UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend"

Transcriptie

1 UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : uur / uur Voorzitter : mevrouw T.A.L. de Hilster Raadsadviseur : de heer E.C.A. Kaarsemaker Aanwezig : de heer J.C.T. Adolfs (PvdA) de heer R. Boontje (PvdA) de heer J. Valianpour (PvdA) de heer J.J. Boskemper (VVD) de heer J.N.F. de Vringer (Leefbaar Purmerend) de heer R. Duijker (CDA) de heer Th. Kalverboer (AOV) de heer P.C. de Vroome (AOV) mevrouw L.R. Lijmberg (Purmerend Sociaal) mevrouw E. Pas (Purmerend Sociaal) de heer R. Wiegel (Lijst Wiegel) de heer G.J. te Paske (Lijst Wiegel) de heer E.C. Ankersmit (Stadspartij) de heer C. Zandvoort (GroenLinks) de heer R. Sampimon (D66) Voorts : de heer D. Bijl (burgemeester) de heer B. Daan (wethouder) tot uur de heer J.Th. Engels (wethouder) mevrouw M. Keijzer (wethouder) vanaf uur de heer M.C. Voster (gespreksleider) mevrouw J.F. Kamminga (griffier) ambtelijke ondersteuning Notulen : mevrouw N. Kwekkeboom (Notuleerservice Nederland) Agenda 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Vaststelling van de agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober Actie- en evaluatielijst november Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt: 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer 6.2. Belastingmaatregelen Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd: 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt 7.2. Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld: 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes 8.2. Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting 9. Ingekomen stukken 10. Rondvraag en sluiting 1

2 1. Opening en mededelingen door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Hilster neemt de plaats in van de reguliere voorzitter, omdat zij ziek is. Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Sacco (SP) en mevrouw Wolfswinkel (SP). Wethouder Keijzer komt later. 2. Vaststelling agenda Agendapunt 7.1 wordt behandeld na agendapunt 5. De vragen voor de rondvraag die gericht zijn aan wethouder Daan, worden behandeld na agendapunt 8.1, omdat wethouder Daan voor uur vertrekt. Met inachtneming van deze wijziging is de agenda vastgesteld. In het verslag wordt de oorspronkelijke volgorde van de agenda aangehouden. 3. Spreekrecht burgers De heer Wevers maakt gebruik van zijn spreekrecht bij agendapunt Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 De besluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 zijn ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst van 17 september: de heer Boskemper (VVD) zou graag zien dat de twee actiepunten, die op pagina 5 staan (tweede alinea onderaan) op de actielijst komen. pagina 3 onderaan: het gaat hier over de vraag of de raad een adviserende functie kan hebben voor het college. De burgemeester zou hierop terugkomen. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat dat nog niet gebeurd is. op pagina 4 staat dat de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing zou worden uitgebreid met twee nieuwe leden uit de raad. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat er nog geen actie in die richting ondernomen is. De commissie AZ vraagt aan de griffie om de partijen te benaderen. 5. Actie- en evaluatielijst november 2009 Actielijst november 2009 De commissie besluit om het onderwerp dat genoemd wordt bij actie 1, te agenderen voor de volgende commissievergadering. Actie 2 is afgehandeld. Naar aanleiding van actie 3 stelt de heer Adolfs (PvdA) dat het antwoord dat de burgemeester heeft gestuurd, niet echt een antwoord is op de gestelde vraag. Hij vraagt of het onderwerp besproken is in het beheerdersoverleg. Burgemeester Bijl antwoordt bevestigend. De heer Adolfs (PvdA) heeft moeite met de laatste alinea in de memo van de burgemeester. Het gaat over maximale bonussen voor normale werkzaamheden. De heer Adolfs (PvdA) vindt dit niet nodig. Burgemeester Bijl antwoordt dat de korpsbeheerder daarover anders geoordeeld heeft. De heer Adolfs (PvdA) zou graag zien dat hieraan aandacht wordt besteed binnen het korpsbeheerdersoverleg. Burgemeester Bijl wil niets toevoegen. De korpsbeheerder gaat hierover. Zij heeft een andere afweging gemaakt. Naar aanleiding van actie 4 stelt de heer Ankersmit (Stadspartij) dat de gemeente Purmerend de hier genoemde problemen heeft veroorzaakt. De gemeenteraad heeft besloten om acceptgirokosten te verrekenen. Daarna is Stadsverwarming een B.V. 2

3 geworden. Het is gemakkelijk voor de gemeente om er nu de handen vanaf te trekken. De heer Ankersmit (Stadspartij) vindt dat dat Pontius Pilatus-achtige trekken heeft. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe dat de mensen die stadsverwarming hebben, niet de keus hebben om over te stappen op een energieleverancier die goedkoper is. Ze vindt dat men moet bekijken of mensen die gedwongen zijn om stadsverwarming te gebruiken, moeten worden opgezadeld met maatregelen, waar ze zich niet tegen kunnen verweren. De heer Duijker (CDA) wijst erop, dat ze wel kunnen kiezen tussen automatische betaling of betaling per acceptgiro. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) vindt dat mensen die geen automatische betaling willen, niet met extra kosten opgezadeld mogen worden. D66 sluit zich hierbij aan. De heer De Vringer (Leefbaar Purmerend) voelt dat er nog steeds betrokkenheid van de gemeente bij deze zaak is, ook al is het een B.V. Hij denkt dat de gemeente nog enige verantwoordelijkheid heeft. De Lijst Wiegel en het AOV sluiten zich hierbij aan. Evaluatielijst november 2009 De punten 1, 2 en 3 zijn afgehandeld. 6. Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer Wethouder Keijzer verzoekt om de haar op 25 oktober 2007 verleende en op 25 september 2008 verlengde ontheffing nogmaals te verlengen. Alle partijen, behalve de Stadspartij, stemmen in met de verlenging van de ontheffing, in ieder geval tot de volgende raadsperiode. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met de kanttekening dat de Stadspartij het voorstel niet steunt Belastingmaatregelen 2010 Na de begrotingsbehandeling afgelopen 4 en 5 november, zijn de tarieven in diverse belastingverordeningen aangepast. Deze worden nu ter vaststelling aangeboden. GroenLinks neemt afstand van de tarieven die niet gebaseerd zijn op kostendekkendheid. Het blijkt dat de vergunning voor de verhuur van de eigen woning de verhuurder beschermt tegen de eisen die de Huurwet stelt. GroenLinks denkt dat veel mensen die hun woning tijdelijk moeten verhuren, dit niet weten. De fractie vindt dat men hieraan meer ruchtbaarheid zou moeten geven. Verder vindt GroenLinks, dat toegevoegd moet worden dat het bedrag van 411,25 voor een extra minicontainer, per jaar betaald moet worden. Het CDA vindt het bedrag van 91 euro voor de vergunning om de eigen woning te verhuren, zeer hoog. De Lijst Wiegel wil weten hoe het bedrag voor het verhuren van de eigen woning tot stand gekomen is. Het blijkt dat de gemeente niets doet, als de eigenaar geen vergunning aanvraagt. De fractie vindt het vreemd dat mensen die een extra afvalbak aanvragen daarvoor 411 euro per jaar moeten betalen. De fractie denkt dat mensen hun afval dan in plantsoenen gaan dumpen. 3

4 D66 heeft de indruk dat het ophalen van afval steeds duurder wordt. De fractie vindt dat de vergunning voor het verhuren van de eigen woning moet vervallen. Het AOV vindt de leges voor een extra afvalbak te hoog. De fractie vindt dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan het feit dat men een vergunning moet hebben om de eigen woning te mogen verhuren. De VVD vindt het redelijk dat burgers moeten betalen voor een extra afvalbak. Wethouder Engels wijst erop dat het in het belang is van de mensen die hun huis verhuren, om de vergunning aan te vragen. In hun hypotheekvoorwaarden staat namelijk dat ze niet mogen verhuren. Dat is omdat een huurder woonbescherming heeft. De kans bestaat dat de huurders niet meer weggaan. Dan zit de verhuurder met twee woningen. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een vergunning te krijgen. De legeskosten zijn er om dit kostendekkend te kunnen doen. Wat betreft de extra bak: die veroorzaakt extra werk. Het bedrag is kostendekkend. De wethouder denkt niet dat mensen hun afval in de plantsoenen zullen dumpen, omdat ze het bedrag voor de extra bak te hoog zouden vinden. De wethouder zal ervoor zorgen dat aan het bedrag voor minicontainers toegevoegd wordt, dat dit een bedrag per jaar is. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met als kanttekening dat GroenLinks bij de vaststelling van de begroting in de raad op een aantal punten bezwaren had Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen De invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen noopt om praktische redenen tot aanpassing van enkele geldende beslistermijnen, om het risico op het moeten betalen van een dwangsom te beperken. Het betreft de termijn voor het aanvragen van een evenementenvergunning (art. 112 APV) en de termijn voor het aanvragen van voorzieningen op grond van de Wmo. Aanpassing geschiedt via de verzamelverordening die ter besluitvorming is aangeboden. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt voor dit agendapunt niet te behandelen, omdat het een aantal zaken betreft, dat te maken heeft met de Wmo en de Wmo-cliëntenraad hierover niet geïnformeerd is. Wethouder Keijzer deelt mee dat de cliëntenraad niet gevraagd is om advies, omdat het gaat over termijnen die verlengd worden. De reden voor de verlenging is dat in de praktijk, daar waar medische adviezen gevraagd moeten worden, de wettelijke termijnen te kort zijn. Strikt genomen heeft de heer Zandvoort (GroenLinks) gelijk en moet men advies vragen aan de Wmo-cliëntenraad. Het uitstellen van behandeling van dit agendapunt kan leiden tot risico s voor de gemeente. Ze stelt voor dat men alleen het deel dat betrekking heeft op de Wmo, vandaag niet behandelt. De gespreksleider stelt, dat het voorstel nu is om voor de delen die de Wmo betreffen, eerst het advies af te wachten van de cliëntenraad. Wethouder Keijzer wijst erop, dat de gemeente hiermee wel een financieel risico loopt. De Stadspartij wil dat er niet alleen advies gevraagd wordt aan de Wmo-cliëntenraad, maar dat er ook een notitie bijkomt over wat normaal is, qua termijn. D66 sluit zich hierbij aan. De meerderheid steunt het voorstel om alleen verder te spreken over zaken die niet de Wmo betreffen. De gespreksleider concludeert dat nu agendapunt 6.3 aan de orde is, met uitzondering van de bepalingen die de Wmo betreffen. 4

5 D66 vindt dat, als men altijd van mening geweest is dat men zaken binnen een bepaalde tijd kan doen, men het ook zou moeten kunnen doen, nu er een dwangsom ingesteld wordt. Purmerend Sociaal sluit zich aan bij de woorden van D66. Leefbaar Purmerend begrijpt uit het stuk niet wat het probleem is. De Lijst Wiegel wijst erop dat mensen die een evenement organiseren, snel een beslissing willen hebben. Als men negen weken moet wachten en de termijn nog verlengd kan worden, is men drie maanden verder. Op deze manier kan men niet vanuit een impuls iets organiseren. De Lijst Wiegel heeft hier moeite mee. De PvdA vindt de algemene richtlijn van acht weken een mooie richtlijn. De fractie is gevoelig voor het argument dat er overlegd moet worden met brandweer en politie, maar wil meer uitleg over waarom er twaalf weken nodig zijn. Het CDA vindt dat raadsleden moeilijk een inschatting kunnen maken over de tijd die nodig is. GroenLinks constateert dat men een toelichting wil. De fractie vraagt of deze toelichting schriftelijk verstrekt kan worden voor de raadsvergadering. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college het voorstel handhaaft. In het stuk staat dat alle termijnen die op dit moment worden gehanteerd, ook in de toekomst worden gehanteerd, behalve bij de grote evenementen. Dat komt omdat een aanvraag bijna altijd onvolledig is. Een aanvraag vergt overleg. Bijna altijd zijn er meerdere partijen bij betrokken. De gemeente kan de termijnen bij de brandweer en de politie niet helemaal sturen. Veiligheid is tegenwoordig een zeer belangrijk punt. Daarom zijn twaalf weken bij grote evenementen hard nodig. Het kan niet binnen acht weken. Tweede termijn De PvdA vindt dat de termijn moet ingaan op het moment dat de aanvraag compleet is. Burgemeester Bijl wijst erop dat men wil dat er klantvriendelijk gewerkt wordt. Hij vindt het daarom geen goed idee om de termijn in te laten gaan op het moment dat de aanvraag compleet is. De PvdA blijft bij haar overtuiging. Het CDA is het daarmee eens. D66 wijst erop dat men het nu heeft over artikel 112. De fractie vraagt wat dit te maken heeft met artikel 54. Artikel 54 gaat over seksinrichtingen. De fractie heeft op internet de APV opgezocht en gekeken bij artikel 54. Daarin staat dat de termijn twaalf weken bedraagt. De fractie vraagt of de APV op internet al gewijzigd is, voordat de raad ermee akkoord gegaan is. Purmerend Sociaal vraagt of het erom gaat dat er te weinig tijd is, of dat er een boete kan volgen, als men de vergunning niet op tijd verleent. Het AOV wacht het voorstel af. De Lijst Wiegel vindt dat overheidsdiensten, zoals brandweer en politie, zich flexibeler moeten gaan opstellen. Daar zou het college zich meer op moeten richten. 5

6 Burgemeester Bijl antwoordt op de vraag van Purmerend Sociaal dat in het verleden de wetgeving anders was. Als men de termijn overschreed, had het geen gevolgen. Daarom wil het college de termijn verlengen. D66 concludeert dat men de burger altijd een worst heeft voorgehouden. De termijn was acht weken, maar de beslissing kwam vier weken te laat. Nu men ervoor moet betalen, geeft men eindelijk toe dat het langer duurt dan men altijd beloofd heeft. Burgemeester Bijl wijst erop dat verreweg de meeste zaken binnen de gestelde termijn gedaan worden. Bij grote evenementen ligt het anders. Tot nu was het niet nodig om differentiatie aan te brengen. Voor grote evenementen is meer tijd nodig. Als de gemeente boetes krijgt, moeten die betaald worden. Het lijkt hem verstandig om te proberen dit te voorkomen. D66 wacht nog op antwoord op de vraag hoe het kan dat de vernieuwde APV al op internet staat, terwijl deze nog niet goedgekeurd is. Burgemeester Bijl heeft geen idee hoe dit kan. D66 wil spoedig een antwoord hebben op deze vraag. Burgemeester Bijl zegt dit toe. De gespreksleider concludeert dat de commissie geen positief advies kan geven over het voorstel van het college betreffende artikel 112 APV. Hij concludeert verder dat het college wellicht moet nadenken over de formulering van het voorstel. Het Wmo-verhaal komt later aan de orde, als het advies van de Wmo-cliëntenraad is ingewonnen. De PvdA wil tijdens de raadsvergadering terugkomen op dit onderwerp. 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt Genoemde brief van 10 oktober 2009 stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 oktober Op verzoek van het raadslid Zandvoort (GroenLinks) en met instemming van de raad, is deze nu geagendeerd. De aanleiding is een kennelijk belemmerende werking van interne bedrijfsprocessen bij de gemeente op inspraakprocedures, die in genoemde brief wordt gesuggereerd. Het college wordt verzocht om hierop in de commissie te reageren, waarna de commissie de reactie van het college zal bespreken. De heer Wevers wijst erop dat de attitude van de overheid bij inspraak belangrijk is. Ook het gemeenschappelijk belang van insprekers en overheid is belangrijk. Er moet overleg zijn. Er moet in alle openheid sprake zijn van een haalbaarheidsonderzoek. Er moet gerapporteerd worden. Er moet teruggekoppeld worden. In het onderhavige proces zijn veel manco s geweest. Hij weet niet of de gemeente Purmerend voorschriften heeft voor inspraakprocessen. Een inspraakproces houden, nadat men heeft aanbesteed, is een farce. Hij heeft zijn brief gericht aan de raad, omdat de raad als controlerend orgaan een leidende taak kan vervullen. Als de inspraak niet goed loopt en hierover regelmatig in de wijkkranten geschreven wordt, zullen veel kiezers stemmen op populistische partijen. Hij hoopt dat men de procedure zal verbeteren. De Stadspartij vraagt in hoeverre de heer Wevers vertrouwen in de raad heeft. De heer Wevers heeft er geen vertrouwen in dat het totaal verstoorde proces voor de Bekkenbuurt nog gered wordt. Hij richt zich op Purmerend. Wat de heer Wevers naar voren gebracht heeft, is de Stadspartij uit het hart gegrepen. 6

7 Burgemeester Bijl vindt dat de heer Wevers een zeer belangrijk punt heeft aangestipt. Het college onderkent dat er iets wezenlijks aan de orde is. De medewerkers doen hun werk met de beste intenties. Toch schort er iets aan de communicatie. Dat is een zorgelijke constatering. Het college zal een overzicht maken van de beleving rond de Bekkenbuurt. Het is de uitdrukkelijke ambitie van het college om hier werk van te maken. De burgemeester onderschrijft de opsomming van stappen in inspraak die de heer Wevers gaf. Hij is het er ook mee eens dat het gaat om een attitude. De gespreksleider stelt vast dat het college een feitenrelaas gaat maken en daarover met de raad wil praten. Burgemeester Bijl bevestigt dat. Hij voegt daaraan toe, dat er gekeken wordt naar wat er aan de orde is, waardoor men elkaar niet verstaat. De Stadspartij wijst de burgemeester op de situatie bij het Gildeplein. De winkeliers zijn daar volkomen buitenspel gezet, wat de communicatie betreft. Ze zitten de hele maand december met een opengebroken winkelcentrum, zonder goed busvervoer. Ze krijgen op geen enkele manier de gelegenheid om hun problemen uit te spreken bij het bestuur. Nu de burgemeester zijn betrokkenheid toont, zou de Stadspartij graag zien dat hij zich eens in dat dossier verdiept. De PvdA vindt dat de burgemeester goed verwoord heeft wat er speelt. GroenLinks vraagt het college eens te kijken naar de bedrijfsprocessen. Men moet het inspraakproces daarin zijn juiste plaats geven. Misschien moet er een inspraakprotocol komen. GroenLinks wil dat het college ernaar kijkt en ermee terugkomt bij de raad. De Lijst Wiegel sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. De Lijst Wiegel vindt dat het stadhuis een servicebureau voor de burgers zou moeten zijn. Het CDA bedankt de heer Wevers dat hij de vinger op de zere plek heeft gelegd. D66 vindt het terecht dat de heer Wevers de oren van de raad en het college wast. Dat moet men zich aantrekken. D66 vraagt of er al een inspraakprotocol is. D66 roept op om te kijken naar wat er beter kan, zonder te kijken naar wat er allemaal fout gegaan is. Purmerend Sociaal staat achter het idee van een inspraakprotocol en vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de burgers. Leefbaar Purmerend heeft de heer Wevers horen zeggen dat inspraak na de aanbesteding een farce is. Hij vraagt waar in het traject de inspraak maximaal effect zou kunnen hebben, volgens de heer Wevers. Het AOV constateert dat de kwestie bij de Bekkenbuurt onderschat is. Er moet voor gezorgd worden dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen. Burgemeester Bijl heeft begrepen dat er waarschijnlijk wel een inspraakprotocol is, maar het gaat meer om de attitude. Daar moet men aan werken. Overigens is het ook zo, dat wanneer een proces begint, bewoners niet altijd direct aanhaken. Ze zien pas wat er gebeurt, op het moment dat een project uitgevoerd wordt. De burgemeester deelt mee dat men gaat kijken naar de bedrijfsprocessen. Hij kent de problematiek rond het Gildeplein. Hij zal zich er verder in verdiepen. De heer Wevers wijst erop dat inspraak moet plaatsvinden, voordat er sprake is van aanbesteding, nadat de gemeente een globaal plan heeft laten maken. In het globale plan 7

8 moeten harde eisen vermeld zijn. Overigens waren er in de eerste inspraakronde zeventig à tachtig bewoners van de Bekkenbuurt. De bewoners van die buurt zijn zeer betrokken. D66 denkt dat het inbedden van inspraak in het proces een andere functie van de afdeling Communicatie met zich meebrengt. Er is een andere denkwijze nodig. GroenLinks wijst erop dat de mate waarin mensen zich serieus genomen voelen, mede bepaalt of ze zich een volgende keer nog betrokken voelen. De fractie vindt dat de raad er een speerpunt van moet maken om dit in korte tijd goed op orde te krijgen. Er zijn in de afgelopen periode vreemde dingen gebeurd met betrekking tot inspraak. Daardoor maakt men de kloof tussen de politiek en burgers groter. Het CDA heeft uit het verhaal van de heer Wevers begrepen dat de intenties van sommige ambtenaren verkeerd zijn, althans zo wordt het ervaren. De Stadspartij maakt er bezwaar tegen dat het CDA de ambtenaren noemt. Het gaat om het bestuur. Het CDA wijst erop dat de heer Wevers het zo ervaren heeft. De Stadspartij wijst erop dat het bestuur daarvoor aansprakelijk is. De gespreksleider vindt dat in dit geval een raadslid het wel zo mag benoemen. De VVD vindt dat hier vooral uit naar voren komt dat, als de burger zich niet meer serieus genomen voelt, de gemeenteraad en het college er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen, dat het vertrouwen hersteld wordt. De gespreksleider proeft een eensluidende conclusie van de raad. Deze luidt dat de inspreker bedankt wordt voor het op de agenda zetten van deze zaak. De burgemeester heeft toegezegd dat hij terugkomt naar de raad, nadat het college zich heeft bezonnen op het protocol in verhouding tot de bedrijfsprocessen, maar ook in verhouding tot de attitude. Er zal ook gekeken worden naar de situatie bij het Gildeplein Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting Raadslid Zandvoort (GroenLinks) heeft een brief geschreven waarin hij protesteert tegen de wijze waarop een deel van zijn technische vragen naar aanleiding van de conceptprogrammabegroting is beantwoord. Hij wil daarover opheldering van het college. Discussie in de commissie vindt plaats naar aanleiding van de reactie van het college. De gespreksleider vat samen, dat de heer Zandvoort (GroenLinks) aangaf, dat de antwoorden op vragen bij de behandeling van de begroting pas binnenkwamen op de avond voor de behandeling van de begroting. Wethouder Keijzer heeft begrepen dat het ging om antwoorden op aanvullende vragen. De heer Zandvoort (GroenLinks) zegt dat dat klopt. Wethouder Keijzer stelt dat de antwoorden inderdaad laat gekomen zijn. De vragen waren op vrijdag voor de herfstvakantie verstuurd. Tijdens de herfstvakantie waren de wethouders Daan en Keijzer niet aanwezig. Dat heeft voor vertraging gezorgd. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt dat de afspraak was, dat de discussie over de aanvullende vragen zou plaatsvinden in de commissie AZ, als daar tijd voor was. Daar was tijd voor, maar de beide wethouders waren niet aanwezig. Omdat GroenLinks de enige fractie was, die aanvullende vragen had, vroeg de voorzitter van de commissie of GroenLinks de vragen schriftelijk wilde stellen. Dan hoefden de wethouders er niet speciaal voor te komen. GroenLinks ging daarmee akkoord. De volgende morgen zijn de vragen verzonden. Ze hebben bijna een week op de bureaus van de wethouders gelegen. Het werk van de fractie ten aanzien van de behandeling van de begroting werd hierdoor ernstig belemmerd. GroenLinks protesteert hiertegen, omdat men bij de behandeling van de begroting moet werken met een strak tijdschema. 8

9 De gespreksleider concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is. Schorsing van uur tot uur. 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de Jonge Heldencampagne 2008/2009. De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot structurele financiering van deze onderscheidingen. De gespreksleider wijst erop dat er voorgesteld wordt om het project voort te zetten binnen de reguliere activiteiten. De Stadspartij gaat akkoord met het voorstel. De fractie wijst erop dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Daarmee bedoelt de fractie dat het niet erg is, als er niet veel lintjes worden uitgedeeld. Het CDA onderschrijft dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. D66 voegt daaraan toe dat, als er vijf jongeren in aanmerking komen voor een lintje, men niet moet zeggen dat men er maar vier geeft. Leefbaar Purmerend vindt het een prachtig initiatief. De fractie is verbaasd over de inzet van 250 uur aan personeel. De fractie vraagt wat het personeel doet in de rest van de tijd. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college blij is met de steun voor het beleid. Het college is het ermee eens dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Wat de uren betreft: dat is een investering die in het verleden gedaan is. Het college stelt voor om de financiering van deze onderscheidingen in de huidige begroting in te passen. Men moet er creatief mee omgaan. Omdat het iets nieuws betrof, is er wat meer tijd en energie in gestopt. Dat gaat men nu anders doen Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de nieuwe precarioverordening De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot bijstelling van het bestaande beleid. Indien de meerderheid van de commissie van mening is dat dit laatste het geval is, wordt voorgesteld het onderwerp in een volgende vergadering nader te bespreken, met als doel kaders aan het college mee te geven voor het bijstellen van het beleid. 9

10 De gespreksleider stelt dat de vraag is of men kaders voor het beleid mee wil geven aan het college, oftewel of veranderingen wenselijk zijn naar aanleiding van deze evaluatie. De VVD heeft technische vragen aan het college gesteld. Bij één vraag was het antwoord niet helemaal goed. De fractie vindt de manier waarop de evaluatie geschreven is, op een aantal punten verwarrend. In het stuk staat dat een deel van het voordeel wordt teniet gedaan door extra kantoorwerkzaamheden in verband met de terrassen, zoals het nameten van het aantal vierkante meters en het controleren of de terrassen niet langer dan zes maanden aanwezig zijn. De VVD vindt deze zin in het verhaal onterecht. De fractie heeft erop gewezen dat middels nagels in het stedelijk tapijt aangegeven wordt welke vierkante meters in beslag genomen worden door terrassen. Daarop is geen reactie gekomen. Overigens wil de VVD dat het beleid wordt voortgezet. Het CDA vindt dat de communicatie verbeterd kan worden. Op pagina 2 staat dat de ondernemers hebben geklaagd over het gebrek aan communicatie vooraf. Op pagina 3 wordt verwezen naar een mondelinge toezegging van een wethouder. Het college heeft al eerder laten weten dat een dergelijke toezegging nooit is gedaan. Het CDA noemt dit krommunicatie. Purmerend Sociaal vindt ook dat de communicatie beter had gekund. De fractie neemt aan dat met werkvoorraad achterstand bedoeld wordt. De Lijst Wiegel kan zich aansluiten bij de woorden van de VVD. Het blijkt nu dat er niet minder ambtenaren nodig zijn. Er vermindert niets. De fractie vraagt of er onwil in het spel is of onduidelijkheid of dat de gemeente meer geld wil binnenhalen. Leefbaar Purmerend begrijpt dat er is gekozen voor een korting op de termijn van drie maanden. De fractie stelt voor om die drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project. Het is het AOV opgevallen dat het aantal aanslagregels is afgenomen van 1714 in 2008 naar 497 in Aan de andere kant is het aantal aanslagbiljetten niet verminderd. De Stadspartij zou liever zien dat de voorliggende evaluatie gezien wordt als tussenstand. De fractie vraagt wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat het aantal werkzaamheden wordt verminderd. De fractie vraagt waarom de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven niet gemeten is. Wethouder Engels denkt dat hij eerst maar eens moet vertellen hoe het werkt. Iemand vraagt een terrasvergunning aan. Dat doet hij eenmalig. De afdeling Vergunningen geeft dat door aan de afdeling Belastingen. De afdeling Belastingen zoekt in de computer op hoeveel de ondernemer moet betalen voor zijn terras. Vroeger stonden er tien dingen op één biljet. De ondernemer voerde gewoon precario in in zijn boekhouding. Nu krijgt hij hetzelfde biljet, maar er staat nog maar één regel op. De afdeling Vergunningen heeft minder werk omdat er maar één regel ingevoerd hoeft te worden. Alle jaren daarna heeft niemand er extra werk aan. Of er tien regels of één regel op staan, scheelt geen ambtenaar. De termijn waarop iemand een terras kan krijgen, is veranderd doordat besloten is te praten over drie, zes en twaalf maanden. Vroeger ging het over een compleet seizoen. Nu moet er gecontroleerd worden of terrassen na 1 oktober nog open zijn. Op de Koemarkt is duidelijk tot waar de terrassen liggen. Wat de grootte van het plein betreft: ieder jaar kan iemand een andere grootte aanvragen. Met werkvoorraad wordt bedoeld hoeveel men nog moet doen. Wat de communicatie betreft: deze nieuwe regeling is ontstaan op initiatief van de VVD, tegen het eind van het jaar. Men heeft zich ingespannen om het stuk op tijd klaar te krijgen, want dit soort regelingen moet op 1 januari vastgesteld zijn. Anders mist men een jaar. Er is gecommuniceerd, maar men had niet veel tijd. Als men meer tijd gehad had, was de 10

11 communicatie beter geweest. Wat betreft de opmerking die wel of niet gemaakt zou zijn: dat is een misverstand. Wat betreft het voorstel om drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project: de raad heeft budgetrecht. De wethouder hoort graag wat de raad van dit voorstel vindt. Eigenlijk is dit een tussenevaluatie, daar heeft de Stadspartij gelijk in. Tweede termijn De VVD verduidelijkt naar aanleiding van de opmerking van het AOV in de eerste termijn, dat het aantal facturen niet verminderd is. Dat komt omdat het gebied, waarover men precario heft, niet meer alleen de binnenstad is, maar de hele stad. De Stadspartij zou graag zien, dat bij de volgende evaluatie de meting van de afname van de administratieve lastendruk voor ondernemers, ook meegenomen wordt. Wethouder Engels zegt dat toe. De VVD ziet graag dat dit punt op de actielijst gezet wordt. De gespreksleider concludeert dat het op de actielijst gezet wordt. Leefbaar Purmerend heeft voorgesteld om de termijn van drie maanden naar zes maanden op te rekken. De fractie vraagt de andere fracties hierover na te denken. De fractie zal een voorstel indienen voor de volgende raadsvergadering. 9. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 10. Rondvraag en sluiting De heer Wiegel (Lijst Wiegel) wijst erop dat als iemand overlijdt, men anderhalve week moet wachten totdat er een plekje op de begraafplaats is. Hij vraagt of dit bekend is bij de wethouders. Wethouder Daan antwoordt dat wethouder Krieger gaat over begraafplaatsen. De voorzitter neemt aan dat bedoeld wordt, dat het lang duurt voordat iemand begraven of gecremeerd kan worden. Mevrouw Lijmberg (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe, dat men 32 euro moet betalen voor de handtekening van een arts. Wethouder Daan verzoekt om deze vragen schriftelijk in te dienen. D66 heeft enige tijd geleden een motie ingediend, met het verzoek om alle supermarkten die daarvoor in aanmerking wilden komen, de gelegenheid te geven om op zondag open te zijn. De motie is aangenomen. Albert Heijn blijkt nu op zondag dicht te zijn, omdat deze winkel geen toestemming heeft gekregen om op zondag open te zijn. De heer Sampimon (D66) vraagt hoe dit kan. Wethouder Daan antwoordt dat de raad heeft besloten dat er vijf ontheffingen verleend zouden worden. Er waren zes aanvragen. De ontheffingen zijn verleend op basis van loting. Albert Heijn is daarbij niet ingeloot. De heer Sampimon (D66) denkt dat het netjes van de wethouder geweest zou zijn als hij, op het moment dat een zesde kandidaat zich aandiende, had teruggemeld aan de commissie dat dit het geval was. Wethouder Daan wijst erop dat vijf het wettelijk maximum is. De voorzitter voegt eraan toe, dat er één vergunning verleend mag worden per inwoners. Dat heeft in het bericht gestaan, dat de wethouder verstuurd heeft aan de commissieleden. 11

12 De heer Zandvoort (GroenLinks) zou willen dat het punt over inspraak, waarover gesproken is, op de actielijst komt. Het tweede punt waar hij aandacht voor vraagt is dat er twee weken geleden een artikel in een dagblad stond over het niet tijdig kunnen samenvoegen van de brandweerkorpsen. Burgemeester Bijl zegt dat in het Noordhollands Dagblad stond dat de regio 1 miljoen euro misloopt. Het gaat over het feit dat het niet lukt om een regionale brandweer te formeren. De heer Zandvoort (GroenLinks) heeft gevraagd om uitleg hierover. Burgemeester Bijl doet dat graag, omdat er in het artikel nogal wat zaken door elkaar gehaald worden. Oorspronkelijk is er sprake geweest van een bedrag van 1,2 miljoen dat Binnenlandse Zaken beschikbaar zou stellen voor regionalisering in twee tranches. De eerste tranche van euro had te maken met de aanzet om te komen tot regionalisering. Daarvoor zou onderzoek gedaan moeten worden. Dat is gebeurd. De tweede tranche zou betaald worden als er voor 1 december 2009 feitelijk tot regionalisering besloten zou zijn door alle gemeenteraden. Dat is niet gebeurd. De gemeenten hebben niet besloten over te gaan tot regionalisering. Daar zijn verschillende redenen voor. Niet alle korpsen voldeden aan alle eisen. In 2010 wordt hiernaar opnieuw gekeken. De burgemeester denkt niet dat, als men tot schaalvergroting overgaat, er per definitie efficiënter gewerkt wordt. Het veiligheidsbestuur vindt dat eerst overal de kwaliteit in orde moet zijn. Vervolgens gaat men kijken wat er beter kan op regionaal niveau. Regionalisering zou een vervolgstap kunnen zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar inter-regionalisering. Dat betekent een samenvoeging van Amsterdam/ Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De twee andere regio s hebben gezegd dat Zaanstreek/Waterland dan ook moet regionaliseren. De burgemeester heeft net het bericht gekregen waarin staat hoe het onderzoek daarnaar gedaan zal worden. Hij kan er nog niets over zeggen, omdat hij het nog niet bestudeerd heeft. Hij waarschuwt voor wishful thinking. Hij heeft vaak gezien dat dit soort situaties zaken ingewikkeld werden qua aansturing. Het klopt dat de regio incidenteel euro misloopt, maar hij stelt dat men beter structureel kan denken en zorgen dat men de zaken structureel op orde heeft. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken, d.d. 11 februari de raadsadviseur, de voorzitter, 12

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie