Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand)"

Transcriptie

1 GOA Een architectuur voor authenticatie en autorisatie van burgers en bedrijven voor de overheid (een tussenstand) Kees de Jong Overheden en overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven in toenemende mate de mogelijkheid om hun diensten elektronisch af te nemen en steeds meer burgers en bedrijven maken hiervan gebruik. Ter ondersteuning hiervan zijn er door de Nederlandse overheid een drietal landelijke voorzieningen ontwikkeld te weten: DigiD, DigiD Machtigen en eherkenning. De verschillende voorzieningen zijn echter los van elkaar ontwikkeld en hoewel ze gebruik maken van dezelfde technieken en uitgangspunten werken ze allemaal net even anders. Van een eenduidige architectuur voor authenticatie en autorisatie is geen sprake. Dit is een ongewenste situatie voor gebruikers van deze voorzieningen en daarom is er een initiatief gestart om een eenduidige architectuur te ontwikkelen. Binnen het project GOA (Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie en Autorisatie) hebben architecten van de landelijke voorzieningen, ondersteund door architecten van dienstenaanbieders en marktpartijen, juristen en externe authenticatie- en autorisatie experts deze architectuur vorm gegeven. Inleiding Het palet aan partijen die gebruik maken van de elektronische dienstverlening van de overheid is heel breed en gevarieerd. Dit loopt van een burger die op een gemeentelijke website een uittreksel opvraagt uit het bevolkingsregister tot een multinational die vanuit eigen software applicaties (via system to system koppelvlakken) rapporteert aan overheidsinstanties. Authenticatie en autorisatie Voordat een overheidsdienstverlener een elektronische dienst aan een partij beschikbaar stelt wil hij twee dingen zeker weten: 1. Wie is de partij die de dienst af wil nemen (authenticatie) 2. Is deze partij bevoegd om de dienst af te nemen (autorisatie) Bij het afnemen van een dienst zijn er in principe maar twee mogelijkheden: de partij die zich authenticeert bij de dienstverlener handelt namens zichzelf en is dus zelf de belanghebbende van de dienst. de partij die zich authenticeert bij de dienstverlener zegt gemachtigd (geautoriseerd) te zijn om namens een andere partij te mogen handelen en is dus zelf geen belanghebbende. December

2 Ter ondersteuning van authenticatie en autorisatie zijn er door de Nederlandse overheid een drietal landelijke voorzieningen ontwikkeld: 1. DigiD DigiD regelt dat burgers zich digitaal kunnen identificeren bij de overheid. 2. DigiD Machtigen DigiD Machtigen regelt dat burgers andere burgers en bedrijven kunnen machtigen om namens hen bepaalde elektronisch zaken te regelen met de overheid. 3. eherkenning eherkenning is een stelsel van afspraken. Deze voorziening wordt niet gerealiseerd door de overheid maar door meerdere marktpartijen. eherkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren bij de overheid en geeft aan of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. Tevens regelt eherkenning dat bedrijven andere bedrijven kunnen machtigen om namens hen bepaalde elektronisch zaken te regelen met de overheid. Daarnaast kunnen een geselecteerd aantal Certification Service Providers (CSP s) een PKI-O certificaat (met OIN) uitgeven op basis van De Staat Der Nederlanden. Een bekend en ondertussen berucht voorbeeld hiervan is het bedrijf DigiNotar. Met een PKI-O certificaat kunnen zowel overheidspartijen als bedrijven zich in een system-to-system situatie authenticeren. Daarnaast kan het certificaat gebruikt worden voor ondertekening. Met ondertekening wordt bedoeld dat de opsteller van een bericht bekend is en dat de inhoud van dit bericht niet ongemerkt gewijzigd kan worden. De verschillende voorzieningen zijn los van elkaar ontwikkeld en hoewel ze gebruik maken van dezelfde technieken en uitgangspunten werken ze allemaal net even anders. Van een eenduidige architectuur voor authenticatie en autorisatie is geen sprake. Daar komt nog bij dat verschillende dienstenaanbieders deze voorzieningen op verschillende manieren hebben geïmplementeerd bij de inrichting van hun business processen. Voor software ontwikkelaars die software ontwikkelen die koppelen met dienstenaanbieders, betekent dit dat zij afhankelijk van de dienstenaanbieder een andere oplossing of koppeling moeten implementeren. Dit is een ongewenste situatie en daarom is er een initiatief gestart om hiervoor een eenduidige architectuur te ontwikkelen binnen een breed samenwerkingsverband van architecten van de landelijke voorzieningen, ondersteund door architecten van dienstenaanbieders en marktpartijen, juristen en externe authenticatie en autorisatie experts: het project Gemeenschappelijk Ontwerp Authenticatie en Autorisatie (GOA). Dit artikel geeft een tussenstand weer in het proces van het komen tot een definitief en breed gedragen oplossingsrichting. Frontend en backend In de architectuur van GOA wordt onderscheid gemaakt tussen een frontend en een backend. Het frontend (Human2System) kan door een willekeurige partij worden vormgegeven. Het backend (System2System) levert de gevraagde dienst en wordt altijd door een dienstenaanbieder vormgegeven. December

3 Vertrouwde en niet vertrouwde partijen Binnen GOA wordt onderscheid gemaakt tussen vertrouwde partijen en niet vertrouwde partijen. De door GOA erkende vertrouwde partijen zijn: DigiD DigiD Machtigen eherkenning Overheidsdienstaanbieders Voor een vertrouwde partij geldt: Een vertrouwde partij hoeft (in de regel) zijn bevoegdheid niet aan te tonen maar ontleent deze aan het feit dat het een vertrouwde partij is. Een verklaring afgegeven door een vertrouwde partij is een geldige verklaring. Voor een niet vertrouwde partij geldt: De identiteit wordt vastgesteld door een vertrouwde partij. Indien de handelende partij niet de belanghebbende is dan dient de handelende partij haar bevoegdheid aan te kunnen tonen met een bevoegdheidsverklaring die afgegeven is door een vertrouwde partij of door de belanghebbende. Rollen Binnen GOA wordt een aantal rollen onderkend: Handelende persoon Degene die handelingen verricht ten behoeve van het tot stand komen van een elektronische transactie met een dienstenaanbieder, als onderdeel van totstandkoming van een transactie resp. dienst. De handelende persoon kan twee rollen vervullen namelijk die van belanghebbende of die van gemachtigde. Belanghebbende Degene wiens belang rechtstreeks bij een transactie is betrokken. Gemachtigde Degene die op grond van een machtiging namens de belanghebbende transacties verricht. Verklaringen Het belangrijkste architectuurprincipe dat binnen GOA wordt gehanteerd is dat een dienstenaanbieder een dienst uitsluitend levert op basis van actuele verklaringen die hem worden aangereikt door de aanroepende partij. Deze aanroepende partij kan bijvoorbeeld de eigen webapplicatie zijn van de dienstenaanbieder, maar ook de software van een fiscaal intermediair of een multinational. In alle gevallen wordt het verlenen van toegang tot de dienst (autorisatie) beoordeeld op basis van de aangeleverde verklaringen. Elke verklaring heeft als kenmerk dat zij een bepaalde betrouwbaarheid heeft en dat zij is ondertekend en afgegeven door een bepaalde partij. Ondertekening vindt plaats met een PKI- O certificaat. Een afgegeven verklaring heeft maar een beperkte levensduur (binnen GOA zijn dat enkele tientallen seconden). De dienstenaanbieder bepaalt aan welke eisen de betrouwbaarheid, ondertekening en de levensduur van een verklaring minimaal moet voldoen om de dienst te kunnen afnemen. Deze eisen zijn per dienst op te vragen uit een dienstenregister. December

4 Binnen GOA spelen vier verklaringen een rol: 1. De business transactie 2. De identiteitsverklaring 3. De bevoegdheidsverklaring 4. De associatieverklaring 1. De business transactie De inhoud van de business transactie betreft altijd de belanghebbende en een verwijzing naar de belanghebbende is daarom altijd een onderdeel van de inhoud. De dienstenaanbieder heeft deze inhoud nodig om de dienst überhaupt uit te kunnen voeren. Een voorbeeld van een business transactie zijn de gegevens van een aangifte Inkomstenbelasting voor een bepaalde belanghebbende. De ondertekening van de business transactie kan plaats vinden door bijvoorbeeld de webapplicatie van de dienstenaanbieder waaraan de handelend persoon te kennen heeft gegeven dat hij deze transactie wil uitvoeren, de software van een fiscaal intermediair, de directeur van een onderneming met zijn eigen PKI certificaat, etc. Bij de betrouwbaarheid gaat het om de mate van betrouwbaarheid van de wilsuiting. Deze wordt gedeeltelijk bepaald door wie de business transactie ondertekent en gedeeltelijk door het proces dat gevolgd is om de wilsuiting vast te stellen. Een voorbeeld van een wilsuiting is het aanvinken van een checkbox met de tekst: ik verklaar dat deze gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Er bestaat momenteel nog geen eenduidige taxonomie om de betrouwbaarheid eenduidig te definiëren. 2. De identiteitsverklaring De identiteitsverklaring gaat altijd over de handelende partij. Immers de dienstenaanbieder moet met voldoende zekerheid kunnen vaststellen wie de dienst aanvraagt. De identiteitsverklaring speelt ook een belangrijke rol bij het vaststellen van de bevoegdheid. Wanneer namelijk de handelende partij ongelijk is aan de belanghebbende dient de handelende partij een bevoegdheidsverklaring te overleggen. Een identiteitsverklaring kan afgegeven en ondertekend zijn door de handelende partij zelf (met zijn eigen PKI-O certificaat) of door een vertrouwde partij: DigiD of eherkenning. Identiteitsverklaringen die door andere partijen zijn afgegeven of ondertekend worden niet geaccepteerd. De betrouwbaarheid van de verklaring geeft aan met welke betrouwbaarheid de identiteit is vastgesteld. Voor het vaststellen van het betrouwbaarheidsniveau wordt STORK (zie gevolgd. 3. De bevoegdheidsverklaring Indien de belanghebbende en de handelende partij niet overeenkomen, dient de handelende partij een bevoegdheidsverklaring te overleggen. De betrouwbaarheid van de bevoegdheidsverklaring wordt bepaald door de betrouwbaarheid van het proces waarmee de machtiging is vastgelegd. Een bevoegdheidsverklaring mag afgegeven en ondertekend worden door een vertrouwd machtigingenregister (DigiD Machtigen of eherkenning) of door de belanghebbende zelf. (bijvoorbeeld een multinational die een eigen online machtigingenregister heeft dat een bevoegdheidsverklaring kan afgeven conform de GOA standaard). Een machtigingenregister is zelf ook een dienstenaanbieder en zal een bevoegdheidsverklaring dus ook alleen maar afgeven op basis van de juiste verklaringen. Bij een machtiging spelen 3 partijen een rol: de gemachtigde, de vertegenwoordigde en de dienstenaanbieder. Elk van December

5 deze partijen is voor het machtigingenregister een belanghebbende die dus een bevoegdheidsverklaring mag opvragen. 4. De associatieverklaring Het doel van de associatieverklaring is om de verschillende andere verklaringen te bundelen en deze samenstelling niet meer wijzigbaar te maken. Dit voorkomt misbruik van de andere verklaringen. De associatieverklaring wordt opgesteld door de software die de verschillende verklaringen verzamelt. In de meeste gevallen zal dit de software zijn die ook het frontend implementeert, maar het kan ook een aparte herbruikbare component zijn. De ondertekening kan plaatsvinden door de dienstenaanbieder of door de handelende partij. Indien de handelende partij niet de belanghebbende is dient deze over een bevoegdheidsverklaring te beschikken. Bevoegdheidsketen Een business transactie-, identiteits- of associatieverklaring komt binnen één transactie maar één keer voor. Een bevoegdheidsverklaring kan echter meerdere keren voorkomen. Deze situatie ontstaat wanneer een bevoegdheid of machtiging gedelegeerd wordt. Bijvoorbeeld bedrijf A machtigt bedrijf B om namens haar een bepaalde aangifte te doen en Bedrijf B machtigt op haar beurt Bedrijf C om dat voor bedrijf A te doen. Er moeten dan twee machtigingen gekoppeld worden vastgelegd: die van A naar B en die van B naar C. Wanneer bedrijf C als handelende partij namens belanghebbende A optreedt, dient bedrijf C twee bevoegdheidsverklaringen te overleggen, die van A naar B en die van B naar C. GOA in de praktijk Aan de hand van een aantal generieke scenario s wordt duidelijk hoe GOA in de praktijk werkt. Scenario 1 Meneer de Bruin doet een eigen aangifte via het online portaal van een Overheidsdienstverlener. Meneer de Bruin is zowel de handelende partij als de belanghebbende. Een bevoegdheidsverklaring is dus niet nodig. Voor de authenticatie van meneer de Bruin maakt het portaal van de Overheidsdienstverlener gebruik van DigiD. Die levert de benodigde identiteitsverklaring. Het portaal zal de verschillende verklaringen samenvoegen en voorzien van een associatieverklaring aanbieden aan het backend van de Overheidsdienstverlener. Ondertekening De business transactie en de associatieverklaring zijn ondertekend door de Overheidsdienstverlener. De identiteitsverklaring is ondertekend door DigiD. Scenario 2 Meneer de Bruin doet aangifte voor zijn buurvrouw mevrouw de Wit via het online portaal van een Overheidsdienstverlener. Meneer de Bruin is de handelende partij maar niet de belanghebbende. Hij heeft dus een bevoegdheidsverklaring nodig dat hij namens mevrouw de Wit aangifte mag doen. December

6 Het verschil met scenario 1 is dat het portaal van de Overheidsdienstverlener bij DigiD Machtigen een bevoegdheidsverklaring zal opvragen voor meneer De Bruin. De machtiging die mevrouw De Wit heeft gegeven aan Meneer De Bruin, is op een eerder moment vastgelegd in DigiD Machtigen Figuur 1 Een burger handelt namens zichzelf of als gemachtigde (Scenario 1 & 2) Scenario 3 Mevrouw de Zwart medewerker van het bedrijf Vink BV doet voor Vink BV aangifte via het online portaal van een Overheidsdienstverlener. Voor de Overheidsdienstverlener is mevrouw de Zwart niet interessant. Voor de Overheidsdienstverlener is de handelende partij Vink BV. Vink BV is zowel de handelende partij als de belanghebbende. Een bevoegdheidsverklaring is dus niet nodig. Voor de authenticatie van Vink BV zal het portaal van de Overheidsdienstverlener gebruik maken van eherkening. Mevrouw de Zwart zal gebruik maken van het aan haar uitgereikte eherkenningsmiddel om aan te tonen dat zij gerechtigd is om namens Vink BV te handelen. eherkenning levert de benodigde identiteitsverklaring voor Vink BV. Het portaal zal de verschillende verklaringen samenvoegen en voorzien van een associatieverklaring aanbieden aan het backend van de Overheidsdienstverlener. December

7 Ondertekening De business transactie en de associatieverklaring zijn ondertekend door de Overheidsdienstverlener. De identiteitsverklaring is ondertekend door eherkenning. Scenario 4 Mevrouw de Zwart, medewerker van het bedrijf Vink BV doet, via het online portaal van een Overheidsdienstverlener, aangifte voor mevrouw de Wit. Vink BV is de handelende partij maar niet de belanghebbende. Vink BV heeft dus een bevoegdheidsverklaring nodig dat zij namens mevrouw de Wit aangifte mag doen. Het verschil met scenario 3 is dat het portaal van de Overheidsdienstverlener bij bij DigiD Machtigen een bevoegdheidsverklaring zal opvragen voor Vink BV. Figuur 2 Een bedrijf handelt namens zichzelf of als gemachtigde (scenario 3 & 4) Scenario 5 Mevrouw Groen, medewerkster van Koekoek NV, maakt een aangifte van Koekoek NV op in het eigen administratiepakket van Koekoek NV en verzendt deze vanuit dit pakket naar een Overheidsdienstverlener. Voor de Overheidsdienstverlener is mevrouw Groen niet interessant. Voor de Overheidsdienstverlener is de handelende partij Koekoek NV. December

8 Koekoek NV is zowel de handelende partij als de belanghebbende. Een bevoegdheidsverklaring is dus niet nodig. Het samenstellen van de business transactie en het opstellen van de identiteitsverklaring van Koekoek NV wordt uitgevoerd door het eigen administratiepakket van Koekoek NV. Het administratiepakket zal de verschillende verklaringen samenvoegen en voorzien van een associatieverklaring aanbieden aan het backend van de Overheidsdienstverlener. Ondertekening De business transactie, de identiteitsverklaring en de associatieverklaring zijn ondertekend door Koekoek NV. Scenario 6 Mevrouw Groen, medewerkster van Koekoek NV, maakt een aangifte van Duif BV op in het eigen administratiepakket van Koekoek NV en verzendt deze vanuit dit pakket naar de Overheidsdienstverlener. Koekoek NV is de handelende partij maar niet de belanghebbende. Koekoek NV heeft dus een bevoegdheidsverklaring nodig dat zij namens Duif BV aangifte mag doen. Het verschil met scenario 5 is dat het administratiepakket van Koekoek NV bij eherkenning een bevoegdheidsverklaring zal opvragen voor Koekoek NV. Een andere mogelijkheid is dat Duif BV over een eigen machtigingenregister beschikt. In dat geval kan Koekoek NV bij dit register een bevoegdheidsverklaring opvragen. December

9 Figuur 3 een bedrijf maakt gebruik van eigen software voor zichzelf en als gemachtigde (scenario 5 & 6) Scenario 7 De firma Koekoek NV heeft het eigen administratiepakket vervangen door een SaaS applicatie van de firma Wulk BV. Mevrouw Groen medewerkster van Koekoek NV maakt een aangifte van Koekoek NV op in deze SaaS applicatie en verzendt de aangifte vanuit deze applicatie naar een Overheidsdienstaanbieder Op dit moment komen er steeds meer Cloud Computing oplossingen. Een van de Cloud Computing mogelijkheden is Sofware as a Service (SaaS). Bij een echte SaaS oplossing wordt alleen het gebruik (Pay per View) van de software in rekening gebracht. Het eigenaarschap en het beheer van de software liggen bij de SaaS aanbieder. Als we er vanuit gaan dat Wulk BV alleen gebruik maakt van zijn eigen certificaat dan is voor de Overheidsdienstverlener de handelende partij de SaaS applicatie van Wulk BV. Wulk BV is echter niet de belanghebbende, dus heeft Wulk BV een bevoegdheidsverklaring van Koekoek NV nodig dat zij namens Koekoek NV de aangifte mag doen. Het samenstellen van de business transactie en het opstellen van de identiteitsverklaring van Wulk BV wordt uitgevoerd door de SaaS Applicatie van Wulk BV. De SaaS applicatie van Wulk BV zal bij eherkenning een bevoegdheidsverklaring opvragen waaruit blijkt dat zij gemachtigd is om namens Koekoek NV de aanvraag in te dienen. De SaaS applicatie zal de verschillende verklaringen samenvoegen en voorzien van een associatieverklaring aanbieden aan het backend van de Overheidsdienstverlener. December

10 Ondertekening De business transactie, de identiteitsverklaring en de associatieverklaring zijn ondertekend door Wulk BV. De bevoegdheidsverklaring is ondertekend door eherkenning. Figuur 4 Cloud computing (scenario 7) Inperken van bevoegdheden In de huidige opzet van GOA wordt geen nuancering aangebracht in de bevoegdheid die een handelende partij bezit. Een partij is bevoegd of is dit niet. In de dagelijkse praktijk is een nuancering echter regelmatig gewenst. Bijvoorbeeld Partij A mag een exportvergunning aanvragen namens Partij B, maar dan alleen voor de EU en met een maximum van euro. Het realiseren van deze bevoegdheidsbeperking wordt momenteel niet gezien als een verantwoordelijkheid van de dienstaanbieder, maar als de verantwoordelijkheid van de frontend applicatie. Het is dus aan de frontend applicatie om deze beperkingen af te dwingen. Een apart geval is een medewerker van een bedrijf die namens dit bedrijf handelt. Al eerder is vermeld dat deze voor de dienstaanbieder niet de handelende partij is. Ook voor een December

11 medewerker geldt dat eventuele beperkingen door de frontend applicatie moeten worden afgedwongen. GOA gebruiken binnen GOA DigiD, DigiD Machtigen en eherkenning zijn zelf ook dienstaanbieders en dus zullen zij net als alle andere dienstaanbieders hun diensten uitsluitend aanbieden op basis van verklaringen. Conclusie De GOA architectuur is simpel, elegant en flexibel en is op papier toepasbaar gebleken in elk tot nu toe onderkend scenario. Zelfs een nieuwe trend zoals een SaaS oplossing blijkt hierin naadloos te passen. De GOA architectuur is nu in hoofdlijnen beschreven, maar het zal nog een grote inspanning vergen om deze ook daadwerkelijk te implementeren. Deze implementatie zal moeten worden doorgevoerd terwijl de verschillende winkels open blijven. Dat vergt een complexe afstemming tussen de landelijke voorzieningen onderling en hun gebruikers. Binnen GOA wordt er van uit gegaan dat de randvoorwaarden voor het afnemen van een dienst zijn vastgelegd in een dienstencatalogus. Binnen de overheid zijn verschillende van deze dienstencatalogi aanwezig. Echter ook daarvoor geldt dat deze niet zijn ontwikkeld vanuit een eenduidige architectuur, waardoor elke dienstencatalogus zelf een architectuur heeft ontwikkeld. Om GOA effectief in te kunnen zetten zal ook op het gebied van de dienstencatalogus een gemeenschappelijke architectuur moeten worden ontwikkeld. De huidige stand van de GOA architectuur is tot stand gekomen door middel van vele discussies en door inbreng van een groot aantal mensen uit verschillende organisaties en disciplines. Met name de volgende personen hebben hieraan (in alfabetische volgorde) een belangrijke bijdrage geleverd: Vincent Jansen, Kees de Jong, Frans de Kok, Arthur van de Krabben, Hans-Rob de Reus en Paul Schlotter. December

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012 Authenticatie en autorisatie 31 mei 2012 Inhoud Wat is het Waarom belangrijk Het speelveld Waar gaan we naar toe Invulling voor Belastingdienst eid Stelsel NL Wat is het? Authenticatie: ben je, die je

Nadere informatie

CreAim. De SBR en eherkenning specialist. Frank Jonker Directeur CreAim. 2013 CreAim B.V.

CreAim. De SBR en eherkenning specialist. Frank Jonker Directeur CreAim. 2013 CreAim B.V. CreAim De SBR en eherkenning specialist Frank Jonker Directeur CreAim 2013 CreAim B.V. Wat is eherkenning/eid? Instellingsbesluit Elektronische toegangsdiensten eherkenning/eid maakt het mogelijk om online

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

Den Haag, 28 oktober 2013. Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL

Den Haag, 28 oktober 2013. Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL Den Haag, 28 oktober 2013 Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Context van het eid Stelsel NL... 3 3 Identificatie en authenticatiemiddelen... 7

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden eherkenning

Gebruiksvoorwaarden eherkenning Gebruiksvoorwaarden eherkenning Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader van het Netwerk voor eherkenning.

Nadere informatie

eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid

eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid eid Stelsel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Aanleiding eid Stelsel En ook: Kabinetsambitie Digitaal

Nadere informatie

% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

% &# / 0!( /!!!2 3 42- % 3,2!#5*! % 3! 3 6!!. 1!#74 2- !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-# !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-

Nadere informatie

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning

eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning eherkenning Douwe Lycklama Adviseur eherkenning Douwe.lycklama@ictu.nl 0655 711 150 17 november 2011 eherkenning is er Live sinds april 2010 Ruim 30000 bedrijven hebben een middel Onafgebroken in

Nadere informatie

Wat betekent dit voor de zorg?

Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Merik Seven & Melissa Obermann 26 June 2017 Aanleiding Toenemende online dienstverlening zorgt voor een groeiende behoefte aan veilige digitale toegang

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Welkom Goed om te weten: de informatie in deze presentatie mag niet hergebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rijksoverheid. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen

Nadere informatie

Whitepaper. kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven

Whitepaper. kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven Datum 24 maart 2011 Whitepaper kwartiermakersproject 10 eherkenning voor bedrijven Door: Gemnet: Arnold Talmon SIM: Rick van de Stolpe en John Cheung PinkRoccade Local Government: Stefan Vinken Gemeente

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli Ondertekendienst binnen eherkenning Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli 2015 1 Introductie ZET solutions Identity Solution Provider Z login Marktpartij

Nadere informatie

Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie 0.9)

Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie 0.9) FS 45-09-07C Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Reactie op Ontwerp op hoofdlijnen van de werking van het eid Stelsel NL d.d. 7 juni 2013 (versie

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven)

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) EINDRAPPORTAGE Cor Franke Voorzitter Achtergrond steeds meer contacten tussen overheid en bedrijven vinden langs elektronische weg

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans Rob de Reus Ontwikkeling eid in Nederland

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden eherkenning

Gebruiksvoorwaarden eherkenning Gebruiksvoorwaarden eherkenning Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten in het kader van het Netwerk voor eherkenning. Algemeen Artikel 1. Definities 1.1 Alle in deze

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Isala en e-id. Isala

Isala en e-id. Isala Isala en e-id Isala Auteur : Klaasjan Mors, Business Consultant, Isala ICT Date : 30-05-2017 - Visie Isala op authenticatie Agenda - Aanleiding onderzoek standaard authenticatie methodiek - Waarom Idensys

Nadere informatie

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid

Handleiding Communicatie eherkenning. eherkenning. dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid dé digitale sleutel voor ondernemers en de overheid INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 De Stappen... 4 2.1 Stap 1 Informatie verzamelen... 4 2.2 Stap 2 - Website inrichten volgens de richtlijnen... 4 2.2.1

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18 Introductie op het eid Stelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 18 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning

Afsprakenstelsel eherkenning Afsprakenstelsel eherkenning Gebruiksvoorwaarden Versie 1.8 1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het verlenen van diensten door Deelnemers aan Dienstverleners en Dienstafnemers in het kader

Nadere informatie

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Afsprakenstelsel ElD september 2013 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Wat zijn de feiten 2012.10.26 Publicatie Strategische verkenning EID-stelsel 2013.06.07 Publicatie Werking EID-stelsel

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans-Rob de Reus ECP Jaarcongres 2013 Ontwikkeling

Nadere informatie

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur 12 maart 2013 eherkenning, ook voor het onderwijs Introductie eherkenning Ontwikkelingen Mogelijke toepassingen in onderwijs

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Opening. Peter Benschop

Opening. Peter Benschop Opening Peter Benschop Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Welkom Kees Duijvelaar (VNG) Erik Hartjes (NVVB) Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Aanleiding, proces, stand van zaken

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa ECP.nl Hans van der Burght Agenda 1. Aanleiding: EU-verordening eidas 2. Het STORK project 3. Introductie van de crossborder use cases 4. Demo: Nederlandse burger

Nadere informatie

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is.

iemand aan wie hij/zij is, bij authenticatie wordt vastgesteld of deze persoon ook daadwerkelijk is wie die zegt dat die is. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2013-0000730734

Nadere informatie

Afsprakenstelsel eherkenning

Afsprakenstelsel eherkenning Afsprakenstelsel eherkenning Handboek huisstijl Versie 1.8a 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Handboek huisstijl... 1 1 Inleiding... 4 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 4 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID What s next @ SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Agenda Idensys BankID Relatie met onderwijs / SURFconext Oproep voor

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work

UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work Inhoud Introductie ZET solutions en UnifiedPost Ontwikkelingen binnen eherkenning eidas Identificatie op afstand (Gezichtsherkenning) 2 1 Jacob

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Eindadvies 11 november 2011 1 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van de Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven,

Nadere informatie

digitaal Incassomachtigen

digitaal Incassomachtigen digitaal Incassomachtigen Introductie Monique van der Horst Roland Thijssen Product Consultants Online Amsterdam 15 februari 2017 Agenda Wat is Incassomachtigen? Hoe werkt het? Waar staan we nu? Introductie

Nadere informatie

Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent!

Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent! Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent! Veilig online winkelen & bankieren Hackers azen op uw geld op het moment dat u met geldzaken bezig bent. De belangrijkste tips bij

Nadere informatie

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten Artikel 1. Definities...

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten Artikel 1. Definities... Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten Inhoudsopgave 1. Gebruiksvoorwaarden Elektronische Toegangsdiensten................................................. 2 1.1 Artikel 1. Definities...........................................................................

Nadere informatie

Altijd waakzaam en betrouwbaar

Altijd waakzaam en betrouwbaar Onderwerpen Authenticatie: Stand van zaken Fidesque Verificatie van een gebruiker Betrouwbaarheidsniveaus Afsprakenstelsel eherkenning Roadmap eherkenning Authenticatie: Stand van zaken YOB Authenticatie

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor Softwareleverancier en Dienstverlener Versie 3.2 Definitief Maart 2017 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef

Nadere informatie

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur,

«Naam instelling» T.a.v. het Bestuur «Adres» «huisnummer» «Postcode» «woonplaats» Geacht bestuur, Overgang van ra pportagepo rtaal e-line DNB na ar Digitaa l Loke t RapportagesOverga ng van ra pportagepo rtaal e- Line DNB naar Digitaal Loke t Rapportages DNB BriefCelik, H. (Hava) (STAT _OF IS) «Naam

Nadere informatie

Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op

Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op Notitie van eid over verwerking Forum-adviespunten Ontvangen van Hans-Rob de Reus op 27-1-2014 Het eid-stelsel wordt gepresenteerd als nationale infrastructuur. Dit roept de vraag op of en, zo ja, hoe

Nadere informatie

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in?

Aantal respondenten per keten. Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Aantal respondenten per keten Vraag 7. Voor welke keten vult u deze vragenlijst in? Klanttevredenheid prestaties organisatie Vraag 13. Hoe tevreden zijn de klanten naar uw mening over de volgende aspecten

Nadere informatie

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14 Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 14 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat

Nadere informatie

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair

Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorziening Machine-2-Machine voor de intermediair Versie 4.2 Aansluitnotitie Augustus 2016 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bancaire Infrastructurele Voorziening

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Informatie over de elektronische handtekening in combinatie met DigiD datum 24 oktober 2006 plaats Den Haag documentnr 2006/6035 versie Definitief 1.0

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening RWS BEDRIJFSINFORMATIE Elektronische handtekening Aandachtspunten, veelgestelde vragen en Tips & trucs Datum 15 april 2016 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015

Introductie iwelcome. Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Introductie iwelcome Paul Eertink product marketing lustrum e-herkenning 2015 Voorstelrondje o Naam o Functie o Bedrijf o Waar hoop je antwoord op te krijgen in deze sessie 2 iwelcome BV 2015 Confidential

Nadere informatie

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief

DigiD SSL. Versie 2.1.1. Datum 16 augustus 2010 Status Definitief DigiD SSL Versie 2.1.1 Datum 16 augustus 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.1.1 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl Pagina 2 van 9 Inhoud

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011

Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 Bijzondere Voorwaarden BAPI CERTIFICATEN (ASQQ11017) Versie 1.0 18 december 2011 De in deze KPN BAPI Bijzondere Voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Standaardisatiemogelijkheden afsprakenstelsel eherkenning. Ten behoeve van Forum Standaardisatie april 2010

Standaardisatiemogelijkheden afsprakenstelsel eherkenning. Ten behoeve van Forum Standaardisatie april 2010 Standaardisatiemogelijkheden afsprakenstelsel eherkenning Ten behoeve van Forum Standaardisatie april 2010 Auteur Projectbureau Afsprakenstelsel Versie 04 Status Concept Den Haag, 01 04 2010 2/14 Document

Nadere informatie

Maak uw software oplossingen eidas proof

Maak uw software oplossingen eidas proof Maak uw software oplossingen eidas proof Freek van Krevel & Debby van der Schuit MEZ & Logius 13 april 2017 https://youtu.be/dtjddp_8x5y Veilig online toegang in Europa met eidas # De verordening # eidas

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Hoe werkt het Koppelingsverzoek?

Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Hoe werkt het Koppelingsverzoek? Nieuwbouw, erfgenamen en niet gevonden woningen: energielabel aanvragen via de webapplicatie Het koppelingsverzoek is voor bijzondere situaties zoals erfgenamen, woningeigenaren

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Authenticatie wat is dat?

Authenticatie wat is dat? Authenticatie wat is dat? Authenticatie Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat of een gebruiker, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij de authenticatie

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Versie Datum Aanpassingen(en)

Versie Datum Aanpassingen(en) Handleiding eloket IPC Innovatie Prestatie Contract versie 4.0 (maart 2013) Documenthistorie Versie Datum Aanpassingen(en) 4.0 21 maart 2013 - Hoofdstuk Autorisatie aangevuld met stappenplan 3.1 13 juni

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie door de overheid met burgers en bedrijven.

Het veilig delen van informatie door de overheid met burgers en bedrijven. Het veilig delen van door de overheid met burgers en bedrijven. Min VWS Informatieberaad 26 juni 2017 D E N H A A G J U N I 2 0 1 7 Inhoud Leeswijzer 1 De Digitaliseringsrevolutie 1 De kaders voor het

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie