Beleidsplan S.V. RealTime

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan S.V. RealTime"

Transcriptie

1 Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur Versienummer: Publicatiedatum: Bestuursjaar: Auteur: Vincent Hummel

2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel het derde lustrumbestuur der S.V. RealTime. Het beleidsplan is voortgekomen uit adviesgesprekken en directe input van zowel het vorige bestuur alsmede de Raad van Advies. Dit document heeft het doel de koers, die het bestuur met de vereniging wil volgen, nader uiteen te zetten. Wij zullen voortbouwen op de fundering die het bestuur van heeft gelegd. Naar onze mening heeft het vorige bestuur de lat hoog gelegd. Wij zullen ervoor zorgen dat de positieve resultaten worden gehandhaafd en zoveel mogelijk naar boven proberen te kijken om de kwaliteit van de vereniging, waar mogelijk, te verhogen. Als nieuw bestuur zitten wij vol enthousiasme om onze doelstellingen te realiseren. Wij willen dat samen doen met een grote groep actieve leden. Daarnaast verwachten wij met een goede samenwerking met de Raad van Advies een hoge kwaliteitsstandaard te kunnen waarborgen. Als bestuur gaan wij er een gezellig, succesvol en leerzaam jaar van maken! Het kandidaat-bestuur der S.V. RealTime , Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Intern coördinator: Vincent Hummel Irene Klaren Daniël Hondebrink Patrick Wieringa

3 Inhoud 1 INLEIDING DOELSTELLINGEN ALGEMEEN BELEID COMMUNICATIEBELEID ACQUISITIEBELEID ACTIVITEITENBELEID INTERNATIONALISERINGSBELEID COMMISSIEBELEID S.V. REALTIME MISSIE EXTERNE OMGEVING Studenten Hanzehogeschool Groningen Partners Studieverenigingen ORGANISATIESTRUCTUUR INTERN BELEID BESTUUR Functie: Voorzitter Functie: Secretaris Functie: Penningmeester Functie: Intern Coördinator RAAD VAN ADVIES COMMISSIES Kascommissie Evenementencommissie Reiscommissie Introductiecommissie Promotiecommissie Lustrumcommissie COMMUNICATIE VERGADERINGEN Bestuursvergadering Commissievergadering Commissievoorzittersvergadering Algemene Ledenvergadering INTERNE COMMUNICATIE Communicatie leden Communicatie Raad van Advies Communicatie kascommissie EXTERNE COMMUNICATIE Communicatie met partners Communicatie studieverenigingen Communicatie partners EXTERN BELEID... 22

4 6.1 NAAMSBEKENDHEID EN BETROKKENHEID PROMOTIE EN WERVING VAN PARTNERS BIJLAGE 1: JAARPLANNING... 27

5 1 Inleiding Dit beleidsplan is een uiteenzetting van de doelstellingen die het vijftiende bestuur der S.V. RealTime in het bestuursjaar beoogt te realiseren. Met dit beleidsplan trachten wij een beeld te schetsen van de wijze waarop het bestuur deze doelstellingen wil concretiseren en uitvoeren in de praktijk. In dit beleidsplan staan de plannen en doelstellingen van S.V. RealTime voor het bestuursjaar beschreven. Hierna volgt informatie over de missie, visie, externe omgeving en het interne beleid van de vereniging. De doelstellingen worden geformuleerd in het tweede hoofdstuk van dit beleidsplan. Algemene informatie over de vereniging is te lezen in het derde hoofdstuk. Het interne beleid is uitgewerkt in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf wordt meer duidelijkheid geschept over de communicatie. Tot slot wordt in hoofdstuk zes het externe beleid toegelicht. In de bijlage is de jaarplanning opgenomen

6 2 Doelstellingen De doelstellingen van het bestuur zijn vanuit de primaire visie en missie van S.V. RealTime tot stand gekomen. Deze doelstellingen zullen als leidraad voor het komende bestuursjaar dienen. De statutaire doelstelling van RealTime Studievereniging Informatica luidt als volgt: De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de studenten aan het instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie aan de Hanzehogeschool Groningen te Groningen. De hoofddoelstelling voor het bestuursjaar luidt: S.V. RealTime zal het aankomende jaar zorgen voor kennismakingen tussen bedrijven en studenten, opdat het gat tussen het studentenleven en het bedrijfsleven verkleind wordt. Naast deze doelstellingen is er een aparte doelstelling om als ondersteuning te dienen voor de hogere doelstelling, namelijk het scherp houden van de communicatie. Alle bestuursleden zijn ervan op de hoogte gesteld dat niets onverteld blijft. Alles, zowel binnen als buiten de vereniging, wat de vereniging kan schaden dan wel baten, dient uitgepraat te worden binnen het bestuur en/of de Raad van Advies. Dit is puur om te zorgen dat de sfeer goed blijft, zodat wij onze doelstellingen met meer eenvoud kunnen realiseren. Verder is er de ondersteunende doelstelling om leden actiever bij de vereniging te betrekken door middel van een actieve promotiecommissie. Daarnaast zal het kantoor beschikbaar zijn voor alle vragen die leden aan het bestuur hebben en vrije tijd waaraan leden invulling willen geven. Dit is wel met inachtneming dat, mocht het bestuur even geen tijd hebben, de leden vriendelijk verzocht kunnen worden te vertrekken

7 2.1 Algemeen beleid Het algemeen beleid is belangrijk voor de continuïteit van de vereniging. Daarvoor willen wij voortborduren op de basis die het vorig bestuur heeft gelegd. De doelstellingen voor het algemeen beleid zijn: Kernbeleid - De website, alsmede de vacaturebank op de website, belangrijker maken als communicatiemiddel naar leden, partners en overige externe partijen. - Om de kwaliteit van de halfjaar- en jaarverslagen te waarborgen, is het van belang dat de secretaris en de penningmeester elke maand een korte samenvatting schrijven van relevante activiteiten over die maand. Omdat gebeurtenissen die relevant zijn voor deze verslagen dan nog vers in het geheugen liggen, zal de hoeveelheid werk rond de deadlines voor de verslagen aanzienlijk minder worden. - Het gat tussen het studentenleven en het bedrijfsleven verkleinen; - Een goede verstandhouding tussen S.V. RealTime en de Hanzehogeschool Groningen; Secundair beleid - Draaiboeken digitaliseren en delen via cloud services, zodat informatie centraal te vinden is door de nodige commissies; - Het bestuurswitboek digitaliseren en delen in cloud services met zij, die daar belang bij hebben; - Zorgen dat actieve leden meer betrokken worden bij de vereniging en als gelijke worden gezien; - Het realiseren van een buitenlandse reis voor de leden; - De marktpositie van S.V. RealTime behouden; - Het opzetten van een lustrumcommissie; - Het opzetten van een promotiecommissie; - Transparantie binnen de vereniging waarborgen; - Het opbouwen van contacten met scholen die onze potentiële leden aanleveren; - Contact leggen en onderhouden met andere studieverenigingen ten behoeve van een bredere ontwikkelingen van de leden;

8 2.2 Communicatiebeleid Communicatie binnen een vereniging is erg belangrijk. Vooral nu wij communicatie als doelstelling hebben opgenomen in ons beleidsplan. Hieronder staan de doelstellingen van communicatie uitgewerkt: - Facebookcommunicatie volgt in twee talen, zowel in het Nederlands als in het Engels; - Ten minste vijftien dagen van te voren de leden op de hoogtestellen van activiteiten, in- house meetings en borrels via Facebook, de website en de mail; - Ieder kwartaal wordt er een kwartaalnieuwsbrief per mail verzonden naar alle partners, leden en donateurs van S.V. RealTime en naar alle medewerkers van het instituut; - Partners van S.V. RealTime via uitnodigen voor lezingen, borrels en activiteiten in het bestuursjaar ; - Maandelijks onderhouden van contacten met partnerschappen; - Algemene ledenvergadering-communicatie geschiedt door middel van en berichtgeving op de website en via Facebook; - De Raad van Advies wordt eens per maand uitgenodigd om deel te nemen aan een bestuursvergadering; - Het bestuur heeft wekelijks, in de regel op donderdag, een vergadering over de voortgang. - Het kantoor is vrij toegankelijk voor leden. Mochten leden met vragen zitten, betreffende de studievereniging of de opleiding, dan kunnen ze bij het bestuur of haar commissies terecht. Het bestuur behoudt wel het recht om de leden te verzoeken het kantoor te verlaten als ze bezig gaat met haar bestuursactiviteiten. 2.3 Acquisitiebeleid Het onderhouden van partners en het bekend staan op de markt is voor S.V. RealTime een erg belangrijk onderdeel. Daarom is er ook een acquisitiecommissie aangesteld. Hieronder staan de doelstellingen van het acquisitiebeleid weergegeven. - Het werven van een zo groot mogelijk aantal nieuwe leden; - Het behouden van huidige partners en het aansterken van de banden; - Het onderhouden en uitbreiden van stabiele relaties met het professionele netwerk zoals bedrijven, partners en de Hanzehogeschool Groningen; - Het op de markt verspreiden van de naam S.V. RealTime door bij beurzen, zoals contactdagen, aanwezig te zijn; - Minstens twee keer per jaar de partners uitnodigen voor een partnerdag 1 ; - Partners betrekken bij ledenactiviteiten; - Partners betrekken bij de reis door middel van het bezoeken van een vestiging in het desbetreffende land; - Partners inzetten voor het opzetten van het introkamp. Hierbij kan kennis en het netwerk gedeeld worden; - Partners krijgen elk kwartaal een update van de meest kenmerkende gebeurtenissen binnen S.V. RealTime door middel van een kwartaalnieuwsbrief; - Partners krijgen updates over de interesses van de leden, zodat zij hierop in kunnen spelen. 1 Een partnerdag zal bestaan uit een meeting waarin de voortgang qua doelstellingen voorgelegd zal worden aan de partners. Ook zal er een terugblik plaatsvinden op de afgelopen periode, die afhankelijk is van het moment dat de partnerdag gehouden wordt. Aansluitend wordt er ook naar de toekomst gekeken. De partners geven hierbij input zodat S.V. RealTime de visie van de partners mee kan nemen in de komende jaren

9 2.4 Activiteitenbeleid S.V. RealTime kent veel activiteiten per jaar. Doordat er veel wordt georganiseerd, is het belangrijk dat het overzicht en de structuur aanwezig blijft. Hieronder weergegeven de doelstellingen van het activiteitenbeleid om dit te realiseren. - Het organiseren van een introductieweek met als onderdeel een introductiekamp. Er wordt aansluitend een eindfeest georganiseerd; - Het organiseren van minstens acht ledenborrels; - Het organiseren van minstens acht sociale activiteiten; - Het organiseren van minstens twee evenementen in samenwerking met andere verenigingen, bijvoorbeeld een gala of een themafeest; - Het organiseren van een eindbarbecue, welke tevens de partnerdag omhelst, in combinatie met de IT-docenten van het instituut; - Het organiseren van minstens drie in-house meetings in het bestuursjaar ; - Vier lezingen organiseren in het bestuursjaar onder de naam #OnTheMOEV; - Het organiseren van minimaal twee workshops met partners en/of andere studieverenigingen; - Digitale aanwezigheidsregistratie bij activiteiten, lezingen, in-house meetings en workshops uitvoeren; - Minstens één buitenlandse activiteit organiseren; - Het organiseren van een lustrumweek om ons vijftienjarig bestaan te vieren; - Overige activiteiten, gekoppeld aan het lustrum, zoals een alumni-bijeenkomst en het maken van memoria. 2.5 Internationaliseringsbeleid S.V. RealTime kent tegenwoordig ook internationale studenten. Het is voor de vereniging belangrijk om een zo groot mogelijk aantal leden te hebben. Hier horen de internationale studenten ook zeker bij. Hieronder weergegeven het internationaliseringbeleid. - Internationale studenten minstens één dag laten mee doen aan het introductiekamp; - Internationale leden, die langer dan een half jaar studeren aan de Hanzehogeschool, werven onder een aangepast tarief á vijf euro; leden die korter dan deze termijn studeren mogen gratis lid worden - Het aanbieden van activiteiten dient ook in het Engels te gebeuren, zodat internationale studenten eerder geneigd zijn mee te gaan

10 2.6 Commissiebeleid Het risico van het aanstellen van commissies is het uit moeten besteden van taken. Om hier als bestuur toch controle over te kunnen houden, is hiervoor een beleid opgesteld. Ook staat hierin het algemene commissiebeleid weergegeven. - Het organiseren van een commissie-informatiedag; - Het organiseren van een bestuursinformatiedag; - Begin november moeten de volgende commissies gevuld zijn: introductiecommissie á drie personen, evenementencommissie á drie personen, een reiscommissie á drie personen, een promotiecommissie à drie personen en een lustrumcommissie à drie personen 2. De reiscommissie mag ook met internationale studenten gevuld worden; - Commissies worden conform de vraag vanuit S.V. RealTime aangesteld om te voorkomen dat er gewerkt wordt met onnodige commissies die de kwaliteit negatief beïnvloeden; - Leden geïnteresseerd houden voor commissiewerk, zodat, waar nodig, nieuwe commissies aangesteld kunnen worden; - Commissies waardig behandelen waardoor een actief lid hart heeft en houdt voor de vereniging en daarmee langer betrokken blijft, dit ten goede van de kwaliteit. 2 Samenstellingen zijn gebaseerd op wensen, de werkelijke invulling kan afwijken. Wijzigingen in commissiesamenstellingen onder voorbehoud

11 3 S.V. RealTime Dit hoofdstuk behandelt de missie en visie van de vereniging. Deze twee aspecten worden besproken in paragraaf 3.1 en 3.2. Daarnaast is opgenomen hoe S.V. RealTime zich verhoudt tot de externe omgeving. Er wordt afgesloten met een beschrijving van de organisatiestructuur. 3.1 Missie De missie van S.V. RealTime is de afstand voor studenten tussen studie en het bedrijfsleven te verkleinen door beide partijen formeel en informeel bij elkaar te brengen. Dit zal ook bijdragen aan het professionaliseren van haar leden en het socialiseren van haar partners. Daarnaast wil S.V. RealTime inspelen op de markt zodat haar leden eerder in aanraking komen met hun eventuele toekomstige werkgever. S.V. RealTime wil een verlenging zijn voor haar leden en een aanvulling voor haar partners. Onze visie is daarom ook om actueel in te spelen op de behoefte van de markt, de wensen van de leden en de eisen van de Hanzehogeschool Groningen. S.V. RealTime wil er hiermee voor zorgen dat het voor iedereen voordelen met zich meebrengt om lid te worden van, of verbonden te zijn aan, S.V. RealTime. Wij trachten hiermee een belangrijke positie in te nemen op de arbeidsmarkt zodat S.V. RealTime voor haar leden meer is dan een lidmaatschap. 3.2 Externe omgeving De vereniging heeft een externe omgeving die bestaat uit vier partijen. Deze is hieronder in het diagram weergegeven. S.V. RealTime zal zich centraal opstellen om zo op alle behoeftes in te kunnen spelen. Gezien ICT-beroepen belangen behartigen van partijen in alle sectoren, is het belangrijk om naar overige studieverenigingen te luisteren en leden van S.V. RealTime hiermee in contact te brengen om ervaringen te kunnen delen. Figuur 1. Diagram externe omgeving

12 3.2.1 Studenten De vereniging ziet studenten van het Instituut voor Communicatie, Media en IT met een uitstroomprofiel in de IT als potentiële leden. Zij heeft, naast promotie en mond-tot-mondreclame, de mogelijkheid om tijdens activiteiten en borrels haar leden te werven. De website en Facebook-pagina zijn tevens belangrijke communicatiemiddelen om leden te informeren Hanzehogeschool Groningen De samenwerking tijdens studiegerelateerde activiteiten met de Hanzehogeschool Groningen is zeer nauw. Tijdens lezingen, workshops en opendagen ondersteunt de Hanzehogeschool Groningen ons in facilitaire voorzieningen. Wij koesteren de opgebouwde relatie met het instituut, maar zien altijd ruimte voor de mogelijkheid tot verbetering. Er zal dan ook alles aan gedaan worden om deze relatie te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Om de voortgang te waarborgen worden er in het vervolg, voorafgaand aan activiteiten, schriftelijke afspraken gemaakt. Hierdoor kunnen beide partijen terugvallen op gemaakte afspraken wat ten goede komt aan de formele relatie Partners Partners zijn belangrijk voor het bestaan van de vereniging. Partners kunnen op verschillende manieren samenwerken met S.V. RealTime. Dit kan door bijvoorbeeld het leveren van sprekers voor lezingen. Dit is mogelijk wanneer bedrijven een partnerschap aangaan met S.V. RealTime. S.V. RealTime zal naamsbekendheid voor de externe partijen realiseren in ruil voor liquide middelen dan wel studiegerelateerde activiteiten. Daarbij kan de vereniging voor zowel partners alsook studenten de afstand tussen opleiding en praktijk verkleinen. Hierbij kan de vereniging studenten helpen met het verkrijgen van zicht op het werkveld. Daarnaast kunnen partners zich indirect binden aan S.V. RealTime door, tegen een financiële vergoeding, vacatures te mogen plaatsen op de vacaturenbank Studieverenigingen De samenwerking met andere studieverenigingen is belangrijk. Zo is het mogelijk om problemen en ervaringen waar andere verenigingen tegen aanlopen te bespreken. Daarnaast kunnen er gezamenlijk lezingen en/of bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ook zullen er gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Dit bevordert de samenwerking en stimuleert de onderlinge kennisuitwisseling. S.V. RealTime wil de banden met ALPHA en BETA ICT studieverenigingen aansterken om zo kennis uit te wisselen. Hierbij beperkt S.V. RealTime zich niet tot verenigingen binnen de Hanzehogeschool Groningen. De samenwerking met S.V. KIC wordt erg belangrijk, aangezien zij onder het zelfde instituut komen als S.V.RealTime. Het is belangrijk dat de banden met S.V. KIC sterk worden, omdat dit bevorderlijk is voor beide verenigingen en hierbij de communicatie met het instituut

13 3.3 Organisatiestructuur De structuur van de organisatie van S.V. RealTime staat beschreven in het organogram. De leden, als zijnde de algemene ledenvergadering, vertegenwoordigen de hoogste macht binnen de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering kunnen leden hun stem laten horen. Daarnaast kan een partner ook input geven ter ondersteuning aan het beleid. S.V. RealTime zal in beide gevallen verantwoording afleggen en daarmee een transparante vereniging zijn. Algemene ledenvergadering Kas-commissie Raad van Advies Bestuur Voorzitter Vincent Hummel Secretaris Irene Klaren Penningmeester Daniel Hondebrink Intern Coördinator Patrick Wieringa Evenementencommissie Lustrumcommissie Promotiecommissie Introductiecommissie Reiscommissie Figuur 2. Organisatiestructuur

14 4 Intern Beleid Dit hoofdstuk beschrijft het interne beleid binnen het bestuur Beschreven worden het bestuur en zijn functies. Daarnaast is er ook een paragraaf met betrekking op de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen. 4.1 Bestuur Het bestuur der S.V. RealTime speelt een grote rol in het imago van de vereniging. Het is daarom belangrijk dat het bestuur een actieve en toegankelijke uitstraling heeft, betrokken is bij leden en activiteiten en altijd klaar staat om eventuele hulp te bieden. Deze uitstraling willen wij bereiken door altijd aanwezig te zijn bij S.V. RealTime-gerelateerde activiteiten en tevens te fungeren als klankbord voor de leden. Het bestuur kleedt zich representatief bij formele activiteiten en behandelt haar leden, actieve leden en externe organisaties met respect. Buiten het dienen als aanzicht en de verantwoordelijkheid voor het besturen van de vereniging, zijn er ook enkele activiteiten waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Hieronder vallen onder andere de actieve ledendag en het overdrachtsweekend Functie: Voorzitter De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het bestuur en de vereniging zowel intern als extern. Hij is verantwoordelijk voor het samenstellen van het beleidsplan, in samenwerking met de rest van het bestuur. Het is zijn taak om te zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en wordt nageleefd. Daarbij zal hij ook zicht houden op de financiën. Ook is hij bevoegd om officiële documenten en contracten te ondertekenen. De voorzitter zal de wekelijkse (vakanties daarbuiten gelaten) bestuursvergaderingen voorzitten en voorbereiden. De voorzitter is ook verantwoordelijk voor het organiseren van de algemene ledenvergadering. Daarnaast zal de voorzitter contact onderhouden met de Raad van Advies door de maandelijkse vergadering voor te zitten. De kascommissie zal maandelijks digitaal benaderd worden voor een update. Het onderhouden van sociaal contact met andere studieverenigingen zal ook onder de taken van de voorzitter vallen. Het contact met de SSA zal fysiek en digitaal onderhouden worden door de voorzitter

15 4.1.2 Functie: Secretaris De secretaris is verantwoordelijk voor alle administratieve taken van de vereniging. Zij is verantwoordelijk voor het maken van notulen van elke vergadering, zowel algemeen als intern. Deze notulen zullen ook maandelijks aan de Raad van Advies beschikbaar worden gemaakt. Het secretarieel halfjaar- en jaarverslag worden ook gemaakt door de secretaris. Van belang is, dat er maandelijks aan deze verslagen gewerkt wordt, om de werklast van deze verslagen te verdelen. Een ander voordeel van een maandelijks rapport is dat reflecties op relevante gebeurtenissen vers in het geheugen liggen en er meer te vertellen is over deze gebeurtenissen. Daarnaast is de secretaris ook verantwoordelijk voor het controleren en het juist archiveren van documenten. Tevens is zij verantwoordelijk voor het opstellen en het versturen van de kwartaalnieuwsbrief. Verder is de secretaris verantwoordelijk voor het versturen van s namens het hele bestuur, ondertekend met: Bestuur Ingekomen stukken zullen door de secretaris verdeeld worden. De secretaris verzorgt alle communicatie naar de leden. Dit kan via post en , maar ook via blogteksten op de website of de Facebook-pagina. De berichtgeving zal zowel in het Nederlands als in het Engels gebeuren in verband met internationalisering. Ook draagt de secretaris zorg voor het beheren van de adressen van de commissies. De secretaris zal zorgen dat de website, Facebook- en Twitter-pagina up-to-date blijven, houdt de ledenadministratie op orde en is verantwoordelijk voor het beheren van de agenda s. De secretaris is verantwoordelijk voor de back-up en het schoon houden van de ledendatabase. De secretaris is tevens de leider van de evenementencommissie. Dit is om de communicatiestap tussen de intern coördinator en de secretaris over te slaan. Deze communicatiestap is het plaatsen van updates over activiteiten en borrels op de website en social media Functie: Penningmeester De penningmeester is belast met het vastleggen van alle financiële transacties en heeft hier tevens de verantwoordelijkheid over. Verder legt hij het financieel beleid vast in het financieel beleidsplan. De financiële verantwoording en het financieel jaarverslag worden op de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het financieel beleidsplan wordt op de laatste algemene ledenvergadering van het eindigende bestuursjaar aan de leden aangeboden. De financiële verantwoording van het aftredende bestuur wordt afgelegd op de laatste algemene ledenvergadering. De penningmeester keurt ook de begrotingen afkomstig van de commissies. Het financieel jaarverslag dient ook maandelijks bijgehouden te worden. Het verwerken van transacties aan het eind van het jaar kan problemen opleveren als er geen maandelijkse documentatie is. De kwaliteit van het financieel jaarverslag zal aanzienlijk hoger zijn als er een maandelijks rapport is. Ook vermindert het maandelijks bijhouden van de verslagen de werklast aanzienlijk in de aanloop naar deadlines. Voor specifieke onderdelen van de jaarbegroting, of niet in de jaarbegroting genoemde activiteiten, kan het bestuur een machtiging afgeven aan speciaal daarvoor benoemde personen of commissies. Een specifieke deelbegroting moet door het bestuur zijn goedgekeurd. De penningmeester heeft de verantwoordelijkheid over de bewaring van het Payleven-apparaat. Bij alle betalingen met dit apparaat dient de penningmeester aanwezig te zijn, tenzij de bevoegdheid op aangewezen momenten bij een ander bestuurslid ligt

16 4.1.4 Functie: Intern Coördinator De intern coördinator zal directe verantwoordelijkheid hebben over de commissies 3, met uitzondering van de activiteitencommissie. De reden hiervoor is dat de communicatie naar de leden toe geschiedt via de secretaris. Deze communicatiestap verloopt soepeler als de secretaris de activiteitencommissie leidt. De intern coördinator dient voor deze commissie wel als adviseur voor de secretaris. Naast de verantwoordelijkheid over commissies is de intern coördinator de contactpersoon voor de commissievoorzitters en zit hij de commissievergaderingen voor. De intern coördinator is tevens algemeen contactpersoon voor actieve leden. De intern coördinator houdt tevens minstens twee weken voor data een eindcontrole met de desbetreffende commissie over het georganiseerde evenement. Het contact met externe partijen als het instituut en de locatie van borrels en activiteiten zal ook via de intern coörinator geschieden. Daarnaast heeft de intern coördinator de rol van vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de intern coörinator de voorzitterstaken over. 4.2 Raad van Advies De Raad van Advies is een ondersteunend orgaan dat het beleid van het bestuur kritisch volgt en hem, waar nodig, van advies voorziet. Dit orgaan bestaat uit minimaal twee en maximaal vier oud-bestuursleden en is aangevuld door twee docenten en/of medewerkers van het instituut. De Raad van Advies heeft volledige inzage in wat er gebeurt en hoe het verloopt in het bestuur, onder meer doordat zij de notulen van de bestuursvergaderingen ontvangt. Als het bestuur of de Raad van Advies een vergadering wenst, kan er onderling een vergadering gepland worden. Om de continuïteit te waarborgen is de Raad van Advies standaard uitgenodigd op elke laatste vergadering van de maand om de bestuursvergadering bij te wonen. De Raad van Advies vervult een sturende en ondersteunende functie, maar indien de Raad van mening is dat het bestuur niet handelt in het beste belang van de vereniging, kan ze op eigen initiatief een algemene ledenvergadering bijeenroepen. Het bestuur is verplicht hier gehoor aan te geven. 4.3 Commissies Binnen S.V. RealTime zullen verschillende commissies worden gevuld; de evenementencommissie, de introductiecommissie, de reiscommissie, de promotiecommissie, de kascommissie en de lustrumcommissie. Deze commissies ondersteunen het bestuur van S.V. RealTime bij diverse taken en het organiseren van activiteiten, waarbij de kascommissie een controlerende functie heeft. S.V. RealTime is in staat om een nieuwe commissie op te starten mits dit nodig geacht wordt. Hiermee krijgt de vereniging meer dynamiek en valt er beter in te spelen op gebeurtenissen rondom de vereniging. Het bestuur van S.V. RealTime benoemt voor elke commissie een aantal leden. Het bestuur van S.V. RealTime zal dan in overleg samen met de leden de functies verdelen. Per commissie is er minstens één voorzitter en secretaris, zonder vervulling van deze functie krijgt de commissie geen officieel bestaansrecht. De commissie zal bijgestaan worden door het bestuur en door de intern coördinator in het bijzonder. 3 Deze commissies zijn vasgesteld in hoofdstuk 2, paragraaf 6 lid 3. De realisatie hiervan is afhankelijk van hoe en of deze commissies daadwerkelijk gevuld worden. Wijzigingen in de commissiesamenstellingen zijn onder voorbehoud

17 4.3.1 Kascommissie De kascommissie is, zoals gesteld in afdeling 7 van het Huishoudelijk Reglement, verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting en het financieel jaarverslag. Deze is opgesteld door de penningmeester van de vereniging. Pas na goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan deze worden vastgesteld. Functies De commissie moet bestaan uit tenminste twee leden. Wanneer meerdere leden deel uit maken van de commissie zullen de volgende functies bezet dienen te worden: voorzitter secretaris. De commissie is als geheel verantwoordelijk voor de controle van de boekhouding van de vereniging. De boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor het aanleveren van de documenten benodigd door de kascommissie om de financiën van de vereniging te controleren. De commissie staat niet onder leiding van een bestuurslid en opereert geheel zelfstandig. Communicatie met de kascommissie vindt plaats via de penningmeester. Indien er problemen ontdekt worden, zal naast de penningmeester, de voorzitter van het bestuur hierover geïnformeerd worden. Verantwoordelijkheden De kascommissie bestaat uit minimaal één persoon met adequate financiële kennis*. De benoeming geschiedt bij algemene ledenvergadering en is statutair vastgelegd voor een periode van minimaal één bestuursjaar. De kascommissie controleert de boekhouding elk half jaar vóór de algemene ledenvergadering. De kascommissie bepaalt zelf het aantal overlegmomenten met het bestuur en draagt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. * Onder adequate financiële kennis wordt verstaan: ervaring als penningmeester bij een vereniging of een voldoende financiële kennis om de financiën van een middelgrote vereniging te beheren. Of een persoon over voldoende financiële kennis beschikt wordt bepaald door de Raad van Advies. Taken De kascommissie heeft als taak toezicht te houden op het financieel beheer van het bestuur en de penningmeester gevraagd of ongevraagd te adviseren betreffende financiële aangelegenheden. De kascommissie heeft ook als taak advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering betreffende de goedkeuring en vaststelling van de begroting, het financieel jaarverslag en de overige financiële aangelegenheden. De leden van de kascommissie kunnen te allen tijde kennis nemen van de financiële bescheiden van de vereniging op overeenkomstig niveau en zich laten inlichten door de penningmeester over de stand van zaken Evenementencommissie Het organiseren van sociale en studiegerelateerde activiteiten binnen S.V. RealTime is een belangrijk onderdeel van de studievereniging. Het doel van deze commissie is om de sociale contacten binnen het

18 instituut te verbeteren. Dit doet de commissie door middel van het organiseren, promoten en begeleiden van activiteiten en borrels. Functies De commissie moet bestaan uit tenminste drie leden waaronder de volgende functies bezet dienen worden: voorzitter secretaris penningmeester. Daarnaast wordt de commissie opgevuld met leden die allerhande taken op zich kunnen nemen. Het is aan de commissie zelf deze taken te verdelen. Het is niet toegestaan voor een commissielid van deze commissie om meerdere functies binnen dezelfde commissie te vervullen. Promotie In de regel wordt de promotie gedaan door de promotiecommissie. De informatie wordt aangeleverd door de evenementencommissie en zij hebben ook het toezicht hierop. Deze aanlevering geschiedt in zowel het Nederlands als in het Engels en ten minste twee en een halve week voor de uitvoering van het evenement. Verantwoordelijkheden De evenementencommissie zal verantwoordelijk zijn voor het bedenken, voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de activiteiten. De evaluatie zal gebeuren in het bijzijn van de voorzitter van S.V. RealTime. Een activiteit kan een borrel, bedrijfsbezoek, lezing of een niet studiegerelateerde activiteit omvatten. Communicatie tussen de commissie en het bestuur zal via de voorzitter en vicevoorzitter of assessor verlopen. Taken Bij het opzetten van de commissie moet een Plan van Aanpak worden geschreven waarin de commissie het te voeren beleid vast legt. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor een verslag van elke activiteit en zal er een reflectieverslag geschreven worden per activiteit. Deze zullen op de website van S.V. RealTime geplaatst worden. Er dient ook gecommuniceerd te worden met partners die betrokken zijn bij activiteiten. Dit kan een bedrijfsbezoek zijn, de locatie waar een activiteit plaats vindt of de partner bij een evenement. Ook moeten er afspraken en reserveringen worden gemaakt. Documenten Allereerst zal er een Plan van Aanpak worden opgesteld. Daarnaast wordt er van de evenementencommissie verwacht dat er twee soorten documenten worden opgeleverd per gegeven activiteit. Ten eerste een reflectieverslag. Op basis van deze reflectieverslagen kunnen komende activiteiten

19 ondersteund worden en mogelijk verbeterd. Dit document zal niet gepubliceerd worden. Ten tweede moet er een verslag van een activiteit opgeleverd worden dat gepubliceerd zal worden op de website. Zowel leden als partners worden zo geïnformeerd over activiteiten die hebben plaatsgevonden. Aan het eind van het bestuursjaar zal de commissie een overdrachtsdocument opleveren aan het bestuur Reiscommissie De reiscommissie verzorgt de jaarlijkse S.V. RealTime buitenlandreis. Ze legt contact met partners en faciliteert de reis naar een door de commissie gekozen bestemming. Functies Deze commissie moet bestaan uit minstens drie commissieleden. De functies die bezet dienen te worden zijn als volgt: voorzitter penningmeester secretaris Het is niet toegestaan voor een commissielid van deze commissie om meerdere functies binnen dezelfde commissie te vervullen. Buiten deze twee verplichte functies is er ook nog plaats voor één of meer leden. Verantwoordelijkheden Bij het vormen van de reiscommissie zal zij een Plan van Aanpak opleveren waarin het beleid wordt vastgesteld hoe zij te werk wil gaan. De reiscommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse buitenlandse reis van de vereniging. De reiscommissie plant de reis naar de bestemming, zorgt voor de faciliteiten op de plaats zelf en benadert partners en onderwijsinstellingen die bezocht gaan worden. De primaire functie van de logistiek manager zal het faciliteren van de heen -en terugreis naar de bestemming zijn. De voorzitter van de commissie zal het contact onderhouden met het bestuur, voornamelijk richting de intern coördinator. Documenten Er zal een Plan van Aanpak opgesteld moeten worden. Daarnaast zullen er notulen gemaakt moeten worden van alle vergaderingen die de commissie houdt. Er zal een draaiboek voor de reis geschreven moeten worden. Er zal ook een witboek voor toekomstige besturen en commissies geschreven moeten worden. Aan het eind van het bestuursjaar zal de commissie een overdrachtsdocument opleveren aan het bestuur Introductiecommissie De introductiecommissie organiseert voor het collegejaar de introductieweek. De taken van deze commissie zijn onder andere: het uitzoeken van een locatie voor het introductiekamp, het berekenen van de kosten, het regelen van de accommodatie, het vervoer en natuurlijk de activiteiten tijdens dit kamp. Functies

20 Deze commissie moet bestaan uit minstens drie commissieleden. De functies die bezet dienen te worden zijn als volgt: voorzitter secretaris penningmeester Daarnaast kan er nog een lid worden aangesteld die allerhande taken op zich neemt. Het is niet toegestaan voor een commissielid van deze commissie om meerdere functies binnen dezelfde commissie te vervullen. Verantwoordelijkheden De introductiecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van een introductie week voor alle eerstejaarsstudenten aan het Instituut voor Communicatie, Media en IT die één van de uitstroomprofielen volgen van de opleiding IT. Dit betreft activiteiten zoals een rondleiding over de campus en door het instituut en het organiseren van een introductiekamp. Taken De voorzitter verzorgt contact en communicatie tussen zijn commissie en het bestuur. In eerste instantie zal deze communicatie via de voorzitter van het bestuur lopen. Deze is ook eindverantwoordelijk voor alle introductieactiviteiten. Bij aanvang van de commissie wordt een Plan van Aanpak opgesteld waarin het proces van het organiseren van de introductieweek wordt beschreven. Tijdens vergaderingen zullen er notulen gemaakt moeten worden van alles wat wordt besproken en afgesproken. Wanneer nodig zal ook de voorzitter deze vergaderingen bijwonen. Er moet contact worden gezocht met partners die eten en drinken leveren, vervoer regelen en de accommodatie verzorgen. Er moet een begroting worden opgesteld. Tijdens het kamp vinden allerlei activiteiten plaats. Deze moeten tot in detail worden uitgewerkt en worden vastgelegd in één activiteitenplan. Dit plan maakt deel uit van een groter draaiboek waarin alle informatie met betrekking tot de introductieweek wordt neergelegd. Documenten Voor het introductiekamp moet een Plan van Aanpak geschreven worden. Daarnaast moet een gedetailleerd draaiboek worden gemaakt waarin alle informatie met betrekking tot veiligheid, organisatie, planning, verantwoordelijkheden, contactgegevens en overige informatie is opgenomen. Daarnaast zullen er notulen gemaakt moeten worden van alle vergaderingen die de commissie houdt. Deze zullen binnen twee weken aan het bestuur worden opgeleverd. Aan het eind van het bestuursjaar zal er een door de commissie een overdrachtsdocument worden opgeleverd Promotiecommissie De promotiecommissie houdt zich bezig met het maken van promotiemateriaal en het communiceren naar de leden toe om zoveel mogelijk leden bij activiteiten en evenementen te krijgen. Dit alles is nodig om de leden der S.V. RealTime meer te laten zien van het studentenleven, evenals de leden te laten proeven aan de sfeer binnen bedrijven. Ook zullen mensen die twijfelen om lid te worden eerder over de drempel gehaald worden als de studievereniging beter gepromoot wordt

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Versie 1.7 Publicatiedatum: 3-11-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur,

Nadere informatie

Studievereniging RealTime

Studievereniging RealTime Studievereniging RealTime Partnermogelijkheden 2014-2015 De mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking! Voor u ligt een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst van studievereniging RealTime. Middels

Nadere informatie

Studievereniging RealTime

Studievereniging RealTime Studievereniging RealTime Partnermogelijkheden 2013-2014 De mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking! Datum: 11 juli 2013 Versie: 3.2 Auteurs: Mingus Pokomasse Penningmeester der S.V. RealTime 12-13

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Beleidsplan 2015-2016 1. Voorwoord Aankomend jaar viert ASCI haar eerste jubileum! Het eerste lustrum zal uitbundig gevierd worden tijdens de Lustrumweek die door

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia

Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Bestuursdocument Informatie over een bestuursjaar bij Studievereniging Ilythia Maart 2015 Voorwoord. Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij SV Ilythia! In dit document wordt alle relevante

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Studievereniging Cura Studievereniging HBO-V Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 2 februari 2016 Inhoudsopgave Begripsbepaling... 3 Beleid... 3 Het bestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel.

Voor de ruim 800 leden organiseert HMV Actis een breed scala aan activiteiten, zowel informeel als formeel. Welkom HMV Actis is de studievereniging van het instituut voor Marketing Management. Bij de vereniging kun je gedurende je studie genieten van vele voordelen. Ga bijvoorbeeld gratis mee naar bedrijfsbezoeken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan

Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan Stichting Earlybirds fotografie Organisatieplan 1 Inhoudsopgave Organogram... 3 De oprichters... 3 Het bestuur... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 4 Penningmeester... 4 Algemeen bestuurslid 1... 5 Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius

Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Huishoudelijk reglement der Juridische Faculteitsvereniging Grotius Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Huishoudelijke reglement 1. Dit huishoudelijke reglement stelt nadere regels aangaande het

Nadere informatie

Beleidsplan Verenigingsjaar

Beleidsplan Verenigingsjaar Beleidsplan Verenigingsjaar 2015-2016 Dennis de Groot - Voorzitter Donny Batenburg - Secretaris Arjen Traas - Penningmeester Evi van der Weegen Commissaris Externe Betrekkingen Voorwoord Beste leden van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya

Huishoudelijk Reglement N.S.P.V. Lasya 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der 1 Algemene bepalingen 1. De in dit reglement opgenomen bepalingen gelden

Nadere informatie

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013

Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Informatiepakket TeMa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Beste lezer, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen studievereniging TeMa. Voor je ligt het bestuur informatiepakket van TeMa.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde

Begroting Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde Begroting 2016-2017 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 19 oktober 2016 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de begroting van verenigingsjaar 2016-2017 van studievereniging

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER.

INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. INTEGRAND UTRECHT 2014 2015 DAN BEREIK JE MEER. VOORWOORD Beste student, Dit is de informatiebrochure over een bestuursjaar bij Integrand Utrecht. Twee keer per jaar wisselt de helft van het bestuur en

Nadere informatie

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement

Historische Studievereniging Leiden Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Doel Alle activiteiten die de vereniging organiseert moeten toegankelijk zijn voor de leden. In principe is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie dan wel productie van: Elk jaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Huishoudelijk Reglement van Studievereniging CONGO _ _ Pagina 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN STUDIEVERENIGING CONGO. (laatst gewijzigd: 06 december 2016) Artikel 1 1. Leden hoeven zich niet elk jaar

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging.

14 september Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. N.S.P.V. Lasya Huishoudelijk Reglement 14 september 2016 Dit is het Huishoudelijk Reglement der Nijmeegse Studenten Paaldansvereniging Lasya, behorend bij de statuten der vereniging. 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen. Academie voor Verpleegkunde. 10 oktober 2015. Opgesteld door:

Beleidsplan. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen. Academie voor Verpleegkunde. 10 oktober 2015. Opgesteld door: Beleidsplan 2015 2016 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 10 oktober 2015 Opgesteld door: Wieke Huisman Welmoed Mintjes Lotte Blink Simone de Wit Danique Staal Voorwoord

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan

HMV Actis. Beleidsplan HMV Actis Beleidsplan 2016-2017 5 september 2016 Jaron Veldhuis Roos Andreae Karlo Blaauw Femke van der Hauw Juliët Oostra Voorzitter Secretaris/ Vicevoorzitter Penningmeester Intern coördinator Extern

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Appendix

Inhoudsopgave 1 Appendix Inhoudsopgave 5 10 15 20 25 30 1 Appendix 2 1.1 Contacten........................................ 2 1.1.1 BBB....................................... 2 1.1.2 INN....................................... 2

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014

Organisatiestructuur. Functiebeschrijvingen. Versie 3.0 1 september 2014 Organisatiestructuur & Functiebeschrijvingen Versie 3.0 1 september 2014 Organigram GTV Zwieps Algemene Leden Vergadering Kascommissie Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005

Voorwoord. Tot slot wil ik een toost uitbrengen op een mooi lustrumjaar! Tilburg, 8 september 2005 Voorwoord Studievereniging Polis is opgericht op 3 mei 1991. Dit jaar bestaat zij vijftien jaar en viert zodoende haar derde lustrum. Studievereniging Polis is begonnen als studievereniging voor de opleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde. 15 september 2014

Beleidsplan 2014-2015. Studievereniging Cura. Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde. 15 september 2014 Beleidsplan 2014-2015 Studievereniging Cura Hanzehogeschool Groningen Academie voor Verpleegkunde 15 september 2014 Opgesteld door: Vera Buining Lydia van der Kooi Collinda Vergeer Vincent van Meer Ellis

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus

Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus Huishoudelijk reglement der vereniging Olympus behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005 waarin

Nadere informatie

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013

Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Bestuursjaar! Informatiepakket ZaZa-bestuur 2012-2013 Voorwoord Lief lid, Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie binnen ZaZa, de studievereniging voor studenten Nederlands in Groningen.

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17

Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Law and ICT Students Association Informatiebrochure sollicitaties bestuur 16-17 Met deze brochure willen wij u informeren over de vereniging, de toekomst van de vereniging en de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SNN

Huishoudelijk Reglement SNN Huishoudelijk Reglement SNN SchouderNetwerken Nederland Aan: Van: Betreft: SNN deelnemers zijnde de regionale Nederlandse Schoudernetwerken Voorlopig bestuur van de stichting SNN (concept) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie