5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol"

Transcriptie

1 t\,t /; dtaca*awnngh"

2 Sne l tt i5 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol 3 s f;ilto 4 \epe de Àcroud 6 7 tl 3too0OO5S ^ PAU2E on2in t t thc-(rczr^i4 ftqer5 13 h--t a - k-c,.^-lpdvf S í ctu4al 17 PAQr)5 l9 Í!St zt \aker o,lq,* vror w\ao.l z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", y6yrplaoí ' "",.arc,ltapan, tr rrlr'^,syb-dl-4. tovtrur^ vvla,(c W w'i tvv-f,/o^rt, Sytila -a) 5-t J r Ft

3 1- rcc.'ksie woordje l'f keer ver tgsser d t'pa kvti ( to,1 t clu' ap (ed)k':." hee-t.}cn Aiej r'eer uj trt Z Y"oeae^ +e sci'uvor ^aad he+ àja ( qlíee^ jo. m/v\eí d.ae,'ea sl144e! ^tq.+ è^&íe' ke'í' d Q)\ alaa doo' nie-/. k-o^ da-^ u-b'' 'Dc.rern okr. l,,jq ve( z-dekp!' anonidue scla'r,jvet.t ich cr'ls ndq bq,q (edo,ule bek-eld (e. rook-e^t -zè o(a1 hu^stuk i"l à-éntu"ct i^ de uólgel de Jr'i ge1o tco-y.í k'u/ne4. doí da\ le br^l j Sh4k-j e af) nci e-e.r\ lc E)dQ aiaav' o^alef fa.- /\en. Al s de (e clcrrcsie fiaa-r u,eel Qieo\1 ScAíl vet ej uq\ is. FZ Jers lctler, VaJ'\ de íei noau- Rorne pr1 Pe'Àif "p^ levarde.^ nqfqur,1ela- bp! 4k. O6 Loql FV-n " )S h -} tc letlo, op e /\ Sc,{4oó [ ua.ar d.i t Souit feë?, ^oq (no TJ\j k z\i^. /_\ à Fotox,edstrijd \ J Dit jaar is er van Emulsia nog geen enkel stukje in de iris! í verschenen, omdat er geen aanleiding voor Faa ( er staat af ) g:l:." onzio in de iris).. Bêha1ve de norinaler duistere lrakj \ tiiken van Enufsia heeft het bestuur bêsloten eens "fit- 6end" voor de dag te koínen door dit jaar een foto-q,edsttijd. ( te organiseren met het lhama:school, ( ( Áangezien wij op êen oaffe,gekke en van al1ê aaljectieveo, 1 voorziene school zitten scheen het on6 toe dat Ju11ie toch \ í makkelijk een steengoeie, naffe foto kunnen rnakèn hier op J school bvi Meneer V: kinders, kinder.s!! of een foto van de? L klas oo werkweek. als iê êven nadenkt kon je eemakkelijk op ) r _-_*''*_'- \ -,,r-. ^-" l _-'r'"! ll" 5r g"*n neb,, Leen,n dar van je pa wênl a'. i" ".à".. '_ je kan6 oá er zelf een te winnen en denk niel: ach, ik win ( ( toch niêt. Stuur gêwoon je foto in, je hebt niet6 te verlie-- zen alleen maar te winnen, rant je foto,s krljg Je te?ua, t Na de uitslag zêl er een Lentoonstefling van de ingezonden fotor6 gehouden $orden, zodat íeder nee kan genietên van de / arti6tieke lrestaties van onze me de -scholi eren. JE hebt ( ruinschoots dê tijd rant tn nei 76 kun je ale foto's no8 in-) \ feveren. PS: aarzel niet maar schietl Emul6-ia / \\s\\.\\rtnr\lr\r \ \\\\ \\\\\ \\\\\\

4 -3-81i l)tte Stiltè ië het ljrisen van de lonen. Às ie door bet bos loopt' Stilie is ês ie een apero kan horen vallent Midden in een k1aa. St ilte is Seen eenzaanhèi'l líêar o,èkt sonê bang. Stilte is so!!s ltiet te vertrouten Stilie is Étons niet te gelovêll' St ilte iussen neuse! die s vriêndeliike stilte ' Stilte tussen lensetr alie s dteisende stilte. ik ltefheb elkaêr hsten rr een oenigte neasent VerlèlLA ik naêr stilte. Tij den; een benaurtle stilte' Wil ik Prat n. l{u is de Etilte aanríezig stilte van het êlleen ziilt De stilte vsn de sohrijv nde Pen En het is eeít gel'ukki5 stilte' oo0o8q ST OLTE \!ANÍ AAÍ 'ÓEÏ ÉVE'J El'ï KÉ}'\

5 f(--..--'./-\-',f..--., --r.-'':-''-'-.,..''-z-\\-'^-././-"- \ /l n & n ( t, cale '\ omdat wij (}{arek, Frits, Antoir\et, Maartje' leontien, 2/ Omdat w1j (l4arek,!11ts, Antoa\et, raarljet leontlenr 'í Eans en Cro) toch blijven zitteh, hebben we besloten f onze schaarse vriie tijd aan iets anders te bestedeb + dan aan wêrken. U/e schijnên kulturele mensen te zijn ) en dus zijn we aktief gewo?den op kultueel gebied. í En l{et in de nuziek. Denk niet ilat ve eên Eynlfonie- ( \ orkest opgericht hebben, ve kunnen de stinklaarzen ) van Sirnon tenslotte niet elke uitvoering gebruiken (? (a* alleen voor insiders). Nee, we hebben een èchte ) band opgericht. tn 1et op: alê ter.ten zijn niet van 1 \ leif Young en de Íruziek is niet van Robert-Jan vêr- ), Íneulen. \fle doen allês zelf, behal*a-hêt lerseè van t ( de platen. Ook de naam hebben we zelf verzonnen: the \ P6ychedelic Vibrêtíons Banal. Ofwel: ile saaikedelfik ), vaaíbreesjens bent. Dit teizijde voor SaÀdra van ( 1-ohuizen ondat ze geer enge16 kan en bovendlien nog \ \ steeds appeltaart in haar neus heeft (alleen voor / 7 i-nsiders). Er staan al 10 texte! op on6 repertoire, '( Nu alleen ile nuziek nog en dan ziin se klaar voor t onze suliêrsnêfer flitsende nel-kf1e saen -show! The / tliinner (alleen voor insiders) \ \ Natuurlijk bestaat ileze band niet alleên voor on6 + eíeeí! plezier' hij heeft óok dê taak de rêst van de, school te vernaken. lat is tensfottê ook handig voor l_.p." haarden,,kaarsen en barbecuesrirl:.!ul! :11::" ), lr voor insiders). En on te weten $lat jull.ie te horen 1 zuflen krijgen, i6 hier dle bezeltièe, ) lr Psychedelic Vibrations Band ís' /, / Frits: DruÍs. percus6ior vare*: Vio]ín! electric violinr alrunrs & back. vocals ),,1 l,taart je: Keyboards, piano, efectric piano, organ \ Ántoinêt: Guitar, electric guitar t, P'aDsi Bassr voca16 1 f Cro: Lead voca, flute & clarinet ) l,eontien: Handlclaps, backgr oundvocal r Suitar & pan- + f1ute, roadi & groupi t 1 _ ) - - _i,+. \-'\-\-+ l

6 i Í { )-..\\,.=.-,-,-\--l-:/ t' \ ( J"*t"t genoeg kan 'rits Seen drun ên llans geen 8i- )/, l":': ii':f-'l::1:.:1:l't-ïïil llil'",ilit-i1".:"" Antoinet kan we1 gitaar spelen naar weet nix van ), í elenrenten. 'laartje kan ve1 piano naar weet nix van \ \ elektriese piano6. cro kan we fluít en klar'inet' l ', niet zingen en bovendien i6 haar uitspraak '( { ^^"" alterbe tabberdst. Onze enise hoop is l'eontient dlie \ \ zowet ile charnes van een grouli t als de sllierbalt,.n u^n een roaili heeft en bovendien erg goed in Í 1""" handen kan klappen, Maar 8oed, er zj.in nog + -) wef mensen ilie sponsor lvillen wordenr hopen we' Ja, \ ( uh, Schaap dus e-n uh, pieter-joost natuurliik (dit 1 alleen voor insiders). Zodat we wat apparatuur kun- l,/, nen aanschaffen. En dan komt het platenkontrakt ook /l [ Hatsioehoe' 1lrat een heerllik 8evoe1! (alleen ".ff \ voor iesiders)? lt t"tt rde voorstellên dat veel nênsen zich zouden 7 ) wi11en aaneluiten bii de band. Janner' dat i6 niêt 7 nogeliik. Ïlêl kan iedereen donateui oí sponsor wor- '( \ aen, heel graag zeffs. \.l Natuurliik kun ie ie uel vereni8en net ale leden vad L í a" i.t"to"a en aát w.ir iedereen vast vel. s6ut niet \ verrukkeluk om alle leuke uitspraken te begriipen en )-? er ha"telijk oo'tê lachten net zoals alle andere ( ) irsiaers? Je noet_ie.wel houden' tf "il ::',!1T-::9e1s ), t" a1le Guust Flatêrs uit iê kop kennen ( ) z uitspraken hieruit citeren op alle Sepaste en ) í o"g"paste nobênten ( ) J fachen or0 a11es 'r,at er Sezegd *ordt l ( 4 winíer roken ) f Hes6e' (êrouac en andere strip6.lezen \ 'a g geregeld uaar de luik en naar ale Stokvishaf gaan,? vam de Dead houden en van salldeieà t ) en tenstotte: het i6 niet verplicht on dru86 te gebrui- ) í x"n, Íraar ie moet natuut'liik vel weteè waar de Noppen- '( l' straat is. \? Lts je je hierean houdtr hoo? ie er a: Saue bii en rat l( is er heerfiiker op dezê ][erel'dl? Jar :È deek toch van L níet! (dit v;or inliders alweer) Nog 5é: din6: al.sr het \ einrlfeest gehouden worclt volgen6 rrhet Ê1n líendirr gaal '\,f alle tegenstallders hiêrvan in de kantrl d een slvln8eno 1 ''-_-'--- +H=---r!--fr----\---^------:--\+\_--\'v-\^'\v_{

7 U^--5\^ samee rnet onze PsJÉhedelic Vibrations Banal gratis en er wordleí geen ouders toegelaten alleen mensen die op ruitjespapier schriidie dit niet begriipên lxoeten het maar aa vra8ên) Tot ziens!! Kaatje Nootbol is haar naam. Zij staart a1 uren t olen Etaart zij uit rt raam. Ja alaa! kont hi j, Hij komt haar vrijer. die stevise robuuste Ja een robuuste {iefriier. lriuivênd, lachendt lachend taldend Saat hii Zonder te lachen te lacben en te 6chou{en heên. naar háár a1leen. A1 En fietsend' bell,end r betlend, 6!?intend gaat hii om ale hoek. Kaatje Nootbof Etaart t staart treuris naar rt meisie achtero); achterop haar boek' Schuchter Teuntie

8 o ptr""s"n 'rnag l{an tt wordt niet later dan 1'l uur:" k stalte op dijn fiets e!: reed weg raar roijn oplas adres. ik ras er,be1de aan ên nevrouw aleed lrjj open. le kinderen lagen al. in beal, de thee stond klaar,dê koekttonmel ook en later op de avond noch! ik eer: fles s:nas aanbreken. Me\,'rour en Deneer learen Íraar vrienden,!t telefoon nuí,mer onalerstreept, de jongste verkoucen, de televisie- je rseet hoe die werkt?- r'erzet.!e Lat buiten en êindeljjk víarerr ze veg. k zette de theepot, suiker en Íefk en ile koekj s trolonel op het tafeltje, deêd ie radio aan elr instelleerde me in eên 1 kkere stoel roet een srannentl boek, een Àgatha Christie. Á1gaur nras ik helenaal verdiept in de apannenale moordzaak. lotsefing ging de be1. k rukte Íre met noeitê losuit de sfannênde nooralzaak en liep naar de voordêur en aleed helx op er.. Daar stol.d een Dran van een jaar of 25. "De faroillie is niet rl.u:s" zei ik, rtlk ben de buurmanl zei hij en keek ne verwachtingsvol aan. "0 hmn ik beí de oppas" lrvat uas dat vocr een maffe vent? Plotseling sták hij eeu kennetje voorr-:it "Xan ik Í,atr nelk lenen" "0 ja, natuurlijk loop Í.aar eíen neë,ïe liepen achter elkaar naai de keuken. k deed dle koelkast cpen, ËLotseling,.. kleter,kletter de kletter: die sufferd had ].et kanr,etje laien vallen. r'0 jpe, Cjeê, nat ston" zei h:ij en ging het alruk aloend opruinen. Toen pakte hij uit zrn jaszak nog een kannetje. k keek hem lichtelijk verbaasd aan naar hij lachtte vr:iendelijk èn wees op de fles koffienelk {iie ik in nijn hand had. k deed de koffienelk toen maar in het iiêuve kannetje. Toen fiep hij in de rlchting van de deur zondeí ne te groeten. k snapte niets veo Cie rare man, brj had allicht even goeiendag kunnen zeggen. k deed hoofdschualdend ile koelkast dicht en liet de poes bínnen alie voor de d ql stond te niauwen. loen ging ik lreer de kabrer in. En \:íe zal àaar o! ztn dooie genak olr ale bank rnet een kopje thee? De buurnan! Waar had hij dat kopje trouwêns vanalaan? J,ijn kolrje $as het niet en de andere kopjes stondlên allebaal in de keukenkast. ad ie zeker ook uit z'n binnenzak.fk begre p hoe fs.nger hoe minaler van dit vreebde h erschap, naar ondlat,iizelt zo volnaakt kaln leek en handefde alsof alles wat hij deed volkonen noreaal nas en er alaarbij oók J.og heel leuk urr?ag voeldê ik me helenasl n'et bang of

9 zenuvachtig. Eij vroeg hoe ik heate en ik vroeg ziin naan, lij tr tt" rciff".. We zaten gezellig een tiidie te kletsen, over Íat hii deec, over rlat ik dêed, op wat voor schoot ik ;al enz. cl een gegeven oomen! l:erinnerde ik ne dat ik wat wilde zie. o! de T'V. en hij zette hêt toestel aan. Er was een prachtige filrx. Voorz:l de kleuren waren errg nooi. Éé?? Die nensen hadden ioch helenaal geen kleuren lt.v.? k wou aan l/i11ed vragen of hij wist of zij sons een nieulve kleurên?.v. hadden, hii rías tenslotte hun buurnan. Maar h1i lvas er helenaal niet meer. xen beetie verbaasd keck ik rond en rrn oog viel on ile beeldbuis' it nas ge,àoon zwaít- Íit! De kleuren,r'a. waren {eg!!! ook zijn kolie!ías r 6! ïk iende naar de ijskast oí0 te kiiken of die solrs opheldêring kon geven tt enige yiat ik zag was dat er gêen fles koffie- Í0elk instond. Tk liep naar de lyor en nog in gealachtên 1'e verzonke! trok k aan de dêur. 0 schrik!!! ne deur vias opslot!! "Ee kal[o een beetje., hoorde ik willen roepen. Eij trok door, waste zrn hanóen en krían de deur uit' Hij lachtte Dij toe, ik lachtte wat onzeker terug en liep achter hen aan ale kamer binnen, de WC vergeteldl. k kêek naêr de?v. 't was oeêr kleur. xn zijn kopje stonci er ook reei, er zst selfs thee ilr. k '!cou net lltn rond open doen om het een en ander te vragenr toen hii ltii vrceg of ik een taart;e of een koekie wou. 'reen taartie natu,:rl.ijkl zei ik- denkencl aan een grapie. Hij deed de koektiohéel open en êr zaten alledaal zalige taarties in! k zat e? sp?akeloo6 naar te kiiken, hii pakte het lekkerstê taartje er uitr êen Eoorkop en dux,de dat in nijn oond.?oen trok hii nij naast zich op de baak en zeit"zíezo laten Íij nu sanen rxaar eens die filn uitkijk kenrr nat deden,íe. ik vond het allang best zo en vroeg maax niets neer. Toen de filo afgelopen ras gaf hij lxij een kus en toen nog een ên zei dat hii noest, aan' Hii stond open lie! do r de dlchte deur heen. À1les Ías nu reer precies zo a1s in het begin van de avond, alleen met dit verschil dat de TV zvart. wit aan was en ik op de bank zat.., er stond geen exira kopie op tafel en geen Lekke? taarties. k deed de TV uit en ging weer op de stoel zltten Eet oê rêilio aan en een boek op n'n

10 ,t -qschoot. Zo vonóên Íevrouw en neneer mer toen ze thuis kwarnen. Ja rt lvas heel rustig gereestr geen telefoon aeen lasliae kinderen niets. Tussen treee haakies heeft i een bruràan van plusnjnlrs 2, iaar? tilee? t r'ee zo' naar..ik dacht dat ik ienanil lengs zag kome! die ik : kentiá, en Dischien reas alat uí buurnan' Zij hàddên het gelukkig ook heel gezelli8 gehaal. l{oeieel was het ook á1 reer? O, ja' goed dat Foralt d.an f7'-' À]sjêblieft kind, bedankt en de gíoeten thuis. Ja' ala.g tot ziens. k liep naar nrn fietsr deed hen van het slot, Íou er op sialpen en zag iets op het zadel staan. ljvat Ías Een noorkop! Í Be dankt wi11em'r! riep ik naar de stceren, 'lat sprolrg op nijn Íiets en reed huisríaarts. SÏTSKE tro "fof*ff,,#'f + * s"?s,'de slak oé ale toren. - _ T E"rl "or"r1'is 2om hoog, on]ênes zag ik hler een slak 4 * 4 * * + tegenop kl innen. Cch, flat ging dat langzeam. Per dag qist het alier 5n oohoog te ílimmen., Daêr dan gleed hii telkens wel 4E terug. Zoda,t hii per alag Eaa.r 1n opschoot. Maar nei; echt slakken gealuld gêf hii de roied niêt op. ED líerkelijk wes het diei tenslotte boven op de torenl{oeveel dagen denk ie dat hii er over gedaan heeft (rs nachts s iep hiir?? à<àntroord: ^ Ïí--3-Ïág" t-. in 15 dagen wes de slak 15-meter gevorderd íidus nog 5 Eeler van de lop af. C! de 16- dlê8 kroo! de! slak er nog 5 neter bii en zat toen loven op ile tore!! tiordt YervolSd!! Jos Ándree 1Á * È* x.* * í ó s * +

11 -l0 onzln rï:rí,': ÀLs zevenjarig broekje in de 2e klas van dê ';.P. lase_ broekschool was ik diep onder de inalruk van het beeldschonê Deisje in de zesde die dol nas op verkleedpari tijtjes en Fier naan ik vergeten ben. EEn toneelstukie ter áre vatt de veriaardag Yen het loofil varl School vereiste d,aï z!i zeet opwindend verkleêd op 'le school kwan wat ne een paar lrettige dronen bezorgde, Een drasi otrr nijn oren na af ie vriinoedig optreden bracht tre weer net beide benen op de grond. Es is het enige neisje datoo:lt op 1 is binnengekonen in de top- tíên alie mijn vrienden en ik in die tijd naakten.we heblen een hêle zaterdag sanen gelolschaetst naar ik slaagile er aiet in haar van niin liefde te over tuiger. Mijn pogingen eindigden toen miin va'ler nê hêrd lanáig tc"am tinrrenhalen ondat we allang záten te eten' Lindlais vader was kunstschilalel en dus voor vriihei'l in sex en haar ooetler veroverde ik door voor haar etudes ean!eooine op de piano Le spelen. Voor oiin veriaardag kreeg ik van l,inda een Biggles en voor niin hersenschuddiug een heêl duur blik ananas-op-sap. loen zê naer Àn_ steidan was verhuisc, bleef ze Eet brieven overladent zodat ik te einde raad naat Àustralië enigreelde en pas tl{ee ias,r later terugkvlarn. 4 in de viifde gingen re o! schoolreisie naar de Efteling' Merceiles van ríelnbloecige - taliaanse afkomstï zêt r'aaat De in de stoorocaroussel en een van di-e tílee bracht me het hoofd op hol, Mijn tactiek)tracieren op ijsjêst ha'l succes (cola-siicks Íaxen et toen nog niet) en in de bus teiug lag ze i.n niin arnen. E dat in de tiid dêt re bii gym noà altijd persé iongêlls tegen ale neisies Y"i1de[! k heb nog een foto van ons voo? ons schoolgebouw genonen door Réné, diê later ieugd_ alab kaoploen van Nederlani zou ríorden. Dit was het school?eisie Íoet de lekkerste kadêties, met cervelaatrvorst en hagerslas. Michael wooal

12 lt1tr FREL'^/AY FLvER5" i a l tt aan M Wooal en JR de Lo?n! Omalat nog niet zoveel ínensen de "free{ay Flyersrr kennen à""irt"" il: (cro! Menno & Gu1tes) dat het niet zo gek was otll er eêns een slukje over te schrijven' Nou hier is het dan. H"l l"gon in 1966 in Frisco. Bual'y Thonp ont een geflipte kunsteiaar besluit net ziin nedekunstbroeder Jonathan O'Hara een banal op te richten. Budlaly zal dle Sitaar gaan - U".p"f." en John iass. Verder trekken-ze Ed Dunkel aan als àr"i,mer, aie bii de vernaarcle iihard Val-ley Drifter6Í had cespeelá, ook een groep uit Fiisco' 0p 6leg Sitaar kwaí) Ërant< Sorehof ove: van t'eliot brolhersrr een 8!'oep u1t i"iuonu. zu bêgonnen eenvoucli8e rock te spelen swaar-oniler invfoed van spàed in bieitenten oaar ze voor 20 of Jo alcoholi6ten speelden en nog kans liepen Ên nekaar Se6lagen te worden do;? die zuipschuiten. ze noêmdelr zich Purple tiàr.. t een tijdje besllrit Ed Dunkel op te Etappen ondat ttij a"t su"o"t ópàpeea niet meeffzo ziet zi'!ten' Éij ticht tai." s.,tren nêt i{arolal slence dlê rpure Prairie Bandrr opt een countly groep' n"n o"a" ucftiof"riena van Johnr Miche silrnert volgt Ed o! als dlrunrner eé een iongere broer van de bêkendle Eric Clap_ ton nameliik Barry zal piano Saan speleí' ze noenen zacb dan de lllrèevray Flyerstr naar beroenil {orden ze níet' Ze blijven in en om Frisco spelen in clubs om wat Seld tê verdienen naar 8eeÈ platencontractt dat lukt ze nog nlet' Hun nuziek wordt j-lsevikkelder en halnoni6cherr ze Saan ook muziek ínaken onaler invfoeal van T'SDt de zb aci'lrock' Maar bekendlef worden ze er niet in tegenstell'ing tot 'loor bv de Grateful Dèadt Quicksilver en AirPlane' Uit krj-igen ze toch een platencontract 'le bii $ainex Brothers "ina"fi5t ed net enersle Saan ze verken aan huí eerste elpee Deze heet,'lying fràe on the hi8h $/aytt met daarop bv het schitterencle ipiègedelieche numrner 'Pope of Doperrmet êen Daar Dracntige sofo's van Buddy. Verder 6taal êroa opt het iflying free on the high uay" een instrumentaal nurieêr "it"t_nut n.. eí een hêel ínooi soft nunmer 'rwhite Face"' n 19?O zi ir- ze zelfs even in Nederlan'l vgor een concert ln

13 Paradiso. Daar zijn twee van de ondertekenaars naar toe geweest. Een schitterende show met al6 hoogtepuèt het uitdelen van trips aan het pubfiek. Maar ale verkoop van ile plaat gaat klote! de optredêns gaan beter, in 1971 makên ze een tov:n langs de Weetcoasè van de States van Seattle tot Los Angê1es. Veel laterf in 1975, naken ze hun tv,eeile elpee getiteld rrfreakin lreewayrr die het veel beter doet ín de VS, veel beter dan hun eerst elpee die onaler.tussen niet roeer te krijgen is. JaÍnríer, want hij blijft goêd. Jarnmer; want hij Je poel hen echl een6 gaan beluisteren. Ook hier zê! (ro1- gen6 nruziekkrant OoR) de nieuwe trend door: godedienst ipv drugs. let eerste nummer heet ÍBllres for Boedalharr gerchreven door Buddy die ondertussen knowledge heeft gekregen van GuÍu ahar:adji. Verder staat er nog een klassieke rocke? op 'rrock ne BoeddhaÍ en een mooie ballade ltballad To Boeddhart. ne hele tweede kant $ordt in beslag genornen door een life nummer getiteld rrbfiss on Stagerr, Op het noment zijn ze bezig hljln Je elpee op Le nemen die Íeah yeah with the Flyersrr zaf gaan heten. Bovenalien konen ze binnenkort weer r.aar Nederland, in april, 9 april on precie6 te zijn in Paradiso in Ansterdarn. (Zeffde dag a16 het feesè van de Heer lll/ood tíouvêns, naar dit terzijde) Maar misschien i6 de iri6 dan nog niet uit en zuflen jul1ie het helaas noeten niêsen. Du6 hopelijk tot 9 aprif in Paradi.so want we kunnen jullie verzekeren dat ze een zeer hoo8 peil hebben en julie zijn toch bij uitstek een zeer drug volkje cro r Írênno, glrl1e s PS wiisteh jullie a1 dat de zg kantineíernieuwers of verge1er6 een colla8e uit de kantine verwijderd hebben. JaÍ)Íer naar in ieiler geval kunnen er nu geen branilsaten neer in SeEaakt 1,orden? +

14 4 l t * 2 sb emodogren rn warër Tempo aanduiding: de snelheid van u{ leesbrif ( sturmisch bewegt ) : Een alruilerise verliefilheid alroop langs ale ramen. Líeve glimtachjes Sutste hetr tot grinrassen Sevotíode rivielties langs het dak. lartbrekende'íolkenpartijen-stoven lacheris van 8rij6 tot,{it achtêr élkaar heen. in en iit elkaar Êchuivêndl. Steelse knipogen dropen spetterend o) de Srondr hartvdrkusjes opvan8êírd.t to! êen 8rof,e zoen;!o n Kral)zucrt rs- dj.ge putjesr rood slurpend elkaar verdringent vervornalen toa beêkjesr rivieren' dold{aze stronen, gulpend ile heídevenbruieenale henel en aaráe met elkaar vêrsneltendl van Moês6on tot Moesson... { rrr(nicht eiren): Nostalianow Aljoeche{ zat aaà de beekt.onder loontrekkende $,o1ken, wegtrekkend van achter hem naar dê reeals donker spoealende nacht. Hii zag het niet; Een treurrils senendl on voorbij gegane zoínêr6r bedekte hem net haal tranetr. Zacht benerkte hij hear zilverên veralrreti kriebelenal onder Etn oren en traag aan ile analere kant van de rivier als eên weemoedis Sordli in neetr8elaten. {êín 1 las alê be6lotenheid vaè deze koepelikapel Senoeg va4 - stanbêek en bfaderalakr ile enorne ruiete daarooheent onhoogkoepelenil, beseffend. Te kunnen tasten Daar einden van bla staín en rvater bracht hen weldlaadl ié tegenstêlfing tot de kille eindeloosheid van daar buiteè. Voortstroornde oeder hea ale beekr hed kabbèlend lokkend net steels klokkendê golfies naa! de Srens van zi'in dlonein en daarbuiten, Maar Noslaljabow had daar Seen oog voort hii kêêk iloor het transparante onr'ustigêr Ínêt zich zelve kibbê1ende rf,ater heen naar een boaleb of naar zijn spiegelbeêd wellicht of slechts naar zii! telkens veranderênd silhouet. Zijn Sedachten lieten zich niet raden: een faeatieke btik richtte zich in iede! 8eval op dat diaoanten flonkerspel BeziS zijn riikdod tê tellea? Ách koín nou, de fanate b]-ik deêd vêe1 veldoedenr &aa? niet het Selaten vegtelfen van *egvloeiende va8e riik - alonden. Ook loétische mijoerin8en verrieden niet dat hartstochtelijk staren; twee felfe karbonkels die gloeiend oplichtenal nu ove^r het water heen de-tinkelende 6luiers

15 op{aaierenil, uiterst nau*keurig bestudêerden. Zijn hart roerile zich, dat was duidelijk, tylhonen en orkanen van gedachten oplaaiende rondlon dlat ene punti een opnerking een zijdelingse blik of flellicht een Sekwêtst 8êvoe? Zozeer concentreerde hij zich op ziin gloeiende ziel, dat zijn kracht het lichaan overheerstei t...'oogbofleb als xlit bruin kolebde ke8eltjes uitpuilend dê oogkassen uít; zijn hart vurig zwart, wild krullendr zich kuivend ten heoel heffêndi waarbij zijn nachti8 voorhoofil bloedaderlijk rood al?ei8de te ixploderen. Zijn rdond verfrons keijlend rbod, {oorden vordenil die ctítsloeiend in haat en afgunst zijn geest zich hitsig gevorbd had. Een 6ton gefluister, gierende aaledtocht! ontsnapte slecht6 ziin mond! vreselijk wroetend en zíoe8ênd in ile diepstê afgronden van Gevoef èn donkere ChaoÊt die sfurlend elkaar naar zial toe trachtted te zuigen, hetzíj elkaer in eisen zondvloedl rêlde dper verzwelgen. Maar Chaos en gevoel streden oín dat ene punt: het naalerend vêrilriet vaa vertrek, van rxeg te moeten gaaè van zijn blond gol,vende gêliefder reg te gaan ovet bêr8' langs dlal en roest kolkenile stroom, afscheiél van zijn 8e1i.efde Beboortegrond. De eèibe liefde díe hti ooiè Sekoe6terd had en daardoor geliêfkoo6d ],la6 en ge6treelal door 8ra6t gekriebeld door ki.ezeftjesen beken aan ziin voeten' en bezweken r/a6 voor haar nilile zonersi die hem Loon tevreden koesteralen. Neen! dit landgoed rxa6 6poedi6 heeni doo! vuur of biil- of houweel ên oisschien daarna alleen naar asi koolzwar:te of a16 een {itte waale zaak de sneeuw in ale winter. Zijn ogen begonnen te tranen bii dat beeld uit ziin jeugd - ale alreslee klia8elead doot de onbewolkte 81ad sitte nacht.-druppe16 afscheiilsverdriet begon hêt te 6proeien - zijn karbonkelogen dle rxelleties - en alrupten op ale 8!ondl teríijl ze hun?ichting vonalen naat het beekie waar ziin benen het rateroppervlak veronteffeèden. Ook 6troonpjes vorsden zichr nadlerhand biiêedkomend tot de allerkleie6tê ruye bergstrooopie6 aàlenaal Pitsllotên aab alie alle6 versnelteede pijni vetdiiet trabt No6talianorír Àljoechew Íist h el goedl: ÍPartir crest mourir un peul' Zondër li-a-hêupen.

16 ,t- A.el orí ltl'nli!( v/e.kten n'é: MAÍ É'J5 van Btotte*o Árne x,lrlg Atrorer Erxrrt orl Ou"r.ror Lif.t Íocr'+ Bcet llz''z l 3 O,l Jrzr- *"> +* ' 5 A.s.E-?-*;r #e' d tl^^^ '',t,.l+,' ó!& ;"à?ar5a,'-rji!lj-l tè 'rr'qt' O"' lrllc q^- Tn*;* èo.'f.- Át rà-+-^+*lii^ J,,.- )"'^ x* e'." 4t-.,', *al* u" L+- **Lt 3r^ '^^'^'ll*',el à.^j! ^r- -lrt<-,- -,.- À 'L.t'-,L.,{5 cra Á.s.Í à^j*.<-q'-j'tl.^ o"' 'L,^ 15* a.tr.l-,l,- -.^ é1. BroMYÍvr ljj r'- ÍriollÉc(Í r'í' &.-r*-e' )* a- )-t c t A ' J sro' qvrr' 6! t.q.u. 14 atl )*+ " ' ' S "l*l

17 t t - i5-5chqfkr]ffikn a doo.r onze s ch aakme deve rker. u ven verdeelt de schaakgroten - der -aarde in ttee SToe- Den: de strategen en de tactici' Van beide speelf,iizelt a hebben 9ij de afgelopen weken verscheidene-stealties laten zien. Na MCRÁXL 1VÁNo9TSJ TSJCoRN( die in dê U voriae eeuw twee Eatches heeft gespeeld tegen de toenoa a iá3;;ï;ë]'ï8"'fiiliï-i;:;:ïp;,,,o",, reire-55, rïl;ëtl 6l-61 ) ef MTCEÁEL NECS6JEvTSJ TÁL(reredL8'apioen 59-60) iá nu fíceáel Af.AX W00n(...) êen ie beurt on iets van n zijn kunnen te leten zient Deze jonge ta.1entvole echsq n ker hêeft s1 vêrschej,alene successeu op ziin naae staan en zijn stijl steekt aaigenaa.n êf tegen het kapitalistisch! cecaalente geschuif van de hêdenalaagsê schakers. ] Ziitt t"c"tt"tander is nemr-joost SCEÁÀPr die een behoor_f lj rijt" pártij speelt. Genadeloos rordi híj echter nbv' een geraffinieèrde valstíik van het boral geveesa. _ "Qreln Lollipops"- deze biinaan dankt Pieter-Joost êên D ztn gevoonte o* ti;a"tt" de Partii op een koniíg te sêb- _ bel"tt- loopt Bet opelr ogen in dê va. Èí witfp.j. SchêêD ZFêrtr l[.á.troodl J U Gespeeld op trei steaetilt GyEnas iulo te Àrnhen in ale week vau het 1e S.O.' okt f siciliaanse verdediging. -'e2-e4 - Een verêssina. Deze zet ls bii de overise Sechuaanse J O schaakspelerj zeer populair,'r maa,r van schêêp is men deze openingskeus ninder gewend a 1 c7 -c5l n 2 c2-c1 PhC- c6l! U de polnte'tên de zíarte conlbilêtie! J t d?. 1! 224t + c\+!! ai-aà(5 o5t-cz P*-86 (Ps1- / ó-1 li 4z e7 ê"-óc -e5 \ n Eet vuuríelk begint. d d n

18 -q- Axn}len '24/3 /'16 Het ÏtroÍbecke? wat wêet JlJ, nlet- Tholbeckiaan wan het Íholbecke. --- het is te groot --- ongezellig,er gebeuld nlets --- slêchte sfêer zo itoídt er in ale xoeeste oevallen gerêageerd, als het ltlorbecke te! sprake komt. Bet is.li.-""r náaiq àn één en ander rêcht te 1 iï"-à's'."ii".'"""ro werd tre':::':i::":ï:*llï 3i-ll"i:,ii" Na een iaa! van totale afi'eztghel' van eêrll-ngenactj'vitelten ís er alj.t laa! eelr groep actreve leerllngen bljelkaal gekoíq n- ;..";;;;" te-mat<en' dat scrrcht was op sfeerverbeteíins ' daseltjks bestuur dat 9: :::"i:i."t zerrsrandrs werkencre síoepdroeden coórdineert' ên een aan :;;=á;..";i;;;;;ten orsaniseren op één eebted' bv sport'rrrrn' tle schoolkrant ' Deze voro ls succesvol geblekenqr wat ";;;.-." blijkt uit alê resultaten tot nu toe' Ten eelste is êr een ecíllngensoclètêét geopend vtljaens. 'le is dutdelljk een sfêeíveíbeterlng mensen konen ' "i'n.ài"."".".a :il;ï;;;;;;",, s.,'rliq' omsevins en op dre nanrer ontsaaa e! eenr votld vàjt i.*"t'*.-a"" ook grote feesten genoend worden die door _'le ïi'itil.t"".""rging 'le sehouden zijnl een aanèar illsko-avondên' t"..-rt"itn" rtrnvoorstetringen ti z gtot" Éeatfeesten' -.-- ;;i'4o:j;;is bettaan van dle reerlinqenverenislns Phoenrx vo!n- ;-.." i."gé.p"ta. Ge'urentle twee dagen ls er een -gran'l1oos- DÍoqrarDlra ;epredenteerd, net o'a' fltn ÍÍe GodíatheÍ' het 'le ;:;:'#;;#;;;...' Benk walters' een kraan'p Jes reest ' "'" 1"iil"á"iiilu." en optretlens van thê EufteÍs en sorutlon' 'e De sfee! ls aamerkelljk verbeterd naj' feest' el ls een 'tit á"tá.iif* veranalêring oêrkbaar' rltj 2ijn erg bltj net deze ;;iilii"s-"t we hoóen dat die zrch Àan het Proí 'oorzet' qraní0à kan het nlet llggen, eí staan nog een stli ldansavoítl ' l"i?r-"a"r, een zetlwàek en een groots eln'lfeesè op' ilï i"ï"ià.iifi,.iat er votsend Jáar goede verwachtinsen zlin' ;;'ï.;;;;.;;'"et teer- en r"eirri'"at en voorar irat betrert ;;.;;;.";;;t voor het le'ental van de reeírínsenveíenísins ' EYÉert dlen Oudsten

19 _t6_ '',. -al' ir rs.á oods bizarre stiilrterrein prijsgeven in hef -cel]_,',,.. r, traard- êan :' rand, 'offside' zegt men in de.jêrb4 "'. lp-,: -ablsde zêl!e!: van de zsartspeler ecntár de nleiding van een duivefsê valstrik'.r'oo.oen t-l Ê Lc1-gi. Lf8-e7 9 Lf1-b5ï Lca-a1 r13 3"?ulnn'". hii.ziet het gevaar niet ' i0... a6-a6! rr Lb5/ d7ï. g4gx d7 n l:et likf.al--es zo onechuldi6 q T2 Dd_ a+ í, liiet waai? Het punt van ale siciliaan is nu jui6t' dat zwarll aeen aanval op dè daroe vleugef op touw zet' Als wit daar. du6- lr.r" g"rro"6 ;tukken ruiltt houdt zwart niet Senoeg stukken ove" ón de-a.nvaf aloor te voeren. De danes worden nu j'n fliec.r euval Seruilcl'!íanr oe zvíarte dane 6taat vastgeperd _ *"p rr."i gernal, terwijl de helse blonde op a4 tegeliik Pa5 neent.-of is dat Paard nischien det opzet zo -otta"1 ""i. lo"gedkt neergezet? 12. Dddla4 '. 11 Pc3ta4 b7-b5 n14 Pa4-cJ b5-b4 a15 pcl-a4 'aèí Pf6re4 ll,.."a' verbtufrendl ilu pas Èriikt.de bêdoelina' :oorfl i i"o"." -ií i"i- voor cle handl lisgende ruilen-te * "À""."nti"rijk r;kte!o;d de dekking van elr we8'daar ook d5 opr U -r."i.ia"", a"r auur ónhoudbaar is' zaf zwatt hel centrun veroveren'. í';;;i.péèaig s"'n stuk neer kunnen verzetten ên iot f rotafe lijdzaenheid zijn ledoeed' Í6 LÊ51 e? i:e lel d n r? ÍtL-er f1-f5 - t8 az-a, Ta8-c8.' ï? Pa4-bí!c8-c2 i"-i",r-niur erlcer' iagrijpeu. De zwarte toren zet '.rce:en - belae witte torens vast. E,-12O ( Te- f Th8-b8 2r tb6-a4 ii.'{art staat zó goed, dat r:ii :,et njel eens nqdi6 ut"ot ot.l \Éí v0\ Dz.lo T\ E l n

20 r* \Jt5 l] \ a{\'l) \116 Lq ^a-a" r - irlnl llaandag aá hêt zov-.rr vol goede moed Singen we naar h"t station, uitgevuifd door verschillende ouders' een beetie zênuuachtig vat de week Parijs brengen zour oe naar Parijs net de bus tê vertlekken. Eerst werden líe nog een keer zor gvuldig geteld doox devr.v. Vlissingen en dlaarna nog een keer il.oor men. Engelsnan. Toen konden fle êindeliik vertrekkên. We hadden een al-lerl.olli8ste chauffêur Aenk Senaanal! wê fagen Êteeds sfap van het lachên over d6 banken te ro1- len. Carolien schoot in de bus al een heê filopie volt ngelukkig had ze er nog éón'r zeí ze. De rei6 was erg gezellig, gekaart, ge8eten, gekletstr noem Ííaar op. Ondêrre8 ziin we nog een keer uitgestapt bij Jaques Borelr een tisezê11ig'! ',{egrestaurant t en nog eeè paar keer om te plassen en te!oopen a1 naar gelang. Na een lange reis kwamen ïre eindeliik in Éarijs aan. Helaas was het te laat voor de uarché aux Puces, de vlooiennaikt, dus dat ging niet door. Toen zijn we neteèe doorgegaan naar ona slaalaalres' de iongens 61iepelr op de 2e etage e:i dê neisjes op de Jet keuris Sescheiilen'rs Avonds hebben ive in 2 Broepên een wandeling Senaakt doo! Parijst zeer geslaagd (vond ik!) Na de wandeling heb i.k net nog een paar mensen een poosje wijn zittèn drinken en gepraat' heerlijk! Echt Fiankrljk, dacht ik bij rdezelf. Het werd laat eer we in bed ]-agen,!!gggg: Vroeg opgestaan en met een Sroep nêt nen, Been en nevr. V.na+r Palais Royal en Place,Vendlone en Place ale la Concorde gégaan(en Notre Dane). Met de hele groep geluncht aan ile Seine, heel idyllisch. Daarna oet de hele Sroep naar Montmart!e gegaan. Heef euk, er zijn er een paar getekend.!6 Avonilszíjn we naar 2 eênakters Seweest van Eu8ènê lonesco, ue begrepen er niet veel van en in dlat theater was 8een airconditioning, dus je begrijpt, we zijn bijna gestiktr maar het was toch heel leuk (ahub). ook aleze nacht weer erg laal naar bed gejaan (it althans), ook dankzii mijn slaapgenoot' Marian Krabbendam. WoeÈ6dag: n groepen naar het Í,ouvre en het Jeu de Paumer dat faatste vond ik persoonlljk veel mooiert ik kan je ten zeer- 6te aanraden ob al-6 je in Parijs bent er naar toe te 8aan. Geluncht in ile JardiÀg des ÍuiLleries, weer echt op zrn frans met Gtokbrood, kaas, paté, eijn en ook mefk (niet zo frans). 's Middla8s eer6t rnet de hel-e gloep ov r ale Champs Elysee naar de Àrc de Trionphe, zijn ve opgeklomoen en hadden daar een

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Ze verschijnen ook op de Oase website.

Kinder Woord Dienst van Oase. Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Ze verschijnen ook op de Oase website. Kinder Woord Dienst van Oase Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, Ze verschijnen ook op de Oase website. Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! Licht en Zout Navertelling Matteüs 5,13-16

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek

De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3. Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek De leessleutel Begrijpend luisteren-lezen thema 5 verhaal 1 groep 3 Thema 5 Verhaal 1 bladzijde 2 t/m 5 van het leesboek Het wiel doet raar! 1 Naar wie gaat Daan? a Naar school b Naar Loes c Naar Rik 2

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM

H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 LEOPOLD / AMSTERDAM H E T R I J M T TED VAN LIESHOUT V E E L V E R S J E S & L I E D J E S 1 9 8 4 2 0 1 4 V E R B E E L D D O O R T E D V A N L I E S H O U T LEOPOLD / AMSTERDAM KAATJE KOE 1 Ik ben het zat! Wat doe ik hier!

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw / 3. Inhoud Inhoud e dag nmt zin naam (cd1: track 1 en 2) 2 Zklied (cd1: track 3 en 4) 3 Kwit, weg, ptsie (cd1: track 6 en 7) 4 tsie (cd1: track 8 en 9) 5 22e aargang Trefwoord, aflevering 3 opyright Kwintessens,

Nadere informatie

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt.

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt. Hoofdstuk 1 Zullen we deze ballonnen nog aan de lamp hangen? Vragend kijkt Rianne Jochem aan. Is goed, mompelt haar stiefbroertje zacht. Hé, wat is er? vraagt Rianne verbaasd. Vind je de slingers niet

Nadere informatie

Miauw! Miauw!

Miauw!  Miauw! Onderbouw Thema: jaloezie Miauw! Een verhaal over een meisje dat jaloers is op haar babyzusje. Sinds Dian een zusje heeft moet ze de aandacht van moeder delen. Dat vindt Dian soms heel moeilijk. Miauw!

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De ijsmuts van Prins Karel

De ijsmuts van Prins Karel De ijsmuts van Prins Karel De Kroonprins zou gaan schaatsen en dus moest hij een muts. Die muts die moest van wol zijn en dik en rond van bol zijn. En bovenop verlangde hij een parel als een duivenei.

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

ik zil in schat. raa, raa, wie ben ik? ooooooo en ook in schep. weet jij het al? school schat schip schep schop schaap schaaf scheef schot

ik zil in schat. raa, raa, wie ben ik? ooooooo en ook in schep. weet jij het al? school schat schip schep schop schaap schaaf scheef schot woordzetter o vlot en correct lezen o 7.1.leeshlad ik zil in schat. maar niet in rijk. ik ziï in school. maar niet in huis. ik zit in schip. maar niet in boot. ik zit in schop. en ook in schep. raa, raa,

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd

55 liedjes van Jan Coeck. met begeleidingscd Liedjesbuffet 55 liedjes van Jan Coeck met begeleidingscd Copyright EUPRINT ed., Parkbosstraat 3, B3001 Heverlee Tel.: +32 16 40 40 49 Fax: +32 16 40 70 49 www.euprint.be info@euprint.be Liedjesbuffet

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

1 Kussen over mijn hoofd

1 Kussen over mijn hoofd 1 Kussen over mijn hoofd De woonkamerdeur valt met een klap achter mij dicht. Ik ren de trap op, sla hier en daar een tree over. Niet vallen, denk ik nog, of misschien wel vallen. Mijn been breken en dan

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

Het huis Anubis - Hoofdstuk 1

Het huis Anubis - Hoofdstuk 1 Het huis Anubis - Hoofdstuk 1 Het is 7 uur in de ochtend. Het is een dag nadat Nienke de traan van Isis aan Anchesenamon had gegeven. Nienke was al vroeg wakker, want ze kon niet meer slapen. Ze had weer

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Eendagsvlieg. www.zondermouwen.com zondermouwen@gmail.com 06-42812244 (Annemarije Chamuleau)

Lesbrief bij de voorstelling Eendagsvlieg. www.zondermouwen.com zondermouwen@gmail.com 06-42812244 (Annemarije Chamuleau) Lesbrief bij de voorstelling Eendagsvlieg www.zondermouwen.com Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Eendagsvlieg: een vrolijke, fantasievolle voorstelling voor iedereen vanaf

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie