2014 Jaarverslag Bureau Erkenningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 Jaarverslag Bureau Erkenningen"

Transcriptie

1 2014 Jaarverslag Bureau Erkenningen Elke maand wordt vanuit Bureau Erkenningen een mededeling brief geschreven naar de inspecteurs. Zo n brief kent bijna een vast stramien. De brief start met de cijfermatige overzichten van afgelopen tijd en gaat dan verder in bespiegelingen of aanwijzingen. De brief wordt afgesloten met de opdracht tot het bezoeken van bijeenkomsten. In dit verslag wordt ook begonnen met de cijfers. Wat is er gebeurd? Hoeveel mensen zijn gepasseerd? Hoeveel vakbekwaamheidsbewijzen zijn uitgegeven. Daarna volgen een aantal onderwerpen die in het afgelopen jaar behandeld zijn. En als laatste wordt vooruit gekeken naar wat er in 2015 aan items te verwachten zijn. Al die cijfers, al die bespiegelingen en al dat vooruitkijken gebeurt in het besef dat Bureau Erkenningen stabiel en dynamisch tegelijk is. Stabiel in wat zij voor de vakbekwaamheidshouders mag betekenen. Dynamisch om die stabiliteit vorm te blijven geven met de permanente impulsen van overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Ede, 28 februari 2015 Antoon G. de Groot

2 CIJFERS* 1 I Bijeenkomsten in 2014 alle bijeenkomsten gewasbesch bijeenkomsten KBA bijeenkomsten Bijeenkomsten deelnemers digitale bijeenkomsten Het overgrote deel van de vakbekwaamheidshouders volgt bijeenkomsten op het niveau Bedrijfsvoeren Gewasbescherming II Examen meldingen geslaagden Mollen Woelrattenbestrijding 3073 Uitvoeren gewasbescherming (GWB A) 494 Bedrijfsvoeren gewasbescherming (GWB B) 12 Distribueren bestrijdingsmiddelen (GWB C) 120 Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven III Uitgegeven vakbekwaamheidsbewijzen UG BG BG MW KBA KBA DB +DB examen aantekening Voor overige cijfers en getalsmatige overzichten: zie bijlage 1 IV Brieven In het afgelopen jaar zijn brieven zijn verstuurd: pasjes, attenderingen V Betalingssnelheid A] Gemiddeld aantal dagen tussen de bijeenkomst en deelnamemelding: 18 B] Gemiddeld aantal dagen tussen deelnamemelding en betaling: 20 C] Gemiddeld aantal dagen tussen bijeenkomst en betaling: 38 Een deelname wordt pas geteld als studievordering, wanneer de betaling is geadministreerd. 1 De cijfers zijn in de loop van de maanden januari en februari verzameld. Daardoor geven niet alle optellingen dezelfde uitkomst. Kennisaanbieders melden deelnemers later dan twee maanden of betalen soms laat.

3 JAAR BEMERKINGEN a) Maatschappelijke thema s in kennisbijeenkomsten Mede naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer, is de aandacht voor kennisbijeenkomsten vergroot. Overheid en bedrijfsleven streven naar een permanente aandacht voor maatschappelijke thema s in de kennisbijeenkomsten. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat de actualiteit aandacht heeft in kennisbijeenkomsten, zijn aanvullend maatregelen genomen de maatschappelijke thema s voor het voetlicht te brengen. Overheid en bedrijfsleven indiceren de maatschappelijke thema s en hebben verwijzingen gemaakt naar bronmaterialen. Bij de beoordeling van de opzet van kennisbijeenkomsten wordt nagegaan in welke vorm de maatschappelijke thema s aandacht krijgen. b) Werk- en bedrijfservaringen in kennisbijeenkomsten Samen met de maatschappelijke thema s wordt een nadrukkelijke weg ingeslagen om werk- en bedrijfservaringen van deelnemers beter aan bod te laten komen. Kennis, ook van geintegreerde gewasbescherming, is voor handen. De uitdaging is deze kennis toepasbaar te laten worden in de dagelijkse werk- en bedrijfskeuzes. c) Kennisbijeenkomsten en examens Knaagdierbeheersing. Het Ministerie van I&M heeft besloten het gebruik van rodenticiden te beperken. Wanneer agrariërs rodenticiden willen gebruiken moeten zijn aantoonbaar geschoold zijn. Houders van een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming voldoen bij het volgen van een kennisbijeenkomst knaagdierbeheersing. Zonder vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming dient een examen knaagdierbeheersing afgelegd te worden. Bureau Erkenningen heeft het project opgezet en uitgevoerd om de kennisbijeenkomsten en examens te ontwikkelen. In samenspel tussen brancheorganisaties, CITO, Ontwikkelcentrum en docenten zijn lesmateriaal en digitale toetsen opgesteld. De financiering is rondgekomen met een eenmalige subsidie van het Ministerie van I&M en een investering vanuit het Ontwikkelfonds Cursuscoordinatoren. De regels voor het toepassen van rodenticiden op agrarische bedrijven gaan in op 1 juli De verwachting is dat de wettelijke verplichting voor scholing knaagdierbeheersing, ook zijn plaats krijgt in de nieuwe Herziene Kwalificatie Structuur. d) Docenten Knaagdierbeheersing Gedurende het jaar zijn 89 docenten (AOC en niet AOC) nageschoold om kennisbijeenkomsten knaagdierbeheersing te mogen geven. De docenten worden aangesloten op de nieuwsbrief van het KAD (=Kenniscentrum Dierplagen te Wageningen). De komende jaren zal een jaarlijkse scholingsdag worden geïntroduceerd.

4 e) Verbinding toetsplaza.nl X erkenningen.nl De examens Knaagdierbeheersing zijn ondergebracht op Toetsplaza. Er is een digitale verbinding gebouwd tussen Erkenningen en Toetsplaza. Hiermee worden examens gepland, deelnemers aangemeld, wachtwoorden gegenereerd en examenresultaten aan de scholen meegedeeld. Het maken van het examen en het registreren van geslaagden zijn afzonderlijke activiteiten van resp. Toetsplaza en Erkenningen f) Beeldenbank Gewasbescherming De gezamenlijke AOC s hebben de Beeldenbank Gewasbescherming opgericht. De beeldenbank wordt zeer gewaardeerd als digitaal lesmateriaal binnen de AOC s. Het bezoek is goed. Nu de structurele subsidies gaan stoppen is een alternatief financieringssleutel bedacht. Per examen gewasbescherming en knaagdierbeheersing dragen de scholen 2,50 bij aan de beeldenbank. Bureau Erkenningen verzorgt de administratieve uitwerking. Bij gelegenheid van het 3 e lustrum van Bureau Erkenningen is een app (Android en Apple) ontwikkeld om de beeldenbank ook in de telefoon mee te dragen. g) Uiterlijk vakbekwaamheidsbewijzen Op de vakbekwaamheidsbewijzen staat het gratis informatienummer van het Ministerie van EZ vermeld. Bezuinigingen hebben dit nummer buiten gebruik gesteld. De voorraad aan vakbekwaamheidsbewijzen in 2014 opgemaakt en vanaf heden voorzien met het betaal informatienummer. h) Digitale vakbekwaamheidsbewijzen Gedurende het jaar is verder gedacht, overlegd, gewikt, gewogen, belangen geïnventariseerd en zijn voorstellen ontwikkeld om te komen tot een digitaal vakbekwaamheidsbewijs. De diversiteit aan vakbekwaamheidsgebruikers maakt grote digitale stappen niet wenselijk. Wel zal vanaf 2015 een digitaal vakbekwaamheidsbewijs (app) gaan bestaan naast het huidige plastic pasje. i) Melden van geslaagden Tot aan de zomer van 2014 werden geslaagde cursisten van een certificeerbare eenheid gewasbescherming digitaal gemeld aan Bureau Erkenningen. Vanwege aangepaste wet- en regelgeving moet sindsdien ook een digitaal kopie van het certificaat worden meegestuurd. Bureau Erkenningen en de AOC s moesten op deze verfijnde werkwijze inspelen. Inmiddels in de benodigde software aangepast en is op de scholen de werkwijze bijgesteld. j) Veiligheidsinstructies Voor alle handelingen met professionele gewasbeschermingsmiddelen is een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een aantal, specifiek genoemde handelingen mogen met een eenvoudige instructie volstaan. De instructies dienen goedgekeurd te zijn door Bureau Erkenningen. Momenteel bestaan er 25 instructies voor de 13 genoemde handelingen. Voor twee handelingen is nog nimmer een instructie aangevraagd.

5 k) Vakbekwaamheidsbewijs voor adviseurs Met bedrijfsleven en HAO is een voorstel ontwikkeld om invulling te geven aan een vakbekwaamheidsbewijs voor adviseurs. Deze politieke wens is nu ingevuld en wordt in 2015 gerealiseerd. Bureau Erkenningen zal deze HBO scholingen beoordelen en administreren. Dit vakbekwaamheidsbewijs is een uitbreiding van bestaande bewijzen en wordt verplicht voor ieder die beroepsmatig adviezen verstrekt aangaande het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. l) Automatisering Vrijwel vanaf de start van Bureau Erkenningen is voor de automatisering samengewerkt met Prolific te Wageningen. Eind 2014 werd bekend dat het bedrijf niet meer in stand kon blijven. De oorspronkelijke denkers zijn allen hun eigen weg gevolgd. De laatste jaren werd al binnen Prolific verband samengewerkt met een vaste ingehuurde medewerker. Voor onderhoud en aanpassingen is nu een nieuw contract gesloten met FocusWider, het bedrijf van de eertijds vast ingehuurde medewerker. m) Aansturingsprotocol In opdracht van het ministerie van Economische Zaken geeft Bureau Erkenningen de vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming uit. De verantwoordelijkheden, taken en verantwoording van Bureau Erkenningen zijn geregeld in het Aansturingsarrangement. Hierin hebben het ministerie van EZ en het bureau AOC Raad de diverse afspraken vastgelegd. Het laatste Aansturingsarrangement liep tot aan 1 oktober Met gezamenlijke instemming is besloten het voorbije arrangement voort te zetten tot een nieuw arrangement is gesloten. Gedurende 2014 een bijgesteld arrangement opgesteld. Hierbij is een extra overleg gecreëerd om een direct overleg in te stellen tussen EZ directie PAV 2 en AOCRaad/Bureau Erkenningen. Doel hiervan is mogelijkheden en belangen regulier, direct aan elkaar kenbaar te maken. In 2015 zal het arrangement ondertekend worden. 2 Directie PAV staat voor Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

6 VOORUITZICHTEN I vakbekwaamheidsbewijs voor adviseurs In de serie vakbekwaamheidsbewijzen die vanaf 1996 zijn gaan bestaan, wordt er in 2015 een toegevoegd. Het vakbekwaamheidsbewijs voor adviseurs. In het voorjaar zal de besluitvorming definitief moeten worden. Daarna kan Bureau Erkenningen aan de slag om de aanmaak en uitgifte mogelijk te maken. Ten behoeve van dit vakbekwaamheidsbewijs zullen ingrijpende aanpassingen gemaakt moeten worden. Het moet mogelijk worden op basis van te overleggen documenten een bewijs aan te vragen en er moeten nieuwe thema s en competenties worden ingericht. De vraag zal zijn of de bestaande structuur hier wel voldoende ruimte voor biedt. II digitaliseren vakbekwaamheidsbewijs Ook zal in 2015 verder gewerkt worden aan het digitaliseren van het vakbekwaamheidsbewijs. Het ideaalbeeld bestaat. De telefoon als drager van de gegevens van het vakbekwaamheidsbewijs. Hoe en in welke vorm dit gerealiseerd kan worden is nog open. Naar aanleiding van de voorverkenningen zullen we eerst een app ontwikkelen naast het bestaande pasje. Daarmee verwachten we de vraag en daarmee de acceptatie, naar verdere digitaliseringen te vergroten. III KBA Regelgeving omtrent gebruik van rodenticiden wordt aangescherpt. Hiermee zal het lesmateriaal en de examens KBA moeten worden aangepast. IV Scholing In het najaar van 2015 zal een scholing worden georganiseerd voor de docenten KBA. Bureau Erkenningen gaat deze scholingen verplicht stellen. Vakinhoudelijk en didactisch is ook voor docenten het leren van elkaar noodzaak.

7 a) Deelnemers in 2014 Bijlage 1 b) Leeftijdsverdeling per Geldig vakbekwaamheidsbewijs per leeftijdsklasse Huidige leeftijd 1 - Uitvoeren Gewasbescher ming 2 Bedrijfs voeren Gewas bescherming 3 Bedrijfs voeren + Dis tribueren 5 Distribueren Bestrijdings middelen 4 - Mollen en woelratten 17 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m c) Bijeenkomsten verdeeld naar competentie en thema Veiligheid Teelt THEMA &Techniek Transport & Opslag KnaagdierBeheersing op het Agrarisch bedrijf COMPETENTIE Uitvoeren 200 Bedrijfsvoeren Bedrijfsvoeren Distribueren Distribueren 8 Knaagdier B A 465

8 d) Deelnames verdeeld naar competentie en thema Veiligheid Teelt THEMA &Techniek Transport & Opslag COMPETENTIE Uitvoeren 3615 Bedrijfsvoeren Bedrijfsvoeren KnaagdierBeheersing op het Agrarisch bedrijf + Distribueren Distribueren 133 Knaagdier B A 8373 e) Verdeling competentie deelnemers naar niveau bijeenkomst* Gevolgde bijeenkomsten per competentie LICENTIE UG BG B+D DIS KBA Totaal 1. UG % 71% 7% 15% 2. BG % 72% 5% 18% 3. B+D % 55% 16% 7% 18% 4. DIS % 38% 38% 10% *leesdiagonaal: Het overgrote deel van de vakbekwaamheidshouders volgt bijeenkomsten op het niveau Bedrijfsvoeren Gewasbescherming Betalingssnelheid A] Gemiddeld aantal dagen tussen de bijeenkomst en deelnamemelding: 18 B] Gemiddeld aantal dagen tussen deelnamemelding en betaling: 20 C] Gemiddeld aantal dagen tussen bijeenkomst en betaling: 38 A2] Variatie in A: van 0 tot 212 B2] Variatie in B: van 0 tot 330 C2] Variatie in C: van 0 tot 352 f) Examen meldingen geslaagden Mollen Woelrattenbestrijding 3073 Uitvoeren gewasbescherming (GWB A) 494 Bedrijfsvoeren gewasbescherming (GWB B) 12 Distribueren bestrijdingsmiddelen (GWB C) 120 Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven

9 g) Verstuurde brieven en pasjes A A B C E Pasjes + voorloop gwb + brief DATUM GeBrNm Wachtw brieven KBA KBA Attenderingen Totaal jaar g) Samenvatting waarnemingen inspecteurs Bureau Erkenningen april 2014 tot oktober , 10 =uitstekend 8, 7= goed 6, 5= voldoende 4, 3 = matig 2, 1= slecht Aantal waarnemingen in categorien Percentage in categorien vorige keren % apr okt apr okt apr okt dec apr okt apr okt mrt okt-07 gemiddelde incl. huidige periode 604 bijeenkomsten 124 digitale bijeenkomsten 480 ontmoetings bijeenkomsten 63 waarnemingen 10% waarnemingen/bijeenkomsten geen aanboden ingetrokken

10 natio h) Nationaliteitenverdeling Jaar: 2014 UG BG DB BG +DB MW KBA UG + KBA BG + KBA BG +DB +KBA Belgische Burger van de Bondsrepubliek Duitsland Brits burger 5 5 Brits onderdaan 1 1 Franse 1 1 Hongaarse 1 1 Ierse 1 1 Italiaanse 2 2 Letse 4 4 Nederlandse Poolse Portugese 1 1 Albanese 1 1 Burger van Bosnië- Herzegovina 1 1 Turkse Boliviaanse 1 1 Colombiaanse 2 2 Canadese Egyptische 1 1 Marokkaanse 1 1 Zuidafrikaanse Iraakse 1 1 Australische 2 2 Onbekend

11 Bijlage 2 Bestaande veiligheidsinstructies Aantal Code Titel 2 Vi01 zaadcoatingsmachine 1 Vi02 Laboratoriumtoepassing 7 Vi03 verwijderen aardappelopslag met glyfosaat 5 Vi04 ziekzoeken 3 Vi05 glyfosaat handapparatuur 1 Vi06 glyfosaat met slangen via spuittank 1 Vi07 stobbebehandeling 1 Vi08 Indolylboterzuur 1 Vi10 Stammen met kwartszand 2 Vi12 poederdoseerapparatuur met pencycuron 1 Vi13 fytodrip machine Totaal: 25

12 Leden Toekenningscie Bureau Erkenningen Mw. Hetty Crooijmans boomteelt Dhr Wim Claessen loonwerk Dhr. Thomas Reitsma transport&opslag Dhr. Cees Stoop bollenteelt Mw. Martine van Ijzendoorn EZ NVWA *Dhr. Dio Naaktgeboren I&M CPMV *Dhr. Nico Vonk I&M - EVM Bijlage 3 *wisselen per jaar Deskundigen ingeschakeld bij activiteiten Bureau Erkenningen: Beoordelaars: Dhr. Gerrit Schott Dhr. Peter van t Rood Dhr. Johan Simmelink veehouderij, open teelten open teelten, etc. veiligheidsinstructies, knaagdierbeheersing Inspecteurs Dhr. Jan Rozendaal Dhr. Kees Bartels Dhr. Bert van Sonsbeek Dhr. Douwe Ettema Dhr. Peter van t Rood Dhr Henk Greven midden en west zuid en oost zuid en midden midden noord en oost noord

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014

Minder regels, meer service. Evaluatie van het project 2010-2014. Januari 2014 Minder regels, meer service Evaluatie van het project 2010-2014 Januari 2014 1 1. Inleiding Voor u ligt de evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014. Het terugdringen van regelgeving

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht Samen aan de LAT voor beter toezicht Overdrachtsdocument LAT RB december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Terugblik 3 Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) 4 Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 4 Landelijke

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK

VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK 22 juli 2014 Frank Maas André Oostdijk Tanja Verheij Thomas Wesselink VEILIG MISSTANDEN MELDEN OP HET WERK Evaluatie Onderzoeksraad Integriteit en Adviespunt Klokkenluiders, evenals 'Besluit Melden Vermoeden

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarrapportage Bodem+ 2011

Jaarrapportage Bodem+ 2011 Jaarrapportage Bodem+ 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten Bodem+ 2011 4 2.1 Belangrijke mijlpalen 4 2.2 Nieuwe samenwerking en thema s in 2011 5 2.3 Afronding projecten en taken in 2011 6 3 Klanttevredenheid(onderzoek)

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen

Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen Nationaal plan Bestrijdingsmiddelen Reactie op het Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 juli 2012. Inleiding Chemische bestrijdingsmiddelen zijn

Nadere informatie