RMC jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC jaarverslag 2013-2014"

Transcriptie

1 RMC jaarverslag RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten jaar

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding De RMC functie in de regio Vallei Algemeen De organisatiestructuur en formatieomvang van het RMC Inhoudelijke en financiële verantwoording Aparte jaarverslagen Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC Aantallen en resultaten Aantallen Kenmerken van de gemelde voortijdig jongeren De begeleiding vanuit het RMC De uitstroom De inzet van de BBL coach Samenwerking in de regio en analyse DUO lijsten Overleggen in de regio Regionale administratie Uitvoering van het VSV-Convenant Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON...14

3

4 1. Samenvatting Het RMC heeft het afgelopen schooljaar ( ) 928 meldingen gekregen. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Het ging om 467 voortijdig schoolverlaters, 285 verzuimmeldingen en 176 preventieve meldingen. Het aantal gemelde voortijdig schoolverlaters is nagenoeg hetzelfde aantal als vorig jaar, maar in het type verzuimmeldingen is een verschuiving te zien. Er zijn meer DUO meldingen geweest en minder preventieve meldingen. Het grootste deel van de jongeren waarvan we een verzuim- of preventieve melding hebben gekregen, hebben we op school kunnen houden (92%). De rest is uiteindelijk alsnog voortijdig schoolverlater geworden. Van de gemelde voortijdig schoolverlaters (467) is 30% teruggegaan naar een opleiding of eventueel gecombineerd met werk. Dit percentage is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Toen schommelde dat steeds rond de 25%. Het aandeel jongeren dat aan het werk gaat is iets onder de 40% en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bijna een kwart heeft een andere uitstroom: een traject elders, heeft een uitkering of is verhuisd. Tot slot wil 9% helemaal geen bemiddeling of heeft het contact niets opgeleverd. Het RMC heeft geen sanctiemogelijkheid. Uiteraard stimuleert en helpt het RMC jongeren om een opleiding te zoeken of, als dat meer past, werk of een andere vorm van dagbesteding, maar de begeleiding heeft geen verplichtend karakter. In 2014 is bestuurlijk met 5 regiogemeenten besloten om de Leerplicht- en RMC administratie te regionaliseren. Het doel is om professionals meer tijd te geven om jongeren te begeleiden en een betere uitwisseling van gegevens plaats te laten vinden. In 2015 moet deze gezamenlijke administratie vorm krijgen. Titel blz. 3

5 2. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het RMC van de subregio Vallei over het schooljaar Doel van het RMC is om jongeren die gemeld worden of zich melden zo goed mogelijk te begeleiden richting een opleiding waar een startkwalificatie behaald kan worden. Als dat niet haalbaar is, is werk, liefst in combinatie met een opleiding, de meest gewenste optie. Maar er zijn ook jongeren die aan het werk gaan zonder een opleiding te volgen of waarvoor een ander traject de beste optie is. We maken in de beschrijving van de resultaten sinds enkele schooljaren onderscheid tussen drie groepen jongeren: voortijdig schoolverlaters, verzuimers 18+ gemeld via DUO, en preventieve meldingen. Het is goed om te weten dat het RMC jaarverslag gaat over de meldingen van uitval en verzuim die het RMC krijgt gedurende het schooljaar. De meldingen komen binnen via DUO 1 en preventief in gesprekken / overleggen met instanties. In de regio is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor het registreren van verzuim en voortijdig schoolverlaten en dat zij vervolgens doormelden aan het RMC. In 2014 hebben 5 gemeenten in de RMC regio Vallei besloten om de Leerplicht- en RMCadministratie te regionaliseren. In 2015 krijgt dit verder vorm. Net als elk verslagjaar geldt dat een deel van de jongeren waarover we schrijven al uitviel in het jaar ervoor ( ). Veel jongeren worden namelijk aan het einde van een schooljaar uitgeschreven, in juni of juli. Deze meldingen gaan via DUO naar de gemeente waar een jongere woonachtig is en worden vervolgens doorgemeld aan het RMC. Vaak zijn deze jongeren pas in augustus of september in beeld (als het nieuwe schooljaar begonnen is) en wordt het benaderen en eventueel begeleiden dan pas gestart. Ook al gaat het verslag dus over de werkzaamheden van het RMC in schooljaar , een deel van de jongeren is een schooljaar eerder (eind schooljaar ) al voortijdig schoolverlater geworden. Overigens is het zo dat veel voortijdig schoolverlaters, al dan niet met behulp van het RMC, weer terechtkomen in een opleiding, werk vinden of een combinatie van beide. Voor slechts een beperkt deel is de problematiek zo groot, dat meer (en langduriger) hulp nodig is. Daarin opereert het RMC niet alleen; hulp van andere partijen is hard nodig. 1 DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs, een onderdeel van het Ministerie van OCW. blz. 4

6 3. De RMC functie in de regio Vallei 3.1. Algemeen RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Er zijn in Nederland 39 RMC s. De regio Vallei is onderdeel van de RMC regio Eem en Vallei. Het RMC in de regio Vallei werkt voor de gemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Het RMC richt zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Eerste doel van het RMC is voortijdig schoolverlaters te ondersteunen bij het vinden van een passende opleiding, zodat zij hun startkwalificatie kunnen behalen. Is school nog geen optie of niet meer, dan wordt samen met de jongere bekeken wat nodig om de kans op een (duurzame) plek op de arbeidsmarkt te vergroten. Volgens de RMC wet (2001) heeft het RMC de volgende taken: het organiseren en coördineren van de melding van voortijdig schoolverlaters; het registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters; het maken van afspraken met onderwijsinstellingen, gemeenten en andere instanties gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdige schooluitval; het tot stand brengen van een regionaal netwerk van deze instellingen; het coördineren van de preventie en bestrijding van voortijdige schooluitval De organisatiestructuur en formatieomvang van het RMC RMC regiobestuur Het RMC in de regio Vallei bestaat uit een bestuur van portefeuillehouders van de zes regiogemeenten. Het RMC regiobestuur is vanuit de eigen B&W s gemandateerd tot het vaststellen van jaarverslagen, beleidsplannen en begrotingen voor zover het regionale activiteiten betreft. Het betreft beslissingen die vallen binnen de RMCregeling en binnen het regionaal beschikbare RMC-budget. Sinds najaar 2008 valt ook de uitvoering van de Kwalificatieplicht onder regie van het RMC bestuur. Het bestuur komt doorgaans tweemaal per jaar bijeen. Beleidsmedewerkers RMC De zes regiogemeenten zijn vertegenwoordigd door beleidsmedewerkers RMC. Zij bereiden samen met de RMC regiocoördinator het bestuurlijke overleg met de portefeuillehouders voor. Er is een geintergreerd regionaal overleg met Leerplichtambtenaren en RMC beleidsmedewerkers dat vier keer per jaar bijeen komt. RMC regiocoördinator De RMC regiocoördinator (0,4 fte) houdt zich naast de beleidsvoorbereiding en voorbereiding van de bestuurlijke overleggen vooral bezig met de voortgang van het ingezette beleid, vertaalt landelijke ontwikkelingen in regionaal beleid, heeft de aantallen voortijdig schooverlaters van de regio in beeld, zorgt voor financiële verantwoording van de uitgaven en is aanspreekpunt voor derden. RMC consulenten Voor de regio werken twee RMC consulenten (1,8 fte). Zij benaderen de voortijdig schoolverlaters die bij het RMC gemeld worden en informeren, adviseren en begeleiden hen naar een opleiding, werk (in combinatie met een opleiding) of een ander traject. Eerste doel daarbij is het behalen van een startkwalificatie. Tevens maken zij deel uit van diverse overlegvormen in de regio waarin jongeren worden besproken. Voor 2014 en 2015 is voor 2 dagen in de week een BBL coach aangesteld. In paragraaf 4.5 is meer te lezen over zijn werkzaamheden. Titel blz. 5

7 Leerplichtambtenaren MBO Er werken voor de regio 2 leerplichtambtenaren MBO (1,8 fte). Zij houden zich bezig met het verzuim en dreigende uitval van jongeren van 16- en 17-jaar in het MBO. Administratieve ondersteuning Voor de verwerking van de gegevens en het aanschrijven van jongeren worden de leerplichtambtenaren MBO en de RMC consulenten ondersteund door een administratief medewerker voor respectievelijk 0,3 en 0,4 fte Inhoudelijke en financiële verantwoording Het RMC jaarverslag wordt na vaststelling door het RMC bestuur, op de website van het RMC gezet, Het verslag gaat bovendien ter informatie naar de gemeenteraden van de regiogemeenten. De uitvoering van de RMC en de Kwalificatieplicht wordt met de jaarlijks te ontvangen RMC rijksbijdrage gefinancierd. De jaarrekening over kalenderjaar 2013 is vóór 1 april 2014 verantwoord bij de gemeente Amersfoort, contactgemeente van de RMC regio Eem en Vallei. De jaarrekening over 2014 ligt eind maart 2015 voor bij het RMCbestuur ter vaststelling. Daarnaast moet het RMC jaarlijks vóór 1 december een RMC effectrapportage bij het Ministerie van OCW indienen (volgens een vaststaand format). In de effectrapportage moet worden aangegeven hoeveel verzuimers en voortijdig schoolverlaters in beeld zijn geweest bij het RMC, welke begeleiding heeft plaatsgevonden en wat de resultaten van de beleiding zijn geweest. Gegevens die ook terugkomen in het RMC jaarverslag Aparte jaarverslagen Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC Volgens de Leerplichtwet moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vóór 1 oktober verslag uitbrengen over het gevoerde leerplichtbeleid. Omdat de uitvoering van de Kwalificatieplicht valt onder de Leerplichtwet worden de verzuimgegevens van 16- en 17-jarigen in het MBO na afloop van het schooljaar al doorgegeven aan de afzonderlijke gemeenten. Elke gemeente kan de verzuimgegevens vervolgens opnemen in het eigen jaarverslag Leerplicht zodat vaststelling voor 1 oktober kan plaats vinden in de gemeenteraad. Separaat worden twee regionaal ingestoken jaarverslagen gemaakt. Een over de uitvoering van de Kwalificatieplicht en een over de uitvoering van het RMC. Met deze jaarverslagen profileren we ons op dit onderwerp als één regio. Beide jaarverslagen vormen vervolgens de inhoudelijke verantwoording voor de jaarlijkse accountantscontrole die voor 1 april afgerond moet zijn. Met de regionalisering van de administratie Leerplicht en RMC vanaf 1 augustus 2015 is het een optie om de afzonderlijke jaarverslagen en de jaarverslagen Kwalificatieplicht en RMC te integreren. Een bestuurlijk besluit hieromtrent volgt in blz. 6

8 4. Aantallen en resultaten 4.1. Aantallen Zoals eerder genoemd maken we bij het beschrijven van de aantallen en resultaten onderscheid tussen drie groepen: voortijdig schoolverlaters, verzuimers 18+ gemeld via DUO en preventieve meldingen. In het schooljaar zijn er bij het RMC in totaal 928 meldingen binnengekomen, 9% meer dan vorig jaar (toen 853). Daarvan ging het om: voortijdig schoolverlaters, DUO verzuimmeldingen en preventieve meldingen. Een preventieve melding is een melding van verzuim minder dan de wettelijke termijn van 16 uur. Dit kan een melding zijn uit bijvoorbeeld een overlegmoment met partners. Soms maakt een school zich zorgen over een leerling, zonder dat direct verzuim of (dreigende) uitval aan de orde is. Er is behoefte aan advies van het RMC. Net als vorig jaar is er ook nu weer een stijging van het totale aantal meldingen, maar in het type meldingen is een verschuiving te zien. Er is nagenoeg hetzelfde aantal voortijdig schoolverlaters gemeld (464 vorig jaar), er zijn meer DUO meldingen van verzuim opgepakt (173 vorig jaar) en juist minder preventieve meldingen (216 vorig jaar) gedaan. In de tabellen focussen we ons vooral op de voortijdig schoolverlaters omdat dit de primaire taak van het RMC is. In de eerste tabel is de verdeling van het aantal voortijdig schoolverlaters naar gemeente in de subregio weergegeven. Tabel 1: Aantal aangemelde voortijdig schoolverlaters naar regiogemeente Gemeente Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal De aantallen en verhoudingen zijn vergelijkbaar met vorig jaar. In tabel 2 zijn de verzuimmeldingen en preventieve meldingen opgenomen. Titel blz. 7

9 Tabel 2: Aantal verzuimmeldingen en aantal preventieve meldingen naar regiogemeente over 2 schooljaren. Gemeente Aantal verzuimmeldingen Aantal verzuimmeldingen Aantal prev. meldingen Aantal prev. meldingen Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal Het aantal DUO verzuimmeldingen is ten opzichte van het jaar ervoor flink gestegen, het aantal preventieve meldingen gedaald. De reden dat er meer DUO verzuimmeldingen zijn opgepakt ligt in het feit dat het RMC het oppakken van DUO verzuimmeldingen als een belangrijke taak ziet in het voorkomen van voortijdige schooluitval. Met het vroegtijdig ingrijpen wordt VSV voorkomen. Van de 285 verzuimmeldingen zijn er uiteindelijk 29 alsnog voortijdig schoolverlater geworden (=10%). Vorig jaar was dat iets meer (12%). Van de 176 preventieve meldingen zijn er 5 voortijdig schoolverlater geworden (=3%) tegen 10% het jaar ervoor. De verzuimers en preventieve meldingen die voortijdig schoolverlater zijn geworden, komen in de aantallen dus twee keer voor, een keer als verzuimer/preventief gemelde en een keer als voortijdig schoolverlater Kenmerken van de gemelde voortijdig jongeren Geslacht en leeftijd De afgelopen jaren laat de verdeling naar geslacht en leeftijd dezelfde aantallen zien. Zes op tien uitvallers is man, vier op de tien is vrouw. Voor de verzuimmeldingen en preventieve meldingen is een zelfde verdeling te zien. Vier procent van de uitvallers is 17 jaar op het moment van aanmelding. Zij zijn via leerplicht vlak voor hun achttiende verjaardag aangemeld bij het RMC. Het grootste deel van de groep is 18 jaar (44%). Ruim een kwart (23%) is 19 jaar. De overige 29% is 20 jaar of ouder. Deze verdeling komt overeen met het jaar ervoor. Het aantal 17-jarigen onder de verzuimmeldingen en preventieve meldingen is klein (respectievelijk 3% en 5%). De RMC consulenten worden af en toe door de collega s van leerplicht en kwalificatieplicht ingeschakeld voor advies. blz. 8

10 Soort onderwijs en niveau Van de 467 gemelde voortijdig schoolverlaters is van bijna alle jongeren bekend uit welk soort onderwijs en niveau ze zijn uitgestroomd. Tabel 3: Uit welk type onderwijs stromen gemelde voortijdig schoolverlaters uit? Soort onderwijs Aantal in % Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) BOL 2 niveau 1 40 BOL niveau BOL niveau 3 81 BOL niveau subtotaal BBL 3 niveau 1 5 BBL niveau 2 40 BBL niveau 3 11 BBL niveau 4 4 subtotaal Voortgezet onderwijs (VO) VWO 3 HAVO bovenbouw 20 VMBO bovenbouw 23 Praktijkonderwijs 5 Voortgezet Speciaal Onderwijs 5 Onbekend 1 subtotaal Totaal Over schooljaar kwam driekwart van de gemelde voortijdig schoolverlaters van een BOL opleiding. Dertien procent is gestopt tijdens een BBL opleiding. Deze percentages wijken niet veel af van de jaren ervoor. BBL uitvallers zijn veelal jongeren die 18 zijn geworden en fulltime aan het werk willen, maar ook jongeren die hun baan hebben verloren of geen werk/stageplek kunnen vinden. Sinds januari 2014 is voor de RMC regio een BBL coach aangesteld die specifiek met deze doelgroep aan de slag gaat. Doel is om zoveel mogelijk jongeren aan het werk in combinatie met een opleiding te krijgen. In paragraaf 4.5 staat beschreven wat zijn acties zijn geweest in Als we de gemelde voortijdig schoolverlaters uitsplitsen naar het niveau waarop ze een opleiding volgden kunnen we zeggen dat 51% van de jongeren een opleiding volgde boven startkwalificatieniveau (MBO niveau 3 of 4 of HAVO of VWO) op het moment van uitval; daarin zien we een stijging in vergelijking met vorig jaar (toen 44%). De rest zat op of onder het startkwalificatieniveau toen ze uitvielen. Van de 285 verzuimmeldingen en 176 preventieve meldingen komen net als vorig jaar verreweg de meeste leerlingen van BOL-opleidingen (respectievelijk 86% en 81%). BBL opleidingen blijven achter met melden. Verzuim is hier echter ook lastiger te controleren. Deze jongeren worden een groot deel van de week onttrokken aan het zicht van de school. Het hangt van de werkgever af of jongeren die verzuimen worden gemeld bij de school om vervolgens doorgemeld te worden aan het verzuimloket. 2 BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Deelnemers volgen dagonderwijs en lopen daarnaast stage gedurende de opleiding. 3 BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Deelnemers hebben een (leer-) baan of stage en volgen 1 dag in de week onderwijs. Titel blz. 9

11 De redenen van uitval zijn heel divers. Verkeerde opleidingskeuze (leer- of motivatieproblemen), persoonlijke problemen/omstandigheden/psychiatrische problemen of de wil om te gaan werken / geld te verdienen zijn de belangrijkste redenen om voortijdig te stoppen met een opleiding. Steeds vaker is overigens sprake van meerdere redenen om te stoppen met school, bijvoorbeeld motivatieproblemen, financiële problemen en de wil om te gaan werken De begeleiding vanuit het RMC In onderstaande tabel laten we zien hoe intensief de begeleiding van voortijdig schoolverlaters is geweest. Tabel 4: Soort begeleiding aan voortijdig schoolverlaters Acties van het RMC Aantal % Aantal % in in Telefonisch contact, telefonische advisering en informatie toegestuurd Kortdurende begeleiding (max. 2 gesprekken) Intensieve begeleiding (max. 4 gesprekken) Zeer intensieve begeleiding (meer dan gesprekken en diagnostisch onderzoek) Administratief (geen prioriteit aan gegeven) Geen direct contact met jongere, wel met derden Poging tot contact niet gelukt 1 - Totaal In zijn 149 voortijdig schoolverlaters persoonlijk begeleid 4 om ze verder te helpen. Dit is 32% van het totale aantal gemelde voortijdig schoolverlaters. Dit is een paar procent minder dan vorig jaar (36%). Met de jongeren die persoonlijk begeleid zijn, is op verschillende manieren contact geweest gedurende de begeleiding: huisbezoeken, gesprekken op school, via en per telefoon. Het RMC heeft ook verzuimers en preventief gemelde jongeren begeleid. Van de 285 zijn er 136 persoonlijk begeleid (=48%), waarvan de meeste kortdurend. Van de 176 preventief gemelde jongeren zijn er 124 persoonlijk begeleid (=70%), waarvan bijna allemaal kortdurend. 4 hier vallen onder: kortdurende begeleiding (max. 2 gesprekken), intensieve begeleiding (2 tot 4 gesprekken) en zeer intensieve begeleiding (meer dan 4 gesprekken). blz. 10

12 4.4. De uitstroom In onderstaande tabel is aangegeven wat de uitstroom van jongeren is die bij het RMC gemeld zijn. We hebben de gegevens van vorig jaar erbij gezet ter vergelijking. Tabel 5: De uitstroom van voortijdig schoolverlaters Resultaat Aantal in % Aantal in Uitstroom naar opleiding of werk+opleiding Terug naar opleiding Startkwalificatie behaald Werk met interne opleiding subtotaal Werk Overige uitstroom Volgt een traject elders Wajong Hulpverlening Werk of opleiding zoekend Overig (reizen, detentie, langdurig ziek, zorgtaken) Verhuisd subtotaal Geen resultaat Wil geen bemiddeling / geen resultaat na acties Totaal Dertig procent van de jongeren gaat terug naar school of heeft gedurende het schooljaar alsnog een startkwalificatie behaald. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (toen 24%). De jongeren met als uitstroom: startkwalificatie, zijn bijna allemaal jongeren die nog één vak moesten halen voor het behalen van een diploma. Zij worden dan al uitgeschreven uit het onderwijs (en daarom als voortijdig schoolverlater gemeld), maar behalen alsnog een startkwalificatie met het succesvol afsluiten van het examen. 38% van de voortijdig schoolverlaters gaat werken. Dit percentage is iets lager dan het voorgaande jaar. 23% van de jongeren valt onder overige uitstroom. Dit zijn vooral jongeren die elders een traject volgen, bijvoorbeeld een WWB traject of jongeren met een Wajong uitkering. Negen procent (42 jongeren) wilde helemaal geen bemiddeling of het contact met hen heeft niets opgeleverd. Het RMC heeft geen sanctiemogelijkheid. Uiteraard stimuleert en helpt het RMC jongeren om een opleiding te zoeken of, als dat meer past werk of een andere vorm van dagbesteding, maar de begeleiding heeft geen verplichtend karakter. % 5 Het kan heel goed zijn dat er van de werkende jongeren ook een deel een opleiding volgt; alleen is dit niet bekend bij het RMC. Titel blz. 11

13 4.5. De inzet van de BBL coach De afgelopen jaren merkten we binnen het RMC dat jongeren die hun baan verloren en een BBL opleiding volgden vaak moeilijk een nieuwe baan konden vinden. De formatie binnen het RMC liet het niet toe om jongeren daarin te ondersteunen bij het vinden of houden van een stage of baan. Om die reden besloot het RMC bestuur om per 1 januari 2014 voor 2 dagen in de week een BBL coach aan te stellen voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar om hen te helpen zoeken en behouden van een BBL stage of baan. De BBL coach is voor 2 jaar aangesteld. In totaal heeft de BBL coach 48 jongeren in 2014 begeleid. Zij werden doorverwezen via RMC, Leerplicht of de afdelingen Werk en Inkomen van de regiogemeenten in onze RMC regio. Al deze jongeren zijn persoonlijk begeleid of zijn nog in begeleiding. Het resultaat is te zien in tabel 7. Tabel 7: Resultaten van de inzet van de BBL coach Resultaat Aantal jongeren % Gaat een opleiding volgen Blijft / Geplaatst in een BBL opleiding met 8 17 werk/stage Werk Traject elders 4 8 Geen resultaat na acties 6 13 Nog in begeleiding 8 17 Totaal blz. 12

14 5. Samenwerking in de regio en analyse DUO lijsten 5.1. Overleggen in de regio Het RMC heeft ook een taak in het versterken van de samenwerking in de regio. Er wordt samen gewerkt met verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, hulpverlening, welzijn, arbeidsmarkt en met gemeenten in de regio Vallei. Dit gebeurt al in het dagelijkse werk, waarbij de RMC consulent contacten heeft met scholen (trajectbureaus, docenten, zorgcoördinatoren), gemeenten (leerplicht en afdelingen Werk, Participatie en Inkomen), UWV werkbedrijven in de regio en diverse hulpverlenende instanties, zoals maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties en instellingen voor jeugdzorg. Dit zijn meestal contacten over individuele jongeren. Daarnaast zijn er casusbesprekingen die regelmatig plaatsvinden zoals de overleggen met de verzuimcoordinator, bijeenkomsten van het zorgadviesteam van ROC A12 en overleggen over jongeren bij de diverse gemeenten. Ook op beleidsmatig niveau is het RMC betrokken bij diverse overleggen. Zo is de voorzitter van het RMC bestuur namens de regiogemeenten deelnemer aan de Stuurgroep Aanval op schooluitval dat verder bestaat uit vertegenwoordigers van VO en MBO in de regio. De RMC coordinator neemt deel aan de VSV coordinatiegroep die daar onder hangt. Verder neemt het RMC deel aan de regionale overleggen Leerplicht / RMC dat eens in de zes weken plaatsvindt, aan het overleg met RMC coördinatoren uit Gelderland dat drie keer per jaar plaatsvindt en het regionale overleg in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Regionale administratie In het najaar van 2012 is in de RMC subregio Vallei een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC te intensiveren. Dit heeft in 2014 geleid tot het bestuurlijke besluit om de leerplicht- en RMC administratie te regionaliseren. Vijf gemeenten te weten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal gaan een centrale administratie voeren. De uitvoering wordt belegd in Veenendaal. Er wordt gekozen voor 1 systeem en het administratief personeel zal in Veenendaal gevestigd worden. Streven is in augustus 2015 operationeel te zijn. Voor de gemeente Wageningen zal een aparte RMC administratie opgezet moeten worden Uitvoering van het VSV-Convenant In april 2012 hebben de scholen, RMC contactgemeente Amersfoort en het Ministerie van OCW een nieuwe VSV convenant getekend voor de periode Dit convenant volgt op het oude convenant over de periode Landelijk is het doel jaarlijks maximaal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Per onderwijstype in het VO en MBO zijn streef- en normpercentages afgesproken. VO-scholen en MBO instellingen krijgen een prestatiesubsidie als ze op of onder de normpercentages per type onderwijs blijven. Als we kijken naar de resultaten in de subregio Vallei hebben zeven van de negen VO scholen voor alle typen onderwijs de normpercentages gehaald. Slechts 2 scholen halen dat alleen niet voor het HAVO/VWO, wel voor de andere onderwijstypen. Daarmee doet de regio het erg goed. Voor de MBO s is het behalen van de normpercentages lastiger te bereiken. Er zijn drie MBO instellingen in de subregio Vallei: ROC A12, Rijn IJsselcollege (Vakschool Wageningen) en het Groenhorst College. ROC A12 en het Groenhorst halen voor twee van de drie onderwijstypen hun normpercentage. Het Rijn IJssel voor een van de drie. Titel blz. 13

15 In oktober 2014 heeft het Ministerie van OCW bekend gemaakt dat het VSV convenant met 1 jaar wordt verlengd. Dat betekent dat scholen en instellingen tot en met schooljaar de kans krijgen het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen naar maximaal jongeren Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON Elk jaar krijgt het RMC van DUO een lijst met namen en rugnummers van jongeren die volgens de definitie van het Ministerie van OCW voortijdig schoolverlater waren in een schooljaar. Eind oktober 2014 was bekend wat het definitieve aantal was over schooljaar Het ging om 381 jongeren voor de subregio Vallei. Dit zijn alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar die in schooljaar van school gingen zonder startkwalificatie en niet voor 1 oktober 2013 stonden ingeschreven bij een door DUO erkende opleiding. Van deze groep vielen er 77 uit het VO uit en 304 uit het MBO. Het totaal betreft 2% van het aantal deelnemers in het onderwijs in de regio Vallei. Daarmee zit de Vallei regio iets onder het landelijk gemiddelde van 2,1%. In februari 2014 kregen we al een voorlopige lijst met namen en rugnummers van DUO toegestuurd en die hebben we geanalyseerd. Wat doen deze jongeren nu en waren ze bekend bij het RMC? Het ging toen nog om 356 jongeren (25 minder dan het definitieve aantal). De resultaten van de analyse staan in tabel 8. Tabel 8: Analyse voorlopige namen en rugnummers DUO Wat is de status van deze jongeren (analyae van feb. 2014) VSV N = 356 Volgt opleiding (veelal particulier of speciaal onderwijs) 15% Startkwalificatie 1% Vrijstelling 2% Werk in combinatie met een opleiding 1% Werkt (evt. opleiding via werkgever, maar dat is dan niet bekend bij RMC) 41% In begeleiding (geweest) bij Leerplicht / RMC 13% In traject elders 16% Verhuisd of niet bekend in GBA 6 11% Totaal 100% Uit de analyse blijkt dat van de 356 voorlopige voortijdig schoolverlaters 15% toch nog een opleiding is gaan volgen, soms een door DUO niet erkende opleiding of dat ze pas een erkende opleiding zijn gestart na 1 oktober Ruim 40% is aan het werk gegaan. Jongeren in een ander traject hebben vooral een Wajong of WWB uitkering. Ruim 80% van de voortijdig schoolverlaters was in beeld bij het RMC. Dat is meer dan het jaar ervoor (75%). Streven is op termijn 100% in beeld te hebben. Met een gezamenlijke Leerplicht- en RMC-administratie moet dit haalbaar zijn. 6 dit zijn bijvoorbeeld ook jongeren die geregistreerd staan in het AZC in Wageningen, maar buiten de regio wonen. blz. 14

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015

Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015 Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015 Aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten van 16 23 jarigen in de RMC subregio Vallei RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1. Van RMC-

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013- Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei 1 Inhoudsopgave 1. Uitvoering kwalificatieplicht in de RMC regio Vallei...3 1.1. Formatie

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl Voorwoord Sinds 11 jaar voert Team Voortijdig Schoolverlaten diverse opdrachten uit op het gebied van (het voorkomen) van voortijdig schoolverlaten voor de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de gemeente

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Inleiding Jaarlijks leveren RMC-regio s informatie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Voorwoord Team VSV bestaat 12½ jaar: een koperen

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak,

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport DATUM TEAM 22 april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014-14185 2 Breed Welzijn ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststellen Jaarverslag Bureau Voortijdig

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten 2005-2006 Maastricht en Mergelland Domein Sociale en Culturele zaken Sector Beleid, Services en Subsidies Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Juni 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag verzuim en uitval 2015-2016 van de gemeente Tilburg. In dit jaarverslag presenteren wij de lokale cijfers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2013-2014 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Vraag 1 van 4 Hoe beoordeelt u de nieuwe taak voor de RMC-functie om leerlingen uit pro en vso vanaf 16 jaar te monitoren?

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen:

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen: Aan de gemeenteraad ambtenaar : Mw. S. Kubbe uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 424 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/05036 email : s.kubbe@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 14 juli 2011 Onderwerp:

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2011-2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Volledige leerplicht:... 3 Kwalificatieplicht:... 3 Formatie en taakverdeling... 4 Gebruikte afkortingen... 5 2. Het leerplichtbeleid

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 6 12 januari 2016 jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014 Agenda nr: 8 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2012-2013 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17806 1 juli 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2013, nr. BVE/508659, houdende

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014

Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014 Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014 RMC gemeente Velsen 2013-2014 Tabel 7 Totaaloverzicht van de herplaatsingen 18- tot 23-jarigen, naar herplaatsingsoort Herplaatsingen naar Oude vsv-ers 1 Nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij

Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij Sturen op cijfers Iedereen een Startkwalificatie, tenzij Jeanet Pijfers, 7 december 2011 Nahied Rezwani, 13 december 2011 Monaim Benrida, 14 december 2011 Accountmanager Voortijdig Schoolverlaten/ Implementatie

Nadere informatie

Evaluatie oud vsv Marith Heezen

Evaluatie oud vsv Marith Heezen Evaluatie oud vsv - 206 Marith Heezen 6-09-206. Aanleiding Evenals in 205 heeft Team VSV in 206 een actie uitgevoerd rond oud vsv'ers. In 205 richtte de actie zich op oud vsv'ers uit schooljaren 202-203

Nadere informatie

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2015/2016 van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Als gemeente

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie