BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN"

Transcriptie

1 BEVRAGING NAAR HET OPVANGAANBOD IN DE SCHOLEN 1

2 Situering In het regeerakkoord neemt de Vlaamse Regering zich voor de opvang van schoolgaande kinderen te reorganiseren in nauw overleg met de verschillende betrokken beleidsdomeinen: scholen, gemeenten, jeugdwerk, speelpleinwerking, sport, socio - cultureel werk en welzijn. Onderzoeksgegevens rond de opvangsituatie van schoolgaande kinderen zijn ofwel verouderd of ontbreken. Zo dateert het laatste onderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan buitenschoolse opvang van Hieruit is gebleken dat scholen de grootste speler zijn en de belangrijkste aanbieders van opvang op weekdagen vóór en na schooltijd (informele opvang bij grootouders, familie en kennissen niet meegenomen). De invulling van dit opvangaanbod in scholen is echter divers en steunt voor een groot deel op het vrijwillig engagement van de betrokkenen. Kind en Gezin heeft hier onvoldoende zicht op. Daarom werd het initiatief genomen om scholen te bevragen. We onderlijnen dat deze enquête deel uitmaakt van een groter geheel in die zin dat naast de bevraging van de scholen nog andere onderzoeksopdrachten lopende zijn die respectievelijk betrekking hebben op: het in kaart brengen van het gebruik van opvang (formeel en informeel) door kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en van de behoefte aan opvang. het peilen naar de behoeften en de verwachtingen van de aanbieders van opvang en van de initiatieven die zich richten naar de vrije tijd van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. een bevraging van de schoolgaande kinderen zelf naar wat zij zelf van de opvang verwachten voor en na de school, tijdens de vakantie, op schoolvrije dagen of snipperdagen. Dit totaalpakket moet aan Kind en Gezin het nodige materiaal in handen geven om een nieuw concept te ontwikkelen rond de organisatie van de opvang en van de vrije tijd van schoolgaande kinderen. Doelstelling van het onderzoek In functie van de reorganisatie van de opvang van schoolgaande kinderen wil Kind en Gezin concreet via de bevraging van de scholen naar het opvangaanbod dat in de school doorgaat, de volgende onderzoeksvragen beantwoord zien: In hoeveel scholen gaat er een opvangaanbod door (al dan niet door de school georganiseerd) buiten de normale schooltijd 1 en tijdens schoolvakanties? Op welke momenten gaat dit opvangaanbod meer in het bijzonder door in de school? Wie organiseert het opvangaanbod dat op elk van deze momenten doorgaat in de school? Hoe ziet het opvangaanbod georganiseerd door de school en dat doorgaat in de school eruit? 1 De periode van de normale schooltijd loopt vanaf 15 minuten voor de eerste les s morgens tot 15 minuten na de laatste les s middags (op woensdag) of s avonds (op alle andere weekdagen). 2

3 Aanpak van het onderzoek Om een antwoord te verkrijgen op voornoemde vragen, werd gekozen voor een gestandaardiseerde vragenlijst die, met akkoord van het departement Onderwijs en Vorming, online naar alle basisscholen in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd verstuurd. De vragenlijst Deze werd door Kind en Gezin, in nauw overleg met het departement Onderwijs en Vorming, uitgewerkt en werd zodanig opgebouwd dat voor elk mogelijk opvangmoment een aantal vragen beantwoord dienden te worden. Meer in het bijzonder werden per opvangmoment (9 in totaal zijnde vóór schooltijd, na schooltijd, op woensdagnamiddag, op snipperdagen, tijdens de herfst -, krokus -, kerst -, paas en zomervakantie) de volgende vragen voorgelegd: gaat er opvang door in de school? wie organiseert deze opvang? voor welke leerlingen wordt dit georganiseerd? hoe lang kunnen kinderen er opgevangen worden? hoeveel kinderen maken er gebruik van? hoeveel begeleiders worden er ingezet? welke zijn de kwalificaties van deze begeleiders? welke activiteiten worden georganiseerd tijdens het betreffende opvangmoment? hoe wordt het opvangaanbod gefinancierd? wordt er samengewerkt en indien ja, met wie? Dataverzameling De vragenlijst werd online door Ivox 2 verspreid naar alle basisscholen (inclusief het buitengewoon onderwijs) in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het departement Onderwijs en Vorming heeft daartoe aan Kind en Gezin een lijst bestaande uit al hun contactadressen (inclusief elektronische contactgegevens) ter beschikking gesteld. Om de respons te vergroten toonde het departement Onderwijs zich tevens bereid het onderzoek bij de scholen te promoten, d.m.v. een aanbevelingsbrief die samen met Kind en Gezin werd verstuurd. Ook deze aanbevelingsbrief gaat als bijlage bij dit rapport. Het veldwerk liep in het voorjaar van Na afloop van de online bevraging eind maart, bezorgde Ivox het gegevensbestand aan Kind en Gezin in april De verwerking van het gegevensbestand gebeurde door Kind en Gezin. 2 Ivox is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in online marktonderzoek. 3

4 De respons In totaal namen 1014 scholen van de ruim 2500 contactadressen ter beschikking gesteld door het departement Onderwijs en Vorming, deel aan dit onderzoek. Echter, 254 vulden de vragenlijst niet volledig in. Meer specifiek haakte 66% van hen af na het invullen van de vragen rond de opvang vóór schooltijd (i.c. vanaf vraag 21). Geen enkele school van het buitengewoon onderwijs ging op de uitnodiging in. Omdat we niet met zekerheid weten van de scholen die afhaakten tijdens het invullen van de vragenlijst, of dit te wijten is aan gebrek aan tijd of aan een gebrek aan een opvangaanbod, werd er voor geopteerd de analyses te baseren op het geheel aan volledig ingevulde vragenlijsten. Aldus werd een totale respons van 760 basisscholen uit het gewoon onderwijs bereikt. Op ruim 2300 contactadressen voor het gewoon basisonderwijs is dit een netto respons van 32,2% (29,7% van het totaal aantal contactadressen dat ter beschikking werd gesteld) of een respons van 1 op 3 scholen uit het gewoon basisonderwijs in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De verdeling van de respons in functie van de totale populatie gewoon onderwijs zoals deze beschikbaar werd gesteld door het departement Onderwijs en Vorming, ziet er als volgt uit: Naar regio Regio Respons (absolute cijfers) Respons (%) Verdeling totale populatie gewoon basisonderwijs Antwerpen ,3% 26,3% Limburg ,7% 13,4% Oost-Vlaanderen ,4% 21,7% West-Vlaanderen ,4% 18,2% Vlaams-Brabant 95 12,6% 15,1% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34 4,5% 5,4% Totale respons 754 Missing 6 Totaal ,0% 100,0% Tabel 1: De verdeling van de respons naar regio in functie van de totale populatie gewoon onderwijs zoals deze beschikbaar werd gesteld door het departement Onderwijs en Vorming. We hebben een lichte ondervertegenwoordiging van het aantal scholen in Vlaams-Brabant en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar de verschillen blijven beperkt. 4

5 Naar onderwijsnet Onderwijsnet Respons (absolute cijfers) Respons (%) Verdeling totale populatie gewoon basisonderwijs Gemeenschapsonderwijs ,3% 15,4% Officieel gesubsidieerd onderwijs ,6% 22,5% Vrij gesubsidieerd onderwijs ,1% 62,1% Totale respons 750 Missing 10 Totaal ,0% 100,0% Tabel 2: De verdeling van de respons naar onderwijsnet in functie van de totale populatie gewoon onderwijs zoals deze beschikbaar werd gesteld door het departement Onderwijs en Vorming. We verkregen een iets hogere respons van basisscholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs maar het gaat niet om een grote vertekening. Naar grootte van de school Grootte (aantal leerlingen) Respons (absolute cijfers) Respons (%) Verdeling totale populatie gewoon basisonderwijs Minder dan 150 leerlingen 82 11,0% 11,6% Tussen 151 en 300 leerlingen ,9% 63,6% Meer dan 350 leerlingen ,1% 24,8% Totale respons 745 Missing 15 Totaal ,0% 100,0% Tabel 3: De verdeling van de respons naar grootte van de school in functie van de totale populatie gewoon onderwijs zoals deze beschikbaar werd gesteld door het departement Onderwijs en Vorming. De respons van middelgrote basisscholen ligt in verhouding iets hoger dan deze van de kleine en de grote basisscholen maar ook hier gaat het om kleine verschillen. Naar type van de school Type Respons (absolute cijfers) Respons (%) Verdeling totale populatie gewoon basisonderwijs Kleuterschool 64 8,6% 7,2% Enkel lagere school 45 6,0% 7,3% Basisschool ,4% 85,5% Totale respons 745 Missing 15 Totaal ,0% 100,0% Tabel 4: De verdeling van de respons naar type school in functie van de totale populatie gewoon onderwijs zoals deze beschikbaar werd gesteld door het departement Onderwijs en Vorming. 5

6 We hebben relatief gezien iets minder lagere scholen onder de deelnemers. Kortom, ondanks de kleine verschillen kunnen we stellen dat de groep van scholen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, op de totale populatie van basisscholen (gewoon onderwijs) lijkt. We hebben met andere woorden te maken met een representatief staal van de populatie scholen uit het gewoon onderwijs in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de anonimiteit van de respons maximaal te waarborgen, werd op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming niet gepeild naar de gemeente waar de vestigingsplaats van de school is gelokaliseerd. Dit brengt met zich mee dat we geen zicht hebben op de mate waarin scholen uit verstedelijkte dan wel landelijke gebieden hebben deelgenomen. Tot slot kunnen we binnen dit kader reeds meegeven dat 65,9% van de gewone basisscholen deelneemt aan vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang. In Brussel werkt de VGC adviesraad Gezin/LOK gezien de schaal - met vertegenwoordigers. Dit verklaart de lage participatiegraad van Brusselse scholen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. Aantal scholen dat deelneemt aan vergaderingen Regio van Lokaal Overleg Kinderopvang (N=760) Antwerpen 63,0% Limburg 72,7% Oost-Vlaanderen 69,9% West-Vlaanderen 69,8% Vlaams-Brabant 73,4% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5,9% Totaal 65,9% Tabel 5: Aantal scholen (%) die deelnemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang per provincie. 6

7 Begripsomschrijving school Als de term scholen wordt gebruikt bij de bespreking van de resultaten, dan worden hiermee, gezien de respons, steeds de scholen uit het gewoon onderwijs bedoeld. opvang vóór schooltijd: opvang in de school, al dan niet door de school georganiseerd, tot 15 minuten vóór de eerste les s morgens opvang na schooltijd: opvang in de school, al dan niet door de school georganiseerd, vanaf 15 minuten na de laatste les s avonds opvang op woensdagnamiddag: opvang in de school, al dan niet door de school georganiseerd, vanaf 15 minuten na de laatste les s middags opvang op snipperdagen: opvang in de school al dan niet door de school georganiseerd opvang tijdens de herfstvakantie: opvang in de school tijdens de herfstvakantie opvang tijdens de kerstvakantie: opvang in de school tijdens de kerstvakantie opvang tijdens de krokusvakantie: opvang in de school tijdens de krokusvakantie opvang tijdens de paasvakantie: opvang in de school tijdens de paasvakantie opvang tijdens de zomervakantie: opvang in de school tijdens de zomervakantie 7

8 De onderzoeksresultaten We bekijken eerst of er in scholen een opvang plaatsvindt en op welke tijdstippen dit precies doorgaat. Daarna bekijken we wie deze opvang in de school organiseert. Opvang in de school? We vroegen aan de scholen of er opvang is in de school vóór schooltijd, na schooltijd, op woensdagnamiddag, op snipperdagen, tijdens de herfstvakantie, tijdens de kerstvakantie, tijdens de krokusvakantie, tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. In bijna 85% van de scholen van het gewoon onderwijs gaat er op minstens een moment opvang door in de school (al dan niet georganiseerd door de school zelf). Een hoger percentage werd verkregen voor: grote scholen (>350 leerlingen); in 88,4% van de grote basisscholen gaat er een opvangaanbod in de school door, al dan niet door de school zelf georganiseerd. scholen uit het Gemeenschaponderwijs (93,5%) en het officieel gesubsidieerd onderwijs (88,5%). scholen in Vlaams-Brabant (92,6%) en West-Vlaanderen (88,5%). Opvangaanbod Ja Nee Totaal 84,7% N=644 15,3% N=116 Regio Ja Nee Antwerpen 81,9% 18,1% Limburg 74,8% 25,2% Oost-Vlaanderen 84,4% 15,6% West-Vlaanderen 88,5% 11,5% Vlaams-Brabant 92,6% 7,4% Brussels Hoofdstedelijk Gewest 100,0% 0,0% Onderwijsnet Ja Nee Gemeenschapsonderwijs 93,5% 6,5% Officieel gesubsidieerd onderwijs 88,5% 11,5% Vrij gesubsidieerd onderwijs 80,9% 19,1% Grootte Ja Nee Minder dan 150 leerlingen 84,1% 15,9% Tussen 151 en 350 leerlingen 82,6% 17,4% Meer dan 350 leerlingen 88,4% 11,6% Type school Ja Nee Kleuterschool 82,8% 17,2% Lagere school 80,0% 20,0% Basisschool 85,1% 14,9% Tabel 6: Aantal scholen (%) waar er een opvangaanbod in de school doorgaat tijdens de week of tijdens een vakantieperiode, al dan niet door de school zelf georganiseerd 8

9 Wanneer is er opvang in de school? Globaal Op schooldagen wordt er in 84,5% van de scholen kinderen opgevangen in de gebouwen van de school. Tijdens de schoolvakanties is dit in 15,7% van de scholen het geval. In 69,1% van de scholen waar er opvang plaats vindt, is er uitsluitend op schooldagen (snipperdagen inbegrepen) opvang in de school. 15,4% van de scholen heeft zowel op schooldagen als tijdens vakantieperiodes een opvangaanbod. In twee scholen is er uitsluitend tijdens de vakantieperiodes opvang. Grafiek 1: Opvangaanbod in de scholen Opvang enkel tijdens de schoolvakanties 0,3% Geen opvang in de school 15,3% N=760 Opvang enkel op schooldagen en snipperdagen 69,1% Opvang op schooldagen en tijdens vakanties 15,4% 9

10 Per opvangmoment In grafiek 2 vinden we voor elk van de negen bevraagde opvangmomenten het percentage scholen weer dat opvang voorziet. In 8 op de 10 scholen is er opvang vóór schooltijd, al dan niet in combinatie met een opvang op een ander moment. Net iets minder scholen (79,3%) hebben opvang in de school na schooltijd. In bijna de helft van de scholen is er opvang op woensdagnamiddag. Het aantal scholen waar schoolgaande kinderen op snipperdagen terecht kunnen, ligt een stuk lager en bedraagt 13,6%. Het aantal scholen waar kinderen tijdens één van de vakantieperiodes terecht kunnen, ligt voor elke vakantieperiode lager dan 10% met uitzondering van de zomervakantie. In ruim 12% van de scholen kunnen schoolgaande kinderen voor opvang terecht tijdens de zomervakantie. 90% 80% Grafiek 2: Het percentage scholen met opvang per opvangmoment N=760 81,1% 79,3% 70% 60% 50% 49,2% 40% 30% 20% 10% 13,6% 8,4% 7,8% 8,0% 9,5% 12,4% 0% 10

11 Meerdere opvangmomenten Als we gaan kijken naar de scholen die meerdere opvangmomenten aanbieden, is er in 76,2% van de scholen minstens opvang vóór schooltijd én opvang na schooltijd. In 48,7% van de scholen is er minstens opvang vóór schooltijd, na schooltijd en op woensdagnamiddag. Opvang tijdens alle opvangmomenten is er in 3,9% van de scholen. Combinatie van opvangmomenten N=760 N % Minstens opvang voor schooltijd en na schooltijd ,2 Minstens opvang voor schooltijd, na schooltijd en op woensdagnamiddag ,7 Minstens opvang voor schooltijd, na schooltijd, op woensdagnamiddag en snipperdagen 93 12,2 Alle opvangmomenten 30 3,9 Enkel vakantieperiodes 2 0,3 Tabel 7: Aantal scholen die de betreffende opvangmomenten organiseren. Wie organiseert de opvang in de school? Wanneer we gaan kijken naar de organisatoren van de verschillende opvangmomenten in de school, dan blijkt dat er drie belangrijke spelers zijn, nl. de school, de gemeente en de kinderopvangvoorziening (tabel 8). Uit eerder onderzoek (zie supra) is al gebleken dat de school in de opvang van schoolgaande kinderen een belangrijke speler is. Uit dit onderzoek blijkt dat dit voor de opvangmomenten vóór schooltijd, na schooltijd en op woensdagnamiddag ook het geval is. Van de opvang die voor de schooltijd plaats vindt, is dit in 63,7% van de scholen georganiseerd door de school alleen. Voor de naschoolse opvang is dit 62% en voor de opvang op woensdagnamiddag is dit ruim 55%. Het lokaal bestuur is de tweede speler voor deze opvangmomenten. Voor de andere opvangmomenten (snipperdagen, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie) is het lokaal bestuur de grootste organisator in de scholen, gevolgd door de kinderopvangvoorzieningen. Wanneer we de school als medeorganisator ook mee in rekening brengen dan wordt de opvang vóór schooltijd in 76,6% van de scholen georganiseerd door de school. Voor de opvang na schooltijd is dit 75,3% en voor de opvang op woensdagnamiddag 66%. Voor de snipperdagen (23,5%), voor de herfstvakantie (21,9%), voor de kerstvakantie (16,9%), voor de krokusvakantie (22,0%), voor de paasvakantie (18,6%), voor de zomervakantie (19,4%) zijn de verschillen met de school als enige organisator minder uitgesproken. 11

12 Alle organisatoren die opvang aanbieden in een school Organisator is enkel school Organisator is enkel lokaal bestuur Organisator is enkel kinderopvang voorziening Andere organisatoren of combinaties van organisatoren N N % N % N % N % voor schooltijd ,7% 89 14,5% 18 2,9% ,8% na schooltijd ,3% 93 15,5% 24 4,0% ,2% woensdagnamiddag ,5% 72 19,4% 27 7,3% 66 17,8% snipperdagen ,6% 41 40,2% 30 29,4% 10 9,8% herfstvakantie ,6% 29 45,3% 18 28,1% 7 10,9% kerstvakantie ,6% 27 45,8% 19 32,2% 5 8,5% krokusvakantie ,3% 26 44,1% 15 25,4% 9 15,3% paasvakantie ,9% 30 42,9% 17 24,3% 14 20,0% zomervakantie ,1% 32 34,4% 23 24,7% 23 24,7% Tabel 8: Organisatoren van opvang in de scholen naar opvangmoment. Opvang in de school georganiseerd door de school: detailbespreking Uit tabel 8 blijkt dat voor opvang in de school vóór schooltijd, na schooltijd en op woensdagnamiddag, de school de belangrijkste organisator is. Omdat we voornamelijk zicht willen krijgen op de opvangsituatie in scholen, georganiseerd door de school zelf, bekijken we voor deze opvangvormen de volgende detailgegevens verder: - wie organiseert? - voor wie organiseert de school opvang? - wat is de duur van de opvang? - aan welke activiteiten kunnen kinderen in de opvang deelnemen? - wie begeleidt en welke kwalificaties hebben deze begeleiders? - is er samenwerking met andere organisatoren? De aantallen voor de andere opvangmomenten zijn te klein om dergelijke gedetailleerde analyses te maken. Opvang in de school georganiseerd: vóór schooltijd. Wie organiseert de opvang vóór schooltijd? In bijna 64% van de scholen (n=390) staat de school zelf in voor de organisatie van de opvang vóór schooltijd in de school. De gemeente is de tweede belangrijkste organisator in rij (14,5%). In 8,7% van de scholen neemt de school de organisatie van de opvang in de school vóór schooltijd samen met de gemeente op. In 3% van de scholen staat de tandem school en een kinderopvangvoorziening in voor de organisatie terwijl in een evenveel aantal scholen enkel een kinderopvangvoorziening de organisatie van de opvang op zich neemt. 12

13 De school en de kinderopvangvoorzie ning 2,8% Grafiek 3: Organisatoren van de opvang vóór de schooluren N=612 Andere 5,6% De ouderraad 2,0% De school en de gemeente 8,7% De kinderopvangvoorzie ning 2,8% De gemeente en Ocmw 14,5% De school 63,7% 13

14 Het opvangaanbod in de school en georganiseerd door de school: vóór schooltijd. De school is de grootste organisator van opvang vóór schooltijd in de school. Volgende aspecten hebben dan ook betrekking op de school als organisator. Voor wie? Deze opvang richt zich in de meerderheid van de scholen die zelf instaan voor de opvang voor de schooltijd (88%) tot zowel kleuters als lagere schoolkinderen. Slechts 4% van de scholen die zelf voor de organisatie van de opvang in de school in staan, verklaart ook leerlingen van scholen uit de omgeving tot dit aanbod vóór schooltijd toe te laten. Het gebruik van de opvang vóór schooltijd 50% van de scholen geeft een aantal aan dat varieert tussen de 20 en de 50 kinderen. De minimale waarde bedraagt 3; het maximum bedraagt 497. Gemiddeld geeft dit een gebruik van 43,46 kinderen (18,86 kleuters en 27,29 lagere schoolkinderen). De mediaanwaarde ligt op 30 kinderen (10 kleuters en 20 lagere schoolkinderen). Ruim 17% van het totaal aantal kinderen in de opvang is reeds 1 uur vóór de start van de lestijden aanwezig. Duur van de opvang Om de duur van de opvang te bepalen, hebben we voor scholen die opvang aanbieden op meer dan 1 vestigingsplaats de langste openingstijd over de verschillende vestigingsplaatsen genomen. Het resultaat vind je in grafiek 4. In ruim 6 op de 10 scholen duurt de opvang vóór schooltijd één uur of langer. In 18% van de scholen schommelt de duur van de opvang vóór schooltijd tussen 30 minuten en een uur. In één school op vijf is de maximumduur 30 minuten. Gemiddeld duurt de opvang vóór schooltijd 58 minuten. De mediaanwaarde ligt op 1 uur. De minimale opvangduur bedraagt 5 minuten (1 school). De maximale duur is 1u59 min (1 school). 14

15 Grafiek 4: Maximale opvangduur van de opvang per school vóór de schooltijd N=390 >1u30 6% <15 min 6% min 14% min 35% min 18% 1 u 21% Wie financiert de opvang in de school voor schooltijd Er werd gevraagd of de ouders, de gemeente of de school financieel bijdragen in de opvangkosten van de opvang in de school georganiseerd door de school. Deze kosten kunnen werkingskosten, personeelskosten of een andere bijdrage betreffen. Het resultaat is te zien in onderstaande tabel. In 75% van de scholen betalen de ouders een bijdrage (tabel 9). Bijna 3 op de 10 scholen krijgen een tussenkomst van de gemeente. Ruim 1 school op vijf krijgt werkingssubsidies en ruim 5% krijgt personeelsubsidies. Ruim 20% van de scholen krijgt geen tussenkomst van de gemeente en draag zelf als school niets bij in de kosten voor de opvang vóór schooltijd in de school. In ruim 7% van deze scholen betalen de ouders wel een bijdrage. De gemiddelde maximumduur (1u09) is het hoogste in scholen waar de kosten gedragen worden door de ouders, de school en de gemeente. Daar waar de ouders, noch de school of de gemeente bijdragen is de gemiddelde maximumduur het laagst: 0u31 (tabel 10). 15

16 N % N (aantal (aantal (totaal aantal scholen waar de school Gefinancierd door scholen die scholen die opvang organiseert en waarvoor financiering financiering gegevens beschikbaar zijn) krijgen) krijgen) de ouders ,9 de gemeente ,5 - werkingsubsidie ,3 - personeelsubsidie ,4 - andere ,1 de school ,0 - werkingskosten ,2 - personeelskosten ,2 - andere ,1 Tabel 9: Aantal scholen die gefinancierd worden door de ouders of de gemeenten of die zelf instaan voor de kosten voor de opvang vóór de schooltijd. Grafiek 5: Financiering van de opvang vóór schooltijd N=384 enkel door de ouders en de school 41,1% door de ouders, gemeente en school 19,5% niet door de ouders, gemeente of school 12,8% enkel door de school enkel door de ouders enkel door de ouders en de gemeente enkel door de gemeente en de school enkel door de gemeente 8,6% 7,6% 5,5% 2,9% 2,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 16

17 Gefinancierd door Gemiddelde maximale opvangduur door de ouders, de gemeente en de school 1:09 door de ouders en de gemeente 1:07 door de gemeente 1:05 door de ouders en de school 1:05 door de ouders 1:05 door de gemeente en de school 0:52 door de school 0:41 niet door de ouders, gemeente en school 0:31 Totaal 0:59 Tabel 10: Gemiddelde maximale opvangduur per financieringsgroep voor de opvang in de scholen vóór de schooltijd. Activiteiten tijdens de opvang voor de schooltijd Op de vraag wat kinderen kunnen doen tijdens de opvang vóór schooltijd is vrij tekenen en gezelschapspelletjes spelen het meest gekozen antwoord. Ruim 7 op 10 scholen geven dit aan. Ook lezen, bouwen met blokken en vrij spelen op de speelplaatsen zijn populaire activiteiten in de opvang vóór schooltijd. Grafiek 6: Activiteiten tijdens de opvang vóór schooltijd N=390 Vrij tekenen Gezelschapspelletjes spelen Lezen Bouwen met blokken Vrij spelen op de speelplaats Knutselen zelfstandige huiswerk maken TV/video of dvd kijken Muziek luisteren Fietsen, rijden met de gocart, Snoezelen Spelen in de zandbak Gebruik maken van de sportinfrastructuur van de school Zich verkleden Computerspelletjes spelen Andere 31,8% 26,7% 23,1% 20,0% 16,4% 16,4% 12,8% 11,8% 6,4% 4,6% 44,1% 76,9% 72,6% 69,0% 67,9% 67,7% 0% 20% 40% 60% 80% Begeleiding en kwalificaties Wie begeleidt de opvang? Uit grafiek 7 blijkt dat voor de begeleiding van de kinderen er vooral beroep gedaan wordt op ondersteunend personeel (44,87%) en het onderwijzend personeel verbonden aan de school (38,72%). Ook de PWA ers (18,21%) en de vrijwillers (15,38%) vormen een belangrijke groep. 17

18 Grafiek 7: Begeleiding van de kinderen in opvang vóór de schooluren N=390 ondersteunend personeel verbonden aan de school onderwijzend personeel verbonden aan de school 38,72% 44,87% PWA'er vrijwilliger 18,21% 15,38% personeel IBO andere gemeentepersoneel onthaalouder 5,90% 5,38% 3,08% 1,03% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. Grafiek 8 geeft de combinaties van begeleiders weer en geeft dus ook weer welke begeleidersgroepen er alleen voor staan. Hieruit leren we dat in ruim een kwart van de scholen het ondersteunend personeel verbonden aan de school de opvang die vóór schooltijd in de school doorgaat en georganiseerd wordt door de school alleen begeleidt. In 24% van de scholen wordt de begeleiding exclusief verzorgd door het onderwijzend personeel verbonden aan de school. 15,7% van de scholen doet hiervoor uitsluitend beroep op PWA ers en/of vrijwilligers. In het resterend aantal scholen wordt de opvang doorgaans begeleidt door een combinatie van onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, vrijwilligers en PWA ers. 18

19 Grafiek 8: Begeleiding van de kinderen in opvang vóór de schooluren: opgegeven combinaties (N=390) Ondersteunend personeel verbonden aan de school Onderwijzend personeel verbonden aan de school PWA'ers Onderwijzend en ondersteunend personeel Vrijwilligers Ondersteunend personeel + PWA'ers Personeel IBO Onderwijzend en ondersteunend personeel en vrijwilligers Ondersteunend personeel en vrijwilligers PWA'ers en vrijwilligers Gemeentepersoneel Onderwijzend personeel en PWA'ers Onthaalouder Andere 8,0% 7,2% 5,9% 4,7% 3,1% 2,6% 2,1% 1,8% 1,8% 1,6% 1,0% 10,1% 23,5% 26,6% 0% 10% 20% 30% Kwalificaties van de begeleiders Binnen dit kader werd aan alle scholen een lijst met kwalificaties aangeboden. Voor elk van de vermeld kwalificaties diende de school aan te geven hoeveel van de begeleiders die voor de opvang vóór schooltijd worden ingezet, over de desbetreffende kwalificatie beschikt. Daartoe kon de school kiezen uit de volgende antwoordcategorieën: o Allemaal o Minder dan de helft van de begeleiders o De helft van de begeleiders o Meer dan de helft van de begeleiders o Geen In grafiek 9 geven we het aantal scholen weer dat aangeeft dat alle begeleiders die worden ingezet voor de opvang vóór schooltijd over de aangeboden kwalificatie beschikken. In ruim 6 op de 10 scholen beschikken alle begeleiders over een attest medische geschiktheid of over Model 2 van het uittreksel uit het strafregister. In ongeveer 3 op de 10 scholen beschikken alle begeleiders van de opvang vóór schooltijd over een pedagogische kwalificatie. 21% van de scholen geeft aan dat alle begeleiders een EHBO opleiding hebben genoten. In 14% van de scholen beschikken alle begeleiders over een kwalificatie kinderzorg. In 10% van de scholen hebben alle begeleiders een opleiding levensreddend handelen gevolgd. 19

20 Grafiek 9: Percentage scholen met opvang vóór schooltijd waar alle begeleiders beschikken over de vermelde kwalificatie Attest van medische geschiktheid Model 2 vh uittreksel uit het strafregister 65,0% 64,9% Pedagogische kwalificatie 29,8% EHBO opleiding 21,4% Kwalificatie kinderzorg Opleiding levensreddend handelen 10,4% 14,1% Animator/hoofdanimator in het jeugdwerk Bewegingsanimator Andere 1,9% 0,0% 5,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% In grafiek 10 geven we weer in hoeveel scholen geen enkele begeleider het betreffende attest of kwalificatie heeft. In ruim 22% van de scholen heeft niemand van de begeleiders een attest van medische geschiktheid. In ruim 27,8% van de scholen hebben de begeleiders geen model 2 uittrekstel uit het strafregister. Grafiek 10: Percentage scholen met opvang vóór de schooluren waar geen enkele begeleider beschikt over de vermelde kwalificatie Attest van medische geschiktheid Model 2 vh uittreksel uit het strafregister EHBO Pedagogische kwalificatie Kwalificatie kinderzorg Opleiding levensreddend handelen Animator/hoofdanimator Andere Bewegingsanimator 22,6% 27,8% 37,6% 48,7% 52,9% 64,9% 88,4% 90,2% 93,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 Hoeveel kinderen worden er per begeleider opgevangen? Hiervoor werd per school het aantal aanwezige kinderen in de opvang vóór schooltijd gerelateerd aan het aantal aanwezige begeleiders. Om een beeld te kunnen schetsen van het aantal kinderen per begeleider voor de totale populatie scholen, werden categorieën gedefinieerd op basis van de individueel bekomen ratio s. Zodoende kon elke school worden ondergebracht in een klasse met als uiteindelijk doel tellingen uit te voeren in functie van deze groepen van aantal kinderen per begeleider. Tabel 11 geeft het aldus bekomen resultaat weer. In ruim 7 op de 10 scholen ligt de ratio aantal kinderen per begeleider in de opvang vóór de schooltijd hoger dan 1 op 30. Bijna 20% van de scholen heeft een ratio die tussen de 1 op 30 en de 1 op 50 ligt. Voor net geen 6% van de scholen merken we een verhouding aantal kinderen/begeleider op die lager ligt dan 1 op 50. Een ratio tussen 1op 30 en 1 op 100 komt het meest voor bij grote scholen. Ratio < >350 N=354 < dan 1 op 15 54,3% 21,8% 20,5% 24,6% Meer dan 1 op 15 t/m 1 op 30 40,0% 53,5% 45,3% 49,4% Meer dan 1 op 30 t/m 1 op 50 5,7% 18,8% 26,5% 20,1% Meer dan 1 op 50 t/m 1 op 100 0,0% 4,5% 6,8% 4,8% Meer dan 1 op 100 0,0% 1,5% 0,9% 1,1% Tabel 11:Verdeling van het aantal scholen naar grootte van de school en het aantal kinderen per begeleider voor de opvang vóór schooltijd. Samenwerking met een of meerdere opvanginitiatieven door de school vóór schooltijd? 26,2% werkt in het kader van de opvang vóór schooltijd samen met een of meerdere opvanginitiatieven (bv. voor kinderen die zeer vroeg opvang nodig hebben). Drie vierde van de scholen die samenwerken, doen dit met een initiatief voor buitenschoolse opvang. Nog 9% doet een beroep op een buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf terwijl bijna 8% van de scholen samenwerkt met een zelfstandig buitenschoolse opvangvoorziening. 21

22 Het opvangaanbod in de school: na schooltijd. Wie organiseert? De opvang in de scholen na schooltijd wordt in ruim 6 scholen op 10 georganiseerd door de school zelf. De gemeente organiseert opvang in 15,5% van de scholen. Nog eens in bijna 10% van de scholen, neemt de school en de gemeente deze taak op zich. In 4% van de scholen is de kinderopvangvoorziening de organisator. De school en een opvangvoorziening 2,0% De school en gemeente 9,5% Grafiek 11: Organisatoren van de opvang na de schooluren N=599 Andere 6,7% De kinderopvangvoorzie ning 4,0% De gemeente en ocmw 15,5% De school 62,3% Het opvangaanbod in de school en georganiseerd door de school: na schooltijd. Ook hier is de school de grootste organisator van een aanbod in de school. In het volgende gaan we dieper in op de school als organisator van de opvang na schooltijd in de school. Voor wie? De opvang in scholen na schooltijd is in 86% van de scholen voor kleuters en lagere schoolkinderen. 4% van de scholen staat open voor leerlingen van andere scholen. Het gebruik van de opvang Het gemiddelde gebruik is 56,7 kinderen (25,24 kleuters en 34,27 lagere schoolkinderen). De mediaanwaarde ligt op 45 kinderen (20 kleuters en 25 lagere schoolkinderen) kinderen of 37% van het totaal aantal kinderen in de opvang is 1 uur na de start van de opvang nog aanwezig. 22

23 Duur van de opvang na schooltijd Om de duur van de opvang te bepalen hebben we ook hier voor de scholen die opvang aanbieden op meer dan 1 vestigingsplaats de langste openingstijd van de verschillende vestigingsplaatsen gekozen. De resultaten zijn te vinden in grafiek 12. In ruim 85% van de scholen is er meer dan één uur opvang na schooltijd. In bijna 47% van de scholen is dit meer dan twee uur. 14,5% van de scholen voorziet in opvang van 1 uur of minder. De gemiddelde opvangduur is 1u53. De mediaanwaarde is 2u15. De opvangduur varieert van 15 minuten tot 3u29. Grafiek 12: Maximale opvangduur van de opvang na de schooluren per school N=373 <30 min 6,2% > 2 uur 46,9% 31 min - 1 uur 8,3% 61 min tot 2 uur 38,6% Wie financiert de opvang in de school en georganiseerd door de school na de schooltijd? We vroegen of de ouders, de gemeente of de school financieel bijdragen in de opvangkosten van de opvang na schooltijd. Deze kosten kunnen werkingskosten, personeelskosten of een andere bijdrage betreffen. Tabel 12 toont het resultaat. De ouders betalen in 96,5% van de scholen een bijdrage. 35,4 % van de scholen krijgt een tussenkomst van de gemeente. 22,5% van de scholen krijgt een werkingssubsidie van de gemeente; 8% een personeelsubsidie. 77,5% van de scholen draagt zelf bij in de opvang na schooltijd. De meeste scholen staan in voor de personeelssubsidie (56,3%). Ruim 47% van de scholen voorziet ook een werkingssubsidie. 23

24 In 14,5% van de scholen draagt de gemeente of de school zelf niet bij in de opvangkosten. Ouders betalen in bijna 10% van deze school wel bij (grafiek 13). Wanneer de ouders bijdragen ligt de gemiddelde maximumduur boven twee uur. Wanneer enkel de gemeente en de school bijdragen ligt de maximumduur op 1u03. De gemiddelde maximumduur ligt het laagst daar waar enkel de school de kosten draagt (tabel 13). Gefinancierd door N (totaal aantal scholen waar de school opvang na de schooltijd organiseert en waarvoor gegevens beschikbaar zijn) N (aantal scholen die financiering krijgen) % (aantal scholen die financiering krijgen) de ouders ,5 de gemeente ,4 - werkingsubsidie ,5 - personeelsubsidie ,0 - andere ,6 de school ,5 - werkingsubsidie ,5 - personeelsubsidie ,3 - andere ,6 Tabel 12: Aantal scholen die gefinancierd worden door de ouders of de gemeenten of die zelf instaan voor de kosten voor de opvang na de schooltijd. Grafiek 13: Financiering van de opvang na schooltijd N=372 door de ouders en de school 46,5% door de ouders, de gemeente en de school 27,2% door de ouders door de ouders en de gemeente niet door de ouders, gemeente en de school door de school door de gemeente en de school door de gemeente 9,9% 6,5% 4,6% 3,2% 1,1% 1,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 24

25 Gefinancierd: Gemiddelde van de maximumduur door de ouders, de gemeente en de school 2:06 door de ouders 2:04 door de ouders en de gemeente 2:01 door de ouders en de school 2:01 door de gemeente en de school 1:11 door de gemeente 1:03 niet door de ouders, gemeente en de school 0:57 door de school 0:41 Totaal 1u56 Tabel 13: Gemiddelde maximale opvangduur per financieringsgroep voor de opvang in de school na de schooltijd. Activiteiten tijdens de opvang na schooltijd In 78% van de scholen kunnen de kinderen enkel vrij spelen. In ruim 18 % van de scholen kunnen de kinderen zowel vrij spelen maar worden er ook begeleide activiteiten aangeboden. In 3,2 % van de scholen biedt men enkel begeleide activiteiten aan. Grafiek 14: Activiteiten tijdens opvang na schooltijd N=373 Enkel begeleide activiteiten 3,2% Begeleide activiteiten en vrij spel 18,8% Kinderen kunnen enkel vrij spelen 78,0% Begeleide activiteiten 82 scholen bieden begeleide activiteiten aan. We vroegen of sport, muziek, tekenen/knutselen of huiswerkbegeleiding werd aangeboden als activiteit in de opvang na schooltijd. 25

26 Huiswerkbegeleiding blijkt het populairst te zijn. 71 scholen geven dit aan. In 46 scholen staan er sportactiviteiten op het programma. In 45 scholen kan men tekenles volgen en in 19 scholen kan men muziek volgen. Begeleide activiteiten (N=82) N % sportactiviteiten 46 56,1 muziek 19 23,2 tekenen/knutselen 45 54,9 huiswerkbegeleiding 71 86,6 Tabel 14: Begeleide activiteiten in de opvang in de school na de schooltijd Wie staat in voor de begeleiding? De sportactiviteiten worden meestal begeleid door een leerkracht verbonden aan een school (52%) of door een lesgever verbonden aan een plaatselijke sportvereniging (37%). Ook op vrijwillers doet ruim 26% van de scholen een beroep. Ongeveer dezelfde resultaten gelden voor muziek als begeleide activiteit. Ook hier wordt dit in 52% van de scholen gedaan door de leerkracht van de school. In 42% van de scholen neemt een lesgever verbonden aan een plaatselijke vereniging dit op zich. Vrijwilligers geven muziek in een school op vijf. Tekenen of knutselen wordt ook meestal door de leerkracht van de school gegeven of door een vrijwiller. Huiswerkbegeleiding is vooral een taak voor de leerkracht verbonden aan een school (83,1%). Begeleiding sport N=46 muziek N=19 tekenen/knutselen N=45 huiswerk N=71 leerkracht verbonden aan de school 52,2% 52,6 42,2 83,1 lesgever verbonden aan plaatselijke vereniging 37,0% 42,1 13,4 NVT vrijwilliger 26,1% 21,1 42,2 11,3 andere 32,6% 15,8 37,8 18,3 Tabel 15: Begeleiding van de activiteiten in de opvang in de school na de schooltijd Vrij spel De populairste bezigheden tijdens de opvang na de schooltijd is vrijspelen op de speelplaats (96%), vrij tekenen (90%), gezelschapspelletjes spelen (85%) en lezen (82%). Bouwen met blokken vervolledigt de top vijf. Computerspelletjes spelen komt in 12,5% van de scholen die opvang zelf organiseren en vrij spel aanbieden, voor. 26

27 Grafiek 15: Activiteiten tijdens opvang na de schooluren: details N=361 vrij spelen op de speelplaats vrij tekenen gezelschapspelletjes spelen lezen bouwen met blokken zelfstandig huiswerk maken knutselen fietsen, rijden met de go-cart spelen in de zandbak tv-video-dvd kijken muziek luisteren snoezelen-slapen gebruik maken van de sportinfrastructuur zich verkleden computerspelletjes spelen andere 31,0% 22,7% 21,9% 18,6% 12,5% 6,9% 60,7% 51,5% 49,3% 48,5% 96,1% 90,6% 85,6% 82,0% 81,4% 76,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wie staat in voor de begeleiding? Het ondersteunend personeel verbonden aan de school wordt in 46% van de scholen ingeschakeld voor de opvang in de scholen. Ook op het onderwijzend personeel wordt veel beroep gedaan (37,1%). Op PWA ers en vrijwilligers wordt er telkens in bijna een school op vier beroep gedaan. Grafiek 16: Begeleiding van de kinderen in de opvang na de schooluren N=361 ondersteunend personeel verbonden aan de school 46,0% onderwijzend personeel verbonden aan de school 37,1% PWA'er vrijwilliger 24,9% 23,0% personeel IBO andere gemeentepersoneel onthaalouder 8,0% 5,5% 3,0% 1,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 27

28 Op deze vraag kon men meerdere antwoorden geven. Grafiek 8 geeft de combinaties van begeleiders weer en geeft dus ook weer welke begeleidersgroepen er alleen voor staan. Hieruit blijkt dat het vooral het ondersteunend personeel (24,7%) er alleen voor staat. Ook op PWA ers en vrijwilligers wordt er in 17,2% alleen beroep gedaan. Grafiek 17: Begeleiding van de kinderen in opvang na de schooluren: opgegeven combinaties N=361 ondersteunend personeel verbonden aan de school onderwijzend personeel verbonden aan de school onderwijzend en ondersteundend personeel PWA'er vrijwilliger ondersteundend personeel en PWA'er onderwijzend personeel en vrijwilliger personeel IBO Pwa'er en vrijwilliger onderwijzend personeel en PWA'er ondersteunend personeel en vrijwilliger onderwijzend personeel, ondersteunend personeel betaald personeel onderwijzend personeel en personeel IBO Andere 8,3% 7,8% 6,4% 4,2% 4,2% 3,6% 3,0% 3,0% 2,8% 2,2% 1,9% 1,7% 12,2% 14,1% 24,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Hoeveel begeleiders beschikken over kwalificaties? In 6 op 10 scholen beschikken alle begeleiders over een model uittreksel strafregister. Ook het attest medische geschiktheid is in 60% van de scholen voor iedereen voorhanden. In 22% van de scholen heeft iedereen een EHBO opleiding gevolgd. Opleiding levenreddend handelen heeft men in bijna 8% van de scholen allemaal. 28

29 Grafiek 18: Percentage scholen met opvang na schooltijd waar alle begeleiders beschikken over de vermelde kwalificatie model 2 uittreksel strafregister attest medische geschiktheid EHBO opleiding pedagogische kwalificatie kwalificatie kinderzorg opleiding levensreddend handelen Andere animator - hoofdanimator bewegingsanimator 22,26% 19,83% 13,75% 7,98% 5,23% 1,52% 0,78% 62,07% 60,74% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Als we gaan kijken in welke scholen geen enkele begeleider een bepaalde kwalificatie heeft, dan blijkt dat in ruim 20% van de scholen geen enkele begeleider een attest medische geschiktheid heeft. In bijna een school op vier heeft geen enkele begeleider een model 2 uittreksel uit het strafregister. Grafiek 19: Percentage scholen met opvang na schooltijd waar geen enkele begeleider beschikt over de vermelde kwalificatie attest medische geschiktheid model 2 uittreksel strafregister 20,13% 23,45% EHBO opleiding pedagogische kwalificatie kwalificatie kinderzorg 33,56% 42,86% 47,77% opleiding levensreddend handelen 65,40% animator - hoofdanimator bewegingsanimator 83,71% 89,53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hoeveel kinderen per begeleider? Hiervoor werd per school het aantal aanwezige kinderen in de opvang vóór schooltijd gerelateerd aan het aantal aanwezige begeleiders (de aantallen zoals ingevuld door de deelnemende scholen). Om een beeld te kunnen schetsen van het aantal kinderen per begeleider voor de totale populatie scholen, werden categorieën gedefinieerd op basis van de individueel bekomen ratio s. Zodoende kon elke school 29

30 worden ondergebracht in een klasse met als uiteindelijk doel tellingen uit te voeren in functie van deze groepen van aantal kinderen per begeleider. Onderstaande tabel geeft het aldus bekomen resultaat weer. In 80% van de scholen ligt de ratio van het aantal kinderen per begeleider na schooltijd hoger dan 1 op 30. Bijna 17% heeft een ratio tussen 1 op 30 en 1 op 50. Ruim drie procent heeft een ratio tussen 1 op 50 en 1 op 100. <150 lln lln >350 lln N=341 < dan 1 op 15 40,0% 27,1% 13,9% 24,0% Meer dan 1 op 15 t/m 1 op 30 56,7% 51,2% 63,0% 55,4% Meer dan 1 op 30 t/m 1 op 50 3,3% 17,2% 19,4% 16,7% Meer dan 1 op 50 t/m 1 op 100 0,0% 4,4% 3,7% 3,8% Tabel 16:Verdeling van het aantal scholen met een opvangaanbod na de schooltijd in de school naar klasse van aantal kinderen per begeleider. Samenwerking met een of meerdere opvanginitiatieven door de school met opvang in de school en georganiseerd door de school na schooltijd? 31% van de scholen werkt samen met andere opvanginitiatieven. Meestal (84%) gebeurt dit dan met de initiatieven voor buitenschoolse opvang. 9,5% van de scholen die samenwerken doen dit met een BOKDV; 7,8% met een ZBO. 30

31 Het opvangaanbod in de school: woensdagnamiddag. Wie organiseert opvang in de school op woensdagnamiddag? Ruim 55% van de scholen organiseert zelf opvang op woensdagnamiddag in de school. Het lokaal bestuur organiseert in bijna 1 school op vijf de opvang. Een kinderopvangvoorziening organiseert in ruim 7% van de scholen op woensdagnamiddag. De school en gemeente 7,0% De kinderopvangvoorzie ning 7,3% Grafiek 20: Organisatoren van de opvang op woensdagnamiddag N=371 De school en een opvangvoorziening 2,2% Andere 8,6% De gemeente en ocmw 19,4% De school 55,5% Het opvangaanbod in de school en georganiseerd door de school: woensdagnamiddag. De school is de grootste organisator van opvang op woensdagnamiddag. Volgende aspecten hebben dan ook betrekking op de school als organisator. Voor wie? De opvang in scholen op woensdagnamiddag is in 88% van de scholen voor kleuters én lagere schoolkinderen. Ruim 5% van de scholen richt zich enkel tot kleuters. Ruim 6% van de scholen richt zich enkel tot leerlingen uit de lagere school. 6,3% van de scholen staat open voor leerlingen van andere scholen. Duur van de opvang in de school op woensdagnamiddag Om de duur van de opvang te bepalen hebben we voor scholen die opvang aanbieden op meer dan 1 vestigingsplaats de langste openingstijd van de verschillende vestigingsplaatsen gekozen. Het resultaat is te vinden in grafiek 21. In 54% van de scholen is de duur van de opvang 5 uur of meer. In 24% van de scholen ligt de duur van de opvang tussen 1 uur en 5 uur. In 22% van de scholen is de opvang 1 uur open. De gemiddelde opvangduur is 4u03, de mediaan is 5u30. De minimumopvangduur is 14 minuten, de maximale opvangduur is 7 uur. 31

32 Grafiek 21: Maximale opvangduur van de opvang op woensdagnamiddag per school N=205 1 uur 22,4% vanaf 5 uur tem 7 uur 53,7% vanaf 1 uur tem 3 uur 12,2% vanaf 3 uur tem 5 uur 11,7% Het gebruik van de opvang Het gemiddelde gebruik is 30,23 kinderen (14,0 kleuters en 17,6 lagere schoolkinderen). De mediaanwaarde ligt op 25 kinderen (10 kleuters en 13 lagere schoolkinderen) kinderen of 34,7% van het totaal aantal kinderen in de opvang is 1 uur na de start van de opvang nog aanwezig. Wie financiert de opvang in de school op woensdagnamiddag De ouders betalen in 93,1% van de scholen een bijdrage. 34% van de gemeenten geeft een tussenkomst. 24% van de scholen krijgt een werkingssubsidie van de gemeente; bijna 8% een personeelsubsidie. 76% van de scholen staat zelf in voor de kosten. 51% voorziet een werkingssubsidie, 57% geeft een personeelssubsidie. In 14% van de scholen draagt de school noch de gemeente bij in de opvangkosten. Enkel de ouders betalen in drie vierde van deze scholen wel bij (grafiek 22). De gemiddelde opvangduur op woensdagnamiddag is het hoger wanneer ouders bijdragen (3u04 en hoger). Wanneer de ouders, noch de gemeente en de school bijdragen is de gemiddelde maximumopvangduur het laagst: 0u40 (tabel 18). 32

33 Gefinancierd door N (totaal aantal scholen waar de school opvang na de schooltijd organiseert en waarvoor gegevens beschikbaar zijn) N (aantal scholen die financiering krijgen) % (aantal scholen die financiering krijgen) de ouders ,1 de gemeente ,0 - werkingsubsidie ,8 - personeelsubsidie ,8 - andere ,4 de school ,2 - werkingsubsidie ,9 - personeelsubsidie ,8 - andere ,9 Tabel 17: Aantal scholen die gefinancierd worden door de ouders of de gemeenten of die zelf instaan voor de kosten van de opvang in de school op woensdagnamiddag. Grafiek 22: Financiering van de opvang op woensdagnamiddag N=206 door de ouders en de school 47,6% door de ouders, de gemeente en de school 25,2% door de ouders door de ouders en de gemeente door de school niet door de ouders, gemeente en school door de gemeente 10,7% 7,8% 4,4% 3,4% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 33

34 Gefinancierd Gemiddelde maximale opvangduur door de ouders en de school 4:29 door de ouders, de gemeente en de school 4:23 door de ouders 4:00 door de ouders en de gemeente 3:04 door de school 2:13 door de gemeente 0:45 niet door de ouders, gemeente en school 0:40 Totaal 4:02 Tabel 18: gemiddelde maximale opvangduur in de opvang in de school op woensdagnamiddag per financieringsgroep Activiteiten tijdens de opvang op woensdagnamiddag In 81% van de scholen die opvang op woensdagnamiddag organiseren, biedt men enkel vrij spel aan. 15% van de scholen bieden vrij spel en begeleide activiteiten aan. In vier % van de scholen worden enkel begeleide activiteiten aangeboden. Grafiek 23: Activiteiten tijdens de opvang op woensdagnamiddag N=206 enkel begeleide activiteiten 4% begeleide activiteiten en vrij spel 15,0% enkel vrij spel 81% Begeleide activiteiten In 33 scholen staan er sportactiviteiten op het programma. In 25 scholen wordt er onder begeleiding getekend en geknutseld. In 14 scholen is er huiswerkbegeleiding en in 8 scholen kan men muziek volgen. 34

35 Begeleide activiteiten (N=40) N % sportactiviteiten 33 82,5 muziek 8 20,0 tekenen/knutselen 25 62,5 huiswerkbegeleiding 14 35,0 Tabel 19: Begeleide activiteiten in de opvang op school op woensdagnamiddag. Wie begeleidt de activiteiten? Het is vooral de leerkracht verbonden aan de school die de activiteiten begeleidt. Er wordt ook veel beroep gedaan op de vrijwilliger. Deze is de tweede belangrijkste begeleider (tabel 20). Begeleiding sport N=33 muziek N=8 tekenen/knutselen N=25 huiswerk N=14 leerkracht verbonden aan de school 57,5 37,5 44,0 42,9 lesgever verbonden aan plaatselijke vereniging 10,0 25,0 4,0 vrijwilliger 30,0 37,5 44,0 21,4 andere 15,0 12,5 32,0 28,6 Tabel 20: Begeleiding van de activiteiten in de opvang op school op woensdagnamiddag. Vrij spel Net zoals bij opvang na schooltijd vormen vrij spelen op de speelplaats (97%), vrij tekenen (89,4%), gezelschapsspelletjes spelen (86,9%), lezen (83,8%) en bouwen met blokken (82,8%) populaire bezigheden. Computerspelletjes spelen wordt veel minder gedaan (16,7%). 35

36 Grafiek 24: Activeiten tijdens de opvang op woensdagnamiddag: details N=198 vrij spelen op de speelplaats vrij tekenen gezelschapspelletjes spelen lezen bouwen met blokken knutselen zelfstandig huiswerk maken fietsen, rijden met de go-cart tv-video-dvd kijken spelen in de zandbak muziek luisteren gebruik maken van de sportinfrastructuur snoezelen-slapen zich verkleden computerspelletjes spelen andere 3,5% 39,4% 33,3% 28,8% 25,8% 16,7% 58,6% 56,1% 56,1% 70,7% 69,7% 97,0% 89,4% 86,9% 83,8% 82,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Begeleiding en kwalificaties Wie begeleidt de opvang? Het is vooral het ondersteunend personeel verbonden aan de school dat instaat voor de begeleiding op woensdagnamiddag. In telkens bijna 1 school op vier wordt er beroep gedaan op het onderwijzend personeel, of een vrijwilliger of een PWA er. Grafiek 25: Begeleiding van de kinderen in de opvang op woensdagnamiddag N=198 ondersteunend personeel verbonden aan de school 47,47% onderwijzend personeel verbonden aan de school vrijwilliger PWA'er 23,23% 22,73% 22,73% personeel IBO andere gemeentepersoneel onthaalouder 7,07% 4,04% 4,04% 2,02% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 36

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen

Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale besturen Kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten Bespreking van de resultaten van de bevraging bij de lokale

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen

Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen Inspiratiedag Kinderopvang 2014 Staten-Generaal opvang van schoolkinderen In opdracht van Vlaams Ministers Vandeurzen, Muyters en Smet hebben Kind en Gezin, verschillende

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week:

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week: A. Identificatiegegevens Bedrijf:.. 1. Wat is uw geslacht? q man q vrouw 2. Wat is uw leeftijd? q jonger dan 20 jaar q 20-29 jaar q 30-39 jaar q 40-44 jaar q 45 of ouder 3. Wat is uw beroep? q arbeider

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT

ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT ONDERZOEK NAAR DE GROOTTE EN HET GEBRUIK VAN DE BUITENSPEELRUIMTE IN DE FORMELE KINDEROPVANG SYNTHESERAPPORT 1 INHOUDSTAFEL 1. Situering... 3 2. Doelstelling van het onderzoek... 3 3. Aanpak van het onderzoek...

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen

Kinderopvang in Vlaanderen Kinderopvang in Vlaanderen Karlien Vanpée, Leen Sannen & Georges Hedebouw (2000), Kinderopvang in Vlaanderen. Gebruik, keuze van de opvangvorm en evaluatie door de ouders, HIVA- K.U.Leuven, 348 p. De vraag

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR TOT 12 JAAR NAJAAR 2002 Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk

Nadere informatie

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002

ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2002 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02/533.14.11 Wettelijk Depot 2003/4112/3 Mei 2003 Cynthia Bettens Bea

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

Steekproef Betaald middagtoezicht

Steekproef Betaald middagtoezicht Steekproef Betaald middagtoezicht Waarom deze steekproef? Eind vorig schooljaar was er commotie over het betaald middagtoezicht in de Vlaamse lagere scholen. Omdat ook steden en gemeenten moeten besparen,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004

Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar 2004 Enquête naar het gebruik van buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar Voorjaar Katleen Govaert Bea Buysse Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel Telefoon: 02/533 14 11 - Wettelijk

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2005. Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2005 Kind en Gezin Hallepoortlaan 27 1060 Brussel 02 533 12 11 http://www.kindengezin.be 2 INHOUD Voorwoord Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap

Nadere informatie

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede

KINDEROPVANG TE LEDE. v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, 9340 Lede KINDEROPVANG TE LEDE v.u. Dienst Kinderopvang Gemeente Lede, Markt 1, Augustus 2012 9. Thuisoppas voor zieke kinderen VOORWOORD Beste ouders en toekomstige ouders, Deskundig gevormde medewerkers komen

Nadere informatie

Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang.

Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang. 4 52 Oriëntatiegids KINDEROPVANG Als je een beroepsopleiding start en je hebt kinderen dan zoek je best tijdig kinderopvang. Waar moet je op letten bij het vinden van kinderopvang? Welke soorten kinderopvang

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN 2001 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be

Kinderopvang. Jaarverslag 2011. Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be Kinderopvang Jaarverslag 2011 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 www.kindengezin.be INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP...

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten.

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten. Uitwerking Enquête Gelderse Sportfederatie In de maand oktober 2008 is er een enquête gehouden onder ouders van kinderen op een aantal basisscholen in Doetinchem. De enquête had als doel om inzicht te

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2008 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012

Kinderopvang in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, 2012 Kinderopvang in West- West- Werkt 3, 212 foto: Landelijke Kinderopvang vzw Aanbod in kaart 17. formele kinderopvangplaatsen in West- Lieselot Denorme en Tanja Termote WES Lieselot Denorme Tanja Termote

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2

INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 INHOUD VOORWOORD... 1 DEEL 1: FEITEN EN CIJFERS... 2 HOOFDSTUK 1: SCHETS VAN HET OPVANGLANDSCHAP... 2 1. Informele kinderopvang... 2 2. Formele kinderopvang geregeld door Kind en Gezin... 2 3. Formele

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Bevraging van de actoren Georges Hedebouw NAAR EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL VOOR DE OPVANG EN VRIJE TIJD

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017

OOK JIJ TELT. Nieuwsbrief eind juni 2017 OOK JIJ TELT Nieuwsbrief eind juni 07 Basisschool De Krekel, Kattestraat 950 Haaltert, 05/ 8 0 79 Basisschool De Grasspriet, Ommegangstraat 5 90 Mere, 05/ 8 59 7 www.dekrekel-degrasspriet.be Vakantiedagen

Nadere informatie

Begin van het nieuwe schooljaar

Begin van het nieuwe schooljaar Begin van het nieuwe schooljaar 2014 2015 - KLEUTERS - * Vrijdag 29 augustus 2014 Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en aangename kennismaking

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie april 2017 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn:

jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan Brussel Kind en Gezin-Lijn: Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2006 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Advies over de instapdata in het kleuteronderwijs

Advies over de instapdata in het kleuteronderwijs ADVIES Raad Basisonderwijs 27 april 2005 RBO/DPI/ADV/004 Advies over de instapdata in het kleuteronderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL www.vlor.be Advies over de instapdata in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure

KINDER OPVANG in LIER. infobrochure KINDER OPVANG in LIER infobrochure 1 VOORWOORD Beste ouder, Lier is een stad met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. Die toekomst wordt gegarandeerd door onze jonge gezinnen. Voor het combineren

Nadere informatie

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 Doelgroepbereik, testresultaten en resultaten van de verwijzingen jaarverslag kinderopvang 2009 Hallepoortlaan 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100 info@kindengezin.be http://www.kindengezin.be

Nadere informatie

Subsidiereglement binnenschoolse opvang voor onderwijs: Randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang

Subsidiereglement binnenschoolse opvang voor onderwijs: Randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang Subsidiereglement binnenschoolse opvang voor onderwijs: Randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang Artikel 1: Inwerkingtreding Het reglement subsidie binnenschoolse opvang voor basisonderwijs: randvoorwaarden

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek?

lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek? gemeentelijke BROCHURE kinderopvang 2010 voor Lubbeek, Linden, Pellenberg en Binkom kinderopvang 2011 lubbeek inhoud Op zoek naar kinderopvang in Lubbeek? Onthaalgezin 3 Kinderdagverblijf 4 Flexibele en

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL. Update 25 juni 2013

VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL. Update 25 juni 2013 VOOR HET EERST NAAR DE KLEUTERSCHOOL Update 25 juni 2013 Huis van Mini OCMW Kampenhout februari 2013 - Probeer zoveel mogelijk aandacht te hebben voor je nieuwe schoolgangertje. De meeste problemen gaan

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

KIND EN GEZIN ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR

KIND EN GEZIN ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR KIND EN GEZIN ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2001 ENQUETE INZAKE HET GEBRUIK VAN KINDEROPVANG VOOR KINDEREN JONGER DAN 3 JAAR NAJAAR 2001 Cynthia Bettens

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen 26 oktober 2017 6/12/2017 vlaamse gemeenschapscommissie Agenda Inleiding Uitgangspunten Algemeen: vernieuwde procedure subsidies Specifiek: bredeschoolwerking

Nadere informatie

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:.

Naam van het kind:... Geboortedatum:...-...-... Email adres:. Aanmeldingsformulier VAKANTIE opvang Naast de buitenschoolse opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar vakantieopvang aan te vragen. De vakantie- en de buitenschoolse opvang worden per maand verrekend.

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden:

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden: t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Hemiksem. Begeleidsters zorgen voor de opvang van uw kind(eren) voor- en na de schooluren en tijdens

Nadere informatie

Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen

Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen Vakantieaanbod Paas- en Zomervakantie 2015 Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003

KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 1 KINDEROPVANG IN VLAANDEREN - 2003 INHOUD Deel 1: Cijfers en feiten Hoofdstuk 1. Schets van het opvanglandschap 1. Informele kinderopvang 2. Formele kinderopvang 3. De plicht tot melding aan Kind en Gezin

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO

TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO TELLING DECEMBER 2007: LEERLINGEN MET DIAGNOSE AUTISME Koen Scheurweg, Stafmedewerker beleidsondersteuning, VVKBuO Onderstaand artikel geeft u, op basis van de tussentijdse telling door het VVKBuO, ten

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2003-2004 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Kinderopvang in Temse

Kinderopvang in Temse 2016 Kinderopvang in Temse OPVANGINITIATIEVEN VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 12 JAAR IBO DE WOONBOOT Eeckhoutdriesstraat 71 03/711.37.12 bko.dewoonboot@temse.be Contactpersonen : Miralda Verdickt, diensthoofd

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad B-stroom. Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad B-stroom Screening van de beroepenvelden in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 4 2 Situering... 5 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie