UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend"

Transcriptie

1 UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : uur / uur Voorzitter : mevrouw T.A.L. de Hilster Raadsadviseur : de heer E.C.A. Kaarsemaker Aanwezig : de heer J.C.T. Adolfs (PvdA) de heer R. Boontje (PvdA) de heer J. Valianpour (PvdA) de heer J.J. Boskemper (VVD) de heer J.N.F. de Vringer (Leefbaar Purmerend) de heer R. Duijker (CDA) de heer Th. Kalverboer (AOV) de heer P.C. de Vroome (AOV) mevrouw L.R. Lijmberg (Purmerend Sociaal) mevrouw E. Pas (Purmerend Sociaal) de heer R. Wiegel (Lijst Wiegel) de heer G.J. te Paske (Lijst Wiegel) de heer E.C. Ankersmit (Stadspartij) de heer C. Zandvoort (GroenLinks) de heer R. Sampimon (D66) Voorts : de heer D. Bijl (burgemeester) de heer B. Daan (wethouder) tot uur de heer J.Th. Engels (wethouder) mevrouw M. Keijzer (wethouder) vanaf uur de heer M.C. Voster (gespreksleider) mevrouw J.F. Kamminga (griffier) ambtelijke ondersteuning Notulen : mevrouw N. Kwekkeboom (Notuleerservice Nederland) Agenda 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Vaststelling van de agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober Actie- en evaluatielijst november Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt: 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer 6.2. Belastingmaatregelen Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd: 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt 7.2. Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld: 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes 8.2. Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting 9. Ingekomen stukken 10. Rondvraag en sluiting 1

2 1. Opening en mededelingen door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Hilster neemt de plaats in van de reguliere voorzitter, omdat zij ziek is. Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Sacco (SP) en mevrouw Wolfswinkel (SP). Wethouder Keijzer komt later. 2. Vaststelling agenda Agendapunt 7.1 wordt behandeld na agendapunt 5. De vragen voor de rondvraag die gericht zijn aan wethouder Daan, worden behandeld na agendapunt 8.1, omdat wethouder Daan voor uur vertrekt. Met inachtneming van deze wijziging is de agenda vastgesteld. In het verslag wordt de oorspronkelijke volgorde van de agenda aangehouden. 3. Spreekrecht burgers De heer Wevers maakt gebruik van zijn spreekrecht bij agendapunt Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 De besluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 zijn ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst van 17 september: de heer Boskemper (VVD) zou graag zien dat de twee actiepunten, die op pagina 5 staan (tweede alinea onderaan) op de actielijst komen. pagina 3 onderaan: het gaat hier over de vraag of de raad een adviserende functie kan hebben voor het college. De burgemeester zou hierop terugkomen. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat dat nog niet gebeurd is. op pagina 4 staat dat de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing zou worden uitgebreid met twee nieuwe leden uit de raad. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat er nog geen actie in die richting ondernomen is. De commissie AZ vraagt aan de griffie om de partijen te benaderen. 5. Actie- en evaluatielijst november 2009 Actielijst november 2009 De commissie besluit om het onderwerp dat genoemd wordt bij actie 1, te agenderen voor de volgende commissievergadering. Actie 2 is afgehandeld. Naar aanleiding van actie 3 stelt de heer Adolfs (PvdA) dat het antwoord dat de burgemeester heeft gestuurd, niet echt een antwoord is op de gestelde vraag. Hij vraagt of het onderwerp besproken is in het beheerdersoverleg. Burgemeester Bijl antwoordt bevestigend. De heer Adolfs (PvdA) heeft moeite met de laatste alinea in de memo van de burgemeester. Het gaat over maximale bonussen voor normale werkzaamheden. De heer Adolfs (PvdA) vindt dit niet nodig. Burgemeester Bijl antwoordt dat de korpsbeheerder daarover anders geoordeeld heeft. De heer Adolfs (PvdA) zou graag zien dat hieraan aandacht wordt besteed binnen het korpsbeheerdersoverleg. Burgemeester Bijl wil niets toevoegen. De korpsbeheerder gaat hierover. Zij heeft een andere afweging gemaakt. Naar aanleiding van actie 4 stelt de heer Ankersmit (Stadspartij) dat de gemeente Purmerend de hier genoemde problemen heeft veroorzaakt. De gemeenteraad heeft besloten om acceptgirokosten te verrekenen. Daarna is Stadsverwarming een B.V. 2

3 geworden. Het is gemakkelijk voor de gemeente om er nu de handen vanaf te trekken. De heer Ankersmit (Stadspartij) vindt dat dat Pontius Pilatus-achtige trekken heeft. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe dat de mensen die stadsverwarming hebben, niet de keus hebben om over te stappen op een energieleverancier die goedkoper is. Ze vindt dat men moet bekijken of mensen die gedwongen zijn om stadsverwarming te gebruiken, moeten worden opgezadeld met maatregelen, waar ze zich niet tegen kunnen verweren. De heer Duijker (CDA) wijst erop, dat ze wel kunnen kiezen tussen automatische betaling of betaling per acceptgiro. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) vindt dat mensen die geen automatische betaling willen, niet met extra kosten opgezadeld mogen worden. D66 sluit zich hierbij aan. De heer De Vringer (Leefbaar Purmerend) voelt dat er nog steeds betrokkenheid van de gemeente bij deze zaak is, ook al is het een B.V. Hij denkt dat de gemeente nog enige verantwoordelijkheid heeft. De Lijst Wiegel en het AOV sluiten zich hierbij aan. Evaluatielijst november 2009 De punten 1, 2 en 3 zijn afgehandeld. 6. Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer Wethouder Keijzer verzoekt om de haar op 25 oktober 2007 verleende en op 25 september 2008 verlengde ontheffing nogmaals te verlengen. Alle partijen, behalve de Stadspartij, stemmen in met de verlenging van de ontheffing, in ieder geval tot de volgende raadsperiode. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met de kanttekening dat de Stadspartij het voorstel niet steunt Belastingmaatregelen 2010 Na de begrotingsbehandeling afgelopen 4 en 5 november, zijn de tarieven in diverse belastingverordeningen aangepast. Deze worden nu ter vaststelling aangeboden. GroenLinks neemt afstand van de tarieven die niet gebaseerd zijn op kostendekkendheid. Het blijkt dat de vergunning voor de verhuur van de eigen woning de verhuurder beschermt tegen de eisen die de Huurwet stelt. GroenLinks denkt dat veel mensen die hun woning tijdelijk moeten verhuren, dit niet weten. De fractie vindt dat men hieraan meer ruchtbaarheid zou moeten geven. Verder vindt GroenLinks, dat toegevoegd moet worden dat het bedrag van 411,25 voor een extra minicontainer, per jaar betaald moet worden. Het CDA vindt het bedrag van 91 euro voor de vergunning om de eigen woning te verhuren, zeer hoog. De Lijst Wiegel wil weten hoe het bedrag voor het verhuren van de eigen woning tot stand gekomen is. Het blijkt dat de gemeente niets doet, als de eigenaar geen vergunning aanvraagt. De fractie vindt het vreemd dat mensen die een extra afvalbak aanvragen daarvoor 411 euro per jaar moeten betalen. De fractie denkt dat mensen hun afval dan in plantsoenen gaan dumpen. 3

4 D66 heeft de indruk dat het ophalen van afval steeds duurder wordt. De fractie vindt dat de vergunning voor het verhuren van de eigen woning moet vervallen. Het AOV vindt de leges voor een extra afvalbak te hoog. De fractie vindt dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan het feit dat men een vergunning moet hebben om de eigen woning te mogen verhuren. De VVD vindt het redelijk dat burgers moeten betalen voor een extra afvalbak. Wethouder Engels wijst erop dat het in het belang is van de mensen die hun huis verhuren, om de vergunning aan te vragen. In hun hypotheekvoorwaarden staat namelijk dat ze niet mogen verhuren. Dat is omdat een huurder woonbescherming heeft. De kans bestaat dat de huurders niet meer weggaan. Dan zit de verhuurder met twee woningen. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een vergunning te krijgen. De legeskosten zijn er om dit kostendekkend te kunnen doen. Wat betreft de extra bak: die veroorzaakt extra werk. Het bedrag is kostendekkend. De wethouder denkt niet dat mensen hun afval in de plantsoenen zullen dumpen, omdat ze het bedrag voor de extra bak te hoog zouden vinden. De wethouder zal ervoor zorgen dat aan het bedrag voor minicontainers toegevoegd wordt, dat dit een bedrag per jaar is. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met als kanttekening dat GroenLinks bij de vaststelling van de begroting in de raad op een aantal punten bezwaren had Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen De invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen noopt om praktische redenen tot aanpassing van enkele geldende beslistermijnen, om het risico op het moeten betalen van een dwangsom te beperken. Het betreft de termijn voor het aanvragen van een evenementenvergunning (art. 112 APV) en de termijn voor het aanvragen van voorzieningen op grond van de Wmo. Aanpassing geschiedt via de verzamelverordening die ter besluitvorming is aangeboden. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt voor dit agendapunt niet te behandelen, omdat het een aantal zaken betreft, dat te maken heeft met de Wmo en de Wmo-cliëntenraad hierover niet geïnformeerd is. Wethouder Keijzer deelt mee dat de cliëntenraad niet gevraagd is om advies, omdat het gaat over termijnen die verlengd worden. De reden voor de verlenging is dat in de praktijk, daar waar medische adviezen gevraagd moeten worden, de wettelijke termijnen te kort zijn. Strikt genomen heeft de heer Zandvoort (GroenLinks) gelijk en moet men advies vragen aan de Wmo-cliëntenraad. Het uitstellen van behandeling van dit agendapunt kan leiden tot risico s voor de gemeente. Ze stelt voor dat men alleen het deel dat betrekking heeft op de Wmo, vandaag niet behandelt. De gespreksleider stelt, dat het voorstel nu is om voor de delen die de Wmo betreffen, eerst het advies af te wachten van de cliëntenraad. Wethouder Keijzer wijst erop, dat de gemeente hiermee wel een financieel risico loopt. De Stadspartij wil dat er niet alleen advies gevraagd wordt aan de Wmo-cliëntenraad, maar dat er ook een notitie bijkomt over wat normaal is, qua termijn. D66 sluit zich hierbij aan. De meerderheid steunt het voorstel om alleen verder te spreken over zaken die niet de Wmo betreffen. De gespreksleider concludeert dat nu agendapunt 6.3 aan de orde is, met uitzondering van de bepalingen die de Wmo betreffen. 4

5 D66 vindt dat, als men altijd van mening geweest is dat men zaken binnen een bepaalde tijd kan doen, men het ook zou moeten kunnen doen, nu er een dwangsom ingesteld wordt. Purmerend Sociaal sluit zich aan bij de woorden van D66. Leefbaar Purmerend begrijpt uit het stuk niet wat het probleem is. De Lijst Wiegel wijst erop dat mensen die een evenement organiseren, snel een beslissing willen hebben. Als men negen weken moet wachten en de termijn nog verlengd kan worden, is men drie maanden verder. Op deze manier kan men niet vanuit een impuls iets organiseren. De Lijst Wiegel heeft hier moeite mee. De PvdA vindt de algemene richtlijn van acht weken een mooie richtlijn. De fractie is gevoelig voor het argument dat er overlegd moet worden met brandweer en politie, maar wil meer uitleg over waarom er twaalf weken nodig zijn. Het CDA vindt dat raadsleden moeilijk een inschatting kunnen maken over de tijd die nodig is. GroenLinks constateert dat men een toelichting wil. De fractie vraagt of deze toelichting schriftelijk verstrekt kan worden voor de raadsvergadering. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college het voorstel handhaaft. In het stuk staat dat alle termijnen die op dit moment worden gehanteerd, ook in de toekomst worden gehanteerd, behalve bij de grote evenementen. Dat komt omdat een aanvraag bijna altijd onvolledig is. Een aanvraag vergt overleg. Bijna altijd zijn er meerdere partijen bij betrokken. De gemeente kan de termijnen bij de brandweer en de politie niet helemaal sturen. Veiligheid is tegenwoordig een zeer belangrijk punt. Daarom zijn twaalf weken bij grote evenementen hard nodig. Het kan niet binnen acht weken. Tweede termijn De PvdA vindt dat de termijn moet ingaan op het moment dat de aanvraag compleet is. Burgemeester Bijl wijst erop dat men wil dat er klantvriendelijk gewerkt wordt. Hij vindt het daarom geen goed idee om de termijn in te laten gaan op het moment dat de aanvraag compleet is. De PvdA blijft bij haar overtuiging. Het CDA is het daarmee eens. D66 wijst erop dat men het nu heeft over artikel 112. De fractie vraagt wat dit te maken heeft met artikel 54. Artikel 54 gaat over seksinrichtingen. De fractie heeft op internet de APV opgezocht en gekeken bij artikel 54. Daarin staat dat de termijn twaalf weken bedraagt. De fractie vraagt of de APV op internet al gewijzigd is, voordat de raad ermee akkoord gegaan is. Purmerend Sociaal vraagt of het erom gaat dat er te weinig tijd is, of dat er een boete kan volgen, als men de vergunning niet op tijd verleent. Het AOV wacht het voorstel af. De Lijst Wiegel vindt dat overheidsdiensten, zoals brandweer en politie, zich flexibeler moeten gaan opstellen. Daar zou het college zich meer op moeten richten. 5

6 Burgemeester Bijl antwoordt op de vraag van Purmerend Sociaal dat in het verleden de wetgeving anders was. Als men de termijn overschreed, had het geen gevolgen. Daarom wil het college de termijn verlengen. D66 concludeert dat men de burger altijd een worst heeft voorgehouden. De termijn was acht weken, maar de beslissing kwam vier weken te laat. Nu men ervoor moet betalen, geeft men eindelijk toe dat het langer duurt dan men altijd beloofd heeft. Burgemeester Bijl wijst erop dat verreweg de meeste zaken binnen de gestelde termijn gedaan worden. Bij grote evenementen ligt het anders. Tot nu was het niet nodig om differentiatie aan te brengen. Voor grote evenementen is meer tijd nodig. Als de gemeente boetes krijgt, moeten die betaald worden. Het lijkt hem verstandig om te proberen dit te voorkomen. D66 wacht nog op antwoord op de vraag hoe het kan dat de vernieuwde APV al op internet staat, terwijl deze nog niet goedgekeurd is. Burgemeester Bijl heeft geen idee hoe dit kan. D66 wil spoedig een antwoord hebben op deze vraag. Burgemeester Bijl zegt dit toe. De gespreksleider concludeert dat de commissie geen positief advies kan geven over het voorstel van het college betreffende artikel 112 APV. Hij concludeert verder dat het college wellicht moet nadenken over de formulering van het voorstel. Het Wmo-verhaal komt later aan de orde, als het advies van de Wmo-cliëntenraad is ingewonnen. De PvdA wil tijdens de raadsvergadering terugkomen op dit onderwerp. 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt Genoemde brief van 10 oktober 2009 stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 oktober Op verzoek van het raadslid Zandvoort (GroenLinks) en met instemming van de raad, is deze nu geagendeerd. De aanleiding is een kennelijk belemmerende werking van interne bedrijfsprocessen bij de gemeente op inspraakprocedures, die in genoemde brief wordt gesuggereerd. Het college wordt verzocht om hierop in de commissie te reageren, waarna de commissie de reactie van het college zal bespreken. De heer Wevers wijst erop dat de attitude van de overheid bij inspraak belangrijk is. Ook het gemeenschappelijk belang van insprekers en overheid is belangrijk. Er moet overleg zijn. Er moet in alle openheid sprake zijn van een haalbaarheidsonderzoek. Er moet gerapporteerd worden. Er moet teruggekoppeld worden. In het onderhavige proces zijn veel manco s geweest. Hij weet niet of de gemeente Purmerend voorschriften heeft voor inspraakprocessen. Een inspraakproces houden, nadat men heeft aanbesteed, is een farce. Hij heeft zijn brief gericht aan de raad, omdat de raad als controlerend orgaan een leidende taak kan vervullen. Als de inspraak niet goed loopt en hierover regelmatig in de wijkkranten geschreven wordt, zullen veel kiezers stemmen op populistische partijen. Hij hoopt dat men de procedure zal verbeteren. De Stadspartij vraagt in hoeverre de heer Wevers vertrouwen in de raad heeft. De heer Wevers heeft er geen vertrouwen in dat het totaal verstoorde proces voor de Bekkenbuurt nog gered wordt. Hij richt zich op Purmerend. Wat de heer Wevers naar voren gebracht heeft, is de Stadspartij uit het hart gegrepen. 6

7 Burgemeester Bijl vindt dat de heer Wevers een zeer belangrijk punt heeft aangestipt. Het college onderkent dat er iets wezenlijks aan de orde is. De medewerkers doen hun werk met de beste intenties. Toch schort er iets aan de communicatie. Dat is een zorgelijke constatering. Het college zal een overzicht maken van de beleving rond de Bekkenbuurt. Het is de uitdrukkelijke ambitie van het college om hier werk van te maken. De burgemeester onderschrijft de opsomming van stappen in inspraak die de heer Wevers gaf. Hij is het er ook mee eens dat het gaat om een attitude. De gespreksleider stelt vast dat het college een feitenrelaas gaat maken en daarover met de raad wil praten. Burgemeester Bijl bevestigt dat. Hij voegt daaraan toe, dat er gekeken wordt naar wat er aan de orde is, waardoor men elkaar niet verstaat. De Stadspartij wijst de burgemeester op de situatie bij het Gildeplein. De winkeliers zijn daar volkomen buitenspel gezet, wat de communicatie betreft. Ze zitten de hele maand december met een opengebroken winkelcentrum, zonder goed busvervoer. Ze krijgen op geen enkele manier de gelegenheid om hun problemen uit te spreken bij het bestuur. Nu de burgemeester zijn betrokkenheid toont, zou de Stadspartij graag zien dat hij zich eens in dat dossier verdiept. De PvdA vindt dat de burgemeester goed verwoord heeft wat er speelt. GroenLinks vraagt het college eens te kijken naar de bedrijfsprocessen. Men moet het inspraakproces daarin zijn juiste plaats geven. Misschien moet er een inspraakprotocol komen. GroenLinks wil dat het college ernaar kijkt en ermee terugkomt bij de raad. De Lijst Wiegel sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. De Lijst Wiegel vindt dat het stadhuis een servicebureau voor de burgers zou moeten zijn. Het CDA bedankt de heer Wevers dat hij de vinger op de zere plek heeft gelegd. D66 vindt het terecht dat de heer Wevers de oren van de raad en het college wast. Dat moet men zich aantrekken. D66 vraagt of er al een inspraakprotocol is. D66 roept op om te kijken naar wat er beter kan, zonder te kijken naar wat er allemaal fout gegaan is. Purmerend Sociaal staat achter het idee van een inspraakprotocol en vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de burgers. Leefbaar Purmerend heeft de heer Wevers horen zeggen dat inspraak na de aanbesteding een farce is. Hij vraagt waar in het traject de inspraak maximaal effect zou kunnen hebben, volgens de heer Wevers. Het AOV constateert dat de kwestie bij de Bekkenbuurt onderschat is. Er moet voor gezorgd worden dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen. Burgemeester Bijl heeft begrepen dat er waarschijnlijk wel een inspraakprotocol is, maar het gaat meer om de attitude. Daar moet men aan werken. Overigens is het ook zo, dat wanneer een proces begint, bewoners niet altijd direct aanhaken. Ze zien pas wat er gebeurt, op het moment dat een project uitgevoerd wordt. De burgemeester deelt mee dat men gaat kijken naar de bedrijfsprocessen. Hij kent de problematiek rond het Gildeplein. Hij zal zich er verder in verdiepen. De heer Wevers wijst erop dat inspraak moet plaatsvinden, voordat er sprake is van aanbesteding, nadat de gemeente een globaal plan heeft laten maken. In het globale plan 7

8 moeten harde eisen vermeld zijn. Overigens waren er in de eerste inspraakronde zeventig à tachtig bewoners van de Bekkenbuurt. De bewoners van die buurt zijn zeer betrokken. D66 denkt dat het inbedden van inspraak in het proces een andere functie van de afdeling Communicatie met zich meebrengt. Er is een andere denkwijze nodig. GroenLinks wijst erop dat de mate waarin mensen zich serieus genomen voelen, mede bepaalt of ze zich een volgende keer nog betrokken voelen. De fractie vindt dat de raad er een speerpunt van moet maken om dit in korte tijd goed op orde te krijgen. Er zijn in de afgelopen periode vreemde dingen gebeurd met betrekking tot inspraak. Daardoor maakt men de kloof tussen de politiek en burgers groter. Het CDA heeft uit het verhaal van de heer Wevers begrepen dat de intenties van sommige ambtenaren verkeerd zijn, althans zo wordt het ervaren. De Stadspartij maakt er bezwaar tegen dat het CDA de ambtenaren noemt. Het gaat om het bestuur. Het CDA wijst erop dat de heer Wevers het zo ervaren heeft. De Stadspartij wijst erop dat het bestuur daarvoor aansprakelijk is. De gespreksleider vindt dat in dit geval een raadslid het wel zo mag benoemen. De VVD vindt dat hier vooral uit naar voren komt dat, als de burger zich niet meer serieus genomen voelt, de gemeenteraad en het college er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen, dat het vertrouwen hersteld wordt. De gespreksleider proeft een eensluidende conclusie van de raad. Deze luidt dat de inspreker bedankt wordt voor het op de agenda zetten van deze zaak. De burgemeester heeft toegezegd dat hij terugkomt naar de raad, nadat het college zich heeft bezonnen op het protocol in verhouding tot de bedrijfsprocessen, maar ook in verhouding tot de attitude. Er zal ook gekeken worden naar de situatie bij het Gildeplein Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting Raadslid Zandvoort (GroenLinks) heeft een brief geschreven waarin hij protesteert tegen de wijze waarop een deel van zijn technische vragen naar aanleiding van de conceptprogrammabegroting is beantwoord. Hij wil daarover opheldering van het college. Discussie in de commissie vindt plaats naar aanleiding van de reactie van het college. De gespreksleider vat samen, dat de heer Zandvoort (GroenLinks) aangaf, dat de antwoorden op vragen bij de behandeling van de begroting pas binnenkwamen op de avond voor de behandeling van de begroting. Wethouder Keijzer heeft begrepen dat het ging om antwoorden op aanvullende vragen. De heer Zandvoort (GroenLinks) zegt dat dat klopt. Wethouder Keijzer stelt dat de antwoorden inderdaad laat gekomen zijn. De vragen waren op vrijdag voor de herfstvakantie verstuurd. Tijdens de herfstvakantie waren de wethouders Daan en Keijzer niet aanwezig. Dat heeft voor vertraging gezorgd. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt dat de afspraak was, dat de discussie over de aanvullende vragen zou plaatsvinden in de commissie AZ, als daar tijd voor was. Daar was tijd voor, maar de beide wethouders waren niet aanwezig. Omdat GroenLinks de enige fractie was, die aanvullende vragen had, vroeg de voorzitter van de commissie of GroenLinks de vragen schriftelijk wilde stellen. Dan hoefden de wethouders er niet speciaal voor te komen. GroenLinks ging daarmee akkoord. De volgende morgen zijn de vragen verzonden. Ze hebben bijna een week op de bureaus van de wethouders gelegen. Het werk van de fractie ten aanzien van de behandeling van de begroting werd hierdoor ernstig belemmerd. GroenLinks protesteert hiertegen, omdat men bij de behandeling van de begroting moet werken met een strak tijdschema. 8

9 De gespreksleider concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is. Schorsing van uur tot uur. 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de Jonge Heldencampagne 2008/2009. De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot structurele financiering van deze onderscheidingen. De gespreksleider wijst erop dat er voorgesteld wordt om het project voort te zetten binnen de reguliere activiteiten. De Stadspartij gaat akkoord met het voorstel. De fractie wijst erop dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Daarmee bedoelt de fractie dat het niet erg is, als er niet veel lintjes worden uitgedeeld. Het CDA onderschrijft dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. D66 voegt daaraan toe dat, als er vijf jongeren in aanmerking komen voor een lintje, men niet moet zeggen dat men er maar vier geeft. Leefbaar Purmerend vindt het een prachtig initiatief. De fractie is verbaasd over de inzet van 250 uur aan personeel. De fractie vraagt wat het personeel doet in de rest van de tijd. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college blij is met de steun voor het beleid. Het college is het ermee eens dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Wat de uren betreft: dat is een investering die in het verleden gedaan is. Het college stelt voor om de financiering van deze onderscheidingen in de huidige begroting in te passen. Men moet er creatief mee omgaan. Omdat het iets nieuws betrof, is er wat meer tijd en energie in gestopt. Dat gaat men nu anders doen Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de nieuwe precarioverordening De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot bijstelling van het bestaande beleid. Indien de meerderheid van de commissie van mening is dat dit laatste het geval is, wordt voorgesteld het onderwerp in een volgende vergadering nader te bespreken, met als doel kaders aan het college mee te geven voor het bijstellen van het beleid. 9

10 De gespreksleider stelt dat de vraag is of men kaders voor het beleid mee wil geven aan het college, oftewel of veranderingen wenselijk zijn naar aanleiding van deze evaluatie. De VVD heeft technische vragen aan het college gesteld. Bij één vraag was het antwoord niet helemaal goed. De fractie vindt de manier waarop de evaluatie geschreven is, op een aantal punten verwarrend. In het stuk staat dat een deel van het voordeel wordt teniet gedaan door extra kantoorwerkzaamheden in verband met de terrassen, zoals het nameten van het aantal vierkante meters en het controleren of de terrassen niet langer dan zes maanden aanwezig zijn. De VVD vindt deze zin in het verhaal onterecht. De fractie heeft erop gewezen dat middels nagels in het stedelijk tapijt aangegeven wordt welke vierkante meters in beslag genomen worden door terrassen. Daarop is geen reactie gekomen. Overigens wil de VVD dat het beleid wordt voortgezet. Het CDA vindt dat de communicatie verbeterd kan worden. Op pagina 2 staat dat de ondernemers hebben geklaagd over het gebrek aan communicatie vooraf. Op pagina 3 wordt verwezen naar een mondelinge toezegging van een wethouder. Het college heeft al eerder laten weten dat een dergelijke toezegging nooit is gedaan. Het CDA noemt dit krommunicatie. Purmerend Sociaal vindt ook dat de communicatie beter had gekund. De fractie neemt aan dat met werkvoorraad achterstand bedoeld wordt. De Lijst Wiegel kan zich aansluiten bij de woorden van de VVD. Het blijkt nu dat er niet minder ambtenaren nodig zijn. Er vermindert niets. De fractie vraagt of er onwil in het spel is of onduidelijkheid of dat de gemeente meer geld wil binnenhalen. Leefbaar Purmerend begrijpt dat er is gekozen voor een korting op de termijn van drie maanden. De fractie stelt voor om die drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project. Het is het AOV opgevallen dat het aantal aanslagregels is afgenomen van 1714 in 2008 naar 497 in Aan de andere kant is het aantal aanslagbiljetten niet verminderd. De Stadspartij zou liever zien dat de voorliggende evaluatie gezien wordt als tussenstand. De fractie vraagt wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat het aantal werkzaamheden wordt verminderd. De fractie vraagt waarom de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven niet gemeten is. Wethouder Engels denkt dat hij eerst maar eens moet vertellen hoe het werkt. Iemand vraagt een terrasvergunning aan. Dat doet hij eenmalig. De afdeling Vergunningen geeft dat door aan de afdeling Belastingen. De afdeling Belastingen zoekt in de computer op hoeveel de ondernemer moet betalen voor zijn terras. Vroeger stonden er tien dingen op één biljet. De ondernemer voerde gewoon precario in in zijn boekhouding. Nu krijgt hij hetzelfde biljet, maar er staat nog maar één regel op. De afdeling Vergunningen heeft minder werk omdat er maar één regel ingevoerd hoeft te worden. Alle jaren daarna heeft niemand er extra werk aan. Of er tien regels of één regel op staan, scheelt geen ambtenaar. De termijn waarop iemand een terras kan krijgen, is veranderd doordat besloten is te praten over drie, zes en twaalf maanden. Vroeger ging het over een compleet seizoen. Nu moet er gecontroleerd worden of terrassen na 1 oktober nog open zijn. Op de Koemarkt is duidelijk tot waar de terrassen liggen. Wat de grootte van het plein betreft: ieder jaar kan iemand een andere grootte aanvragen. Met werkvoorraad wordt bedoeld hoeveel men nog moet doen. Wat de communicatie betreft: deze nieuwe regeling is ontstaan op initiatief van de VVD, tegen het eind van het jaar. Men heeft zich ingespannen om het stuk op tijd klaar te krijgen, want dit soort regelingen moet op 1 januari vastgesteld zijn. Anders mist men een jaar. Er is gecommuniceerd, maar men had niet veel tijd. Als men meer tijd gehad had, was de 10

11 communicatie beter geweest. Wat betreft de opmerking die wel of niet gemaakt zou zijn: dat is een misverstand. Wat betreft het voorstel om drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project: de raad heeft budgetrecht. De wethouder hoort graag wat de raad van dit voorstel vindt. Eigenlijk is dit een tussenevaluatie, daar heeft de Stadspartij gelijk in. Tweede termijn De VVD verduidelijkt naar aanleiding van de opmerking van het AOV in de eerste termijn, dat het aantal facturen niet verminderd is. Dat komt omdat het gebied, waarover men precario heft, niet meer alleen de binnenstad is, maar de hele stad. De Stadspartij zou graag zien, dat bij de volgende evaluatie de meting van de afname van de administratieve lastendruk voor ondernemers, ook meegenomen wordt. Wethouder Engels zegt dat toe. De VVD ziet graag dat dit punt op de actielijst gezet wordt. De gespreksleider concludeert dat het op de actielijst gezet wordt. Leefbaar Purmerend heeft voorgesteld om de termijn van drie maanden naar zes maanden op te rekken. De fractie vraagt de andere fracties hierover na te denken. De fractie zal een voorstel indienen voor de volgende raadsvergadering. 9. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 10. Rondvraag en sluiting De heer Wiegel (Lijst Wiegel) wijst erop dat als iemand overlijdt, men anderhalve week moet wachten totdat er een plekje op de begraafplaats is. Hij vraagt of dit bekend is bij de wethouders. Wethouder Daan antwoordt dat wethouder Krieger gaat over begraafplaatsen. De voorzitter neemt aan dat bedoeld wordt, dat het lang duurt voordat iemand begraven of gecremeerd kan worden. Mevrouw Lijmberg (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe, dat men 32 euro moet betalen voor de handtekening van een arts. Wethouder Daan verzoekt om deze vragen schriftelijk in te dienen. D66 heeft enige tijd geleden een motie ingediend, met het verzoek om alle supermarkten die daarvoor in aanmerking wilden komen, de gelegenheid te geven om op zondag open te zijn. De motie is aangenomen. Albert Heijn blijkt nu op zondag dicht te zijn, omdat deze winkel geen toestemming heeft gekregen om op zondag open te zijn. De heer Sampimon (D66) vraagt hoe dit kan. Wethouder Daan antwoordt dat de raad heeft besloten dat er vijf ontheffingen verleend zouden worden. Er waren zes aanvragen. De ontheffingen zijn verleend op basis van loting. Albert Heijn is daarbij niet ingeloot. De heer Sampimon (D66) denkt dat het netjes van de wethouder geweest zou zijn als hij, op het moment dat een zesde kandidaat zich aandiende, had teruggemeld aan de commissie dat dit het geval was. Wethouder Daan wijst erop dat vijf het wettelijk maximum is. De voorzitter voegt eraan toe, dat er één vergunning verleend mag worden per inwoners. Dat heeft in het bericht gestaan, dat de wethouder verstuurd heeft aan de commissieleden. 11

12 De heer Zandvoort (GroenLinks) zou willen dat het punt over inspraak, waarover gesproken is, op de actielijst komt. Het tweede punt waar hij aandacht voor vraagt is dat er twee weken geleden een artikel in een dagblad stond over het niet tijdig kunnen samenvoegen van de brandweerkorpsen. Burgemeester Bijl zegt dat in het Noordhollands Dagblad stond dat de regio 1 miljoen euro misloopt. Het gaat over het feit dat het niet lukt om een regionale brandweer te formeren. De heer Zandvoort (GroenLinks) heeft gevraagd om uitleg hierover. Burgemeester Bijl doet dat graag, omdat er in het artikel nogal wat zaken door elkaar gehaald worden. Oorspronkelijk is er sprake geweest van een bedrag van 1,2 miljoen dat Binnenlandse Zaken beschikbaar zou stellen voor regionalisering in twee tranches. De eerste tranche van euro had te maken met de aanzet om te komen tot regionalisering. Daarvoor zou onderzoek gedaan moeten worden. Dat is gebeurd. De tweede tranche zou betaald worden als er voor 1 december 2009 feitelijk tot regionalisering besloten zou zijn door alle gemeenteraden. Dat is niet gebeurd. De gemeenten hebben niet besloten over te gaan tot regionalisering. Daar zijn verschillende redenen voor. Niet alle korpsen voldeden aan alle eisen. In 2010 wordt hiernaar opnieuw gekeken. De burgemeester denkt niet dat, als men tot schaalvergroting overgaat, er per definitie efficiënter gewerkt wordt. Het veiligheidsbestuur vindt dat eerst overal de kwaliteit in orde moet zijn. Vervolgens gaat men kijken wat er beter kan op regionaal niveau. Regionalisering zou een vervolgstap kunnen zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar inter-regionalisering. Dat betekent een samenvoeging van Amsterdam/ Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De twee andere regio s hebben gezegd dat Zaanstreek/Waterland dan ook moet regionaliseren. De burgemeester heeft net het bericht gekregen waarin staat hoe het onderzoek daarnaar gedaan zal worden. Hij kan er nog niets over zeggen, omdat hij het nog niet bestudeerd heeft. Hij waarschuwt voor wishful thinking. Hij heeft vaak gezien dat dit soort situaties zaken ingewikkeld werden qua aansturing. Het klopt dat de regio incidenteel euro misloopt, maar hij stelt dat men beter structureel kan denken en zorgen dat men de zaken structureel op orde heeft. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken, d.d. 11 februari de raadsadviseur, de voorzitter, 12

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Wiegel van Lijst Wiegel heeft zich afgemeld.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Wiegel van Lijst Wiegel heeft zich afgemeld. UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 15 oktober 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 21.00 uur Voorzitter : mevrouw K. Crom

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur/23.00 uur Voorzitter : de heer M.C. Voster

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Voorzitter: De heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: Mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: De dames H. Andriessen

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 14 oktober 2009 Aanvang/einde : 20:00 22:10 uur Voorzitter

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bouman.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bouman. BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Auditcommissie Datum : 7 december 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00-21.51 uur Voorzitter Secretaris Leden Voorts Verhinderd

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

17 Stiens, 13 januari 2015

17 Stiens, 13 januari 2015 17 Stiens, 13 januari 2015 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/9 Portefeuillehouder: R. van der Meulen Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier

gemeente roerdalen R. Notermans, griffier Verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondzaken, gehouden op dinsdag, 14 januari 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Schaapsweg 20 te Sint Odiliënberg. Aanwezig: H. Minkenberg, voorzitter

Nadere informatie

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen. Concept 20150928 RAPPORT Een onderzoek naar voor de inwoner onbegrijpelijke informatie, communicatie die te wensen overlaat, onduidelijke besluitvorming en procedurele fouten door de Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen.

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. 1. Inleiding. Om goede resultaten te kunnen boeken, werkt de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen in een bestuurlijk netwerk. Een

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 15 JANUARI 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw.

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer A.J. Emmen, griffier Leden : De heer

Nadere informatie

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg

F. van Beeck, E. Croonenberg, K. Joosten, M. Kuijpers, W. Truyen, J. Westenberg CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE WELZIJN GEMEENTE WEERT D.D. 27-11-2012 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls (WL), C.J.C.

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 29 januari 2015 Aanvang/einde: 20.00/22.36 uur Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie