Verantwoording van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording 2014. van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten"

Transcriptie

1 Verantwoording 2014 van de Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer 23 april 2015

2 VOORWOORD VAN DE SECRETARIS Mede ten behoeve van de door de gemeente Zoetermeer verlangde verantwoording en vaststelling van de jaarlijkse subsidie 2014, treft u bijgaand het verslag 2014 aan van de STichting AKtiviteiten verstandelijk gehandicapten (STAK). Het betreft een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorts de overeengekomen prestaties zijn geleverd. De STAK waardeert de jaarlijks van de gemeente Zoetermeer ontvangen subsidie. Het in de statuten omschreven doel van de STAK - te weten het ontwikkelen, initiëren en in stand houden van activiteiten in het belang van personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dan wel ontwikkelingsachterstand door andere oorzaken kon hierdoor worden verwezenlijkt. In het verslagjaar is het niet gelukt om een aantal vacante functies bij het algemeen bestuur (voorzitter) en de commissies (penningmeester en secretaris commissie Vervoer en voorzitter en secretaris commissie Ontspanning) vervuld te krijgen. De waarnemers voor die functies hartelijk dank. Gelukkig heeft zich begin 2015 een nieuwe voorzitter gemeld. In het op 9 februari 2015 gehouden plenaire overleg van algemeen bestuur en besturen commissies kon Martijn Tichelaar tot nieuwe voorzitter worden benoemd. Hiermee is het algemeen bestuur weer voltallig. Een punt van zorg blijft al jaren de beschikbare ruimte aan de locatie Toverberg. Reeds in de eind 2010 gepresenteerde beleidsnota Activiteiten van de STAK onder druk door chronisch ruimtegebrek is dit probleem aangekaart. Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en de aanwas van deelnemers frustreert hierdoor. Het vooruitzicht dat het gebouw aan de Toverberg op termijn moet worden verlaten i.v.m. sloop geeft daarbij al jaren onzekerheid. Recent heeft de gemeente bericht dat de STAK tot de zomer van 2016 in het gebouw kan blijven. De STAK vertrouwt op een door de gemeente toegezegde betaalbare herhuisvesting. Ik sluit af. Het geeft voldoening om vrijwilligerswerk te doen. Alle vrijwilligers van de besturen en de activiteiten hartelijk dank voor uw inzet in Een applaus voor onszelf en het feit deel te kunnen uitmaken van een fantastische groep van meer dan honderd trouwe en enthousiaste vrijwilligers bij de STAK. Dat 2015 eveneens een mooi jaar zal worden voor de deelnemers en de vrijwilligers. Cok van der Zalm 2

3 I. ALGEMEEN DEEL 1.GEGEVENS VAN DE STICHTING Naam : Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Correspondentieadres : Postbus AD Zoetermeer Bezoekadres : Toverberg LW Zoetermeer Voorzitter Secretaris Penningmeester Webmaster Administrateur gegevensbestanden (NAW) : dhr. M. Tichelaar tel : dhr. mr. C. van der Zalm tel : mw. J.J. Doorschodt tel : dhr. P.J. van Leeuwen : dhr. D. van Swieten Kamer van Koophandel : Banknummer : IBAN NL34ABNA ABN AMRO bank Zoetermeer t.n.v. Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer Website : 3

4 2.DE DOELSTELLING De Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten (STAK) heeft tot doel het ontwikkelen, initiëren en in stand houden van activiteiten in het belang van personen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, dan wel ontwikkelingsachterstand door andere oorzaken. De grondslag voor deze activiteiten is het stimuleren van de persoonlijke en maatschappelijke vorming. De Stichting stelt zich daarom ook ten doel de positie van die personen die zich in een meervoudige achterstandssituatie bevinden, te verbeteren. Om dit doel te verwezenlijken doet de Stichting een beroep op vrijwilligers die zich willen inzetten voor de bevordering van het welzijn en de deelname van de doelgroep aan het maatschappelijk verkeer. 3.HET BELEID Doelgroep Binnen de STAK wordt voortdurend geprobeerd in te spelen op nieuwe/aangepaste behoeften van de primaire doelgroep. In het kader van het bevorderen van de integratie is het streven om ook contacten met andere doelgroepen te leggen. Het deelnemersbestand voor de diverse activiteiten bevatte eind 2014 een kleine 300 leden. Daarnaast heeft nog een aantal instellingen en scholen een apart lidmaatschap bij de Speel-O-Theek. Organisatie De organisatie van de STAK wordt gevormd door een stichtingsbestuur en een aantal commissies. Het stichtingsbestuur bepaalt het beleid voor de gehele STAK. Het bestuur, bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het rooster van aftreden van het huidige bestuur luidt als volgt: Infunctietreding voorzitter dhr. M. Tichelaar 9 februari Aftredend op 9 februari 2018; Infunctietreding penningmeester mw. J. Doorschodt: 11 februari Aftredend op 11 februari 2005, 11 februari 2008, 11 februari 2011, 11 februari 2014 en vervolgens herbenoemd thans tot 11 februari 2017; Infunctietreding secretaris dhr. C. van der Zalm: 5 september Aftredend op 5 september 2010, 5 september 2013 en vervolgens herbenoemd tot 5 september De uitvoering van het beleid en de coördinatie van de verschillende activiteiten zijn opgedragen aan de daartoe in het leven geroepen commissies. Deze commissies hebben een grote mate van autonomie voor wat betreft de uitvoering. Zij beschikken allen over een jaarlijks door het algemeen bestuur toegekend eigen budget en hebben uitvoerende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit alles binnen de grenzen van het door het stichtingsbestuur bepaalde beleid en/of genomen besluiten. Voor een verdere beschrijving van organisatie en verantwoordelijkheden en de daarbij geldende regels wordt verwezen naar de statuten (laatste wijziging 1 februari 2002) en het geldende huishoudelijk reglement (laatste wijziging 4 april 2008 op ). Vrijwilligers De STAK bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers en zij nemen daarom een bijzondere plaats in. Eind 2014 waren er ongeveer 110 vrijwilligers actief binnen de stichting. 4

5 II. ACTIVITEITEN IN HET VERSLAGJAAR 1.ALGEMEEN De STAK is een door vrijwilligers opgezette organisatie. Sinds de start, zo n 40 jaar geleden, houden zij zich bezig met activiteiten voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten die woonachtig zijn in Zoetermeer en omstreken. Geboden worden activiteiten op het gebied van muziek, discoavonden, aerobics, zaalsporten, skiën, woensdagavondsoos, vrijdagavondclub en computerlessen. Verder wordt jaarlijks een herfstkamp georganiseerd en is er een uitleen van aangepast speelgoed, de Speel-O-Theek en van rollend materiaal, de Rol-O-Theek. De deelnemers van de activiteiten worden des verzocht van en naar huis vervoerd met rolstoelbussen. Voor de diverse activiteiten zijn dagelijks vele vrijwilligers in touw. De organisatie van dit al is toebedeeld aan de door het bestuur van de STAK ingestelde commissies. De afzonderlijke commissies doen hierna verslag van de in het verslagjaar 2014 door vrijwilligers uitgevoerde werkzaamheden en door deelnemers ontplooide activiteiten. 2. JAARVERSLAG COMMISSIE MUZIEK 2014 Commissiebestuur De samenstelling van het commissiebestuur bleef ook dit kalenderjaar hetzelfde. Er was een goede samenwerking. Het bestuur bestaat uit voorzitter Alfred Straver en Luuk Pater als penningmeester/secretaris. Vrijwilligers Een aantal vrijwilligers is al 20 jaar actief bij het orkest De Vrolijke Noot. Begin 2014 waren er ruim 20 vrijwilligers beschikbaar voor de commissie Muziek. Een tweetal vrijwilligers moest tijdelijk afhaken door ziekte. Deelnemers Het ging goed met de deelnemers in het jaar Er is een goede verstandhouding tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en vrijwilligers/begeleiders. Aan het begin van 2014 telden we 45 deelnemers verdeeld over de muzikale vorming en het orkest de Vrolijke Noot. Door de beperkte ruimte moesten we ook in 2014 geschikte deelnemers voor het orkest teleurstellen. In 2015 is er wel doorstroom mogelijk van geschikte deelnemers door opzegging van een aantal orkestleden i.v.m. verhuizing buiten Zoetermeer. Aan de ene kant een gemis van routine en aan de andere kant een kans voor de nieuwe deelnemers en zeker een uitdaging voor de begeleiders. Activiteiten en optredens Op onze vaste dinsdagavond wordt er van uur tot uur muziekles gegeven op keyboard, percussie en gitaar. Na de pauze wordt er nog ongeveer 45 minuten gerepeteerd door het orkest. De Muzikale Vorming oefent van uur tot uur. Met de leden van de Muzikale Vorming wordt gezongen, muziek gemaakt met tamboerijn, triangel, belletjes en trommel. Ook oefenen we voor een optreden, meestal een musical. Een musical wordt twee maal opgevoerd en dan is het tijd voor een nieuwe. Op 13 mei 2014 werd in het ONC voor de 2 e maal de musical De Verdrietige Reus opgevoerd. Dank wederom aan Tilly Pater voor haar muzikale inventiviteit en El Verhoeff voor onder andere de uitwerking van de bladmuziek. De musical wordt samen met het orkest gedaan. Dat betekent teksten en liedjes door de 5

6 Muzikale Vorming en de muziek door het orkest. Dit bevordert de samenwerking tussen deelnemers en vrijwilligers. Iedereen is dan met hetzelfde bezig. Met de uitvoering van de musical treden we dan op als eenheid. Tijdens repetities leidt in de meeste gevallen Alfred Straver het orkest. Onze trouwe en voortreffelijke Eggie Stauttener is onze (piano)voorspeler. Bij optredens staat Alfred Straver voor het orkest. Tijdens de feestelijke VIP bijeenkomst op 28 november 2014 in het stadstheatercafé was Alfred trots op zijn dames toen Ell Verhoeff mede als blijk van waardering voor de hele groep vrijwilligers van Muziek de VIP-speld kreeg opgespeld door wethouder Vughs. Het kerstfeest werd tezamen met de commissie Ontspanning georganiseerd. De viering op dinsdagavond 16 december 2014 in het ONC trok ongeveer 200 genodigden. Het orkest De Vrolijke Noot speelde voor de pauze een aantal bekende kerstliederen. Buma/Stemra Sinds 2009 zijn wij lid van de Buma/Stemra. Wij betalen jaarlijks per muzikant een bedrag. Dit lidmaatschap zorgt er voor dat we een ruimere keus hebben wat betreft de liedjes die door het orkest gespeeld worden. Dat is vooral bij het schrijven en uitvoeren van een musical een groot voordeel. Zoetermeerpas Ook in het afgelopen jaar konden de deelnemers de contributie betalen met de kortingsbonnen van de Zoetermeerpas. Ongeveer een kwart van onze deelnemers maakte hier gebruik van. Vooruitblik 2015 Begin 2015 gaan we met vrijwilligers en deelnemers het feit vieren dat eind 2014 de muziekgroep De Vrolijke Noot 20 jaar bestaat. Het gaat goed met onze commissie. Er wordt met veel plezier en enthousiasme geoefend door vrijwilligers en deelnemers. We hebben nog steeds een wachtlijst voor deelnemers aan het orkest en voor lessen op keyboard, percussie of een ander instrument. Bij de Muzikale Vorming kunnen nieuwe deelnemers nog wel terecht. We hopen dat het in 2015 net zo goed mag gaan met onze commissie als in het afgelopen jaar. Als we allemaal onze schouders eronder zetten moet dat lukken. We zien het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. 3.JAARVERSLAG COMMISSIE ONTSPANNING 2014 Commissiebestuur Het bestuur bestaat uit waarnemend voorzitter/penningmeester Koos Le Large en secretaris Annette Spierenburg tot 1 maart Daarna heeft Eef Glasbergen het secretariaatschap overgenomen. Tevens zijn er nog een aantal coördinatoren voor de onderdelen van onze commissie actief, te weten José Schild (herfstkamp), Eef Glasbergen (WoavondSoos) en Will Busschers- v.d. Hoeven. (VrijdagAvondKlup). Vrijwilligers Op de VrijdagAvondKlup zijn wat verschuivingen geweest qua vrijwilligers. Annette Spierenburg is in maart 2014 gestopt en Tiny Brunott heeft de woendagavondsoos verlaten. Enkele oudgedienden van het herfstkamp konden of wilden niet (meer) mee gaan. Het team van het herfstkamp werd daarom dit jaar versterkt door vijf nieuwe 6

7 vrijwilligers. Er is bij het herfstkamp een natuurlijk verloop van vrijwilligers, waardoor het aantal jaarlijks rond de 20 vrijwilligers blijft. Afgelopen herfstkamp gingen 22 vrijwilligers mee op kamp. De commissie kwam hiermee op totaal 35 vrijwilligers, waarvan 3 voor de WoensdagavondSoos, 2 voor de computerclub, 8 voor de VAK, 22 voor het herfstkamp. Zonder al deze vrijwilligers kan de commissie Ontspanning de vele activiteiten niet blijven aanbieden. De commissie kan zich hierdoor blijven bezig houden met de diverse vorming- en ontspanningsactiviteiten. Bij deze activiteiten staat voorop dat de deelnemer plezier heeft in wat hij/zij doet (niets moet, veel mag) en dat er - evenals voor de niet beperkten in het dagelijks leven - spelenderwijs kennis gemaakt wordt met zaken van vrije tijd en maatschappelijke ontwikkelingen. De activiteiten van de commissie Ontspanning kennen de navolgende onderverdeling: VrijdagAvondKlup (VAK) en computerclub (vorming en ontspanning); WoensdagavondSoos (vorming en ontspanning); Feesten: carnaval, Sinterklaas (spanning) en Kerst (geestelijke verdieping en ontspanning); Herfstkamp (ontspanning). Het merendeel van de activiteiten van de commissie Ontspanning vindt plaats op de Toverberg 1 te Zoetermeer. De Woensdagavondsoos is door organisatorische oorzaken in de loop van 2014 verplaatst naar de Leopoldhove te Zoetermeer. Het kerst- en sinterklaasfeest worden gevierd in de aula van het Oranje Nassau College, Parkdreef 284 te Zoetermeer en het midweekse herfstkamp wordt al jaren in Lunteren gehouden. Deelnemers Het jaar 2014 was voor de commissie Ontspanning een goed jaar. Enthousiast hebben de vrijwilligers de diverse activiteiten begeleid met als resultaat veel tevreden deelnemers. Dit blijkt onder andere uit het aantal deelnemers per activiteit. De VAK/computerclub kent ongeveer 45 deelnemers in totaal. De WoavondSoos heeft rond de 6 deelnemers. Herfstkamp had dit jaar 40 deelnemers mee op het midweekse kamp. De feesten worden bezocht door diverse deelnemers vanuit alle STAK activiteiten en zelfs deelnemers van buitenaf. Activiteiten en optredens Het herfstkamp werd beleefd door 40 deelnemers en werd begeleid door 22 vrijwilligers. Het thema was Ali Mamma. De activiteiten waren rond dit thema samengesteld (zie foto s op Het carnaval werd bezocht door ongeveer 60 mensen. We vierden dit weer op de Toverberg. Het Sinterklaas- en kerstfeest werden gevierd in het Oranje Nassau College. Sinterklaas verwelkomde op zaterdagmiddag 29 november 2014 ruim 70 deelnemers. Naast de deelnemers waren ook familie en begeleiding aanwezig. Ook hadden we dit jaar, speciaal voor de dove cliënten, een doventolk! Dit beviel erg goed en is zeker voor herhaling vatbaar. Het kerstfeest werd gevierd met ongeveer 200 genodigden. Het orkest De Vrolijke Noot speelde voor de pauze in samenwerking met een accordeonist een aantal liederen. Na de pauze was er een surpriseparty met showman Dik Tevreden en natuurlijk de beroemde STAK Kerstman. Tussen de grappige internetfilmpjes door 7

8 was er een stemmig kerstoptreden van de 12 muzikanten de Harmonievereniging Tavenu uit Loosduinen. Na afloop kregen zij een verdiend applaus. De activiteiten en optredens stralen een spontane en ongedwongen manier van omgaan met elkaar uit, waarin wordt geprobeerd een ander zo veel mogelijk tot zijn/haar recht te laten komen. Het resultaat is een gezellige, relaxte sfeer zodat de deelnemers het prettig vinden de activiteiten te bezoeken. De sterke onderlinge band zorgt ervoor dat de vrijwilligers en deelnemers ook steun bij elkaar kunnen vinden in moeilijkere tijden, zoals dit jaar is gebleken. Vooruitblik 2015 In 2014 hebben we er nieuwe deelnemers bij gekregen. Maar door verhuizingen van Middin van Zoetermeer naar een ander adres buiten Zoetermeer zijn een aantal trouwe deelnemers vertrokken: tw Ynske Bouman, Henriette Le Blanc, Sjaan v d Hak, Martin Beyer, Henk Delfgauw, Riteshma Jagessar, Roland Wulf. Overige opzeggingen: Gerard Bisschop,Marcel Drost,Claudia Gerritsen Hanke Ammerlaan,Jan Engels,en helaas overleden Patrick Lelieveld. In 2015 wil het bestuur van de commissie ontspanning met hun vrijwilligers de activiteiten voor de deelnemers weer met enthousiasme organiseren en begeleiden. We hopen op een goed jaar, met veel leuke activiteiten, maar het belangrijkste blijft de glimlach op de gezichten van de deelnemers. Die willen we ook in 2015 veelvuldig zien. Daarnaast hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen vinden, die ons kan helpen met het besturen van de commissie. 4. Jaarverslag Disco 2014 Net als bij iedereen in de jonge jaren kriebelt het om uit te gaan en te dansen op muziek. Verstandelijk beperkten willen dat ook, en snappen niet waarom zij niet dezelfde mogelijkheden krijgen als hun leeftijdgenoten. Om die reden is er op initiatief van een familiegroep een speciale disco bij de STAK ontwikkeld. Sinds 2007 draait die speciale disco voor mensen met een verstandelijke beperking en in niets is er verschil bij het genieten van muziek. Wel is er meer toezicht dan op een reguliere disco en meer veiligheid. Deze disco wordt een keer in de maand gehouden op de laatste zaterdag van de maand, in het STAK gebouw aan de Toverberg in Zoetermeer. Wij hebben 4 of 5 keer per jaar een speciale disco avond, thema avonden, met vele extra dingen zoals een kerstgala disco, carnaval disco, Caribian disco, country disco of disco met een smartlappenzanger. Er is veel te doen voor de discogangers: natuurlijk dansen, vrienden ontmoeten, praten, drankje (alcohol vrij), hapje, gezelligheid, uitgaan en nog veel meer net zoals iedereen die naar een disco gaat. Wij van de disco organisatie, organiseren dit met veel plezier. Vooruitblik 2015 De Disco rekent met een gemiddelde jongeren opkomst van gemiddeld deelnemers per keer. De ervaring heeft geleerd dat in de vakantie minder jongeren aanwezig zijn en met speciale discoavonden meestal meer jongeren (tot wel 70) 8

9 aanwezig zijn. Ook is een en ander afhankelijk van het weer en de andere festiviteiten. De entreeprijs is ad. 3,-- men krijgt hiervoor ook drie munten. De entreeprijs is voor de jongeren toch nog een groot bedrag, mede door het voor sommige deelnemers te betalen (rolstoelbus)vervoer. De kosten die wij komende periode verwachten heeft voornamelijk betrekking tot de aanschaf van nieuwe muziek, cd s, lampen, decoratie. De versieringen moeten dit jaar ook weer worden vernieuwd en vervangen worden, aangezien wij ook de komende jaren met succes willen draaien. De bedoeling is een en ander met financiële bijdrage te realiseren op de Doe dag van 21 maart Onze doelstelling is een zo regulier mogelijke discoavond te organiseren met elke keer weer een nieuwe uitstraling en uitdaging voor de jongeren. 5.JAARVERSLAG COMMISSIE SPORT 2014 Algemeen Ook in 2014 voorzag de commissie Sport in de behoefte tot sporten van volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden zaalsport, aerobics en skiën. Leden Dit jaar is het aantal leden iets afgenomen (van 43 naar 39 deelnemers) Vooral bij aerobics heeft de verhuizing van Middin naar Den Haag tot een afname van het aantal leden geleid. Vrijwilligers Het vrijwilligersbestand is zeker bij de donderdagavond sport al jaren constant en ook dit jaar was er geen verloop. Bij Aerobics zijn er vrijwilligers bijgekomen en de verwachting is dat ook hier nu een stabiele ploeg staat. Zowel Sport als Aerobics zijn met de vrijwilligers uit eten gegaan en hebben met de feestdagen een kleine attentie (chocoladeletter en VVV-bon van 10) gekregen. Financieel nieuws De contributie hebben wij voor 2014 niet hoeven verhogen. Al onze deelnemers betalen trouw, wanbetalers zijn er niet. Bijzonderheden Feestelijkheden met Sinterklaas en carnaval Op 15 juni 2014 de Desto speldag in Utrecht (foto s van die dag zijn te bewonderen op ). Toekomstvisie Doorgaan met het actief werven van leden en vrijwilligers. Financieel toegankelijk blijven voor leden. 9

10 6. JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE Speel-O-Theek Meerspel (SOT) en Rol- O-Theek (ROT) Algemeen Het jaar 2014 was voor de speel-o-theek een jaar zonder veel bijzonderheden. Ook in 2014 voorzag de speel-o-theek in de behoefte aan het lenen van spelmateriaal en ontwikkelingsmateriaal aan kinderen met een beperking. De speel-o-theek is lid van de Vereniging Speel-o-theken Nederland (VSN). Leden Het aantal leden is dit jaar iets gedaald. Op 1 januari hadden wij 62 leden en op 31 december waren dat er 56. Wij hebben geconstateerd dat er, net als in 2013, meer scholen en instellingen hun lidmaatschap hebben opgezegd dan normaal. Dit zou te maken kunnen hebben met de economische crisis waardoor er bij scholen en instellingen bezuinigd moet worden op uitgaven en personeelskosten. Vrijwilligers Ons team vrijwilligers is stabiel en vormt een hecht team. Wij bemensen de speel-otheek met 15 vrijwilligers. In november hebben wij ons jaarlijkse etentje gehad. Het is goed om buiten de werktijden en vergaderingen een avondje met elkaar te zijn. Financieel In 2014 is de contributie wederom ongewijzigd gebleven. Het streven is om de contributie laagdrempelig te houden. Op basisschool De Spelevaert is een sponsorloop gehouden, de helft van het bedrag, namelijk 2600,-, is geschonken aan de speel-o-theek. Bijzonderheden Het speel-o-theek bestuur heeft de twee Stak vergaderingen met onderliggende besturen bijgewoond. Het aantal leden is al jaren stabiel. Toch hebben wij de laatste jaren gemerkt dat het op de openingstijden rustiger is dan voorheen. Wellicht komt dit door het feit dat ouders/verzorgers minder tijd hebben om naar de speel-o-theek te komen en de tijd te nemen om de kinderen te laten spelen. Dit heeft ons doen besluiten om de openingstijden aan te passen. Een aantal vrijwilligers is in september naar een studiedag geweest, deze dag was erg leerzaam. Er is door ons een vergadering van de VSN bijgewoond. Rol-o-theek De rol-o-theek maakt deel uit van de speel-o-theek. In de rol-o-theek hebben wij rollend materiaal, zoals rolstoelen, ouder/kind fiets, tandem, rollator enz. De rol-otheek is bedoeld om een hulpmiddel uit te proberen of het tijdsbestek, waarin de aanvraag voor een hulpmiddel loopt, te overbruggen. Toekomstvisie Doorgaan met het actief werven van leden. Zorg dragen voor een passend aanbod. Jongere vrijwilligers proberen te motiveren. 10

11 7.JAARVERSLAG COMMISSIE VERVOER 2014 Algemeen Omdat een groot aantal deelnemers van activiteiten niet alleen over straat kan en mag gaan, bestaat binnen de STAK de commissie Vervoer. Twee personenbussen, geschikt voor rolstoelvervoer, worden dagelijks ingezet om deelnemers te vervoeren naar de verschillende activiteiten van de andere commissies. Het aantal vervoerde deelnemers bedraagt gemiddeld 90 per week. Commissiebestuur Cock Dobbe is evenals vorig jaar het enige bestuurslid, als voorzitter en aanspreekpunt Vervoer. Dit omdat het ook in 2014 niet is gelukt om de vacatures (van secretaris en penningmeester) te vervullen. Het algemeen bestuur heeft daarom die bestuurstaken van Vervoer overgenomen. De strengere betalingsdiscipline en het sneller innen van achterstallige contributies heeft ook in 2014 zijn vruchten afgeworpen. Vrijwilligers Er konden ook dit jaar mede door tussenkomst van het VIP nieuwe chauffeurs worden verwelkomd. Dit mede gelet op het feit, dat er jaarlijks afscheid wordt genomen van chauffeurs welke de leeftijdsgrens van 70 jaar bereiken. Ook is een aantal chauffeurs tijdelijk uitgeschakeld door ziekte. Het totaal aantal chauffeurs stond eind 2014 met reserves en oproepchauffeurs op 29. Activiteiten vervoer Het aantal gereden kilometers in 2014 met de 2 beschikbare bussen is totaal iets meer dan km. Naast de reguliere en relatief korte ritten binnen Zoetermeer is de commissie Vervoer ten behoeve van de commissie Ontspanning behulpzaam geweest tijdens vervoer van deelnemers naar en van de sinterklaas- en kerstvieringen. Ook heeft de Commissie Muziek ondersteuning gekregen van het vervoer naar uitvoeringen van het orkest De Vrolijke Noot. De bussen worden ouder en dat is in 2014 een aantal maal ondervonden met niet verwachte uitval. Heel vervelend voor de deelnemers en de te bezoeken activiteit. In november 2014 was er bijvoorbeeld een moeilijk op te lossen probleem met de remmen van een bus. Gelukkig is er een goede samenwerking met de ouderenbus waardoor we vervangend vervoer konden regelen of springen vrijwilligers in met eigen vervoer. Voorts werden verschillende gehandicapten (en deelnemers van de STAK) naar hun vakantiebestemming gebracht en weer opgehaald. Vooruitblik 2015 De twee voor rolstoelvervoer geschikte personenbussen zijn in respectievelijk 2005 (79RJVN) en 2007 (05ZLRL) aangekocht. Dit kon destijds dankzij vele sponsoren en aanvullende subsidie van de gemeente. Omdat die mogelijkheden de komende jaren niet meer zo overvloedig zullen zijn en bij het vervangen van de bussen een grotere financiële inzet van de STAK zal worden verwacht, is het noodzakelijk gebleken om een beter evenwicht te krijgen in de kosten en de baten van het vervoer. 11

12 Eind 2010 is geconstateerd dat de baten uit de gehanteerde rit- en kilometerprijzen onvoldoende de gestegen kosten voor brandstof, verzekering, onderhoud en belasting dekken. Ook bleek er vanaf de aankoop van de bussen jaarlijks onvoldoende te zijn gereserveerd voor opbouw van een doelreserve voor toekomstige vervanging. Om vorenstaande redenen is het noodzakelijk gebleken om de rit- en kilometersprijzen vanaf 1 januari 2011 jaarlijks stapsgewijs te verhogen. Gelet hierop zijn de prijzen voor vervoer ook in 2012 aangepast. Door de prijsverhogingen heeft een aantal deelnemers (buiten Zoetermeer) afgehaakt. Om die reden is al een paar jaar de verhoging niet doorgevoerd. Wel zijn er acties geweest o.a. Korendag Zoetermeer - geweest om de doelreserve voor de bussen op te hogen. Daarnaast is er in de tweede helft van 2014 gestart met sponsorwerving voor de aankoop van een nieuwe bus ter vervanging van de bus uit Van de RABO bank en Fonds 1818 zijn toezeggingen ontvangen voor ondersteuning. Op andere sponsorverzoeken is nog geen uitsluitsel. De bedoeling is om de bus in de tweede helft van 2015 aan te schaffen

Verantwoording 2013. van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten

Verantwoording 2013. van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten Verantwoording 2013 van de Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer 30 april 2014 VOORWOORD VAN DE SECRETARIS Ten behoeve van de door de gemeente Zoetermeer verlangde verantwoording

Nadere informatie

Verantwoording 2015. van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten

Verantwoording 2015. van de Stichting Aktiviteiten. Verstandelijk Gehandicapten Verantwoording 2015 van de Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Zoetermeer 29 april 2016 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Mede ten behoeve van de door de gemeente Zoetermeer verlangde verantwoording

Nadere informatie

Activiteiten van de STAK onder druk door chronisch ruimtegebrek

Activiteiten van de STAK onder druk door chronisch ruimtegebrek Stichting Aktiviteiten Verstandelijk Gehandicapten Activiteiten van de STAK onder druk door chronisch ruimtegebrek Datum : 27 oktober 2010 Versie : 1.0 Status : definitief 29-10-2010 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl

Informatiebrochure. Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. www.spindo.nl Informatiebrochure Sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking www.spindo.nl Wie zijn wij? Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats

Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats 1 Jaarverslag 2015 Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats Het uitlenen van speelgoed aan kinderen die zich anders ontwikkelen De kinderen en hun ouders begeleiden bij het uitzoeken van speelgoed Informatie

Nadere informatie

Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats

Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats 1 Jaarverslag 2012 Doelstelling Speel-o-theek De Wisselplaats Het uitlenen van speelgoed aan kinderen die zich anders ontwikkelen De kinderen en hun ouders begeleiden bij het uitzoeken van speelgoed Informatie

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 december 2006 / 242/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Sportgala Nijmegen 2007-2010 Programma / Programmanummer Sport / 9240 Portefeuillehouder

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014

Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Jaarverslag Stichting 3B-Bus 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de activiteiten 4 Financieel verslag 6 - Resultaten 2014 6 - Begroting 2015 6 - Aanschaf nieuwe bus 7 - Tabel 1: Financieel overzicht

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o.

Beleidsplan. Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Beleidsplan Stichting Paardrijden Gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Waarom paardrijden voor minder validen b. Mogelijkheden voor valide amazones en ruiters 2. Doelstelling

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer.

1. Het standaard LOOdS tenue is een blauw en groen LOOdS35 polo shirt met witte broek, groen fleecevest en zwarte bodywarmer. Reglement LOOdS35 Repetities 1. Er wordt wekelijks op donderdag gerepeteerd. Bij Sky Ballonvaarten, Gilzerbaan 495 5032 VD Tilburg. Er wordt verwacht dat je bij elke repetitie aanwezig bent. 2. Als je

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best

ANBI Jaarverslag 2013. Van Stichting Wooninitiatief Best. Best ANBI Jaarverslag 2013 Van Stichting Wooninitiatief Best Best 1 december 2014 1 Toelichting Algemeen De Stichting is opgericht op 10 december 2008 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Inhoudsopgave 1 Evenementen Commissie 3 2 Jaaroverzicht 4 3 Toetreding 6 4 Aftreding 6 5 VOMAR geld 6 6 Ouderbijdrage 6

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Informatie & Uitleenvoorwaarden Speelotheek Harlekino

Informatie & Uitleenvoorwaarden Speelotheek Harlekino Informatie & Uitleenvoorwaarden Speelotheek Harlekino www.speelotheekharlekino.nl uitgave september 2013 Wat is een speelotheek? De speelotheek is voor speelgoed wat een bibliotheek is voor boeken. Je

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer,

Doelstelling. Voorwoord. Bestuur. Geachte lezer, Jaarverslag 2013 Honselersdijk Voorwoord Geachte lezer, Dit is het jaarverslag van de Stichting mijn huis in Ipauratu over het jaar 2013. Hierin vindt het verslag van de activiteiten die wij hebben uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen

Jaarverslag 2012. Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen Jaarverslag 2012 Stichting BMFM Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen VOORWOORD In het Nederlandse klimaat is het weer in de zomerperiode niet altijd zo mooi en bestendig als we graag zouden willen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging Sport Vereent

Gymnastiekvereniging Sport Vereent Gymnastiekvereniging Sport Vereent www.sportvereent.nl 1 nl Inhoud Welkom bij Sport Vereent.................. 3 Locaties lessen........................... 4 Ledenadministratie....................... 4

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015!

NIEUWSBRIEF. Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! D NIEUWSBRIEF Nummer 9 8 januari 2015 Het team van De Spreng wenst alle kinderen en hun familie een mooi, gezond en leerzaam 2015! Trefwoord Thema: Rituelen week 2 t/m 4 (5 t/m 23 januari). Rituelen Inhoud:

Nadere informatie

Ernstig meervoudig gehandicapten. muziek

Ernstig meervoudig gehandicapten. muziek Ernstig meervoudig gehandicapten & muziek Ellen Bom Muziektherapeute De Compaan Den Haag Activiteitencentrum Kijkduin 2007 Inleiding In deze brochure wordt ingegaan op hoe muziek kan worden ingezet om

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014

Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Jaarplan 2014 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP (ZIN)... 4 2.2 BEGELEIDING IN GROEP (PGB)... 4 2.3 GESPONSORDE PLEK...

Nadere informatie

Begroting & financieel overzicht Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW)

Begroting & financieel overzicht Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW) Begroting 2015 2016 & financieel overzicht 2014-2015 Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW) Introductie Voor u ligt de begroting van de Oudervereniging Kindcentrum Warande (OKW) voor het schooljaar

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Belangrijke data 5 december Sinterklaas 13 december (Onder voorbehoud) Optreden

Nadere informatie

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar

Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent. Jaarverslag. Schooljaar Ouderraad Christelijke Basisschool De Vliermeent Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Geschreven door: Penningmeester Ouderraad de Vliermeent Financieel verslag gecontroleerd door de Medezeggenschapsraad 2014-2015:

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte

Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Jaarverslag 2015 Cross-, Ren- en Toervereniging CRT Raalte Uit de afdelingen CRT is een multidisciplinaire fietsvereniging met 4 afdelingen waarin verschillende takken van de wielersport worden bedreven.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMENGD KOOR SPIJKENISSE Artikel: De Vereniging Gemengd Koor Spijkenisse vindt haar grondslag in de Statuten. Het Subkoor In Between is een onderdeel van het Gemengd Koor Spijkenisse

Nadere informatie

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 Voorzitter: Tonnie Ligtermoet Penningmeester: Esther Roode-de Jong Datum: 5 oktober 2012 ALGEMEEN De Stichting OBS De Pionier Combi beheert

Nadere informatie

Bijzonder Aktief, voorheen De Sportclub Oss, zet zich in voor sportmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking in Oss en omgeving.

Bijzonder Aktief, voorheen De Sportclub Oss, zet zich in voor sportmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking in Oss en omgeving. Jaarplan 2015 Bijzonder Aktief Bijzonder Aktief, voorheen De Sportclub Oss, zet zich in voor sportmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking in Oss en omgeving. 1. Inleiding Zoals in het

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2008 2009 Oudervereniging Ashram College November 2009 Voorwoord Bij deze presenteert het bestuur van de Ouder Vereniging Ashram College haar jaarverslag van het leerjaar 2008/2009. Met een bezetting van

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012 2013 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 12 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Lampionnenoptocht Wateringse Veld

Lampionnenoptocht Wateringse Veld rk basisschool De Fontein Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag tel. 070 3965050 fax 070 3964577 e-mail: info@fontein.nl http://www.fontein.nl Jaargang 18, nummer 14, 12 december 2014 Lampionnenoptocht

Nadere informatie

uitleenreglement Adres: Laan van Straatsburg 2 1826 BZ Alkmaar Telnr: 072-5620449

uitleenreglement Adres: Laan van Straatsburg 2 1826 BZ Alkmaar Telnr: 072-5620449 uitleenreglement Adres: Laan van Straatsburg 2 1826 BZ Alkmaar Telnr: 072-5620449 Openingstijden : Wo. 13.30-15.30 19.00-20.00 Vrij. 11.00-12.00 Za. 10.00-12.00 STICHTING SPEEL-O-THEEK DE SPEELBOEG Website:

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk

Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk Jaarverslag 2015 KansPlusSien Noordoostpolder- Urk Doelstelling: KansPlusSien Noordoostpolder-Urk is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. bij SDW

Vrijwilligerswerk. bij SDW Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk bij SDW 1 Wie is SDW SDW is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die in West-Brabant woont en een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

De OR Hofdijkstraat bestaat uit 8 leden, hulpouders en 2 teamleden:

De OR Hofdijkstraat bestaat uit 8 leden, hulpouders en 2 teamleden: Jaarverslag Ouderraad Kennemerpoort lokatie Hofdijkstraat t.b.v. de AOV 24 oktober 2016 6 oktober 2016 Voorwoord De ouderraad heeft als taak om de (feestelijke) activiteiten op en rond de school te organiseren

Nadere informatie

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter

1. VOORWOORD. Februari 2014 Ankie van Rongen-Olsthoorn voorzitter 1. VOORWOORD Hoewel wij verwachtten, dat er wegens de crisis veel meer aanvragen binnen zouden komen dan andere jaren, was dit niet het geval. Er werd dit jaar ongeveer hetzelfde aantal aanvragen gedaan

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013-2014

Financieel jaarverslag 2013-2014 Financieel jaarverslag 2013-2014 Inleiding De oudervereniging van De Zandberg financiert en/of organiseert in samenwerking met de leerkrachten een groot aantal activiteiten voor alle leerlingen gedurende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Christoforusforus

Stichting Vrienden van Christoforusforus Correspondentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg Website: stichtingvriendenvanchristoforus.nl e-mail: bestuur@stichtingvriendenvanchristoforus.nl Ingang van het Christoforus internaat te Paramaribo,Suriname

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk

Jaarplan Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk Jaarplan 2010 Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk Bewonersvereniging Klapwijk 1 1. Algemeen Voor u ligt het jaarplan 2010 van

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden.

Gymnastiekvereniging ARS bestaat 75 jaar. Hoi Ars vrienden. Hoi Ars vrienden Nog een paar maanden en dan bestaat jouw gymnastiek vereniging 75 jaar. Het jubileum comité heeft verschillende activiteiten op de planning staan voor dat jaar, en de eerste is al in het

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

In zijn vergadering van 3 maart 2015 heeft het bestuur het jaarverslag 2014 van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg/Schiebroek goedgekeurd.

In zijn vergadering van 3 maart 2015 heeft het bestuur het jaarverslag 2014 van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg/Schiebroek goedgekeurd. 2014 JAARVERSLAG Besluit: In zijn vergadering van 3 maart 2015 heeft het bestuur het jaarverslag 2014 van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg/Schiebroek goedgekeurd. Het bestuur: Bert van Leeuwen -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING AANGEPAST VERVOER DOESBURG E.O.

JAARVERSLAG 2015 STICHTING AANGEPAST VERVOER DOESBURG E.O. 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING AANGEPAST VERVOER DOESBURG E.O. INHOUDSOPGAVE VOORGESCHIEDENIS / DOELSTELLING... 3 ORGANISATIESTRUCTUUR... 4 GEGEVENS ORGANISATIE... 4 BESTUURSSAMENSTELLING... 5 VRIJWILLIGERS...

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. CBS Onze Wereld. Jaarverslag

Medezeggenschapsraad. CBS Onze Wereld. Jaarverslag Medezeggenschapsraad CBS Onze Wereld Jaarverslag 2014-2015 Rotterdam, september 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS Onze Wereld voor het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober uur ingang koffiekamer Uitnodiging voor de jaarvergadering van de ouderraad Maandag 11 oktober 2010 20.00 uur ingang koffiekamer Jaarverslag 2009-2010 Ouderraad t Schaddeveld Dieren 1 Agenda 1. Opening 2. Jaarverslag 2009-2010

Nadere informatie