Op weg naar een Herstelondersteunende verslavingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een Herstelondersteunende verslavingszorg"

Transcriptie

1 Op weg naar een Herstelondersteunende verslavingszorg Presentatie en samenstelling, Jos Oude Bos, beleidsmedewerker, Clientgestuurde Zorgprojecten,VNN, Voorzitter Kennisnetwerk het Zwarte Gat Gert de Haan, Facilitator Kennisnetwerk

2 Veerkrachtig, weerbaar en zelfsturend

3 Ontwikkelen van verslavingservaringskennis Herstelondersteunende systemen Met wie En hoe?

4 Lectoraat Rehabilitatie Hanze Hogeschool Groningen, Lies Korevaar. VU, Metamedica, Amsterdam Guy Widdershoven, Tineke Abma, Arnold van Elteren. Odyssee Maastricht, Kirsten Lammers School of Social Work InHolland Hans-Jan kuipers Lectoraat OGGZ, Hanze Hogeschool Groningen, Gert Schout. Lectoraat GGZ, Hogeschool Leiden; Jaap van der Stel IVO onderzoekstituut: Dike van der Mheen Elske Wits Raden van bestuur 15 verslavingszorg instellingen

5 Niet sneller of beter, maar anders en duurzaam Western roll Fosbury Traditioneel De lat hoger =anders springen Scissors

6 Ontwikkelen van verslavingservaringskennis Herstelondersteunende systemen Niet sneller of beter, maar ANDERS EN DUURZAMER (ervarings)kennis in netwerken is de motor van verandering

7 Drie Inhoudelijke afspraken Maatschappelijk Herstel en Kwaliteit van leven leidend principe Ervaringskennis de erkende, derde kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele kennis In proeftuinen worden praktijken ontwikkeld waarin activiteiten en projecten ten dienste van herstel uitgeprobeerd

8 VNN Groningen Arkin/Jellinek Amsterdam Bouman GGZ Rotterdam Brijder/ Parnassia Den Haag De Hoop Dordrecht Emergis Goes GGZ Centraal/v.h. Meerkanten Ermelo Maliebaan Utrecht Leger des Heils/de Wending Lievegoedzorggroep Zeist Novadic-Kentron Vught Tactus Deventer Vincent van Gogh/NML Venray RvB Mondriaan Heerlen Iriszorg Arnhem

9

10 Aanleiding: worstelen met vraagstuk Herstel Zorg 2.0 Wmo Nieuwe clientenwet Transparantie Duurzaamheidstreven

11 Een mens met verslavingsproblemen is meer dan zijn verslaving, zijn somatische,psychische (en/of psychiatrische), sociale, relationele, arbeidsgerelateerde en of justitiële problematiek. Zelfs meer dan een optelsom van dit alles. Kennisnetwerk Het Zwarte Gat vindt dat een cliënt in de eerste en op de laatste plaats mens is! IN HERSTELONDERSTEUNEND WERKEN: - de hele mens tot uitdrukking - gericht op evenwaardigheid. - elk mens uniek - evenveel kansen

12 EMPOWERDE CLIËNTEN Eigen kracht leren ontdekken EIGEN REALISTISCHE DOELEN - zelf leren stellen - zelf bereiken. - Zelf bepalen welke hulp daarbij nodig UITGAAN VAN: -Wat iemand nog wel kan en niet wat iemand niet meer zou kunnen. -Aanboren van kracht bij zichzelf en in hun omgeving ZELFSTUREND bepalen van problemen én de betekenis eraan hechten ermee omgaan zoeken van oplossingen Hoe leven gestalte willen geven. PROFESSIONALS ZICH MEDE VERANTWOORDELIJK VOELEN voor cultuur van hoop, heel worden, empowerment verbinding. DUURZAME OPLOSSINGEN Herstelpaden die geen hypotheek op de toekomst leggen Zelf verantwoordelijk nemen inclusief de gevolgen

13 Verslavingservaringskennis Cliënten bepalen zelf Zingevingvraagstukken

14 Experimenten in proeftuinen Het eigen verhaal van de cliënt is hierbij een onmisbare factor als kompas voor de inrichting van het herstelpad. Eigen realistische doelen ten aanzien van hun maatschappelijk herstel kunnen bereiken. Cliënten bepalen zelf welke betekenis ze aan hun problemen geven, hoe ze met hun problemen omgaan, hoe ze hun leven weer willen opbouwen en welke hulp ze daarbij nodig hebben.. Zingevingvraagstukken actief aan de orde komen. Op basis van evenwaardigheid samenwerken om vorm te geven aan een individueel herstelplan. De zorg focus verleggen van de beperking van de cliënt (verslaving), naar zijn individuele mogelijkheden als mens.

15 Als eerste en belangrijkste: m.b.t. kwaliteit van leven en zorgverlening aan cliënten draait om: eigen kracht en weerbaarheid van de cliënt, Veerkracht gebeurt op basis van: het creëren van hoop, healing (heel worden), empowerment, verbinding (connection) én de dynamiek van zingeving.

16 Nieuwsgierigheid Verkenning te gaan, te experimenteren en daardoor ervaringen op te doen. Het verkennen en waarnemen van de omgeving is de basis voor interactie Overgave Zoals in het spel (sport, toneel, muziek), maar ook aandachtig waarnemen, geconcentreerde oplettendheid en het vermogen om je te verplaatsen in de ander. is de basis voor betrokkenheid. En betrokkenheid is een voorwaarde voor duurzaam veranderen (Zelf)bewustzijn basis morele ontwikkeling, het ontwikkelen vermogen om eigen keuzes te maken het aangaan van relaties. meta- talent: reguleert ontwikkeling van beide andere talenten. stuurt de nieuwsgierigheid en zoekt de uitdaging. Dus niet alleen reflexief, maar ook proactief.

17 HERSTEL: - gaat uit van wat iemand nog wel kan - gericht op het leren omgaan met je beperking - maakt dat je de regie over eigen leven voert - maakt het mogelijk dat je, je geaccepteerd voelt - vraagt van de hulpverlener een andere focus

18 Fundamentele principe de mens op de eerste plaats. Herstellen iets is wat je moet doen Volgens het New Zealands model Wat ben je kwijtgeraakt? Wat wil je er van terug? Wat wil je persé niet terug? Wat kan ik (als zorgaanbieder) voor je betekenen?

19 Kennis van de aandoening Tijdige kunnen signaleren dat het psychisch niet goed zit Kennis en vaardigheden om met de aandoening om te gaan Het vermogen om zelf bij crisissituaties handelend op te treden Durf en zelfvertrouwen om het hersteltraject en de behandeling aan te passen De regie nemen om samen met de behandelaar te beslissen over de meest wenselijke therapie/traject Kennis van het beschikbare zorg- en hulpaanbod. Motivatie om een gezonde, desnoods aangepaste leefstijl in acht te nemen Zelfvertrouwen dat je leven met een aandoening ertoe doet Zorgdragen voor financiële middelen, huisvesting en sociaal netwerk om zelfmanagement te hanteren.

20 Rechtvaardige zorg Draagt bij aan zelfvertrouwen en weerbaarheid Aanboren Levenskracht (vitaliteit) Inzet, Afstemming, Identiteit, Responsiviteit: antwoord geven en antwoord krijgen Vergroot de kans op maatschappelijke participatie Voorkomen recidive Voorkomen van trans- generationele overdracht

21 Van aanbod naar herstelarrangement

22 Door: op actie in plaats van studie. op gezondheid in plaats van ziekte. op het delen van kennis. wat wel kan in plaats van wat niet kan.

23 klassiek Aanbodsturing Consumeren van door anderen gevonden kennis Groepsaanpak; Overdrachtsmodel. uitgangspunt de bron van objectieve (absoluut ware) kennis; Herstelondersteunend zorgarrangement Vraagsturing en co-creatie; actief construeren van kennis, Opbouw herstel in gevarieerde arrangementen variëteit van sturingsmogelijkheden Van binnen leren in een voortdurende interactie subjectieve kennis; metacognitieve vaardigheden om het eigen herstelproces te reguleren Standaardisering Vanuit beheersmatige opvattingen, Maatwerk Vanuit denkbeelden die hun oorsprong hebben in verleiden, inspireren, en ondersteunen

24 De zorgverlener is de expert, de cliënt als een passieve luisteraar; vanuit planning en control mechanismen De zorgverlener is coach en begeleider; de cliënt is actief en construeert zelf kennis; kleinschalige praktijken met veel interactie. (waarheid is wat werkt) Vanuit zelfregulatieprincipes Lineaire aanpak; opdeling in deelvaardigheden en hapklare brokken Summatief evalueren om de zorgverlener te informeren of de cliënt iets heeft veranderd(geleerd Op beheersing gerichte aanpak; herstellen is losgemaakt van de context; leren van feiten en geïsoleerde vaardigheden; weinig aansluitend op al aanwezige kennis en vaardigheden Circulaire opzet; duurzaam, flexibel, functioneel geïntegreerd en betekenisvol Formatief beoordelen, continu bijsturend hoe proces verloopt, tussentijdse evaluaties om cliënt en zorgverlener te informeren over het herstelproces Om vervolgens het arrangement te verrijken. Op zelforganisatie gericht Authentieke contexten;situatiegebonden herstellen; verwerven van competenties voortbouwend aanwezige verworven competenties t.b.v. duurzaam herstel Beperkt aantal bronnen (de zorgverlener en richtlijnen, voorschriften etc) Mogelijkheden tot transfer van kennis beperkt Een rijke variatie aan herstelbonnen en hulpmiddelen (onder andere ICT, ) Wordt nagedacht hoe kennis kan worden verspreid, hoe toegankelijk te maken

25 Strengths model Oplossingsgerichte psychologie in actie Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Individuele Rehabilitatie Benadering Community Reinforcement Approach

26 Innovatieve projecten waaruit spannende praktijken ontstaan cliënten i.s.m. de sector verslavingszorg de regie voeren het creëren van baanbrekende oplossingen. ook buiten de lijn plaatsvinden in onderstaande projectvormen; 1 e Proeftuinen, 2 e Cliëntgestuurde projecten, 3 e Leren met en door professionals, studenten, cliënten en wetenschappelijke kennisinstituten

27 1 e De aandoening zelf. aard en diepgang van verschijnselen, beperkingen op iemands bestaan 2 e Het systeem - waarin wordt behandeld, c.q. tot een dragelijke vorm van (chronische) ziekte wordt gereduceerd, - waarin de kwaliteit van leven vooropstaat. 3 e hoe, in projecten en werkwijzen, cliënten in staat kunnen stellen zelf de problemen op te lossen. Voor het bereiken van optimale kwaliteit van leven

28 1 Positieve instelling van professionals voor cliëntenparticipatie, van betrokkenheid is niet echt sprake 2 Informeren door cliënten: zoeken informatie cliëntenperspectief: geen overleg en consensusvorming tussen cliënt en hulpverlener 3 Advisering door cliënten Binnen zorgpraktijk sprake van overleg en inhoudelijk contact tussen cliënt en hulpverlener. 4 Partnerschap: gelijkwaardige samenwerking, de cliënten eigen rol binnen het herstelontwikkelingsproces, én zij kunnen de inhoud van de zorgverlening beïnvloeden. 5 Cliëntenperspectief stuurt in grote mate de beslissingen over de thema s en doelen aan. De regie voor aanpak in zorgpraktijken primair bij cliënten en hun vertegenwoordigers. In het samenspel rijst een nieuwe praktijk op.

29 Doel : Cliënten regisseren hun eigen herstelproces. Hoe te regisseren, net als bij toneel en film, speelt voortdurend een rol. Is het toneelstuk een solo manifestatie of een groepsprestatie, bepaalt de regisseur alles of laat de regie juist in het samenspel het stuk tot bloei komen. Momenteel wordt de regie over participatie en herstel in sterk wisselende mate toegestaan of opgepakt door professionals.

30 Letterlijk in staat stellen. Is te voelen en te ervaren: waar ligt mijn kracht De kern: het versterken van de capaciteiten om meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Leunt sterk op wederkerigheid.

31 Is een verzameling van kennis, gedrag, activiteiten en hulpmiddelen Bevordert kracht, eigen regie, geloof in eigen kunnen Biedt perspectief op wat wel kan i.p.v. wat niet kan Scharniert om shared decision making

32 belangrijk instrument realiseren van vraagsturing vanuit cliëntenperspectief. toepasbaar bij de ondersteuning lotgenoten, kennis over werking en kwaliteit van het zorgsysteem, kennis m.b.t. maatschappelijke systemen. Voor Balans in Herstel Ondersteunende Zorg en maatschappelijke re-integratietrajecten. Sociale vermogens rolmodel in assertiviteit en maatschappelijke rollen Wegbereider en coach competenties nodig want, herstellen doe je zelf!

33 voorkomen dat verslaving overslaat naar de kinderen evenwicht tussen persoonlijke belangen en het niet aantasten van allerlei economische, sociale en biologische leefwerelden? Herstel de balans aanbrengt uitgaat van zelf vormgeven, inpassing van mensen in hun omgeving in voortdurende wisselwerking met die omgeving. herstel en zingeving goed geïntegreerd dan: bijdrage leveren aan het voorkomen van generationele overdracht van verslaving.

34 Van Harm Reduction naar Zelfmanagement en duurzaamheid in Herstel Ondersteunende Zorg. Inzicht in: waarom en hoe mensen met verslavingsproblematiek zolang in blijven hangen de zorg Hoe we kunnen leren van het verleden en kijken naar het heden. Komen tot overeenstemming dat cliënten de regie moeten leren nemen en de hulpverlener dit proces dient te ondersteunen. In toekomst onderzoek naar de effecten van herstel uitvoeren.

35 een paradigmashift in de zorghulpverlening vorm te geven. Andere bril voor clienten én zorgverleners, en andere stakeholders Door samen te werken en kennis te delen met elkaar Empowerment en zelfmanagement zijn volledig te integreren in het (herstelondersteunend) zorgproces

36 Tussen 2011 en 2016 tientallen nieuwe herstelondersteunende praktijken/proeftuinen ingericht. Professionals, ervaringsdeskundigen en studenten samenwerken om zich het herstel- denken eigen te maken Het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid (empoweren) en het organiseren van zelfmanagement Cliënten geven in de nabije toekomst hun eigen herstel vorm in concrete realistische doelen. Waar nodig stellen ze dit bij als blijkt dat een doel op dat moment te hoog gegrepen is. Ze communiceren dit met hun coach en kijken samen naar de oplossing. kennisnetwerk blijft het Zwarte Gat sterk maken voor het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van (maatschappelijk)-herstel. leerwegen blijven ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die hun kennis willen inzetten in de verslavingszorg.

37 het behandelplan veranderen in een herstelplan. werken vanuit een dienstbare opstelling, waarbij een juiste attitude en een evenwaardige relatie tot de cliënt vanzelfsprekend zijn. uitgaan van mogelijkheden die perspectief bieden op maatschappelijk participatie. Het eigen verhaal betekenis laten aan het eigen leven: wat inhoudt dat leven meer inhoudt dan een verslaving.

38 Hoe meer kennis over gezamenlijk herstel ondersteunende zorg, des te mooier ons landschap kan bloeien en groeien. Want levende vitale organismen ontwikkelen zich - autonoom vertonen een natuurlijke tendens tot ordening, variatie en schoonheid. herstel ondersteunende zorg staat los van de inzet van ervaringsdeskundigen, maar: hun inzet een belangrijk instrument m.b.t. het realiseren van vraagsturing en vraaggerichtheid.

39 Om door het moeras te komen zetten we de moerasboot als hulpmiddel in. Ons Kennisnetwerk fungeert als boot De bereidheid van individuen om mee te doen hangt af Van hun vertrouwen in de netwerkopzet. Hieraan zal ook de boot zijn identiteit ontlenen. Het pad kronkelt alle kanten op om ons uiteindelijk op het droge landschap af te sturen. De verkenning van de route is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het vermogen tot afstemming en de authentieke inzet zorgt voor responsiviteit.

40 Dat het gestalte geven en leveren van gezondheidszorg in de kern bij de vraag van patiënten begint? Is er vooruitgang geboekt dat cliënten de zorg en maatschappelijk hersteltrajecten als een doolhof beleven? We merken wel dat door het Handvest van Maastricht overal nieuwe energie is losgekomen. Onze overtuiging blijft dat de patiënten als klant en gebruiker van zorg het aanbod zouden moeten aansturen.

41 We zien wel dat er allerlei bijzondere bootjes, bruggetjes en andere hulpmiddelen worden geconstrueerd om droge voeten te krijgen. Het blijft dansen op glad ijs..

42 We realiseren ons dat we met het nieuw te introduceren herstel- denken een paradigmashift op gang hebben gebracht. Én

43 Gezien vanuit het beleid van de overheid en organisaties als GGZ Nederland (visiedocument, van Herstel naar gelijkwaardig burgerschap, GGZ Nederland, 2008) en Kennisnetwerk het Zwarte Gat (Handvest van Maastricht, 2008) is een weg terug voor ons niet denkbaar!

44

van 'leren' aan 'school' en aan 'onderwijs' staat ter discussie. Leren doe je 24 uur per dag en een leven lang.

van 'leren' aan 'school' en aan 'onderwijs' staat ter discussie. Leren doe je 24 uur per dag en een leven lang. Hans F. van Aalst Jozef lm. Kok Het nieuwe leren 11 Het nieuwe leren Het nieuwe leren is een verzamelwoord voor allerlei initiatieven om leren van mensen te verbeteren en te veranderen. Velen vinden het

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz

Handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende zorg in de ggz Annemieke Hendriksen-Favier, Karla Nijnens en Sonja van Rooijen Handreiking implementatie herstelondersteunende zorg Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid wordt door steeds

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 Inhoud 1. Trainingsprogramma bijeenkomst 1 Visie op herstel (Saxion, Lectoraat GGZ 2010) 2. Trainingsprogramma bijeenkomst 2 3. Trainingsprogramma

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga

Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen. Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen Redactie: Jean Pierre Wilken en Karin Hanga Verhalen van Herstel en Participatie ervaringen en uitdagingen www.communityparticipation-hu.nl

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in?

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Auteur: Cora Brink Met dank aan: Chantal van Arensbergen, Anouk Poll, Bernadette Clemens, Annelies Kooiman, Petra van Leeuwen, Karin Sok en Hilde van Xanten Eindredactie:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie