RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012"

Transcriptie

1 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

2

3 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei Algemeen Inhoudelijke en financiële verantwoording 9 4. Aantallen en resultaten Aantallen Kenmerken van de gemelde jongeren De begeleiding vanuit het RMC De uitstroom Samenwerking in de regio Overleggen in de regio Uitvoering van het VSV-Convenant Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON 22 3

4 4

5 1. Samenvatting en conclusies Net als voorgaande jaren heeft het RMC weer een flink aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten en verzuim binnen gekregen. Het aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten is zelfs flink gestegen in vergelijking met schooljaar Om verschillende redenenen is er meer behoefte aan begeleiding vanuit het RMC dan voorgaande schooljaren. In totaal heeft het RMC bijna 800 meldingen gekregen: 522 voortijdig schoolverlaters, 163 verzuimmeldingen en 112 preventieve meldingen. Het grootste deel van de verzuim- en preventieve meldingen hebben we op school kunnen houden (84%). De rest is uiteindelijk alsnog voortijdig schoolverlater geworden. Van de gemelde voortijdig schoolverlaters is 27% teruggegaan naar school of evt. gecombineerd met werk. Dit percentage is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Het aandeel van de jongeren dat aan het werk gaat wordt iets groter naar 46%. De rest volgt een traject elders. Tot slot is er altijd een groepje jongeren dat geen bemiddeling wil en waarvan we ook niet hebben kunnen achterhalen wat ze doen. Afgelopen schooljaar ging dat om 6%. Schooljaar was met een verlenging van een jaar het laatste jaar van de looptijd van het Convenant Aanval op schooluitval Het aantal voortijdig schoolverlaters is verminderd in de regio Eem en Vallei, maar nog niet met de beoogde 40% ten opzichte van peiljaar In maart 2013 weten we de feitelijke reductie voor onze regio over de vorige convenantperiode. We zullen u hierover informeren. Het Ministerie van OCW heeft besloten om een nieuwe convenantsperiode af te sluiten met de regio s voor een periode van drie jaar, Daartoe heeft het RMC in april 2012 wederom een convenant met rijk en scholen in de regio ondertekend. Het RMC zal zich de komende jaren samen met de scholen in de regio blijven inzetten voor het voorkomen van verzuim en uitval. 5

6 6

7 2. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het RMC van de subregio Vallei over het schooljaar We maken in de beschrijving van de resultaten sinds enkele schooljaren onderscheid tussen drie groepen: voortijdig schoolverlaters, verzuimers 18+ en preventieve meldingen. Het is goed om te weten dat het RMC jaarverslag gaat over de meldingen van uitval en verzuim die het RMC krijgt gedurende het schooljaar. De meldingen komen binnen via het verzuimloket, via de tweewekelijkse meldingen van voortijdig schoolverlaters via DUO en preventief in gesprekken / overleggen met instanties. In de regio is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor het registreren van verzuim en voortijdig schoolverlaten en dat zij vervolgens doormelden aan het RMC. Via DUO krijgen we tevens na elk schooljaar een lijst met jongeren die uiteindelijk voortijdig schoolverlater zijn geworden over dat schooljaar. In maart 2013 zal dat bekend worden over schooljaar Dan zullen we ook weten hoeveel daarvan in beeld was of nog is bij het RMC. Ook voor dit verslagjaar geldt weer dat een deel van de uitval over pas in schooljaar gemeld wordt bij het RMC, denk aan de uitschrijvingen op 31 juli van een schooljaar. Voordat de melding via school naar DUO, naar gemeente bij het RMC terechtkomt, kan daar weken tussen zitten. De verslaglegging over jongeren die pas heel laat in het schooljaar (juni en juli) uitvallen vindt de verslaglegging pas plaats in het volgende jaarverslag. Dit is een belangrijke reden waarom de uiteindelijke lijst voortijdig schoolverlaters over (DUO lijst februari 2013) nooit helemaal zal overeenkomen met de meldingen die bij het RMC binnenkomen. Bij het RMC worden voortijdig schoolverlaters gemeld die bijvoorbeeld met behulp van het RMC teruggaan naar school en zich voor 1 oktober weer inschrijven. Voor het RMC worden ze meegerekend als een gemelde voortijdig schoolverlater, maar in de uiteindelijke lijst van DUO komen ze niet terug. Overigens is het zo dat veel voortijdig schoolverlaters, al dan niet met behulp van het RMC, weer terechtkomen in een opleiding, werk vinden of een combinatie van beide. Voor slechts een beperkt deel is de problematiek zo groot, dat meer (en langduriger) hulp nodig is. Daarin opereert het RMC niet alleen; hulp van andere partijen is hard nodig. 7

8 8

9 3. De RMC functie in de regio Vallei 3.1 Algemeen In voorgaande jaarverslagen gingen we in op de wijze waarop het RMC in de subregio Vallei was georganiseerd. Dat doen we dit jaar niet, aangezien er geen wijzigingen zijn. We verwijzen naar het jaarverslag van vorig jaar, hoofdstuk 3, om daar meer over te lezen (zie Inhoudelijke en financiële verantwoording Jaarlijks moet het RMC vóór 1 december een effectrapportage indienen bij het Ministerie van OCW. De RMC effectrapportage is halverwege november voordat het naar het Ministerie verstuurd zal worden, nog ter goedkeuring voorgelegd aan het RMC bestuur. Het RMC jaarverslag wordt overigens, na vaststelling door het RMC bestuur, op de website van het RMC gezet, Het verslag gaat bovendien ter informatie naar de diverse gemeenteraden in de regio. De uitvoering van de RMC en de Kwalificatieplicht wordt met de jaarlijks te ontvangen RMC rijksbijdrage gefinancierd. De uitgaven zijn vóór 1 april 2012 verantwoord bij de gemeente Amersfoort, contactgemeente van de RMC regio Eem en Vallei. 9

10 10

11 4. Aantallen en resultaten 4.1. Aantallen Zoals eerder genoemd maken we bij het beschrijven van de aantallen en resultaten onderscheid in drie groepen: verzuimers 18+, voortijdig schoolverlaters en preventieve meldingen. In het schooljaar zijn er bij het RMC in totaal 797 meldingen binnengekomen. Daarvan ging het om 522 voortijdig schoolverlaters, 163 meldigen van verzuim en 112 preventieve meldingen. Een preventieve melding is een melding van verzuim minder dan de wettelijke termijn van 16 uur. Dit kan een melding zijn uit bijvoorbeeld een overlegmoment met partners. Soms maakt een school zich zorgen over een leerling, zonder dat direct verzuim of (dreigende) uitval aan de orde is. Er is behoefte aan advies van het RMC. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor een deel kunnen we dat verklaren door de afschaffing van de WIJ sinds 1 januari Jongeren die bij de sociale dienst aankloppen voor een uitkering worden terug verwezen naar school omdat studiefinanciering een voorliggende voorziening is. Deze jongeren worden verwezen naar het RMC voor ondersteuning bij het zoeken naar een opleiding. Verder kloppen ook jongeren bij het RMC aan die al jaren geen onderwijs volgen, maar door de crisis en de mindere kansen op werk weer een opleiding willen volgen. In de eerste tabel is weergegeven door wie de 522 voortijdig schoolverlaters zijn gemeld. Tabel 1: Aantal gemelde voortijdig schoolverlaters naar aanmelder. Melder van voortijdig Aantal in Aantal in Aantal in % % schoolverlaters % Onderwijsinstelling Gemeente / Leerplicht / Kwalificatieplicht Ouders / Jongere zelf Overig Totaal ) Hieronder valt o.a. UWV, ander RMC, hulpverlening 11

12 12

13 De verdeling naar soort melder laat de afgelopen jaren weinig grote verschillen zien. 44% van de meldingen komen van het onderwijs. Uiteraard komen deze meldingen ook via DUO bij het RMC binnen (scholen zijn verplicht bij DUO te melden), maar dan gaan er vaak weken overheen. Goede contacten met het onderwijsveld en tijdige melding van uitvallers blijven dus van belang om direct actie te kunnen ondernemen. Eenendertig verzuimers en elf preventieve meldingen zijn uiteindelijk voortijdig schoolverlater geworden. Zij komen in de aantallen dus twee keer voor, een keer als verzuimer of preventieve melding en een keer als voortijdig schoolverlater. Tabel 2: Aantal aangemelde voortijdig schoolverlaters naar regiogemeente Gemeente Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal Meer dan de helft van de voortijdig schoolverlaters (55%) komt uit Ede. Dat is iets meer dan je gezien de populatie zou verwachten. Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar woont in Ede. Verder valt op dat het aantal meldingen uit Rhenen en Veenendaal fors is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In die gemeenten zijn extra acties geweest om voortijdig schoolverlaters boven water te krijgen. Tabel 3: Aantal verzuimmeldingen 18+ en aantal preventieve meldingen naar regiogemeente. Gemeente aantal verzuimeldingen aantal verzuimmeldingen aantal prev. meldingen aantal prev. meldingen Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

14 Het aantal verzuimmeldingen is vergelijkbaar met vorig jaar. Van de 163 meldingen van verzuim in komt 35% uit Ede, 40% uit Veenendaal en de rest uit de overige gemeenten. Het aantal preventieve meldingen is gedaald van 159 naar 112 in Dat kan afhankelijk van de zorgen die mentoren of studieloopbaanbegeleiders hebben om leerlingen per jaar verschillen. 4.2 Kenmerken van de gemelde jongeren Geslacht en leeftijd De afgelopen jaren laat de verdeling naar geslacht en leeftijd dezelfde aantallen zien. Zes op tien uitvallers is man, vier op de tien is vrouw. Voor de verzuimmeldingen geldt dat ook en voor de preventieve meldingen is de verdeling fiftyfifty. Acht procent van de uitvallers is 17 jaar op het moment van aanmelding. Zij zijn via leerplicht vlak voor hun achttiende verjaardag aangemeld bij het RMC. Het grootste deel van de groep is 18 jaar (44%). Eenentwintig procent is 19 jaar. De overige 27% is 20 jaar of ouder. Het aantal 17-jarigen onder de verzuimmeldingen en preventieve meldingen is ook behoorlijk (respectievelijk 9 en 25%). Hieruit blijkt dat het RMC regelmatig door leerplicht en kwalificatieplicht wordt ingeschakeld (voor advies) als er sprake is van verzuim in deze leeftijdscategorie. Het betreft in bijna alle gevallen overigens jongeren die binnen korte tijd (maximaal twee maanden) 18 jaar worden.. 14

15 Soort onderwijs en niveau Van de 522 gemelde voortijdig schoolverlaters is van bijna alle jongeren bekend uit welk soort onderwijs en niveau ze zijn uitgestroomd. Tabel 4: Uit welk type onderwijs stromen voortijdig schoolverlaters uit? Soort onderwijs Aantal in % Aantal in % Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) BOL 2 niveau BOL niveau BOL niveau BOL niveau subtotaal BBL 3 niveau BBL niveau BBL niveau BBL niveau subtotaal Voortgezet onderwijs (VO) VWO HAVO bovenbouw VMBO bovenbouw Praktijkonderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs subtotaal Onbekend / niet geregistreerd Totaal Over schooljaar kwam driekwart van de gemelde voortijdig schoolverlaters van een BOL opleiding. We zien hierin de afgelopen jaren een stijgende lijn. Elf procent is gestopt tijdens een BBL opleiding. Dit zijn veelal jongeren die 18 zijn geworden en fulltime aan het werk willen, maar ook jongeren die hun baan hebben verloren of geen werk/ stageplek kunnen vinden. 2) BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Deelnemers volgen dagonderwijs en lopen daarnaast stage gedurende de opleiding. 3) BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Deelnemers hebben een (leer-) baan of stage en volgen 1 dag in de week onderwijs. 15

16 Als we de gemelde voortijdig schoolverlaters uitsplitsen naar het niveau waarop ze een opleiding volgden kunnen we zeggen dat 41% van de jongeren een opleiding volgde op niveau 3 of 4 of HAVO of VWO op het moment van uitval; dat is iets meer dan vorig jaar (39%). De rest zat op of onder het startkwalificatieniveau toen ze uitvielen. Van de 163 verzuimmeldingen en 112 preventieve meldingen komen net als vorig jaar verreweg de meeste leerlingen van BOL-opleidingen (respectievelijk 91 en 84%). BBL opleidingen blijven achter met melden. Verzuim is hier echter ook lastiger te controleren. Deze jongeren worden een groot deel van de week onttrokken aan het zicht van de school. Het hangt van de werkgever af of jongeren die verzuimen worden gemeld bij de school om vervolgens doorgemeld te worden aan het verzuimloket. ROC 12, het grootste ROC in de regio, is van plan om hier in de nieuwe convenantsperiode meer aandacht aan te besteden. De redenen van uitval zijn heel divers, maar net als voorgaande jaren zijn ook nu weer verkeerde opleidingskeuze (leerof motivatieproblemen), persoonlijke problemen/omstandigheden/psychiatrische problemen of de wil om te gaan werken / geld te verdienen de belangrijkste redenen zijn om voortijdig te stoppen met een opleiding. Steeds vaker is overigens sprake van meervoudige redenen om te stoppen met school, bijvoorbeeld financiele problemen en de wil om te gaan werken. 4.3 De begeleiding vanuit het RMC In onderstaande tabel laten we zien hoe intensief de begeleiding van voortijdig schoolverlaters is geweest. Tabel 5: Soort begeleiding aan voortijdig schoolverlaters Acties van het RMC Aantal in Aantal in % % Telefonisch contact, telefonische advisering en informatie toegestuurd Kortdurende begeleiding (max. 2 gesprekken) Intensieve begeleiding (max. 4 gesprekken) Zeer intensieve begeleiding (meer dan 4 gesprekken en diagnostisch onderzoek) Administratief (geen prioriteit aan gegeven) Geen direct contact met jongere, wel met derden Poging tot contact niet gelukt Totaal

17 In zijn 200 voortijdig schoolverlaters persoonlijk begeleid 4 ; dit is 38% van het totale aantal gemelde voortijdig schoolverlaters. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (39%). Bij 110 van hen heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Het aantal jongeren waar geen direct contact mee is geweest is afgenomen van veertig naar dertig procent. Het RMC heeft ook verzuimers en preventief gemelde jongeren begeleid. Van de 163 verzuimers zijn er 127 thuis bezocht. In totaal zijn 128 persoonlijk begeleid, waarvan de meesten (115) kortdurend. Van de 112 preventief gemelde jongeren zijn er 79 persoonlijk begeleid (waarvan 67 kortdurend). Van deze groep zijn 13 jongeren thuis bezocht. Acht jongeren hebben begeleiding gekregen van ARTA ( of de Derde Weg ( 4) hier vallen onder: kortdurende begeleiding, intensieve begeleiding en zeer intensieve begeleiding. 17

18 4.4 De uitstroom Doel van het RMC is om jongeren die gemeld worden of zich melden zo goed mogelijk begeleid worden richting een opleiding waar een startkwalificatie behaald kan worden. Als dat niet haalbaar is, is werk, liefst in combinatie met een opleiding, de meest gewenste optie. Maar er zijn ook jongeren die aan het werk gaan of waarvoor een ander traject de beste optie is. In tabel 6 is weergegeven wat de uitstroom vanuit het RMC is, ook van de twee schooljaren daarvoor. Tabel 6: De uitstroom van voortijdig schoolverlaters Resultaat Aantal in % Aantal in % Aantal in % Uitstroom naar opleiding of werk Terug naar opleiding Startkwalificatie behaald Werk met interne opleiding subtotaal Werk Overige uitstroom Volgt een traject elders Wajong Hulpverlening Werk of opleiding zoekend Wil geen bemiddeling / geen resultaat na acties Onbekend / geen contact mogelijk geweest Verhuisd Overig (reizen, detentie, langdurig ziek, zorgtaken) Doorgeboekt naar volgende schooljaar subtotaal Totaal ) Het kan heel goed zijn dat er van de werkende jongeren ook een deel een opleiding volgt; alleen is dit niet bekend bij het RMC. 18

19 Iets meer dan een kwart van de jongeren gaat terug naar een vorm van onderwijs of heeft gedurende het schooljaar alsnog een startkwalificatie behaald. Dit percentage is redelijk stabiel over de afgelopen jaren. Vijf procent van de jongeren blijkt alsnog een startkwalificatie behaald te hebben. Dit zijn bijna allemaal jongeren die nog één vak moesten halen voor het behalen van een diploma. Zij worden dan al uitgeschreven uit het onderwijs (en daarom als voortijdig schoolverlater gemeld), maar behalen alsnog een startkwalificatie met het succesvol afsluiten van het examen. Een groot deel van de voortijdig schoolverlaters, bijna de helft, gaat werken. Dit percentage loopt de afgelopen jaren iets op. Het RMC krijgt de afgelopen jaren steeds vaker te maken met jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek. Het reguliere onderwijs is vaak niet meer de beste optie. Daarnaast steekt het RMC veel energie in de aanpak van verzuim. Op deze manier hopen we uitval te voorkomen. De jongeren die uiteindelijk toch uitvallen zijn veel minder makkelijk terug te bewegen richting het onderwijs. Ruim een kwart van de jongeren valt onder overige uitstroom. Dat is minder dan vorig jaar. De grootste categorie hierbinnen is volgt een traject elders, bijvoorbeeld een WIJ traject, Titan of een traject bij Arta of de Derde Weg. Het aantal jongeren dat een WIJ traject volgt is overigens fors gedaald. Was dat in nog 34 jongeren, over het afgelopen schooljaar nog maar 16 jongeren. Deze daling heeft te maken met de nieuwe Wet Werk en Bijstand die 1 januari 2012 is ingegaan 6. Het is overigens goed om te melden dat de verslaglegging van resultaat een momentopname is. Jongeren die na uitval (al dan niet met tussenkomst van het RMC) zijn gaan werken, kunnen later wel weer een opleiding zijn gaan volgen of jongeren die aangeven na de zomer een nieuwe opleiding te gaan beginnen, starten uiteindelijk toch niet. Van sommige jongeren weten we dat en dat verwerken we in het registratie- en volgsysteem, maar we volgen niet iedereen structureel. In de definitieve lijst met voortijdig schoolverlaters over (februari 2013 bekend) komen we deze namen als het goed is wel of niet tegen. We zullen deze lijst dan ook leggen naast de meldingen bij het RMC. We zullen hiervan verslag doen aan het RMC bestuur. Van de 163 verzuimmeldingen is 80% op school gebleven, 20% is uiteindelijk toch voortijdig schoolverlater geworden. Van de 112 preventieve meldingen is 90% op school gebleven en 10% later alsnog als voortijdig schoolverlater in beeld gekomen. 6) Sinds 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) gewijzigd. De WIJ is komen te vervallen en is samengevoegd met de nieuwe WWB. In de nieuwe wet is Studiefinanciering aangemerkt als een voorliggende voorziening. Dit houdt in dat jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op de WWB eerst zijn/ haar recht op studiefinanciering moet gebruiken (ook als er al sprake is van een startkwalificatie). Jongeren die terug worden gestuurd naar school, kunnen voor ondersteuning gebruik maken van het RMC. De reden echter waarom jongeren zich voor de WWB aankloppen heeft vaak een financiele oorzaak. Ze kunnen de rekeningen niet meer betalen ( huur, ziektekosten etc.) Wanneer je SF hebt dan krijg je geen ondersteuning wanneer je in de financiële problemen komt omdat dat niet als inkomen wordt gezien. 19

20 Uitstroom van de intensief begeleide voortijdig schoolverlaters. Van de voortijdig schoolverlaters zijn 200 jongeren persoonlijk begeleid door het RMC. In onderstaande tabel is aangegeven wat het uitstroomresultaat is geweest. Tabel 7: Uitstroom van intensief begeleide voortijdig schoolverlaters Resultaat Aantal % Aantal % Aantal in % in in Uitstroom naar opleiding of werk Opleiding Startkwalificatie behaald Werk met interne opleiding subtotaal Werk Overige uitstroom Hulpverlening / traject elders / zorgtaken Wajong Werk / opleiding zoekend Verhuisd Doorgeboekt naar volgend jaar 1 1 Geen resultaat na acties subtotaal Totaal Van de persoonlijk begeleide jongeren is 28% weer met een opleiding begonnen of heeft een startkwalificatie behaald in die periode; dit is vergelijkbaar met de jaren ervoor. Het aandeel werkenden onder de persoonlijk begeleide voortijdig schoolverlaters is toegenomen en de overige uitstroom afgenomen. 20

21 5. Samenwerking in de regio 5.1. Overleggen in de regio Het RMC neemt deel aan diverse overleggen, zowel op casusniveau als beleidsniveau. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er geen wijzigingen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u door naar het vorige jaarverslag (zie Uitvoering van het VSV-Convenant In april 2012 hebben de scholen, RMC contactgemeente Amersfoort en het Ministerie van OCW een nieuwe VSV convenanten getekend voor de periode Dit convenant volgt op het oude convenant over de periode Medio oktober verschenen de definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2010/ We halen ten opzichte van schooljaar 2005/ 2006 een reductie van 20,9 %. De landelijke opdracht was een reductie van 30 %. Het gemiddelde landelijk resultaat is 25,8%. Onze regio blijft niet alleen achter bij de opdracht maar ook bij het landelijk gemiddelde resultaat. Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de resultaten, bijvoorbeeld dat de berekening van de reductie geen rekening houdt met de stijging van leerlingaantallen. Ook worden jongeren nu als VSV-er geteld die in het nieuwe convenant niet meer meegeteld worden. We verwachten door wijzigingen in de systematiek op termijn wel een verbetering van het resultaat te zullen zien. Het grootste ROC in onze regio heeft de afgelopen jaren een daling laten zien van het aantal voortijdig schoolverlaters, van 520 in peiljaar naar 402 in Dit is een daling van 23%. ROC A12 is daarmee een van de best presterende ROC s van het land. 21

22 5.3 Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON In maart 2012 hebben we voor het tweede achtereenvolgende jaar het BRON bestand (DUO) met voortijdig schoolverlaters uit de regio geanalyseerd, maar nu over schooljaar Aan de hand van de verkregen namen en rugnummers hebben we gekeken naar wat jongeren op dat moment deden en of ze bekend waren bij het RMC. Het bleek in totaal om 656 voortijdig schoolverlaters te gaan uit de subregio Vallei 7. De resultaten van de analyse staan in tabel 8. Tabel 8: Analyse voortijdig schoolverlaters uit BRON Acties van het RMC % Volgt opleiding (veelal particulier of speciaal onderwijs) Startkwalificatie 3 2 Vrijstelling 1 2 Werk in combinatie met een opleiding 3 Werkt (evt. opleiding via werkgever, maar onbekend bij RMC) In begeleiding bij Leerplicht / RMC In traject elders Verhuisd of niet bekend in GBA Totaal Uit de analyse blijkt dat een kwart van de bij BRON geregistreerde voortijdig schoolverlaters toch een opleiding volgt. Op termijn (2014) zal BRON inschrijvingen bij particuliere instellingen en speciaal onderwijs verwerken, zodat een zuiverder beeld ontstaat van het aantal voortijdig schoolverlaters. Ook jongeren die een MBO-1 diploma hebben en tenminste 12 uur werken in een contract van 6 maanden of langer worden op termijn (2014) niet meer meegerekend als voortijdig schoolverlater. Van de jongeren die volgens de analyse werken (evt. in combinatie met een opleiding), of die elders een traject volgen, was driekwart bekend bij het RMC. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Streven is om dit percentage jaarlijks te verhogen, naar uiteindelijk 100% in beeld. 7) Dit zijn jongeren die tussen 1 augustus 2010 en 31 juli 2011 waren uitgevallen en niet vóór 1 oktober 2011 bij een door BRON geregistreerde opleiding stonden ingeschreven. 8) Dit zijn bijvoorbeeld ook jongeren die geregistreerd staan in het AZC in Wageningen, maar buiten de regio wonen. 22

23 23

24 Wilt u meer weten over het RMC in de regio Vallei? Neem dan contact met ons op. Raadhuisstraat 117 Postbus HK Ede (0318) /(0318) adres: Colofon: Uitgave: Jaarverslag Kwalificatieplicht is gemaakt namens de gemeenten in RMC regio Vallei: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen Redactie: Cindy Duteweerd (RMC coördinator regio Vallei), José van Rossum (RMC consulent) Margreet Nederpel (RMC consulent) Grafisch ontwerp en vormgeving: MediaProducties, gemeente Ede, Stanley Wattimena Druk: Huisvesting en Services, gemeente Ede 24

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1. Van RMC-

Nadere informatie

Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015

Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015 Kwalificatieplicht en RMC 2014-2015 Aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten van 16 23 jarigen in de RMC subregio Vallei RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl Voorwoord Sinds 11 jaar voert Team Voortijdig Schoolverlaten diverse opdrachten uit op het gebied van (het voorkomen) van voortijdig schoolverlaten voor de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Voorwoord Team VSV bestaat 12½ jaar: een koperen

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013- Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei 1 Inhoudsopgave 1. Uitvoering kwalificatieplicht in de RMC regio Vallei...3 1.1. Formatie

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017

Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Bijlage B. Behorende bij artikel 3.3 van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 Inleiding Jaarlijks leveren RMC-regio s informatie aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Verkenning op basis van de registraties van DUO Oktober 2016 Jaap-Jan Bakker DUO 1 Inleiding Naar aanleiding van een bericht in de media over

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013

Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd. Datum 15 april 2013 Kosten en baten verhoging kwalificatieplichtige leeftijd Datum 15 april 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Vanuit de gemeente Rotterdam en de Tweede Kamer is de wens geuit om te kijken naar de opties om

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport

VOLGNUMMER DATUM TEAM april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport DATUM TEAM 22 april 2014 Sociale Zekerheid, Onderwijs en Sport CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN RAADSCOMMISSIE 2014-14185 2 Breed Welzijn ONDERWERP RAADSVOORSTEL Vaststellen Jaarverslag Bureau Voortijdig

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland

Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland Jaarverslag Voortijdig Schoolverlaten 2005-2006 Maastricht en Mergelland Domein Sociale en Culturele zaken Sector Beleid, Services en Subsidies Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Juni 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak,

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014

Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014 Bijlage I jaarverslag Leerplein 2013-2014 RMC gemeente Velsen 2013-2014 Tabel 7 Totaaloverzicht van de herplaatsingen 18- tot 23-jarigen, naar herplaatsingsoort Herplaatsingen naar Oude vsv-ers 1 Nieuwe

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

JAARvERsLAG. RMC-opdrachten. schooljaar 2013/14. pagina 1. onderwerp Jaarverslag 2014

JAARvERsLAG. RMC-opdrachten. schooljaar 2013/14. pagina 1. onderwerp Jaarverslag 2014 JAARvERsLAG RMC-opdrachten schooljaar /4 TEAM voortijdig schoolverlaten VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Team VSV voor de uitgevoerde RMC opdrachten over het schooljaar -4. Afgelopen jaar heeft,

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar

Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar Bedrijfsvoering Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2012-2013 December 2013 Samenstelling: Opdrachtgever: Janny Lupgens Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2014 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2013-2014 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:.

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:. Conceptversie Handreiking Analyse Voortijdig schoolverlaters een jaar later, tussenstand 1 mei 2014 U ontvangt deze handreiking bij uw OCW/DUO-gegevenslevering Namen & Rugnummers voortijdig schoolverlaters

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen:

De totale doelgroep van jongeren tot 27 jaar bestaat uit 3 subgroepen: Aan de gemeenteraad ambtenaar : Mw. S. Kubbe uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 424 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/05036 email : s.kubbe@ridderkerk.nl bijlage(n) : Ridderkerk, 14 juli 2011 Onderwerp:

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Evaluatie oud vsv Marith Heezen

Evaluatie oud vsv Marith Heezen Evaluatie oud vsv - 206 Marith Heezen 6-09-206. Aanleiding Evenals in 205 heeft Team VSV in 206 een actie uitgevoerd rond oud vsv'ers. In 205 richtte de actie zich op oud vsv'ers uit schooljaren 202-203

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014 Agenda nr: 8 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2012-2013 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2013-2014 Maart 2015 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag verzuim en uitval 2015-2016 van de gemeente Tilburg. In dit jaarverslag presenteren wij de lokale cijfers

Nadere informatie