen te komen. Besluitvorming Voor de besluitvorming binnen de vergadering van vennoten geldt dat een voorstel is aangenomen indien hiermee bij meerderheid of gekwalificeerde meerderheid van de uitgebrachte stemmen akkoord wordt gegaan. Dit kan betekenen dat de feitelijke besluitvorming en daaropvolgende uitvoering kunnen afwijken van uw persoonlijke keuze of voorkeur. PP 7

10 RISICOFACTOREN Valutarisico De offshore windindustrie speelt zich primair in Europa af. Derhalve wordt de huur doorgaans in euro betaald. Toch valt niet uit te sluiten dat opbrengsten in US-dollar kunnen luiden. De hypothecaire lening is in euro opgenomen, waardoor de financieringslasten (rente en aflossing) in euro luiden. Vrijwel alle exploitatiekosten luiden eveneens in euro. Indien het schip haar opbrengsten (tijdelijk) in US-dollar zou genieten, zonder dat hiervoor valuta-indekkingen zijn gedaan, dan ontstaat er valutarisico omdat de US-dollar koers zich negatief kan ontwikkelen ten opzichte van de euro. In dat geval zal dit uw rendement verlagen. Aansprakelijkheid De commanditaire vennoten zijn aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van hun inbreng in de CV s. De beherend vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor alle (rechts)handelingen van de CV s. Het risico van de commanditaire vennoot is dus beperkt tot diens inleg. De commanditaire vennoot kan niet tot bijstorting worden verplicht, mits geen beheerdaden worden verricht. Verhandelbaarheid van participaties Participanten in de open CV kunnen hun deelname desgewenst verhandelen/overdragen. Voor participanten in de besloten CV zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. Alle vennoten in de besloten CV dienen toestemming te geven voor overdracht van een deelname en deze aanbieding is slechts twee maanden per jaar mogelijk. Actieve toestemming is echter niet (meer) vereist. Het kan voorkomen dat er geen toestemming wordt verleend. Er wordt op gewezen dat vooraf niet gegarandeerd kan worden dat, in de toekomst, aangeboden participaties verhandeld kunnen worden dan wel binnen het beoogde tijdsbestek of voor de beoogde prijs. Uitkeringen Uitkeringen zijn mogelijk indien er een liquiditeitsreserve is van ten minste ,-. Daarnaast moet er een additionele liquiditeitsreserve aangehouden worden van ,- tot en met 2020 teneinde de periodiek optredende groot onderhoudskosten te kunnen dragen die gepland staan voor Voor zover deze reserve nog opgebouwd of aangevuld moet worden, zijn uitkeringen niet mogelijk. De uitkeringen zijn gemaximeerd op 6% gedurende de resterende looptijd van het project teneinde de hypothecaire lening zo snel mogelijk af te lossen met de overige liquiditeitsoverschotten. Wet- en regelgeving Het prospectus is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van ondernemingsrecht en effectenrecht tot het moment van schrijven van dit prospectus, te weten 12 november Op het gebied van het belastingrecht is uitgegaan van de Wet inkomstenbelasting 2001 en Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (tekst 2014). Eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving na verschijningsdatum van dit prospectus kunnen effect hebben op het geprognosticeerde rendement. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan wijzigingen in de milieuwetgeving die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en/of de inzet van het schip. 8

11 3 INITIATIEFNEMENDE REDERIJGROEP EN EMISSIEKANTOOR Het SeaZip 4 investeringsproject vindt plaats op initiatief van SeaZip Offshore Service BV, in 2010 opgericht door de heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar, ervaren scheepvaartondernemers die tevens als directeur/ eigenaar leiding geven aan rederijgroep JR Shipping in Harlingen. De oprichting van SeaZip Offshore Service heeft een directe samenhang met de wens tot diversificatie van de rederijgroep, uitgesproken in 2008, en in de daarop volgende jaren stapsgewijs geëffectueerd. De diversificatiekoers kent vier pijlers: P Versterking van de bestaande positie op de containerfeeder markt P Uitbreiding van activiteiten op de markt voor multipurpose schepen P Verdere expansie van scheepsmanagement en andere diensten aan derden P Specialistische diensten aan de offshore windindustrie De vierde pijler, de groeimarkt voor offshore service schepen, heeft in 2010 geresulteerd in de oprichting van SeaZip Offshore Service BV. In 2012 heeft SeaZip Offshore Service haar eerste twee service schepen in de vaart genomen. Nu de marktintroductie en exploitatiestart van beide schepen, de SeaZip 1 en 2, succesvol zijn gebleken, heeft de directie van SeaZip Offshore Service besloten tot verdere uitbreiding van de vloot met de SeaZip 4. Aantoonbare groeimarkt In 2009, het jaar waarin de impact van de wereldwijde financiële crisis op de scheepvaartindustrie zichtbaar werd, heeft rederijgroep JR Shipping haar koers verlegd naar proactief crisisbeleid, zonder haar diversificatieambities los te laten. In het kader van die ambities heeft de rederijdirectie een uitvoerige analyse uitgevoerd naar de markt voor offshore windmolenparken en daarmee samenhangende kansen voor de maritieme industrie. De marktverkenning werd ingegeven door de economische en maatschappelijke actualiteit van hernieuwbare energie en de belangrijke rol die daarbij in Noord-Europa is weggelegd voor windenergie. Er is een verschuiving gaande van windmolenparken op land naar offshore, waarbij de afstanden tot de kust toenemen. Beide ontwikkelingen brengen voor de Nederlandse maritieme industrie nieuwe perspectieven met zich mee. De toenemende aanleg van windmolenparken op zee vergroot de behoefte aan ondersteunende logistieke diensten. De trend naar steeds verder uit de kust gelegen locaties vraagt bovendien in toenemende mate om de inzet van hiervoor specifiek toegeruste schepen. Marktcijfers, trendanalyses en gesprekken met exploitanten van windmolenparken op zee die in deze innovatieve industrie actief zijn, hebben eerder genoemde scheepvaartondernemers overtuigd van de kansen in deze groeiende markt. Dit heeft geresulteerd in de concrete oprichting van SeaZip Offshore Service BV die als zustermaatschappij ondersteund wordt door de bestaande, uitgebreide walorganisatie van rederijgroep JR Shipping. SeaZip Offshore Service SeaZip Offshore Service BV specialiseert zich in adequate ondersteuning van de Europese offshore windindustrie met de inzet van geavanceerde service- en accommodatie schepen. SeaZip onderscheidt zich in de markt met kwaliteits schepen en hoogwaardige scheepsmanagement services. De offshore service schepen van SeaZip zijn toegerust op veilig en comfortabel vervoer van technici en bieden daarnaast transportcapaciteit voor materialen, onderdelen en apparatuur. De service schepen van SeaZip zijn ingericht en uitgerust voor een langer verblijf op zee. SeaZip levert primair full service concepten die anticiperen op de trend naar locaties die steeds verder uit de kust komen te liggen en waar constructie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden vaak plaatsvinden onder uitdagende omstandigheden. Dit stelt zowel specifieke technische eisen aan de in te zetten schepen als aan de bemanning en het management. SeaZip beschikt over de kennis en ervaring om aan deze eisen te voldoen en biedt de zekerheid van een volledig gecertificeerde scheepsmanagement organisatie. Het door de directie van JR Shipping geïnitieerde marktonderzoek heeft aangetoond dat juist de vraag naar deze vorm van allround dienstverlening de komende decennia explosief zal toenemen. Hoge, zeewaardige prestaties Na de officiële oprichting van SeaZip Offshore Service in 2010, heeft de onderneming eind 2011 bij Damen Shipyards haar eerste twee offshore service schepen van het type Damen Fast Crew Supplier 2610 besteld, gebouwd volgens het door Damen Shipyards ontwikkelde Twin Axe Bow concept dat ook bij onstuimige omstandigheden maximale inzetbaarheid en comfort biedt. De schepen, SeaZip 1 en Seazip 2, zijn snelle, zeewaardige catamarans die lange tijd onafgebroken dienst kunnen doen op volle zee en zich onder uitdagende condities zeewaardig blijven gedragen. Damen Shipyards heeft de schepen eind 2012 aan SeaZip Offshore Service geleverd. Na de officiële doop heeft SeaZip alle procedures afgerond die samenhangen met de operationele ingebruikname en hebben de schepen enkele kortlopende pilotopdrachten uitgevoerd. Per 1 april 2013 zijn beide schepen verhuurd aan de BARD Group om dienst te doen tijdens de bouwfase van een grootschalig windmolenpark op de Noordzee, circa 90 km ten noordwesten van het Duitse eiland Borkum. De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor ruim een half jaar. De winterperiode hebben beide schepen afwisselend korte contracten gehad en hebben ze tijdelijk ook stilgelegen, wat vrij gangbaar is in deze markt. Omdat het een bekend gegeven is dat er in de winterperiode steeds minder inzetbehoefte kan zijn, is bij de begroting voor SeaZip 4 hiermee rekening gehouden door 300 verhuurdagen te begroten. SeaZip 1 is van maart 2014 tot maart 2015 verhuurd aan RWE voor 3.550,- bruto per dag. SeaZip 2 heeft van maart 2014 tot begin augustus 2014 gevaren voor de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall tegen een bruto dagtarief van 3.600,-. Aansluitend is reeds een contract overeengekomen met RWE tot maart 2015 voor 3.550,- bruto per dag. Doordat de schepen met deze contracten de volgende winterperiode PP 9

12 INITIATIEFNEMENDE REDERIJGROEP EN EMISSIEKANTOOR overbruggen hebben ze beide meer dan 300 verhuurdagen. Zoals u mag verwachten zal de beherend vennoot er alles aan doen om ook voor SeaZip 4 contracten te sluiten die de winterperiode overbruggen. Indien de beherend vennoot hierin slaagt, zal het schip hoogstwaarschijnlijk veel meer verhuurdagen kunnen realiseren dan begroot en zal het rendement dientengevolge hoger liggen. Bij de gespecialiseerde dienstverlening die SeaZip Offshore Service aan de offshore windenergie aanbiedt, biedt de nauwe verwevenheid met rederijorganisatie JR Shipping in Harlingen extra concurrentievoordeel. Door deze verbondenheid levert SeaZip gekwalificeerde schepen met de toegevoegde waarde van een goed getrainde bemanning en een zeer ervaren walorganisatie die de operationele processen op zee 24/7 ondersteunt. Alle aspecten van scheepsmanagement worden volgens strikte kwaliteits- en veiligheidsnormen uitgevoerd door JR Ship Management. Deze allround scheepsmanagementorganisatie is gecertificeerd voor International Ship & Port Facility Security (ISPS) en International Safety Management (ISM). JR Ship Management heeft ervaren specialisten in huis voor commercieel management, nautisch/technisch management, (technische) inkoop, crewing, financieel beheer en kwaliteitsbeheer. JR Ship Management is al 20 jaar actief in verschillende scheepvaartsegmenten en is medio 2014 verantwoordelijk voor 15 containerfeeder schepen, 5 multipurpose schepen, 2 offshore service schepen en een naar historische voorbeelden gebouwd tallship, de Clipper Stad Amsterdam. Sinds de oprichting heeft JR Ship Management zich gespecialiseerd in short sea shipping (regionaal zeetransport). Het management voor offshore service schepen sluit goed aan bij de bestaande bedrijfsvoering en expertise. Directie SeaZip Offshore Service BV De directie van SeaZip Offshore Service BV en van JR Shipping, wordt gevormd door de heren J.R. Arends en S.D. Schakelaar. Beiden hebben een brede werkervaring in de maritieme industrie. De heer Arends komt uit een familie met een rijke historie in de zeescheepvaart. Aan het begin van zijn loopbaan als zeevarende, heeft hij werkervaring opgedaan bij diverse rederijen, actief in de Europese kustvaart. De heer Arends heeft als scheepsofficier alle rangen op de brug en in de machinekamer doorlopen en beschikt over ruim tien jaar ervaring als gezagvoerder op multipurpose schepen. Zijn achtergrond als kapitein/eigenaar draagt bij aan de zeer persoonlijke en kwaliteitsbewuste wijze waarop schepen van JR Shipping en SeaZip Offshore Service worden begeleid en beheerd. De heer Schakelaar is opgeleid als scheepsbouwkundig ingenieur en is na zijn studie jarenlang werkzaam geweest als projectleider in de Noord- Nederlandse scheepsbouwindustrie. In die periode heeft hij marktkennis verworven van de verschillende segmenten van de scheepsbouw en scheepvaartmarkten en expertise opgebouwd in de aan- en verkoop van (nieuw te bouwen) zeeschepen, scheepsfinancieringen en project- 10

13 realisatie. Daarna heeft hij ruime ervaring opgedaan als directielid van een rederijbedrijf, gespecialiseerd in containervaart. Sinds 2000 is de heer Schakelaar als directeur/eigenaar verbonden aan rederijgroep JR Shipping en sinds 2010 aan zusterbedrijf SeaZip Offshore Service. Voor meer informatie over SeaZip Offshore Service BV: Emissie en fondsbeheer De emissie van participaties in het scheepsfonds wordt uitgevoerd door JR Ship Investments BV, een ervaren specialist in de ontwikkeling en realisatie van scheepsinvesteringsprojecten en fondsbeheer. De keus voor JR Ship Investments is, net als de keus voor JR Ship Management, ingegeven door de nauwe verbondenheid van SeaZip Offshore Service met rederijgroep JR Shipping een verbondenheid die een bijzondere synergie oplevert. Door de combinatie van onderlinge betrokkenheid en aantoonbare kwaliteiten op het gebied van emissies en fondsbeheer, biedt JR Ship Investments de beste garanties op een project met realistische perspectieven en op een proactieve invulling van de rol als fondsbeheerder met de nadruk op belangenbehartiging ten gunste van investeerders. JR Ship Investments zal na realisatie van de emissie als fondsbeheerder bij het project betrokken blijven. Investeerders in de SeaZip 4 CV s zullen systematisch worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen in relatie tot het betreffende fonds en eveneens over belangrijke markt- en organisatieontwikkelingen. Jaarlijks zullen alle deelnemers aan het fonds in vergadering bijeengeroepen worden om goedkeuring te verlenen aan de jaarcijfers. Staat van dienst SeaZip Offshore Service BV is een zusteronderneming van JR Shipping. De rederijgroep heeft een bijzondere staat van dienst in de vormgeving en realisatie van projecten ter financiering van kapitaalintensieve zeeschepen. Als de rederijdirectie in 2000 besluit tot expansie, door zich toe te leggen op de snel groeiende markt voor containerfeeder schepen, wordt het besluit genomen in eigen beheer scheepsinvesteringsprojecten te initiëren. Dit besluit is ingegeven door de wens om objectief en onafhankelijk te blijven en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor alle kwaliteitsbepalende factoren. Sinds 2000 heeft de rederijgroep met succes een groot aantal klein- en grootschalige projecten weten te realiseren en veel zakelijke en particuliere investeerders aan zich weten te binden. Eind 2013 genoot de rederijgroep het vertrouwen van circa vaste investeerders (vennootrelaties). JR Ship Investments Om haar emissieactiviteiten verder te professionaliseren en een optimaal herkenbare aanbieder te zijn op de diverser wordende markt voor scheepsinvesteringsprojecten, heeft de rederijgroep in 2007 het initiatief genomen tot de oprichting van JR Ship Investments BV, een 100% dochterbedrijf. Mede door het aantrekken van ervaren financieel specialisten is een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. Vooral op het gebied van communicatie en informatie zijn grote stappen gezet, waarbij veel aandacht is uitgegaan naar internet gerelateerde tools. Zo hebben vennootrelaties via internet toegang tot alle relevante stukken en rapportages met betrekking tot de projecten waarin zij een belang hebben. Na de realisatie van emissies blijft JR Ship Investments de investeerderbelangen als fondsbeheerder bewaken. In deze rol zorgt JR Ship Investments voor transparante rapportages van de exploitatieresultaten evenals voor algemene rederij-, vloot- en marktinformatie. De specialisten van JR Ship Investments zijn toegankelijk en te allen tijde benaderbaar voor persoonlijke ondersteuning. Binnen het eerder genoemde diversificatiebeleid van de rederijgroep is voorzien in de beschikbaarstelling van financieringsexpertise aan derden. In 2011 heeft JR Ship Investments met succes projecten gerealiseerd voor twee multipurpose schepen in opdracht van de Hagland Group, een collega-rederijbedrijf uit Noorwegen. Het project in opdracht van SeaZip Offshore Service BV is een logisch vervolg op deze ontwikkeling. In goede en slechte tijden De afgelopen jaren heeft JR Ship Investments laten zien ook in slechte tijden tegen haar rol als fondsbeheerder te zijn opgewassen. Tot 2009, het jaar waarin de gevolgen van de crisis voor de scheepvaartindustrie duidelijk werden, verliep de rendementsontwikkeling van door JR Shipping geïnitieerde scheepsinvesteringsprojecten voortvarend. Projecten die voor 2009 konden worden afgesloten, waren succesvol en soms zelfs winstgevender dan geprognosticeerd. Vanaf 2009 zijn de rendementen onder druk komen te staan en moest zelfs, in enkele gevallen, verlies van geïnvesteerd vermogen worden geaccepteerd. JR Ship Investments heeft hieromtrent consequent en systematisch openheid van zaken gegeven aan haar investeerderrelaties. Bovendien is steeds proactief overleg gepleegd over mogelijke maatregelen om de crisis te overbruggen. Dit heeft steeds geresulteerd in crisismaatregelen met een breed draagvlak onder investeerders. De som der delen Nog steeds informeert JR Ship Investments haar investeerders systematisch en 100% transparant over de herstelperspectieven voor geïnvesteerd vermogen in containerfeeder schepen en multipurpose schepen. De markt voor offshore windmolenparken kent zijn eigen dynamiek. Gezien de langere termijn doelstellingen, in Europees verband vastgelegd in politieke afspraken, ondervindt deze markt geen structurele invloed van de crisis. De markt voor offshore windenergie is zonder twijfel een groeimarkt die een toenemende behoefte laat zien aan gespecialiseerde maritieme dienstverlening. De eigen dynamiek van de markt voor duurzame offshore windenergie en de aantoonbare marktperspectieven, gekoppeld aan de voortvarende start van de geavanceerde offshore service schepen die SeaZip Offshore Service in de vaart heeft genomen en aan de uitstekende marktreputatie van JR Ship Management BV als allround scheepsmanagementorganisatie, levert een win-winsituatie op. Daarom sluit dit project naadloos aan op de kernwaarden van JR Ship Investments: realisme, transparantie en betrokkenheid. Voor meer informatie over JR Ship Investments: PP 11

14 4 MARKTONTWIKKELINGEN EN CHARTERPERSPECTIEVEN Innovatieve markt met gunstig charterpotentieel Het offshore service schip SeaZip 4 is specifiek ontwikkeld voor het overzetten van personen, onderdelen en voorraden ten behoeve van de industrie die zich toelegt op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van offshore windmolenparken. De schepen zijn in alle stadia inzetbaar: bij locatie-onderzoek, bij bodemonderzoeken, bij de aanleg van windmolenparken en bij onderhoudswerkzaamheden van windmolenparken. Als werkgebied ligt de nadruk vooreerst op de Noordzee, waar voor de komende decennia belangrijke, veelal grootschalige offshore windprojecten gepland zijn. Dit is van positieve invloed op de actuele en toekomstige behoefte aan gespecialiseerde service schepen. De markt en de actualiteit Actuele informatie laat zien dat de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling en aanleg van windmolenparken op zee sterk toenemen. Dit stimuleert de vraag naar service schepen. Alle op dit moment beschikbare schepen kenden begin 2014 een verbetering van de charteractiviteiten. Voor met name grotere service schepen (lengte van 20 meter en groter) nam de vraag stevig toe. Voorgaande jaren waren vraag en aanbod redelijk met elkaar in balans. De verwachting is dat de stijging aan de vraagzijde in de loop van 2015 versneld doorzet. De groeiende vraag naar capaciteit is terug te zien in de contracten die zeer recentelijk konden worden afgesloten voor de service schepen die SeaZip Offshore Service BV al in exploitatie heeft, de SeaZip 1 en SeaZip 2. Dit zijn zusterschepen van hetzelfde type (Fast Crew Supplier 2610) als de nieuw te bouwen SeaZip 4. Voor de SeaZip 1 en de SeaZip 2 zijn in het voorjaar, na een goede exploitatiestart in 2013, langlopende contracten afgesloten. SeaZip 1 vaart nu voor een periode van 12 maanden voor het Duitse energiebedrijf RWE, dat in de Duitse Bocht een windmolenpark realiseert (Nordsee Ost) dat met 48 windmolens een capaciteit van 295 MW (megawatt) gaat leveren. De werkzaamheden, waar diverse Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn, zijn begin 2014 van start gegaan. SeaZip 1 realiseert binnen dit langlopende contract, waarbij het schip 12 uur per dag wordt ingezet, een chartertarief van 3.550,- bruto per dag. liggen gedurende de wintermaanden stil. In de omzetprognose voor SeaZip 4 is daar rekening mee gehouden. De prognose is daarom behoudend. Er wordt gerekend met 300 verhuurdagen op jaarbasis waarbij het schip 12 uur per dag wordt ingezet. Wordt het schip meer dagen ingezet, dan zal dit resulteren in hogere exploitatieopbrengsten. De markt voor offshore windenergie in breder perspectief De actuele belangstelling voor moderne service schepen als SeaZip 1 en 2 geeft aan dat de markt voor offshore windenergie een periode van versnelling tegemoet gaat, waarbij de behoefte aan scheepscapaciteit en gespecialiseerde dienstverlening toeneemt. De markt voor offshore windenergie kent een onmiskenbare eigen dynamiek, gezien de grote hoeveelheid complexe factoren die op de voortgang van projecten van invloed is - politieke besluitvorming, technologische innovatie, internationale samenwerkingsverbanden en de voor deze markt zeer specifieke subsidieen financieringsstructuren. Feit is echter dat er een groot aantal grootschalige projecten op stapel staat, die de komende jaren tot uitvoering zullen worden gebracht. Niet alleen ontwikkel- en aanlegwerkzaamheden nemen tastbaar toe. In de loop van 2014 wordt bovendien een aantal windmolenparken die nu in aanbouw zijn operationeel, wat van positieve invloed zal zijn op de vraag naar service schepen. De onderstaande grafiek geeft het verwachte verloop van de vraagontwikkeling aan. Vraagontwikkeling naar service schepen en prognose tot Aantal werkende schepen Aantal benodigde schepen Bron: Alicat Workboats & South Boats, oktober 2014 SeaZip 2 heeft van maart 2014 tot begin augustus 2014 gevaren voor de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall tegen een bruto dagtarief van 3.600,-. Het schip is in deze periode 12 uur per dag ingezet voor werkzaamheden ten behoeve van het DansTysk offshore windmolenpark, een Zweeds/Duits project dat gaat voorzien in 80 windmolens die aan huishoudens groene stroom gaan leveren. Na afloop van het chartercontract met Vattenfall, is SeaZip 2 direct ingezet bij RWE voor 3.550,- bruto per dag, waar het nu tot eind maart uurs diensten vaart. Het contract bij RWE was al geruime tijd van te voren afgesloten. Daarmee is de unieke situatie ontstaan dat zowel SeaZip 1 als SeaZip 2 voor 12 achtereenvolgende maanden vercharterd zijn, met de zekerheid dat ze ook in de winterperiode van 2014/2015 ingezet zullen worden - een periode die traditioneel een teruggang in activiteiten kent in de industrie voor offshore windmolenparken. De meeste service schepen Tot 2012 ontwikkelen vraag en aanbod op de markt voor offshore service schepen zich tamelijk synchroon. De laatste tijd begint de vraag naar capaciteit sneller te stijgen. Vanaf 2015 zet deze trend versneld door. Nieuwbouwprogramma s lopen nog altijd achter in relatie tot die vraagontwikkeling. De toenemende activiteiten en de groeiende vraag naar capaciteit op korte en middellange termijn geven aan dat de ontwikkeling en realisatie van veelal grootschalige windmolenparken op de Noordzee in een stroomversnelling zitten. Met de aanleg en exploitatie van deze windmolenparken maakt Noord-Europa serieus werk met de ambitie om een substantieel deel van de nog altijd groeiende energiebehoefte in te vullen met hernieuwbare energie. Hierbij focust Noord-Europa op windenergie, wat gezien de klimatologische omstandigheden een 12

15 realistische keus is. Hoewel de maatschappelijke en politieke discussie over de wenselijkheid en economische dimensies van het inzetten van windenergie voortduurt, bestaat er geen twijfel over de verdere realisatie en ontwikkeling van offshore windmolenparken. De EEA (European Environment Agency) heeft in 2009 een rapport uitgebracht, (Europe s Onshore and Offshore Wind Energy Potential) waarin wordt aangenomen, dat windenergie op termijn in de volledige Europese energiebehoefte kan gaan voorzien. Met de voortschrijdende technologische innovatie als aanjager, lijkt dit niet langer ondenkbaar. Op land zijn de afgelopen jaren al veel indrukwekkende windmolenparken gerealiseerd, die in belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de Noord- Europese energievoorziening. Met dat succes als stimulans, is nu alle aandacht gericht op de enorme potentie van offshore windmolenparken. De lat ligt hoog en de industrie schakelt door. In The European Offshore Wind Industry - Key Trends and Statistics 2013, het jaarrapport van de EWEA (European Wind Energy Association) verschenen in januari 2014, geeft de stand van zaken aan dat de industrie het stadium van vrijblijvendheid definitief voorbij is. In 2013 zijn 418 nieuwe offshore windmolens (totale capaciteit: MW) aangesloten op het pan-europese netwerk, waarmee een toename is gerealiseerd van 34% ten opzichte van In hetzelfde jaar zijn nog eens 522 windmolens geïnstalleerd, die binnen afzienbare tijd op het netwerk zullen worden aangesloten. P In totaal zijn er per eind offshore windmolens op het netwerk aangesloten vanuit 69 windmolenparken in 11 Europese landen, samen goed voor een capaciteit van MW (megawatt). Het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt met 56% het grootste marktaandeel, gevolgd door Denemarken met 19% en Duitsland met 8% P De markt is zijn experimentele fase definitief voorbij en zit per eind 2013 in een fase van professionalisering, verdere innovatie en aanzienlijke expansie P In 2014 en 2015 zullen, naar het zich laat aanzien, nog eens 12 windmolenparken worden opgeleverd en aangesloten op het netwerk, wat nog eens 3 GW (gigawatt) aan capaciteit oplevert en de totale capaciteit in Europa naar 9.4 GW brengt P Er is consensus over de ontwikkeling van veel meer grootschalige offshore windmolenparken na 2015, die samen goed zijn voor een capaciteit van MW, wat neerkomt op een capaciteitsvergroting van 233% ten opzichte van wat er per eind 2015 gerealiseerd zal zijn Belangrijkste trends volgens EWEA: P Grotere, krachtigere windmolens P Trend naar grootschalige windmolenparken op zee zet door P Locaties komen verder uit de kust te liggen Trend in locatiekeuze beïnvloedt vloot- en service-eisen De geschetste groei van de offshore windindustrie leidt, zoals gezegd, tot een snelle toename van de vraag naar service schepen, die zich nu al manifesteert in de intensievere inzet van beschikbare schepen, waar ook SeaZip 1 en 2 aantoonbaar van profiteren. Dat grotere scheepsklassen een snellere opwaartse lijn laten zien, is inherent aan de belangrijke trend dat windmolenparken op steeds grotere afstanden van de kust en op grote diepten aangelegd worden. In technologisch opzicht is de afgelopen jaren buitengewoon veel vooruitgang geboekt om ambities voor windmolenparken op verder gelegen locaties te realiseren. Op dit moment is het installatietechnisch al mogelijk om windmolenparken te situeren bij waterdieptes tot 35 meter. De grens ligt waarschijnlijk bij 60 meter diepte. De daarbij behorende omstandigheden op zee stimuleren de vraag naar een nieuwe generatie service schepen, in combinatie met meer hoogwaardige maritieme dienstverlening. Kleinere, minder zeewaardige schepen worden daarom langzamerhand uit de markt gedrukt. Het accent in de vraag naar capaciteit verschuift naar grotere, robuustere schepen, gebouwd onder een goede klasse, die in principe volcontinue inzetbaar zijn en ook bij uitdagende omstandigheden operationeel kunnen blijven. Markt voor service schepen Wat betekent dit concreet voor de relatief jonge markt voor service schepen? De vraag naar high-end service schepen neemt de komende jaren aanzienlijk toe. De huidige vlootomvang - circa 321 operationele schepen en 46 schepen in aanbouw (niet-klasse schepen meegerekend) - biedt onvoldoende capaciteit om de groei, ontwikkeling en exploitatie van offshore windmolenparken in Noord-Europa adequaat te ondersteunen. Er zal naar verwachting dan ook een tekort gaan ontstaan. Er zijn met name goede exploitatiemogelijkheden voor grotere service schepen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen om in alle vaargebieden dienst te mogen doen. SeaZip 4 voldoet hieraan. De vraag naar deze schepen wordt allereerst aangewakkerd door de huidige toename in ontwikkel- en installatie-activiteiten. Vervolgens zal de vraag op niveau blijven door de werkzaamheden die samenhangen met het onderhoud aan de windmolens op zee. Samenvatting De markt voor offshore windenergie schakelt door naar een hogere versnelling. Voor 2014 en 2015 staan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een groot aantal grootschalige windmolenparken op stapel. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland zetten hierbij de grootste stappen. Voor de jaren daarna zijn nog eens minstens zoveel plannen en aanbestedingen in de maak. Een belangrijke trend daarbij is, dat windmolenparken in toenemende mate worden gerealiseerd op locaties die steeds verder uit de kust liggen, bij grote zeediepten. De toename in het aantal te realiseren parken in combinatie met deze trend, zorgt niet alleen voor een groeiende vraag naar service schepen in het algemeen, maar bovendien naar de beschikbaarheid van grotere, meer zeewaardige schepen, die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en PP 13

16 MARKTONTWIKKELINGEN EN CHARTERPERSPECTIEVEN veiligheidsnormen. Experts voorspellen op basis van de ontoereikendheid van de huidige vloot een substantiële groei in de vraag naar dit soort service schepen. Voor de totale in 2014 beschikbare vloot van offshore service schepen geldt volgens de laatste marktanalyses een toename in on-hire activiteiten. In het derde kwartaal van 2014 lagen de activiteiten hoger dan ooit eerder gemeten, met een extra voorsprong voor grotere schepen (20 tot 25 meter en groter dan 25 meter). Deze trend is terug te zien in recente charterafspraken die konden worden gemaakt voor schepen die SeaZip Offshore Service BV sinds eind 2012 in exploitatie heeft. Voor beide schepen, SeaZip 1 en 2, zijn langlopende contracten afgesloten. Buiten het gunstige niveau van de chartertarieven, is vooral de lange charterperiode opvallend. Dit betekent dat deze twee 14

17 schepen nu ook in de winter zullen worden ingezet. Op de markt voor service schepen worden de wintermaanden doorgaans gekenmerkt door afnemende activiteiten. Om die reden gaat de begroting van service schepen meestal uit van 300 verhuurdagen. In de prognose voor de SeaZip 4 is die behoudende norm als rekenuitgangspunt gebruikt. Eventuele inzet tijdens wintermaanden zal dus van positieve invloed zijn op de uiteindelijke exploitatieresultaten. Gezien de huidige marktontwikkelingen, zijn deze extra inzetmogelijkheden reëel. Voor met name grotere, robuuste service schepen met aantoonbare efficiencyvoordelen en garanties op professioneel scheepsmanagement bestaat een gunstig charterpotentieel in een groeiende, innovatieve en bij uitstek internationale markt. 15

18 5 HET SCHIP De scheepswerf Het m.s. SeaZip 4 wordt gebouwd door de Nederlandse Damen Shipyards, in dit prospectus kortweg Damen genoemd. Damen kent een rijke traditie. De werf is in 1927 opgericht door twee broers. In 1969 heeft de heer Kommer Damen de werf overgenomen van zijn vader. Sindsdien is het modulair scheepsbouwen geïntroduceerd. De introductie van deze standaardisering heeft de expansie van Damen ingeluid. De heer Arnout Damen, de zoon van de heer Kommer Damen, is al jaren in het bedrijf actief en bestuurt thans mede de werfgroep. Damen bleef geleidelijk groeien en al snel volgden exportorders. De werkboten van Damen zijn de standaard geworden in vele buitenlandse markten. Inmiddels heeft Damen een groot aantal buitenlandse werven overgenomen en zijn vele strategische samenwerkingen aangegaan in binnen- en buitenland. Momenteel telt Damen meer dan 6000 medewerkers, verdeeld over 35 bedrijven die wereldwijd actief en gevestigd zijn. In totaal heeft Damen meer dan 5000 schepen gebouwd en jaarlijks komen er daar circa 150 schepen bij. Voor meer informatie over Damen: SeaZip 4 De SeaZip 4 is een geavanceerde offshore service catamaran voor passagiers- en ladingtransport. Het aluminium schip (type FCS 2610) meet 26,30 m, is gebaseerd op het innovatieve Twin Axe Bow concept en kan per beurt 12 passagiers vervoeren. De SeaZip 4 zal zich richting J potentiële charteraars door dit concept onderscheiden op basis van de volgende punten: P Meer comfort, ook tijdens onstuimige omstandigheden P Behoud van hoge vaarsnelheid in ruige zeegang P Hoge brandstofefficiency P Het schip is berekend op intensieve en langdurige inzet op volle zee en vaart onder klasse (Germanischer Lloyd) 1 Het ontwerp voorziet in de unieke boegvorm die door Damen en de TU Delft ontwikkeld is, de zogeheten Twin Axe Bow. Deze speciale boegvorm zorgt voor optimaal vaargedrag in zeegang, waardoor passagiers niet alleen snel maar ook comfortabel vervoerd kunnen worden en het schip ook bij zwaardere weersomstandigheden langer dienst kan blijven doen. 2 De rubberen boegfender, die voorzien is van een versterkte toplaag, zorgt ervoor dat het schip op de juiste wijze kan aanmeren, zodat passagiers veilig kunnen overstappen op een windmolen. 3 Met de twee schroeven, elk aangedreven door een krachtige hoofdmotor, is een forse dienstsnelheid haalbaar en kan zeer nauwkeurig gemanoeuvreerd worden. Dat is essentieel bij het op volle zee aanleggen tegen een windmolen, hotelschip of boorplatform. 4 De twee boegschroeven met een vermogen van 88 kw (2 x 44 kw) vereenvoudigen het manoeuvreren nog meer. 5 De dekkraan biedt de mogelijkheid om zelfstandig ladingen op het dek te plaatsten. Deze gecombineerde knik/telescoop kraan is gewild omdat die weinig dekruimte vereist. 6 Het schip heeft twee 16-persoons reddingsvlotten aan boord. 7 Onder het dek van de catamaran zijn twee machinekamerruimtes gelegen; één machinekamer per romp. Naast de hoofdmotoren staan daar de generatoren voor de elektriciteitsvoorziening, alle pompen voor brandstoffen en ballastwater, etc. 8 In de airconditioned hutten is slaapplaats voor in totaal drie bemanningsleden. 9 Vanuit de zeer modern uitgeruste brug wordt het schip bestuurd. Tevens is hier accommodatie voor 12 passagiers. J Op het dak van de brug zijn antennes voor radio- en satellietcommunicatie, GPS, 2 radars, een schijnwerper, dekverlichting en de navigatielichten gemonteerd

19 Bridge deck Main deck Below maindeck Belangrijkste gegevens Rompen en opbouw Aluminium Lengte over alles 26,30 m Breedte 10,30 m Maximale diepgang 2,20 m Dienstsnelheid 25 knopen Actieradius ± zeemijlen Capaciteiten Oppervlakte dek 90 m 2 Maximale deklading 15 ton Dekkraan, werkbelasting bij 8,60 m gieklengte kg Accommodatie Bemanning 3 personen Passagiers 12 personen Airconditioning Ja Installaties Type hoofdmotoren 2 x Caterpillar C32 TTA, rating B Vermogen hoofdmotoren 2 x 895 kw (2400 bhp) rpm Type generator Caterpillar C2.2 Boegschroef 2 x 44 kw Brandstoftank liter Drinkwatertank liter 17

20 6 INVESTERING EN FINANCIERING Investering in Aankoopprijs m.s. SeaZip 4 (incl. bijkomende kosten) Oprichtings- en aanloopkosten Liquiditeitsreserve Totale investering Financiering in Eigen vermogen SeaZip Eigen vermogen overige commanditaire vennoten Hypothecaire geldlening m.s. SeaZip Totale financiering De aankoopprijs inclusief bijkomende kosten bedraagt voor de SeaZip ,-. Onder de bijkomende kosten vallen onder meer de inkoopkosten voor scheepsuitrusting, meerwerk, zeekaarten, inventaris, de kosten van het bouwtoezicht, gereedschappen en de vergoeding voor SeaZip Offshore Service voor de voorbereidende rederijwerkzaamheden. door commanditaire vennoten. Het vreemd vermogen (52%) zal worden gefinancierd met een hypothecaire geldlening ten bedrage van ,-. De financieringsovereenkomst is op het moment van het uitbrengen van het prospectus nog niet definitief getekend, maar de financierende instelling heeft hiertoe al wel mondeling een financieringscommitment afgegeven onder voorbehoud van goedkeuring van de financiering door het kredietcomité. De financierende instelling heeft bovendien een financieringsvoorstel over de uitgangspunten van de te verstrekken financiering verstrekt, op basis waarvan op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt. Er hoeven in het eerste half jaar nog geen aflossingsbedragen betaald te worden, maar alleen rente, zodat er werkkapitaal opgebouwd kan worden. De aflossing van de hypothecaire lening geschiedt vervolgens per kwartaal. In het kader van de hypothecaire geldlening zijn ten behoeve van de financierende instelling de gebruikelijke zekerheden overeengekomen: Onder oprichtings- en aanloopkosten vallen onder meer de kosten voor de notaris, de accountant en de fiscale begeleiding. De aanloopkosten bevatten tevens de marketing- en communicatiekosten voor het aanbieden en het plaatsen van de participaties. Bij aanvang van de exploitatie is al een deel groot ,- van de liquiditeitsreserve meegefinancierd. Het restant, groot ,- zal in het eerste exploitatiejaar worden opgebouwd. Het eigen vermogen van de CV bestaat voor een deel uit de eigen deelname van de rederijgroep en het restant zal bijeen worden gebracht P Een eerste hypotheek op het schip P Een eerste pandrecht op de verzekeringspenningen P Een eerste pandrecht op de inkomsten van het schip uit het charter P Een eerste pandrecht op de rekeningen van m.s. SeaZip 4 Scheepvaartbedrijf CV bij de bank Daarnaast heeft een aan SeaZip gelieerde onderneming ,- als additionele zekerheid gealloceerd welke zal worden gebruikt voor een bankgarantie danwel gestort zal worden op een escrow account. 18

INHOUDSOPGAVE. 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8

INHOUDSOPGAVE. 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 5 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep en emissiekantoor 9-12 4 Marktontwikkelingen en charterperspectieven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8

INHOUDSOPGAVE. 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 6 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep en emissiekantoor 9-12 4 Marktontwikkelingen en charterperspectieven

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 2-7 2 Risicofactoren 8-9

Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 2-7 2 Risicofactoren 8-9 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 2-7 2 Risicofactoren 8-9 Achtergronden Elysee project 3 Initiatiefnemende rederijgroep en emissiekantoor 10-15

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Flinter Tide. Modern, multipurpose schip met eigen kranen In de vaart januari 2012 Schip onder Nederlandse vlag Uitzonderlijke verhouding winst/risico

Flinter Tide. Modern, multipurpose schip met eigen kranen In de vaart januari 2012 Schip onder Nederlandse vlag Uitzonderlijke verhouding winst/risico F A C T S H E E T V l o o t m a a t s c h a p 6 Flinter Tide Modern, multipurpose schip met eigen kranen In de vaart januari 2012 Schip onder Nederlandse vlag Uitzonderlijke verhouding winst/risico Samenvatting*:

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 4-6 2 Risicofactoren 7-8

Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 4-6 2 Risicofactoren 7-8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s Samenvatting van het aanbod 1 Samenvatting van het aanbod 4-6 2 Risicofactoren 7-8 Achtergronden Emotion project 3 Initiatiefnemende rederijgroep en emissiekantoor 9-13

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 5 Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen (de informatiebronnen 4 tot en met 8) en een uitwerkbijlage. In informatiebron 4 staat informatie over de soorten bevrachtingscontracten in de scheepsvaart.

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN Maatschappelijke meerwaarde November 2016 Lokale participatie & werkgelegenheid Lokale participatie is voor Solarfields een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

SCHEEPVAARTMARKTEN IN PERSPECTIEF

SCHEEPVAARTMARKTEN IN PERSPECTIEF JR SHIPPING ACTUEEL NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 11 - NR 18 - JULI 2014 SCHEEPVAARTMARKTEN IN PERSPECTIEF Sinds begin dit jaar is JR Shipping betrokken bij de ontwikkeling en aanleg

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF EN AANVULLING OP DE PROSPECTUS OBLIGATIES CN BULKERS BV

NIEUWSBRIEF EN AANVULLING OP DE PROSPECTUS OBLIGATIES CN BULKERS BV NIEUWSBRIEF EN AANVULLING OP DE PROSPECTUS OBLIGATIES CN BULKERS BV 6 juli 2016 In februari van dit jaar hebben wij de prospectus Obligaties CN Bulkers BV uitgebracht, waarmee een obligatielening van 2,0

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd

55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd 55119 (06-13) Begrippenlijst ASR VermogenBelegd ASR Euro Aandelen Fonds Dit fonds belegt in aandelen van grote bedrijven die genoteerd zijn aan Europese aandelenbeurzen. Dit fonds belegt gespreid in de

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-207 d.d. 20 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE

De ondernemer. De onderneming PROJECT INFORMATIE Projectnummer PF0019 Totale financiering 168.000,00 Omschrijving MTU Maritiem Transport Urk Zekerheid, o.a. 2 e hypotheek Financiering Annuïtaire lening Looptijd 7 jaar Object Aankoop Mvs Douwe Hendrik

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland

Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Investeer in het meest gastvrije fonds van Nederland Het Nederlands Horeca Fonds investeert in kansrijke bestaande en nieuwe horecabedrijven met een grote potentie, waaronder de verdere uitbreiding van

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Scheepvaartonderneming ms Frisiana II CV

Scheepvaartonderneming ms Frisiana II CV Scheepvaartonderneming ms Frisiana II CV Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Juridische achtergronden 11 3 Beleggen en belasting 15 4 Financiële prognoses 19 4.1 Aankoop en betaling van het schip 19 4.2

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016

RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 RAADSINFORMATIEBRIEF ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD 26 september 2016 Geachte raadsleden, Op 20 september jl. heeft u een brief en bijlagen ontvangen van New Energy Systems en Hesi Installatietechniek (mede

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

STERKER UIT DE CRISIS? NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 12 - NR 19 - AUGUSTUS 2015

STERKER UIT DE CRISIS? NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 12 - NR 19 - AUGUSTUS 2015 JR SHIPPING ACTUEEL NIEUWSBRIEF VAN JR SHIPPING BV, HARLINGEN - JAARGANG 12 - NR 19 - AUGUSTUS 2015 STERKER UIT DE CRISIS? De scheepvaartmarkten die voor JR Shipping vertrouwd terrein zijn - de markten

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie