Lokale overheid: dienstbaar! Plan van aanpak organisatievernieuwing en cultuurverandering gemeente s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale overheid: dienstbaar! Plan van aanpak organisatievernieuwing en cultuurverandering gemeente s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Lokale overheid: dienstbaar! Plan van aanpak organisatievernieuwing en cultuurverandering gemeente s-hertogenbosch Buiten als primaire focus voor alles wat wij doen Als college gaan we meer op pad en ons minder ophouden in het stadhuis. Zoals we al schreven in de inleiding van het Bestuursakkoord Aan de Slag! Zakelijk en sociaal tussen de mensen willen we vooral tussen onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partners staan. De gemeente is er immers voor hen en niet andersom! Onze opgaven liggen buiten en niet in ons clubhuis. Dit betekent ook iets voor de houding en het handelen van onze medewerkers. De afgelopen jaren zijn al diverse acties in dit licht ondernomen, die onder andere zijn benoemd in het ontwikkelingsdocument Van betekenis voor de toekomst. Wij kunnen beschikken over een kwalitatief zeer hoogwaardige ambtelijke organisatie, met veel inhoudelijke kennis en expertise waaraan we niets wensen te veranderen. Wél willen we het gevoel en de kennis van medewerkers van wat er in de directe politiek-bestuurlijke omgeving (gemeenteraad en college) én in onze gemeente speelt vergroten. Kennis van wat er in de buitenwereld speelt is essentieel. Deze externe oriëntatie dient bij te dragen aan een goede besluitvorming door het college en de gemeenteraad. Van onze medewerkers verwachten wij daarom dat zij (meer) de wijken en dorpen ingaan, en daar waar noodzakelijk - ook weten wat er achter de voordeur speelt. Actief burgerschap omarmen we actief. Dit vraagt om meer loslaten van de kant van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van de woon- en leefomgeving, het persoonlijk welzijn en de zelf- en/ of buurtzorg. Als gemeente zijn we in die gevallen meer en meer een gelijkwaardige partner. Naast loslaten zijn er ook beleidsvelden die juist (tijdelijk) méér aanjagen en sturing vragen. Met name waar het gaat om onze nieuwe verantwoordelijkheid waar het gaat om de zorgtaken. Over de uitvoering hiervan bestaan nog grote onzekerheden. Onze inwoners hebben recht op een goed vangnet. Deze kan alleen worden geboden door onder andere een goede samenwerking tussen professionals en het optimaal functioneren van zorginstellingen. Daarnaast moet de gemeente ook een meer ondernemende rol vervullen daar waar het gaat om het bredere algemene belang, bijvoorbeeld op het gebied van economie, onderwijs en gebiedsontwikkeling. Met dit plan van aanpak benoemen we concreet onze doelen en de wijze waarop wij deze willen realiseren. Allerlei nieuwe organisatorische en/ of beleidsinstrumenten zijn niet het uitgangspunt; deze zijn er in onze optiek voldoende. Ook willen we geen grote ingrepen in de organisatiestructuur plegen. De grootste opgave voor de komende tijd is vooral dat medewerkers de door ons gewenste werkwijze meer dan nu gaan verinnerlijken en ernaar handelen. Deze werkwijze willen we verbeteren. Enerzijds gaat het om de (externe) relaties in de driehoek bestuur-bevolking-inhoud. Anderzijds gaat het om de (interne relaties) in de driehoek gemeenteraad-college-ambtelijke organisatie. In de relatie van de organisatie met de buitenwereld, in de driehoeksrelatie van de organisatie met de gemeenteraad en ons college zien we een interne ontwikkelopgave voor de organisatie. Daarnaast constateren we dat door de mediacratie en de netwerksamenleving fundamentele en naar alle waarschijnlijkheid onomkeerbare ontwikkelingen spelen, die van invloed zijn op de samenhangende rollen van de gemeenteraad, ons college en de organisatie. Deze ontwikkelingen vragen om andere samenwerkingsrelaties. Relatie organisatie samenleving Terug naar de kerntaken die de lokale overheid heeft, dat is het uitgangspunt. Het gaat niet om ons als gemeente, maar om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties! Dit is teveel buiten beeld geraakt. We willen een overheid zijn die dienstverlenend en faciliterend is en goed zorgt daar waar bewoners, bedrijven en instellingen het nodig hebben. Op zich niets bijzonders, aangezien dit het primaire bestaansrecht is van een gemeente. Als college dragen we hiervoor een bestuurlijke 1

2 verantwoordelijkheid, waarop we ook terecht worden aangesproken. Dit vraagt van medewerkers dat zij een sterke(re) externe oriëntatie hebben: het is buiten te doen. Wij willen zelf hiervoor de vaandeldragers zijn, samen met de sectordirecteuren, managers en afdelingshoofden. Van hen verwachten wij dat zij hun medewerkers aansturen vanuit deze filosofie en zelf het goede voorbeeld geven. Uiteindelijk doel is dat medewerkers een grotere maatschappelijk betrokkenheid ontwikkelen. In hun contacten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties verwachten wij van medewerkers bovendien een dienstbare houding, die wordt gekenmerkt door duidelijkheid en snelheid. Waar mogelijk is deze ook zoveel mogelijk persoonlijk, zeker waar maatwerk geboden is. En in hun bestuurlijke advisering geven zij er blijk van dat zij kennis hebben van wat er in de wijken en dorpen speelt. Hiervoor gaan ze er zelf vaker op uit, maar volgen waar relevant bijvoorbeeld ook actief wat er via de social media gebeurt. Daar waar gemeentelijke taken aan derden zijn uitbesteed, nemen medewerkers actief kennis van hoe de uitvoering in de praktijk verloopt. Onze mensen die werkzaam zijn binnen het zorgbeleid, houden bijvoorbeeld actief voeling met het werk van de professionals in de praktijk en komen met hen ook zelf achter de voordeur. Daar waar zaken niet goed verlopen, wensen we als college rechtstreeks op de hoogte te worden gebracht. We willen er niet alleen méér zijn voor onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook voor onze partners in de directe omgeving, waaronder regiogemeenten. Ontwikkelingen die relevant zijn voor onze gemeente spelen zich immers op steeds grotere schaal af. En wij krijgen als centrumgemeente een steeds grotere rol met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Dit maakt dat wij van medewerkers niet alleen verlangen dat zij weten wat zich binnen onze gemeente afspeelt, maar ook de ontwikkelingen in de regio volgen en hierop actief anticiperen. Relatie organisatie gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders Om een goede besluitvorming door ons college en de gemeenteraad mogelijk te maken, streven we naast een groter omgevingsbewustzijn (en het actief handelen hiernaar) tevens naar meer politiekbestuurlijke gevoeligheid van onze medewerkers. Deze wens is op zich niet nieuw; de motie over de gewenste cultuurverandering die in oktober 2014 door onze gemeenteraad is aangenomen sluit hier bijvoorbeeld naadloos op aan. Meer voeling hebben met wat er politiek speelt, begint bij het regelmatig bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen. Bovendien is in dit licht de notie van belang dat het primair het bestuur en de politiek zijn die de agenda te bepalen. De ambtelijke organisatie heeft hierbij een adviserende rol in de richting van het college. Besluitvorming in college en raad is niet het sluitstuk van een ambtelijk proces! Met grote ontwikkelingen als het overdragen van zorgtaken door de rijksoverheid aan gemeenten, vervaagt bovendien meer en meer de (theoretische) scheidslijn tussen beleid en uitvoering. De gemeenteraad en ons college worden in toenemende mate aangesproken op alles wat er in de uitvoering gebeurt. Dat betekent dat wij niet alleen van de ambtelijke organisatie verwachten dat deze met het college gezamenlijk optrekt waar het gaat om beleidsvoorbereiding, maar ook waar het gaat om de uitvoering daarvan. Van de sectordirecteuren en afdelingshoofden vragen we actief over oplossingen na te denken en kritisch hierop te reflecteren. Als bestuurders willen we daarnaast zoveel mogelijk informatie uit de eerste hand vernemen, dat willen zeggen van de eerst verantwoordelijke ambtenaren. Professionele advisering door onze medewerkers en strategisch denken vormen geen aparte functies maar zijn essentiële disciplines die het management en alle beleidsambtenaren dienen te beheersen. Daar waar het gaat om de relatie tussen de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad moet het duidelijk zijn dat onze medewerkers de gekozen volksvertegenwoordigers hun kaderstellende en controlerende rol actief mogelijk maken en hen hierin ondersteunen. Er moet besef zijn dat de gemeenteraad het hoogste (politieke) orgaan vormt met een eigen dynamiek en een eigen logica. Binnen deze relatie tussen medewerkers en volksvertegenwoordigers is verbetering mogelijk én noodzakelijk. Dit begint met ambtelijke kennis van de manieren die beschikbaar zijn om de

3 gemeenteraad te informeren. Als college wensen we bovendien mede in het licht van de grote opgaven waarvoor we als gemeente staan onze gemeenteraad eerder op informele wijze te betrekken bij de beleidsvoorbereiding. Ons doel is gezamenlijk met de ambtelijke organisatie vroegtijdig het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan, om deze zo aan te haken bij de dilemma s waarvoor wij gesteld worden. Dit vooruitlopend op het aan het papier toevertrouwen van nieuw beleid. Ook vragen wij de gemeenteraad een aantal prioritaire dossiers te benoemen waarover zij met name geïnformeerd en betrokken bij wensen te worden. Hiermee hebben wij vanzelfsprekend niet voor ogen om een voorschot te nemen op het uiteindelijke politieke debat en de besluitvorming. Tevens zijn we voornemens de gemeenteraad eerder en frequenter te informeren over de uitvoering van belangrijke dossiers. Vanzelfsprekend rekening houdend met ieders rollen en bevoegdheden. Om onze volksvertegenwoordigers meer te betrekken bij en te informeren over de beleidsvoorbereiding en - uitvoering, is het opschuiven van onze ambtelijke organisatie in de richting van de gemeenteraad noodzakelijk. Van onze medewerkers verwachten wij dan ook dat zij actief investeren in de samenwerking en/ of contacten die zij hebben met zijn leden. En dat zij actief de handschoen oppakken richting ons college om ons te betrekken bij de overwegingen op welk moment en op welke wijze de gemeenteraad bij de beleidsvoorbereiding wordt betrokken en over de uitvoering wordt geïnformeerd. Wanneer uiteindelijk besluitvorming in onze gemeenteraad aan de orde is, dan moet deze in de voorliggende raadsvoorstellen optimaal geïnformeerd zijn over de risico s en de wijze waarop deze worden afgewogen en beheerst. Daar waar (in belangrijke dossiers) problemen ontstaan of bestaan en zich risico s voordoen, wordt de gemeenteraad hierin meegenomen. Dat geldt ook in die gevallen waarin nog geen zicht is op een uitgekristalliseerde oplossing. Met een toenemend aantal verantwoordelijkheden die onze gemeente heeft gekregen als centrumgemeente en de diverse bestuurlijke regionale overleggen waarin we deelnemen, komt de positie en rol van onze gemeenteraad meer onder druk te staan. Hier willen we serieus aandacht aan besteden: ons doel is ook in regionaal verband de gemeenteraad (meer dan nu het geval is) in positie te brengen. Daarvoor vragen we de ambtelijke organisatie concrete voorstellen aan ons te doen. Interne ontwikkelopgave voor de gemeentelijke organisatie Om de door ons voorgestane koers te kunnen verwezenlijken, zien wij ook een ontwikkelopgave binnen de gemeentelijke organisatie. De ondernemendheid en creativiteit van de organisatie willen we hierbij graag behouden. Verder streven we zoals gezegd daarbij niet naar grote ingrepen in de bestaande organisatiestructuur, maar wij willen chirurgische ingrepen toepassen daar waar deze noodzakelijk zijn. De afgelopen jaren is aan een aantal belangrijke randvoorwaarden binnen het personeelsbeleid al voldaan, waaronder tijd- en locatieonafhankelijk werken. Er is naar onze overtuiging echter meer nodig om de organisatie bij de huidige tijd te brengen. De huidige beleidsvormende praktijk is nog onvoldoende ingericht op het gegeven dat het maken van beleid in de huidige tijd meer dan voorheen een open proces moet zijn, waarbij de gemeente niet de enige schepper van beleid is. Afhankelijk van het onderwerp hebben wij te maken met een divers scala aan beleidspartners; van bewoners(organisaties) en instellingen die op wijkniveau actief zijn tot bedrijven en stedelijke/regionale instellingen. Als college willen wij altijd aan het begin van de beleidsontwikkeling worden betrokken (voordat de pen aan het papier wordt toevertrouwd). Als college ondersteunen we actief burgerschap daar waar mogelijk. De afgelopen jaren zijn door onze gemeente al in toenemende mate inwonersinitiatieven op allerlei terreinen mogelijk gemaakt. Veelal wordt hierbij echter vooral gekeken hoe deze als het ware geïncorporeerd kunnen worden binnen ons bestaande gemeentelijk beleid. Hierdoor blijft de beschikbare ruimte voor dergelijke initiatieven beperkt. Door ad hoc te reageren op initiatieven die onder de aandacht worden gebracht, ontstaat bovendien geen zicht op waar daadwerkelijk meer ruimte voor maatschappelijk initiatief kan worden geboden. We dagen onze organisatie uit en willen horen waar die ruimte kan worden gemaakt. Van managers verwachten wij dat zij hun medewerkers ook aanspreken op de eigen rol en

4 het handelen van hun medewerkers om hierin meer mogelijk te maken. Van medewerkers verlangen wij wisselende handelswijzen, afhankelijk van de context en de aard van de specifieke initiatieven. Blauwdrukken zijn hierbij niet passend. Tegelijkertijd moet vanzelfsprekend wel gewaakt te worden voor willekeur. Tot slot zien wij een aantal specifiek inhoudelijke opgaven voor onze gemeentelijke organisatie. Deze komen onder andere voort uit de huidige veranderende tijd. Ook zien we op een aantal terreinen mogelijkheden om beleidsvelden (meer) te verbinden en met elkaar op te laten trekken. Scherp integraal denken en handelen, biedt naar onze verwachtingen uiteindelijk meer kansen om onze gemeente verder te versterken. Het betreft de volgende elf opgaven: 1. Economie en duurzaamheid: in verbinding met elkaar voor meer economische ontwikkeling! Het economisch en duurzaamheidsbeleid staan niet los van elkaar. Het gaat bij duurzaamheid niet uitsluitend om kostenbesparing. De nauwere koppeling tussen de twee beleidsvelden biedt naar onze verwachting ook veel economische ontwikkelingskansen. Kansen die wij niet mogen en willen laten liggen. We vragen de organisatie ons dan ook te laten zien hoe economie en duurzaamheid meer met elkaar verbonden gaan worden. 2. Economie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid: gericht op een goed functionerende arbeidsmarkt! Een economisch en onderwijsbeleid voeren we als gemeente niet zomaar, maar moet bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt in onze gemeente en de directe omgeving. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de zelfredzaamheid en het welzijn van onze inwoners. We vragen de organisatie dan ook voorstellen aan ons te doen hoe we onze rollen naar ondernemers, onderwijs en werkzoekenden zodanig kunnen benutten dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren. Laat ons zien hoe we op onderdelen en gezamenlijk van betekenis kunnen zijn! 3. Bouw en milieutoezicht/ handhaving: wensen van inwoners en bedrijven meer als vertrekpunt! Onze gemeentelijke bouwregels en milieutoezicht/ handhaving staan met enige regelmaat ondernemers en inwoners in de weg om kansen te creëren en te pakken. We willen waar mogelijk hun wensen méér het vertrekpunt laten zijn en niet (uitsluitend) de (beleids)regels. Waar ruimte kan worden gemaakt, dient deze ook te worden geboden. We vragen de organisatie ons dan ook te laten zien hoe wordt gezorgd dat de vraag van en de omgang met inwoners en/ of bedrijven die iets willen net zo belangrijk wordt als het leveren van een goed overheidsproduct en belangrijker dan een technisch/ procesmatig goed product. 4. Erfgoed, cultuur, toerisme: driehoekspact met potentie! Kansen om de (onder andere toeristische) kracht van onze gemeente en specifiek de binnenstad te versterken, zien wij in een nauwere verbinding tussen de beleidsvelden cultuurhistorisch erfgoed, cultuur, toerisme en citymarketing. Een blijvende versterking van deze kracht is mede gezien de investeringen die worden gedaan - niet in de laatste plaats van belang met het oog op het Jeroen Boschjaar in 2016 en de jaren erna. We vragen de organisatie ons dan ook duidelijk te maken hoe gezorgd gaat worden dat in het Jeroen Boschjaar alle spelers rondom erfgoed, cultuur, toerisme en citymarketing met één gezamenlijk doel samenwerken en dat die samenwerking in de jaren erna beklijft. 5. Maatschappelijk vastgoed: van beheer naar maatschappelijk rendement! Om meer faciliterend en dienstverlenend te kunnen zijn in de richting van onze inwoners en de initiatieven die zij nemen, is het onder andere van belang dat zij indien nodig tegen zo minimaal mogelijke kosten gebruik kunnen maken van wijkaccommodaties en waar mogelijk andere gemeentelijke panden. We vragen de organisatie dan ook ons college voorstellen te doen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wijkaccommodaties drempelloos gebruikt kunnen worden door alle

5 wijkinitiatieven die een fysieke ruimte zoeken. 6. Maatschappelijk vastgoed, Grondbedrijf, Economie en BIM: gezamenlijke opgave voor bedrijfshuisvesting! Niet alleen inwoners vragen bij onze gemeente om huisvesting voor hun initiatieven, ook bedrijven kloppen met regelmaat hiervoor aan. Op dit moment is er voor inwonersinitiatieven en bedrijven niet één loket voor huisvestingsvragen; deze komen op allerlei plekken binnen onze organisatie en/ of de BIM binnen. We vragen de organisatie ons dan ook een voorstel te doen voor de inrichting van één plek binnen onze gemeente waar bedrijven en initiatieven die van belang zijn voor onze gemeente terechtkunnen met hun huisvestingsvragen en deze binnen of buiten de gemeentelijke panden op te lossen. 7. Krachtige/ dienstbare rol gemeente s-hertogenbosch in regionale samenwerkingsverbanden! Als college willen we vanuit onze groter wordende verantwoordelijkheid als centrumgemeente een sterkere betrokkenheid tonen bij onze regio en de bestuurlijke samenwerkingsverbanden waaraan we als gemeente deelnemen. We vragen de organisatie ons dan ook aan te geven hoe we de bijdrage aan de regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden kunnen invullen vanuit de houding krachtig waar nodig, dienstbaar waar mogelijk in plaats van we halen het maximale voor onze gemeente eruit. Daarnaast vragen we voorstellen om ook de gemeenteraad binnen zijn rollen in dit kader meer in positie te brengen. 8. Transformatie opgave jeugd en zorg: de tevredenheid van inwoners die zorg ontvangen is de maat! Binnen de overgang van zorgtaken van het Rijk naar onze gemeente is er niet alleen een opgave waar het gaat om een goede organisatie en implementatie. Ook staan wij voor de opgave een transformatie laten plaatsvinden binnen de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door instellingen. Uitgangspunt voor ons college is hierbij de tevredenheid van onze inwoners die zorg ontvangen en niet de bedrijfsprestaties van de instellingen zelf die deze zorg verlenen. Wij vragen de organisatie ons dan ook ons te laten zien dat we de benodigde zorg voor bewoners centraal stellen, tot uiting komend in een hogere waardering en minder klachten in vergelijking met soortgelijke gemeenten. 9. Transformatie eist krachtiger sturen van de gemeente! Gezien de jarenlange praktijk in de zorgwereld en de grote (onder andere financiële) belangen van de gevestigde grote instellingen ontstaat de benodigde en door ons voorgestane transformatie niet vanzelf. Dit vraag om krachtig aanjagen en aansturen vanuit onze gemeente. Wij vragen de organisatie dan ook ons te laten zien dat wanneer iets niet helemaal goed loopt deze in staat is krachtig, flexibel en snel in te grijpen en te sturen, zowel binnen de eigen organisatie als in de richting van externe partijen. 10. Personeelsbeleid en prestatieafspraken: óók gericht op kennis van de behoefte van inwoners, bedrijven en/ of maatschappelijke organisaties! Kennis van de buitenwereld wordt niet verkregen vanachter een bureau. Deze kennis is van cruciaal belang om de taken waarvoor de ambtelijke organisatie staat zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. We vragen de organisatie dan ook ons aan te geven hoe er wordt gezorgd dat medewerkers de focus op de buitenwereld (meer) in hun gaan werk gaan praktiseren en op welke wijze dit in het personeelsbeleid wordt verankerd. 11. Een veilige gemeente s-hertogenbosch: niet alleen voor, maar vooral ook in samenwerking mét onze inwoners! Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van politie, jongerencoaches én gemeentelijk toezichthouders! De leefbaarheid van de wijken, buurten en dorpen van onze gemeente begint bij een veilige leefomgeving. Hiervoor dragen we als gemeente samen met onze veiligheidspartners niet alleen de

6 verantwoordelijkheid. Inwoners en bedrijven hebben hierbij eveneens een rol te vervullen. In veel gevallen willen zij dat bovendien ook. Daarnaast streven we naar een grotere zichtbaarheid van politie, jongerencoaches en gemeentelijk toezichthouders om de veiligheidsgevoelens in onze gemeente te vergroten en hierdoor meer in de pas te lopen met de feitelijke ontwikkeling van de veiligheidscijfers. We vragen de organisatie dan ook ons te laten zien hoe inwoners en bedrijven zelf (meer) betrokken worden bij veiligheidsvraagstukken en wat eraan wordt gedaan om veiligheidsprofessionals meer zichtbaar te latren zijn en open te laten staan voor signalen van en samenwerking met inwoners. Wij verwachten een antwoord op deze vragen binnen twee maanden te ontvangen. Voor iedere vraag is het de bedoeling dat eigenaren worden benoemd. Deze eigenaren komen in beginsel vanuit alle lagen van de organisatie (en bestaat daarmee niet uitsluitend uit het hoger management). De besturingsfilosofie passen wij bovendien volgens het voorgaande gedachtengoed aan.

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN #

EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING # VERBINDEN # DOEN # EEN STAP VERDER MET ORGANISATIE- ONTWIKKELING FRIS@WORK # VERBINDEN # DOEN # Programmaplan 2017 Organisatieontwikkeling FRIS@WORK Netwerkorganisatie Ambtenaar van de toekomst Werken in de veranderende

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid?

Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Hoe word je een gemeente van de nieuwe werkelijkheid? Visie is KEY 6 april 2017 Overheidsparticipatie een nieuw DNA 6 CMOSTAMMACADEMIES Pijler 1 Een energieke samenleving 2 maart Pijler 2 Visie en strategie

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur

Titel van het document. Datum / Auteur k Titel van het document. Datum / Auteur Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. Status: versie besluitvorming Datum: 15 maart 2017 Overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Jasper Loots onderzoek advies debat

Jasper Loots onderzoek advies debat ZomerRaad, 22 juli 2014 ProDemos Jasper Loots onderzoek advies debat Wat betekent burgerparticipatie voor je rol als raadslid? Hoe maak je afspraken met het college over burgerparticipatie? Hoeveel ruimte

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel:

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel: Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck Cranendonck, krachtige kernen VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 11 maart 2014 Naam opsteller Fractie CDA Cranendonck

Nadere informatie