Notitie. Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart uur. Kopie aan: Betreft: Inventarisatie en advies doorstroom

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart 13.00 uur. Kopie aan: Betreft: Inventarisatie en advies doorstroom"

Transcriptie

1 Notitie Jeugd Team Beleid Van: F.T. de Bruin-Dragt Fax: (010) Telefoon: Aan: Rotterdamse onderwijsbestuurders, t.b.v. overleg 14 maart uur Bezoekadres: Librijesteeg 4 Rotterdam Postadres: Postbus KS Rotterdam Kenmerk: 12JOS06334 Kopie aan: Betreft: Inventarisatie en advies doorstroom Op 12 januari werd tijdens de bijeenkomst van de Programmaraad Beter Presteren met het hoger onderwijs geconstateerd dat veel uitval in vervolgonderwijs ontstaat door achterstanden op taal en rekenen, maar ook door verkeerde studiekeuze en verwachtingen. Er is behoefte aan een structurele aanpak op dit gebied, nu wordt te veel gewerkt op projectbasis. Met de invoering van de landelijke referentieniveaus taal en rekenen voor primair onderwijs tot en met mbo in het achterhoofd wordt de urgentie om tot een algemene structurele totaalaanpak te komen alleen maar groter. Afgesproken is dat er een inventarisatie wordt gedaan door JOS in samenwerking met de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent. Er is daarom een online enquête verstuurd naar bestuurders en medewerkers van onderwijsorganisaties en gemeente. Tot 24 februari kon de enquête worden ingevuld. De resultaten van de inventarisatie zijn binnen en zullen in deze notitie samengevat worden, gevolgd door een voorstel ter bespreking op 14 maart aanstaande. Onderzoeksresultaten Op moment van schrijven zijn er 28 bruikbare doorstroom projecten/programma s ingevuld. In de bijlage bij deze notitie staat een overzicht van de 28 projecten/programma s. Wat opvalt aan de reacties is dat er projecten in de volgende categorieën zijn: (taal/reken)projecten binnen één onderwijssoort om leerprestaties te verhogen Studiekeuze/loopbaanbegeleiding en mentoring Samenwerking/deskundigheidsbevordering docenten Administratieve projecten (gegevensuitwisseling over o.a. inschrijvingen) Sectorspecifiek waarbij er verwevenheid is tussen het onderwijs aan de toeleverende en afnemende kant. De laatste categorie is het vaakst structureel gefinancierd en het vaakst succesvol door een intensieve samenwerking van docenten en studenten. Structurele financiering komt vooral voor bij de en projecten. Bij deze projecten is sprake van verwevenheid in de curricula waardoor het gemakkelijker structureel te bekostigen is. Het zijn succesvolle projecten maar door de sectorale focus niet toepasbaar om binnen de hele onderwijsinstelling de doorstroom te verbeteren. Er kan immers ook sprake zijn van intersectorale doorstroom.

2 Blad: 2/7 Opvallend is dat er veel projecten gemeld zijn en slechts een enkel vo-hbo/wo project, voornamelijk studiekeuze/peercoach projecten. Bovendien worden de vo-hbo/wo projecten vanuit het hoger onderwijs opgezet zonder actieve participatie van het vo. Conclusie Uit de evaluatieresultaten blijkt dat geen van de projecten en programma s een voldoende nuttige bijdrage levert aan het versoepelen van de overgang tussen schoolsoorten. Resultaten bestaan vooral uit elementen die deels bijdragen aan een soepele doorstroom; een betere samenwerking tussen docenten, een beter beeld van wat er van studenten in een andere schoolsoort verwacht wordt, het delen van informatie, een verkort programma voor mbo-ers, etc. Het doel van de inventarisatie was het zoeken naar een goed voorbeeld dat structureel ingezet kan worden om studiesucces te verhogen in vervolgonderwijs door achterstanden op taal en rekenen aan te pakken, maar ook door verkeerde studiekeuze en verwachtingen te voorkomen. Met dat doel in het achterhoofd kan geen enkel project of programma op geen enkel overgangsmoment de toets der kritiek doorstaan! Omdat elk project slechts een deel van mogelijke problematiek aanpakt wordt slechts marginaal een bijdrage geleverd aan het verhogen van het opleidingsniveau. Concluderen dat er op bepaalde overgangsmomenten maar een deel van de problematiek speelt kan met deze gegevens niet. Voor de meeste overgangsmomenten zijn namelijk projecten van verschillende categorieën (administratie, studiekeuze, taal etc.) bekend. Op basis van de verkregen informatie kunnen wel de voorwaarden voor een totaalaanpak opgesomd worden. Voorstel voorwaarden totaalaanpak Wij stellen voor dat u instemt met de voorwaarden voor een totaalaanpak, zoals die hieronder zijn geformuleerd. Een belangrijk uitgangspunt is dat er op dit moment over de overgangsmomenten (incl. de verschillende leerwegen),, havo/vwo-hbo, en vwo-wo geen instellingsbrede/bestuursbrede afspraken in Rotterdam zijn. Het ontvangende en het toeleverende onderwijs bepalen samen: Onderwijsinhoudelijk: Wat het noodzakelijke instapniveau aan taal, rekenen en studievaardigheden op het ontvangende onderwijs, conform de methodiek van de referentieniveaus en hoe deze zich verhouden tot de vastgestelde referentieniveaus/ wettelijke eisen en het eindniveau van het toeleverende onderwijs. Daarnaast bepalen ze het huidige instapniveau en bepalen welke inspanningen geleverd moeten worden om de leerlingen op het noodzakelijke instapniveau te krijgen. Hiertoe wordt informatie over curriculum, toetsing en resultaten in toeleverend en ontvangend onderwijs gedeeld. Op basis van redenen van studieuitval: 1. Een visie op loopbaanoriëntatie waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan het identificeren van talenten, motivatie en interesse van de jongere, methoden om kennis te maken met opleiding en beroep ten behoeve van een realistisch beeld 2. Een identificatie van de aard en inhoud van de begeleiding, inspanningen en activiteiten die de jongere vooraf, tijdens en na het overgangsmoment nodig heeft om sociaal en praktisch een soepele overstap te maken. Vooral voor vmbo: het loopbaanperspectief van de jongere, de doorlopende leerlijn, tot en met de eerste functie op de arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk hierbij vervolgonderwijs en/of het werkveld te betrekken. Hoe voorgaande doorwerkt in de rol, taak en competenties van docenten voor, tijdens en na de poort en welke inspanningen nodig zijn om de docent daar te krijgen. De (on)mogelijkheden om inschrijfgegevens en studieresultaten administratief uit te wisselen zodat het ontvangende onderwijs een beeld heeft van sterke en zwakke vakken bij een leerling en het toeleverende onderwijs teruggekoppeld krijgt hoe de student presteert tot een jaar na de overgang.

3 Blad: 3/7 Welke gevolgen veranderingen in rijksbeleid hebben, zoals de referentieniveaus, het beleid van de onderwijsinspectie, Focus op Vakmanschap (mbo) en Kwaliteit in Verscheidenheid (HO), op het niveau van de jongere en de eisen aan dat niveau voor en na de poort (kansen en beperkingen vanuit het systeem). Op basis van de voorgaande punten wordt bepaald door welke organisatie welke inspanning geleverd moet worden op de doorstroom te verbeteren, idealiter voor de overgang tussen schooljaren en Specifieke adviezen per overgangsmoment Po-vo Gezien de lopende gesprekken tussen FOKOR en de gemeente Rotterdam over de overgangsprocedure po-vo, zal aan deze partijen slechts een advies op inhoud gegeven worden. Advies aan FOKOR en de gemeente: 1. Zet in op een totaalaanpak, en 2. neem bevindingen mee uit Doorlopende leerlijnen, Literatuurverkenning voor het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid/Zuid Werkt! Thema Talentontwikkeling door deelnemers van de Kenniswerkplaats, Risbo en Zadkine. In deze bevindingen wordt aangedrongen op begeleiding van de leerling bij sociale en praktische zaken in het overgangsmoment, gedegen schooladvisering, programmatische afstemming tussen po en vo, samenwerking en overleg tussen docenten in het kader van toelating en gegevensoverdracht (goed voorbeeld is de povo-procedure uit Utrecht). Vmbo-mbo In de hierboven genoemde literatuurverkenning Doorlopende leerlijnen is ook het onderzocht. Daar concludeert men dat samenwerking geconcentreerd moet zijn rond tenminste de volgende thema s: studie- en beroepenkeuze en een betere aansluiting op het gebied van studievaardigheden zoals elementen van competentiegericht onderwijs in het vmbo ter voorbereiding op het mbo. 1. Heb aandacht voor de thema s: studie- en beroepenkeuze en een betere aansluiting op het gebied van studievaardigheden. Aandacht voor deze thema s zorgt voor hogere en andere eisen aan docenten. In het programma Aanval op Uitval is een van de lijnen het versterken van in- en doorstroom naar het mbo. In dat kader loopt het project Rijnmond stapt over: invoer Intergrip in de regio Rotterdam, zijn de mbo punten genoemd en is de link gelegd met de elementen ouderbetrokkenheid en vakantiescholen uit het programma Beter Presteren. Een andere lijn in Aanval op Uitval is het stimuleren van de juiste loopbaan- en beroepskeuze gericht op de arbeidsmarkt waaronder een aanpak loopbaanoriëntatie. 2. Zo mogelijk aansluiten bij de bestaande overlegstructuur van Aanval op Uitval 3. en, net als bij po-vo, het klemmende advies om naar een totaalaanpak te kijken. Onder totaalaanpak wordt in dit geval ook verstaan de overgangsmomenten binnen het mbo en, naast de arbeidsmarkt, betrokkenheid van het hbo om de jongere perspectief te kunnen bieden.

4 Blad: 4/7 Voorgestelde besluiten Aan de deelnemers van het overleg op 14 maart het verzoek besluiten te nemen over de volgende punten: 1. De voorwaarden voor een totaalaanpak zoals hierboven beschreven vast te stellen. 2. Voor po-vo en beschreven adviezen actief mee te nemen en huidige samenwerking uit te breiden. 3. Voor de overgangsmomenten vo/ en vwo-wo een werkgroep te formeren; en deze samen te stellen uit een afgevaardigde uit toeleverende en ontvangende onderwijsorganisaties, de gemeente, het vervolgonderwijs en eventueel andere belanghebbenden. De gemeente biedt aan de bijeenkomsten voor beide werkgroepen te organiseren. 4. De werkgroepen de opdracht mee te geven voor juni een plan van aanpak gereed te hebben waarin helder staat aangegeven wie welke inspanning zal leveren op welk moment. 5. Begin juni de plannen van de werkgroepen onderling te delen om te borgen dat deze op elkaar aansluiten en te bezegelen dat implementatie van start kan.

5 Blad: 5/7 Bijlage: Respons op de enquête; een overzicht van gemelde projecten/programma s en een overzicht van positief geevalueerde en voortgezette projecten. Wat is de naam van het beleid/project/programma Overgangsmoment Welke organisaties zijn betrokken? Brugkwartaal: doorstroom mbohbo Next Step als structureel onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding. voor alle studenten. Een aantal opleidingen heeft structureel contact met vervolgonderwijs. doorstroom MBO -HBO leerafdelingen in de zorg Rotterdam Academy Succesvol doorstuderen wiskunde bijspijker en natuurkunde bijspijker STC-Group Samenwerkingsovereenkomst beroepskolom Sport in Zuidwest Nederland schakelprogramma (voorheen kopvoetklas mbohbo) Programmaraad Talentenklas de werktitel was 'van taalprofielklas naar taalprofielschool' po-vo Hogeschool Rotterdam. ISO = SPH. CMV. Pedagogiek. MWD W.b. doorstroom in Next Step: Hogeschool Rotterdam. InHolland. Haagse Hogeschool. Mondriaan. Albeda. Zadkine. Da Vinci. ID College. HR Rotterdam en de HAN in Arnhem Zadkine. Albeda. Hoornbeeckcollege. Hogeschool Rotterdam. zorginstellingen in de regio Rijnmond Zadkine. Albeda. Hogeschool Rotterdam ROC Mondriaan & De haagse Hogeschool Haagse Hogeschool (Academie LO en Sportmanagement) en de opleidingen Sport en bewegen van de ROC's Albeda College. Zadkine. Mondriaan. Cios Goes en ID College Zadkine. Albeda. Davinci. Hogeschool Rotterdam Civom. Hogeschool Arnhem Nijmegen. HR. Albeda College. Zadkine. Davinci College. ID College. Mondriaan De CED-groep. De scholen met een taalprofielklas (Junior Middeland. Calvijn. Hildegardis mavo). Scholen met een taalbrugklas (Vos Vlaardingen) een kop-voetklas of andere taalschakel (Topklas Zwijndrecht, Taalwerkplaats Emmen, Masterklas Nieuw Zuid.) Werkgroep doorstroomprocedure po-vo gemeente FOKOR en schoolbesturen VM2 OSG Schiedam. Carre college. Zadkineen CED-groep voor begeleiding van de werkgroep Nederlands bij het uitzetten van de lijn en eenmalig advies aan werkgroep Rekenen en Engels

6 Blad: 6/7 project Verbetering aansluiting sector horeca Mbo punten Rijnmond stapt over: invoer Intergrip in de regio Rijnmond Kenniscentrum (Kenwerk) Vereniging scholen horeca onderwijs (VSHO) Bedrijfsleven Diverse vo scholen (er zijn 25 mbo punten) albeda en Zadkine Alle vo- en mbo-scholen en gemeenten in de regio MBO punten De MBO Theaterschool. Leren in de context van het beroep. 25 locaties van vmbo scholen. de twee ROC's namens de MBO scholen ROC Albeda College en Stichting Hofplein Rotterdam VMBO-MBO: doorgaande leerlijn/vm2 en vakschool i.o. vmbo's CVO en LMC Programmalijn Doorstroom en Doorlopende Leerlijnen vmbo Programmalijn Doorstroom en Doorlopende Leerlijnen vmbo Programmalijn Doorstroom en Doorlopende Leerlijnen vmbo (DDL) Projectprogramma 'Studiesucces voor iedereen' Afdeling Aansluiting. De accountmanagers Aansluiting van de dienst Communicatie & Externe betrekkingen brengen het vo/ mbo en hbo met elkaar in contact en stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en trajecten die de aansluiting van de vooropleiding op de opleidingen van Hogeschool Rotterdam verbeteren. vmbo- vmbo- vmbo- Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam Hogeschool Rotterdam. De programmalijn valt onder het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de HR. Hogeschool Rotterdam Het programma DDL is één van de vier programma's van het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de HR. Rotterdams (Taal) Effect vo BOOR. LMC. CVO. JOS. CED-Groep Hogeschool Rotterdam en. via onze accountmanagers Aansluitingsvraagstukken (wat een structurele taak is) het toeleverend vo vo/ en mbo De overstap, doorstroming nieuwkomers 16+ Elkaars taal spreken Mentorenprogramma vo/ vo-mbo vo-mbo vwo-wo Voortgezet onderwijs en mbo in de regio. CED-groep. VMBO Nieuw Zuid (ISK putsebocht. ISK Nachtegaalstraat),ISK Wolfert van Borselen. ISK Carre College,ISK VOS Vlaardingen. diverse opleidingen Zadkine. Albeda/Zadkine/ Melanchthon/Pentacollege Erasmus Universiteit en een aantal Rotterdamse vo-scholen

7 Blad: 7/7 Projecten die positief geëvalueerd zijn en worden voortgezet zijn: Wiskunde bijspijker en natuurkunde bijspijker ( STC); de animon stijgt bij een goede roostering in het mbo en de studenten zijn tevreden omdat het ze helpt het 1 e jaar hbo soepeler door te komen. Samenwerkingsovereenkomst beroepskolom Sport in Zuidwest Nederland (); mbo-ers krijgen als groep een verkort maatwerkprogramma. VM2 handel/verkoop (); de samenwerking tussen docenten zorgt voor een beter beeld van elkaars opleiding en wat er van de leerlingen wordt verwacht. Leerafdelingen in de zorg (), dit experiment heeft niet alleen diverse publicaties opgeleverd maar ook een goede afstemming van verwachtingen en mogelijkheden. Het vereist professionaliteit van de opleiders. Rotterdams (Taal) Effect (VO jaar 1 en 2); door de keuze voor een toets en de mogelijkheid om met elkaar te verdiepen op basis van concrete resultaten, plus de externe input van CED is de bereidheid toegenomen om van elkaars te leren en met elkaar te delen. Programma Studiesucces voor iedereen (vo/ incl. 1 e jaar);acceptatie binnen de organisatie en waardering van studenten, docenten en directie. Tevens een voldoende oordeel bij een audit van OCW. Afdeling aansluiting van de HR (vo/); samenwerking moet wel van twee kanten komen en is ook essentieel bij het toeleverende onderwijs. Mentorenprogramma (vwo-wo); geen significante positieve resultaten maar nog onderzoek naar kritische succesfactoren.. Bij Next step wordt aangegeven dat de evaluatie verbetering in de content opgeleverd heeft, maar dat over de effecten nog weinig bekend is. In geval van het schakelprogramma (voorheen kopvoetklas ) is de evaluatie positief en wil men graag voortzetten, maar is het elk jaar de vraag of er financiering is (uit structurele budgetten). Rotterdam Academy wordt voortgezet zonder evaluatie. VMBO_MBO: doorgaande leerlijn / VM2 en vakschool i.o. wordt gemonitord door OCW en zal op basis van tussenresultaten zorgen voor aanpassing van wetgeveing en structureel aanbod. Er zijn zelfs bewegingen vanuit OCW richting VM3 en VM4 doorlopende leerlijnen omdat men enthousiast is. Over de werkgroep doorstroom procedure worden door FOKOR en gemeente Rotterdam gesprekken gevoerd voor een eventueel vervolg.

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Rotterdam,

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

Goed voorbeeld doet goed volgen

Goed voorbeeld doet goed volgen Goed voorbeeld doet goed volgen Onderzoek naar goede praktijkvoorbeelden van LOB Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VSV ECORYS Eva van der Boom Ruud van der Aa Gwen

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie