Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011"

Transcriptie

1 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar

2

3 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak, je spreekt jongeren aan als ze wegblijven van school en je betrekt de ouders erbij. In de praktijk is het een stuk complexer. Om voortijdig schoolverlaten effectief tegen te gaan, is er een nauwe samenwerking nodig tussen schoolbesturen, docenten, bedrijven, vrijwilligers, ouders en de gemeente. Jongeren die voortijdig van school gaan, blijken vaak al een flinke verzuimcarrière achter de rug te hebben. In deze achtste editie van de Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten treft u daarom voor het eerst informatie aan over de inspanningen van de leerplichtambtenaren van de gemeente. Hoe vroeger we jongeren en hun omgeving (waaronder hun ouders) kunnen wijzen op de risico s van schoolverzuim, hoe groter de kans dat we voortijdig schoolverlaten kunnen voorkomen. In de komende jaren gaan we ook het schoolverzuim van leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool monitoren en bespreken. Ook nieuw in deze editie is dat we gegevens rapporteren over een schooljaar, in plaats van over een kalenderjaar. Daarmee komen we tegemoet aan een vraag uit de samenleving. We kunnen de Almeerse cijfers op deze manier goed vergelijken met de cijfers die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks publiceert over nieuwe voortijdige schoolverlaters. In het schooljaar was 9% van de jongeren van 16 tot 23 jaar een voortijdige schoolverlater. Het gaat daarbij zowel om jongeren die tijdens dit schooljaar zijn uitgevallen als om jongeren die al eerder zonder startkwalificatie (een diploma van minimaal de havo, het vwo of het mbo, niveau 2) van school zijn gegaan. We zitten een vol procentpunt onder onze doelstelling om het aandeel voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 10%. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Elke jongere die voortijdig van school gaat, is er een te veel. De rol van de schoolbesturen is groot bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Een moeilijkheid is dat er ook jongeren zijn die buiten Almere naar school gaan. Het is complex om goed greep te krijgen op die jongeren en op hun school. Toch doen we er alles aan om ook deze jongeren een goede kans te geven op een startkwalificatie en een succesvolle loopbaan. In dit voorwoord roep ik vooral ook ouders op om hun (soms lastige) rol te pakken. Stimuleer uw kind om naar school te (blijven) gaan. Praat met uw zoon of dochter en ga na hoe u hem of haar kunt helpen als spijbelen of schooluitval dreigt. Aandacht helpt! René Peeters Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport VSV-Monitor Schooljaar

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Almeerse jongeren nader bekeken Introductie Aantallen Almeerse jongeren 7 Hoofdstuk 2 Voortijdige schoolverlaters nader bekeken Aantallen voortijdige schoolverlaters Hoe zien de ontwikkelingen eruit? Om welke jongeren gaat het? Hoe scoort Almere in vergelijking met andere steden? 15 Hoofdstuk 3 Verzuim nader bekeken Aantallen verzuimmeldingen en bemiddelingen Om wat voor soort verzuim gaat het? Om welke jongeren gaat het? Wat is de relatie tussen verzuim en voortijdig schoolverlaten? 20 4 VSV-Monitor Schooljaar

5 Samenvatting Het aantal jongeren in Almere dat het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt ook wel voortijdige schoolverlaters (vsv ers) genoemd moet omlaag. De inspanningen om dit voor elkaar te krijgen, hebben succes. De afgelopen vijf jaar is het aandeel vsv ers met 3% gedaald. In totaal gaat nu 6% van de Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar voortijdig van school. Dat zijn nog altijd ruim leerlingen. 739 van deze jongeren (bijna 3%) zijn het afgelopen schooljaar zonder startkwalificatie van school gegaan. De overige 950 jongeren (ruim 3%) deden dat in voorgaande jaren. Een deel van de vsv ers is te bewegen om terug te gaan naar school en alsnog een startkwalificatie te halen. Voortijdige schoolverlaters zijn vooral oudere jongeren (18+) die hun beroepsopleiding op het vmbo of mbo afbreken. Het gaat wat vaker dan gemiddeld om jongeren met een niet-westerse achtergrond. Daar is in de loop der jaren amper verandering in gekomen. Het aandeel nieuwe voortijdige schoolverlaters per schooljaar ligt in Almere nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde. Hoewel het percentage nieuwe vsv ers onder de totale groep jongeren tussen de 12 en 23 jaar de afgelopen jaren is gedaald, blijft het voortijdig schoolverlaten dus een punt van zorg in Almere. Dit jaar zijn er voor het eerst ook gegevens beschikbaar over het schoolverzuim in Almere. Tien procent van de Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar is in de afgelopen vijf jaar één of meer keer zonder toestemming weggebleven van school. In meer dan 70% van de gevallen gaat het om incidenteel verzuim, waarbij een jongere een aantal uren per maand afwezig is. Schoolverzuim komt vooral voor bij jongeren van 16 tot 20 jaar en bij jongeren op het mbo-1 en mbo-2. Er is een sterke relatie tussen verzuim en voortijdig schoolverlaten. Hoe ouder jongeren zijn en hoe vaker ze zonder toestemming wegblijven van school, hoe groter de kans dat ze hun school verlaten zonder startkwalificatie op zak. Dit onderstreept het belang van de inspanningen van leerplichtambtenaren om verzuim te voorkomen en om direct in te grijpen wanneer jongeren niet naar school komen. VSV-Monitor Schooljaar

6 6 VSV-Monitor Schooljaar

7 Hoofdstuk 1 Almeerse jongeren nader bekeken 1.1 Introductie De gemeente Almere stelt zich ten doel dat zo min mogelijk jongeren het onderwijs verlaten zonder een afgeronde opleiding van ten minste de havo, het vwo of het mbo, niveau 2. Om te kunnen zien in hoeverre de doelstelling wordt gehaald, is in 2004 de Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten opgezet. Met deze monitor geven we jaarlijks een beeld van de aard en de omvang van het voortijdige schoolverlaten in Almere. Vanaf 2004 ging het daarbij om jongeren van 16 tot 23 jaar die het onderwijs hebben verlaten zonder een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Met ingang van deze monitor nemen we de groep jongeren van 12 tot 23 jaar als uitgangspunt. Dit doen we om een vergelijking te kunnen maken met gegevens uit metingen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitvoert op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het ministerie registreert gegevens per schooljaar en brengt alleen de nieuwe voortijdige schoolverlaters in beeld. Jongeren tot 23 jaar die al een startkwalificatie behaald hebben of die aan het werk zijn, worden in de cijfers van het ministerie niet meegeteld. Hoewel we jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie (12 tot 23 jaar) als uitgangspunt nemen, zijn de gegevens uit deze monitor dus niet één-op-één vergelijkbaar met de gegevens van het ministerie. Het ministerie volgt de ontwikkelingen van schoolgaande jongeren tot 23 jaar. In deze monitor kijken we naar alle Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar, ongeacht of ze wel of niet naar school gaan. Deze rapportage wijkt verder in twee opzichten af van voorgaande monitors. Ten eerste sluiten we vanaf deze editie aan bij de landelijke systematiek om het aantal voortijdige schoolverlaters vast te stellen. Het aantal Almeerse vsv ers wordt niet meer bepaald per kalenderjaar, maar per schooljaar. Door de nieuwe systematiek kunnen aantallen en percentages uit eerdere monitors afwijken van cijfers in deze rapportage. Ten tweede is de rapportage uitgebreid met gegevens over schoolverzuim. Zo krijgen we een indruk van de aard en omvang van het verzuim en van de inspanningen om dat verzuim terug te dringen. In dit eerste hoofdstuk schetsen we een beeld van de Almeerse jongeren. In hoofdstuk twee gaan we dieper in op de voortijdige schoolverlaters. We kijken niet alleen naar de voortijdige schoolverlaters per 1 oktober 2011, maar ook naar de ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar. Daarbij gaan we dieper in op een aantal kenmerken van de vsv ers. Het laatste hoofdstuk gaat over het schoolverzuim van Almeerse jongeren. We gaan in op de aantallen verzuimmeldingen en bemiddelingen en geven een beeld van het soort verzuim. Tot slot gaan we in op de relatie tussen verzuim en voortijdig schoolverlaten. 1.2 Aantallen Almeerse jongeren In deze monitor richten we ons op de groep jongeren van 12 tot 23 jaar. De gemeentelijke basisadministratie laat zien dat de Almeerse jongerenpopulatie op 1 oktober 2011 bestond uit bijna jongeren. Dit aantal is hoger dan in voorgaande jaren. De stijging wordt mede veroorzaakt door de koppeling met het landelijke Basisregister Onderwijs (BRON). Van meer jongeren is bekend of ze wel of niet naar school gaan en op welk niveau ze een diploma hebben behaald. In 2011 waren er van 223 jongeren te weinig onderwijsgegevens bekend. Daarnaast hebben 49 jongeren een vrijstelling van leerplicht. Deze 272 jongeren zijn niet meegenomen in de analyses. Tabel 1.1 Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar per 1 oktober: jaar jaar jaar jaar aantal index aantal index aantal index VSV-Monitor Schooljaar

8 In figuur 1.2 zien we wat voor soort onderwijs de Almeerse jongeren volgen. Het gaat om: - de huidige opleiding (van de jongeren die op 1 oktober 2011 stonden ingeschreven bij een onderwijsinstelling); - de laatst gevolgde opleiding (van de voortijdige schoolverlaters); - de opleiding waarmee jongeren een startkwalificatie hebben behaald (van de jongeren die al in het bezit zijn van een startkwalificatie). Ruim een kwart van de jongeren heeft als opleiding havo of vwo. Veel van deze jongeren hebben inmiddels een startkwalificatie op zak, omdat ze een havo- of vwo-diploma hebben gehaald. Ze worden daarom niet verder gevolgd in het kader van het voortijdig schoolverlaten. Waarschijnlijk staat een groot deel van deze jongeren ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs. 30 Figuur 1.1 Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar naar soort onderwijs (N=28.812) % % 16% % 11% 10% 9% 1 De jongeren van wie de opleiding onbekend is of die niet ingedeeld kunnen worden in één van de acht categorieën, zijn niet meegenomen in de analyse. Het gaat in totaal om 92 jongeren. 0 basisonderwijs, brugklas speciaal onderwijs, praktijkonderwijs vmbo havo/vwo mbo-1 mbo-2 mbo-3 mbo-4 Er zijn iets meer jongens (51%) dan meisjes in de Almeerse jongerenpopulatie. De bijna jongeren zijn gelijk verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Figuur 1.3 laat zien dat 67% van de jongeren van westerse afkomst is. Onder de niet-westerse jongeren vormen de Surinaamse jongeren de grootste groep. 2% 8 VSV-Monitor Schooljaar

9 60 Figuur 1.2 Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar naar etnische herkomst (N=28.904) 59% Nederland 8% overig westers 14% Suriname 3% 4% 2% Antillen Aruba Marokko 10% Turkije overig niet-westers In de stadsdelen Almere Buiten, Almere Stad Oost en Almere Stad West wonen de meeste jongeren (figuur 1.3). Figuur 1.3 Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar naar stadsdeel (N=28.904) % 28% 30% % 5 0 Almere Buiten Almere Haven 1% 2% 1% Almere Hout Almere Poort Almere Centrum Almere Stad Oost Almere Stad West VSV-Monitor Schooljaar

10 10 VSV-Monitor Schooljaar

11 Hoofdstuk 2 Voortijdige schoolverlaters nader bekeken 2.1 Aantallen voortijdige schoolverlaters Om vast te stellen hoeveel Almeerse jongeren voortijdig (dus zonder startkwalificatie) hun schoolloopbaan hebben afgebroken, onderscheiden we vier subgroepen: - jongeren die het onderwijs (tijdelijk) hebben verlaten zonder startkwalificatie (de voortijdige schoolverlaters); - jongeren die onderwijs volgen en nog een startkwalificatie moeten behalen; - jongeren die al een startkwalificatie hebben behaald; - jongeren die een persoonlijke startkwalificatie hebben behaald. Jongeren met een persoonlijke startkwalificatie zijn jongeren die het onderwijs verlaten nadat ze 16 jaar zijn geworden en die niet in staat zijn een reguliere startkwalificatie behalen. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die minstens driekwart jaar aaneengesloten speciaal onderwijs of praktijkonderwijs hebben gevolgd. Sinds 2009 worden ook jongeren in het bezit van een diploma van het mbo-1, zonder verdere opleiding, geschaard onder de groep met een persoonlijke startkwalificatie. Op 1 oktober 2011 waren er 704 Almeerse jongeren met een persoonlijke startkwalificatie. Tabel 2.1 geeft weer hoeveel schoolgaande jongeren, hoeveel voortijdige schoolverlaters en hoeveel jongeren met een (persoonlijke) startkwalificatie er zijn in Almere. De aantallen voortijdige schoolverlaters zijn bepaald via gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de Rijksoverheid. Deze gegevens zijn deels bijgesteld en aangevuld met informatie uit de gemeentelijke leerlingenadministratie. Tabel 2.1 onderwijsstatus jongeren van 12 tot 23 jaar naar leeftijdsgroep: 1 oktober 2011 leeftijdsgroep onderwijsstatus jaar jaar totaal aantal percentage aantal percentage aantal percentage vsv ers 48 0% % % schoolgaand zonder % % % startkwalificatie met startkwalificatie 0 0% % % met persoonlijke 0 0% 704 4% 704 2% startkwalificatie totaal % % % In Almere zijn er in totaal voortijdige schoolverlaters. Dit is 6% van de totale jongerenpopulatie van 12 tot 23 jaar. Kijken we alleen naar de groep jongeren van 16 tot 23 jaar (de leeftijdscategorie die uitgangspunt was in eerdere monitors), dan is het aandeel vsv ers 9%. Iets meer dan een kwart van de totale groep jongeren van 12 tot 23 jaar is in het bezit van een startkwalificatie. Binnen de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar is dit 42%. 2.2 Hoe zien de ontwikkelingen eruit? Het aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar met een startkwalificatie is flink gestegen. Op 1 oktober 2008 lag dat aandeel nog op 22%. Inmiddels is het gestegen tot 26%. Daarbij is het aandeel voortijdige schoolverlaters in de afgelopen vier jaar gedaald van 7% naar 6%. Dat zijn bijna 250 jongeren minder die voortijdig van school zijn gegaan van deze jongeren zijn het afgelopen schooljaar zonder startkwalificatie van school gegaan. De overige 950 jongeren deden dat in voorgaande jaren. VSV-Monitor Schooljaar

12 Tabel Tabel 2.2 aantallen 2.2 aantallen percentages en percentages jongeren jongeren van 12 van tot tot jaar 23 naar jaar onderwijs naar status: onderwijs status: jaar vsv ers schoolgaand zonder met met persoonlijke startkwalificatie startkwalificatie startkwalificatie aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage % % % 662 2% % % % 711 2% % % % 723 3% % % % 704 2% Tabel 2.4 aantallen en percentages jongeren van 16 tot 23 jaar naar onderwijsstatus: jaar vsv ers schoolgaand zonder startkwalificatie met startkwalificatie met persoonlijke startkwalificatie aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage % % % 662 4% % % % 711 4% % % % 723 4% % % % 704 4% Bijna alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar gaan nog naar school (zie tabel 2.3). In 2008 waren er in deze leeftijdscategorie 100 jongeren die het onderwijs verlieten zonder een startkwalificatie. Op teldatum 1 oktober 2011 waren dat er 48. Tabel 2.3 aantallen en percentages jongeren van 12 tot 16 jaar naar onderwijs status: jaar vsv ers schoolgaand zonder startkwalificatie met startkwalificatie aantal percentage aantal percentage aantal percentage % % 11 0% % % 1 0% % % 1 0% % % 0 0% Hoewel het aantal vsv ers in de afgelopen jaren flink is teruggelopen, gaat het nog altijd om ruim jongeren. Daarbij is het belangrijk te constateren dat het aantal jongeren met een startkwalificatie de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Op 1 oktober 2011 hadden ruim jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar een startkwalificatie. 2.3 Om welke jongeren gaat het? Zijn het bepaalde groepen jongeren die voortijdig van school gaan? Om te bepalen wie in Almere het onderwijs voortijdig verlaten zonder diploma, vergelijken we de groep vsv ers op een aantal kenmerken. We beperken ons tot de vsv ers in de leeftijdsgroep 16 tot 23 jaar, omdat vrijwel alle jongeren van 12 tot 16 jaar nog onderwijs volgen. 3 Jongeren in de leeftijd Bij de jongeren in de leeftijdsgroep van 16 tot 23 jaar is het meest duidelijk te zien dat het aandeel jongeren met een startkwalificatie stijgt en het aandeel vsv ers afneemt (zie tabel 2.4). 12 tot 16 jaar kunnen (nog) niet over een persoonlijke startkwalificatie beschikken. Daarom is deze categorie hier buiten beschouwing gelaten. 12 VSV-Monitor Schooljaar

13 Figuur 2.1 Percentage voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar meerdere kenmerken: 1 oktober 2011 (N=18.223) totaal Almere 9% geslacht jongens meisjes 9% 9% leeftijd 16 jaar 1% (op peildatum) 17 jaar 2% 18 jaar 7% 19 jaar 20 jaar 11% 12% 21 jaar 22 jaar 15% 16% etnische Nederland 9% herkomst overig westers 11% Suriname 9% Antillen/Aruba 13% Marokko Turkije 10% 11% overig niet-westers 8% Tussen jongens en meisjes doen zich geen verschillen voor. Leeftijd speelt wel een rol bij het voortijdig schoolverlaten. Hoe ouder jongeren zijn, hoe vaker ze het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Er doet zich met name een opvallende sprong voor tussen 17 en 18 jaar. Mogelijk is dat een gevolg van het einde van de kwalificatieplicht. Verder is het percentage vsv ers iets hoger dan gemiddeld onder Antilliaanse/Arubaanse, Turkse en niet-nederlandse westerse jongeren. Kijken we naar de verschillen tussen jongens en meisjes, dan zien we een hoger aandeel vsv ers onder jongens van Marokkaanse, Turkse en overige niet-westerse afkomst (zie figuur 2.2). Figuur 2.2 Percentage voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar geslacht en bevolkingsgroep: 1 oktober 2011 (N=18.223) jongens meisjes totaal jongens 9% totaal meisjes 9% Nederland overig westers Suriname Antillen/ Aruba Marokko Turkije overig nietwesters 9% 10% 10% 11% 10% 13% 12% Nederland overig westers Suriname Antillen/ Aruba Marokko Turkije overig nietwesters Het percentage vsv ers is het hoogst onder jongeren met als laatst gevolgde opleiding een assistentenopleiding (mbo-1) of een basisberoepsopleiding (mbo-2). Ook onder jongeren met vmbo als laatst gevolgde opleiding is het aandeel vsv ers betrekkelijk hoog (18%). Figuur 2.3 Percentage voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar laatst gevolgde opleiding: 1 oktober 2011 (N=18.079) 4 basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs Almere 9% vmbo havo/vwo mbo-1 mbo-2 mbo-3 mbo-4 2% 4% 7% 9% 18% 6% 21% 21% 8% 9% 9% 10% 11% 12% 4 De jongeren van wie de opleiding onbekend is of die niet ingedeeld kunnen worden in een van de categorieën, zijn niet meegenomen in de analyse. VSV-Monitor Schooljaar

14 Beperken we ons tot de groep vsv ers (100%), dan blijkt dat bijna 80% een mbo-opleiding als laatst gevolgde opleiding heeft. Met name jongeren die een mbo-2-opleiding hebben gevolgd, vormen een grote groep binnen de vsv ers. Van de vsv ers verlaat twee derde het onderwijs nog wel met een vmbo-diploma. Figuur 2.5 Voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar leeftijd laatste uitschrijving onderwijs: 2011 (N=1.641) 2% 5% 9% 16 jaar en jonger (9%) 13% Figuur 2.4 Voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar laatst gevolgde opleiding: 1 oktober 2011 (N=1.602) 5 21% 17 jaar (21%) 18 jaar (31%) 20% 2% 11% 9% basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs (2%) vmbo (11%) 19% 19 jaar (19%) 20 jaar (13%) 21 jaar (5%) 14% 39% 6% havo/vwo (9%) mbo-1 (6%) mbo-2 (39%) mbo-3 (14%) mbo-4 (20%) 31% 22 jaar (2%) Figuur 2.6 laat zien dat voortijdige schoolverlaters meer afkomstig zijn uit bepaalde delen van Almere. Het aandeel vsv ers ligt in het gebied Almere Centrum gemiddeld veel hoger dan in de andere gebieden. Ook in Almere Poort en Almere Haven liggen de percentages vsv ers boven het stedelijk gemiddelde. Bijna drie kwart van de jongeren die voortijdig van school gaan is 17, 18 of 19 jaar. Dat jongeren ouder dan 20 jaar alsnog vsv er worden, komt minder vaak voor. Figuur 2.6 Percentage voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar gebied: 1 oktober 2011 (N=18.223) Almere 9% Almere Buiten 8% Almere Haven 11% 5 De vsv ers van wie de laatst Almere Hout 5% gevolgde opleiding onbekend Almere Poort 12% is of die niet ingedeeld kunnen worden in één van de categorieën, zijn niet Almere Centrum Almere Stad Oost 8% 19% meegenomen in de analyse. Almere Stad West 9% 14 VSV-Monitor Schooljaar

15 2.4 Hoe scoort Almere in vergelijking met andere steden? In de voorbije jaren is het aandeel vsv ers in Almere sterk teruggelopen. Maar hoe doet Almere het in vergelijking met andere steden en met de rest van Nederland? Zijn er in Almere meer of minder voortijdige schoolverlaters dan elders? Om deze vraag te beantwoorden, maken we gebruik van de landelijk beschikbare gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO registreert alleen de nieuwe voortijdige schoolverlaters. Dat zijn jongeren die in de loop van één schooljaar vsv er zijn geworden. 6 De vsv ers van voorgaande jaren worden niet meer meegeteld, zoals dat in deze Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten wel gebeurt. In tabel 2.5 worden de Almeerse gegevens over voortijdig schoolverlaten vergeleken met gegevens van Lelystad, Amsterdam en Nederland als geheel. De tabel maakt duidelijk dat het aandeel nieuwe vsv ers (4,1% van de bijna Almeerse schoolgaande jongeren) uiteraard lager uitvalt dan het aandeel waarin ook de eerdere vsv ers zijn inbegrepen (6% van de totale groep van bijna Almeerse jongeren van 12 tot 23 jaar). Zie ook de toelichting hierop in paragraaf 1.1. Daarnaast zien we dat het percentage nieuwe vsv ers in Almere boven het landelijke gemiddelde van 2,9% ligt. Het percentage nieuwe vsv ers in Almere is wel lager dan dat in Lelystad en Amsterdam. In alle regio s zien we het percentage nieuwe vsv ers jaarlijks dalen vanaf het schooljaar 2007/2008. In Almere blijkt die daling iets minder groot dan elders. Hoewel het aantal nieuwe vsv ers de afgelopen jaren is gedaald, blijft het voortijdig schoolverlaten dus een punt van zorg in Almere. 5 Tabel 2.5 Percentages nieuwe voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar voor vier regio s en vier schooljaren regio schooljaar 2007/ / / /2011 Almere percentage 5,0% 4,6% 4,6% 4,1% index Lelystad percentage 6,7% 5,4% 5,5% 4,6% index Amsterdam percentage 6,8% 5,3% 6,1% 5,0% index Nederland percentage 3,6% 3,2% 3,0% 2,9% index Het gaat hierbij om jongeren die het onderwijs per 1 oktober zonder startkwalificatie hebben verlaten, terwijl zij per 1 oktober van het voorgaande jaar nog wel op een school stonden ingeschreven. VSV-Monitor Schooljaar

16 16 VSV-Monitor Schooljaar

17 Hoofdstuk 3 Verzuim nader bekeken Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Leerplichtwet. Dit toezicht is gemandateerd aan de leerplichtambtenaren van de gemeente Almere. De leerplichtambtenaren leveren een vorm van maatschappelijke zorg. Die zorg wordt verleend in nauwe samenwerking met de scholen en met andere professionals. 3.1 Aantallen verzuimmeldingen en bemiddelingen Wanneer leerlingen zonder toestemming wegblijven uit de les, dan meldt de school dit aan de gemeente Almere. Na een melding nemen de leerplichtambtenaren het initiatief om contact te leggen met alle betrokkenen. Er is altijd overleg met de leerling, de ouders, de school en eventuele andere instanties om de oorzaken van het verzuim te achterhalen. per schooljaar. Het aantal meldingen verschilt sterk per schooljaar. Vanaf schooljaar 2007/2008 zien we een zeer sterke toename tot ruim meldingen in schooljaar 2009/2010. Daarna lijkt het aantal meldingen weer sterk terug te lopen. In figuur 3.1 zien we per schooljaar het aantal keren dat jongeren vanwege verzuim bij leerplicht zijn aangemeld. Zo zien we dat in het schooljaar 2007/2008 ruim negen op de tien verzuimers één keer is gemeld. Voor 8% van de verzuimers is twee of meer keer een melding gedaan. In de loop der jaren blijkt het aandeel eenmalige meldingen af te nemen en is het percentage jongeren dat twee of meer keer verzuimt juist gestegen. Sinds het schooljaar 2007/2008 is er dus sprake van een groei van het aantal meldingen, maar vooral ook van de frequentie van verzuim bij afzonderlijke jongeren. Tabel 3.1 geeft het aantal verzuimmeldingen per jaar weer vanaf het school jaar 2007/2008. Ook het aantal betrokken jongeren is opgenomen in de tabel. Het aantal meldingen ligt hoger dan het aantal betrokkenen. Een jongere kan namelijk meerdere keren per jaar en in meerdere jaren achter elkaar verzuimen. Tabel 3.1 aantal verzuimmeldingen jongeren van 12 tot 23 jaar: schooljaar 2007/ /2012 schooljaar meldingen aantal betrokken jongeren 7 gemiddeld per jongere 2007/ ,1 2008/ ,1 2009/ ,2 2010/ ,2 2011/ ,2 totaal ,4 Sinds het schooljaar 2007/2008 zijn en iets meer dan meldingen van verzuim gedaan. Het aantal betrokken jongeren is Van deze ruim jongeren zijn er zo n die meerdere verzuimmeldingen achter hun naam hebben, oplopend tot vijf en in een enkel geval zes meldingen Figuur 3.1 Percentages van het aantal verzuimmeldingen per jongere: schooljaar 2007/ / % 18% 24% 34% 34% 92% 82% 76% 66% 66% 2007/ / / / /2012 één melding twee of meer meldingen Over de jongeren van 12 tot 23 jaar die op 1 oktober 2011 in Almere stonden ingeschreven, zijn er sinds het schooljaar 2007/ verzuimmeldingen binnengekomen. In totaal hebben van deze groep jongeren minimaal één melding van verzuim achter hun naam staan. Dat wil zeggen dat voor ongeveer 10% van de jongeren van 12 tot 23 jaar een verzuimmelding is gedaan in de afgelopen jaren. 7 Het totaal aantal betrokken jongeren is lager dan de som over de vijf schooljaren. Dat komt doordat jongeren meerdere keren per jaar en in meerdere schooljaren worden aangemeld of bemiddeling krijgen. 8 Voor het schooljaar 2011/2012 gaat het om voorlopige cijfers. 9 Voor het schooljaar 2011/2012 gaat het om voorlopige cijfers. VSV-Monitor Schooljaar

18 Naast de verzuimmeldingen houdt leerplicht zich ook bezig met bemiddelingsverzoeken. De laatste schooljaren is er een stijging van het aantal korte consultatie- en adviesgesprekken. Opvallend is dat in het schooljaar 2010/2011 meer dan de helft van de consultatie- en adviesverzoeken niet van de school, maar van ouders of van derden kwam. Het zit hem vaak in een verstoorde relatie tussen ouders en de school, waardoor kinderen dreigen uit te vallen of onnodig thuis komen te zitten. De consultatie- en adviesgesprekken werken preventief en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de leerplichtambtenaren. Een substantieel deel van de bemiddelingsverzoeken is aanleiding voor verdere behandeling. Er volgt dan een formele melding van verzuim of een melding dat er sprake is van een complexe situatie waarbij leerplicht een belangrijke rol speelt. In de volgende monitor worden er cijfers opgenomen over het aantal bemiddelingsverzoeken. 3.2 Om wat voor soort verzuim gaat het? Het verzuim doet zich voor in verschillende vormen, variërend van een enkel uurtje tot niet meer ingeschreven staan op een school. We onderscheiden een aantal vormen van verzuim: - Licht verzuim Er is sprake van licht verzuim als jongeren binnen twee kalendermaanden tussen de 10 en 15 uur ongeoorloofd wegblijven van school. - Relatief verzuim Relatief verzuim is de meest voorkomende vorm van schoolverzuim. Jongeren komen in dat geval vaak te laat op school of zijn structureel veel afwezig (al dan niet met medeweten van hun ouders). Relatief verzuim kan zijn: - incidenteel verzuim: de jongere is elke maand een aantal uren afwezig; - periodiek verzuim: de jongere is elke maand een aantal dagen afwezig; - permanent verzuim: de jongere is elke week een aantal dagen afwezig; - luxeverzuim: de jongere is rondom vakanties een aantal dagen afwezig. - Absoluut verzuim Bij absoluut verzuim gaat het om leerplichtige jongeren die niet op een school zijn ingeschreven. Het is daarmee de zwaarste vorm van verzuim. Jaarlijks weten we van enkele honderden leerplichtige jongeren niet of ze zijn ingeschreven op een school. Na onderzoek van de leerplichtambtenaren blijkt het merendeel van deze jongeren toch gewoon op school te zitten, soms buiten Almere. In tabel 3.2 zijn per schooljaar de meldingspercentages weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende vormen van verzuim. Van alle meldingen hebben er verreweg het meest betrekking op het relatief incidenteel verzuim (72%). Een jongere is in dat geval elke maand een aantal uren afwezig. Dat aandeel lijkt nog wat toe te nemen. Ook het aantal meldingen van licht verzuim neemt toe. Het aandeel meldingen van periodiek en permanent verzuim zien we de laatste jaren juist teruglopen. Ook het percentage absolute verzuimers lijkt te dalen. In het schooljaar 2009/2010 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs van de Rijksoverheid het digitaal verzuimloket ingevoerd. Het verzuimloket maakt het melden van verzuim sneller en gemakkelijker. De onderwijsinstellingen registreren verzuimgevallen in dit systeem en de gemeente handelt er de registraties af. Na de invoering van het verzuimloket zien we het aantal verzuimmeldingen meer dan verdubbelen. Dit verschil is duidelijk zichtbaar in tabel 3.2. In schooljaar 2008/2009 is er nog sprake van 713 verzuimmeldingen. Een jaar later is dat aantal opgelopen naar Hieruit blijkt dat de invoering van het verzuimloket ervoor heeft gezorgd dat het verzuim veel beter in kaart is gebracht. De scholen en de gemeente willen verzuimende jongeren al in een vroeg stadium een signaal te geven dat spijbelen niet kan. Daarom is het leerplichtspreekuur nieuw leven ingeblazen in het schooljaar 2008/2009. Jongeren die binnen twee kalendermaanden tussen de 10 en 15 uur ongeoorloofd afwezig zijn (licht verzuim), gaan op gesprek bij een leerplichtambtenaar. Ze krijgen te horen welke consequenties er volgen als het verzuim niet ophoudt. 18 VSV-Monitor Schooljaar

19 Tabel Tabel 3.2 aantal 3.2 aantal verzuimmeldingen per jaar per en jaar per en soort per verzuim: soort verzuim: schooljaar 2007/ /2012 schooljaar 2007/ /2012 soort verzuim licht verzuim (spreekuur) schooljaar 2007/ / / / / totaal percentage percentage percentage percentage percentage percentage 4% 2% 8% 9% 14% 8% ziekmelding 3% 2% 2% 2% 2% 2% luxeverzuim 8% 6% 4% 5% 6% 5% relatief incidenteel verzuim relatief periodiek verzuim relatief permanent verzuim andere omstandigheden 64% 70% 75% 71% 73% 72% 13% 8% 5% 7% 2% 6% 2% 5% 3% 4% 2% 3% 4% 5% 3% 1% 1% 2% absoluut verzuim 2% 2% 1% 0% 1% 1% totaal (=100%) Om welke jongeren gaat het? Eerder constateerden we al dat ongeveer 10% van de bijna Almeerse jongeren de afgelopen jaren heeft verzuimd op school. Wie zijn deze jongeren? En zijn er bepaalde groepen jongeren die meer verzuimen dan anderen? In tabel 3.3 is het schoolverzuim uitgesplitst naar enkele kenmerken van jongeren. We zien dat jongens nauwelijks meer verzuimen dan meisjes. Leeftijd blijkt wel een belangrijke factor. Het verzuim is het hoogst onder jongeren van 16 tot 20 jaar. Verder hebben met name jongeren op het mbo-1 en mbo-2 een verzuimverleden. Ten slotte zien we dat jongeren afkomstig uit nietwesterse landen een hoog verzuimpercentage hebben. Tabel 3.3 Verzuim jongeren van 16 tot 23 jaar naar meerdere kenmerken kenmerken geen verzuim wel verzuim totaal (=100%) percentage percentage aantal geslacht jongens 90% 10% meisjes 91% 9% leeftijd jaar 97% 3% jaar 92% 8% jaar 83% 17% jaar 83% 17% jaar 92% 8% jaar 97% 3% opleiding 11 basisonderwijs, speciaal onderwijs, 90% 10% praktijkonderwijs brugklas 97% 3% vmbo 86% 14% havo/vwo 97% 3% mbo-1 68% 32% 440 mbo-2 76% 24% mbo-3 84% 16% mbo-4 88% 12% etnische herkomst Nederland 93% 7% overig westers 91% 9% Suriname 84% 16% Antillen/Aruba 80% 20% 905 Marokko 84% 16% Turkije 86% 14% 690 overig niet-westers 88% 12% totaal 90% 10% Voor het schooljaar 2011/2012 gaat het om voorlopige cijfers. 11 De jongeren van wie de laatst gevolgde opleiding onbekend is of die niet ingedeeld kunnen worden in één van de categorieën, zijn niet meegenomen in de analyse. VSV-Monitor Schooljaar

20 3.4 Wat is de relatie tussen verzuim en voortijdig school verlaten? Worden verzuimers ook voortijdige schoolverlaters? En geldt dat dan voor iedere verzuimer? In deze slotparagraaf gaan we nader in op de relatie tussen verzuim en voortijdig schoolverlaten. Voor de analyses maken we gebruik van de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Almere, aangevuld met gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Almeerse leerplichtambtenaren. Aangezien het aantal voortijdige schoolverlaters in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar minimaal is, beperken we ons tot de groep jongeren van 16 tot 23 jaar. In hoofdstuk 2 van deze monitor werd duidelijk dat 9% van de Almeerse jongeren van 16 tot 23 jaar op 1 oktober 2011 voortijdige schoolverlater was. Maken we onderscheid tussen jongeren die de afgelopen vijf jaren wel verzuimden en die niet verzuimden, dan blijkt dat het percentage voortijdige schoolverlaters twee keer zo hoog is onder jongeren met een verzuimverleden (16%). Tabel 3.4 Onderwijsstatus jongeren van 16 tot 23 jaar naar verzuim verzuimstatus geen vsv er wel vsv er totaal (=100%) percentage aantal aantal geen verzuim 92% 8% wel verzuim 84% 16% totaal 91% 9% Over het algemeen hangt voortijdig schoolverlaten dus sterk samen met verzuim. Verzuimers hebben een aanmerkelijk grotere kans om uiteindelijk zonder startkwalificatie van school te vertrekken dan jongeren die niet of nauwelijks hebben verzuimd. Maar geldt dat voor alle jongeren? Tabel 3.5 laat zien dat er tussen jongens en meisjes slechts kleine verschillen zijn. Onder jongens met een verzuimverleden is het aantal voortijdige schoolverlaters 17%. Onder meisjes is dat 15%. Etniciteit blijkt een beperkte rol te spelen. Onder verzuimers van Turkse en niet-nederlandse westerse afkomst is het percentage vsv ers wat hoger dan gemiddeld. Leeftijd blijkt opnieuw de belangrijkste factor. De kans op voortijdig schoolverlaten neemt sterk toe naarmate jongeren ouder worden, zowel bij de verzuimers als bij de niet-verzuimers. Bij de jongeren van 21 en 22 jaar die de afgelopen vijf jaar hebben verzuimd, gaat 31% uiteindelijk voortijdig van school. Ook opleiding is een belangrijke factor bij het voortijdig schoolverlaten. Op de middelbare school en op het mbo is er een sterke relatie tussen verzuim en voortijdig schoolverlaten. Opmerkelijk is dat op het vmbo het aandeel vsv ers onder de niet-verzuimers groter is (19%) dan onder de jongeren die wel een verzuimverleden hebben (14%). Mogelijk komt dat doordat verzuimers extra aandacht van leerplichtambtenaren krijgen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. 20 VSV-Monitor Schooljaar

21 Tabel 3.5 Percentage voortijdige schoolverlaters van 16 tot 23 jaar naar verzuim verleden kenmerken geen verzuim wel verzuim totaal (=100%) percentage percentage aantal geslacht jongens 8% 17% meisjes 8% 15% leeftijd 16 tot en met 18 jaar 2% 9% en 20 jaar 9% 26% en 22 jaar 15% 31% opleiding 12 praktijkonderwijs, 2% 3% 704 voortgezet speciaal onderwijs vmbo 19% 14% 986 havo/vwo 2% 8% mbo 11% 18% etnische herkomst westers 8% 18% Surinaams/Antilliaans 9% 13% Turks 9% 20% 425 Marokkaans 8% 16% 664 overig niet-westers 7% 13% totaal 8% 16% Is het aantal keren dat jongeren verzuimen nog van betekenis? Met andere woorden: wordt de kans op voortijdig schoolverlaten groter naarmate jongeren vaker ongeoorloofd wegblijven van school? In tabel 3.6 zijn de verzuimers ingedeeld in drie groepen op basis van de frequentie van verzuim in de afgelopen vijf jaar. De groep van niet-verzuimers laten we hier buiten beschouwing. Tabel 3.6 onderwijsstatus groep verzuimende jongeren van 16 tot 23 jaar naar verzuimfrequentie verzuimfrequentie onderwijsstatus één keer twee of drie keer vier keer of meer totaal percentage percentage percentage percentage vsv ers 14% 21% 26% 16% schoolgaand zonder startkwalificatie 67% 68% 73% 67% met startkwalificatie 14% 6% 0% 11% met persoonlijke startkwalificatie 5% 5% 1% 5% totaal (=100%) We zien dat het aandeel vsv ers lager is onder jongeren die in de afgelopen vijf jaar één keer hebben verzuimd dan onder de jongeren die twee of meer keer hebben verzuimd. Hoe vaker men verzuimt, hoe groter dus over het algemeen de kans is op voortijdig schoolverlaten. 12 De jongeren van wie de laatst gevolgde opleiding onbekend is of die niet ingedeeld kunnen worden in één van de categorieën, zijn niet meegenomen in de analyse. VSV-Monitor Schooljaar

22 Colofon Titel Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten, schooljaar Uitgave November 2012 Samenstelling Gemeente Almere, afdeling Leren Gemeente Almere, team Onderzoek en Statistiek Babeliowski Onderwijsonderzoek, drs. M. Babeliowski en drs. M. Franzen Redactie Gemeente Almere, afdeling Leren Gemeente Almere, afdeling Communicatie Babeliowski Onderwijsonderzoek Vormgeving Gemeente Almere, afdeling Communicatie Fotografie Gemeente Almere Marga Tieken Anja de Graaff Drukwerk Gemeente Almere 22 VSV-Monitor Schooljaar

23

24

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren 2006-2009 1 Demografie 1.1 Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met 24 jaar Per 1 januari 2005 wonen in Den Haag 6.296 Marokkanen van

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag verzuim en uitval 2015-2016 van de gemeente Tilburg. In dit jaarverslag presenteren wij de lokale cijfers

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school

Opheldering over het uitschrijven van leer/kwalificatieplichtige leerlingen uit BRON Met ingang van 1 juli De leerling blijft op school Stroomschema 1: Leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) een VMBO diploma De leer of kwalificatieplichtige leerling (5-18 rig) VMBO diploma blijft en nieuwe schoolar in BRON nieuwe schoolar in

Nadere informatie

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden:

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden: a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar

Nadere informatie

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012

RMC. RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 RMC RMC Subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen 2011-2012 1 Inhoud 1. Samenvatting en conclusies 5 2. Inleiding 7 3. De RMC functie in de regio Vallei 9 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Factsheets VSV. November 2005

Factsheets VSV. November 2005 Factsheets VSV November 2005 Reikwijdte en beperkingen van de cijfers In deze factsheets zijn de RMC-registraties en de Enquête beroepsbevolking twee belangrijke bronnen. Beide bieden zicht op de vsv-populatie.

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten April 2006 Inleiding In deze factsheets wordt een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep voortijdig schoolverlaters in Nederland gepresenteerd.

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid?

VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? VSV CIJFERS: Wat is waarheid en hoe maak je onderscheid? Lazlo van Donkelaar DENSA Adviseurs, In samenwerking met : Waar gaan we het over 1. Inleiding hebben? 2. Welke VSV cijfers zijn er en kloppen die

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Stapelaars in het voortgezet onderwijs

Stapelaars in het voortgezet onderwijs [Geef tekst op] Stapelaars in het voortgezet onderwijs Een analyse van de basisschooladviezen en schooltypen van de stapelaars. Onderzoek, Informatie en Statistiek Onderzoek, Informatie en Statistiek Stapelaars

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2013

Rotterdamse Risicogroepen 2013 Rotterdamse Risicogroepen 2013 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren J. de Boom A. Weltevrede Y. Seidler M. van San P. Hermus P. van Wensveen Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Age Stinissen September 2017

Age Stinissen September 2017 Age Stinissen September 2017 Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 4 2 De respons 6 3 De resultaten 8 3.1 Algemeen 8 3.2 Jongens en meisjes. 9 3.3 De Stadsdelen

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties

Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Het gebruik van studiefinanciering met de verkeerde intenties Verkenning op basis van de registraties van DUO Oktober 2016 Jaap-Jan Bakker DUO 1 Inleiding Naar aanleiding van een bericht in de media over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2014/ 2015

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2014/ 2015 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 214/ 215 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 214/ 215 Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs Per 1-8-2014 zijn samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Rapport Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Juli 2010 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Productie Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie