AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER"

Transcriptie

1 AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind & Inkomensbeheer via tel.nr op maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur. Dit formulier kan verstuurd worden per e- mail naar of via: Postbus DA SPIJKENISSE. U dient het formulier volledig in te vullen. Alleen dan kunnen we de aanmelding in behandeling nemen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Binnen vijf werkdagen wordt contact met u opgenomen voor een eerste telefonische intake en het inplannen van een intakegesprek. Dit gesprek vindt normaliter binnen 2 tot 5 weken na de telefonische intake plaats. à Meldt u zichzelf aan? Ga door naar stap 2 op de volgende pagina. Stap 1 hoeft niet ingevuld te worden. à Meldt u iemand anders aan? Begin met stap 1 en vul vervolgens het gehele formulier in voor de cliënt. Indien de situatie van de cliënt dit mogelijk maakt, dient ook deze het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Let op: laat de cliënt zoveel mogelijk zelf de gegevens invullen als de situatie dit toelaat. STAP 1 GEGEVENS VAN DE AANMELDENDE ORGANISATIE Voornamen Geslacht m/v Man Vrouw Relatie tot rechthebbende Wilt u ook onderstaande gegevens invullen, wanr u de aanmelding doet vanuit een instelling of organisatie? Werkzaam bij Telefoon E- mail

2 STAP 2 UW BASISGEGEVENS BSN Naam Voornamen Geboorteplaats Burgerlijke staat Uzelf Uw partner Indien gehuwd in gemeenschap van goederen Loopt er een echtscheidingsprocedure? onder huwelijkse voorwaarden ja Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Nationaliteit / woonplaats Telefoonnummer Bank Bankrekeningnummer: Bankrekeningnummer: ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank Overig, nl. ABN Amro Rabobank SNS Bank ING Bank ASN Bank Overig, nl. Kruis aan indien van toepassing Ik heb, naast mijn eigen rekening, ook een gezamenlijke bankrekening met mijn partner, met bankrekeningnummer lopend bij de bank: Ik heb, naast bovenstaande rekening(en), ook nog onderstaande (betaal- en spaar)rekening(en): 1. Rekeningnr. Bank: Saldo: 2. Rekeningnr. Bank: Saldo: 3. Rekeningnr. Bank: Saldo: 4. Rekeningnr. Bank: Saldo: 5. Rekeningnr. Bank: Saldo:

3 STAP 3 FAMILIEGEGEVENS Hieronder worden gegevens gevraagd van uw eventuele kinderen, broers en zussen en ouders. Dit zijn gegevens die ook door de rechtbank worden gevraagd in het verzoekschrift. Deze mensen kunnen worden benaderd door de rechtbank met de vraag of zij akkoord gaan met uw onderbewindstelling. Wilt u liever niet dat zij benaderd worden? Dan dient u de betreffende gegevens in te vullen, maar tevens aan te geven dat de gegevens niet in het verzoekschrift mogen worden vermeld. STAP 3A GEGEVENS VAN UW KINDEREN KIND 1 KIND 2 KIND 3 (indien anders) Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Wel Niet Wel Niet Wel Niet KIND 4 KIND 5 KIND 6 (indien anders) Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Wel Niet Wel Niet Wel Niet

4 STAP 3B GEGEVENS VAN UW BROERS EN/OF ZUSSEN UZELF BROER / ZUS BROER / ZUS BROER / ZUS Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Wel Niet Wel Niet Wel Niet UW PARTNER BROER / ZUS BROER / ZUS BROER / ZUS Geslacht m/v Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Wel Niet Wel Niet Wel Niet

5 STAP 3C GEGEVENS VAN UW OUDERS UZELF Indien overleden, hier aangeven Overleden Overleden MOEDER VADER Wel Niet Wel Niet UW PARTNER Indien overleden, hier aangeven Overleden Overleden MOEDER VADER Wel Niet Wel Niet STAP 3D GEZINSSITUATIE Kunt u iets vertellen over uw gezinssituatie (bijv. heeft uw gehandicapte gezinsleden, bent u gescheiden?)

6 STAP 4A UW MAANDELIJKS BUDGET (INKOMSTEN EN UITGAVEN) INKOMSTEN Uzelf Uw partner Gezamenlijk Netto loon/salaris uit dienstverband Salaris uit onderneming Uitkering Pensioen Alimentatie (partner) Alimentatie (kinderen) INKOMENSVOORZIENINGEN Kinderbijslag per kwartaal Kinderopvangtoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Voorlopige teruggaaf Overig TOTAAL AAN INKOMSTEN UITGAVEN Huur Rente hypotheek Aflossing hypotheek Gemeentelijke belastingen/heffingen Energie/gas/licht Waterbedrijf CAK (zorg met verblijf) CAK (zorg zonder verblijf) Internet/televisie Ziektekostenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Autoverzekering Motorrijtuigenbelasting Reiskosten/benzine Inboedelverzekering Rechtsbijstandsverzekering Uitvaartverzekering Levensverzekering Telefoon vast Telefoon mobiel Alimentatie (partner) Alimentatie (kinderen) Studiekosten Abonnementen/verenigingcontributies Aflossingen, los van de hypotheekaflossing Kinderopvang Reserveringen (datgene wat maandelijks gespaard wordt voor onvoorziene uitgaven) Leefgeld (hiermee wordt bedoeld: geld voor boodschappen, kleding etc.) Anders, nl. Anders, nl. TOTAAL AAN UITGAVEN

7 Let op bij stap 4a (uw maandelijkse budget): à vul inkomsten altijd in per maand. Reken wekelijkse inkomsten om door te vermenigvuldigen met 4,333. Reken vierwekelijkse inkomsten om door te delen met 4 en te vermenigvuldigen met 4,333; à heeft u een eigen bedrijf? Vul dan bij salaris uit onderneming in wat u gemiddeld maandelijks heeft verdiend (privé- onttrekking), berekend over de afgelopen 6 maanden. STAP 4B UW BEZITTINGEN (POSITIEF VERMOGEN) POSITIEF VERMOGEN Uzelf Uw partner Gezamenlijk Heeft u een eigen woning? ja ja ja Zo ja, wat is de WOZ- waarde van de woning? Zo ja, wat is het huidige saldo van de hypotheek? Heeft u een eigen auto in bezit? ja ja ja Heeft u spaartegoeden? ja ja ja Zo ja, het saldo is: Zo ja, het saldo is: Zo ja, het saldo is: Heeft u aandelen/beleggingen? ja ja ja Heeft u overig vermogen of bezittingen (zoals een caravan, een boot, een tweede woning of een vakantiewoning etc.) ja, een: ja, een: ja, een: STAP 4C PERSOONSGEBONDEN BUDGET Ontvangt u persoonsgebonden budget? ja Zo ja, wat is uw indicatie?

8 STAP 4D UW HUIDIGE SCHULDEN (NEGATIEF VERMOGEN) Hebben u en/of uw partner op dit moment schulden? ja Zo ja, vul deze hieronder volledig - in. Naam schuldeiser en evt. deurwaarder Openstaande schuld Reeds betalingsregeling getroffen? Wie heeft deze schulden? STAP 4E UW FISCALE SITUATIE Over welke jaren is er aangifte IB gedaan? Betreffende aangiftes + aanslagen dienen bij de start van de dienstverlening aangeleverd te worden bij Heine Beschermingsbewind & Inkomensbeheer.

9 STAP 4F UW BUDGET EN SCHULDEN IN HET VERLEDEN Hebben u en/of uw partner in het verleden een ja minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject doorlopen? Zo ja: 1. wat was destijds de reden voor het schuldsaneringstraject? 2. wanr is dit traject afgerond? 3. door welke schuldhulpverleningsinstantie bent u destijds begeleid? 4. door welke beschermingsbewindvoerder en/of WSNP- bewindvoerder bent u destijds begeleid? 5. wat is volgens u de verklaring dat u op dit moment weer schulden heeft (invullen als u op dit moment weer schulden heeft)? Hebben u en/of uw partner in het verleden financiële begeleiding gehad ja van een beschermingsbewindvoerder? Zo ja, waarom? Hebben u en/of uw partner in het verleden financiële begeleiding gehad ja van een inkomens- /budgetbeheerder? Zo ja, waarom? STAP 4G OVERIG Zijn u en/of uw partner in het verleden (strafrechtelijk) vervolgd? ja Zo ja, wat was de reden voor deze vervolging? Staat er in dit kader nog een openstaand bedrag open? ja Zo ja, wat is de hoogte van dit bedrag? Dient er in dit kader nog een taakstraf te worden uitgevoerd of ja een gevangenisstraf te worden uitgezeten?

10 5 AANVRAAG & TOELICHTING Ik vraag het volgende aan: beschermingsbewind inkomensbeheer BASIS inkomensbeheer UITGEBREID vanwege: medische problematiek (lichamelijk) medische problematiek (verstandelijk/geestelijk) schuldenproblematiek Toelichting (VERPLICHT!): Op kunt u nalezen wat de verschillende vormen van dienstverlening inhouden en welke tarieven daarbij horen.

11 6 UW ONDERTEKENING U (en eventueel diegene waar u de aanmelding voor doet) verklaart/verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het feit dat de bewindvoerder/inkomensbeheerder gerechtigd is om informatie op te vragen of aan derden te verstrekken, indien dit in het kader van de uitvoering van de bewindvoering of het inkomensbeheer noodzakelijk mocht zijn. U (en eventueel diegene waar u de aanmelding voor doet) verklaart/verklaren hierbij dat u (beiden) akkoord gaat met een aanvraag voor schuldhulpverlening door de bewindvoerder/inkomensbeheerder indien dit in het kader van de dienstverlening noodzakelijk mocht zijn. Bij beschermingsbewindvoering dient ook de partner te ondertekenen, ook al vindt de aanvraag niet voor hem of haar plaats. Omdat er sprake is van één financiële huishouding moeten zowel uw gegevens als die van uw partner bekend zijn bij de bewindvoerder. Met ondertekening van dit document geeft u aan dat u de algemene voorwaarden gelezen heeft (te vinden via en dat u hiermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden treden in werking bij ondertekening van dit document. Niet- ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen. Met ondertekening van dit document geeft u aan dat u dit document juist en volledig heeft ingevuld. Als later blijkt dat het ingevulde en ondertekende formulier zwaarwegende onjuistheden of onvolledigheden bevat, kan door organisatie worden besloten de behandeling van het dossier per direct te staken. In dat geval kan organisatie het tarief in rekening brengen zoals vermeld in de algemene voorwaarden onder punt 9.9. Als het bewind reeds is uitgesproken kan worden overgegaan tot het indienen van het ontslag bij de desbetreffende rechtbank. Plaats Datum Handtekening aanmelder (indien van toepassing) Handtekening rechthebbende Handtekening rechthebbende 2 en/of uw partner 7 UW BIJLAGEN Wilt u zo vriendelijk zijn om onderstaande stukken mee te sturen met de aanvraag? kopie geldige legitimatie (let op: tijdens intakegesprek het origil meenemen!) uittreksel uit bevolkingsregister (GBA) medische verklaring arts/psychiater waaruit blijkt dat rechthebbende niet in staat is zijn/haar financiële belangen te behartigen (alleen bij beschermingsbewind) indien mogelijk en gewenst: akkoordverklaring van bijv. familieleden (kijk op

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer

Aanmeldingsformulier Budgetbeheer Aanmeldingsformulier Budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr Burger Service Nr. Naam Naam Voornamen Voornamen Geboortedatum Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteplaats

Nadere informatie

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen.

Indien er sprake is van meer dan 2 kinderen, dan kunt u de gegevens apart bij de aanvraag voegen. Aanmeldingsformulier budgetbeheer 1. Gegevens rechthebbende Gegevens partner Burger Service Nr. : Burger Service Nr : Naam : Naam : Geboorteplaats : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Burgerlijke staat

Nadere informatie

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling

Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling Beschermingsbewind Budgetbegeleiding Budgetbeheer Betalingsregeling *Brochure voor cliënten 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is beschermingsbewind 4 2. De personen bij beschermingsbewind 4 2.1. de onderbewindgestelde

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015

Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Intakeformulier Beschermingsbewind 2015 Naam & voornamen Geboortedatum BSN M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon E-mail adres Partner gegevens Naam & voornamen Geboortedatum BSN

Nadere informatie

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel

Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Aanmeldformulier Administratiekantoor R.H.J.van Pelt B.V. Uw Gegevens Keuze: Vrijwillig beheer Beschermingsmaatregel Bewindvoering Naam & Voornamen M / V Geboortedatum

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens

Aanmeldingsformulier. Persoonlijke gegevens Aanmeldingsformulier Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Telefoonnummer vast Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Intakeformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Inkomensbeheer Naam Voornamen Adres BSN Nummer Geboortedatum Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele nummer E-mailadres Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap

balanz Aanmeldformulier Balanz Bewind Bewindvoering / Curatele / Mentorschap 1. WAT IS UW KEUZE OOR BEWINDOERING? rijwillig beheer Beschermingsmaatregel UW GEGEENS 2. Persoonsgegevens 4. Identificatie oornaam oorletters Achternaam Geslacht Man rouw Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier onderbewindstelling

Aanvraagformulier onderbewindstelling Aanvraagformulier onderbewindstelling Dit formulier graag zo volledig mogelijk invullen: Deze aanvraag is voor: 1. Mijzelf 2. Vader 3. Moeder 4. Broer 5. Zus 6. Anders namelijk Geef het nummer wat van

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer

Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer SVF Nederland www.svf.nl Stuur het ingevulde formulier a.u.b. naar het dichtstbijzijnde SVF Regiokantoor! Procedure Schuldhulp en Inkomensbeheer U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren.

gegevens van de cliënt te verwerken in de administratie en te beheren. Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de (financiële) situatie van de cliënt goed in kaart te brengen. Graag ontvangen we naast alle gegevens van de cliënt ook de gegevens van de begeleider of contactpersoon

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching

Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging. Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Aanvraagformulier Opdrachtbevestiging Onderbewindstelling Budgetbeheer Budgetbeheer Extra Budgetcoaching Dit formulier volledig invullen s.v.p. Deze aanvraag is voor: Mijzelf Vader Moeder Broer Zus Anders

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

RI-04 Beheer financiën cliënten

RI-04 Beheer financiën cliënten RI-04 Beheer financiën cliënten Het reglement heeft als doel, duidelijkheid te scheppen in het handelen van medewerkers ten aanzien van de gelden van cliënten. Cavent heeft als uitgangspunt dat cliënten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie