UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend"

Transcriptie

1 UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : uur / uur Voorzitter : mevrouw T.A.L. de Hilster Raadsadviseur : de heer E.C.A. Kaarsemaker Aanwezig : de heer J.C.T. Adolfs (PvdA) de heer R. Boontje (PvdA) de heer J. Valianpour (PvdA) de heer J.J. Boskemper (VVD) de heer J.N.F. de Vringer (Leefbaar Purmerend) de heer R. Duijker (CDA) de heer Th. Kalverboer (AOV) de heer P.C. de Vroome (AOV) mevrouw L.R. Lijmberg (Purmerend Sociaal) mevrouw E. Pas (Purmerend Sociaal) de heer R. Wiegel (Lijst Wiegel) de heer G.J. te Paske (Lijst Wiegel) de heer E.C. Ankersmit (Stadspartij) de heer C. Zandvoort (GroenLinks) de heer R. Sampimon (D66) Voorts : de heer D. Bijl (burgemeester) de heer B. Daan (wethouder) tot uur de heer J.Th. Engels (wethouder) mevrouw M. Keijzer (wethouder) vanaf uur de heer M.C. Voster (gespreksleider) mevrouw J.F. Kamminga (griffier) ambtelijke ondersteuning Notulen : mevrouw N. Kwekkeboom (Notuleerservice Nederland) Agenda 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Vaststelling van de agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober Actie- en evaluatielijst november Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt: 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer 6.2. Belastingmaatregelen Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd: 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt 7.2. Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld: 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes 8.2. Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting 9. Ingekomen stukken 10. Rondvraag en sluiting 1

2 1. Opening en mededelingen door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw De Hilster neemt de plaats in van de reguliere voorzitter, omdat zij ziek is. Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Sacco (SP) en mevrouw Wolfswinkel (SP). Wethouder Keijzer komt later. 2. Vaststelling agenda Agendapunt 7.1 wordt behandeld na agendapunt 5. De vragen voor de rondvraag die gericht zijn aan wethouder Daan, worden behandeld na agendapunt 8.1, omdat wethouder Daan voor uur vertrekt. Met inachtneming van deze wijziging is de agenda vastgesteld. In het verslag wordt de oorspronkelijke volgorde van de agenda aangehouden. 3. Spreekrecht burgers De heer Wevers maakt gebruik van zijn spreekrecht bij agendapunt Conceptbesluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 De besluitenlijsten van 31 augustus 2009, 17 september 2009 en 15 oktober 2009 zijn ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst van 17 september: de heer Boskemper (VVD) zou graag zien dat de twee actiepunten, die op pagina 5 staan (tweede alinea onderaan) op de actielijst komen. pagina 3 onderaan: het gaat hier over de vraag of de raad een adviserende functie kan hebben voor het college. De burgemeester zou hierop terugkomen. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat dat nog niet gebeurd is. op pagina 4 staat dat de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing zou worden uitgebreid met twee nieuwe leden uit de raad. De heer Zandvoort (GroenLinks) wijst erop dat er nog geen actie in die richting ondernomen is. De commissie AZ vraagt aan de griffie om de partijen te benaderen. 5. Actie- en evaluatielijst november 2009 Actielijst november 2009 De commissie besluit om het onderwerp dat genoemd wordt bij actie 1, te agenderen voor de volgende commissievergadering. Actie 2 is afgehandeld. Naar aanleiding van actie 3 stelt de heer Adolfs (PvdA) dat het antwoord dat de burgemeester heeft gestuurd, niet echt een antwoord is op de gestelde vraag. Hij vraagt of het onderwerp besproken is in het beheerdersoverleg. Burgemeester Bijl antwoordt bevestigend. De heer Adolfs (PvdA) heeft moeite met de laatste alinea in de memo van de burgemeester. Het gaat over maximale bonussen voor normale werkzaamheden. De heer Adolfs (PvdA) vindt dit niet nodig. Burgemeester Bijl antwoordt dat de korpsbeheerder daarover anders geoordeeld heeft. De heer Adolfs (PvdA) zou graag zien dat hieraan aandacht wordt besteed binnen het korpsbeheerdersoverleg. Burgemeester Bijl wil niets toevoegen. De korpsbeheerder gaat hierover. Zij heeft een andere afweging gemaakt. Naar aanleiding van actie 4 stelt de heer Ankersmit (Stadspartij) dat de gemeente Purmerend de hier genoemde problemen heeft veroorzaakt. De gemeenteraad heeft besloten om acceptgirokosten te verrekenen. Daarna is Stadsverwarming een B.V. 2

3 geworden. Het is gemakkelijk voor de gemeente om er nu de handen vanaf te trekken. De heer Ankersmit (Stadspartij) vindt dat dat Pontius Pilatus-achtige trekken heeft. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe dat de mensen die stadsverwarming hebben, niet de keus hebben om over te stappen op een energieleverancier die goedkoper is. Ze vindt dat men moet bekijken of mensen die gedwongen zijn om stadsverwarming te gebruiken, moeten worden opgezadeld met maatregelen, waar ze zich niet tegen kunnen verweren. De heer Duijker (CDA) wijst erop, dat ze wel kunnen kiezen tussen automatische betaling of betaling per acceptgiro. Mevrouw Pas (Purmerend Sociaal) vindt dat mensen die geen automatische betaling willen, niet met extra kosten opgezadeld mogen worden. D66 sluit zich hierbij aan. De heer De Vringer (Leefbaar Purmerend) voelt dat er nog steeds betrokkenheid van de gemeente bij deze zaak is, ook al is het een B.V. Hij denkt dat de gemeente nog enige verantwoordelijkheid heeft. De Lijst Wiegel en het AOV sluiten zich hierbij aan. Evaluatielijst november 2009 De punten 1, 2 en 3 zijn afgehandeld. 6. Onderwerpen waarover advies aan de raad gegeven wordt 6.1. Ontheffingsverzoek wethouder Keijzer Wethouder Keijzer verzoekt om de haar op 25 oktober 2007 verleende en op 25 september 2008 verlengde ontheffing nogmaals te verlengen. Alle partijen, behalve de Stadspartij, stemmen in met de verlenging van de ontheffing, in ieder geval tot de volgende raadsperiode. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met de kanttekening dat de Stadspartij het voorstel niet steunt Belastingmaatregelen 2010 Na de begrotingsbehandeling afgelopen 4 en 5 november, zijn de tarieven in diverse belastingverordeningen aangepast. Deze worden nu ter vaststelling aangeboden. GroenLinks neemt afstand van de tarieven die niet gebaseerd zijn op kostendekkendheid. Het blijkt dat de vergunning voor de verhuur van de eigen woning de verhuurder beschermt tegen de eisen die de Huurwet stelt. GroenLinks denkt dat veel mensen die hun woning tijdelijk moeten verhuren, dit niet weten. De fractie vindt dat men hieraan meer ruchtbaarheid zou moeten geven. Verder vindt GroenLinks, dat toegevoegd moet worden dat het bedrag van 411,25 voor een extra minicontainer, per jaar betaald moet worden. Het CDA vindt het bedrag van 91 euro voor de vergunning om de eigen woning te verhuren, zeer hoog. De Lijst Wiegel wil weten hoe het bedrag voor het verhuren van de eigen woning tot stand gekomen is. Het blijkt dat de gemeente niets doet, als de eigenaar geen vergunning aanvraagt. De fractie vindt het vreemd dat mensen die een extra afvalbak aanvragen daarvoor 411 euro per jaar moeten betalen. De fractie denkt dat mensen hun afval dan in plantsoenen gaan dumpen. 3

4 D66 heeft de indruk dat het ophalen van afval steeds duurder wordt. De fractie vindt dat de vergunning voor het verhuren van de eigen woning moet vervallen. Het AOV vindt de leges voor een extra afvalbak te hoog. De fractie vindt dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan het feit dat men een vergunning moet hebben om de eigen woning te mogen verhuren. De VVD vindt het redelijk dat burgers moeten betalen voor een extra afvalbak. Wethouder Engels wijst erop dat het in het belang is van de mensen die hun huis verhuren, om de vergunning aan te vragen. In hun hypotheekvoorwaarden staat namelijk dat ze niet mogen verhuren. Dat is omdat een huurder woonbescherming heeft. De kans bestaat dat de huurders niet meer weggaan. Dan zit de verhuurder met twee woningen. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming heeft. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een vergunning te krijgen. De legeskosten zijn er om dit kostendekkend te kunnen doen. Wat betreft de extra bak: die veroorzaakt extra werk. Het bedrag is kostendekkend. De wethouder denkt niet dat mensen hun afval in de plantsoenen zullen dumpen, omdat ze het bedrag voor de extra bak te hoog zouden vinden. De wethouder zal ervoor zorgen dat aan het bedrag voor minicontainers toegevoegd wordt, dat dit een bedrag per jaar is. Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad, met als kanttekening dat GroenLinks bij de vaststelling van de begroting in de raad op een aantal punten bezwaren had Verzamelverordening aanpassing beslistermijnen De invoering van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen noopt om praktische redenen tot aanpassing van enkele geldende beslistermijnen, om het risico op het moeten betalen van een dwangsom te beperken. Het betreft de termijn voor het aanvragen van een evenementenvergunning (art. 112 APV) en de termijn voor het aanvragen van voorzieningen op grond van de Wmo. Aanpassing geschiedt via de verzamelverordening die ter besluitvorming is aangeboden. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt voor dit agendapunt niet te behandelen, omdat het een aantal zaken betreft, dat te maken heeft met de Wmo en de Wmo-cliëntenraad hierover niet geïnformeerd is. Wethouder Keijzer deelt mee dat de cliëntenraad niet gevraagd is om advies, omdat het gaat over termijnen die verlengd worden. De reden voor de verlenging is dat in de praktijk, daar waar medische adviezen gevraagd moeten worden, de wettelijke termijnen te kort zijn. Strikt genomen heeft de heer Zandvoort (GroenLinks) gelijk en moet men advies vragen aan de Wmo-cliëntenraad. Het uitstellen van behandeling van dit agendapunt kan leiden tot risico s voor de gemeente. Ze stelt voor dat men alleen het deel dat betrekking heeft op de Wmo, vandaag niet behandelt. De gespreksleider stelt, dat het voorstel nu is om voor de delen die de Wmo betreffen, eerst het advies af te wachten van de cliëntenraad. Wethouder Keijzer wijst erop, dat de gemeente hiermee wel een financieel risico loopt. De Stadspartij wil dat er niet alleen advies gevraagd wordt aan de Wmo-cliëntenraad, maar dat er ook een notitie bijkomt over wat normaal is, qua termijn. D66 sluit zich hierbij aan. De meerderheid steunt het voorstel om alleen verder te spreken over zaken die niet de Wmo betreffen. De gespreksleider concludeert dat nu agendapunt 6.3 aan de orde is, met uitzondering van de bepalingen die de Wmo betreffen. 4

5 D66 vindt dat, als men altijd van mening geweest is dat men zaken binnen een bepaalde tijd kan doen, men het ook zou moeten kunnen doen, nu er een dwangsom ingesteld wordt. Purmerend Sociaal sluit zich aan bij de woorden van D66. Leefbaar Purmerend begrijpt uit het stuk niet wat het probleem is. De Lijst Wiegel wijst erop dat mensen die een evenement organiseren, snel een beslissing willen hebben. Als men negen weken moet wachten en de termijn nog verlengd kan worden, is men drie maanden verder. Op deze manier kan men niet vanuit een impuls iets organiseren. De Lijst Wiegel heeft hier moeite mee. De PvdA vindt de algemene richtlijn van acht weken een mooie richtlijn. De fractie is gevoelig voor het argument dat er overlegd moet worden met brandweer en politie, maar wil meer uitleg over waarom er twaalf weken nodig zijn. Het CDA vindt dat raadsleden moeilijk een inschatting kunnen maken over de tijd die nodig is. GroenLinks constateert dat men een toelichting wil. De fractie vraagt of deze toelichting schriftelijk verstrekt kan worden voor de raadsvergadering. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college het voorstel handhaaft. In het stuk staat dat alle termijnen die op dit moment worden gehanteerd, ook in de toekomst worden gehanteerd, behalve bij de grote evenementen. Dat komt omdat een aanvraag bijna altijd onvolledig is. Een aanvraag vergt overleg. Bijna altijd zijn er meerdere partijen bij betrokken. De gemeente kan de termijnen bij de brandweer en de politie niet helemaal sturen. Veiligheid is tegenwoordig een zeer belangrijk punt. Daarom zijn twaalf weken bij grote evenementen hard nodig. Het kan niet binnen acht weken. Tweede termijn De PvdA vindt dat de termijn moet ingaan op het moment dat de aanvraag compleet is. Burgemeester Bijl wijst erop dat men wil dat er klantvriendelijk gewerkt wordt. Hij vindt het daarom geen goed idee om de termijn in te laten gaan op het moment dat de aanvraag compleet is. De PvdA blijft bij haar overtuiging. Het CDA is het daarmee eens. D66 wijst erop dat men het nu heeft over artikel 112. De fractie vraagt wat dit te maken heeft met artikel 54. Artikel 54 gaat over seksinrichtingen. De fractie heeft op internet de APV opgezocht en gekeken bij artikel 54. Daarin staat dat de termijn twaalf weken bedraagt. De fractie vraagt of de APV op internet al gewijzigd is, voordat de raad ermee akkoord gegaan is. Purmerend Sociaal vraagt of het erom gaat dat er te weinig tijd is, of dat er een boete kan volgen, als men de vergunning niet op tijd verleent. Het AOV wacht het voorstel af. De Lijst Wiegel vindt dat overheidsdiensten, zoals brandweer en politie, zich flexibeler moeten gaan opstellen. Daar zou het college zich meer op moeten richten. 5

6 Burgemeester Bijl antwoordt op de vraag van Purmerend Sociaal dat in het verleden de wetgeving anders was. Als men de termijn overschreed, had het geen gevolgen. Daarom wil het college de termijn verlengen. D66 concludeert dat men de burger altijd een worst heeft voorgehouden. De termijn was acht weken, maar de beslissing kwam vier weken te laat. Nu men ervoor moet betalen, geeft men eindelijk toe dat het langer duurt dan men altijd beloofd heeft. Burgemeester Bijl wijst erop dat verreweg de meeste zaken binnen de gestelde termijn gedaan worden. Bij grote evenementen ligt het anders. Tot nu was het niet nodig om differentiatie aan te brengen. Voor grote evenementen is meer tijd nodig. Als de gemeente boetes krijgt, moeten die betaald worden. Het lijkt hem verstandig om te proberen dit te voorkomen. D66 wacht nog op antwoord op de vraag hoe het kan dat de vernieuwde APV al op internet staat, terwijl deze nog niet goedgekeurd is. Burgemeester Bijl heeft geen idee hoe dit kan. D66 wil spoedig een antwoord hebben op deze vraag. Burgemeester Bijl zegt dit toe. De gespreksleider concludeert dat de commissie geen positief advies kan geven over het voorstel van het college betreffende artikel 112 APV. Hij concludeert verder dat het college wellicht moet nadenken over de formulering van het voorstel. Het Wmo-verhaal komt later aan de orde, als het advies van de Wmo-cliëntenraad is ingewonnen. De PvdA wil tijdens de raadsvergadering terugkomen op dit onderwerp. 7. Onderwerpen waarover een mening kan worden gevormd 7.1. Brief van de heer Wevers over inspraakproces Bekkenbuurt Genoemde brief van 10 oktober 2009 stond op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 29 oktober Op verzoek van het raadslid Zandvoort (GroenLinks) en met instemming van de raad, is deze nu geagendeerd. De aanleiding is een kennelijk belemmerende werking van interne bedrijfsprocessen bij de gemeente op inspraakprocedures, die in genoemde brief wordt gesuggereerd. Het college wordt verzocht om hierop in de commissie te reageren, waarna de commissie de reactie van het college zal bespreken. De heer Wevers wijst erop dat de attitude van de overheid bij inspraak belangrijk is. Ook het gemeenschappelijk belang van insprekers en overheid is belangrijk. Er moet overleg zijn. Er moet in alle openheid sprake zijn van een haalbaarheidsonderzoek. Er moet gerapporteerd worden. Er moet teruggekoppeld worden. In het onderhavige proces zijn veel manco s geweest. Hij weet niet of de gemeente Purmerend voorschriften heeft voor inspraakprocessen. Een inspraakproces houden, nadat men heeft aanbesteed, is een farce. Hij heeft zijn brief gericht aan de raad, omdat de raad als controlerend orgaan een leidende taak kan vervullen. Als de inspraak niet goed loopt en hierover regelmatig in de wijkkranten geschreven wordt, zullen veel kiezers stemmen op populistische partijen. Hij hoopt dat men de procedure zal verbeteren. De Stadspartij vraagt in hoeverre de heer Wevers vertrouwen in de raad heeft. De heer Wevers heeft er geen vertrouwen in dat het totaal verstoorde proces voor de Bekkenbuurt nog gered wordt. Hij richt zich op Purmerend. Wat de heer Wevers naar voren gebracht heeft, is de Stadspartij uit het hart gegrepen. 6

7 Burgemeester Bijl vindt dat de heer Wevers een zeer belangrijk punt heeft aangestipt. Het college onderkent dat er iets wezenlijks aan de orde is. De medewerkers doen hun werk met de beste intenties. Toch schort er iets aan de communicatie. Dat is een zorgelijke constatering. Het college zal een overzicht maken van de beleving rond de Bekkenbuurt. Het is de uitdrukkelijke ambitie van het college om hier werk van te maken. De burgemeester onderschrijft de opsomming van stappen in inspraak die de heer Wevers gaf. Hij is het er ook mee eens dat het gaat om een attitude. De gespreksleider stelt vast dat het college een feitenrelaas gaat maken en daarover met de raad wil praten. Burgemeester Bijl bevestigt dat. Hij voegt daaraan toe, dat er gekeken wordt naar wat er aan de orde is, waardoor men elkaar niet verstaat. De Stadspartij wijst de burgemeester op de situatie bij het Gildeplein. De winkeliers zijn daar volkomen buitenspel gezet, wat de communicatie betreft. Ze zitten de hele maand december met een opengebroken winkelcentrum, zonder goed busvervoer. Ze krijgen op geen enkele manier de gelegenheid om hun problemen uit te spreken bij het bestuur. Nu de burgemeester zijn betrokkenheid toont, zou de Stadspartij graag zien dat hij zich eens in dat dossier verdiept. De PvdA vindt dat de burgemeester goed verwoord heeft wat er speelt. GroenLinks vraagt het college eens te kijken naar de bedrijfsprocessen. Men moet het inspraakproces daarin zijn juiste plaats geven. Misschien moet er een inspraakprotocol komen. GroenLinks wil dat het college ernaar kijkt en ermee terugkomt bij de raad. De Lijst Wiegel sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. De Lijst Wiegel vindt dat het stadhuis een servicebureau voor de burgers zou moeten zijn. Het CDA bedankt de heer Wevers dat hij de vinger op de zere plek heeft gelegd. D66 vindt het terecht dat de heer Wevers de oren van de raad en het college wast. Dat moet men zich aantrekken. D66 vraagt of er al een inspraakprotocol is. D66 roept op om te kijken naar wat er beter kan, zonder te kijken naar wat er allemaal fout gegaan is. Purmerend Sociaal staat achter het idee van een inspraakprotocol en vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de burgers. Leefbaar Purmerend heeft de heer Wevers horen zeggen dat inspraak na de aanbesteding een farce is. Hij vraagt waar in het traject de inspraak maximaal effect zou kunnen hebben, volgens de heer Wevers. Het AOV constateert dat de kwestie bij de Bekkenbuurt onderschat is. Er moet voor gezorgd worden dat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen. Burgemeester Bijl heeft begrepen dat er waarschijnlijk wel een inspraakprotocol is, maar het gaat meer om de attitude. Daar moet men aan werken. Overigens is het ook zo, dat wanneer een proces begint, bewoners niet altijd direct aanhaken. Ze zien pas wat er gebeurt, op het moment dat een project uitgevoerd wordt. De burgemeester deelt mee dat men gaat kijken naar de bedrijfsprocessen. Hij kent de problematiek rond het Gildeplein. Hij zal zich er verder in verdiepen. De heer Wevers wijst erop dat inspraak moet plaatsvinden, voordat er sprake is van aanbesteding, nadat de gemeente een globaal plan heeft laten maken. In het globale plan 7

8 moeten harde eisen vermeld zijn. Overigens waren er in de eerste inspraakronde zeventig à tachtig bewoners van de Bekkenbuurt. De bewoners van die buurt zijn zeer betrokken. D66 denkt dat het inbedden van inspraak in het proces een andere functie van de afdeling Communicatie met zich meebrengt. Er is een andere denkwijze nodig. GroenLinks wijst erop dat de mate waarin mensen zich serieus genomen voelen, mede bepaalt of ze zich een volgende keer nog betrokken voelen. De fractie vindt dat de raad er een speerpunt van moet maken om dit in korte tijd goed op orde te krijgen. Er zijn in de afgelopen periode vreemde dingen gebeurd met betrekking tot inspraak. Daardoor maakt men de kloof tussen de politiek en burgers groter. Het CDA heeft uit het verhaal van de heer Wevers begrepen dat de intenties van sommige ambtenaren verkeerd zijn, althans zo wordt het ervaren. De Stadspartij maakt er bezwaar tegen dat het CDA de ambtenaren noemt. Het gaat om het bestuur. Het CDA wijst erop dat de heer Wevers het zo ervaren heeft. De Stadspartij wijst erop dat het bestuur daarvoor aansprakelijk is. De gespreksleider vindt dat in dit geval een raadslid het wel zo mag benoemen. De VVD vindt dat hier vooral uit naar voren komt dat, als de burger zich niet meer serieus genomen voelt, de gemeenteraad en het college er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen, dat het vertrouwen hersteld wordt. De gespreksleider proeft een eensluidende conclusie van de raad. Deze luidt dat de inspreker bedankt wordt voor het op de agenda zetten van deze zaak. De burgemeester heeft toegezegd dat hij terugkomt naar de raad, nadat het college zich heeft bezonnen op het protocol in verhouding tot de bedrijfsprocessen, maar ook in verhouding tot de attitude. Er zal ook gekeken worden naar de situatie bij het Gildeplein Protestbrief van raadslid Zandvoort (GroenLinks) over de late beantwoording van technische vragen over de conceptprogrammabegroting Raadslid Zandvoort (GroenLinks) heeft een brief geschreven waarin hij protesteert tegen de wijze waarop een deel van zijn technische vragen naar aanleiding van de conceptprogrammabegroting is beantwoord. Hij wil daarover opheldering van het college. Discussie in de commissie vindt plaats naar aanleiding van de reactie van het college. De gespreksleider vat samen, dat de heer Zandvoort (GroenLinks) aangaf, dat de antwoorden op vragen bij de behandeling van de begroting pas binnenkwamen op de avond voor de behandeling van de begroting. Wethouder Keijzer heeft begrepen dat het ging om antwoorden op aanvullende vragen. De heer Zandvoort (GroenLinks) zegt dat dat klopt. Wethouder Keijzer stelt dat de antwoorden inderdaad laat gekomen zijn. De vragen waren op vrijdag voor de herfstvakantie verstuurd. Tijdens de herfstvakantie waren de wethouders Daan en Keijzer niet aanwezig. Dat heeft voor vertraging gezorgd. De heer Zandvoort (GroenLinks) stelt dat de afspraak was, dat de discussie over de aanvullende vragen zou plaatsvinden in de commissie AZ, als daar tijd voor was. Daar was tijd voor, maar de beide wethouders waren niet aanwezig. Omdat GroenLinks de enige fractie was, die aanvullende vragen had, vroeg de voorzitter van de commissie of GroenLinks de vragen schriftelijk wilde stellen. Dan hoefden de wethouders er niet speciaal voor te komen. GroenLinks ging daarmee akkoord. De volgende morgen zijn de vragen verzonden. Ze hebben bijna een week op de bureaus van de wethouders gelegen. Het werk van de fractie ten aanzien van de behandeling van de begroting werd hierdoor ernstig belemmerd. GroenLinks protesteert hiertegen, omdat men bij de behandeling van de begroting moet werken met een strak tijdschema. 8

9 De gespreksleider concludeert dat dit onderwerp voldoende besproken is. Schorsing van uur tot uur. 8. Onderwerpen waarover een evaluatie is opgesteld 8.1. Evaluatie prijzenbeleid/kinderlintjes In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de Jonge Heldencampagne 2008/2009. De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot structurele financiering van deze onderscheidingen. De gespreksleider wijst erop dat er voorgesteld wordt om het project voort te zetten binnen de reguliere activiteiten. De Stadspartij gaat akkoord met het voorstel. De fractie wijst erop dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Daarmee bedoelt de fractie dat het niet erg is, als er niet veel lintjes worden uitgedeeld. Het CDA onderschrijft dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. D66 voegt daaraan toe dat, als er vijf jongeren in aanmerking komen voor een lintje, men niet moet zeggen dat men er maar vier geeft. Leefbaar Purmerend vindt het een prachtig initiatief. De fractie is verbaasd over de inzet van 250 uur aan personeel. De fractie vraagt wat het personeel doet in de rest van de tijd. Burgemeester Bijl deelt mee dat het college blij is met de steun voor het beleid. Het college is het ermee eens dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. Wat de uren betreft: dat is een investering die in het verleden gedaan is. Het college stelt voor om de financiering van deze onderscheidingen in de huidige begroting in te passen. Men moet er creatief mee omgaan. Omdat het iets nieuws betrof, is er wat meer tijd en energie in gestopt. Dat gaat men nu anders doen Evaluatie vereenvoudiging precariobelasting In opdracht van het college is een evaluatie gehouden van de nieuwe precarioverordening De conclusies van deze evaluatie zijn vermeld in een brief, die de commissie heeft ontvangen. Voorgesteld wordt: kennis te nemen van deze conclusies; feitelijke vragen over de inhoud van de evaluatie vóór de vergadering in te dienen als technische vraag, zodat ook de andere fracties kennis kunnen nemen van die vragen en van de antwoorden van het college; te bespreken of de conclusies en aanbevelingen, zoals deze in de evaluatie zijn vermeld, aanleiding geven tot bijstelling van het bestaande beleid. Indien de meerderheid van de commissie van mening is dat dit laatste het geval is, wordt voorgesteld het onderwerp in een volgende vergadering nader te bespreken, met als doel kaders aan het college mee te geven voor het bijstellen van het beleid. 9

10 De gespreksleider stelt dat de vraag is of men kaders voor het beleid mee wil geven aan het college, oftewel of veranderingen wenselijk zijn naar aanleiding van deze evaluatie. De VVD heeft technische vragen aan het college gesteld. Bij één vraag was het antwoord niet helemaal goed. De fractie vindt de manier waarop de evaluatie geschreven is, op een aantal punten verwarrend. In het stuk staat dat een deel van het voordeel wordt teniet gedaan door extra kantoorwerkzaamheden in verband met de terrassen, zoals het nameten van het aantal vierkante meters en het controleren of de terrassen niet langer dan zes maanden aanwezig zijn. De VVD vindt deze zin in het verhaal onterecht. De fractie heeft erop gewezen dat middels nagels in het stedelijk tapijt aangegeven wordt welke vierkante meters in beslag genomen worden door terrassen. Daarop is geen reactie gekomen. Overigens wil de VVD dat het beleid wordt voortgezet. Het CDA vindt dat de communicatie verbeterd kan worden. Op pagina 2 staat dat de ondernemers hebben geklaagd over het gebrek aan communicatie vooraf. Op pagina 3 wordt verwezen naar een mondelinge toezegging van een wethouder. Het college heeft al eerder laten weten dat een dergelijke toezegging nooit is gedaan. Het CDA noemt dit krommunicatie. Purmerend Sociaal vindt ook dat de communicatie beter had gekund. De fractie neemt aan dat met werkvoorraad achterstand bedoeld wordt. De Lijst Wiegel kan zich aansluiten bij de woorden van de VVD. Het blijkt nu dat er niet minder ambtenaren nodig zijn. Er vermindert niets. De fractie vraagt of er onwil in het spel is of onduidelijkheid of dat de gemeente meer geld wil binnenhalen. Leefbaar Purmerend begrijpt dat er is gekozen voor een korting op de termijn van drie maanden. De fractie stelt voor om die drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project. Het is het AOV opgevallen dat het aantal aanslagregels is afgenomen van 1714 in 2008 naar 497 in Aan de andere kant is het aantal aanslagbiljetten niet verminderd. De Stadspartij zou liever zien dat de voorliggende evaluatie gezien wordt als tussenstand. De fractie vraagt wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat het aantal werkzaamheden wordt verminderd. De fractie vraagt waarom de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven niet gemeten is. Wethouder Engels denkt dat hij eerst maar eens moet vertellen hoe het werkt. Iemand vraagt een terrasvergunning aan. Dat doet hij eenmalig. De afdeling Vergunningen geeft dat door aan de afdeling Belastingen. De afdeling Belastingen zoekt in de computer op hoeveel de ondernemer moet betalen voor zijn terras. Vroeger stonden er tien dingen op één biljet. De ondernemer voerde gewoon precario in in zijn boekhouding. Nu krijgt hij hetzelfde biljet, maar er staat nog maar één regel op. De afdeling Vergunningen heeft minder werk omdat er maar één regel ingevoerd hoeft te worden. Alle jaren daarna heeft niemand er extra werk aan. Of er tien regels of één regel op staan, scheelt geen ambtenaar. De termijn waarop iemand een terras kan krijgen, is veranderd doordat besloten is te praten over drie, zes en twaalf maanden. Vroeger ging het over een compleet seizoen. Nu moet er gecontroleerd worden of terrassen na 1 oktober nog open zijn. Op de Koemarkt is duidelijk tot waar de terrassen liggen. Wat de grootte van het plein betreft: ieder jaar kan iemand een andere grootte aanvragen. Met werkvoorraad wordt bedoeld hoeveel men nog moet doen. Wat de communicatie betreft: deze nieuwe regeling is ontstaan op initiatief van de VVD, tegen het eind van het jaar. Men heeft zich ingespannen om het stuk op tijd klaar te krijgen, want dit soort regelingen moet op 1 januari vastgesteld zijn. Anders mist men een jaar. Er is gecommuniceerd, maar men had niet veel tijd. Als men meer tijd gehad had, was de 10

11 communicatie beter geweest. Wat betreft de opmerking die wel of niet gemaakt zou zijn: dat is een misverstand. Wat betreft het voorstel om drie maanden op te rekken naar zes maanden en het verschil af te boeken op het resultaat van het project: de raad heeft budgetrecht. De wethouder hoort graag wat de raad van dit voorstel vindt. Eigenlijk is dit een tussenevaluatie, daar heeft de Stadspartij gelijk in. Tweede termijn De VVD verduidelijkt naar aanleiding van de opmerking van het AOV in de eerste termijn, dat het aantal facturen niet verminderd is. Dat komt omdat het gebied, waarover men precario heft, niet meer alleen de binnenstad is, maar de hele stad. De Stadspartij zou graag zien, dat bij de volgende evaluatie de meting van de afname van de administratieve lastendruk voor ondernemers, ook meegenomen wordt. Wethouder Engels zegt dat toe. De VVD ziet graag dat dit punt op de actielijst gezet wordt. De gespreksleider concludeert dat het op de actielijst gezet wordt. Leefbaar Purmerend heeft voorgesteld om de termijn van drie maanden naar zes maanden op te rekken. De fractie vraagt de andere fracties hierover na te denken. De fractie zal een voorstel indienen voor de volgende raadsvergadering. 9. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 10. Rondvraag en sluiting De heer Wiegel (Lijst Wiegel) wijst erop dat als iemand overlijdt, men anderhalve week moet wachten totdat er een plekje op de begraafplaats is. Hij vraagt of dit bekend is bij de wethouders. Wethouder Daan antwoordt dat wethouder Krieger gaat over begraafplaatsen. De voorzitter neemt aan dat bedoeld wordt, dat het lang duurt voordat iemand begraven of gecremeerd kan worden. Mevrouw Lijmberg (Purmerend Sociaal) voegt daaraan toe, dat men 32 euro moet betalen voor de handtekening van een arts. Wethouder Daan verzoekt om deze vragen schriftelijk in te dienen. D66 heeft enige tijd geleden een motie ingediend, met het verzoek om alle supermarkten die daarvoor in aanmerking wilden komen, de gelegenheid te geven om op zondag open te zijn. De motie is aangenomen. Albert Heijn blijkt nu op zondag dicht te zijn, omdat deze winkel geen toestemming heeft gekregen om op zondag open te zijn. De heer Sampimon (D66) vraagt hoe dit kan. Wethouder Daan antwoordt dat de raad heeft besloten dat er vijf ontheffingen verleend zouden worden. Er waren zes aanvragen. De ontheffingen zijn verleend op basis van loting. Albert Heijn is daarbij niet ingeloot. De heer Sampimon (D66) denkt dat het netjes van de wethouder geweest zou zijn als hij, op het moment dat een zesde kandidaat zich aandiende, had teruggemeld aan de commissie dat dit het geval was. Wethouder Daan wijst erop dat vijf het wettelijk maximum is. De voorzitter voegt eraan toe, dat er één vergunning verleend mag worden per inwoners. Dat heeft in het bericht gestaan, dat de wethouder verstuurd heeft aan de commissieleden. 11

12 De heer Zandvoort (GroenLinks) zou willen dat het punt over inspraak, waarover gesproken is, op de actielijst komt. Het tweede punt waar hij aandacht voor vraagt is dat er twee weken geleden een artikel in een dagblad stond over het niet tijdig kunnen samenvoegen van de brandweerkorpsen. Burgemeester Bijl zegt dat in het Noordhollands Dagblad stond dat de regio 1 miljoen euro misloopt. Het gaat over het feit dat het niet lukt om een regionale brandweer te formeren. De heer Zandvoort (GroenLinks) heeft gevraagd om uitleg hierover. Burgemeester Bijl doet dat graag, omdat er in het artikel nogal wat zaken door elkaar gehaald worden. Oorspronkelijk is er sprake geweest van een bedrag van 1,2 miljoen dat Binnenlandse Zaken beschikbaar zou stellen voor regionalisering in twee tranches. De eerste tranche van euro had te maken met de aanzet om te komen tot regionalisering. Daarvoor zou onderzoek gedaan moeten worden. Dat is gebeurd. De tweede tranche zou betaald worden als er voor 1 december 2009 feitelijk tot regionalisering besloten zou zijn door alle gemeenteraden. Dat is niet gebeurd. De gemeenten hebben niet besloten over te gaan tot regionalisering. Daar zijn verschillende redenen voor. Niet alle korpsen voldeden aan alle eisen. In 2010 wordt hiernaar opnieuw gekeken. De burgemeester denkt niet dat, als men tot schaalvergroting overgaat, er per definitie efficiënter gewerkt wordt. Het veiligheidsbestuur vindt dat eerst overal de kwaliteit in orde moet zijn. Vervolgens gaat men kijken wat er beter kan op regionaal niveau. Regionalisering zou een vervolgstap kunnen zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar inter-regionalisering. Dat betekent een samenvoeging van Amsterdam/ Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De twee andere regio s hebben gezegd dat Zaanstreek/Waterland dan ook moet regionaliseren. De burgemeester heeft net het bericht gekregen waarin staat hoe het onderzoek daarnaar gedaan zal worden. Hij kan er nog niets over zeggen, omdat hij het nog niet bestudeerd heeft. Hij waarschuwt voor wishful thinking. Hij heeft vaak gezien dat dit soort situaties zaken ingewikkeld werden qua aansturing. Het klopt dat de regio incidenteel euro misloopt, maar hij stelt dat men beter structureel kan denken en zorgen dat men de zaken structureel op orde heeft. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken, d.d. 11 februari de raadsadviseur, de voorzitter, 12

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 4 februari 2010 Aanvang/einde : 20.00-21.53 uur Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Wiegel van Lijst Wiegel heeft zich afgemeld.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Wiegel van Lijst Wiegel heeft zich afgemeld. UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 15 oktober 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 21.00 uur Voorzitter : mevrouw K. Crom

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 31 maart 2011 Voorzitter: De heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: Mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: De dames H. Andriessen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 februari 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur/23.00 uur Voorzitter : de heer M.C. Voster

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Stedelijke ontwikkeling en beheer Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Datum : 14 oktober 2009 Aanvang/einde : 20:00 22:10 uur Voorzitter

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 26 september 2013 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester). Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Andriessen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bouman.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Bouman. BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Commissie : Auditcommissie Datum : 7 december 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00-21.51 uur Voorzitter Secretaris Leden Voorts Verhinderd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapport Rapport over een klacht betreffende de raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn. Datum: 11 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/301 2 Klacht Verzoekers klagen

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Middelen d.d. 7 maart 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-03-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is afbericht ontvangen

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 21 januari 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie