Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum"

Transcriptie

1 Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6

2 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de cijfers van het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten over het schooljaar -6 in onze gemeenten. Hoofdstuk Beleidskaders blz. Hoofdstuk Scholen en leerlingen in de DAL-gemeenten blz. (het primair-, voortgezet-, praktijk- en speciaal onderwijs) Hoofdstuk Schoolverzuim blz. Hoofdstuk Vrijstellingen blz. 9 Hoofdstuk Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC ) blz. Hoofdstuk 6 Dag van de leerplicht blz. Samenstelling en taakverdeling team leerplicht blz. Lijst met afkortingen blz. Jaarverslag Leerplicht -6

3 . Beleidskaders. Wettelijk kader De Leerplichtwet (969) is een belangrijk instrument bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten. De Leerplichtwet geeft aan de leerplichtambtenaar de bevoegdheden om op te treden als het dreigt mis te lopen in de schoolloopbaan van een leerling. Dit optreden kan gericht zijn op de ouders/verzorgers, de jongere zelf, hulpverlenende instanties of de school. Hieronder worden de diverse wettelijke taken van de Leerplichtwet weergegeven: Maatschappelijke zorgfunctie Handhavende functie. - Halt-afdoening, - proces-verbaal en - het inhouden van de kinderbijslag bij 6/7-jarigen, in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank.. Passend onderwijs en jeugdzorg Wet Gemeenten en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid de ondersteuning aan een kind of gezin af te stemmen met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Artikel.. e lid van de Jeugdwet Artikel 7b Wet op het voortgezet onderwijs Artikel 8a van de Wet op het primair onderwijs De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden en voorkomen kan worden dat problemen escaleren. Zorg in en om school vormt een van de pijlers om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.. Doelgroep De gemeente is verantwoordelijk voor alle leerplichtige inwoners in haar gemeente. De leerplicht begint vanaf het moment dat een leerling vijf jaar wordt, maar de meeste kinderen gaan al naar school als ze vier jaar oud zijn. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling zestien wordt. Daarna gaat de leerplicht over in de kwalificatieplicht. Dit is de plicht voor alle leerlingen tot 8 jaar om minimaal een diploma op vwo, havo of mbo -niveau te halen. Daarnaast worden jongeren tot jaar zonder startkwalificatie gestimuleerd te leren, werken of een combinatie daarvan.. Uitgangspunt Het uitgangspunt is om optimale ontwikkelingskansen te bieden voor alle kinderen en jongeren in onze gemeenten, zodat zij in de toekomst volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Schoolverzuim kan een signaal zijn dat er iets met het kind of de directe leefomgeving van het kind aan de hand is. Het is daarom van belang dat de leerplichtambtenaar in een zo vroeg mogelijk stadium melding krijgt van verzuim, zodat tijdig actie kan worden ondernomen. Jaarverslag Leerplicht -6

4 . Scholen en leerlingen in de DAL- gemeenten.. Aantal scholen / locaties. In onderstaand overzicht het aantal scholen in de DAL- gemeenten per augustus. Scholen / locaties Totaal Openbaar basisonderwijs 8 Bijzonder basisonderwijs 9 Particulier basisonderwijs - - Sbo/RENN - - Voortgezet Onderwijs - MBO - Totaal 9.. Aantal leerplichtige leerlingen. Aantal Leer- en kwalificatieplichten, leerlingen van tot en met 7 jaar ingeschreven in de gemeentelijke Basisadministratie Registratie Personen. Peildatum oktober van het schooljaar. Leerplichtigen per gemeente Jaarverslag Leerplicht -6

5 . Schoolverzuim Bij schoolverzuim maken we onderscheid tussen absoluut schoolverzuim en relatief schoolverzuim. Handhaving van de Leerplichtwet (969) is alleen mogelijk als de scholen verzuim ook daadwerkelijk melden.. Absoluut verzuim: Van absoluut schoolverzuim is sprake als een leerplichtige leerling niet staat ingeschreven bij een erkende school of onderwijsinstelling. Ouders zijn verplicht hun leerplichtig kind in te schrijven bij een school of onderwijsinstelling. Absoluut verzuim Relatief verzuim: Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige leerling, die bij een school staat ingeschreven zonder dat hiervoor toestemming is verleend, lestijd verzuimt van 6 uur in weken. Scholen voor voortgezet onderwijs doen de melding van verzuim via het verzuimloket van DUO. Scholen voor primair onderwijs melden het verzuim van hun leerlingen rechtstreeks aan de leerplichtambtenaar. Voor een leerling kunnen er meerdere meldingen zijn gedaan. Het relatief verzuim lijkt gedaald voor de gemeenten en. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de leerlingen die op het Leerplicht spreekuur zijn gesproken niet meer voor het relatief verzuim worden meegeteld. Jaarverslag Leerplicht -6

6 Relatief verzuim PO VO+PRO VSO MBO Totaal: Relatief verzuim PO VO+PRO VSO MBO Totaal: Relatief verzuim PO VO+PRO VSO MBO Totaal: Jaarverslag Leerplicht -6 6

7 . Langdurig relatief verzuim (voorheen thuiszitters): Een langdurig relatief verzuimer is een op school ingeschreven leer- kwalificatieplichtige leerling die langer dan weken ongeoorloofd verzuimt zonder dat er sprake is van een vrijstelling van de leerplicht. Langdurige afwezigheid wegens ziekte niet meegeteld. Gemeente Langdurig Relatief verzuim Per aug. ' Nieuwe gevallen daarna Opgelost Gemeente Langdurig Per Relatief verzuim aug. ' Nieuwe gevallen daarna Opgelost Gemeente Langdurig Per Relatief verzuim aug. ' Nieuwe gevallen daarna Opgelost Jaarverslag Leerplicht -6 7

8 . Halt afdoening schoolverzuim en processen-verbaal Het project Halt is ontwikkeld als alternatief voor vervolging door justitie. Het doel van het project is stoppen en voorkomen van het spijbelen. Een Halt-afdoening is mogelijk voor een leerling in de leeftijd van tot 7 jaar die geregistreerd staat als matige spijbelaar. Halt-afdoeningen Een proces-verbaal is voor hardnekkig verzuim, waarbij waarschuwingen (mondeling en schriftelijk) en meerdere gesprekken met leerlingen, ouders en ook keten-partners niet tot een oplossing hebben geleid. Na het opmaken van een proces-verbaal, door de leerplichtambtenaar, wordt deze naar het Openbaar Ministerie verzonden. Daar wordt de leerling besproken in het Leerplicht Casus Overleg het LPCO. Het LPCO is een overlegorgaan tussen het OM, politie, CJG's / Wijkteams, de Raad voor de Kinderbescherming en een leerplichtambtenaar vanuit de RMC regio Noord Groningen. Het doel van het LPCO is om een snelle, samenhangende en effectieve reactie op strafbaar gedrag van jeugdigen mogelijk te maken en zo bij te dragen aan het voorkomen van recidive. Als dit niet meer mogelijk is, wordt er voor gekozen dat een leerling zich bij de kantonrechter moet verantwoorden. De opgelegde straf bestaat dan meestal uit een (deels voorwaardelijk) taakstraf en begeleiding door de jeugdreclassering. Processen-verbaal Jaarverslag Leerplicht -6 8

9 . Vrijstellingen Als een leerling niet in staat blijkt te zijn om volledig dagonderwijs aan een school te volgen, kunnen ouders een verzoek doen om vrijstelling op grond van: Artikel sub a, vervangende leerplicht vanaf jaar. Artikel sub b, vervangende leerplicht laatste schooljaar van de volledige leerplicht. Artikel sub c, betreft een tuchtmaatregel waarbij de toegang tot de school is ontzegd. Artikel sub d, vrijstelling indien blijkt dat de jongere wegens ziekte verhinderd is de school c.q. onderwijsinstituut te bezoeken. Artikel sub g, vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden. Artikel, vrijstelling wegens volgen ander onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op: Artikel sub a, vrijstelling indien de leerling op lichamelijke of psychische gronden niet in staat is om tot een school c.q. instelling te worden toegelaten. Artikel lid b, vrijstelling wegens overwegend bezwaar tegen de richting van het onderwijs binnen een redelijke afstand van hun huis. De LPA gaat na of het inderdaad gaat om een richtingsbezwaar en niet om bv. opvoedkundige- of onderwijskundige bezwaren. Er mag dus niet inhoudelijk getoetst worden. Dit is voorbehouden aan de rechter. Artikel lid c, vrijstelling indien de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland is ingeschreven en deze inrichting regelmatig bezoekt. Voor juli van het nieuwe schooljaar dienen ouders daartoe een verzoek in te dienen. Artikel lid c, vrijstelling indien de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland is ingeschreven en deze inrichting regelmatig bezoekt. Voor juli van het nieuwe schooljaar dienen ouders daartoe een verzoek in te dienen. Het aantal vrijstellingen voor de gemeenten en lijkt gestegen, dit wordt echter veroorzaakt doordat vrijstellingen die eerder, voor meerdere jaren, zijn afgegeven meetellen. Gemeente Vrijstellingen artikel sub a artikel sub b artikel sub a 9 7 artikel sub b artikel sub c artikel, sub c artikel, sub d artikel, sub g artikel Totaal 7 Jaarverslag Leerplicht -6 9

10 Gemeente Vrijstellingen artikel sub a artikel sub b artikel sub a 6 artikel sub b artikel sub c artikel, sub c artikel, sub d artikel, sub g artikel - - Totaal 6 8 Gemeente Vrijstellingen artikel sub a artikel sub b artikel sub a 8 7 artikel sub b artikel sub c artikel, sub c artikel, sub d artikel, sub g artikel Totaal 9 Jaarverslag Leerplicht -6

11 . Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) De leerplichtambtenaren dragen de voortijdig schoolverlaters, vsv-ers van 8 jaar en ouder over aan het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters) voor verdere begeleiding. Onze DAL gemeenten maken onderdeel uit van RMC regio Noord Groningen (regio ) samen met de gemeenten De Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond. De gemeente is aangewezen als centrum- en contactgemeente voor deze regio. Zij brengt jaarlijks door middel van een effectrapportage verslag uit aan de minister. In de regio Noord Groningen werken de gemeenten sinds volgens het zgn. Waddenmodel. Dit model kent vier uitgangspunten. Een startkwalificatie gaat boven werk, werk gaat boven een uitkering, de leerplichtambtenaren zijn verantwoordelijk voor de sluitende aanpak naar een startkwalificatie en de samenwerkende partners op de Werkpleinen zorgen voor de sluitende aanpak naar werk. Het RMC heeft een eigen jaarverslag. Jaarverslag Leerplicht -6

12 6. Dag van de leerplicht Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan de "Dag van de leerplicht". In 6 is in samenwerking met enkele scholen op onderstaande wijze invulling gegeven aan en uitleg gegeven over deze dag. Op donderdag 7 maart 6 is het weer zover! Dan is het de dag van de leerplicht. De leerplichtambtenaren van de DAL-gemeenten willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 7 maart wordt in groep acht van de basisscholen binnen de DAL-gemeenten een quiz gehouden met vragen die in het teken staan van de leerplicht en het recht op onderwijs. Tijdens de dag van de leerplicht wordt er stil gestaan bij het recht op onderwijs. Het doel van deze dag is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk schooluitval terugdringen. Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun e tot en met het schooljaar waarin ze 6 jaar worden. Dit heet de volledige leerplicht. Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 8e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. Jaarverslag Leerplicht -6

13 Samenstelling en taakverdeling team leerplicht: Erika Kleiker Leerplichtambtenaar voor de gemeente alle leerlingen van - jaar woonachtig in de gemeente Petra Struijs Leerplichtambtenaar voor de gemeenten en alle leerlingen van - jaar woonachtig in de gemeente alle leerlingen van - jaar woonachtig in de gemeente (bijzonder- en speciaal basisonderwijs) Herman Bakker Leerplichtambtenaar voor de gemeente alle leerlingen van - 7 jaar (VO en MBO) woonachtig in de gemeente alle leerlingen van - jaar woonachtig in de gemeente (openbaar basisonderwijs) Chantal Ruighaver Stagiaire Leerplicht DAL-gemeenten Opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen, e leerjaar. Lijst met afkortingen RMC LPA OM PV Halt SK VSV PO SBO VO VMBO PRO LWOO VSO RENN MBO HAVO VWO DUO AKW WPO WVO - Regionaal Meld- en Coördinatie punt Voortijdig Schoolverlaten - Leerplichtambtenaar - Openbaar Ministerie - Proces-verbaal - Het alternatief voor vervolging door justitie - Startkwalificatie - Voortijdig School Verlaten - Primair Onderwijs - Speciaal Basis Onderwijs - Voortgezet Onderwijs - Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs - Praktijk Onderwijs - Leerwegondersteunend Onderwijs - Voortgezet Speciaal Onderwijs - Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland - Middelbaar Beroeps Onderwijs - Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs - Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs - Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs - Algemene Kinderbijslag Wet - Wet op het Primair Onderwijs - Wet op het Voortgezet Onderwijs Jaarverslag Leerplicht -6

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 07-08 Delfzijl Appingedam Loppersum Delfzijl, oktober 08 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 07-08 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl,

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2012-2013. Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Opmerking. De gemeenten Appingedam en Loppersum hebben de uitvoering van de leerplichttaken overgedragen aan de gemeente Delfzijl.

Opmerking. De gemeenten Appingedam en Loppersum hebben de uitvoering van de leerplichttaken overgedragen aan de gemeente Delfzijl. Gemeente Appingedam B&W - Voorstel Delegatie B&W (j/n) : Nee Datum voorstel Datum ingekomen stuk 20-10-2016 Afdeling/prod.eh. Nummer ingekomen stuk Auteur Via afdeling/prod.eh. : PU/BEL Gez/akk afd.hfd

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Rijswijk. Schooljaar

Jaarverslag leerplicht gemeente Rijswijk. Schooljaar Jaarverslag leerplicht gemeente Rijswijk Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Aantal leerplichtigen in Rijswijk... Error! Bookmark not defined. Verzuimmeldingen leerplicht... 3 Schoolverzuim... 3 Absoluut verzuim...

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Jaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018 S.A.W. Visser De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 54 66 1 19-12-2018 - Geachte heer, mevrouw, Hierbij presenteren wij u het jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht

Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht Beleidsplan Regionaal Bureau Leerplicht 2018-2022 Taken Regionaal Bureau Leerplicht Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor de gemeenten in de Duin & Bollenstreek en de Leidse Regio de leerplichtfunctie

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2016-2017 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Verzuimloket voor álle scholen 2 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 3 Interventies 4 Toelichting op verzuim

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over het schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over het schooljaar Opgave school leer- en leerlingen over het schooljaar 2017-2018 1. Algemene inleiding Elke gemeente moet jaarlijks aan de minister gegevens verstrekken over de omvang en de behandeling van het gemelde

Nadere informatie

Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim:

Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim: Verzuimprotocol afdeling Vormgeving s.g. De Rooi Pannen SCHOOLVERZUIM Wat is schoolverzuim? Volgens de Leerplichtwet van 1969 wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim: Geoorloofd

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Jaarverslag tabellen Leerplicht en RMC

Jaarverslag tabellen Leerplicht en RMC verbind Ontwikkeling Leerplicht / RMC Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 000 GA Zwolle Telefoon (03) 49 20 34 Fax (03) 49 20 41 m.van.esterik@zwolle.nl www.zwolle.nl Jaarverslag 2011-2012 tabellen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2017 2018 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal leerlingen in Utrecht > Tabel: Verzuimcijfers > Tabel: Vrijstelling > Focus > Tabel: Thuiszitters > Dag van de leerplicht > Tabel: Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2016-2017 Leerplicht Spijbelen of schoolverzuim is vaak een voorbode van voortijdig school verlaten. De gemeente Eemsmond hecht dan ook grote waarde aan een adequate handhaving van

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

~"t'~ Emmen. ~~ Gemeente IIII~ I~II~II~IIIIIII~II~ 1I11~1"1. De Raad van de gemeente Emmen Postbus RA EMMEN

~t'~ Emmen. ~~ Gemeente IIII~ I~II~II~IIIIIII~II~ 1I11~11. De Raad van de gemeente Emmen Postbus RA EMMEN Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl Gemeente "t' Emmen De Raad van de gemeente Emmen Postbus 30.001 7800 RA EMMEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Bijlage 1 Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2019-2022 Programmabegroting 2019-2022 RBL concept 1 Programmabegroting 2019-2022 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2017-2020 Programmabegroting 2017-2020 RBL definitief 1 Programmabegroting 2017-2020 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 Uitgeest, oktober 2012 - 1 - 1. INLEIDING Artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school?

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school? Raadsvergadering d.d. 18 december 2012 Raadsnota nummer: BI. 0120096 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2011-2012 Vragen van fractie: VVD Naam raadslid: J. de Ridder 1. a. Bladzijde 2 en 3 van

Nadere informatie

Ontwikkelingsrecht voor ieder kind

Ontwikkelingsrecht voor ieder kind Ontwikkelingsrecht voor ieder kind Jaarverslag Leerplicht RMC Stedendriehoek 2017-2018 Resultaten Leerplicht en RMC Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Olst-Wijhe Voorst Zutphen Over dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2017-2018 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 2 2. Statistische gegevens blz. 2 2.1 Aantal leerplichtige- en kwalificatieplichtige jongeren blz. 2 2.2 Aantal meldingen totaal blz. 3

Nadere informatie

Wat is leerplicht? Wat is kwalificatieplicht?

Wat is leerplicht? Wat is kwalificatieplicht? beverwijk.nl Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht - 2018. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren van de gemeente Beverwijk. Wij voeren de

Nadere informatie

Ziekteverzuim het nieuwe spijbelen!? Samenwerking. Vrijstellingen

Ziekteverzuim het nieuwe spijbelen!? Samenwerking. Vrijstellingen Samenwerking De leerplichtambtenaren worden veelvuldig geconsulteerd en ingezet door het onderwijs om dreigend van leerlingen preventief aan te pakken. Leerplicht schuift geregeld aan bij een multi disciplinair

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2016 2017 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal leerlingen in Utrecht > Focus > Tabel: Verzuimcijfers > Nieuwkomers > Thuiszitters > Tabel: Vrijstelling > Tabel: Thuiszitters > Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2011-2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Volledige leerplicht:... 3 Kwalificatieplicht:... 3 Formatie en taakverdeling... 4 Gebruikte afkortingen... 5 2. Het leerplichtbeleid

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten Molenwaard 2016 (schooljaar 2014-2015) Hoe gaat het met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in Molenwaard? De factsheet geeft inzicht en handvatten

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

2Speciaal. Wat is leerplicht? Wat is kwalificatieplicht?

2Speciaal. Wat is leerplicht? Wat is kwalificatieplicht? beverwijk.nl Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht - 207 in een nieuw jasje. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over de taken en activiteiten van de leerplichtambtenaren. Beverwijk voert de leerplichtfunctie

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar 2017/2018 Leerplicht en RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie)

Jaarverslag schooljaar 2017/2018 Leerplicht en RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie) Jaarverslag schooljaar 2017/2018 Leerplicht en RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie) Inleiding en samenvatting De leerplichtwet stelt dat burgemeester en wethouders verslag uitbrengen aan de raad

Nadere informatie

Jaarverslag RMC Noord Groningen Schooljaar

Jaarverslag RMC Noord Groningen Schooljaar Jaarverslag RMC Noord Groningen Schooljaar 2009-2010 Gemeenten: Appingedam Bedum Delfzijl De Marne Eemsmond Loppersum Winsum RMC Noord Groningen Contactgemeente: Gemeente Delfzijl Postbus 20000 9930 PA

Nadere informatie

Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit Team Onderwijs & Kinderopvang Gemeente Enschede

Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit Team Onderwijs & Kinderopvang Gemeente Enschede Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2016-2017 Team Onderwijs & Kinderopvang Gemeente Enschede Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2016-2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Leerplicht

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Casparus College

Verzuimprotocol Casparus College Verzuimprotocol Casparus College 1. Leerplicht In onze samenleving hebben alle kinderen en jongeren het recht om te leren. In Nederland (en in veel andere landen) wordt veel waarde gehecht aan dit leerrecht.

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek Nr. 161 12 februari 2019 Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht en RMC 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag verzuim en uitval 2015-2016 van de gemeente Tilburg. In dit jaarverslag presenteren wij de lokale cijfers

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Hoe kan leerplicht bijdragen aan leerrecht?

Hoe kan leerplicht bijdragen aan leerrecht? Hoe kan leerplicht bijdragen aan leerrecht? Betekenisvolle interventies vanuit een integrale aanpak 1 juni 2018 07-06-18 Inleiding * Voorstellen * Inhoud presentatie: = geschiedenis leerplichtwet = wettelijk

Nadere informatie

RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK

RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK RMC FUNCTIE EN DE VSV AANPAK RMC toelichting functie Uitvoering RMC leerplicht inhoud en cijfers VSV aanpak organisatie activiteiten cijfers Ontwikkelingen nieuwe VSV aanpak kwetsbare jongeren verandering

Nadere informatie