RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012"

Transcriptie

1 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen

2

3 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei Algemeen Inhoudelijke en financiële verantwoording 9 4. Aantallen en resultaten Aantallen Kenmerken van de gemelde jongeren De begeleiding vanuit het RMC De uitstroom Samenwerking in de regio Overleggen in de regio Uitvoering van het VSV-Convenant Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON 22 3

4 4

5 1. Samenvatting en conclusies Net als voorgaande jaren heeft het RMC weer een flink aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten en verzuim binnen gekregen. Het aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten is zelfs flink gestegen in vergelijking met schooljaar Om verschillende redenenen is er meer behoefte aan begeleiding vanuit het RMC dan voorgaande schooljaren. In totaal heeft het RMC bijna 800 meldingen gekregen: 522 voortijdig schoolverlaters, 163 verzuimmeldingen en 112 preventieve meldingen. Het grootste deel van de verzuim- en preventieve meldingen hebben we op school kunnen houden (84%). De rest is uiteindelijk alsnog voortijdig schoolverlater geworden. Van de gemelde voortijdig schoolverlaters is 27% teruggegaan naar school of evt. gecombineerd met werk. Dit percentage is de afgelopen jaren redelijk stabiel. Het aandeel van de jongeren dat aan het werk gaat wordt iets groter naar 46%. De rest volgt een traject elders. Tot slot is er altijd een groepje jongeren dat geen bemiddeling wil en waarvan we ook niet hebben kunnen achterhalen wat ze doen. Afgelopen schooljaar ging dat om 6%. Schooljaar was met een verlenging van een jaar het laatste jaar van de looptijd van het Convenant Aanval op schooluitval Het aantal voortijdig schoolverlaters is verminderd in de regio Eem en Vallei, maar nog niet met de beoogde 40% ten opzichte van peiljaar In maart 2013 weten we de feitelijke reductie voor onze regio over de vorige convenantperiode. We zullen u hierover informeren. Het Ministerie van OCW heeft besloten om een nieuwe convenantsperiode af te sluiten met de regio s voor een periode van drie jaar, Daartoe heeft het RMC in april 2012 wederom een convenant met rijk en scholen in de regio ondertekend. Het RMC zal zich de komende jaren samen met de scholen in de regio blijven inzetten voor het voorkomen van verzuim en uitval. 5

6 6

7 2. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het RMC van de subregio Vallei over het schooljaar We maken in de beschrijving van de resultaten sinds enkele schooljaren onderscheid tussen drie groepen: voortijdig schoolverlaters, verzuimers 18+ en preventieve meldingen. Het is goed om te weten dat het RMC jaarverslag gaat over de meldingen van uitval en verzuim die het RMC krijgt gedurende het schooljaar. De meldingen komen binnen via het verzuimloket, via de tweewekelijkse meldingen van voortijdig schoolverlaters via DUO en preventief in gesprekken / overleggen met instanties. In de regio is afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor het registreren van verzuim en voortijdig schoolverlaten en dat zij vervolgens doormelden aan het RMC. Via DUO krijgen we tevens na elk schooljaar een lijst met jongeren die uiteindelijk voortijdig schoolverlater zijn geworden over dat schooljaar. In maart 2013 zal dat bekend worden over schooljaar Dan zullen we ook weten hoeveel daarvan in beeld was of nog is bij het RMC. Ook voor dit verslagjaar geldt weer dat een deel van de uitval over pas in schooljaar gemeld wordt bij het RMC, denk aan de uitschrijvingen op 31 juli van een schooljaar. Voordat de melding via school naar DUO, naar gemeente bij het RMC terechtkomt, kan daar weken tussen zitten. De verslaglegging over jongeren die pas heel laat in het schooljaar (juni en juli) uitvallen vindt de verslaglegging pas plaats in het volgende jaarverslag. Dit is een belangrijke reden waarom de uiteindelijke lijst voortijdig schoolverlaters over (DUO lijst februari 2013) nooit helemaal zal overeenkomen met de meldingen die bij het RMC binnenkomen. Bij het RMC worden voortijdig schoolverlaters gemeld die bijvoorbeeld met behulp van het RMC teruggaan naar school en zich voor 1 oktober weer inschrijven. Voor het RMC worden ze meegerekend als een gemelde voortijdig schoolverlater, maar in de uiteindelijke lijst van DUO komen ze niet terug. Overigens is het zo dat veel voortijdig schoolverlaters, al dan niet met behulp van het RMC, weer terechtkomen in een opleiding, werk vinden of een combinatie van beide. Voor slechts een beperkt deel is de problematiek zo groot, dat meer (en langduriger) hulp nodig is. Daarin opereert het RMC niet alleen; hulp van andere partijen is hard nodig. 7

8 8

9 3. De RMC functie in de regio Vallei 3.1 Algemeen In voorgaande jaarverslagen gingen we in op de wijze waarop het RMC in de subregio Vallei was georganiseerd. Dat doen we dit jaar niet, aangezien er geen wijzigingen zijn. We verwijzen naar het jaarverslag van vorig jaar, hoofdstuk 3, om daar meer over te lezen (zie 3.2 Inhoudelijke en financiële verantwoording Jaarlijks moet het RMC vóór 1 december een effectrapportage indienen bij het Ministerie van OCW. De RMC effectrapportage is halverwege november voordat het naar het Ministerie verstuurd zal worden, nog ter goedkeuring voorgelegd aan het RMC bestuur. Het RMC jaarverslag wordt overigens, na vaststelling door het RMC bestuur, op de website van het RMC gezet, Het verslag gaat bovendien ter informatie naar de diverse gemeenteraden in de regio. De uitvoering van de RMC en de Kwalificatieplicht wordt met de jaarlijks te ontvangen RMC rijksbijdrage gefinancierd. De uitgaven zijn vóór 1 april 2012 verantwoord bij de gemeente Amersfoort, contactgemeente van de RMC regio Eem en Vallei. 9

10 10

11 4. Aantallen en resultaten 4.1. Aantallen Zoals eerder genoemd maken we bij het beschrijven van de aantallen en resultaten onderscheid in drie groepen: verzuimers 18+, voortijdig schoolverlaters en preventieve meldingen. In het schooljaar zijn er bij het RMC in totaal 797 meldingen binnengekomen. Daarvan ging het om 522 voortijdig schoolverlaters, 163 meldigen van verzuim en 112 preventieve meldingen. Een preventieve melding is een melding van verzuim minder dan de wettelijke termijn van 16 uur. Dit kan een melding zijn uit bijvoorbeeld een overlegmoment met partners. Soms maakt een school zich zorgen over een leerling, zonder dat direct verzuim of (dreigende) uitval aan de orde is. Er is behoefte aan advies van het RMC. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor een deel kunnen we dat verklaren door de afschaffing van de WIJ sinds 1 januari Jongeren die bij de sociale dienst aankloppen voor een uitkering worden terug verwezen naar school omdat studiefinanciering een voorliggende voorziening is. Deze jongeren worden verwezen naar het RMC voor ondersteuning bij het zoeken naar een opleiding. Verder kloppen ook jongeren bij het RMC aan die al jaren geen onderwijs volgen, maar door de crisis en de mindere kansen op werk weer een opleiding willen volgen. In de eerste tabel is weergegeven door wie de 522 voortijdig schoolverlaters zijn gemeld. Tabel 1: Aantal gemelde voortijdig schoolverlaters naar aanmelder. Melder van voortijdig Aantal in Aantal in Aantal in % % schoolverlaters % Onderwijsinstelling Gemeente / Leerplicht / Kwalificatieplicht Ouders / Jongere zelf Overig Totaal ) Hieronder valt o.a. UWV, ander RMC, hulpverlening 11

12 12

13 De verdeling naar soort melder laat de afgelopen jaren weinig grote verschillen zien. 44% van de meldingen komen van het onderwijs. Uiteraard komen deze meldingen ook via DUO bij het RMC binnen (scholen zijn verplicht bij DUO te melden), maar dan gaan er vaak weken overheen. Goede contacten met het onderwijsveld en tijdige melding van uitvallers blijven dus van belang om direct actie te kunnen ondernemen. Eenendertig verzuimers en elf preventieve meldingen zijn uiteindelijk voortijdig schoolverlater geworden. Zij komen in de aantallen dus twee keer voor, een keer als verzuimer of preventieve melding en een keer als voortijdig schoolverlater. Tabel 2: Aantal aangemelde voortijdig schoolverlaters naar regiogemeente Gemeente Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Aantal vsv-ers in Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal Meer dan de helft van de voortijdig schoolverlaters (55%) komt uit Ede. Dat is iets meer dan je gezien de populatie zou verwachten. Ongeveer de helft van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar woont in Ede. Verder valt op dat het aantal meldingen uit Rhenen en Veenendaal fors is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In die gemeenten zijn extra acties geweest om voortijdig schoolverlaters boven water te krijgen. Tabel 3: Aantal verzuimmeldingen 18+ en aantal preventieve meldingen naar regiogemeente. Gemeente aantal verzuimeldingen aantal verzuimmeldingen aantal prev. meldingen aantal prev. meldingen Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

14 Het aantal verzuimmeldingen is vergelijkbaar met vorig jaar. Van de 163 meldingen van verzuim in komt 35% uit Ede, 40% uit Veenendaal en de rest uit de overige gemeenten. Het aantal preventieve meldingen is gedaald van 159 naar 112 in Dat kan afhankelijk van de zorgen die mentoren of studieloopbaanbegeleiders hebben om leerlingen per jaar verschillen. 4.2 Kenmerken van de gemelde jongeren Geslacht en leeftijd De afgelopen jaren laat de verdeling naar geslacht en leeftijd dezelfde aantallen zien. Zes op tien uitvallers is man, vier op de tien is vrouw. Voor de verzuimmeldingen geldt dat ook en voor de preventieve meldingen is de verdeling fiftyfifty. Acht procent van de uitvallers is 17 jaar op het moment van aanmelding. Zij zijn via leerplicht vlak voor hun achttiende verjaardag aangemeld bij het RMC. Het grootste deel van de groep is 18 jaar (44%). Eenentwintig procent is 19 jaar. De overige 27% is 20 jaar of ouder. Het aantal 17-jarigen onder de verzuimmeldingen en preventieve meldingen is ook behoorlijk (respectievelijk 9 en 25%). Hieruit blijkt dat het RMC regelmatig door leerplicht en kwalificatieplicht wordt ingeschakeld (voor advies) als er sprake is van verzuim in deze leeftijdscategorie. Het betreft in bijna alle gevallen overigens jongeren die binnen korte tijd (maximaal twee maanden) 18 jaar worden.. 14

15 Soort onderwijs en niveau Van de 522 gemelde voortijdig schoolverlaters is van bijna alle jongeren bekend uit welk soort onderwijs en niveau ze zijn uitgestroomd. Tabel 4: Uit welk type onderwijs stromen voortijdig schoolverlaters uit? Soort onderwijs Aantal in % Aantal in % Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) BOL 2 niveau BOL niveau BOL niveau BOL niveau subtotaal BBL 3 niveau BBL niveau BBL niveau BBL niveau subtotaal Voortgezet onderwijs (VO) VWO HAVO bovenbouw VMBO bovenbouw Praktijkonderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs subtotaal Onbekend / niet geregistreerd Totaal Over schooljaar kwam driekwart van de gemelde voortijdig schoolverlaters van een BOL opleiding. We zien hierin de afgelopen jaren een stijgende lijn. Elf procent is gestopt tijdens een BBL opleiding. Dit zijn veelal jongeren die 18 zijn geworden en fulltime aan het werk willen, maar ook jongeren die hun baan hebben verloren of geen werk/ stageplek kunnen vinden. 2) BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Deelnemers volgen dagonderwijs en lopen daarnaast stage gedurende de opleiding. 3) BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Deelnemers hebben een (leer-) baan of stage en volgen 1 dag in de week onderwijs. 15

16 Als we de gemelde voortijdig schoolverlaters uitsplitsen naar het niveau waarop ze een opleiding volgden kunnen we zeggen dat 41% van de jongeren een opleiding volgde op niveau 3 of 4 of HAVO of VWO op het moment van uitval; dat is iets meer dan vorig jaar (39%). De rest zat op of onder het startkwalificatieniveau toen ze uitvielen. Van de 163 verzuimmeldingen en 112 preventieve meldingen komen net als vorig jaar verreweg de meeste leerlingen van BOL-opleidingen (respectievelijk 91 en 84%). BBL opleidingen blijven achter met melden. Verzuim is hier echter ook lastiger te controleren. Deze jongeren worden een groot deel van de week onttrokken aan het zicht van de school. Het hangt van de werkgever af of jongeren die verzuimen worden gemeld bij de school om vervolgens doorgemeld te worden aan het verzuimloket. ROC 12, het grootste ROC in de regio, is van plan om hier in de nieuwe convenantsperiode meer aandacht aan te besteden. De redenen van uitval zijn heel divers, maar net als voorgaande jaren zijn ook nu weer verkeerde opleidingskeuze (leerof motivatieproblemen), persoonlijke problemen/omstandigheden/psychiatrische problemen of de wil om te gaan werken / geld te verdienen de belangrijkste redenen zijn om voortijdig te stoppen met een opleiding. Steeds vaker is overigens sprake van meervoudige redenen om te stoppen met school, bijvoorbeeld financiele problemen en de wil om te gaan werken. 4.3 De begeleiding vanuit het RMC In onderstaande tabel laten we zien hoe intensief de begeleiding van voortijdig schoolverlaters is geweest. Tabel 5: Soort begeleiding aan voortijdig schoolverlaters Acties van het RMC Aantal in Aantal in % % Telefonisch contact, telefonische advisering en informatie toegestuurd Kortdurende begeleiding (max. 2 gesprekken) Intensieve begeleiding (max. 4 gesprekken) Zeer intensieve begeleiding (meer dan 4 gesprekken en diagnostisch onderzoek) Administratief (geen prioriteit aan gegeven) Geen direct contact met jongere, wel met derden Poging tot contact niet gelukt Totaal

17 In zijn 200 voortijdig schoolverlaters persoonlijk begeleid 4 ; dit is 38% van het totale aantal gemelde voortijdig schoolverlaters. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar (39%). Bij 110 van hen heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Het aantal jongeren waar geen direct contact mee is geweest is afgenomen van veertig naar dertig procent. Het RMC heeft ook verzuimers en preventief gemelde jongeren begeleid. Van de 163 verzuimers zijn er 127 thuis bezocht. In totaal zijn 128 persoonlijk begeleid, waarvan de meesten (115) kortdurend. Van de 112 preventief gemelde jongeren zijn er 79 persoonlijk begeleid (waarvan 67 kortdurend). Van deze groep zijn 13 jongeren thuis bezocht. Acht jongeren hebben begeleiding gekregen van ARTA (www.arta.nl) of de Derde Weg (www.3eweg.nl) 4) hier vallen onder: kortdurende begeleiding, intensieve begeleiding en zeer intensieve begeleiding. 17

18 4.4 De uitstroom Doel van het RMC is om jongeren die gemeld worden of zich melden zo goed mogelijk begeleid worden richting een opleiding waar een startkwalificatie behaald kan worden. Als dat niet haalbaar is, is werk, liefst in combinatie met een opleiding, de meest gewenste optie. Maar er zijn ook jongeren die aan het werk gaan of waarvoor een ander traject de beste optie is. In tabel 6 is weergegeven wat de uitstroom vanuit het RMC is, ook van de twee schooljaren daarvoor. Tabel 6: De uitstroom van voortijdig schoolverlaters Resultaat Aantal in % Aantal in % Aantal in % Uitstroom naar opleiding of werk Terug naar opleiding Startkwalificatie behaald Werk met interne opleiding subtotaal Werk Overige uitstroom Volgt een traject elders Wajong Hulpverlening Werk of opleiding zoekend Wil geen bemiddeling / geen resultaat na acties Onbekend / geen contact mogelijk geweest Verhuisd Overig (reizen, detentie, langdurig ziek, zorgtaken) Doorgeboekt naar volgende schooljaar subtotaal Totaal ) Het kan heel goed zijn dat er van de werkende jongeren ook een deel een opleiding volgt; alleen is dit niet bekend bij het RMC. 18

19 Iets meer dan een kwart van de jongeren gaat terug naar een vorm van onderwijs of heeft gedurende het schooljaar alsnog een startkwalificatie behaald. Dit percentage is redelijk stabiel over de afgelopen jaren. Vijf procent van de jongeren blijkt alsnog een startkwalificatie behaald te hebben. Dit zijn bijna allemaal jongeren die nog één vak moesten halen voor het behalen van een diploma. Zij worden dan al uitgeschreven uit het onderwijs (en daarom als voortijdig schoolverlater gemeld), maar behalen alsnog een startkwalificatie met het succesvol afsluiten van het examen. Een groot deel van de voortijdig schoolverlaters, bijna de helft, gaat werken. Dit percentage loopt de afgelopen jaren iets op. Het RMC krijgt de afgelopen jaren steeds vaker te maken met jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek. Het reguliere onderwijs is vaak niet meer de beste optie. Daarnaast steekt het RMC veel energie in de aanpak van verzuim. Op deze manier hopen we uitval te voorkomen. De jongeren die uiteindelijk toch uitvallen zijn veel minder makkelijk terug te bewegen richting het onderwijs. Ruim een kwart van de jongeren valt onder overige uitstroom. Dat is minder dan vorig jaar. De grootste categorie hierbinnen is volgt een traject elders, bijvoorbeeld een WIJ traject, Titan of een traject bij Arta of de Derde Weg. Het aantal jongeren dat een WIJ traject volgt is overigens fors gedaald. Was dat in nog 34 jongeren, over het afgelopen schooljaar nog maar 16 jongeren. Deze daling heeft te maken met de nieuwe Wet Werk en Bijstand die 1 januari 2012 is ingegaan 6. Het is overigens goed om te melden dat de verslaglegging van resultaat een momentopname is. Jongeren die na uitval (al dan niet met tussenkomst van het RMC) zijn gaan werken, kunnen later wel weer een opleiding zijn gaan volgen of jongeren die aangeven na de zomer een nieuwe opleiding te gaan beginnen, starten uiteindelijk toch niet. Van sommige jongeren weten we dat en dat verwerken we in het registratie- en volgsysteem, maar we volgen niet iedereen structureel. In de definitieve lijst met voortijdig schoolverlaters over (februari 2013 bekend) komen we deze namen als het goed is wel of niet tegen. We zullen deze lijst dan ook leggen naast de meldingen bij het RMC. We zullen hiervan verslag doen aan het RMC bestuur. Van de 163 verzuimmeldingen is 80% op school gebleven, 20% is uiteindelijk toch voortijdig schoolverlater geworden. Van de 112 preventieve meldingen is 90% op school gebleven en 10% later alsnog als voortijdig schoolverlater in beeld gekomen. 6) Sinds 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) gewijzigd. De WIJ is komen te vervallen en is samengevoegd met de nieuwe WWB. In de nieuwe wet is Studiefinanciering aangemerkt als een voorliggende voorziening. Dit houdt in dat jongeren tot 27 jaar die een beroep doen op de WWB eerst zijn/ haar recht op studiefinanciering moet gebruiken (ook als er al sprake is van een startkwalificatie). Jongeren die terug worden gestuurd naar school, kunnen voor ondersteuning gebruik maken van het RMC. De reden echter waarom jongeren zich voor de WWB aankloppen heeft vaak een financiele oorzaak. Ze kunnen de rekeningen niet meer betalen ( huur, ziektekosten etc.) Wanneer je SF hebt dan krijg je geen ondersteuning wanneer je in de financiële problemen komt omdat dat niet als inkomen wordt gezien. 19

20 Uitstroom van de intensief begeleide voortijdig schoolverlaters. Van de voortijdig schoolverlaters zijn 200 jongeren persoonlijk begeleid door het RMC. In onderstaande tabel is aangegeven wat het uitstroomresultaat is geweest. Tabel 7: Uitstroom van intensief begeleide voortijdig schoolverlaters Resultaat Aantal % Aantal % Aantal in % in in Uitstroom naar opleiding of werk Opleiding Startkwalificatie behaald Werk met interne opleiding subtotaal Werk Overige uitstroom Hulpverlening / traject elders / zorgtaken Wajong Werk / opleiding zoekend Verhuisd Doorgeboekt naar volgend jaar 1 1 Geen resultaat na acties subtotaal Totaal Van de persoonlijk begeleide jongeren is 28% weer met een opleiding begonnen of heeft een startkwalificatie behaald in die periode; dit is vergelijkbaar met de jaren ervoor. Het aandeel werkenden onder de persoonlijk begeleide voortijdig schoolverlaters is toegenomen en de overige uitstroom afgenomen. 20

21 5. Samenwerking in de regio 5.1. Overleggen in de regio Het RMC neemt deel aan diverse overleggen, zowel op casusniveau als beleidsniveau. In vergelijking met vorig schooljaar zijn er geen wijzigingen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u door naar het vorige jaarverslag (zie Uitvoering van het VSV-Convenant In april 2012 hebben de scholen, RMC contactgemeente Amersfoort en het Ministerie van OCW een nieuwe VSV convenanten getekend voor de periode Dit convenant volgt op het oude convenant over de periode Medio oktober verschenen de definitieve cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2010/ We halen ten opzichte van schooljaar 2005/ 2006 een reductie van 20,9 %. De landelijke opdracht was een reductie van 30 %. Het gemiddelde landelijk resultaat is 25,8%. Onze regio blijft niet alleen achter bij de opdracht maar ook bij het landelijk gemiddelde resultaat. Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de resultaten, bijvoorbeeld dat de berekening van de reductie geen rekening houdt met de stijging van leerlingaantallen. Ook worden jongeren nu als VSV-er geteld die in het nieuwe convenant niet meer meegeteld worden. We verwachten door wijzigingen in de systematiek op termijn wel een verbetering van het resultaat te zullen zien. Het grootste ROC in onze regio heeft de afgelopen jaren een daling laten zien van het aantal voortijdig schoolverlaters, van 520 in peiljaar naar 402 in Dit is een daling van 23%. ROC A12 is daarmee een van de best presterende ROC s van het land. 21

22 5.3 Analyse van voortijdig schoolverlaters uit BRON In maart 2012 hebben we voor het tweede achtereenvolgende jaar het BRON bestand (DUO) met voortijdig schoolverlaters uit de regio geanalyseerd, maar nu over schooljaar Aan de hand van de verkregen namen en rugnummers hebben we gekeken naar wat jongeren op dat moment deden en of ze bekend waren bij het RMC. Het bleek in totaal om 656 voortijdig schoolverlaters te gaan uit de subregio Vallei 7. De resultaten van de analyse staan in tabel 8. Tabel 8: Analyse voortijdig schoolverlaters uit BRON Acties van het RMC % Volgt opleiding (veelal particulier of speciaal onderwijs) Startkwalificatie 3 2 Vrijstelling 1 2 Werk in combinatie met een opleiding 3 Werkt (evt. opleiding via werkgever, maar onbekend bij RMC) In begeleiding bij Leerplicht / RMC In traject elders Verhuisd of niet bekend in GBA Totaal Uit de analyse blijkt dat een kwart van de bij BRON geregistreerde voortijdig schoolverlaters toch een opleiding volgt. Op termijn (2014) zal BRON inschrijvingen bij particuliere instellingen en speciaal onderwijs verwerken, zodat een zuiverder beeld ontstaat van het aantal voortijdig schoolverlaters. Ook jongeren die een MBO-1 diploma hebben en tenminste 12 uur werken in een contract van 6 maanden of langer worden op termijn (2014) niet meer meegerekend als voortijdig schoolverlater. Van de jongeren die volgens de analyse werken (evt. in combinatie met een opleiding), of die elders een traject volgen, was driekwart bekend bij het RMC. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Streven is om dit percentage jaarlijks te verhogen, naar uiteindelijk 100% in beeld. 7) Dit zijn jongeren die tussen 1 augustus 2010 en 31 juli 2011 waren uitgevallen en niet vóór 1 oktober 2011 bij een door BRON geregistreerde opleiding stonden ingeschreven. 8) Dit zijn bijvoorbeeld ook jongeren die geregistreerd staan in het AZC in Wageningen, maar buiten de regio wonen. 22

23 23

24 Wilt u meer weten over het RMC in de regio Vallei? Neem dan contact met ons op. Raadhuisstraat 117 Postbus HK Ede (0318) /(0318) adres: Colofon: Uitgave: Jaarverslag Kwalificatieplicht is gemaakt namens de gemeenten in RMC regio Vallei: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen Redactie: Cindy Duteweerd (RMC coördinator regio Vallei), José van Rossum (RMC consulent) Margreet Nederpel (RMC consulent) Grafisch ontwerp en vormgeving: MediaProducties, gemeente Ede, Stanley Wattimena Druk: Huisvesting en Services, gemeente Ede 24

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2010-2011 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1. Van RMC-

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten

Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag RMC-opdrachten schooljaar 2011-2012 Team Voortijdig Schoolverlaten Voorwoord Team VSV bestaat 12½ jaar: een koperen

Nadere informatie

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl

Voorwoord. Team VSV Zijpendaalseweg 167 6814 CJ ARNHEM (026) 3129026 info@teamvsv.nl www.teamvsv.nl Voorwoord Sinds 11 jaar voert Team Voortijdig Schoolverlaten diverse opdrachten uit op het gebied van (het voorkomen) van voortijdig schoolverlaten voor de 10 gemeenten in de regio Arnhem en de gemeente

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei

Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013-2014. Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei Jaarverslag Kwalificatieplicht 2013- Aanpak van verzuim van 16-17 jarigen in het MBO in de RMC subregio Vallei 1 Inhoudsopgave 1. Uitvoering kwalificatieplicht in de RMC regio Vallei...3 1.1. Formatie

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2013-2014 Maart 2015 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie,

Nadere informatie

Den Haag Ons kenmerk Bijlagen

Den Haag Ons kenmerk Bijlagen De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Bijlagen VSV/102150 5 Onderwerp Cijfers 2007-2008 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008

MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING. oktober 2008 MODEL RMC-functie schooljaar 2007/2008 TER INVULLING oktober 2008 2 I Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters en streefdoelen I.A kwantitatief vsv-beeld: Het betreft bij alle categorieën in

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

Factsheets VSV. November 2005

Factsheets VSV. November 2005 Factsheets VSV November 2005 Reikwijdte en beperkingen van de cijfers In deze factsheets zijn de RMC-registraties en de Enquête beroepsbevolking twee belangrijke bronnen. Beide bieden zicht op de vsv-populatie.

Nadere informatie

8 Samenvatting en conclusies

8 Samenvatting en conclusies 8 Samenvatting en conclusies In dit hoofdstuk vatten we aan de hand van de onderzoeksvragen de eerste bevindingen van het onderzoek samen, zoals die in dit jaarrapport 2012 zijn gepresenteerd. De conclusies

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers

Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst VSV Frans Verboon & Erik Fleur Regiobijeenkomsten 2009 workshop: de vsv-cijfers nader verklaard Zwolle 15 april 2009 Rotterdam 16 april

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

tt 4 C"O Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5

tt 4 CO Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS 27DV Ln van de Mensenrechten 500 7337V2 APELDOORN t.a.v. het

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Investeren in je toekomst! Jaarverslag 2014-2015 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Investeren in je toekomst! Jaarverslag 2014-2015 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Investeren in je toekomst! Jaarverslag 2014-2015 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Investeren in je toekomst! Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2014-2015 Januari 2016 Team Onderwijs

Nadere informatie

RMC regio Eem&Vallei. VSV regioanalyse. Mei 2012. def. 15-6-12.

RMC regio Eem&Vallei. VSV regioanalyse. Mei 2012. def. 15-6-12. RMC regio Eem&Vallei VSV regioanalyse Mei 2012 def. 15-6-12. Inhoudopgave. pagina 1. Inleiding. 3 2. Analyse van cijfers en onderzoek. 3 2-1 OCW cijfers 1. Eem&Vallei ontwikkeling VSV reductie 2008-2011.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17806 1 juli 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2013, nr. BVE/508659, houdende

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008 Voorwoord Voor u ligt het verslag van de leerplichtgegevens van het schooljaar 2007-2008. De basis voor dit verslag is artikel 25 van de Leerplichtwet 969. De uitvoering van de leerplicht is bij de gemeente

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten April 2006 Inleiding In deze factsheets wordt een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep voortijdig schoolverlaters in Nederland gepresenteerd.

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Experiment tegen schooluitval

Experiment tegen schooluitval Experiment tegen schooluitval De effecten van intensieve coaching Marc van der Steeg (CPB) Roel van Elk (CPB) Dinand Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam) Opzet presentatie 1. Aanleiding 2. De interventie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Denk alvast over de volgende vraag na:

Denk alvast over de volgende vraag na: Denk alvast over de volgende vraag na: Wat is uw beste schoolervaring als leerling/student? (dus toen u zelf nog in de schoolbank zat; welk vak, school, opleiding, docent etc) Jos Gipmans Manager Cursisten

Nadere informatie

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Notitie voortijdig schoolverlaters Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Spirit4you, december 2013 1. Voortijdig schoolverlaters 1.1. Doel van dit document In het convenant

Nadere informatie

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: Leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag leerplicht/rmc 2012/2013 Datum: 11 februari 2014 Nr.: N RIB-JR-1405 Steller: S M.. Vossen- Stokbroeks In 20100

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Regiomonitor Utrecht Voortijdig schoolverlaten

Regiomonitor Utrecht Voortijdig schoolverlaten Regiomonitor Utrecht Voortijdig schoolverlaten Brochure T. Eimers R. Kennis E. Keppels M. Roelofs Introductie Regiomonitor Wat is de Regiomonitor? De Regiomonitor VSV Utrecht is een instrument om de aanpak

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding

3 VMBO pre-examenjaar. Het kiezen van een vervolgopleiding 3 VMBO pre-examenjaar Het kiezen van een vervolgopleiding Leerplichtige leeftijd: Samenvatting v.d. belangrijkste wet- en regelgeving in de Leerplichtwet 1969: Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die

Nadere informatie

Voortijdig van school

Voortijdig van school Foto: Martine Sprangers Onduidelijkheid over aantallen schoolverlaters Voortijdig van school Door Gert van den Berg 16 Jongeren die de school niet afmaken, lopen grote kans om werkloos te worden. En als

Nadere informatie

Effectrapportage. RMC functie regio de Friese Wouden. schooljaar 2009-2010

Effectrapportage. RMC functie regio de Friese Wouden. schooljaar 2009-2010 Effectrapportage RMC functie regio de Friese Wouden schooljaar 2009-2010 Effectrapportage 2009-2010 2 EFFECTRAPPORTAGE schooljaar 2008/2009 contactgemeente: Smallingerland regionummer: 0006 3 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT

PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT PROGRAMMA SCHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WEST BRABANT De 18 gemeenten in de RMC regio West Brabant hebben besloten om het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten via een regionale aanpak

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC) schooljaar 2011-2012 gemeente Boxtel

Jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC) schooljaar 2011-2012 gemeente Boxtel Jaarverslag leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC) schooljaar 2011-2012 gemeente Boxtel Boxtel, oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

1. Inleiding. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC. Schooljaar 2010-2011

Jaarverslag Leerplicht en RMC. Schooljaar 2010-2011 Jaarverslag Leerplicht en RMC Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Werkwijze en instrumenten uitvoering Leerplicht en RMC 4 1.1 Uitvoering leerplichtfunctie 4 1.2 Leerlingenadministratie

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

De Keten gesloten in Zuidwest Drenthe

De Keten gesloten in Zuidwest Drenthe De Keten gesloten in Zuidwest Drenthe Eindrapport van het Equal project 'De Keten sluiten in Zuidwest Drenthe' in de RMC regio Zuidwest Drenthe Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees

Nadere informatie

2008-2009. Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland

2008-2009. Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland 2008-2009 Jaarverslag RMC -Regio Rivierenland Jaarverslag RMC 2008-2009 Jaarverslag RMC 2008-2009 1 Inhoudsopgave 2 Jaarverslag RMC 2008-2009 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 5 3. Beleid 9 4. RMC: stand van

Nadere informatie

handleiding vsv-cijferproducten

handleiding vsv-cijferproducten RMC-regio gemeente leerling school nieuwe voortijdig schoolverlater startkwalificatie relatieve aantallen handleiding vsv-cijferproducten absolute aantallen leerplicht schooluitval registreren doelstelling

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden:

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden: a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie