Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mienskip@kimswerd.com"

Transcriptie

1

2 OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar te rijmen. Maar op het moment dat u Mienskip nr.5 onder ogen krijgt zal dat vast wel anders zijn. Het wordt weer tijd om rekening te houden met slecht weer en lage temperaturen. We zullen ons vertier dus weer meer onderdak moeten zoeken. Rond deze tijd starten dus weer een hoop clubs en verenigingen die in het winterseizoen actief zijn hun nieuwe seizoen weer op: in deze Mienskip is daarover vast wel meer informatie te vinden. Wat hebben we een vreemde zomer gehad: juni koel, juli snikheet, augustus koud en verregend en september deed weer net of het midzomer was. Gelukkig was het met de Merke net even een beter weekend, maar daar staat tegenover dat voor een hoop mensen de vakantie een zware tegenvaller was of zelfs volledig afgeblazen werd. Ook in de landbouw ontstonden problemen, maar het lijkt op dit moment aardig goed te gaan met het binnenhalen van de oogst, want dag en nacht hoor je de machines en het gerommel van de bieten die in wagens gestort worden om af te voeren. En zo is het dan toch weer onmiskenbaar herfst geworden Wat er deze keer allemaal in de Mienskip staat, daarover kan ik weinig zeggen, want ik heb de redactie vergadering niet meegemaakt en heb dus geen overzicht van wat er buiten de vaste rubrieken verder nog op het programma staat. Dan nu iets heel anders: ik sluit me een beetje aan bij de rij veteranen, want met het uitkomen van aflevering nummer 6 is het twintig jaar geleden dat ik voor het eerst de illustraties van de Mienskip verzorgde. Toen ik tien jaar getekend had, heb ik een prijsvraag gehouden voor de jeugd om de tekening op het voorblad voor één keer te verzorgen: reactie destijds nihil. Maar ik geef het niet zomaar op en dus na tien jaar nog maar eens proberen. Iedereen van 3 tot 33 en 8 tot 88 kan nu een tekening insturen naar de redactie. onderwerp: Kerstmis in Kimswerd.

3 Voor het formaat van de tekening kan de rand van de tekening van deze Mienskip gebruikt worden. De inzending die op de voorpagina van Mienskip nummer zes van 2006 komt krijgt van mij persoonlijk een cadeaubon van 15 euro. Inleveren of opsturen bij of naar één van de redactieleden vóór de eerstvolgende redactievergadering, te houden op 30 oktober a.s.. Ik ben benieuwd!!! Tot zover de Om e toer, K.H. Tot slot mag onze grootste held aller tijden, Grutte Pier, hier nog even zijn zegje doen: Het warme weer van september had van mij mogen blijven tot eind december. Hier op mijn sokkel wil ik echter niet staan zeuren, maar genieten van de prachtige oktoberkleuren Moudekrûper Sokken dy t ús iiskluphok besmodze ha: hok skjinmeitsje as wurkstraf mei it hiele doarp der op ta!

4 De rigels op e foarpagina komme diskear út it fers rembrandtplein fan Durk v.d. Ploeg is op t lêst ek it Rembrandtjier. It fers is fan folle earder: sa likernôch rembrandtplein de krânse oan dyn fuotten fergielet de hjerst stiet yn it park as in stille betinking blêden saaie del yn it gers sjochsto dan net dat de kleuren hjerstich binne toe dan rembrandt krij dyn palet krij dyn pinsiel it sûzjende ferkear fernimt it net de ieuwen amje efter dyn hân

5 voor een partijtje of een feestje. Voor de kunst of een lekker koppie thee. Een lekker ijssie of een kamer. Bij Manie kun je altijd terecht dat weet je.

6 Yn memoariam Freark de Vries It grut tsjerkestek krizet drôf, De staasje komt al tichter by. Under it rinnen om it hôf, Sjoch ik de grêven yn in rij. Stien nei stien steane befongen, Mei nammen, sifers en teksten. Fan oaren dy t ús foar gongen, Soms ien fan de aldersterksten. Stifeljend giet it foet foar foet, oer it skjin harke skilpaad. In stille gong, in lêste groet, oan ien dy t men leaf hie, in maat. Sniewite blommen wurde lein. Prachtich moai, mar nei in pear dagen Is harren frisse kleur ferflein. Sil harren swidens ferfage. Want lyk it gers is alle libben, In tiid fan kommen en fan gean. Wat triennen fan de sibben ja elk bliuwt tige oandien stean. It duorret mar in amerij. Wy kinne wer nei hûs en keare. Hoe lang lit it âld stek ús frij. De tiid sil it ús grif leare.

7 Foardat de grutte tradisjonele Jan Timmerpartij op snein 20 augustus begong wie der in tige emosjoneel momint. Wiebe de Jong de foarsitter fan de keatsferiening De Helfrichs frege it publyk earst in minút stilte yn acht te nimmen. It Earelid Freark de Vries fan de keatsferiening wie stoarn en dat woe hy graach foardat de striid begong ûnder de oandacht bringe. Freerk wie berne yn Wynaam. Syn heit wie de bekende Abe de Vries. Elke Fries koe him hast. Hy wie opropper by boelguodden en wie faak seremoanjemaster. Freark hat ek ferskate kearen op de planken stien as toanielspiler. By it ferneamde Kimswerter sjongkoar Zanglust wie hy in wurdearre lid. Hy hie in prachtige tenoar en hat mei dat koar yn de heechste klasse prizen wûn. Hy koe nêst it sjongen prachtich fluitsje. Ik tink dat hy de lêste Kimswerter wie dy t op de dyk dat fleurige lûd doarst te produsearjen. Hy hie hast altyd in bêst sin en as hy dan de boadskippen fluitsjend by de klanten brocht, die dat de minsken goed. Nei de legere skoalle sette hy nei de ambachtsskoalle, mar al ridlyk gau moast hy yn militêre tsjinst. Hy krige in swiere en drege oplieding en nei ferrin fan tiid wie hy in follearde marinier. Syn bestimming waard doe West- Indië. Yn oarlochstiid waarden krekt dy mannen útkeazen foar de drege putsjes. Freark wie sa fluch as wetter en wie poer geskikt foar dat keurkorps. Seach net elke soldaat by in Marinier op! Suriname wie doe noch in Nederlânske koloanje en soldaten moasten dêr de oarde ferdedigje. Syn lean wie doe 200 gûne, mear as by in boargerbaas. Hy hat der in dik jier sitten. Nei dy tiid kaam hy letter as timmerfeint by Meindert van Straten. Hat neist syn baan ek noch mei Minke, syn frou, koster west fan ús tsjerke. Se wennen doe yn it foarein fan de konsistoarje. Letter waard hy de fêste timmerman fan de suvelfabryk fan Achlum. Syn skoanheit Jan Doekes Anema wie ús molkboer en op in stuit namen Freark en Minke de saak oer. Hie syn skoanheit in brijkarre en in kedde, mar Freark krige in meganyske hûn. Letter kaam in grutte karre en de lêste wein wie in folsleine SRV wein en der waard ek in winkel by hûs makke. It waard doe in echt winkel barren. Hy brocht net allinne de klanten

8 harren molke bûter en tsiis, mar holp ûnderweis ek ferskate âlderen mei in putsje. Yn ús doarp wennen doedestiids ferskate âlde minsken en dy wisten as se him fregen, om eefkes mei te helpen hy nea nee sei. Soms moast hy earst om ark nei hûs om in reparaasje út te fieren. Sa moast hy op in moarn in húskebril wer op de goede hichte bringe foardat hy de klant helpe koe. Op alle tiden fan de dei stiene Minke en Freark klear. Dat wie foar in protte minsken noflik. As hy de boadskippen by jo brocht en jo wiene op dat stuit net yn de hûs dan sette hy de dingen dy t yn de kuolkast moasten dêryn en it oare spul ek teplak. En as der sinten klear leine dan lei hy it wikseljild wer werom. As jo wat fergetten wiene dan waarden jo holpen. Nea klage hy oer sokke minsken. Soms wiene se net iens mear klant, mar dan moast der jûns noch wol wat sûker of in pear fleskes bier helle wurde. Minsken as Freark wiene doe ûnmisber. Dochs feroaren de minsken. Se tochten dat it yn de stêd soms goedkeaper wie. As by in boer in ko regelmjittich troch de feart gong, om by de buorman gers te iten neamde men sokke kij sleatsjebaaiers. Dat waarden ferskate Kimswerters ek. De winkel moast ticht. Foar de minsken sûnder auto en âlderen in ramp. Ek it ienichste sosjale moetingspunt yn it doarp wie fuort. Yn syn frije tiid mocht hy graach keatse. Hy wie altyd in poer bêste maat, want hy wist hoe it spul ynelkoar stuts. Hy keatste dan ek mei de holle. Skold nea op ien fan syn maten, mar stimuleare harren wol. Ferskate prizen hat hy wûn mei it ledekeatsen. No is der nei in lange sykte in ein kommen oan syn libben. Dy sykte hat him net wer de kâns jûn om wer mei ter dwaan yn ús doarpslibben. Hy kin him net mear ynsette foar it doarp, want hy hat noch meiholpen oan it Foarhaad en ek it gebou fan de iisklup hat hy mei setten. Wy sille nea syn fluitsje wer heare. Minke moat allinnich troch en wy hoopje dat se de moed fynt om dit oare libben wer op te pakken Reinder.

9 Rotzooi Kan degene die een kartonnen doos met glasafval heeft neergezet bij de kledingcontainer! a.u.b. zijn rotzooi weer opruimen.

10 K.V. de Helfrichs Beste mensen, Het is september als ik dit schrijf en dat betekent dat het actieve deel van het kaatsseizoen al weer achter ons ligt. Op 8 september jl. is het kaatsseizoen van de jeugd afgesloten met een speurtocht, een gezamenlijke maaltijd en de uitreiking van de competitieprijzen; onder de voortreffelijke leiding van de jeugdcommissie in ons dorpshuis it Foarhaad. Op 15 september waren alle commissieleden, sponsoren, vrijwilligers en de prijswinnaars van de seniorencompetitie uitgenodigd om in het dorpshuis It Foarhaad het seizoen feestelijk af te sluiten. Door Albert Niezink werd traditiegetrouw wederom voor een voortreffelijk koud- en warmbuffet verzorgd. De competitieprijzen en de prestatie beker werden uitgereikt en het seizoen werd op hoofdlijnen nog even doorgenomen. Hiermee eindigde het actieve kaatsseizoen, een seizoen dat zich kenmerkte door prachtige weeromstandigheden tijdens alle georganiseerde KNKB, federatie en ledenwedstrijden in totaal 15 stuks. Op de merke zondag regende echter wel ontzettend hard op onze Jan Timmer hoofdklasse partij jammer en door de hevige regenval werd de wedstrijd zelfs even stilgelegd. Hierdoor liepen wij veel betalende bezoekers mis met als gevolg een financiële tegenslag voor onze vereniging. Op zaterdag 15 juli ontvingen wij een bijzondere gift van 500,00 uit handen van Jan Wier die in de oorlogsjaren van veel tijd heeft doorgebracht bij familie in Kimswerd. Zodoende kwam hij met verschillende verenigingen, o.a OKK, de IJsclub en de kaatsvereniging in ons dorp in aanraking. Deze periode in zijn leven is hij nooit vergeten en resulteerde in het idee om voor het dorp in zijn algemeen en voor enkele verenigingen in het bijzonder iets terug te doen. Langs deze weg hartelijk dank voor de giften en in het bijzonder voor de gift aan onze kaatsvereniging, dank. In samenwerking met de basisschool OBS de Marnewier, de jeugdcommissie en de KNKB werd opnieuw deelgenomen aan het

11 schoolkaats project en mede hierdoor konden wij in de zomer 10 nieuwe kinderen de eerste beginselen van het kaatsspel bijbrengen, kortom een prachtig succes en jongens en meisjes wij hopen dat jullie volgend jaar weer op het kaatsveld te ontmoeten. Alle activiteiten werden zoals gebruikelijk ondersteund door ons fjildliz-, nachtkaats-, sponsor-, materiaal- en straatkaats commissie. Jammer was het dat de straatkaats commissie er dit jaar niet in is geslaagd een geschikte week te vinden om het straatkaatsen te organiseren. Met heel veel andere vrijwilligers zijn we er in geslaagd het seizoen weer rond te krijgen en de doelstelling om dit jaar meer vrijwilligers in te zetten is grotendeels geslaagd. Dit hopen wij volgend jaar verder uit te bouwen, hierdoor ontstaat meer draagvlak en vele handen maken ligt werk. De komende periode worden de eerste voorbereidingen voor het komende seizoen al weer op priemen gezet en wij verheugen ons al weer op het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin de kaatsvereniging zijn 110 jarige bestaan zal vieren. Op de algemene ledenvergadering in maart is besloten niet een extra uitgebreid programma samen te stellen. Maar toch hopen wij op de een of andere wijze iets extra s in het bestaande programma voor onze leden in te bouwen. Verder hebben wij de KNKB verzocht om het komende seizoen een Nederland Kampioenschap schooljongens afdelingskaatsen te organiseren, het verzoek loopt nog. Oant safier, Namens it bestjoer Keatsferiening de Helfrichs Foarsitter Wybe de Jong

12

13 In opmerkelik âld Kimswerter. No ris in kear in Kimswerter dy t net mear libbet. Simon de Haas. Foar alle Kimswerters wie it Simon Post. Hy hat mear as fjirtich jier de post yn it doarp fersoarge. Alle dagen sette hy al ier nei Harns, om de post te selektearjen en dan begong hy al oan de seedyk by Harns de post rûn te bringen. Yn de oarloch mei syn barre winters in swiere baan. Rinnende nei Harns, grut- te learzens oan en dan troch de snie baggerje. Op de hinnereis naam hy de stimpele post mei dy t fuort moast en op de weromreis de post foar it doarp. Hy wenne mei syn frou Geartsje en de beide famkes oan de Jan Timmerstrjitte. No wennet Broeri Bilkert yn dat hûs. Dat hûs wie in echt postkantoar. Yn de muorre siet de gleuf fan de postbus en op de poststikken kaam it stem- pel Kimswert. Fierder wie it ek in offisjeel Tillegraaf- en Tillefoan kantoar. Efter de foardoar wie in wachtromte en in baly mei in moai loket. Ik tink dat it kantoar de hiele dei iepen wie en as de Post de brieven rûnbrocht die Geartsje syn frou de handelingen yn it kantoar. Der wie sels in aparte romte mei in tillefoan, want mar in pear minsken hiene doe sa n geheimsinnich apparaat. Yn it begjin gong alles fia de post. Jo draaiden oan in slinger en dan gong yn it kantoar in bel te rinkeljen. Jo joegen it nûmer op en de post stuts dan twa pluggen yn gatten en fia in oar kantoar krigen jo dejinge oan de line. Letter kaam der yn it kantoar in echte tillefoan en koene jo dêr belje. In protte minsken doarsten net yn sa n apparaat te praten en dan die de post dat. Ek draaide hy de nûmers foar in oar. Alles meielkoar in gesellich barren, want wat ha de minsken út it doarp elkoar dêr net faak efkes troffen. No is der fan dat alles neat mear werom te finen en moatte wy nei de stêd om de dingen te regeljen.

14 Neist post wie Simon in man dyt foar ferskate minsken lytse putsjes opknapte. Hy naam ek de brieven mei fan de minsken bûten it doarp, dy t se op de bus ha woene. Syn sterkste punt wie it doarpsferieningslibben. Wat hat hy dêr in protte enerzjy ynstutsen, wat neffens my net altyd wurdearre is. De iisklup draaide foar in part op de Post. Hy wie as it sterk iis wie flink warber. It gekke wie dat hy op in nuvere wize út it bestjoer rekke is. Jierrenlang die hy syn dingen tige goed dien, mar doe moast in nij wiis bestjoerslid him te plak sette. Dy man sette him de pin op de noas en Simon de Haas stapte op. Dat rare fersin is nea goed breide. In sneue saak. Dat hie hy net ferstjinne. Ek it Griene Krús draaide foar in grut part op ús post, lyk as de Hearesoasjiteit. Hy wie de ponghâlder en sloofde him út om it de leden nei it sin te meitsjen. It wie noch in âlderwetske soos mei in ballotaazjekommisje, dy t de nije leden beneame koe. Op snein temiddei kamen se byelkoar op de fername boppeseal fan ús kafee. Dan moast der biljerten wurde en kaarte, skutjasse. Hjir seine fan skutte. Simon post wie in betûfte kaartspiler. As hy syn kaarten yn de hân hie, dan wist hy bygelyks wat in oar hie. Yn pandoeren yn it bûthús fan Eibert wie hy ek in master. Jo moasten op jo iepenst wêze oars hie hy it al wûn. Wat wiene dat prachtige tiden foar dy minsken. Soks is der net mear. De begraffenisferiening wie ek sawat. Hy wie wer de ponghâlder en wist eksakt wannear t jo 18 jier waarden, want dan moasten jo lid fan dy klup wurde. Hy hie de taak om de begraffenis mei de boade te regeljen. Hy socht 8 sterke grutte mannen as dragers en 4 dûbele lytse mantsjes as kloklieders. Men rûn doe noch trije kear om it hôf en nei elke rûnte moasten klokkelieders efkes lins ha. De dragers waarden net sparre! Alle kearen wer in hiele organisaaje, mar it slagge de Post alle kearen. De Aldereinkommisje. Alle jierren in reis tarisse en dan mei de list troch de buorren. Elkenien betellle nei fermogen mei oan dy reis. It doarp woe âlderen dy reis oanbiede. Hichtepunten yn it doarp. De âldtsjes kamen net

15 sa faak bûten it gea en dan wie sa n dei echt wat bysonders. Mei alles waard rekken holden. Dokter Danus moast mei, mar ek de wykferpleechster foar lytse ûngemakken. Sa kaam it ris in kear foar dat ien fan dielnimmers troch de waarmte út de tiid rekke. Suster moast earst de jurk fan de patiënt losknope en doe bliek dat se der noch trije boarstrokken ûnder hie. In hiele konsternaasje, mar doe t de patiënt wat minder klean oan hie kaam se wer by. Op de pleatste foto stiet de Post en juffer Brems. De beide âldere mannen binne Jan en Pieter Kuiper mei harren froulju Marijke en Meintsje. Jan en Pieter Kuiper hiene lân oan de Winkelsterleane. Se koene beide net fytse en gongen alle dagen rinnende nei dat lân. Se rûnen net neist elkoar, mar steefêst elk oan in kant. De skeppe oer it skouder. Simon Post hie ek in fearn ( perseeltsje lân) op it spaarlân, foar griente en syn winterierdappels. No stean dêr de huzen fan de âlderein oan de Ida v. Tiarastrjitte. Alle jierren wie it op dat stik bou wer in wedstriid yn: Wa hat de bêste beantsjes, de measte ierdappels en de heechste opbringst yn griene earte. De konkurinsje wie dreech. De Fearntsjebouwers wiene tige tûk yn it ferbouwen fan griente en ierdappels. As it hjerst wie kamen se om beurten by ús heit om in hynder en wein, want de ierdappels (iters) moasten op tiid yn de kelder en beantsjes yn de krúk mei pikelwetter. Alle jierren in grut fermaak en de sterke ferhalen wiene dan net fan de loft. Want elk hie it bêste fan it bêste en wie grutsk op syn opbringst. Moaie tiden, no net mear foar te stellen! Spitich? Hy troude yn 1932 mei Geartsje van de Molen út Mounein. Sy wie in grutte oanwist foar it doarp. In protte doarpsgenoaten wiene muzikaal en keunstsinnich en yn e winter waard der fan alles oraganisearre. Se wie tige muzikaal en wie foar it sjongkoar Zanglust in driuwende krêft. Foar de jeugd sette se har yn om elk jier in grutte operette op de planken te krijen. Feestjûnen wiene it gefolch en it doarp hat oer dy muzykprestaasjes jierrenlang prate kinnen. Ek foar de útfieringen fan Zanglust hat se har optimaal ynsetten neist it kantoarwurk thús. De dei dat Simon de Haas 40 jier post wie, stie it doarp op syn kop. Dy moarn om 4.30 oere stie de Fryske flagge al pontifikaal boppe op de toer te

16 wapperjen. In protte sprekkers kamen op it feest ôf en foar de ynset fan ús post krige hy in ûnderskieding fan de keninginne. Dy wie mear as ferstjinne. Doe t de famylje mei pensjoen gong, setten se har te wenjen yn it moaie hûs Dyksterbuortserleane 2. Ferskate jierren ha se genietsje kinnen fan harren frije tiid en de ferienings yn it doarp. Wy wiene grutsk op ús post en doe t se nei Frjentsjer ferhuzen ferlear Kimswert ien fan syn minsken dy t him mear as faor 100% ynsetten hier foar it doarp en syn ferienings. It wiene minsken dêr t in doarp ferlet fan hie. Reinder. Moudekrûper Ek al ha wy fan t simmer in protte wetter hân, Kimswert wie ien droechste plakken fan nederlân.

17 In memoriam Katharina Bootsman - Broek. Enige tijd nadat Mani Sarton-Bootsman in Kimswerd kwam volgde ook haar moeder.mani had de Bolle en de Hynst gekocht en verbouwd tot een gelegenheid, waar je een kamer kon huren. Haar moeder, geboren in Maasland, woonde toen in Wormerveer, was oud en ging zich steeds eenzamer voelen. Mani ging geregeld bij haar op bezoek, maar kwam toen op het idee om haar naar Kimswerd te halen. Het huisje naast haar pand, het oude koetsiershuisje van het oude slot, kwam vrij en ze kocht het in Het bleek uiterst geschikt voor een vrouw alleen. Nu kon ze echt op haar moeder passen en waren de reizen niet meer nodig. Ze was toen al 88 jaar en kon zich nog uitstekend redden. Toch ging haar gezondheid na enige jaren langzaam achteruit en in 2005 moest ze naar Harlingen naar de Batting. Ze is daar maar 1 jaar geweest. In juli overleed ze heel plotseling 93 jaar oud. Ze had de laatste dagen te kennen gegeven dat ze graag in Kimswerd begraven wilde worden en dat was snel geregeld. Dominee Wessels verzorgde een stijlvolle en vriendelijke uitvaart in de Bolle en de Hynst en daarna werd ze door de dragers naar het Kerkhof gereden. We hebben haar niet lang gekend, maar toch heeft ze volop meegedaan aan diverse aktiviteiten voor ouderen. Reinder.

18 Alles draait om mensen, thuis! Of u nu jong bent of oud, ziek of gezond: als u wat hulp nodig heeft in uw eigen omgeving, staat Thuiszorg Zuidwest Friesland voor u klaar. Wij bieden een grote diversiteit aan producten en diensten. Bij u thuis, op het moment dat u het nodig heeft. Dat doen we al jarenlang. We bieden persoonlijke zorg en professionele hulp, afgestemd op úw wensen en behoeften. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Betrokken en betrouwbaar. En van goede kwaliteit. Thuiszorg Zuidwest Friesland is onlangs tot één van de vijf beste thuiszorgorganisaties in Nederland uitgeroepen. Meer informatie? Bel (lokaal tarief) Of kijk op onze website:

19 V O T Fan G. v.d. Weide, in âld Kimswerter, dy t in pear boekjes bij ús bestelde, krigen wy in aardige brief. Wy ha him frege oft wy him yn e Mienskip publisearje mochten. Dêr hie er neat op tsjin. Hjir komt er: Geachte mevrouw Zw. Schiphof, Gaarne had ik nog vier boekjes over historisch Kimswerd besteld. Mijn ouders liggen daar begraven en we woonden aan de Streek 27. Zij hadden een kruidenierswinkeltje en ik mocht destijds de L.C. rondbrengen in het begin der vijftiger jaren. In die tijd hielp ik Siem Post (de Haas) als zgn. reserve hulpbesteller. We vertrokken s morgens uit postkantoor Harlingen, langs de Zeedijk, Dijksterburen, rond Kimswerd, dan Kikstra en v.d. Tol en later Kluurda en daarna het centrum. Na de ULO in Witmarsum ben ik via de directeur van het postkantoor Harlingen in s Gravenhage gaan werken bij de Postcheque en Girodienst en later in Arnhem en Leeuwarden (dependances) terug in Friesland. Vorige maand hebben wij het graf van mijn ouders verzorgd en zijn we langs het oude huis Streek 27 gelopen. Ik schrok en schaamde mij tegelijk. Helemaal vervallen. Is er niets aan te doen? Stond het niet op een monumentenlijst? Mijn broer Marten is daar geëerd toen hij uit Indië terugkwam. Ook Anne Schaafsma en Tinus Helfrich kwamen toen terug. Helaas zijn ze vorig jaar alle drie overleden. Maar Reinder Politiek heeft alles al beschreven. Als je hem ziet, doe hem de groeten. We zaten samen bij juffr. Brems en meester Douma in dezelfde klas. Lang vervlogen tijden. Ik zit maar wat te bazelen, je zult wel denken, wat moet ik ermee? Was getekend, G.v.d. Weide

20 De Mienskip van augustus 1981 staat (uiteraard) in het teken van de merke, in Omé toer wordt het naderende dorpsfeest besproken evenals enkele andere feestelijke zaken die in juli plaatsvonden, de officiële opening van de basisschool De Marnewier en een buurtfeest op de Buren. Van de merke-commissie is er een korte inleiding en het programma van de merke. Op zaterdag de volksspelen voor jong en oud, de zondag is er voor het kaatsen en s avonds dansen met de muziek van de Wiko s. Maandag ledenkaatsen. Matinee, speurtocht en Kimswerterjûn. Dan is er een stukje van dhr. Brunia waarin het afscheid van dhr. Roelofsen centraal staat. Vervolgens is er een kort verslag van de opening van de nieuwe school de Marnewier. Logisch vervolg van deze opening is het oprichten van een commissie die zal bekijken wat er gedaan kan worden met het oude schoolgebouw. Bekeken zal worden wat er gedaan kan worden om hier iets op sociaal, cultureel en sportief in onder te brengen, ( Toeval? Exact 25 jaar later staat er dezelfde vraag voor hetzelfde gebouw). Van de ijsclub is er een verslag van een bijzondere ledenvergadering i.v.m. de aanschaf van een verlichtingsinstallatie. Er wordt door de Gemeente geen subsidie verstrekt, dus zal het dorp zelf in actie moeten komen. Op de vergadering worden alvast enkele toezeggingen gedaan. Van de kaatsvereniging een kleine bijdrage met uitslagen van ledenpartijen en van de plattelandsvrouwen is er alvast de agenda voor het aanstaande winterseizoen. Tenslotte zijn er nog de dorpsagenda en nieuws van de administratie en daarmee is de Mienskip van augustus 1981 weer volgeschreven.

21 Omdat ik 1 pagina overhad bij de opmaak van deze Mienskip, heb ik met de computer snel nog even een woordzoeker gemaakt. De woorden hebben uiteraard allemaal te maken met de herfst. U vindt ze horizontaal, verticaal en diagonaal. Veel plezier. Z S T I Y E G S W X G I C P E J Y V L T Z W Q X N Y R R W I U G V X N O B C T B S J R K W K L L I S N I S E B V K B E L M V F U O U T X S J E T R T I C I K X T R E B N X T A Z G F Z E E B O N Y S U V A R A V N G P U W H D E S R U R Z W F P M K R B Q S A V F A V W L C T W M X L W O I O W O P D Y L Y M A D U H I Z N T Q B E M I X S D B D Q Y R K E C A J T E E H Z E N U V E B E G K K E A H H P D Y F N I T T B I S D P R Z A L G N O T E A I X N E E C T T H R I Y Q C E E T U B N C M G R R C A O Z E E H W B H U N I T J U Z E A S A M E T S P E E W C E R P E V V K N Y L W I L T S P R R D Y L L E P B V F L J A D N E P I R F K V E M R H N R J X N D A K E N M E I S E L Q J Y D Z W M U Q L P O N G R D K T N U I N T P I M W O U H C T U X Z F V S W S S V D W F D Y Q H G U I R D A V V V P T P X B V V G S

22 2, 16 en 31 november december en 25 januari en 22 februari en 22 maart en 19 april 2007

23 Boer Jochem breidt biologische activiteiten uit! Met de komst van 3!!! prachtige vrouwen heeft de op een na bekendste boer van Kimswerd zijn activiteiten op dat gebied maar liefst verdrievoudigd. Onder het zware juk van een zwijgplicht, hem opgelegd door door de alleraardigste Yvonne Jaspers, vermijdt Jochem alle contacten met zijn dorpsgenoten. wordt vervolgd. Bron: Anonimieteitenburo Friesland Foto: Paperazzigenootschap Kimswerd

24 Mooie kleurplaat voor de kinderen

25 Teake Post. Teake syn âldelju Klaas en Trijntsje Post kamen hjir lyk nei de oarloch te wenjen op Lyts Surch. In dy snoarje hiene Durk de Vries, ús smid, dûmny Bijleveld en master Brouwer in groepke jonges byinoar skarrele en harren oanfitere om te keatsen. Sa no en dan op snein om prizen. De prizen wiene dan apels en parren fan Jan Westra. Doe t Klaas Post hjir kaam te wenjen, gong dy ek mei dy trije minsken oan de slach. Hy woe doe wat mear en sette ús oan, om alle wiken in pear kear te kompetysjekeatsen. Se makken ús wol sa fûl dat wy alle dagen nei skoaltiid los gongen yn de âld Finne. Sels op it skoalplein keatsten wy as gekken. Dan wol mei in sachte bal, makke fan reepkes fytsbân, oars koe der ris in rút sneuvelje fan de skoalle. Yn dy tiid waard de federaasje fan Wûnseradiel oprjochte en naam Klaas Post it foartou om ús te begelieden. Hy waard in grutte stimulator. De alderbêste út dy tiid waard Johannes Zijlstra. Yn it grutte spul in poerbêsten ien. In jier of wat letter sette Foppe de Vries ek de earste stappen yn dy klasse. Under de jongens kaam ek Enne Rijpma as ien fan de bêsten op ferskate keatsfjilden en waard letter in bêste twadde klasser en sels earste klasser. Hat sels mei dien op de PC. Ferskate kransen kamen yn dy jierren nei Kluerda. Jan van Olst waard ek twadde klasser. Pieter Stellingwerf en Klaas Postma folgden. Teake Post liet him doe ek omraak sjen. By de twadde klassers faak in útblinker en nei in jier of wat waard hy reserve en sels earste-klasspiler. Spitichgenoch bruts hy net troch. Syn knibbel begong op te spyljen en in operaasje folge. Dêrnei wie it út mei syn priiskeatsen. Hy wie doe eins noch te jong, om te stopjen. Foar de keatsferieninmg hat hy mei Enne en Foppe ferskate kearen mei dien oan de bond en ferskillende kearen ha se in priis wûn. Yn Tsjummearum sels ien kear de heechste eare en sa kaam der wer in medalje oan it faandel. Teake syn eigen medaljekast mocht der lykwols ek wêze. As ledekeatser wie hy minder gelokkich. Trochdat hy ien fan de bêsten wie krige hy twa minne maten. Syn opslaan wie net syn sterkste punt en it slagge

26 him dan ek net faak, om troch te dringen nei de finale. Op de lêste P.C. yn Frjentsjer helle de foarsitter syn namme noch oan yn syn rede, dat seit genôch oer de kwaliteiten fan syn keatsen. Yn Harns hat hy him bot ynsetten foar de mienskip en dat ha de boargers fan dy stêd tige wurdearre. Yn Harns wie Teake in bekind persoan. Foar âlderen fersoarge hy Bingo. As jo Teake yn de stêd tsjinkamen klonk der altyd in freonlike groet. Dat sil net mear barre. Ek op de Kimswerter merke sille wy him spitich genôch net wer treffe. Reinder.

27 persbericht Ouderenadviseur in Wunseradiel. Steeds meer ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun leven inrichten zoals zij dat wensen. Daardoor zijn er de laatste jaren allerlei voorzieningen ontstaan die de zelfstandigheid kunnen ondersteunen of bevorderen. Denk maar eens aan de hulp- en zorg voorziening, vervoersmogelijkheden, hulp bij financiën. Het aanbod is ondertussen zo groot geworden dat het voor velen een doolhof lijkt waarin men kan verdwalen. Welke mogelijkheden zijn er voor mij? Kom ik voor die voorziening in aanmerking? Wie kan mij post uitleggen waarvan ik niets begrijp zijn misschien vragen die ook ú bekend voorkomen. Om ouderen te helpen de juiste weg te vinden is er in de gemeente Wûnseradiel vanaf september een ouderenadviseur aangesteld. Haar naam is Foekje Kurpershoek en zij werkt elke dinsdag vanuit het gemeentehuis te Witmarsum. U kunt haar telefonisch bereiken van 9:00 tot 10:30 uur en op deze tijden kunt u ook langskomen tijdens het inloopspreekuur. Natuurlijk kunt u ook een afspraak met haar maken zodat ze bij u thuis komt. Zij helpt u gratis. De ouderenadviseur is een vertrouwenspersoon en onafhankelijk van instellingen en organisaties. Zij staat naast u en helpt samen met u een antwoord op of oplossing voor uw vraag te vinden. De ouderenadviseur is er voor alle inwoners vanaf 50 jaar die zelfstandig wonen in de gemeente Wunseradiel. Daarnaast ook voor hun mantelzorgers. Dus heeft u vragen.bel haar gerust!! (telefoonnummer ).

28 Mienskip nr.5 van 1981 opent met Omé toer waarin het borduurwerk dat juffer Brems maakte voor de vernieuwde consistorie wordt bewonderd. Verder nog het overzicht van het bevolkingsverloop. En dan nu weer een Mienskip jubileum: Reinder Politiek nam 25 jaar geleden de plaats over van dhr. Roelofsen, de redactie begint al een echte veteranenclub te worden! Vervolgens krijgen de lezers een cursus afvalscheiding voorgeschoteld. Tegenwoordig is dit thema bij iedereen bekend, maar toen was dit nog iets nieuws, er wordt uitgelegd dat het afval kan worden verdeeld in vier groepen : komposteerbaar afval, papier, glas en restafval, ook wordt uitgelegd hoe een en ander het beste verwerkt kan worden. Daarna volgt een overzicht van mensen die voor diverse opleidingen een diploma gehaald hebben en wat ze verder gaan doen. Van Dorpsbelangen de mededeling dat er een culturele avond wordt georganiseerd met als thema de opgravingen bij de aanleg van het nieuwe sportterein. Germ Schiphof schrijft een stuk over het probleem van de kleuterschool, aangezien die er niet is in Kimswerd moeten de kleuters elke dag met de bus naar Arum. Eigenlijk een situatie van niks, dus roept hij ouders op om gezamenlijk in actie te komen. Vervolgens een bijdrage over de jeugdclub en over de aktie voor ijsbaan verlichting. Daarna een bijdrage van P. Geel over de aanleg en onderhoud van een natuurtuin om het huis. Ook de aanleg van een composthoop wordt besproken. Daarna volgen enkele korte nieuwtjes van en over vereniging en collecte en sútel-akties. Vervolgens is er een stukje over het eerste restauratie project in het oude dorp, het pand Grutte Reed 5, tegenwoordig bewoond door Saco Hibma. De stichting PIAEM heeft de restauratie uitbesteed aan de fam. Bloemsma uit Achlum, die het werk eind oktober zal afronden. Laatste bewoonster voor de restauratie was Beppe Tetsje die hier 100 jaar werd en vlak daarna verhuisde naar Aylvastate. Vandaag de dag staat het huisje nog steeds bekend als It húske fan beppe Tetsje! Vervolgens nog meer club- en verenigingsnieuws van de kaatsvereniging, veilig verkeer en vrouwenvereniging, Dasokim en de papierophalers.tenslotte is er nog nieuws van de administ tie en daar konden de lezers het in oktober 1981 dan maar mee doen.

29 Zondag 20 augustus werd ik omstreeks 11u s ochtends gebeld door een OKK-lid uit Lemmer. Zij vroeg zich af of het optreden van OKK bij de hoofdklasse kaatspartij wel door zou gaan, in verband met het noodweer. Ik had geen idee waar zij het over had. In mijn woonplaats, zo n 12 kilometer van Kimswerd, was het stralend mooi weer. Ik verzekerde haar dat het door zou gaan, en dacht eventjes dat de weersomstandigheden in Lemmer misschien wat extra aangedikt werden, omdat de vrije zondagmiddag liever op een andere manier dan toeterend doorgebracht werd..(sorry G, helemaal verkeerd gedacht!) Toen ik om twintig voor 2 Kimswerd binnenreed, was het redelijk bewolkt, maar wel droog. OKK moest om kwart voor 2 op de muziektent zijn, zodat we om 2 uur konden spelen, dus ik liep gelijk door naar het veld. Om precies kwart voor 2 vielen de eerste dikke regendruppen naar beneden, en 10 seconden later stonden we met zijn allen in een soort wolkbreuk. Dit stortdouche-effect hield behoorlijk aan, dus het duurde maar even en er stond geen kaatser meer op het veld. Alle leden van OKK verzamelden zich in meer of minder doorweekte toestand in de feesttent. Het Lemster OKK-lid vroeg zich terecht af, hoe ik erbij kwam dat het in Kimswerd mooi weer was, ditzelfde weer was in haar woonplaats al de hele dag aan de gang. Dat beloofde weinig goeds voor het kaatsen en ons toeteren. Toch besloten we rond 2 uur naar de muziektent (een hele mooie wagen, door Jannie geregeld via Witmarsum) te rennen en onze instrumenten klaar te zetten. Dan konden we tenminste gelijk beginnen te toeteren bij het eerste teken van een opklaring. De opklaringen lieten op zich wachten, dus toen zomaar een mars ingezet. Na de mars riep de voorzitter van het kaatsbestuur om, dat er een half uur gewacht zou worden op beter weer. Zou het blijven regenen, dan zou de hele partij afgeblazen worden. Zou het echter na een half uur droog genoeg zijn om de wedstrijd te hervatten, en het zou daarna weer beginnen te regenen, dan werd alsnog alles gestaakt. Dat zijn geen leuke mededelingen. Vooral niet voor het kaatsbestuur dat lang van te voren bezig is zo n hoofdklassepartij voor te bereiden. Maar ook niet voor de exploitanten van de feesttent,

30 oliebollenkraam en patattent, die op de zondag toch een groot deel van hun omzet moeten behalen. En voor OKK zou het toch ook een behoorlijke strop zijn, want wat moet je doen met je verloting, en vooral: hoe gaat het dan verder met de lotenverkoop? Een half uur wachten leek ons niks, dus werd het volgende stuk op de stander gezet. En, wonder boven wonder: de zon brak door! En geloof het of niet, het is tot en met de finale droog gebleven, het noodweer werd pas tijdens de prijsuitreiking weer hervat. Tijdens de pauze voor de finale werden zoals altijd de prijswinnaars van de OKK-verloting omgeroepen. Iedereen op het veld kon weer kans maken op schitterende prijzen door een lootje te kopen bij onze trouwe lotendames Hillie & Willy. Alle prijzen zijn inmiddels uitgegeven, dus als u nog lootjes heeft hangen op het prikbord in de keuken, kunnen ze nu bij het oud papier. Voor de mensen die toch graag willen weten hoe dicht ze er deze keer bij zaten, volgt hieronder de uitslag: De 1e prijs, een Expert waardebon t.w.v. 125,- is gevallen op lotnummer De 2e prijs, een HEMA-waardebon t.w.v. 75,- is gevallen op lotnummer De 3e prijs, een GAMMA-waardebon t.w.v. 50,- was voor de bezitter van lotnummer 2922, en ten slotte de 4e prijs, de PHILIPS headphones voor CD of MP3 is afgehaald door de gelukkige koper van lotnummer Twee van de vier winnende lotnummers zijn in de voorverkoop gekocht, de andere 2 tijdens de Merke op het veld. Een simpel en statistisch absoluut incorrect rekensommetje leert dan het volgende: Als je een lot koopt in de voorverkoop, heb je 50% kans op een prijs. Als je een lot koopt op het veld, heb je ook 50% kans op een prijs. Als je dus eerst loten koopt in de voorverkoop, en dan op de zondag van de merke ook nog eens op het veld, heb je 100% kans op een prijs! Voor iedereen die nu buiten de boot viel: doe er volgend jaar je voordeel mee! De woensdag na de merke was het gelukkig droog, want we hadden weer een openluchtoptreden. We waren gevraagd om de zwemvierdaagse in zwembad

31 Mounewetter te Witmarsum muzikaal op te luisteren. Op de een of andere manier was de concentratie niet bij iedereen helemaal optimaal. Dat kan iets te maken hebben gehad met de aanwezigheid van dames in badpak vermoed ik, we zijn niet zo n schaars gekleed publiek gewend. Op zaterdagavond 23 september togen een flink aantal OKK-leden naar Lemmer, waar ons lid Greta en oud /ex/reserve/inval-lid Gert Jan vierden dat ze al 20 jaar gelukkig met elkaar waren. Het leek ze leuk als wij dat met ze vierden, en het leek ons weer leuk om dan als verrassing gelijk ook maar een stukje te toeteren. (waar heb je anders tradities voor) Gert Jan en Greta hadden echter voor ons ook een verrassing in petto: ze waren de dag ervoor getrouwd! Wij waren dus ineens op een huwelijksfeest beland. Leukere verrassingen bestaan er bijna niet! De beslissing om te trouwen is niet echt hals over kop genomen, dus ik ga ervan uit dat het een lang en gelukkig huwelijk wordt. Gert Jan en Greta, nogmaals enorm gefeliciteerd! Ons eerst volgende openbare optreden zal zijn op 4 november, op het festival van de federatie voor muziekverenigingen Wunseradiel. Dit festival wordt al sinds jaar en dag in de Hervormde Kerk in Makkum gehouden. Op 2 achtereenvolgende avonden brachten alle korpsen uit Wunseradiel 3 stukken, die dan beoordeeld werden door een professioneel jurylid. Dit jaar heeft de organisatie van het festival gekozen voor een hele andere (veel leukere!) opzet. Op zaterdag 4 november zullen tussen en 22.00u 13 korpsen uit onze gemeente een optreden verzorgen in de Gearhing in Parrega. Zij krijgen 45 minuten per korps, en zijn vrij om binnen die tijd een zo representatief mogelijk optreden te verzorgen. Er mag gewerkt worden met solisten, thema s, kostuums, enz., daar is iedereen vrij in. Professioneel jurylid Jacob de Haan (componist) zal elk korps op de muzikaliteit van de uitvoering (zuiverheid, dynamiek, techniek, enz) beoordelen en een publieksjury, samengesteld uit leden van alle deelnemende korpsen, beoordeelt het uiterlijk van het optreden: hoe komt het korps op, hoe is het programma opgebouwd, wat is er met de aankleding gedaan, hoe is de presentatie. Er zal een publieksprijs (gebaseerd op het oordeel van de publieksjury) en een

32 vakjuryprijs uitgereikt gaan worden. OKK moet volgens het (voorlopige) programma rond drie uur s middags optreden. Wij willen iets doen met filmmuziek, en zijn druk aan het brainstormen over rode lopers, Oscaruitreikingen en paparazzi. Ik denk dat deze festivalopzet niet alleen voor de deelnemende muzikanten een stuk leuker is, maar ook voor het publiek. In de oude opzet had iedereen gratis toegang, ik heb geen idee of dat nu nog zo is, maar ik denk dat het voor fanfare en harmonieliefhebbers hoe dan ook de moeite waard is om op 4 november naar Parrega te rijden. Mocht u nu niet naar Parrega kunnen komen, dan zien we u misschien op kerstavond op de Buren. We zijn namelijk van plan om daar voor de 5e achtereenvolgende keer een openlucht kerstconcert te houden. We zijn natuurlijk wel afhankelijk van het weer, dus houdt tegen die tijd het mededelingenbord naast de brievenbus in de gaten. Helemaal ver vooruitlopend op de zaken wil ik ook nog even melden dat u ook alvast maandag 1 januari 2007 in uw agenda kunt zetten. Dan kunt u tussen en 17.30u van ons genieten tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert. Daarover later meer. Tot zover, Tine Moudekrûper (Dyksterbuorsterleanster gekkepraat) Stek, sei de gek, in snoek gjin finger yn e bek.

33

34 Anne Zwerver. Hast alle Kimswerters koene Anne. Hij wenne nei it ferstjerren fan syn mem allinne yn it dûbel hûs oan de seedyk op Dyksterbuorren. Syn heit wie hjir nei syn trouwen út de Lemmer wei kommen te wenjen en waard ien fan de seefiskers fan Kimswerd. Anne sette nei de legere skoalle ek nei see en hat letter mei syn heit jierren op in trawler fiske. Op in stuit binne se yn in regeling gongen en moast it skip oan de ketting. Anne moast nei wat oars omsjen. Hy hat jierrenlang útsmiter west yn in bar yn Harns. Foar dat fak wie hy knipt. Hy wie sa sterk as in dyk en net ien soe him ferifelje. Yn 1975 wie de flaggemêst op de toer oan ein en moast ferfongen wurde. Dat hat in hiele operaasje west. Anne wie der efter kommen dat se ferlet hiene fan in stevige mêst. No dy hie hy wol lizzen. Syn grutste hobby wie bûtsykje en sadwaande hie hy in manske stôk út see helle. In geve dikke en lange rûne balke. Trije man ha it ding ynspektearre, mar kamen al gau ta de konklúzje dat hy te swier wie. Trije sterke keardels koene him amper tille en it koe neat wurde. Anne kaam mei it foarstel dat hy de mêst allinne wol yn it doarp bringe soe, mar dan moasten dy trije man him dy balke wol op de skouder lizze. Dat gong oan. Ze tochten dat it neat wurde soe, mar dat besloech oars. Anne pakte syn âld fyts en gong op it sadel sitten. Doe moasten dy mannen de balke sa op de skouder manouvrearje, sadat dy yn evenwicht lei. Doe t it ding ienkear goed teplak lei sette Anne nei in lyts triuwke út ein. Foardat se der erch yn hiene sette hy de spurt der yn en wie it swiere gefaarte samar yn Kimswert. Hy hat him netsjes op it tsjerkepaad lein en fytste gemoedereard werom nei hus, krekt as wie der neat bard. Ferwûndere seagen de mannne nei dy swier peal, want no moast dat ding wol nei boppen yn de toer, want se woene no net belies jaan. In pear dagen letter ha se mei help fan de timmerman nei in protte gewrot en gestin it gefaarte troch ien fan de kloksgatten skood. Swiere takels hongen yn de toer en nei in protte gemoard kaam alles boppe. Se moasten earst wol in stik út de souder seagje om him omheech te krijen. No stiet hy dêr noch en as jim de flagge op de toer sjogge,

35 sit dy noch altyd oan dy swiere balke fan Anne. Anne wie in eigensinnich en appart man, dy t krekt as syn heit fol siet mei ferhalen. Hy paste net sa bot op him sels en dat soarge derfoar dat hy op in stuit slim sûkersykte krige. Nei ferin fan tiid sloech dy sykte slim ta en moast hy in part fan syn foet kwyt. Ien ding woe hy al. Hy soe op de hichte bliuwe fan it nijs. Doe t der noch twa tillefyzje netten wiene hie hy twa tastellen opelkoar stean en faak beide oan Hy miste sa neat. Fierder wie hy goed belêzen. Hy wist fan alle Fryske skriuwers alle boeken te neamen. As de boekekroade lâns kaam wie hy in bêste klant. Kocht resolút in stikmannich boeken en betelle royaal. Doe t de gûne de euro waard hat hy ferskate ferienings in dofke jild jûn. Net ien mocht witte wa de skinker wie. Syn grutste fijân wie Rykswettersteat. Al yn 1980 sieten se him dwers. Se woene syn hûs plat ha, de nije dyk moast der lâns. Hy koe dan jild krije foar in nij hûs, mar dat woe hy út noch yn net. As ik it der mei him oer hie sei hy allinne: oer myn lyk! Dy striid hat hy net winne kinnen., De âlde fikershokken, de alderlêsten fan Dyksterbuorren, moatte der no wei, mar syn tempel mei stean bliuwe. Ek no noch. Dit jier sloech it grutte needlot ta. Hy rekke mei syn ynfalide karre mei de brêge yn de djippe feart en nei in goed oere ha se him der uthelle. Trochdat syn foet swier ferwûne wie moast hy letter dochs nei it sikenhûs. Dêr fielde hy him net thús en woe perfoast nei hûs. Dat hie net moatten. No t Anne de holle earder del lein hat as Rykswettersteat, sil it hûs wol plat gean tink ik. Kimswert en Dyksterbuorren moat wer in bysondere en kleurige dorpsgenoat misse. Hy waard 65 jier. Op 22 november sille wy him net wer foar de stemtafel sjen. Tiden koe hy dêr dan omstifelje. Syn krityk op de ferskate partijen wie faak net mak. Reinder.

36 In navolging van Leeuwarden en Drachten nu ook een Alzheimer Café in Sneek. De feestelijke opening was op dinsdag 19 september om uur. De opening werd verricht door Dr. D. Sipsma, grondlegger van de sociale geriatrie in Nederland en medeoprichter van Alzheimer Nederland. Op de derde dinsdag van de maand is het Alzheimer Café open vanaf tot uur. U vindt het Alzheimer Café in De Poort Oud Kerkhof 11 te Sneek, tel Toegang gratis, kom dus gerust eens langs. Gratis parkeergelegenheid op Oud Kerkhof of op het Martiniplein (1 minuut lopen). Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. De gasten praten met elkaar over dementie, dingen die men meemaakt en/of mogelijkheden voor hulp en dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Of iemand nu bang is om dement te worden, onlangs heeft gehoord dat hij dementie heeft of zorgt voor een dementerende, u bent van harte welkom. Alle gasten leren en profiteren van elkaars ervaringen en kennis.elke maand wordt er door middel van een thema informatie verstrekt door deskundigen. Data: 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december Alzheimer Café is een initiatief van Zorggroep Plantein, Zorggroep Tellens, GGZ Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis, Thuiszorg Zuidwest Friesland en Timpaan Welzijn. Informatie kunt u opvragen bij Timpaan Welzijn, De Poort tel of mailen naar

37 Uit de oude doos. Opdiepen uit herinneringen aan vervlogen gebeurtenissen kwam vanuit de oude doos nog een prentje te voorschijn betreffende een opname van de kinderoperette Repelsteeltje welke mede met de Cantate een lentedag en een éénactertje van de geleende koekepan op 23 en 25 februari 1943 tot uitvoering kwam en op de bovenzaal van herberg de Grote Pier zijn beslag vond. Met als uitbater Izaak van der Ley, regisseur Klaas Doekes Anema, de pianobegeleider Barend de Groot en de voorzitter Marten Halbersma van de zangvereniging werd met een 45 tal nog schoolgaande kinderen een uitvoering op de planken gebracht die in oorlogse moeilijke tijden tot stand werd gebracht. Een prestatie van groot formaat die onder grote publiekelijke belangstelling twee avonden volle zalen trok. Door de vermommingen van de meespelende kinderen is het moeilijk om

38 nog wat gezichts herkenning te ontwaren, maar wel is nog bekend dat Repelsteeltje vertolkt werd door: Anna van Straten die onder andere zong Ik ben zo blij dat niemand weet Dat ik Repelsteeltje heet Bedenk het wel bedenk het goed Het is een naam, het is een naam, die wonderen doet. Vast zijn er onder ons ouderen die in gedachten nog wat herkenbaar mee kunnen zingen en terugdenken aan de cantate Lentedag de eenacter van de geleende koekepan met bovenal Repelsteeltje en die deze operette nog altijd een warm hart toedragen. Misschien komt Repelsteeltje met de huidige generatie nog eens terug en zal de koekepan de lentedag en Repelsteeltje weer ten tonele verschijnen. Hille Geboren Dido 3410 gram 50 cm Hoera ik heb er een zusje bij en ze is geboren op haar verjaardag zeventien augustus tweeduizendenzes Toine Dochter van: Tonny Muizer en Jeanette Zeilstra Simon Sipmastraat 3a.

39 Om hûs en hear yn Milford, New Hampshire Het is 27 juli 2006 als ik dit stukje schrijf. Het weer is broeierig en zo nou en dan hebben we zo n typische regenbui. Het komt neer met bakken vol en dan is het weer over. Gewoon voor deze tijd van het jaar met temperaturen van graden. We zijn gelukkig geweest tot nu toe dat we geen hagel hadden. Iets wat ook gewoon is in zomertijd. Een week geleden vielen er in een naburig stadje hagelstenen ter grootte van kaatsballen en alle auto s die buiten stonden kregen deuken van dat harde ijs. Wij hadden in het voorjaar en het begin van de zomer nogal wat regen. Hier in Milford hadden we van begin april tot nu toe 750 millimeter en het heeft gevolgen waar je eigenlijk nooit bij stil staat tot het gebeurt. Zoals: wij verbranden hout in de winter voor verwarming. Elk voorjaar kopen we dat hout van een houtboer. We stapelen dat hout op buitenshuis om het te laten drogen en tegen de tijd dat we het nodig hebben is het goed droog en brandt uitstekend. Dit voorjaar met al die regen was de grond te drassig voor het zware materiaal van de houtboer om bomen te oogsten en dus krijgen we ons hout laat en het heeft waarschijnlijk niet genoeg tijd om voldoende te drogen en dus brandt het niet zo goed. Toen generaal Eisenhower president werd besloot hij dat we een nieuw en beter wegennet nodig hadden en zo begon in juni 1956 de aanleg van het zogenaamde interstate highway system. Uiteindelijk werd er zo n km. weg gebouwd. New Hampshire kreeg 360 km. en die weg verbond het zuiden met het noorden. Het is ironisch dat de aanleg van dit wegen systeem de groei van passagiers en vrachtvervoer zo stimuleerde dat op plaatsen het verkeer stagneert en dat er niet genoeg geld is voor het onderhoud. Wicca is de naam van een van de ongeveer 40 religies die hier als bonafide religie worden erkend. Het is een religie die ouder is dan de christelijke. De praktijken zijn georiënteerd op de natuur. De aanhangers van Wicca noemen zichzelf Wiccans en ik denk dat de beste vertaling is heks. Er zijn

40 zo n Wiccans in de V.S. De meeste mensen hier beschouwen de Wiccans met een houding van nou ja, als je dat nou leuk vindt, best hoor. Het is niet altijd zo geweest. In 1962 in een stadje genaamd Salem in de staat Massachusetts werden 20 mensen opgehangen en 200 tot gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van hekserij (witschcraft). In Schotland werden 100 mensen gedood in de vijftiende en zestiende eeuw voor hekserij. We hadden hier in Milford voor een maand of wat een winkel waar je allerhande Wiccadingen kon kopen en de Wiccans (mannen en vrouwen) waren zeer bereid met je te praten. Interessante mensen. Ze vertelden me bijvoorbeeld dat als de volle maan op een plas water schijnt en als je dan je vinger in het water steekt, dat je dan de macht van de maan met je vinger kan absorberen en die kracht kan je dan over je hele lichaam verspreiden. New England runs on ducktape and bagbalm, ofwel New England loopt op ducktape en bag balm. Dat moet ik even uitleggen. Ducktape is een plakband die gemaakt wordt van sterk linnen (canvas) met een soort lijm aan een kant. De naam komt van duct, wat buis betekent. Bijvoorbeeld een buis die hete lucht vervoert in een verwarmingssysteem heet duct. Om verlies van energie te voorkomen wordt zo n duct met isolerend materiaal omgeven en dat spul wordt op zijn plaats gehouden met ducttape. In de volksmond werd dat al gauw ducktape of ductape. Het komt in spoelen, doorgaans 5 cm. wijd en allerhande lengtes. Sterk spul, je kunt er allerhande dingen mee repareren of bijelkaar houden. Bagbalm is een zalf die bestaat uit vaseline en een antibioticum. Het is oorspronkelijk een zalf die gebruikt wordt om de uiers en tepels van melkkoeien te behandelen als ze zweren hebben. Op de verpakking staat nadrukkelijk dat het alleen voor beesten is, maar iedereen gebruikt het voor schaafwonden, voor ruwe handen enz. Ductape en Bagbalm zijn dus elementaire dingen en New England staat bekend om haar voorkeur dagelijkse problemen op te lossen met elementaire middelen. Zoals we hier zeggen: keep it simple, stupid, ofwel: hou het eenvoudig domoor.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com voor een partijtje of een feestje. Voor de kunst of een lekker koppie thee. Een lekker ijssie of een kamer. Bij Manie kun je altijd terecht dat weet je. OM E TOER. Zo, daar ligt ie

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Jan Timmer, in nij-ljochter

Jan Timmer, in nij-ljochter Jan Timmer, in nij-ljochter troch Reinder J. Politiek Jan Johannes Timmer libbe fan 1859-1923. Hy wie boer yn Kimswert op Heemstra-State. Dizze man hat in soad ynfloed hân op it buorkjen fan de boeren

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Poppenwierster Courant

Poppenwierster Courant Poppenwierster Courant Jaargang 22, nummer 2 WOLKOM THÚS Pagina 3 Pony s Pagina 4 Interview Pagina 6 PLAATSELIJK BELANG POPPENWIER Recept Pagina 10 Grote belangstelling Rouwbeurs van De Kistemakker in

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie