Operationeel Jaarplan 2017 (versie ALV )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operationeel Jaarplan 2017 (versie ALV )"

Transcriptie

1 Operationeel Jaarplan 2017 (versie ALV ) Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ) Inleiding... 3 Context extern: the state of development cooperation in the Netherlands Context intern: Prisma als organisatie ) Inhoudelijk werk: Ontmoeting en bezinning, beleidsbeïnvloeding, positionering en bewustwording... 6 Conclusie... 6 Ad 1) Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie, verdieping van thema s, leren, faciliteren innovatie... 6 Ad 2) Gemeenschappelijke positionering en lobby: Christelijke stem OS in politiek en samenleving... 7 Ad 3) Faciliteren van overleg over samenwerking op basis van complementariteit en synergie... 8 Ad 4) Bemiddeling financiering EO-Metterdaad ) Vereniging De Algemene Ledenvergadering Prisma Directeurenoverleg (DO) Prisma Bestuur Directie en stafbureau Netwerk Communicatie en Bewustwording (NCB) Sectie Christelijk Platform Oost-Europa Kwaliteit ) Mensen en Middelen Staf Toelichting bij de stafinzet Begroting Bijlage 1 Hoofpunten uit gesprekken leden met directeur Prisma Bijlage 2: Bezinningstraject en themagroepen Bijlage 3: Korte notities tafelgesprekken Bezinning samenwerking Prismaleden Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 2

3 1) Inleiding In 2016 loopt het vigerende Strategische MeerjarenBeleidsplan (SMB) af. In een normale bestuurlijke cyclus zou nu eerst een nieuw SMB opgesteld moeten worden en als afgeleide daarvan een Operationeel JaarPlan (OJP) Er zijn evenwel redenen om dat nu anders te doen: Allereerst wordt 2017 het eerste jaar waarin coprisma en daarvan beschikbare fondsen niet meer zal bestaan. Prisma is teruggegaan naar haar wortels en oorspronkelijke missie: het vormen van een plek voor ontmoeting, uitwisseling, samen leren en beleidsdoordenking en positionering/lobby in Nederland. Het stafbureau moet bekostigd worden uit de contributies van de leden en participanten (zie hieronder scenario 1 uit vorige SMB). Ten tweede zal in oktober 2017 de huidige directeur terugtreden en moet een besluit worden genomen omtrent diens opvolger, qua profiel, aanstellingsomvang e.d. In dit Jaarplan staat een eerste stap beschreven die inde AV op 13 december met de leden besproken zal worden. Een dergelijk besluit vergt dat opnieuw een visie wordt opgesteld op de taak van het stafbureau van Prisma en de gewenste competenties daarvan. Dit vereist een visie op wat de leden willen van en met Prisma. Nu is deze laatste vraag in de afgelopen jaren verschillend malen aan de orde geweest. Ten eerste voor het opstellen van het vorige SMB; de bevindingen hiervan werden getoetst in 2015 (einde MFS2), voorafgaand aan het OJP voor Daarnaast tijdens de gesprekken die de directeur in de eerste helft van 2016 heeft gehad met de leden is dit opnieuw besproken. Hieruit kwamen geen fundamenteel andere inzichten naar voren omtrent de verwachtingen die leden hebben van Prisma. Wel liggen de prioriteiten voor diverse leden wat verschillend. In het licht van deze twee omstandigheden is besloten om nu een OJP op te stellen waarin wordt begonnen met een korte karakteristiek van de OS context en een herneming van het scenario van het vorige SMB waarvoor het afgelopen jaar is gekozen. Op basis daarvan zal verder dit OJP worden opgesteld met dien verstande dat op enkele punten (benoeming opvolger huidige directeur en zoeken van samenwerking met MissieNederland en NZR) meer een procesbeschrijving zal worden gegeven dan keuzes worden gedefinieerd. Context extern: the state of development cooperation in the Netherlands 1. De beleidsveranderingen die al eerder werden geconstateerd, zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en versterkt. Dit zijn: At international level, the Netherlands pursues three aims: 1. to eradicate extreme poverty ( getting to zero ) in a single generation; 2. to achieve sustainable, inclusive growth all over the world, i.e. economic growth from which the poor also benefit; 3. to ensure success for Dutch companies abroad. 2 So, better alignment with Dutch expertise and interests; Other goals of today s development cooperation are: 4. less fragmentation: fewer themes and fewer partner countries; 1 Voor deze paragraaf is teruggegrepen op een eerdere Engelse tekst en om des tijds wille heb ik deze tekst niet vertaald 2 Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 3

4 5. less dependence of NGOs active in development cooperation on government financing and shifting funding from Direct poverty alleviation to lobby &advocacy. More recently we see an strong increase in the number of refugees in the world and also of refugees trying to come to (Western) Europe. Not just due to conflicts, like in the Middle East and Afghanistan, but also as a consequence of the experience of lack of future in the home country as is the case for several African countries. In reaction to this tendency the Dutch government but also other European countries have increased the funds for humanitarian aid in the regions of conflict. But at the same time funds for structural development have decreased, whereas funds for the promotion of business activities increase. Furthermore, due to the terrorist attacks there is a strong focus on security and on the Defense component of the triple D policy (defense, diplomacy development). For a large group of (very) people these measures mean that they will receive less support in their attempts to achieve independency from support, either from their own government or from international donors. This calls for a strong lobby in the Netherlands and for continuing efforts to involve our constituencies in our work! Considering that in many developing countries there is a very rich elite and increasingly a well-paid professional class, it becomes more important to work towards a more just economic and social system, that asks for increasing efforts in lobby and advocacy. For lobby-activities in both the Netherlands and in the South it is important to note that a number of Prisma members is involved in the Strategic partnership of an ICCO Consortium with MOFA. Prisma itself is also involved in this partnership in the lobby in the Netherlands (0,2 fte). At least partly due to strong lobby activities - to which Prisma has contributed - European governments gradually dedicate more attention to tax evasion of Transnational corporations. More firm steps have to be taken; a real change in this respect can have substantial consequences for the financing of social sectors Southern countries by their own government, reducing the need for external funds. The Sustainable development goals have implications for all countries in the world, also for the Netherlands. The Dutch government is actively considering its priorities. In this context some NGO s, including Partos and Woord en Daad, have argued for a strong emphasis on policy coherence. Definitely a strategic issue but also a complex one! Tax justice could be considered an element in it. Context intern: Prisma als organisatie In 2015 is besloten dat (co)prisma niet zal doorgaan als organisatie die institutionele fondsen werft en beheert t.b.v. haar leden en coprisma zal worden opgeheven. Ook de ICCO Coöperatie zal worden opgeheven. Gemeenschappelijke fondswerving en programmauitvoering is ondergebracht bij een nieuwe coöperatie, PerspActive, waarvan zes of zeven Prisma leden lid zijn/worden. Prisma is als organisatie nu alleen nog bemiddelend voor EO-Metterdaadfondsen voor (een aantal) leden en is dus veel minder betrokken op programma-uitvoering in het Zuiden. Dit zal betekenen dat op dat terrein Prisma nog een faciliterende rol van bezinning en uitwisseling zal hebben, maar niet meer een eigen inhoudelijke inbreng. Inhoudelijke inbreng kan, afhankelijk van de team-samenstelling, in principe nog wel als het gaat over OS en internationaal diaconaat in het algemeen en over positionering van Christelijke OS in politieke en beleid en bredere maatschappij. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 4

5 Prisma is nu in een situatie die min of meer beschreven werd in scenario 1 van het vorige SMB. Scenario 1: Back to basics Prismastaf wordt alleen gefinancierd uit de contributies van de leden. Er is geen coprisma staf en geen coprisma financiering van Prismastaf meer. Afhankelijk van de verdeling van beschikbare financiën over de staffuncties zet Prisma haar activiteiten in een of andere vorm voort. Hiertoe zal EO Metterdaad behoren, zij het dat Prisma nu niet meer het penvoerderschap heeft, alleen de vertegenwoordiging van Prismaleden in EO Metterdaad (zolang dat doorgaat). Toelichting: In de huidige situatie liggen de staf- en kantoorkosten structureel omstreeks boven de structurele inkomsten uit contributies van de leden. 3 Dit vergt keuzes m.b.t. de opvolging van de huidige directeur en de overige samenstelling en het stafbureau van Prisma (zie verder pargr. 3.4 ). Sterke kanten - Prisma concentreert zich op de beschreven kerntaken en wordt niet door geldzaken afgeleid. - Er komt meer ruimte voor concrete vormen van samenwerking, evt. ook in Nederland Zwakke kanten - Kwetsbare organisatie vanwege de beperkte staf - Beperkte eigen inhoudelijke bezinning; Financiële implicaties Afhankelijk van keuzes die leden maken m.b.t. omvang van Prismawerk. Als dat gelijk blijft aan nu, zijn er geen financiële implicaties voor de leden noch voor Prisma zelf en voor de activiteiten die strikt onder naam van Prisma worden uitgevoerd. Op het stafbureau zal flink bezuinigd moeten worden ofwel er moeten andere inkomsten gegenereerd worden. Een deel van de bezuinigingen zou gerealiseerd kunnen worden via de manier waarop de opvolging van de huidige directeur wordt ingevuld. Mogelijk kan een zekere bezuiniging, dan wel kunnen extra inkomsten gerealiseerd worden door samenwerking met MissieNederland en NZR. Dit jaarplan trekt dan ook enerzijds de lijnen door van het jaarplan 2016 en zal anderzijds anticiperen op een nieuwe fase in het bestaan van Prisma. Per type activiteit worden beoogde resultaten geformuleerd. 3 Hiervan gaat af omstreeks ,- Van EO Metterdaad, overhead Prisma en bestemmingsreserve voor afwikkeling fondsen. Uit dit fonds kan nog voor jaar een bedrag van gehaald worden. Verder ontvangt Prisma aan inkomsten uit het SP tbv lobby. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 5

6 2) Inhoudelijk werk: Ontmoeting en bezinning, beleidsbeïnvloeding, positionering en bewustwording De vereniging Prisma is opgericht door een aantal organisaties in wereldwijd diaconaat en ontwikkelingswerk om voor die organisaties waarden te realiseren. In een veranderende context kan het karakter en eventueel ook de inhoud van wat de vereniging voor haar leden geacht wordt te doen, veranderen. In de aanloop naar het Jaarplan 2016 is dit opnieuw gedaan. Dat Jaarplan is door de leden goed gekeurd en is in de gesprekken van de directeur met de leden gevalideerd en gepreciseerd (zie kort overzicht van bevindingen van die gesprekken in bijlage 1). Conclusie Essentie van werk van Prisma bestaat in de volgende activiteiten: 1. Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie, verdieping van thema s, leren, faciliteren innovatie 2. Gemeenschappelijke positionering en lobby: Christelijke stem OS in politiek en samenleving 3. Faciliteren van overleg over samenwerking op basis van complementariteit en synergie 4. Bemiddeling financiering EO-Metterdaad Voor elk van de functies 1-4 is het nodig opnieuw te doordenken welke invulling relevant is voor de leden en hoe de identiteit daarin aan de orde komt. Dit proces heeft in de loop van 2016 geresulteerd in: a) een nieuwe bezinningsagenda met het oog op een vernieuwde visie op ontwikkelingssamenwerking en diaconaat in de veranderde omstandigheden en gericht op ondersteuning van leden in hun eigen doordenking van hun beleid en propgramma s. b) een opzet van profiel voor opvolger huidige directeur (zie Par.3.4). c) een nieuwe positionering m.b.t. de positionerings- en lobbyactiviteiten 4 van Prisma (zie par. 2.ad2) en bijlage 3. d) een proces van overleg met MissieNederland, NZR en PerspActive over samenwerking, zowel inhoudelijk als qua stafbureau. Ad 1) Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie, verdieping van thema s, leren, faciliteren innovatie In 2017 worden tenminste 5 bijeenkomsten gepland, drie Directeurenbijeenkomsten en 2 Algemene ledenvergaderingen met een inhoudelijk deel. Alle bijeenkomsten behalve het huishoudelijke deel van de Algemene vergaderingen zullen staan in het teken van de activiteiten 1 en 3 waarbij 1 vooral ingevuld zal worden met punt a). Voor een deel zal het ook ontmoeting in kleinere groepen betreffen waarin leden mogelijkheden van samenwerking/uitwisseling kunnen verkennen of bepaalde thema s van de 4 Bij lobby gaat het om activiteiten ter beïnvloeding van het overheidsbeleid; bij positionering gaat het om deelname aan het bredere (maatschappelijke en politieke) debat ter beïnvloeding van de publieke opinie; bij bewustwording denken we vooral aan de bevorderen van draagvlak voor OS onder de achterbannen van Prismaleden en het bredere publiek. Tussen deze drie typen van werk bestaat geen scherpe scheiding en qua onderwerp zullen ze deels overlappen; de methoden en de doelstellingen zijn deels verschillend. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 6

7 bezinningsagenda besproken zullen worden (vgl. bijeenkomst op 22 september 2016 waarin twee thema s aan de orde waren). Vorm en invulling kunnen wisselen. Voor wat betreft de thema s verwijzen we naar het overzicht van de bezinningsthema s en groepen (zie bijlage 2). Resultaat: Directeuren ontmoeten elkaar intensiever, leren van elkaar, bemoedigen elkaar en gaan op organisatieniveau meer uitwisselen of samendoen. Op thema s op het snijvlak van Christelijke identiteit en OS/diaconaat vindt een verdieping plaats die uitmondt in schriftelijke vastgelegde bevindingen, inclusief beleidsrelevante implicaties. Leden hebben inbreng in bezinningsbeleid en in totstandkoming van publicaties als (evt.) boek en discussie- en visiepapers zoals hieronder vermeld. De positionering en eventueel lobby - van leden en van Prisma wordt inhoudelijk gevoed. Ad 2) Gemeenschappelijke positionering en lobby: Christelijke stem OS in politiek en samenleving In 2017 wil Prisma doorgaan met een duidelijk christelijk geluid in het debat over ontwikkelingssamenwerking en specifieke thema s daarin, richting de politiek (parlement, ministeries) en naar de eigen achterban alsook het bredere publiek. In beide richtingen onderneemt Prisma zelf activiteiten en/of werkt ze samen met anderen. Positionering richting de politiek en de sector zal zich uiten door actieve participatie in netwerken, agenderen van thema s en publicatie van artikelen. Jegens de achterban zal Prisma in 2017 qua positionering werken d.m.v. aanwezigheid in de media (Pers, Twitter, LinkedIn) en publicaties in de vorm van artikelen en boeken en door actieve deelname in Micha NL. De directeur neemt deel in het bestuur van Micha waardoor meegewerkt wordt aan het goed functioneren van het netwerk dat door de leden gebruikt kan worden voor werken aan bewustwording en daarbij passend gedrag. Ook is Prisma eerstverantwoordelijke voor de Micha-monitor. Thema, contexten en acties Inhoudelijk kiest Prisma ervoor te blijven focussen op het belang van religie en Faith Based Organisaties (FBO's). Voor Prisma is dit al jaren een belangrijk lobby thema, al was deze focus vooral verbonden met diverse inhoudelijke thema s, met name onderwijs (tot 2011) en SRGR/Hiv&Aids. In alle contexten waarin Prisma aan lobbywerk doet zal dit thema de focus zijn. Contexten/middelen Prisma doet mee aan lobby in de volgende contexten (programma s /netwerken) a) In 2017 wordt een dag per week besteed aan de lobby in de context van het Strategisch Partnerschap van het ICCO consortium met Buitenlandse Zaken. Deze uren worden aan Prisma vergoed. Prisma focust zich hier op het pleiten voor ruimte voor het maatschappelijk middenveld en voornamelijk ruimte voor FBO s, en religie. b) Hoewel formeel een ander context ligt qua samenstelling van leden PerspActive dicht bij het ICCO-Consortium met het SP MinBuza. Er wordt in dat verband nagedacht over een eventueel gemeenschappelijke lobby richting overheid waarbij Prisma betrokken zou kunnen zijn. Qua tijdsbeslag zal dit moeten binnen de inzet van Prisma binnen het SP. In de loop van 2017 zullen opties besproken worden en keuzes gemaakt worden. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 7

8 c) Prisma neemt deel aan de Partos-lobbywerkgroep. Dit is ook van belang voor onze lobbyiste wegens de informatie die daardoor wordt verkregen. Binnen dit netwerk is Prisma eerste aanspreekpunt voor de ChristenUnie. Prisma denkt mee over voorstellen vanuit de brancheorganisatie aan de politiek over OS beleid maar voert verder niet uit i.v.m. beperkte capaciteit. Ook in dit netwerk blijven we aandacht vragen voor plaats van religie en rol van religieuze leiders en FBO s. d) Deelname in de volgende netwerken met (mede) lobby/positionering als doelstelling (in aanvulling op bovengenoemde): Sharenet; met het oog op inbreng betekenis Christelijk geloof in SRGR WO=MEN; met het oog op inbreng van betekenis Chr. geloof in gender beleid Micha Nederland (door directeur) WCC-EAA (door directeur) e) In de verschillende contexten zal de lobby verbonden worden met de bezinningstrajecten om daardoor gevoed te worden. Communicatie en taakverdeling Prisma brengt haar leden op de hoogte van haar lobbywerk d.m.v. een lobby nieuwsbrief die elke kwartaal verstuurd wordt. Ook is er nauwe samenwerking en uitwisseling binnen het communicatienetwerk. Verder stellen we voor dat in voorkomende gevallen, medewerkers van leden gevraagd worden om namens Prisma bepaalde relevante bijeenkomsten bij te wonen en daarvan een terugkoppeling te geven, zodat de Prisma-lobbyiste dat niet allemaal zelf hoeft te doen. Resultaat Leden sturen op hoofdlijnen het beleid inzake lobby, positionering en bewustwording Prisma zorgt voor een christelijke presentie in diverse gremia van het OS beleid Prisma is een bekende en gewaardeerde partij in de OS sector. Ad 3) Faciliteren van overleg over samenwerking op basis van complementariteit en synergie Gemeenschappelijke fondswerving en daaraan gekoppelde programma-uitvoering is belegd bij PerspActive. Maar los daarvan bleek in de gesprekken met de leden dat veel leden het faciliteren van overleg over vormen van samenwerking op prijs stellen; een bevestiging van eerdere signalen. Een eerste bijeenkomst die deels speciaal daaraan was gewijd, vond plaats in mei 2016 (zie bijlage 3) voor verslag daarvan). Een soortgelijke bijeenkomst zal ook in 2017 worden georganiseerd. In een dergelijk overleg is het goed na te gaan waar leden door enerzijds specialisatie en anderzijds het zoeken van complementariteit en synergie, elkaar van dienst kunnen zijn. Gedacht kan worden aan de volgende mogelijkheden. a) Door intensieve gemeenschappelijke trainingssessies waarin op programmamedewerkersniveau overdracht of gemeenschappelijke ontwikkeling van specialistische kennis en vaardigheden plaatsvindt. Dit kan alleen wanneer het gaat om relatief goed over te dragen visie en kennis. Een voorbeeld zou het Umoja programma van Tear kunnen zijn dat andere leden zich door trainingen en mogelijk door praktijkbezoeken eigen zouden kunnen maken. b) Door het inhuren van elkaars specialistische kennis in uitvoeren van eigen programma s. Een voorbeeld zou kunnen zijn, de integrale aanpak van beroepsonderwijs van Woord en Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 8

9 Daad waarin via relaties met overheden en bedrijfsleven ook concreet zicht wordt geboden op een baan na afronding van de opleiding. c) Als leden actief zijn in bepaalde geografische gebieden, is het denkbaar dat bepaalde leden gemeenschappelijke programma s ontwikkelen en uitvoeren. Prisma zou, evenals bij bovengenoemde punten door overleg over samenwerking te faciliteren hier een faciliterende rol kunnen vervullen. d) Samenwerken in Beleidsbeïnvloeding Het is duidelijk dat in het kader van ontwikkelingssamenwerking beleidsbeïnvloeding steeds belangrijker wordt (zie boven). Een bijdrage daaraan vanuit Prisma kringen lijkt alleen goed mogelijk als leden op dat punt hun mogelijkheden zowel in middelen als menskracht en netwerken bundelen (zie boven, de paragraaf over Lobby/positionering). Ad 4) Bemiddeling financiering EO-Metterdaad Missie EO Metterdaad EO Metterdaad zet zich vanuit christelijke waarden in voor zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. In samenwerking met nationale en internationale partners verleent EO Metterdaad concrete hulp aan mensen in armoede- en noodsituaties. EO Metterdaad wil het publiek bewustmaken en hen inzicht geven in de grote problemen, onrecht en kwetsbaarheid waar arme mensen mee kampen en de schrijnende ongelijkheid aan het licht brengen zodat het publiek zijn verantwoordelijkheid neemt en ook tot daden overgaat. De Metterdaad uitzending is onderdeel van het magazine programma Geloof en een Hoop Liefde. De Metterdaad website en facebook pagina geven goede mogelijkheden om het project breder in beeld te brengen en een terugkoppeling te geven op de behaalde resultaten. Met ingang van 2015 wordt door Metterdaad 7% van de opbrengt als AKV ingehouden; de vergoeding voor de werkzaamheden in Nederland door aanvragende organisatie en de vertegenwoordigende koepels wordt 3%. Hiervan ontvangt Prisma 0,5 % voor de vertegenwoordiging van Prismaleden in het KEP overleg. Voor de uitvoering van het programmamanagement door een medewerker van Prisma, G. Bekebrede, tussen Prisma en Metterdaad een overeenkomst kosten-voor-gemene-rekening gesloten. De programmamanager zal zorg dragen voor de communicatie met Prismaleden rond mediaprojecten en financieringen, waaronder de mogelijke financiering in CPOE verband. De directeur zal de Prismaleden vertegenwoordigen in het KEP overleg. Taken Prisma Prisma zal haar leden vertegenwoordigen in het KEP / EO-Metterdaad overleg. Dit overleg richt zich voornamelijk op de toekomst, nieuwe financieringen, mediaprojecten en mogelijke aanpassingen in de werkwijze. Prisma blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van rapportages over projecten die voor werden gefinancierd. Gert Bekebrede zal hieraan ook in 2017 nog een deel van zijn tijd besteden. Overlegstructuur Twee keer per jaar vindt Directieoverleg KEP EO-Metterdaad plaats voor ontmoeting, uitwisseling en afstemming. Acht keer per jaar wordt een KEP vergadering gehouden over operationele zaken, t.w. uitvoeren van de projectcyclus: beoordelen, toekenning, rapportage. Doorlopend vindt de communicatie plaats over gefinancierde en te financieren projecten van Prisma leden. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 9

10 Resultaat Prisma leden krijgen de gelegenheid om via de media goede projecten in beeld te brengen en mee te laten liften die resulteren in toenemende fondsen voor projecten waarin de christelijke naastenliefde zichtbaar wordt. - In Directeurenoverleggen van Prisma zullen ook ontwikkelingen mbt EO Metterdaad aan de orde komen zodat Leden zijn betrokken bij en op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. uitvoering van het convenant met EO Metterdaad Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 10

11 3) Vereniging 3.1 De Algemene Ledenvergadering Prisma In 2017 zal driemaal een algemene vergadering van de leden, de hoogste gezagsinstantie van de vereniging, worden belegd. In april en in december, met tenminste de standaardagendapunten, te weten jaarverslag en rekening in de voorjaarsvergadering en jaarplan en begroting in de najaarsvergadering. En met het oog op de benoeming van een nieuwe directeur die door de AV moet worden goedgekeurd zal een extra ledenvergadering moeten worden belegd, vermoedelijk begin van de zomer Directeurenoverleg (DO) Prisma Er zullen tenminste vijf bezinningsbijeenkomsten worden gerealiseerd: drie in combinatie met Directeurenoverleggen en twee in combinatie met ALV-vergaderingen. De Directeurenoverleggen worden gepland op de vergaderdata van de Directieoverleggen van PerspActive. Er zal ten minste driemaal een directeurenoverleg belegd worden. Evenals en zo mogelijk meer nog dan in 2016 zullen de bijeenkomsten in het teken staan van ontmoeting, bezinning en uitwisseling. Mogelijk ook in het teken van facilitering van onderlinge afstemming tussen leden van gemeenschappelijke werk in het Zuiden (zie hs 2). Enkele van de bezinningsbijeenkomsten met een inhoudelijk karakter zullen ook openstaan voor stafleden van lidorganisaties. Verder zullen in het DO ontwikkelingen m.b.t. Lobby/positionering en m.b.t. EO-Metterdaad aan de orde komen. 3.3 Bestuur Het bestuur van Prisma zal in 2017 vijf maal per jaar vergaderen om de verenigingszaken te behartigen. Dat is één maal vaker dan normaal nodig zou zijn, i.v.m. terugtreden van directeur en het opvullen van de daardoor ontstane vacature. In 2017 vinden geen bestuurswisselingen plaats. 3.4 Directie en stafbureau In zijn vergadering van 29 november heeft het bestuur een eerste uitvoerige gesprek gehad over de opvolging van de huidige directeur. Daarbij is vooral gesproken over het profiel van de te zoeken directeur, mede in het licht van de financiële situatie van de vereniging. Het bestuur is van mening dat Prisma ook voor de toekomst iemand nodig heeft met een eigen statuur en uitstraling, die intellectueel een eigen bijdrage kan leveren op de bezinning, die naar buiten toe met gezag kan optreden en die een netwerk heeft dat hij kan inschakelen. Het bestuur is namelijk van mening dat het belangrijk is dat Prisma als een krachtige eigen entiteit naar buiten treedt met duidelijk boegbeeld. Enerzijds vanwege het belang van contacten in de universitaire wereld en anderzijds gezien de financiële situatie en denkt het bestuur in dit verband aan een parttime functie voor iemand die ook een aanstelling heeft aan een universiteit. Een tweede optie die besproken is, namelijk vooral iemand die kennismanager is en kennisdeling faciliteert, achtte het bestuur niet het juiste profiel voor Prisma. Samenvattend ziet het bestuur voor de komende jaren de volgende functies als essentieel voor het functioneren van Prisma: 1) Directeur, zie boven 2) Coördinator Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 11

12 beleidsbeïnvloeding/positionering; iemand die in de sector en het lobbycircuit haar contacten heeft, deelneemt in relevante netwerken, deelname van leden in Prismanetwerken coördineert en faciliteert; 3) Kantoormanager, secretariaat; iemand die de verenigingsactiviteiten en het werk van andere staf secretarieel en organisatorisch ondersteunt, een facilitator, 4) als heel beperkte deeltijdfunctie, controller/systeembeheer. Samenwerking met andere koepels, die onderzocht wordt, zal niet tot een significante reductie van de stafcapaciteit leiden omdat het werk dat we als Prisma willen doen niet door anderen gebeurt en door de samenwerking dus niet minder wordt; wel kan door samenwerking voor onze leden en leden van andere koepels meerwaarde ontstaan door een extra aanbod. Met betrekking tot de benoeming van een opvolger van de directeur worden de volgende stappen voorgesteld. Op 13 december AV, bespreking van bovengenoemd profiel. Met het op hoofdlijnen vastgestelde profiel zal een uitgebreider profiel, en op basis daarvan een advertentie worden opgesteld en gaat het bestuur op zoek naar kandidaten. Gezien de specifieke eisen zullen kandidaten in de netwerken van (bestuurs)leden uitgenodigd worden te solliciteren. Er wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld van enkele bestuursleden, evt. aangevuld met anderen. De commissie komt met een voordracht van een of twee kandidaten aan het bestuur en het bestuur komt met een voordracht aan de leden. Voor een besluit hierover zal een extra ledenvergadering worden belegd. Het exacte stappenplan en tijdspad zal in de volgende bestuursvergadering worden opgesteld en aan de leden gecommuniceerd. 3.5 Netwerk Communicatie en Bewustwording (NCB) Het NCB zal zich ook in 2017 in twee bijeenkomsten richten op uitwisseling en training tussen leden op het niveau van communicatiemedewerkers/fondswerving. Activiteiten: - beleggen van een sessie met een trainingskarakter met spreker van buiten; - beleggen van een sessie waarin vooral ruimte zal zijn voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling in kleinere groepen, o.m. over EO Metterdaad. Daarnaast zal in deze bijeenkomst ook van gedachten worden gewisseld over positionering en lobby. 3.6 Sectie Christelijk Platform Oost-Europa Algemeen Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) is een sectie van Prisma. Enkele leden van Prisma, te weten Dorcas, Kom over en Help en Hulp Oost-Europa behoren tot de dragende organisaties van dit platform en zijn samen met Zending over Grenzen en het Lindafonds vertegenwoordigd in de stuurgroep. Het aantal deelnemers is in 2016 gegroeid naar 33 Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 12

13 organisaties. Ook is er ingezet op een eigen huisstijl, waardoor herkenbaarheid en continuïteit beter geborgd kunnen worden. Gezamenlijke fondsenwerving In 2016 zijn voorzichtige verkenningen uitgevoerd naar mogelijkheden van gezamenlijke fondswerving. Het lijkt niet eenvoudig te zijn om call for proposals, en mogelijkheden van bij het CPOE aangesloten organisaties bij elkaar te brengen. Het blijkt moeizaam te gaan en complex te zijn. We alten het nu afhangen van initiatieven van de grotere leden die zelf aan IF doen. Doelstellingen 2017 Faciliterend voor netwerk en uitwisseling organisaties werkzaam in Oost-Europa - Basis doelstelling van CPOE. Hierop zijn de deelnemersbijeenkomsten, themawerkgroepen en stuurgroepvergaderingen. Capaciteitsopbouw van kleine organisaties - Hiertoe dienen de workshops op deelnemers bijeenkomsten en leersessies gedurende het jaar. Nauwere coördinatie tussen grotere organisaties - Hiervoor worden plannen gemaakt met betrekking tot fondsenwerving en ook de sociale kaart wil dit faciliteren. Bijdragen beleidsvorming langere termijn voor diaconaat en OS in Oost-Europa - Hier is aandacht voor op de deelnemersbijeenkomsten en op de internationale conferentie in oktober Activiteiten 2017 Voor 2017 staat in maart weer een deelnemersbijeenkomst gepland. In het najaar van 2017 zal geen netwerkbijeenkomst in Nederland gehouden worden maar staat een internationale conferentie in Cluj (Roemenië) gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. De bedoeling is om vertegenwoordigers van Nederlandse en Oost-Europese kerken en maatschappelijke organisaties bijeen te brengen rond de vraag naar de toekomst van de samenwerking aan diaconaat en ontwikkeling in Oost-Europa. De activiteiten van de themagroepen Oekraïne, Mensenhandel en Roma worden in 2017 gecontinueerd. Er zal opnieuw een bijeenkomst worden belegd over kwaliteit en er zal een leersessie gehouden worden over transculturele communicatie. Speerpunten: - Een beleids-en activiteitenplan wordt opgesteld - Het werven van 3 nieuwe leden - Sociale Kaart is operationeel en duurzaam en wordt uitgebreid met meer landen - De functie van Coördinator en de huidige structuur van het CPOE wordt in kaart gebracht - Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor deelnemers en belangstellenden in maart en een internationale conferentie in Cluj - Bestaande themanetwerkgroepen blijven bijeenkomen voor uitwisseling en samenwerking - Er wordt ten minste één leersessie georganiseerd/gefaciliteerd over kwaliteit en één over transculturele communicatie Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 13

14 - Er wordt een communicatieplan opgesteld 3.7 Kwaliteit Nu Prisma geen fondsen meer van institutionele donors ontvangt t.b.v. haar leden is handhaving van een kwaliteitsbeleid op dat gebied niet meer aan de orde. Dit neemt niet weg dat het stafbureau zich blijft inzetten om haar werkzaamheden op een professioneel en hoog kwaliteitsniveau te verrichten. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 14

15 Prisma Metterdaad Reorganisatie voorziening OGR *) 4) Mensen en Middelen 4.1 Staf Prisma richt zich op Bezinning, positionering, beleidsbeïnvloeding, bewustwording en EO Metterdaad. Daarnaast de staf die voor Prisma werkzaam is nog werkzaamheden verrichten voor de afwikkeling van MFS2, het strategisch partnerschap van de ICCO Alliantie en EO Metterdaad. Prisma gaat 2016 van start met de hieronder genoemde bezetting. Van elke medewerker is de financieringsbron aangegeven. Functie Financiering FTE Algemeen directeur Directiesecretaresse Programma manager EO Metterdaad *) ,11 0, Lobbyist Administrateur Totaal Prisma *) Overeenkomst Gemene Rekening 4.2 Toelichting bij de stafinzet In 2017 zal de directeur volledig voor Prisma werken. Voor de huidige directeur is dat 0,8 fte, vanaf half oktober 2017 zal dat afhangen van de wijze waarop de vacature wordt ingevuld. Van zijn tijd zal de directeur voor 0,05 fte werken voor EO Metterdaad (KEP en directieoverleg); dit wordt betaald uit de afdracht van AKV over financieringen die Prismaleden ontvangen. De Programmamanager EO Metterdaad is voor 0,68 fte werkzaam bij EO Metterdaad. Deze uren vergoedt EO Metterdaad aan Prisma in het kader van een Overeenkomst Gemene Rekening. Daarnaast verricht hij nog werkzaamheden voor EO Metterdaad die worden gefinancierd uit het bestemmingsreserve, ter afwikkeling van projecten uit het verleden en de AKV over projecten. In 2017 zal de medewerker beleidsbeïnvloeding naast haar werk voor Prisma, voor 0,2 fte werken in het kader van het Strategische partnerschap van het ICCO Consortium met MinBuza, waarbij ook een aantal Prismaleden is betrokken. Hiervoor zal een Overeenkomst Gemene Rekening worden aangegaan. De administrateur doet alleen de salarisadministratie die Prisma uit kostenoogpunt onder eigen beheer uitvoert. Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 15

16 4.3 Begroting De begroting is opgenomen in een overzicht waarin ook de realisatie van 2015 en de verwachte realisatie 2016 is opgenomen. De begroting voor 2016 was opgesteld zonder de kosten die onder de overeenkomt kosten voor gemene rekening met EO Metterdaad en het Strategisch Partnerschap was afgesloten. Voor 2017 is besloten om die kosten zichtbaar te maken in de begroting. Baten Vereniging Prisma Sectie CPOE Metterdaad Strategisch Prisma Partnerschap Totaal ex EO Metterdaad EO Totaal incl EO Verwachte realisatie 2016 Realisatie 2015 Contributies Fondsen Financiele baten Overige baten Totaal Lasten Bezinning Positioneringskosten Lonen en salarissen Overige uitvoeringskosten Totaal lasten Resultaat Mutatie bestemmingsfondsen Overschot Specificatie Overigen uitvoeringskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten en AV Overige uitvoeringskosten Totaal Toelichting verwachte realisatie 2016 In 2016 zijn de loonkosten voor Prisma hoger uitgevallen dan begroot omdat bij het opstellen van de begroting van Prisma de bijdrage uit het reorganisatiefonds (coprisma) dubbel was ingeboekt. Overigens is van de reorganisatievoorziening voor coprisma bijna overgehouden (lagere kosten afvloeiing van personeel dan begroot). Dit compenseert het hierboven genoemde begrootte tekort. Over 2016 wordt een tekort verwacht van iets minder dan Toelichting begroting 2017 De personeelskosten zijn hoger dan de realisatie doordat met de afronding van coprisma de volledige aanstelling van de directeur en secretaresse ten laste komt van Prisma. Omstreeks Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 16

17 eenzelfde tekort wordt begroot over Dit wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve van EO Metterdaad en eigen vermogen van Prisma. Verloop vermogenspositie Prisma Momenteel heeft Prisma voldoende eigen reserves om deze tekorten op te vangen, temeer daar het eigen vermogen van coprisma van omstreeks ook naar Prisma vloeit. Prisma coprisma Totaal Continuiteitsreserve per Raming begroting per Reorganisatievoorziening per raming begroting per Reserve BTW teruggave per raming begroting per Totaal algemene reserves per per pre Toelichting: Reorganisatievoorziening kan aan continuiteitsreserve vervallen Reserve BTW zou in 2016 of 2017 aan continuiteitsreserve kunnen vervallen Bestemmingsreserve EO Metterdaad per Raming begroting per Een dergelijk tekort zou zelfs nog enkele jaren volgehouden kunnen worden. Het bestuur stelt zich tot taak in de loop van 2017 en 2018, in samenhang met benoeming nieuwe directeur en met eventuele samenwerking met andere koepels, tot een begroting te komen die geen structureel tekort meer vertoont. Contributie 2017 De berekening van de contributie is gelijk gebleven aan de voorgaande jaren. - Alle leden dragen hetzelfde bij aan de eerste 20% van de totale contributie. - De resterende 80% wordt berekend op basis van de omzet van 2014 en Van leden die meer dan 75% besteden aan zendingsactiviteiten wordt de grondslag gehalveerd Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 17

18 - Participanten kunnen geen lid worden en betalen de helft van de eerste 20% Organisatie Grondslag contributie Contributie 2016 Contributie 2017 Bijzondere Noden Light for the World Diaconaat Chr Ger Kerken De Verre Naasten Dorcas GZB KOEH Red een Kind Tear Woord en Daad ZOA Operatie Mobilisatie *) Leger des Heils Wycliffe *) Lepra zending World Servants Hulp Oost Europa SDOK **) TWR **) Totaal *) 50% van omzet vanwege zendingsactiviteiten **) participant en zendingsactiviteiten Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 18

19 Bijlage 1 Hoofpunten uit gesprekken leden met directeur Prisma Lidorganisatie Bijzondere Noden Diaconaat CGK Dorcas Verre Naasten GZB KomOver- EnHelp Invulling agenda DO zie jaarplan Ook ontmoeting in kleinere groep Zie jaarplan; ook: faciliteren samenwerking Ontmoeting/relatievorming, elkaar kennen; gezamenlijk leren Faciliteren samenwerking -Bezinning ook op thema s van diaconaat/zending -Onderling spiegelen, m.n. op betekenis identiteit Jaarplan; evt ook uitwisseling over concrete zaken als HRM en PME Bezinning; zoeken naar concrete samenwerking (m.n. CPOE-leden) Bezinnings- en publicatiethema s -Betrekken plaatselijke gemeente bij werk relatie met achterban -Farming Gods way Relatie met partners, wederkerigheid; OS vanuit Chr. visie; bereiken aller-armsten; philosophy of change- rol lobby -wederkerigheid -integral mission -betrekken pl. gemeenten /relatie achterban -noodhulp Inclusive church o.a. mbt allerarmsten; hoe doen we dat? Natiestaat en vreemdelingschap Betekenis identiteit in relatie met achterban Progr op werk en inkomen Relatie kerken en OS org. Terreinen en &vormen van samenwerking Medewerkers partners meedoen met trainingen Evt ook in Ned. gezamenlijke training Evt. mbt kerken in stedelijke gebieden Umoja in CPOE verband? Kerken (in Zd) toerusten en bij OS projecten betrekken Bewustwording achterban, bv binnen Micha; zie ook hiernaast;in CPOE kwaliteitsverbetering deelnemers Zie hiernaast Stafontwikkeling; evt elkaars trainingen openstellen voor andere leden;training voor bestuursleden/rvt Ontwikkel model voor projectmatige samenwerking Evt ook in Ned, intervisie, staf trainingen, e.d. Mogelijk met Chr Charitatief peil Thema s & invalshoeken voor lobby Algemene plaats van kerken in ontwikkeling Evt ook (ecologische) Gerechtigheid; gebeurt enigszins Micha verband Bekendheid Chr organisaties en toegang tot publieke fondsen -Stem van chr. Organisaties /kerken - ook buiten chr. partijen Vrijheid van godsdienst Inclusie, VN verdrag Visie op Noaber states EU? Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 19

20 Leger des Heils Leprazending Light ft World Operatie Mobilisatie Redeenkind Tear Als in jaarplan; meer nadruk op faciliteren van gesprek over samenwerking Ontmoeting met collega s uit OS wereld; faciliteren zoeken van samenwerking Bezinning, Ontmoeting en samenwerking Ontmoeting, uitwisseling; contact met en info over OS sector; christelijk getuigenis in OS levend houden Vooral: Bezinning die inhoud toevoegt, de blik verruimt en/of verdieping geeft (bv als over OS in steden); bij bezinning ook staf betrekken, evt ook in voorbereiding Ontmoeting, bezinning; stuur bezinningsagenda breder rond dan de directeuren; Plan ook informeel contact; faciliteren samenwerking Noodhulp, vluchtelingenkwest ie Psychosociale hulp Thema s toekomstgericht uitwerken Partnerschapsrelati es en -rollen Inclusive church Breng ook perspectief in van andere landen/wereld delen. Op betekenis spirituele krachten inbreng /resource person Relatie achterban; DRR/noodhulp/OS, Psychosociale hulp, Verzoening, SRHR, Econ ontw en Landbouw/FNS Identiteit in OS, relatie zending diaconaat- OS; Koninkrijk van God en integral mission; laat zuidelijke partners meelezen/ inbrengen; Hoe bereiken we de allerarmsten? Doorvertalen kernwaarden naar praktijken Inbreng expertise op Inclusion mensen met beperking in programma s Meedoen met IF proposals van andere leden; In veel landen zijn OM teams, kunnen bij (noodhulp) projecten betrokken worden; Staftrainingen in Zd openstellen voor partners van andere leden In Ned. meer ad hoc, als zich iets voordoet, oa. Staf trainingen; Rek wil wel hun visie en ervaring delen op gebied van groepsbenaderingen in OS; evt. i.s.m. Tear (CCMP) Staftrainingen bv ZOA Veiligheidstraining; Leren van elkaar waar al samenwerking is Speel de lobby ook via beïnvloeding van de achterban Inclusie; financiering NGO s evt. met anderen: aftrekbaarheid giften Inclusie; ism andere organisaties netwerken (o.a. LftW int. en DCDD) Vooral algemene Christelijke presentie in sector en geluid in Den Haag Steun voor wat nu gebeurt, maar mogelijk later gesprek over verschuiving; i.o.m. BuZa: agenderen van LGBTI agenda met partners/ rol van religie - Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 20

21 Trans World Radio Woord en Daad World Servants Wycliffe ZOA Ontmoeting uitwisseling; faciliteren samenwerking Als in Jaarplan; bezinning vooral op thema s die verdieping vragen vanuit de identiteit; gericht op strategischorganisatorische vernieuwing Ontmoeting, samenwerking stimuleren Ontmoeting, faciliteren samenwerking; Zoeken van persoonlijke sparring partners Als in jaarplan; Vooral ook gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling vluchtelingenkwest ie Verbinding Zendingdiaconaat-OS Diverse thema s; vooral bereiken allerarmsten en economische ontw.; maak ze beleidsrelevant Relatie met achterban, bewustwording; hoe omgaan met simplistisch transactie model? Theologische reflectie op praktijk; community friendship in zending; Theologie en ethiek van fondswerving Noodhulp, DRR, Vrede en verzoening OS in steden Partnerrelaties Relatie achterban uitzendingen radio programma s die programma s andere leden ondersteunen; kan in diverse talen Concrete programmatische samenwerking met andere leden bv LftW Wycliffe; kan ook in NL bv gemeenschappelijke trainingen; bevorderen frame van engagement /dienstbaarheid? relatie OS en levensstijl; reizen organiseren ism andere leden Bv gezamenlijke trainingen van staf; Omgaan met risico s; data-protection; Bevorderen moedertaalonderwijs Gelegenheidscoalities in financieringstrajecten en evt. in uitvoering Proposal op landrechten - Beleidscoherentie; koppel lobbyinspanningen en -resultaten terug naar de leden; W&D kan op haar thema s evt ook namens Prisma lobbyen Evt. gesprek met politici over jeugdzorg in Nederland Bevorderen moedertaalonderwi js/minority language; Aankaarten bij BuZa? Vluchtelingenproblematiek, brede insteek bijdrage in politieke en publieke debat Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 21

22 Bijlage 2: Bezinningstraject en themagroepen nummer onderwerp/clusternaam organisatie I OS in verleden, heden en (nabije) toekomst + SDG's Prisma geclusterde thema's: Prisma 1) Een beknopte geschiedenis van OS Care Nederland 2) Een nieuwe anatomie van OS in het post MDGs, Global Goals tijdperk Kom over en Help 16) Rechtenbenadering in OS - een christelijke benadering Leger des Heils Light for the World Woord & Daad Woord & Daad World Servants ZOA II Visie op OS en rol religie/levensbeschouwing; gesprek met andere religies Prisma geclusterde thema's: Dorcas 3) Een visie op OS als praktijk en de betekenis van identiteit Kom over en Help 5) Ontwikkelingssamenwerking en religie Leger des Heils 16) Rechtenbenadering in OS - een christelijke benadering Wycliffe ZOA III Koninkrijk van God, OS, Diaconaat en zending, Integral mission Prisma geclusterde thema's: CGK 4) De notie van het Koninkrijk van God in internationale samenwerking Nederlandse Zendingsraad 6)Zending, Diaconaat en OS in hun eigenheid en onderlinge verhoudingen; Integral mission Tear Trans World Radio Verre Naasten Wycliffe Bijzondere Noden Dorcas Kom over en Help Leprazending Operatie Mobilistatie SDOK Woord & Daad Woord & Daad IV NGO s en kerken en (ontwikkelingen in) de relatie met de achterban World Servants geclusterde thema's: Leger des Heils 7) De rol van NGO s en de relatie met en rol van de achterban; Red een Kind methode en ethiek van fondswerving Woord en Daad Bijzondere Noden CGK Dorcas Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 22

23 Dorcas GZB Kom over en Help Leprazending SDOK Verre Naasten V Ontwikkelingen in de humanitaire hulp (nieuwe naam) ZOA Humanitaire hulp en weerbaarheid, incl. psychosociale zorg (oude naam) Care Nederland geclusterde thema's/subvragen: Dorcas cluster 8) Noodhulp: wat blijft en wat verandert? Dorcas cluster 9) Disaster Risk Reduction and Resilience Leger des Heils cluster 10) Psychosociale hulp na traumatisch ervaring CGK cluster 13) OS in stedelijke gebieden Operatie Mobilisatie subvraag 1) Hoe verhouden humanitaire hulp en OS zich tot elkaar? Trans World Radio subvraag 2) Hulpverlening in urbane gebieden (evt. OS in urbane gebieden) Red een Kind Red een Kind Woord & Daad Wycliffe VI SRHR en daarmee verbonden thema's Prisma geclusterde thema's: Dorcas 12) SRHR in ontwikkelingssamenwerking Red een Kind VII Armoedebestrijding en ontwikkeling in stedelijke gebieden ZOA dit thema is samengevoegd met thema V en heeft als nieuwe naam Leger des Heils "Ontwikkelingen in de humanitaire hulp" gekregen VIII Hoe bereiken we de allerarmsten? Woord & Daad geclusterde thema's: Dorcas 14) Hoe bereiken we de allerarmsten? GZB Leger des Heils Leprazending Bijzondere Noden CGK Kom over en Help Operatie Mobilisatie TEAR IX Bevordering economische ontwikkeling & visie op landbouw/fns Woord en Daad geclusterde thema's: Leger des Heils 15) Werken aan economische ontwikkeling en rol van private sector Operatie Mobilisatie 17) Visie op Landbouw/FNS Bijzondere Noden Dorcas Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 23

24 Dorcas Kom over en Help Light for the World Operatie Mobilisatie Red een Kind Tear Trans World Radio ZOA X Partnerschap en wederkerigheid (Engelstalig) Verre Naasten geclusterde thema's: CGK 19) Partnerschap met lokale partners, hoe doe je dat?; Wederkerigheid Dorcas (CD Kenia) Kom over en Help Woord & Daad Woord & Daad Bijzondere Noden Care Nederland Leprazending World Servants ZOA XI Inclusive church en vredesopbouw (verzoening) na conflict Light for the World geclusterde thema's: CGK 20) Inclusive church GZB 11) Verzoening in wederopbouw na conflicten; gesprek met andere religies Red een Kind SDOK Leger des Heils Operatie Mobilisatie Tear Woord & Daad Wycliffe ZOA Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 24

25 Bijlage 3: Korte notities tafelgesprekken Bezinning samenwerking Prismaleden 19 mei 2016 Disability Inclusion KOEH heeft training ontvangen van Light for the World. Dit heeft een bewustwording ingang gezet in hun organisatie. Zij zijn in gesprek gegaan met partners, medewerkers en met vrijwilligers en (via hun journaal) met de achterban. Partners hebben concrete stappen gezet om hun projecten inclusief te maken. Leprazending heeft ervaring met inclusie van mensen met een handicap in reguliere vaktrainingsinstituten. GZB vind Inclusie een belangrijk thema in hun gesprek met de kerken. Zij hebben ervaring met het verminderen van stigma van mensen met HIV. Hier zouden we bij kunnen aansluiten om de stigma voor mensen met een beperking te verminderen. GZB en Light for the World zijn in gesprek over samenwerking. World Servants ziet een rol voor henzelf in het werken aan bewustwording via het organiseren van inclusieve reizen. WS en Light for the World gaan in gesprek hierover. WS werkt al samen met Leprazending. Nog een korte samenvatting van het onderwerp Inclusie in de derde ronde (gesprek van Kars en Matthijs): De overheid heeft een taak in het voorzien in aangepaste hulpmiddelen en speciale voorzieningen en in het promoten van participatie van mensen met een handicap in de maatschappij. In Oost-Europa heeft de overheid hier amper oog voor. Een rol van Prisma leden kan zijn het versterken van de lobby capaciteit van (Federaties van) verenigingen van gehandicapten. Matthijs Nederveen (Light for the World) en Karst de Vries (Kom over en Help) Spanningen tussen fondswerving en programma s hoe mee om te gaan Dit waren de concrete ideeën met betrekking tot de integratie van fondsenwerving en programma s: Husselen van werkplekken Story telling verplicht maken voor programma mensen in hun rapportage over projectbezoeken Job rotation; mensen uit programma s enige tijd laten meedraaien met fondsenwerving en visa versa Betrokken achterban als mede-doelstelling definiëren (niet alleen in geld) Liaison functie instellen tussen FW en Programma s Operationeel Jaarplan 2017 Prisma 25