5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol"

Transcriptie

1 t\,t /; dtaca*awnngh"

2 Sne l tt i5 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol 3 s f;ilto 4 \epe de Àcroud 6 7 tl 3too0OO5S ^ PAU2E on2in t t thc-(rczr^i4 ftqer5 13 h--t a - k-c,.^-lpdvf S í ctu4al 17 PAQr)5 l9 Í!St zt \aker o,lq,* vror w\ao.l z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", y6yrplaoí ' "",.arc,ltapan, tr rrlr'^,syb-dl-4. tovtrur^ vvla,(c W w'i tvv-f,/o^rt, Sytila -a) 5-t J r Ft

3 1- rcc.'ksie woordje l'f keer ver tgsser d t'pa kvti ( to,1 t clu' ap (ed)k':." hee-t.}cn Aiej r'eer uj trt Z Y"oeae^ +e sci'uvor ^aad he+ àja ( qlíee^ jo. m/v\eí d.ae,'ea sl144e! ^tq.+ è^&íe' ke'í' d Q)\ alaa doo' nie-/. k-o^ da-^ u-b'' 'Dc.rern okr. l,,jq ve( z-dekp!' anonidue scla'r,jvet.t ich cr'ls ndq bq,q (edo,ule bek-eld (e. rook-e^t -zè o(a1 hu^stuk i"l à-éntu"ct i^ de uólgel de Jr'i ge1o tco-y.í k'u/ne4. doí da\ le br^l j Sh4k-j e af) nci e-e.r\ lc E)dQ aiaav' o^alef fa.- /\en. Al s de (e clcrrcsie fiaa-r u,eel Qieo\1 ScAíl vet ej uq\ is. FZ Jers lctler, VaJ'\ de íei noau- Rorne pr1 Pe'Àif "p^ levarde.^ nqfqur,1ela- bp! 4k. O6 Loql FV-n " )S h -} tc letlo, op e /\ Sc,{4oó [ ua.ar d.i t Souit feë?, ^oq (no TJ\j k z\i^. /_\ à Fotox,edstrijd \ J Dit jaar is er van Emulsia nog geen enkel stukje in de iris! í verschenen, omdat er geen aanleiding voor Faa ( er staat af ) g:l:." onzio in de iris).. Bêha1ve de norinaler duistere lrakj \ tiiken van Enufsia heeft het bestuur bêsloten eens "fit- 6end" voor de dag te koínen door dit jaar een foto-q,edsttijd. ( te organiseren met het lhama:school, ( ( Áangezien wij op êen oaffe,gekke en van al1ê aaljectieveo, 1 voorziene school zitten scheen het on6 toe dat Ju11ie toch \ í makkelijk een steengoeie, naffe foto kunnen rnakèn hier op J school bvi Meneer V: kinders, kinder.s!! of een foto van de? L klas oo werkweek. als iê êven nadenkt kon je eemakkelijk op ) r _-_*''*_'- \ -,,r-. ^-" l _-'r'"! ll" 5r g"*n neb,, Leen,n dar van je pa wênl a'. i" ".à".. '_ je kan6 oá er zelf een te winnen en denk niel: ach, ik win ( ( toch niêt. Stuur gêwoon je foto in, je hebt niet6 te verlie-- zen alleen maar te winnen, rant je foto,s krljg Je te?ua, t Na de uitslag zêl er een Lentoonstefling van de ingezonden fotor6 gehouden $orden, zodat íeder nee kan genietên van de / arti6tieke lrestaties van onze me de -scholi eren. JE hebt ( ruinschoots dê tijd rant tn nei 76 kun je ale foto's no8 in-) \ feveren. PS: aarzel niet maar schietl Emul6-ia / \\s\\.\\rtnr\lr\r \ \\\\ \\\\\ \\\\\\

4 -3-81i l)tte Stiltè ië het ljrisen van de lonen. Às ie door bet bos loopt' Stilie is ês ie een apero kan horen vallent Midden in een k1aa. St ilte is Seen eenzaanhèi'l líêar o,èkt sonê bang. Stilte is so!!s ltiet te vertrouten Stilie is Étons niet te gelovêll' St ilte iussen neuse! die s vriêndeliike stilte ' Stilte tussen lensetr alie s dteisende stilte. ik ltefheb elkaêr hsten rr een oenigte neasent VerlèlLA ik naêr stilte. Tij den; een benaurtle stilte' Wil ik Prat n. l{u is de Etilte aanríezig stilte van het êlleen ziilt De stilte vsn de sohrijv nde Pen En het is eeít gel'ukki5 stilte' oo0o8q ST OLTE \!ANÍ AAÍ 'ÓEÏ ÉVE'J El'ï KÉ}'\

5 f(--..--'./-\-',f..--., --r.-'':-''-'-.,..''-z-\\-'^-././-"- \ /l n & n ( t, cale '\ omdat wij (}{arek, Frits, Antoir\et, Maartje' leontien, 2/ Omdat w1j (l4arek,!11ts, Antoa\et, raarljet leontlenr 'í Eans en Cro) toch blijven zitteh, hebben we besloten f onze schaarse vriie tijd aan iets anders te bestedeb + dan aan wêrken. U/e schijnên kulturele mensen te zijn ) en dus zijn we aktief gewo?den op kultueel gebied. í En l{et in de nuziek. Denk niet ilat ve eên Eynlfonie- ( \ orkest opgericht hebben, ve kunnen de stinklaarzen ) van Sirnon tenslotte niet elke uitvoering gebruiken (? (a* alleen voor insiders). Nee, we hebben een èchte ) band opgericht. tn 1et op: alê ter.ten zijn niet van 1 \ leif Young en de Íruziek is niet van Robert-Jan vêr- ), Íneulen. \fle doen allês zelf, behal*a-hêt lerseè van t ( de platen. Ook de naam hebben we zelf verzonnen: the \ P6ychedelic Vibrêtíons Banal. Ofwel: ile saaikedelfik ), vaaíbreesjens bent. Dit teizijde voor SaÀdra van ( 1-ohuizen ondat ze geer enge16 kan en bovendlien nog \ \ steeds appeltaart in haar neus heeft (alleen voor / 7 i-nsiders). Er staan al 10 texte! op on6 repertoire, '( Nu alleen ile nuziek nog en dan ziin se klaar voor t onze suliêrsnêfer flitsende nel-kf1e saen -show! The / tliinner (alleen voor insiders) \ \ Natuurlijk bestaat ileze band niet alleên voor on6 + eíeeí! plezier' hij heeft óok dê taak de rêst van de, school te vernaken. lat is tensfottê ook handig voor l_.p." haarden,,kaarsen en barbecuesrirl:.!ul! :11::" ), lr voor insiders). En on te weten $lat jull.ie te horen 1 zuflen krijgen, i6 hier dle bezeltièe, ) lr Psychedelic Vibrations Band ís' /, / Frits: DruÍs. percus6ior vare*: Vio]ín! electric violinr alrunrs & back. vocals ),,1 l,taart je: Keyboards, piano, efectric piano, organ \ Ántoinêt: Guitar, electric guitar t, P'aDsi Bassr voca16 1 f Cro: Lead voca, flute & clarinet ) l,eontien: Handlclaps, backgr oundvocal r Suitar & pan- + f1ute, roadi & groupi t 1 _ ) - - _i,+. \-'\-\-+ l

6 i Í { )-..\\,.=.-,-,-\--l-:/ t' \ ( J"*t"t genoeg kan 'rits Seen drun ên llans geen 8i- )/, l":': ii':f-'l::1:.:1:l't-ïïil llil'",ilit-i1".:"" Antoinet kan we1 gitaar spelen naar weet nix van ), í elenrenten. 'laartje kan ve1 piano naar weet nix van \ \ elektriese piano6. cro kan we fluít en klar'inet' l ', niet zingen en bovendien i6 haar uitspraak '( { ^^"" alterbe tabberdst. Onze enise hoop is l'eontient dlie \ \ zowet ile charnes van een grouli t als de sllierbalt,.n u^n een roaili heeft en bovendien erg goed in Í 1""" handen kan klappen, Maar 8oed, er zj.in nog + -) wef mensen ilie sponsor lvillen wordenr hopen we' Ja, \ ( uh, Schaap dus e-n uh, pieter-joost natuurliik (dit 1 alleen voor insiders). Zodat we wat apparatuur kun- l,/, nen aanschaffen. En dan komt het platenkontrakt ook /l [ Hatsioehoe' 1lrat een heerllik 8evoe1! (alleen ".ff \ voor iesiders)? lt t"tt rde voorstellên dat veel nênsen zich zouden 7 ) wi11en aaneluiten bii de band. Janner' dat i6 niêt 7 nogeliik. Ïlêl kan iedereen donateui oí sponsor wor- '( \ aen, heel graag zeffs. \.l Natuurliik kun ie ie uel vereni8en net ale leden vad L í a" i.t"to"a en aát w.ir iedereen vast vel. s6ut niet \ verrukkeluk om alle leuke uitspraken te begriipen en )-? er ha"telijk oo'tê lachten net zoals alle andere ( ) irsiaers? Je noet_ie.wel houden' tf "il ::',!1T-::9e1s ), t" a1le Guust Flatêrs uit iê kop kennen ( ) z uitspraken hieruit citeren op alle Sepaste en ) í o"g"paste nobênten ( ) J fachen or0 a11es 'r,at er Sezegd *ordt l ( 4 winíer roken ) f Hes6e' (êrouac en andere strip6.lezen \ 'a g geregeld uaar de luik en naar ale Stokvishaf gaan,? vam de Dead houden en van salldeieà t ) en tenstotte: het i6 niet verplicht on dru86 te gebrui- ) í x"n, Íraar ie moet natuut'liik vel weteè waar de Noppen- '( l' straat is. \? Lts je je hierean houdtr hoo? ie er a: Saue bii en rat l( is er heerfiiker op dezê ][erel'dl? Jar :È deek toch van L níet! (dit v;or inliders alweer) Nog 5é: din6: al.sr het \ einrlfeest gehouden worclt volgen6 rrhet Ê1n líendirr gaal '\,f alle tegenstallders hiêrvan in de kantrl d een slvln8eno 1 ''-_-'--- +H=---r!--fr----\---^------:--\+\_--\'v-\^'\v_{

7 U^--5\^ samee rnet onze PsJÉhedelic Vibrations Banal gratis en er wordleí geen ouders toegelaten alleen mensen die op ruitjespapier schriidie dit niet begriipên lxoeten het maar aa vra8ên) Tot ziens!! Kaatje Nootbol is haar naam. Zij staart a1 uren t olen Etaart zij uit rt raam. Ja alaa! kont hi j, Hij komt haar vrijer. die stevise robuuste Ja een robuuste {iefriier. lriuivênd, lachendt lachend taldend Saat hii Zonder te lachen te lacben en te 6chou{en heên. naar háár a1leen. A1 En fietsend' bell,end r betlend, 6!?intend gaat hii om ale hoek. Kaatje Nootbof Etaart t staart treuris naar rt meisie achtero); achterop haar boek' Schuchter Teuntie

8 o ptr""s"n 'rnag l{an tt wordt niet later dan 1'l uur:" k stalte op dijn fiets e!: reed weg raar roijn oplas adres. ik ras er,be1de aan ên nevrouw aleed lrjj open. le kinderen lagen al. in beal, de thee stond klaar,dê koekttonmel ook en later op de avond noch! ik eer: fles s:nas aanbreken. Me\,'rour en Deneer learen Íraar vrienden,!t telefoon nuí,mer onalerstreept, de jongste verkoucen, de televisie- je rseet hoe die werkt?- r'erzet.!e Lat buiten en êindeljjk víarerr ze veg. k zette de theepot, suiker en Íefk en ile koekj s trolonel op het tafeltje, deêd ie radio aan elr instelleerde me in eên 1 kkere stoel roet een srannentl boek, een Àgatha Christie. Á1gaur nras ik helenaal verdiept in de apannenale moordzaak. lotsefing ging de be1. k rukte Íre met noeitê losuit de sfannênde nooralzaak en liep naar de voordêur en aleed helx op er.. Daar stol.d een Dran van een jaar of 25. "De faroillie is niet rl.u:s" zei ik, rtlk ben de buurmanl zei hij en keek ne verwachtingsvol aan. "0 hmn ik beí de oppas" lrvat uas dat vocr een maffe vent? Plotseling sták hij eeu kennetje voorr-:it "Xan ik Í,atr nelk lenen" "0 ja, natuurlijk loop Í.aar eíen neë,ïe liepen achter elkaar naai de keuken. k deed dle koelkast cpen, ËLotseling,.. kleter,kletter de kletter: die sufferd had ].et kanr,etje laien vallen. r'0 jpe, Cjeê, nat ston" zei h:ij en ging het alruk aloend opruinen. Toen pakte hij uit zrn jaszak nog een kannetje. k keek hem lichtelijk verbaasd aan naar hij lachtte vr:iendelijk èn wees op de fles koffienelk {iie ik in nijn hand had. k deed de koffienelk toen maar in het iiêuve kannetje. Toen fiep hij in de rlchting van de deur zondeí ne te groeten. k snapte niets veo Cie rare man, brj had allicht even goeiendag kunnen zeggen. k deed hoofdschualdend ile koelkast dicht en liet de poes bínnen alie voor de d ql stond te niauwen. loen ging ik lreer de kabrer in. En \:íe zal àaar o! ztn dooie genak olr ale bank rnet een kopje thee? De buurnan! Waar had hij dat kopje trouwêns vanalaan? J,ijn kolrje $as het niet en de andere kopjes stondlên allebaal in de keukenkast. ad ie zeker ook uit z'n binnenzak.fk begre p hoe fs.nger hoe minaler van dit vreebde h erschap, naar ondlat,iizelt zo volnaakt kaln leek en handefde alsof alles wat hij deed volkonen noreaal nas en er alaarbij oók J.og heel leuk urr?ag voeldê ik me helenasl n'et bang of

9 zenuvachtig. Eij vroeg hoe ik heate en ik vroeg ziin naan, lij tr tt" rciff".. We zaten gezellig een tiidie te kletsen, over Íat hii deec, over rlat ik dêed, op wat voor schoot ik ;al enz. cl een gegeven oomen! l:erinnerde ik ne dat ik wat wilde zie. o! de T'V. en hij zette hêt toestel aan. Er was een prachtige filrx. Voorz:l de kleuren waren errg nooi. Éé?? Die nensen hadden ioch helenaal geen kleuren lt.v.? k wou aan l/i11ed vragen of hij wist of zij sons een nieulve kleurên?.v. hadden, hii rías tenslotte hun buurnan. Maar h1i lvas er helenaal niet meer. xen beetie verbaasd keck ik rond en rrn oog viel on ile beeldbuis' it nas ge,àoon zwaít- Íit! De kleuren,r'a. waren {eg!!! ook zijn kolie!ías r 6! ïk iende naar de ijskast oí0 te kiiken of die solrs opheldêring kon geven tt enige yiat ik zag was dat er gêen fles koffie- Í0elk instond. Tk liep naar de lyor en nog in gealachtên 1'e verzonke! trok k aan de dêur. 0 schrik!!! ne deur vias opslot!! "Ee kal[o een beetje., hoorde ik willen roepen. Eij trok door, waste zrn hanóen en krían de deur uit' Hij lachtte Dij toe, ik lachtte wat onzeker terug en liep achter hen aan ale kamer binnen, de WC vergeteldl. k kêek naêr de?v. 't was oeêr kleur. xn zijn kopje stonci er ook reei, er zst selfs thee ilr. k '!cou net lltn rond open doen om het een en ander te vragenr toen hii ltii vrceg of ik een taart;e of een koekie wou. 'reen taartie natu,:rl.ijkl zei ik- denkencl aan een grapie. Hij deed de koektiohéel open en êr zaten alledaal zalige taarties in! k zat e? sp?akeloo6 naar te kiiken, hii pakte het lekkerstê taartje er uitr êen Eoorkop en dux,de dat in nijn oond.?oen trok hii nij naast zich op de baak en zeit"zíezo laten Íij nu sanen rxaar eens die filn uitkijk kenrr nat deden,íe. ik vond het allang best zo en vroeg maax niets neer. Toen de filo afgelopen ras gaf hij lxij een kus en toen nog een ên zei dat hii noest, aan' Hii stond open lie! do r de dlchte deur heen. À1les Ías nu reer precies zo a1s in het begin van de avond, alleen met dit verschil dat de TV zvart. wit aan was en ik op de bank zat.., er stond geen exira kopie op tafel en geen Lekke? taarties. k deed de TV uit en ging weer op de stoel zltten Eet oê rêilio aan en een boek op n'n

10 ,t -qschoot. Zo vonóên Íevrouw en neneer mer toen ze thuis kwarnen. Ja rt lvas heel rustig gereestr geen telefoon aeen lasliae kinderen niets. Tussen treee haakies heeft i een bruràan van plusnjnlrs 2, iaar? tilee? t r'ee zo' naar..ik dacht dat ik ienanil lengs zag kome! die ik : kentiá, en Dischien reas alat uí buurnan' Zij hàddên het gelukkig ook heel gezelli8 gehaal. l{oeieel was het ook á1 reer? O, ja' goed dat Foralt d.an f7'-' À]sjêblieft kind, bedankt en de gíoeten thuis. Ja' ala.g tot ziens. k liep naar nrn fietsr deed hen van het slot, Íou er op sialpen en zag iets op het zadel staan. ljvat Ías Een noorkop! Í Be dankt wi11em'r! riep ik naar de stceren, 'lat sprolrg op nijn Íiets en reed huisríaarts. SÏTSKE tro "fof*ff,,#'f + * s"?s,'de slak oé ale toren. - _ T E"rl "or"r1'is 2om hoog, on]ênes zag ik hler een slak 4 * 4 * * + tegenop kl innen. Cch, flat ging dat langzeam. Per dag qist het alier 5n oohoog te ílimmen., Daêr dan gleed hii telkens wel 4E terug. Zoda,t hii per alag Eaa.r 1n opschoot. Maar nei; echt slakken gealuld gêf hii de roied niêt op. ED líerkelijk wes het diei tenslotte boven op de torenl{oeveel dagen denk ie dat hii er over gedaan heeft (rs nachts s iep hiir?? à<àntroord: ^ Ïí--3-Ïág" t-. in 15 dagen wes de slak 15-meter gevorderd íidus nog 5 Eeler van de lop af. C! de 16- dlê8 kroo! de! slak er nog 5 neter bii en zat toen loven op ile tore!! tiordt YervolSd!! Jos Ándree 1Á * È* x.* * í ó s * +

11 -l0 onzln rï:rí,': ÀLs zevenjarig broekje in de 2e klas van dê ';.P. lase_ broekschool was ik diep onder de inalruk van het beeldschonê Deisje in de zesde die dol nas op verkleedpari tijtjes en Fier naan ik vergeten ben. EEn toneelstukie ter áre vatt de veriaardag Yen het loofil varl School vereiste d,aï z!i zeet opwindend verkleêd op 'le school kwan wat ne een paar lrettige dronen bezorgde, Een drasi otrr nijn oren na af ie vriinoedig optreden bracht tre weer net beide benen op de grond. Es is het enige neisje datoo:lt op 1 is binnengekonen in de top- tíên alie mijn vrienden en ik in die tijd naakten.we heblen een hêle zaterdag sanen gelolschaetst naar ik slaagile er aiet in haar van niin liefde te over tuiger. Mijn pogingen eindigden toen miin va'ler nê hêrd lanáig tc"am tinrrenhalen ondat we allang záten te eten' Lindlais vader was kunstschilalel en dus voor vriihei'l in sex en haar ooetler veroverde ik door voor haar etudes ean!eooine op de piano Le spelen. Voor oiin veriaardag kreeg ik van l,inda een Biggles en voor niin hersenschuddiug een heêl duur blik ananas-op-sap. loen zê naer Àn_ steidan was verhuisc, bleef ze Eet brieven overladent zodat ik te einde raad naat Àustralië enigreelde en pas tl{ee ias,r later terugkvlarn. 4 in de viifde gingen re o! schoolreisie naar de Efteling' Merceiles van ríelnbloecige - taliaanse afkomstï zêt r'aaat De in de stoorocaroussel en een van di-e tílee bracht me het hoofd op hol, Mijn tactiek)tracieren op ijsjêst ha'l succes (cola-siicks Íaxen et toen nog niet) en in de bus teiug lag ze i.n niin arnen. E dat in de tiid dêt re bii gym noà altijd persé iongêlls tegen ale neisies Y"i1de[! k heb nog een foto van ons voo? ons schoolgebouw genonen door Réné, diê later ieugd_ alab kaoploen van Nederlani zou ríorden. Dit was het school?eisie Íoet de lekkerste kadêties, met cervelaatrvorst en hagerslas. Michael wooal

12 lt1tr FREL'^/AY FLvER5" i a l tt aan M Wooal en JR de Lo?n! Omalat nog niet zoveel ínensen de "free{ay Flyersrr kennen à""irt"" il: (cro! Menno & Gu1tes) dat het niet zo gek was otll er eêns een slukje over te schrijven' Nou hier is het dan. H"l l"gon in 1966 in Frisco. Bual'y Thonp ont een geflipte kunsteiaar besluit net ziin nedekunstbroeder Jonathan O'Hara een banal op te richten. Budlaly zal dle Sitaar gaan - U".p"f." en John iass. Verder trekken-ze Ed Dunkel aan als àr"i,mer, aie bii de vernaarcle iihard Val-ley Drifter6Í had cespeelá, ook een groep uit Fiisco' 0p 6leg Sitaar kwaí) Ërant< Sorehof ove: van t'eliot brolhersrr een 8!'oep u1t i"iuonu. zu bêgonnen eenvoucli8e rock te spelen swaar-oniler invfoed van spàed in bieitenten oaar ze voor 20 of Jo alcoholi6ten speelden en nog kans liepen Ên nekaar Se6lagen te worden do;? die zuipschuiten. ze noêmdelr zich Purple tiàr.. t een tijdje besllrit Ed Dunkel op te Etappen ondat ttij a"t su"o"t ópàpeea niet meeffzo ziet zi'!ten' Éij ticht tai." s.,tren nêt i{arolal slence dlê rpure Prairie Bandrr opt een countly groep' n"n o"a" ucftiof"riena van Johnr Miche silrnert volgt Ed o! als dlrunrner eé een iongere broer van de bêkendle Eric Clap_ ton nameliik Barry zal piano Saan speleí' ze noenen zacb dan de lllrèevray Flyerstr naar beroenil {orden ze níet' Ze blijven in en om Frisco spelen in clubs om wat Seld tê verdienen naar 8eeÈ platencontractt dat lukt ze nog nlet' Hun nuziek wordt j-lsevikkelder en halnoni6cherr ze Saan ook muziek ínaken onaler invfoeal van T'SDt de zb aci'lrock' Maar bekendlef worden ze er niet in tegenstell'ing tot 'loor bv de Grateful Dèadt Quicksilver en AirPlane' Uit krj-igen ze toch een platencontract 'le bii $ainex Brothers "ina"fi5t ed net enersle Saan ze verken aan huí eerste elpee Deze heet,'lying fràe on the hi8h $/aytt met daarop bv het schitterencle ipiègedelieche numrner 'Pope of Doperrmet êen Daar Dracntige sofo's van Buddy. Verder 6taal êroa opt het iflying free on the high uay" een instrumentaal nurieêr "it"t_nut n.. eí een hêel ínooi soft nunmer 'rwhite Face"' n 19?O zi ir- ze zelfs even in Nederlan'l vgor een concert ln

13 Paradiso. Daar zijn twee van de ondertekenaars naar toe geweest. Een schitterende show met al6 hoogtepuèt het uitdelen van trips aan het pubfiek. Maar ale verkoop van ile plaat gaat klote! de optredêns gaan beter, in 1971 makên ze een tov:n langs de Weetcoasè van de States van Seattle tot Los Angê1es. Veel laterf in 1975, naken ze hun tv,eeile elpee getiteld rrfreakin lreewayrr die het veel beter doet ín de VS, veel beter dan hun eerst elpee die onaler.tussen niet roeer te krijgen is. JaÍnríer, want hij blijft goêd. Jarnmer; want hij Je poel hen echl een6 gaan beluisteren. Ook hier zê! (ro1- gen6 nruziekkrant OoR) de nieuwe trend door: godedienst ipv drugs. let eerste nummer heet ÍBllres for Boedalharr gerchreven door Buddy die ondertussen knowledge heeft gekregen van GuÍu ahar:adji. Verder staat er nog een klassieke rocke? op 'rrock ne BoeddhaÍ en een mooie ballade ltballad To Boeddhart. ne hele tweede kant $ordt in beslag genornen door een life nummer getiteld rrbfiss on Stagerr, Op het noment zijn ze bezig hljln Je elpee op Le nemen die Íeah yeah with the Flyersrr zaf gaan heten. Bovenalien konen ze binnenkort weer r.aar Nederland, in april, 9 april on precie6 te zijn in Paradiso in Ansterdarn. (Zeffde dag a16 het feesè van de Heer lll/ood tíouvêns, naar dit terzijde) Maar misschien i6 de iri6 dan nog niet uit en zuflen jul1ie het helaas noeten niêsen. Du6 hopelijk tot 9 aprif in Paradi.so want we kunnen jullie verzekeren dat ze een zeer hoo8 peil hebben en julie zijn toch bij uitstek een zeer drug volkje cro r Írênno, glrl1e s PS wiisteh jullie a1 dat de zg kantineíernieuwers of verge1er6 een colla8e uit de kantine verwijderd hebben. JaÍ)Íer naar in ieiler geval kunnen er nu geen branilsaten neer in SeEaakt 1,orden? +

14 4 l t * 2 sb emodogren rn warër Tempo aanduiding: de snelheid van u{ leesbrif ( sturmisch bewegt ) : Een alruilerise verliefilheid alroop langs ale ramen. Líeve glimtachjes Sutste hetr tot grinrassen Sevotíode rivielties langs het dak. lartbrekende'íolkenpartijen-stoven lacheris van 8rij6 tot,{it achtêr élkaar heen. in en iit elkaar Êchuivêndl. Steelse knipogen dropen spetterend o) de Srondr hartvdrkusjes opvan8êírd.t to! êen 8rof,e zoen;!o n Kral)zucrt rs- dj.ge putjesr rood slurpend elkaar verdringent vervornalen toa beêkjesr rivieren' dold{aze stronen, gulpend ile heídevenbruieenale henel en aaráe met elkaar vêrsneltendl van Moês6on tot Moesson... { rrr(nicht eiren): Nostalianow Aljoeche{ zat aaà de beekt.onder loontrekkende $,o1ken, wegtrekkend van achter hem naar dê reeals donker spoealende nacht. Hii zag het niet; Een treurrils senendl on voorbij gegane zoínêr6r bedekte hem net haal tranetr. Zacht benerkte hij hear zilverên veralrreti kriebelenal onder Etn oren en traag aan ile analere kant van de rivier als eên weemoedis Sordli in neetr8elaten. {êín 1 las alê be6lotenheid vaè deze koepelikapel Senoeg va4 - stanbêek en bfaderalakr ile enorne ruiete daarooheent onhoogkoepelenil, beseffend. Te kunnen tasten Daar einden van bla staín en rvater bracht hen weldlaadl ié tegenstêlfing tot de kille eindeloosheid van daar buiteè. Voortstroornde oeder hea ale beekr hed kabbèlend lokkend net steels klokkendê golfies naa! de Srens van zi'in dlonein en daarbuiten, Maar Noslaljabow had daar Seen oog voort hii kêêk iloor het transparante onr'ustigêr Ínêt zich zelve kibbê1ende rf,ater heen naar een boaleb of naar zijn spiegelbeêd wellicht of slechts naar zii! telkens veranderênd silhouet. Zijn Sedachten lieten zich niet raden: een faeatieke btik richtte zich in iede! 8eval op dat diaoanten flonkerspel BeziS zijn riikdod tê tellea? Ách koín nou, de fanate b]-ik deêd vêe1 veldoedenr &aa? niet het Selaten vegtelfen van *egvloeiende va8e riik - alonden. Ook loétische mijoerin8en verrieden niet dat hartstochtelijk staren; twee felfe karbonkels die gloeiend oplichtenal nu ove^r het water heen de-tinkelende 6luiers

15 op{aaierenil, uiterst nau*keurig bestudêerden. Zijn hart roerile zich, dat was duidelijk, tylhonen en orkanen van gedachten oplaaiende rondlon dlat ene punti een opnerking een zijdelingse blik of flellicht een Sekwêtst 8êvoe? Zozeer concentreerde hij zich op ziin gloeiende ziel, dat zijn kracht het lichaan overheerstei t...'oogbofleb als xlit bruin kolebde ke8eltjes uitpuilend dê oogkassen uít; zijn hart vurig zwart, wild krullendr zich kuivend ten heoel heffêndi waarbij zijn nachti8 voorhoofil bloedaderlijk rood al?ei8de te ixploderen. Zijn rdond verfrons keijlend rbod, {oorden vordenil die ctítsloeiend in haat en afgunst zijn geest zich hitsig gevorbd had. Een 6ton gefluister, gierende aaledtocht! ontsnapte slecht6 ziin mond! vreselijk wroetend en zíoe8ênd in ile diepstê afgronden van Gevoef èn donkere ChaoÊt die sfurlend elkaar naar zial toe trachtted te zuigen, hetzíj elkaer in eisen zondvloedl rêlde dper verzwelgen. Maar Chaos en gevoel streden oín dat ene punt: het naalerend vêrilriet vaa vertrek, van rxeg te moeten gaaè van zijn blond gol,vende gêliefder reg te gaan ovet bêr8' langs dlal en roest kolkenile stroom, afscheiél van zijn 8e1i.efde Beboortegrond. De eèibe liefde díe hti ooiè Sekoe6terd had en daardoor geliêfkoo6d ],la6 en ge6treelal door 8ra6t gekriebeld door ki.ezeftjesen beken aan ziin voeten' en bezweken r/a6 voor haar nilile zonersi die hem Loon tevreden koesteralen. Neen! dit landgoed rxa6 6poedi6 heeni doo! vuur of biil- of houweel ên oisschien daarna alleen naar asi koolzwar:te of a16 een {itte waale zaak de sneeuw in ale winter. Zijn ogen begonnen te tranen bii dat beeld uit ziin jeugd - ale alreslee klia8elead doot de onbewolkte 81ad sitte nacht.-druppe16 afscheiilsverdriet begon hêt te 6proeien - zijn karbonkelogen dle rxelleties - en alrupten op ale 8!ondl teríijl ze hun?ichting vonalen naat het beekie waar ziin benen het rateroppervlak veronteffeèden. Ook 6troonpjes vorsden zichr nadlerhand biiêedkomend tot de allerkleie6tê ruye bergstrooopie6 aàlenaal Pitsllotên aab alie alle6 versnelteede pijni vetdiiet trabt No6talianorír Àljoechew Íist h el goedl: ÍPartir crest mourir un peul' Zondër li-a-hêupen.

16 ,t- A.el orí ltl'nli!( v/e.kten n'é: MAÍ É'J5 van Btotte*o Árne x,lrlg Atrorer Erxrrt orl Ou"r.ror Lif.t Íocr'+ Bcet llz''z l 3 O,l Jrzr- *"> +* ' 5 A.s.E-?-*;r #e' d tl^^^ '',t,.l+,' ó!& ;"à?ar5a,'-rji!lj-l tè 'rr'qt' O"' lrllc q^- Tn*;* èo.'f.- Át rà-+-^+*lii^ J,,.- )"'^ x* e'." 4t-.,', *al* u" L+- **Lt 3r^ '^^'^'ll*',el à.^j! ^r- -lrt<-,- -,.- À 'L.t'-,L.,{5 cra Á.s.Í à^j*.<-q'-j'tl.^ o"' 'L,^ 15* a.tr.l-,l,- -.^ é1. BroMYÍvr ljj r'- ÍriollÉc(Í r'í' &.-r*-e' )* a- )-t c t A ' J sro' qvrr' 6! t.q.u. 14 atl )*+ " ' ' S "l*l

17 t t - i5-5chqfkr]ffikn a doo.r onze s ch aakme deve rker. u ven verdeelt de schaakgroten - der -aarde in ttee SToe- Den: de strategen en de tactici' Van beide speelf,iizelt a hebben 9ij de afgelopen weken verscheidene-stealties laten zien. Na MCRÁXL 1VÁNo9TSJ TSJCoRN( die in dê U voriae eeuw twee Eatches heeft gespeeld tegen de toenoa a iá3;;ï;ë]'ï8"'fiiliï-i;:;:ïp;,,,o",, reire-55, rïl;ëtl 6l-61 ) ef MTCEÁEL NECS6JEvTSJ TÁL(reredL8'apioen 59-60) iá nu fíceáel Af.AX W00n(...) êen ie beurt on iets van n zijn kunnen te leten zient Deze jonge ta.1entvole echsq n ker hêeft s1 vêrschej,alene successeu op ziin naae staan en zijn stijl steekt aaigenaa.n êf tegen het kapitalistisch! cecaalente geschuif van de hêdenalaagsê schakers. ] Ziitt t"c"tt"tander is nemr-joost SCEÁÀPr die een behoor_f lj rijt" pártij speelt. Genadeloos rordi híj echter nbv' een geraffinieèrde valstíik van het boral geveesa. _ "Qreln Lollipops"- deze biinaan dankt Pieter-Joost êên D ztn gevoonte o* ti;a"tt" de Partii op een koniíg te sêb- _ bel"tt- loopt Bet opelr ogen in dê va. Èí witfp.j. SchêêD ZFêrtr l[.á.troodl J U Gespeeld op trei steaetilt GyEnas iulo te Àrnhen in ale week vau het 1e S.O.' okt f siciliaanse verdediging. -'e2-e4 - Een verêssina. Deze zet ls bii de overise Sechuaanse J O schaakspelerj zeer populair,'r maa,r van schêêp is men deze openingskeus ninder gewend a 1 c7 -c5l n 2 c2-c1 PhC- c6l! U de polnte'tên de zíarte conlbilêtie! J t d?. 1! 224t + c\+!! ai-aà(5 o5t-cz P*-86 (Ps1- / ó-1 li 4z e7 ê"-óc -e5 \ n Eet vuuríelk begint. d d n

18 -q- Axn}len '24/3 /'16 Het ÏtroÍbecke? wat wêet JlJ, nlet- Tholbeckiaan wan het Íholbecke. --- het is te groot --- ongezellig,er gebeuld nlets --- slêchte sfêer zo itoídt er in ale xoeeste oevallen gerêageerd, als het ltlorbecke te! sprake komt. Bet is.li.-""r náaiq àn één en ander rêcht te 1 iï"-à's'."ii".'"""ro werd tre':::':i::":ï:*llï 3i-ll"i:,ii" Na een iaa! van totale afi'eztghel' van eêrll-ngenactj'vitelten ís er alj.t laa! eelr groep actreve leerllngen bljelkaal gekoíq n- ;..";;;;" te-mat<en' dat scrrcht was op sfeerverbeteíins ' daseltjks bestuur dat 9: :::"i:i."t zerrsrandrs werkencre síoepdroeden coórdineert' ên een aan :;;=á;..";i;;;;;ten orsaniseren op één eebted' bv sport'rrrrn' tle schoolkrant ' Deze voro ls succesvol geblekenqr wat ";;;.-." blijkt uit alê resultaten tot nu toe' Ten eelste is êr een ecíllngensoclètêét geopend vtljaens. 'le is dutdelljk een sfêeíveíbeterlng mensen konen ' "i'n.ài"."".".a :il;ï;;;;;;",, s.,'rliq' omsevins en op dre nanrer ontsaaa e! eenr votld vàjt i.*"t'*.-a"" ook grote feesten genoend worden die door _'le ïi'itil.t"".""rging 'le sehouden zijnl een aanèar illsko-avondên' t"..-rt"itn" rtrnvoorstetringen ti z gtot" Éeatfeesten' -.-- ;;i'4o:j;;is bettaan van dle reerlinqenverenislns Phoenrx vo!n- ;-.." i."gé.p"ta. Ge'urentle twee dagen ls er een -gran'l1oos- DÍoqrarDlra ;epredenteerd, net o'a' fltn ÍÍe GodíatheÍ' het 'le ;:;:'#;;#;;;...' Benk walters' een kraan'p Jes reest ' "'" 1"iil"á"iiilu." en optretlens van thê EufteÍs en sorutlon' 'e De sfee! ls aamerkelljk verbeterd naj' feest' el ls een 'tit á"tá.iif* veranalêring oêrkbaar' rltj 2ijn erg bltj net deze ;;iilii"s-"t we hoóen dat die zrch Àan het Proí 'oorzet' qraní0à kan het nlet llggen, eí staan nog een stli ldansavoítl ' l"i?r-"a"r, een zetlwàek en een groots eln'lfeesè op' ilï i"ï"ià.iifi,.iat er votsend Jáar goede verwachtinsen zlin' ;;'ï.;;;;.;;'"et teer- en r"eirri'"at en voorar irat betrert ;;.;;;.";;;t voor het le'ental van de reeírínsenveíenísins ' EYÉert dlen Oudsten

19 _t6_ '',. -al' ir rs.á oods bizarre stiilrterrein prijsgeven in hef -cel]_,',,.. r, traard- êan :' rand, 'offside' zegt men in de.jêrb4 "'. lp-,: -ablsde zêl!e!: van de zsartspeler ecntár de nleiding van een duivefsê valstrik'.r'oo.oen t-l Ê Lc1-gi. Lf8-e7 9 Lf1-b5ï Lca-a1 r13 3"?ulnn'". hii.ziet het gevaar niet ' i0... a6-a6! rr Lb5/ d7ï. g4gx d7 n l:et likf.al--es zo onechuldi6 q T2 Dd_ a+ í, liiet waai? Het punt van ale siciliaan is nu jui6t' dat zwarll aeen aanval op dè daroe vleugef op touw zet' Als wit daar. du6- lr.r" g"rro"6 ;tukken ruiltt houdt zwart niet Senoeg stukken ove" ón de-a.nvaf aloor te voeren. De danes worden nu j'n fliec.r euval Seruilcl'!íanr oe zvíarte dane 6taat vastgeperd _ *"p rr."i gernal, terwijl de helse blonde op a4 tegeliik Pa5 neent.-of is dat Paard nischien det opzet zo -otta"1 ""i. lo"gedkt neergezet? 12. Dddla4 '. 11 Pc3ta4 b7-b5 n14 Pa4-cJ b5-b4 a15 pcl-a4 'aèí Pf6re4 ll,.."a' verbtufrendl ilu pas Èriikt.de bêdoelina' :oorfl i i"o"." -ií i"i- voor cle handl lisgende ruilen-te * "À""."nti"rijk r;kte!o;d de dekking van elr we8'daar ook d5 opr U -r."i.ia"", a"r auur ónhoudbaar is' zaf zwatt hel centrun veroveren'. í';;;i.péèaig s"'n stuk neer kunnen verzetten ên iot f rotafe lijdzaenheid zijn ledoeed' Í6 LÊ51 e? i:e lel d n r? ÍtL-er f1-f5 - t8 az-a, Ta8-c8.' ï? Pa4-bí!c8-c2 i"-i",r-niur erlcer' iagrijpeu. De zwarte toren zet '.rce:en - belae witte torens vast. E,-12O ( Te- f Th8-b8 2r tb6-a4 ii.'{art staat zó goed, dat r:ii :,et njel eens nqdi6 ut"ot ot.l \Éí v0\ Dz.lo T\ E l n

20 r* \Jt5 l] \ a{\'l) \116 Lq ^a-a" r - irlnl llaandag aá hêt zov-.rr vol goede moed Singen we naar h"t station, uitgevuifd door verschillende ouders' een beetie zênuuachtig vat de week Parijs brengen zour oe naar Parijs net de bus tê vertlekken. Eerst werden líe nog een keer zor gvuldig geteld doox devr.v. Vlissingen en dlaarna nog een keer il.oor men. Engelsnan. Toen konden fle êindeliik vertrekkên. We hadden een al-lerl.olli8ste chauffêur Aenk Senaanal! wê fagen Êteeds sfap van het lachên over d6 banken te ro1- len. Carolien schoot in de bus al een heê filopie volt ngelukkig had ze er nog éón'r zeí ze. De rei6 was erg gezellig, gekaart, ge8eten, gekletstr noem Ííaar op. Ondêrre8 ziin we nog een keer uitgestapt bij Jaques Borelr een tisezê11ig'! ',{egrestaurant t en nog eeè paar keer om te plassen en te!oopen a1 naar gelang. Na een lange reis kwamen ïre eindeliik in Éarijs aan. Helaas was het te laat voor de uarché aux Puces, de vlooiennaikt, dus dat ging niet door. Toen zijn we neteèe doorgegaan naar ona slaalaalres' de iongens 61iepelr op de 2e etage e:i dê neisjes op de Jet keuris Sescheiilen'rs Avonds hebben ive in 2 Broepên een wandeling Senaakt doo! Parijst zeer geslaagd (vond ik!) Na de wandeling heb i.k net nog een paar mensen een poosje wijn zittèn drinken en gepraat' heerlijk! Echt Fiankrljk, dacht ik bij rdezelf. Het werd laat eer we in bed ]-agen,!!gggg: Vroeg opgestaan en met een Sroep nêt nen, Been en nevr. V.na+r Palais Royal en Place,Vendlone en Place ale la Concorde gégaan(en Notre Dane). Met de hele groep geluncht aan ile Seine, heel idyllisch. Daarna oet de hele Sroep naar Montmart!e gegaan. Heef euk, er zijn er een paar getekend.!6 Avonilszíjn we naar 2 eênakters Seweest van Eu8ènê lonesco, ue begrepen er niet veel van en in dlat theater was 8een airconditioning, dus je begrijpt, we zijn bijna gestiktr maar het was toch heel leuk (ahub). ook aleze nacht weer erg laal naar bed gejaan (it althans), ook dankzii mijn slaapgenoot' Marian Krabbendam. WoeÈ6dag: n groepen naar het Í,ouvre en het Jeu de Paumer dat faatste vond ik persoonlljk veel mooiert ik kan je ten zeer- 6te aanraden ob al-6 je in Parijs bent er naar toe te 8aan. Geluncht in ile JardiÀg des ÍuiLleries, weer echt op zrn frans met Gtokbrood, kaas, paté, eijn en ook mefk (niet zo frans). 's Middla8s eer6t rnet de hel-e gloep ov r ale Champs Elysee naar de Àrc de Trionphe, zijn ve opgeklomoen en hadden daar een

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie

OPA KRENTENBOL. Bijbelverhalen.nl

OPA KRENTENBOL. Bijbelverhalen.nl OPA KRENTENBOL Bijbelverhalen.nl 1 - Dagboek 2 - De oudste zijn 3 - Regels 4 - Reinheid 5 - Slechte tv-programma's 6 - Sterven 7 - Paasfeest 8 - Stefan wordt overvallen door angst 9 - Stel je voor 10 -

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007

Ander werk van Toon Tellegen. Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Dank je wel Ander werk van Toon Tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006 Constantijn Huygensprijs 2007 Misschien wisten zij alles (verzamelde dierenverhalen, 1995, 2007) De genezing

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Een half jaar later

Hoofdstuk 1. Een half jaar later Proloog Oké, nog vijf minuten. Als Sam er dan nog steeds niet was zou ze de envelop zelf openmaken. Dat ding maakte haar al nu al, vanaf het moment dat ze thuis was gekomen, bijna twee uur geleden, gek

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

ALLE VERHALEN SCHATKIST

ALLE VERHALEN SCHATKIST ALLE VERHALEN SCHATKIST Ingeleverd door bewoners Vissershop op 8 november 2003 als onderdeel van het afscheidsritueel Op achternamen alfabetisch geordend 1 Anoniem 1 Foto van een jongetje op een slee in

Nadere informatie

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Februari 2012. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Februari 2012 Nieuwsblad voor Dierdonk K O R T I N G E N T O T W E L 6 0 % Sale merkmeubelen Profiteer nu van merkmeubelen met enorme kortingen: ZONDAG 5 FEBRUARI OPEN 12.00-17.00 uur -40% Topform

Nadere informatie

VOOR 4 DAMES/2 HEREN DOOR CARL SLOTBOOM TWEEDE VERSIE

VOOR 4 DAMES/2 HEREN DOOR CARL SLOTBOOM TWEEDE VERSIE ' E E N M O O R D W E E K E N D ' BLIJSPEL IN DRIE BEDRIJVEN VOOR 4 DAMES/2 HEREN DOOR CARL SLOTBOOM TWEEDE VERSIE ROLVERDELING Cursusleider (midden veertig) JOHANNA Cursiste (begin veertig) Cursiste (midden

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Noord Kaap & the long way to Karesuando.

Noord Kaap & the long way to Karesuando. Noord Kaap & the long way to Karesuando. Opgetekend door: Arthur van der Lee http://members.upc.nl/a.vanderlee3/index.html Beste Lezer, U staat op het punt om mijn reisverslag per ligfiets naar de Noord

Nadere informatie

Harry Mulisch Twee vrouwen

Harry Mulisch Twee vrouwen twee vrouwen Harry Mulisch Twee vrouwen roman 2008 de bezige bij amsterdam Copyright 1975 Harry Mulisch Amsterdam Eerste druk oktober 1975 Tweede druk december 1975 Derde druk februari 1976 Vierde druk

Nadere informatie

om te analyseren en je mening te geven.

om te analyseren en je mening te geven. 1: Cases om te analyseren en je mening te geven. 1. Geen zin in het leven. Dick de Groot vierde gisteren zijn 76 e verjaardag. Het was geen blijde dag. Hij miste zijn vrouw die een half jaar geleden was

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie