Feedback financiering op basis van MVG 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feedback financiering op basis van MVG 2005"

Transcriptie

1 1 FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu DG1 Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Datamanagement Feedback financiering op basis van MVG 2005 Anne Delvaux, Marc Janssens, Annelies Ghesquiere 04/2008 Inhoudstabel 1. Inleiding 2. De gegevens 3. De verzorgingsitems in klassen onderverdelen 4. De riditscores 5. De vingerafdrukken 6. De projectie op de nationale MVG-kaart 7. De zones van de nationale MVG-kaart 8. De verpleegequipes in de verpleegeenheden 9. Het gebruik van MVG in de financiering van de ziekenhuizen Bijkomende punten voor de bedden C, D, H*, I, E Bijkomende punten voor de bedden met een intensief karakter Correctie voor het salarisgemiddelde 10. Inhoudsopgave van de federale feedback financiering 11. Inhoudsopgave van de individuele feedback financiering 12. Gebruiksaanwijzing bij deze feedback financiering 13. Informatie beschikbaar op de website

2 2 1. Inleiding Dit document dient als toelichting bij de tabellen en grafieken van de federale feedback financiering en de individuele feedback financiering op basis van MVG Eerst behandelen we bondig de inhoud van de registratie en de methodologie van de verwerking van de MVG gegevens, en daarna volgt de inhoudsopgave van de feedbacks. 2. De gegevens MVG staat voor Minimale Verpleegkundige Gegevens. Het is een federaal registratiesysteem dat sedert 1988 in voege is. De MVG registraties bevatten volgende informatie: de opgenomen patiënten (geslacht, geboortejaar) het verblijfstype (klassieke hospitalisatie, daghospitalisatie, pasgeborene in een N* verpleegeenheid) de verpleegkundige zorgen die dagelijks aan de patiënten worden gegeven (samengevat in 23 items) het personeel aanwezig in de verpleegeenheden (aantal personen en aantal gepresteerde uren voor de verschillende personeelscategorieën). Voor de opgenomen patiënten is de beschikbare informatie erg beperkt (geslacht en geboortejaar) opdat de patiënten niet zouden kunnen worden geïdentificeerd. Voor het verblijfstype zijn volgende codes mogelijk: H voor klassieke hospitalisatie. Dit zijn de patiënten waarvoor een verpleegdagprijs wordt aangerekend. Deze patiënten hebben ten minste één nacht in het ziekenhuis verbleven. Tot december 1999 waren dat de enige groep patiënten waarvoor er een MVG registratie diende te gebeuren. D voor daghospitalisatie. Vanaf 2000 is er een uitbreiding gekomen van de MVG registratie voor de patiënten in daghospitalisatie (die het ziekenhuis verlaten op dezelfde dag als de dag van hun opname). Deze uitbreiding is het logische gevolg van de evolutie die in deze sector wordt waargenomen. B voor pasgeborenen opgenomen in een N* verpleegeenheid. Tot december 1999 werden de pasgeborenen slechts geregistreerd als gevolg van een opname in een NIC dienst, of een opname in een N* eenheid vanaf het ogenblik dat de moeder het ziekenhuis had verlaten. Vanaf 2000 krijgen de baby s opgenomen in een N* eenheid voor de duur van hun verblijf de code B, zelfs indien de moeder is gehospitaliseerd. Aan deze baby s wordt geen verpleegdagprijs toegekend. De baby s opgenomen in een NIC dienst krijgen daarentegen de code H, omdat voor deze baby s een verpleegdagprijs gegenereerd wordt. Voor de baby s aanwezig op de kamer van de moeder (op materniteit), tenslotte, is er geen volledige registratie; alleen hun aanwezigheid bij de moeder dient te worden geregistreerd.

3 3 Voor de verpleegkundige zorgen die de patiënten toegediend krijgen, wordt er een lijst van 23 verschillende types verzorgingsitems gehanteerd. Deze lijst kan u raadplegen onder punt 3. Betreffende het personeel in de verpleegeenheden, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: gegradueerde verpleegkundigen en vroedvrouwen (A1) gebrevetteerde verpleegkundigen en verpleegkundige assistenten (A2) verzorgers (A3) logistieke assistenten (A4) personeel van andere disciplines, zoals ergotherapeuten, secretaressen, enz (A5) studenten van de 5 bovenvermelde categorieën (A6). 3. De verzorgingsitems in klassen onderverdelen Vanuit statistisch oogpunt zijn de verzorgingsitems onder te brengen in vier types variabelen: binaire variabelen nominale variabelen ordinale variabelen metrische variabelen of frequenties. De onderverdeling in klassen gaat als volgt. De nominale verzorgingsitems worden ontdubbeld en de frequenties worden omgezet in interval variabelen (maximum 10 niveaus). Men bekomt aldus 27 items uitsluitend binaire of ordinale variabelen (zie onderstaande tabel). v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 Items Vòòr transformatie Na transformatie zorgen m.b.t. hygiëne ordinaal (1 tot 4) zorgen m.b.t. mobiliteit ordinaal (1 tot 4) zorgen m.b.t. uitscheiding ordinaal (1 tot 4) zorgen m.b.t. voeding ordinaal (1 tot 4) sondevoeding binair bijzondere mondverzorging frequentie niveau 1 tot 8 decubituspreventie d.m.v. wisselhouding frequentie niveau 1 tot 7 hulp bij dagkleding binair tracheacanule of endotracheale tube nominaal (3) 2 binaire items verpleegkundig anamneseverslag binair zelfstandigheidstraining nominaal (3) 2 binaire items opvang van emotionele crisis binair zorg aan gedesoriënteerde patiënt nominaal (3) 2 binaire items afzonderingsmaatregelen (contaminatie) binair registratie van vitale parameters frequentie niveau 1 tot 10 registratie van fysische parameters frequentie niveau 1 tot 10 toezicht tractie/gipsverband/ext.fixator binair afnemen van bloedstaal frequentie niveau 1 tot 10 toediening van medicatie I.M./S.C./I.D. frequentie niveau 1 tot 10 toediening van medicatie I.V. frequentie niveau 1 tot 10 toezicht permanent intraveneus infuus frequentie niveau 1 tot 10 zorgen aan een chirurgische wonde frequentie niveau 1 tot 9 zorg aan traumat. wonde (oppervlak) ordinaal (0 tot 4) zorg aan traumat. wonde (frequentie) frequentie niveau 1 tot 9

4 4 4. De riditscores Het berekenen van de riditscores gebeurt in verschillende stappen. Vooreerst bepaalt men de referentiepopulatie : de nationale referentie, d.w.z. het totaal aantal verpleegdagen van alle Belgische ziekenhuizen gedurende een heel jaar. Men berekent vervolgens de riditscores voor een selectie van observaties, zoals een verpleegdag, een groep patiënten, een verpleegeenheid of een bedkenletter (C, D, I enz.). Deze riditscores worden berekend voor ieder verzorgingsitem en geven de kans dat een patiënt in de geselecteerde groep meer toegediende verpleegkundige zorgen krijgt dan een patiënt in de referentiepopulatie. De riditscores worden berekend op variabelen met ordinale klassen. Dat is de reden waarom we de verzorgingsitems in klassen onderverdelen (zie onderdeel 3). Voorbeeld van de berekening van een riditscore 1. Berekening van de riditscores van de referentiepopulatie De riditscore van een klasse wordt berekend door de som te maken van het relatieve aandeel van de verpleegdagen in de lagere categorieën en de helft van het relatieve aandeel van de verpleegdagen in de eigen categorie (zie onderstaande tabel). Hygiëne Aantal dagen Berekening Ridit Geen hulp Ondersteunende hulp Gedeeltelijke hulp Volledige hulp (0+20)/100 (40+10)/100 (60+7,5)/100 (75+12,5)/100 0,20 0,50 0,675 0, Berekening van de riditscores van de verpleegdagen De riditscore (een score voor elk item) van een verpleegdag stemt overeen met de riditscore van de referentiepopulatie van de klasse waarin de verpleegdag zich bevindt. 3. Berekening van de riditscores en van de gemiddelde ridit van een verpleegeenheid Om de riditscores van een verpleegeenheid te bekomen, moet men het relatief aandeel van de verpleegdagen in elke klasse vermenigvuldigen met de riditscore van de referentiepopulatie van de desbetreffende klasse. Men bekomt de gemiddelde ridit door de som te maken van de waarden die voor de verschillende klassen werden bekomen (zie onderstaande tabel).

5 5 Hygiëne Geen hulp Ondersteunende hulp Gedeeltelijke hulp Volledige hulp Aantal dagen Rel. aandeel dagen Ridit referentie Ridit VE 4 0,20 0,20 0, ,35 0,50 0, ,25 0,675 0, ,20 0,88 0, ,00 0,560 De interpretatie van een ridit is als volgt: de waarschijnlijkheid om een patiënt aan te treffen in deze verpleegeenheid die meer zorgen nodig heeft dan een patiënt in de referentiepopulatie, is 0,56. De belangrijkste kenmerken van ridit scores zijn: - een riditscore ligt altijd tussen 0 en 1 - de gemiddelde ridit van een referentiepopulatie bedraagt 0,5 - een riditwaarde hoger dan 0,5 betekent een grotere kans op meer verzorging dan verstrekt zou worden in de referentiepopulatie - een riditwaarde lager dan 0,5 betekent een kleinere kans op meer verzorging dan verstrekt zou worden in de referentiepopulatie. 5. De vingerafdrukken Om de interpretatie van de resultaten te vergemakkelijken, maakt men gebruik van grafische voorstellingen, in eerste instantie van vingerafdrukken die het profiel van de verpleegkundige verzorging schetsen. Een vingerafdruk is een diagram met staafjes in horizontale richting, die het mogelijk maken om bijvoorbeeld de afwijkingen tussen het profiel van een verpleegeenheid en de nationale referentie in beeld te brengen. Voor ieder verzorgingsitem is er een staafje. De staafjes worden van boven naar beneden onder elkaar geplaatst. Op elk staafje wordt de afwijking uitgezet tussen de berekende gemiddelde ridit en de gemiddelde ridit van de referentiepopulatie (0,5). De verticale lijn stelt de nationale referentie voor. Hoe groter het horizontale staafje, hoe groter de afwijking tussen de berekende gemiddelde ridit en de ridit van de referentiepopulatie. De afwijkingen rechts van die verticale lijn betekenen een grotere kans op meer verzorging dan het geval zou zijn bij die referentie (eigenlijk de waarschijnlijkheid om in de verpleegeenheid een patiënt aan te treffen die meer verzorging nodig heeft dan een patiënt in de referentiepopulatie). De afwijkingen links van die verticale lijn, daarentegen, betekenen een kleinere kans op meer verzorging dan het geval zou zijn bij een patiënt van diezelfde referentiepopulatie.

6 6 6. De projectie op de nationale MVG-kaart Om het profiel van verstrekte zorgen van alle verpleegeenheden van heel België met elkaar te vergelijken, zou men de vingerafdrukken van ongeveer 2000 verpleegeenheden naast elkaar moeten leggen om hun verschillen in kaart te krijgen. Mathematisch beschouwd, vormen de te verwerken gegevens een matrix met 27 kolommen (de verzorgingsitems na ridittransformatie) en meer dan 2000 rijen (de verpleegeenheden). Elke verpleegeenheid is herkenbaar door haar verpleegkundig profiel, samengevat in de 27 gemiddelde riditwaarden. Dit komt overeen met een punt in een ruimte van 27 dimensies (of assen). Om gelijktijdig al de informatie voor te stellen, zou men dus 2000 punten moeten plaatsen in een systeem met 27 assen. Dat is praktisch onmogelijk en dat is dan ook de reden waarom de gegevens aan een gesofistikeerde statistische analyse worden onderworpen. De principale componentenanalyse (PCA) toegepast op kwalitatieve variabelen (prinqual transformatie van de gemiddelde ridits) maakt het mogelijk om het aantal dimensies, die gelijktijdig dienen bestudeerd te worden, te beperken. Hierbij beoogt men zoveel mogelijk informatie te behouden. Men bekomt uiteindelijk assen (ook wel composanten of factoren genoemd), die telkens een lineaire combinatie zijn van de oorspronkelijke variabelen (de 27 items). Door de verpleegeenheden op de eerste twee assen van de PCA te projecteren, kan men een grafische voorstelling maken van de relatieve positie van deze verpleegeenheden. Men bekomt dan de «nationale MVG-kaart». Het centrale punt van deze kaart (op de intersectie van de assen) is de meest neutrale positie die overeenkomt met de meest normale (fictieve) verpleegeenheid, d.w.z. waarvan de scores voor de 27 items een compromis inhouden tussen al de verpleegeenheden van België over een heel jaar. De afstand tot dit centrale punt weerspiegelt de afwijking ten opzichte van deze neutrale situatie en laat toe om specifieke verpleegeenheden te lokaliseren, d.w.z. verpleegeenheden met afwijkende scores voor welbepaalde items. 7. De zones van de nationale MVG-kaart Door het verband te onderzoeken tussen de assen en de items kan men tot een interpretatie van de verpleegkundige praktijk komen. De eerste dimensie is de horizontale as die gaat van de zorg besteed aan de patiënt om zoveel mogelijk zichzelf te behelpen links tot volledige hulp van het verpleegkundig personeel uiterst rechts. Deze as komt dus overeen met de mate van hulp die door het verpleegkundig personeel wordt gegeven. De tweede dimensie is de verticale as die gaat van basisverzorging bovenaan tot de technische zorgen onderaan. Deze as weerspiegelt dus de aard van de verstrekte verpleegkundige zorgen. Het is dan meteen ook duidelijk waarom specifieke verpleegeenheden gegroepeerd zitten in specifieke zones van de grafiek. Dit heeft uiteraard te maken met de aard en de mate van de toegediende zorgen. De verpleegeenheden intensieve zorgen, bijvoorbeeld, bevinden zich rechts onderaan (technische zorgen + volledige hulp).

7 7 De nationale MVG-kaart, met de onderverdeling in 28 zones, wordt in diverse toepassingen gebruikt. In elke zone komen een aantal verpleegeenheden en verpleegdagen terecht na projectie. De vingerafdruk van elke zone wordt bekomen op basis van de verpleegdagen binnen elke zone. 8. De verpleegequipes in de verpleegeenheden Wat betreft het personeel dat aanwezig is in de verpleegeenheden, maakt men een onderscheid tussen: gegradueerde verplegers en vroedvrouwen (A1) gebrevetteerde verplegers en verpleegassistenten (A2) verzorgers (A3) logistieke assistenten (A4) personeel van andere disciplines, zoals ergotherapeuten, secretaressen, enz. (A5) studenten van deze 5 bovenvermelde categorieën (A6). Voor ieder verpleegeenheid worden de gegevens van het personeel samengevat voor een volledig referentiejaar (met 20 registratiedagen). Het aantal uren en het aantal personen per personeelscategorie zijn berekend op basis van de 20 MVG-registratiedagen. Het aantal FTE per categorie wordt als volgt berekend: De som van het aantal uur prestaties per categorie gedeeld door factor 7,6 (op basis van een arbeidsregime van 38 uur per week of 7,6 uur per dag). Het aantal FTE A1-A3 berekent men als volgt: De som van het aantal uur prestaties van de personeelscategorieën A1, A2 en A3 gedeeld door factor 7,6. Het aantal FTE A1-A5 wordt als volgt berekend: De som van het aantal uur prestaties van de personeelscategorieën A1, A2, A3, A4 en A5 gedeeld door factor 7,6. Het aantal observaties is het totaal aantal verpleegdagen voor de drie hospitalisatietypes tezamen (H+D+B). Het aantal FTE A1-A3 per observatie wordt als volgt berekend: De som van het aantal uur prestaties van de personeelscategorieën A1, A2 en A3 gedeeld door het product van het aantal verpleegdagen met factor 7,6 of nog: FTE/obs.= (som van het aantal uur prestaties van A1, A2 en A3 samen) / (7.6 * aantal verpleegdagen). De kwalificatieridit A1-A3 is een indicator van de verdeling van het personeel tussen de categorieën A1, A2 en A3. Er is een gradatie in de kwalificatie van het personeel. Categorie A3 is het minst gekwalificeerd van deze drie categorieën, terwijl A1 het meest gekwalificeerd is. Hoe hoger de kwalificatieridit is, des te meer het personeel gekwalificeerd is.

8 8 Voorbeeld van de berekening van de kwalificatieridit De kwalificatieridit wordt berekend volgens hetzelfde principe als de ridit van een verzorgingsitem. 1. Berekening van de riditscores van de referentiepopulatie De riditscore van een personeelscategorie wordt bekomen door de som te maken van het relatief aandeel van het aantal uur prestaties in de lagere personeelscategorieën met de helft van het relatief aandeel van het aantal uur prestaties in de personeelscategorie waarvoor het wordt berekend. Zie onderstaande tabel. Personeelscategorie Aantal uur prestaties Berekening Riditscores A3 A2 A (0+100)/1500 ( )/1500 ( )/1500 0,0667 0,4000 0, Berekening van de kwalificatieridit van een verpleegeenheid Om de kwalificatieridit van een verpleegeenheid te berekenen, dient men eerst het relatief aandeel van het aantal uur prestaties in elke personeelscategorie te vermenigvuldigen met de riditscore van de referentiepopulatie voor de personeelscategorie waarvoor het wordt berekend. De kwalificatieridit wordt dan bekomen door de som te maken van die verschillende waarden (een waarde per categorie). De onderstaande tabel maakt dit duidelijk. Personeelscategorie Aantal uur Relatief aandeel (aantal uur) A3 A2 A ,250 0,125 0,625 Riditscores van de referentie 0,0667 0,4000 0, ,000 0,5875 Riditscores voor de verpleegeenheid 0,0167 0,0500 0,5208 De kwalificatieridit van de verpleegeenheid in ons voorbeeld bedraagt 0,5875. Daar die waarde hoger is dan 0,5 (kwalificatieridit van de referentiepopulatie), betekent dit globaal gezien dat het personeel in deze verpleegeenheid een hogere kwalificatie heeft dan het personeel in de referentiepopulatie. Meer specifiek kan men stellen dat er 58,75% kans bestaat dat een patiënt in de verpleegeenheid meer zorg nodig heeft dan een patiënt in de referentiepopulatie.

9 9 9. Het gebruik van MVG in de financiering van de ziekenhuizen Het MVG-registratiesysteem wordt gebruikt in de financiering van de ziekenhuizen, meer bepaald bij de vastlegging van de financiële middelen (onderdeel B2): supplementaire punten voor de bedden C, D, E, H* en I supplementaire punten voor de bedden met een zogenaamd intensief karakter aanpassing voor het niveau van de salarissen Bijkomende punten voor de bedden C, D, H*, I, E Principe De methodologie beschreven in paragraaf 3 wordt gebruikt bij de transformatie van de items. De riditscores van de verpleegeenheden en de verpleegdagen worden berekend gebruik makend van de nationale referentie, d.w.z. het geheel van de verpleegdagen van de verblijven H, D en B samen, voor alle Belgische ziekenhuizen gedurende het registratiejaar 2005 (zie paragraaf 4). De nationale MVG-kaart bestaat uit alle verpleegeenheden van België voor het referentiejaar 2005 rekening houdend met de verpleegdagen van alle patiënten, ongeacht het type van hun verblijf (zie paragraaf 6). De nationale kaart wordt bij de financiering opgedeeld in 28 zones (zie paragraaf 7). In elke zone worden zowel verpleegeenheden als verpleegdagen geprojecteerd. De verpleegdagen laten toe het profiel van zorg te bepalen voor elke zone. De gegevens met betrekking tot het verpleegkundig personeel van de verpleegeenheden, zoals het aantal personeelsleden en de kwalificatie van de verpleegkundigen, bepalen daarentegen de karakteristieken van het personeel binnen elke zone. Elke zone onderscheidt zich van een andere zone door een verschillend profiel van verzorging, het aantal personeelsleden en het kwalificatieniveau van het verpleegkundig personeel. Op basis van het personeel in de verpleegeenheden (zie paragraaf 8), krijgt elke zone een landelijke puntenwaarde. Vervolgens gaat men voor elk ziekenhuis het aantal verpleegdagen met hospitalisatietype H (de zogenaamde klassieke hospitalisatie) in elke zone bij elkaar tellen. Men berekent aldus de puntenwaarde per verpleegdag. De ziekenhuizen worden vervolgens in decielen gerangschikt in functie van hun puntenwaarde per verpleegdag. De bijkomende financiering gebeurt in functie van hun rangschikking binnen deze decielen. Landelijke puntenwaarde van de zones Bij elke zone is er: een waarde voor de kwalificatiegraad een kostenpuntenwaarde een FTE/observatie een landelijke puntenwaarde. De waarde van de kwalificatiegraad (KG) van een zone is de mediaan van de kwalificatieridits van de verpleegeenheden binnen deze zone.

10 10 De kostenpuntenwaarde (KPW) komt overeen met de kwalificatiegraad gecorrigeerd met een coëfficiënt die rekening houdt met de verhouding tussen de personeelskosten van categorieën A1 en A3. KPW= 1 + ( (KG 0,5) * coëfficiënt) Voor de financiering van 2008 op basis van MVG 2005 is deze correctiecoëfficiënt gelijk aan 0, De FTE/observatie (FTE) van een zone komt overeen met de mediaan van de FTE/observatie voor het personeel van de categorieën A1 tot A3 van de verpleegeenheden binnen deze zone. De landelijke puntenwaarde (LPW) van een zone wordt bekomen door de waarde van de kostenpuntenwaarde te vermenigvuldigen met de waarde van FTE/observatie. LPW= KPW * FTE Voorbeeld voor zone 3: KG = 0,5415 KPW = 1 + ( (0,5415 0,5) * 0,48340) = 1,0201 FTE = 0,3979 LPW = 1,0201 * 0,3979 = 0,4058 Voorbeeld voor zone 28: KG = 0,6670 KPW = 1 + ( (0,6670 0,5) * 0,48340) = 1,0807 FTE = 1,5679 LPW = 1,0807 * 1,5679 = 1,6944 Puntenwaarde per verpleegdag voor de diensten van elk ziekenhuis Per ziekenhuis bepaalt men voor elkeen van de kenletters C, D, H*, I en E een puntenwaarde per verpleegdag enkel rekening houdend met de verdeling van de verpleegdagen van de klassieke verblijven op de kaart. Voor elk bedkenletter C, D, H*, I en E wordt per ziekenhuis het aantal dagen (AD) met klassieke hospitalisatie - type H - bepaald in elk van de 28 zones. Voor elke zone wordt AD vermenigvuldigd met de landelijke puntenwaarde (LPW) van de zone en dat geeft de individuele punten per zone (IP). De individuele punten van de 28 zones worden gesommeerd, en vervolgens wordt dit totaal aantal punten (TIP) gedeeld door het totaal aantal verpleegdagen van de klassieke hospitalisatie (TAD) om zo de punten per verpleegdag (PPD) te bekomen. PPD = TIP / TAD

11 11 Voor de financiering worden uitsluitend de bedkenletters C, D en E in aanmerking genomen (in praktijk betekent dit de C, D, H*, I en E kenletters). Voor elk ziekenhuis worden uiteindelijk twee puntenwaarden per verpleegdag berekend: één PPD waarde voor de bedkenletters C en D samen en één PPD waarde voor bedkenletter E. De PPD waarden voor de bedkenletters C en D van alle Belgische ziekenhuizen die in de financiering zijn opgenomen, worden in stijgende volgorde gerangschikt en vervolgens in 10 groepen onderverdeeld met telkens hetzelfde aantal waarden (10 decielen C D). In functie van haar positie in de decielen C D ontvangt het ziekenhuis bijkomende punten per C en D bed (C en D). Analoog, de PPD waarden voor de bedkenletter E worden eveneens van klein naar groot gerangschikt en in 10 evenredige groepen onderverdeeld, hetgeen leidt tot 10 decielen E. In functie van haar positie in de decielen E ontvangt het ziekenhuis bijkomende punten per E bed (E). Bijkomende punten voor de bedden met een intensief karakter Principe De zones werden bestudeerd met de bedoeling om een onderscheid te maken tussen een intensief profiel van verzorging, enerzijds, en een ander verzorgingsprofiel, anderzijds. De eerste groep noemen we de Zones met een Intensief verzorgingsprofiel of kortweg ZIPzones, en de andere groep noemen we dan Zones met een Ander verzorgingsprofiel, kortweg ZAP-zones. Het laatste profiel zullen we hier niet verder uitwerken. ZIP-zones zijn zones met: zware basisverzorging hoge observatiefuncties (registratie van vitale en fysieke parameters) veel technische verzorging. De zones 19, 20, 24, 25 et 28 behoren tot de ZIP-groep en alle andere zones behoren tot de ZAP-groep. Het intensief karakter van de verzorging neemt geleidelijk toe van zone 19 tot zone 28. Voor elk ziekenhuis kan dus nagegaan worden hoeveel verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in de ZIP-zones worden geprojecteerd en hoeveel in de ZAP-zones vallen. Het aandeel van de klassieke verpleegdagen in de ZIP-zones is een indicator van het intensief karakter van de verpleegkundige activiteit die via het MVG-registratiesysteem wordt gemeten. De methodologie die toegepast wordt voor de berekening van de MVG punten per verpleegdag C D H* I E is aangepast voor het bepalen van de MVG punten per verpleegdag met een intensief karakter. De puntenwaarde per ZIP-verpleegdag geeft een goede indicatie van het intensief karakter van het ziekenhuis. Hoe hoger deze waarde, des te hoger het intensief karakter. De rangschikking van de ziekenhuizen in decielen gebeurt op basis van deze ZIP-punten.

12 12 Landelijke puntenwaarde van de zones Wij verwijzen hier naar 'Bijkomende punten voor de C, D, H*, I, en E bedden'. Puntenwaarde per verpleegdag van elk ziekenhuis Voor de kenletters C, D en E tezamen van elk ziekenhuis (in praktijk: C, D, H*, I en E) bepaalt men het aantal verpleegdagen met klassieke hospitalisatie (AD) in elk van de 5 ZIPzones. Voor elke zone wordt AD vermenigvuldigd met de landelijke puntenwaarde (LPW) en dat geeft de individuele punten per zone (IP). De individuele punten van de 5 zones worden gesommeerd, en vervolgens wordt dit totaal aantal punten in de ZIP-zones (TPZ) gedeeld door het totaal aantal verpleegdagen met klassieke hospitalisatie in zowel ZIP- als ZAP-zones (TAD) om zo de MVG-ZIP punten (MZP) te bekomen. MZP = TPZ / TAD De MVG-ZIP punten voor het geheel van de Belgische ziekenhuizen (die in de financiering zijn opgenomen) worden eerst geklasseerd in stijgende volgorde en vervolgens in 10 groepen onderverdeeld die allemaal een gelijk aantal waarden bevatten (10 ZIP-decielen). Sommige decielen worden ook nog verder opgesplitst in twee ('halve decielen'). In functie van haar positie in de MVG-ZIP-decielen ontvangt het ziekenhuis bijkomende punten per C D E bed. Correctie voor het salarisgemiddelde Principe Het aantal verpleegdagen van het klassieke type in de ZIP-zones speelt een rol in de correctie van het salarisgemiddelde. Voor deze berekening worden alle diensten (kenletters) in rekening gebracht. Voor verdere inlichtingen daaromtrent verzoeken wij u om de dienst Boekhouding en Beheer van de Ziekenhuizen te contacteren. Deze dienst verstuurt immers elk jaar naar ieder ziekenhuis de gedetailleerde berekeningen van de financiering.

13 Inhoudsopgave van de federale feedback financiering De federale feedback financiering bevat, voor alle ziekenhuizen samen, gedetailleerde informatie over MVG 2005 die gebruikt wordt in de financiering van 2008, vooral inzake klassieke verpleegdagen geregistreerd in de verpleegeenheden (diensten) met kenletter C, D, H*, I en E. Gedetailleerde informatie over alle verblijfstypes en alle diensten (kenletters) wordt gegeven in de algemene federale feedback. De federale feedback financiering bevat twaalf delen: 1. Een tabel met voor elk kenletter het aantal en het percentage bedden, verpleegeenheden en klassieke verpleegdagen (pagina 1). 2. Een tabel met voor elk kenletter het aantal en het percentage verpleegdagen volgens het type van hospitalisatie H, D of B (pagina 2). 3. Een grafiek van de nationale MVG-kaart met de onderverdeling in 28 zones (pagina 3). 4. Een tabel met de berekening van de landelijke puntenwaarde per zone (pagina 4). 5. Een tabel voor de kenletters C, D (pagina 5), E, H* (pagina 6) en tenslotte I (pagina 7) met de spreiding van de klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H) over de 28 financieringszones van de nationale MVG-kaart, zowel in aantal als in percentage. De punten per zone worden bekomen door de landelijke puntenwaarde te vermenigvuldigen met het aantal verpleegdagen per zone. Het aantal punten per verpleegdag per dienst, tenslotte, wordt bekomen door per dienst het totaal aantal punten te delen door het totaal aantal dagen. 6. Een tabel voor het geheel van de diensten met kenletter C, D, H* en I met de spreiding van de klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H) over de 28 zones van de nationale MVGkaart. Deze tabel bevat eveneens de berekening van de punten per verpleegdag (pagina 8). 7. Een tabel met de resultaten van de MVG-ZIP punten (zones met een intensief zorgprofiel) voor de bedden van intensieve aard. Hij geeft voor de diensten C, D, H*, I en E het aantal klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H) in elke ZIP-zone en ook het totaal aantal verpleegdagen en de MVG-ZIP punten per verpleegdag voor deze 5 diensten samen (pagina 9). 8. Een tabel met het aantal klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H) in de ZIP-zones voor alle diensten (pagina 10). 9. Een vingerafdruk voor de kenletters C, D, H*, I en E, gebaseerd op de klassieke verpleegdagen hospitalisatietype H (pagina s 11 t/m 15). De nationale referentie betreft alle verpleegdagen van de drie hospitalisatietypes H, D en B, van alle ziekenhuizen gedurende het registratiejaar Een vingerafdruk voor elke zone van de nationale MVG-kaart, gebaseerd op de geprojecteerde klassieke verpleegdagen binnen elke zone (pagina s 16 t/m 43). De nationale referentie betreft alle verpleegdagen van de drie hospitalisatietypes H, D en B, van alle ziekenhuizen gedurende het registratiejaar Een grafiek voor de kenletters C, D, H*, I en E afzonderlijk met de spreiding van de klassieke verpleegdagen over de 28 zones van de nationale MVG-kaart (pagina's 44 t/m48).

14 Een projectie op de nationale MVG-kaart van alle verpleegeenheden van alle Belgische ziekenhuizen (pagina 49). De verpleegeenheden worden voorgesteld door hun kenletter. Bij de berekening van de ridits is rekening gehouden met de drie hospitalisatietypes H, D en B. 11. Inhoudsopgave van de individuele feedback financiering De individuele feedback financiering bevat per ziekenhuis gedetailleerde informatie betreffende MVG 2005 die gebruikt wordt in de financiering van 2008, vooral inzake klassieke verpleegdagen geregistreerd in de verpleegeenheden (diensten) met kenletter C, D, H*, I en E. Gedetailleerde informatie over alle hospitalisatietypes en alle diensten (kenletters) zijn reeds voorgesteld in de algemene individuele feedback. De individuele feedback van de financiering bestaat uit twaalf onderdelen: 1. Een tabel met het aantal en percentage verpleegdagen van de drie hospitalisatietypes H, D en B voor de diensten met kenletters C, D, H*, I of E. 2. Voor de ziekenhuizen die gefusioneerd zijn tussen het registratiejaar 2005 en het jaar 2008, is er een bijkomende tabel waarin de CIV-nummers voorafgaand aan de fusie en de CIVnummers na fusie vermeld staan, voor alle verpleegeenheden met kenletter C, D, H*, I en E. Bovendien bevat deze tabel het aantal klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H). 3. Een grafiek van de nationale MVG-kaart met de onderverdeling in 28 financieringszones. 4. Een tabel met het resultaat van de berekening van de landelijke puntenwaarde voor de 28 financieringszones. 5. De zogenaamde 'boordtabel' die voor elke verpleegeenheid en elke dienst met kenletter C, D, H*, I of E, het aantal en het percentage klassieke verpleegdagen, alsook de punten per verpleegdag weergeeft. Het totaal aantal verpleegdagen wordt eveneens weergegeven voor de diensten met kenletters C, D, H* en I, enerzijds, en voor de diensten met kenletter E, anderzijds. Daarnaast worden ook de punten per verpleegdag gegeven voor deze twee groepen, namelijk voor de groep met kenletters C, D, H* en I, en voor de groep met enkel kenletter E. Het gaat hier om de totalen die staan op de lijst die is overgemaakt door de dienst 'Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen'. 6. Een tabel met de resultaten van de MVG-ZIP punten (de zones met een intensief verzorgingsprofiel) voor de bedden van intensieve aard. De tabel geeft voor elke dienst met kenletter C, D, H*, I of E het aantal klassieke verpleegdagen in elke ZIP-zone. Ook wordt het totaal gemaakt van het aantal verpleegdagen, en tenslotte worden de MVG-ZIP punten per verpleegdag weergegeven voor deze 5 diensten tezamen. Het gaat hier om hetzelfde totaal dat eveneens voorkomt op de lijst die u is overgemaakt door de dienst 'Boekhouding en Beheer van de ziekenhuizen'. 7. Een tabel met het aantal klassieke verpleegdagen binnen elke ZIP-zone voor alle kenletters. 8. Een tabel voor iedere verpleegeenheid en voor iedere dienst met kenletter C, D, H*, I of E, met de spreiding van de klassieke verpleegdagen (hospitalisatietype H) over de 28 zones van

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector

Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Tijd voor zorg Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector Koen Mendonck, Herman Meulemans met de medewerking van: Jacques Defourny, Mike Deschamps, Fabienne Fecher, Georges

Nadere informatie

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006

Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen. Handboek aangepast : april 2006 Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Boekhouding en Beheer der Ziekenhuizen Eurostation Blok II Victor Hortaplein 40 bus 10 1060 Brussel Telefoon : 02 524 87 10 Fax : 02 524 87

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree

Onderzoek gesubsidieerd in kader van de Limburgse innovatiepremie 2012 en met financiële ondersteuning van VPS Thuisverpleging Bree Complexe wondzorg in Limburg. Resultaten van de enquête bij de thuisverpleegkundigen. Balliu Kristof Kiopekzis Melissa Nuyts Erik Nelissen Roald Depoortere Anja Hasselt, Maart 2014 Onderzoek gesubsidieerd

Nadere informatie

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx IWT M&A IWT-Studies 53 Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx C o l o f o n IWT-studies worden uitgegeven door IWT-Vlaanderen

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA VAN DE BOEKHOUDSOFTWARE - Technische nota van het IAB - Voorwoord

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI Cahier 2008-5 Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI Voorstudie in het kader van het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen T. Molleman m.m.v. M.J. van

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC

Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. PwC Financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen PwC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR

HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR HANDLEIDING VOOR DE COÖRDINATOR INHOUDSTAFEL VOORWOORD 4 1 COÖRDINATORWERK: KLAARZETTEN VAN LIBRA VOOR LEERKRACHTEN. 8 1.1.1. Installatie... 8 1.1.2. Structuur van het programma... 12 1.1.3. Databestand

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie