Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat EK Den Helder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: Bankrekeningnummer: ING: Artikel 1. Samenstelling Bestuur: Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerder jarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit aantal kan op voordracht van het bestuur door bestuursvergaderingen worden aangepast (vermeerderd). Artikel 2. Bestuur HZV en Colofon bestaat uit: HZV bestuur bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester HZV Colofon bestaat uit: Webdesign/redacteur: Materiaalman: Wedstrijdleider: Ledenbeheer: Artikel 3. Verkiezing Bestuursleden. Indien er een bestuursfunctie vacant komt te staan zal dit zo spoedig mogelijk vervuld moeten gaan worden. Het dagelijkse bestuur mag een persoon aanwijzen voor de vacante functie in het bestuur. De aangewezen persoon krijgt de functie als interim en zal de aangewezen functie mogen beoefenen tot de algemene ledenvergadering. Indien bestuursfuncties vacant komen te staan zal dit moeten worden medegedeeld via de website aan alle leden van HZV. Dit zodat iedereen zich kan opgeven voor de vacante functie. Bij de eerst volgende ledenvergadering zal door zowel de leden van HZV als het bestuur van HZV worden gestemd. De persoon in kwestie met de meeste stemmen zal de functie na de vergadering op zich mogen nemen. Artikel 4. De voorzitter. De voorzitter houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij draagt zorg voor de reglementen. (HZV, HZVO, KNVB, SZVV) en verder alle regelingen en bepalingen binnen de vereniging. Hij/zij is de woordvoerder van HZV. Ook kan hij/zij indien hij/zij dat nodig acht, alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem/ haar mede worden ondertekend. Hij/zij heeft het recht de beraadslaging te doen eindigen indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de beraadslaging te hervatten als 2/3 van de stem gerechtigde leden van de HZV vergadering het verlangen daartoe kenbaar maakt. Pagina 1 van 10

2 Artikel 5. De secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de spelersadministratie binnen de vereniging. Voor zover deze niet aan andere is overgedragen. Hij/zij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend. Hij/zij is verplicht van deze stukken een kopie te archiveren. Op de ledenvergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit. Hij/zij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem/haar bewaard. Artikel 6. De Penningmeester. De Penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor de inning en afdrachten van de gelden/contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de organisatie te allen tijde direct te kunnen worden gekend. Betalingen worden door hem/haar niet gedaan dan tegen behoorlijke nota s/facturen. Iedere maand maakt hij/zij een maandelijks financieel overzicht bekend aan het gehele bestuur. Om het boekhouden goed bij te houden dient de Penningmeester begin juni een jaarverslag te maken en bewaard dat in het archief. Bij de leden vergadering maakt de penningmeester de begroting bekend. Artikel 7. HZV leden zijn zich verplicht te houden aan: 1) Het HZV reglement. Indien er artikelen veranderd gaan worden, wordt dit kenbaar gemaakt aan alle leden via de officiële HZV website of de zogeheten digitale nieuwsbrief. 2) Het HZVO reglement. Als er artikelen veranderd gaan worden zal indien nodig het HZV reglement erop aangepast worden. Tevens zal deze veranderingen net als Artikel 7.1 kenbaar gemaakt worden aan alle leden. 3) Het SZVV reglement. Als er artikelen veranderd gaan worden zal dit veranderd worden zoals genoemd bij Artikel 7.1 en 7.2 4) De spelregels van Futsal van de KNVB ( zie handleiding voor scheidsrechters Futsal KNVB op de KNVB internetsite of kan men dit ook bestuderen bij een van de bestuursleden, Uiteraard is de coach van het huidige team hiervoor verantwoordelijk). 5) De tucht commissie van de KNVB. Pagina 2 van 10

3 Artikel 8. Leden van HZV 1. Leden van HZV zijn: A) personen die toegelaten zijn door het bestuur van HZV. Als HZV iemand als lid heeft toegestaan zoekt de ledenadministratie van HZVO of SZVV uit of die persoon ook daadwerkelijk bij de vereniging mag deelnemen. Hierbij geeft de KNVB dan ook haar goedkeuring. Indien gespeeld wordt binnen HZVO ligt de leeftijdsgrens op 15 mits nadrukkelijke toestemming van HZVO mag dit met dispensatie 14 jaar zijn. B) Personen die niet voetballen maar in het bestuur en/of coach of andere taak van de vereniging willen deelnemen word via een bestuursvergadering in verband gebracht. Hiermee wordt ook het kosten plaatje voor die persoon/functie besproken. Nadat alle partijen akkoord zijn gegaan (zie artikel 3 voor bestuurslid) word dit indien nodig op contract gezet. En is deze persoon na het ondertekenen (indien nodig) bij de club toegevoegd. 2. Alle leden zijn verplicht het HZV inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen met datum. Na het invullen van het formulier moet de speler een kopie van het legitimatie bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en 2 recente pasfoto s bij het formulier voegen en deze inleveren bij de secretaris. Pas nadat HZV de spelerspas in bezit heeft, mag deze speler pas uitkomen voor de competitie en/of beker wedstrijden. 3. Leden die niet bij de vereniging ontvangen (kunnen) worden kunnen zich opnieuw inschrijven aan het eind van het seizoen of in de zo geheten winterstop. Bij dezen wordt bekeken wat de reden is geweest dat het lid geweigerd is geweest. Na onderzoek bij de KNVB, HZVO of SZVV en verleden van speler (betreft vereniging(en) waarvan hij in het verleden heeft gevoetbald) zal d.m.v. een vergadering over zijn of haar lidmaatschap besproken gaan worden. 4. Ook kunnen leden van een andere vereniging naar HZV toekomen. Dit wordt gedaan via een overschrijvingsformulier van HZVO. Indien HZVO en de vereniging waar het lid speelde akkoord gaan is het nieuwe lid pas speel gerechtigd bij HZV. (Zie HHR HZVO Art. 44) Artikel 9. Leden van het bestuur. Het bestuur stelt in overleg de taken van elk bestuurslid vast. Artikel 10. Vergaderingen. Tussen 1 september en 1 december word de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering word door het bestuur vast gesteld. Alle leden mogen op deze vergadering door ingezonden stukken hun mening kenbaar maken. Ook mag elk lid bij de behandelde onderwerpen zijn of haar mening/ idee geven. Deze wordt door de secretaris opgeschreven in de notulen zonder namen, tevens worden de ideeën en meningen door het bestuur in acht genomen. Op sommige punten mogen de leden mee beslissen, dit zal kenbaar worden gemaakt door het bestuur. Indien er leden niet aanwezig zijn hebben zij geen recht meer van spreken en word er een beslissing genomen van het vergader punt zonder hen. Indien er een vacature open gaat komen in het bestuur worden alle leden op de hoogte gesteld. Zij kunnen meteen bekend maken of zij geïnteresseerd zijn in die functie binnen de vereniging. Artikel 11. Bestuursvergaderingen. Data van bestuursvergaderingen worden door de bestuursleden direct na een vergadering besproken en vast gelegd. De afgesproken datum wordt tevens vermeld in de notulen. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien er geen meerderheid van het dagelijkse bestuur aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn kan de voorzitter de vergadering verzetten naar een andere datum en tijdstip. Pagina 3 van 10

4 Artikel 12. Financieel plaatje van HZV. Iedere maand wanneer er een vergadering komt geeft de penningmeester een overzicht van de financiële staat van de vereniging op dat moment. Een ieder bestuurslid mag dit inzien. Artikel 13. Verkrijgen van lidmaatschap. Zie Artikel 8. Om te controleren of je lid bent bij een club kunt u contact opnemen via de secretaris en of ledenbeheer. Artikel 14. Beëindiging lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt door: Opzeggen (zie artikel 15). Overlijden. Royement (zie artikel 16). Afvoeren ledenlijst (zie artikel 17). Beëindiging van het lidmaatschap door de KNVB. Artikel 15. Opzegging van het lidmaatschap. Opzegging dienst voor 1 april van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin wordt opgezegd. Pas als de secretaris schriftelijk heeft terug geschreven met de bevestiging van het opzeggen kan hiermee de uitschrijving worden afgerond. LET OP! Eerder is een lid niet uitgeschreven! Artikel 16. Royement. Degene, die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, Hij /zij is even wel gehouden aan alle aangaande verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. Artikel 17. Afvoeren ledenlijst. Afvoeren van de leden lijst wegens niet betalen der contributie geschied door het bestuur. Door het niet betalen van de contributie heeft het lid geen enkele rechten van de vereniging. Het bestuur oordeelt in de eerst aankomende vergadering wat er met dit lid gaat gebeuren. Artikel 18. Contributie. HZV rekent iedere maand tien euro ( 10, -) contributie kosten. Dat houdt in dat ieder lid honderd twintig ( 120, -) betaald per jaar aan contributie kosten. De contributie kan in drie methoden betaald worden: 1. Eenmalig honderd twintig euro ( 120, -) (dient betaald te zijn voor 1 juli van het te verspelen seizoen) keer zestig euro ( 60, -) (dient betaald te zijn voor 1 juli en 1 december). 3. Iedere maand tien euro ( 10, -) De contributie dient op elke eerste dag van de maand op de rekening van HZV te staan. Pagina 4 van 10

5 Artikel 19. Wanbetaling. Artikel 19a. Contributie achterstanden; Bij een contributie achterstand van twee maanden mag het lid van de vereniging niet uitkomen in de competitie en bekerwedstrijden tot de achterstanden zijn voldaan. Hierbij worden er ook administratie kosten in rekening gebracht van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50). Tevens krijgt het lid ook een herinnering van de penningmeester dat er betaald moet worden. De eerste twee herinneringen zullen geschieden via de post. Tussen de herinneringen zal ongeveer twee weken zitten. De Derde herinnering als aangetekend stuk worden verzonden. De kosten van het verzenden per aangetekende en administratiekosten zal verhaald gaan worden op het niet betalende lid. Indien men dan nog niet betaald, word de zaak doorverwezen naar een deurwaarderskantoor. De hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Indien een lid na 5 maanden nog steeds een contributie achterstand heeft zal het lid worden geroyeerd. Mits het dagelijksbestuur dispensatie heeft verleend. De kosten zullen dan gaan bedragen; 1) de contributie van het gehele seizoen honderd twintig euro ( 120, -) min de al betaalde contributie van het dan lopende seizoen. 2) Twee keer administratie kosten van de aanmaningen. Vijf en twintig euro ( 25, - ) 3) Boete contributie achterstand van 5 maanden. Dat bedraagt twaalf euro en vijftig cent ( 12,50) 4) Spelerskaart welke terug betaald dient te worden aan HZV. Dat bedraagt vier euro en vijftig cent ( 4,50) De totale kosten zullen verrekend zal worden via het deurwaarders kantoor, de hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Artikel 19 b. Als sponsoring, donaties, zaalhuur, materialen en etc. betaald moeten worden door anderen wat contractueel vaststaat, word er na 1 maand van de afgesproken datum een herinnering gestuurd naar de desbetreffende persoon, Ook voor deze persoon zal administratiekosten in rekening gebracht gaan worden van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50) Na 3 aanmaningen die om de twee weken verstuurd worden waarvan de laatste aanmaning per aangetekend verstuurd zal worden ook hier zullen de kosten van het verzenden per aangetekend in rekening gebracht worden net als de administratie kosten van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50). Hierna zal het incassobureau ingeschakeld worden, de hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Artikel 20. Vast stellen van de contributie kosten. Het bestuur van HZV mag alleen de contributie verhogen of verlagen met een goed bewijs van het financiële kosten plaatje van HZV. Dit is alleen mogelijk in een ledenvergadering of extra ingelaste vergadering. Of het HZVO organisatie besluit een financiële maatregel in te brengen voor alle verenigingen. Het bestuur van HZV moet echter wel proberen om de contributie zo laag mogelijk te houden voor alle clubleden. Pagina 5 van 10

6 Artikel 21. Boetes. Ten aanzien van boetes wordt de algemene boete regeling van de KNVB als leidraad gehanteerd, doch niet de hoogte van de boete. Indien een team van HZV wordt beboet en de oorzaak van de boete ligt bij een lid dan wordt de boete nooit bij de vereniging neergelegd. Ieder lid van HZV betaald zelf zijn eigen boetes! Indien het gehele team wordt beboet zal dit ook verdeeld worden over het gehele team. Kortom dit zal nooit op de vereniging verhaald kunnen worden. Tenzij de secretaris en de penningmeester hiervan op de hoogte zijn en hiervoor toestemming heeft gegeven. De boetes worden verwerkt door de penningmeester en zal hier via de secretaris uitslag over doen. De secretaris moet ervoor zorg dragen dat de persoon die een boete heeft hiervan op de hoogte wordt gebracht. Artikel 22. Betalingen van de boetes. Ieder lid of team dat beboet zal gaan worden moet dit zo spoedig mogelijk betalen aan de vereniging. HZV betaalt HZVO, omdat HZVO nooit bij de speler de boete zal innen maar bij de vereniging. HZV verhaalt de kosten op de eerste dag van de eerst komende maand. Mocht dit na een maand niet betaald zijn dan geld de zelfde regeling als bij artikel 19.b. Artikel 23. Wanneer een boete? Een boete zou kunnen ontstaan door: geen spelerskaart. geen correcte spelerskleding. verkeerd schoeisel. niet komen opdagen voor zaaldienst. niet komen opdagen bij scheidsrechterdiensten. onheus gedrag. in een team niet komen opdagen of veel te laat komen zonder melding bij coach of trainer. Trainen of voetballen bij een andere vereniging (geld alleen voor zaalvoetbal clubs i.v.m. verzekeringen. Geweld op en rond het voetbalveld/sporthal. Etc. Etc. ( dit zijn maar enkele voorbeelden, mocht een lid via HZVO een boete krijgen welke hier niet bij staat dan wordt dit echter wel verhaald bij het beboete lid van de vereniging. U kunt alle boete normen en waarde vinden op internet bij of vraag aan de secretaris meer informatie. Pagina 6 van 10

7 Artikel 24. Boeteregeling HZVO. In de onderstaande zal het bestuur van de HZVO aan de in overtreding zijnde vereniging een boete opleggen.hzv betaalt HZVO de boete en verhaald de gemaakte kosten op de spelers van het beboete team bij de eerst volgende inning van de contributie. (zie artikel 22.). Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd (code 2) Schuld aan het niet spelen van een vastgestelde wedstrijd als thuis spelende vereniging bij het ontbreken van scheidsrechter. (code 3) Schuld aan het niet of gedeeltelijk verrichten van de tijdwaarneming. (code 4) Het laten meespelen van een ongerechtigde speler/speelster (code 5a-b-c-d-e-f). Het ontbreken van, of ongeldige spelerskaart en het niet in geheel invullen van het wedstrijd formulier. (code 6) Niet tijdig of geheel niet verstrekken van de teamopgaven. (code 7) Schuld voor het te laat aanvangen van een wedstrijd (moet door de scheidsrechter vermeld zijn op het wedstrijd formulier) (code 8) Niet inleveren van de wedstrijd formulieren. Na de constatering van het ontbreken van de wedstrijd formulieren (moet tevens worden aangetekend op het sporthalformulier) wordt de betreffende vereniging via een briefje of hierop geattendeerd, waarna men een week na dagtekening de gelegenheid krijgt om hierop te reageren. (code 9) Het laten meespelen onder een valse naam. (code 10) Het inschieten achter de doellijn of langs de zijlijn. (code 12) Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd volgens artikel 32c (HZVO reglement)(code 11) Artikel 25. Vastgestelde bedragen van HZVO: HZV berekend in de boete bedragen van HZVO ook administratie kosten hierdoor zullen de boetes afwijken: Code 2. HZV rekent hier 50,00 voor. HZVO 45,50 Code 3. HZV rekent hier 50,00 voor. HZVO 45,50 Code 4. HZV rekent hier 15,00 voor per wedstrijd. HZVO 11,50 Code 5.a en 5.b.HZV rekent hier 15,00 voor. HZVO 11,50 Code 5.c en 5.d.HZV rekent hier 40,00 voor. HZVO 34,50 Code 5.e en 5.f. HZV rekent hier 40,00 voor. HZVO 34,50 Code 6. HZV rekent hier 7,50 voor. HZVO 4,50 Code 7. HZV rekent hier 7,50 voor. HZVO 4,50 Code 8. HZV rekent hier 10,00 voor. HZVO 6,50 Code 9. HZV rekent hier 10,00 voor. HZVO 7,50 Code 10. HZV rekent hier 55,00 voor. HZVO 50,00 Code 11. HZV rekent hier 80,00 voor. HZVO 75,00 Code 12. HZV rekent hier 7,50 voor HVZO 5,00 Pagina 7 van 10

8 Artikel 26. Uitleg boete codering: Code 2. Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd. Code 3. Schuld dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden omdat er geen scheidrechter aanwezig is. Code 4. Tijdwaarneming/ zaaldienst niet of te laat komen opdagen. Code 5a. Ongerechte spelers die vermeld staan op het wedstrijdformulier, terwijl hij/zij voorkomt op de teamopgave van een hoger team. Code 5b. Hij/zij die 15 wedstrijden of meer in een hoger team heeft gespeeld, exclusief de bekerwedstrijden Code 5c. Hij/zij die is opgegeven voor de doordeweekse competitie en is uitgekomen voor de zaterdag competitie, behoudens dispensatie, verleent door het HZVO bestuur. Code 5d. Hij/zij die is opgegeven voor de zaterdag competitie en is uitgekomen voor de doordeweekse competitie, behoudens dispensatie, verleent door het HZVO bestuur. Code 5 e. Hij/zij voetbalt bij een vereniging, terwijl hij/zij noch spelend lid op de leden lijst van HZVO/KNVB voorkomt. Ook is dit bij trainingen en vriendschappelijke wedstrijden toegepast. Code 5f. Hij/zij noch als spelend, noch als niet spelend lid op de ledenlijst van HZVO/KNVB voorkomt. Code 6. Het ontbreken van een ongeldige spelerkaart/leenkaart. Code 7. Niet tijdig of geheel niet verstrekken van de teamopgaven. Code 8. Schuld door het te laat aanvangen van de wedstrijd. Code 9. Het niet dragen van de wedstrijdkleding die de club voorschrijft en welke is goedgekeurd door het HZVO bestuur. Code 10. Het laten meespelen onder een valse naam. (HHR Boeteregeling Art. 29i, plus 1 punt in mindering of de wedstrijd wordt bij winst omgezet in een verlies van 3-0) Code 11. Schuld aan het niet doorgaan van een vast gestelde wedstrijd (HHR Art. 32C) Code 12. Het inschieten achter de doellijn of langs de zijlijn. (HHR boeteregeling Art 29J) (De punten 5a en 5b zijn niet van toepassing voor de zaterdag competitie.) Artikel 27. Boetes overzicht HZV. Geen spelerkaart 15, - Geen correcte spelerskleding 25, - Verkeerd schoeisel 25, - Niet komen opdagen bij zaaldienst 15, - per wedstrijd. Niet komen opdagen bij vlaggen 15, - per wedstrijd (alleen in de hogere klassen). Onheus gedrag onbekend wordt door bestuur besloten. In Team 1 niet komen opdagen en/of te laat komen zonder melding bij coach of trainer 10, - of hoger. Trainen of voetballen bij een andere zaalvoetbalvereniging 40, - Geweld op het veld wordt door het bestuur in samenspraak besloten met het HZVO bestuur. Na aanwijzing het niet fluiten van een wedstrijd 50, - Artikel 28. Tijdwaarneming / zaaldienst. Ieder lid is verplicht om, nadat hij/zij daarvoor wordt aangezegd, de tijdwaarneming/zaaldienst te verzorgen. Bij het niet verrichten hiervan zal het bestuur van het HZVO de betreffende vereniging de daarvoor gestelde boete opleggen. Zie artikel 26 code 4. De wedstrijdleider van HZV neemt contact op met de leden die de tijdwaarneming moeten uitvoeren. Dit gebeurd via de HZV website of nieuwsbrief. (conform ART. 30 HHR HZVO) Pagina 8 van 10

9 Artikel 29. Scheidsrechters. Indien er door HZVO geen scheidrechters geregeld kan worden zijn thuis spelende verenigingen verplicht dit zelf te regelen. HZV zal dan binnen de eigen gelederen een scheidsrechter gaan zoeken, te beginnen bij de clubscheidsrechters indien deze verhinderd zijn dan zal er gezocht gaan worden onder de andere leden, indien leden niet uit eigen beweging mee werken zal er een lid worden aangewezen. Hiervan zal de wedstrijdleider een overzicht gaan bij houden zodat een ieder aan de beurt komt en niet telkens het zelfde lid moet gaan fluiten. Als er na aanwijzing geen scheidsrechter aanwezig is bij de wedstrijd zal HZVO een boete (zie HR artikel 25 code 3) doen uitgaan naar de vereniging welke de boete gaat verhalen op de scheidsrechter die deze wedstrijd had moeten fluiten. Artikel 30. Wedstrijd wijziging. Wedstrijdwijzigingen worden zoveel mogelijk beperkt, als er toch wijzigingen komen worden de volgende regels gehandhaafd: In principe uiterlijk 78 uur van te voren schriftelijk bekent gesteld aan de verenigingen per brief of per . In het eerst volgende HZVO orgaan wordt door de secretaris alle oude en nieuwe wijzigingen vermeld bij de coaches van de desbetreffende teams. Wanneer een wedstrijd om welke reden dan ook geen doorgang vindt en het HZVO kan aan één van de bovenstaande voorwaarden niet voldoen, dan zullen de verenigingen telefonisch worden ingelicht door de wedstrijdsecretaris. Artikel 31. Overschrijving HZVO. Overschrijvingen dienen te worden aangevraagd bij de secretaris van HZV voor 31 mei. Bij latere aanmelding kan dit of in de winterstop of in aanloop naar het volgende seizoen pas gebeuren. Artikel 32. Leden die een eigen team willen neerzetten. Een lid dat bij ons een eigen team wil neerzetten wordt gezien als contact persoon tussen het eigen team en het bestuur van de vereniging. Een eigen team zal uit minimaal 8 personen bestaan. Het contact persoon maakt samen met het bestuur de gehele inschrijving bij HZVO in orde.de secretaris en de wedstrijdleider zullen de indeling voor de wedstrijd klasse gaan bepalen voor het ingeschreven team. HVZ bestuur draagt na het inschrijven van een team zorg voor de kleding (shirt, kortebroek, en eventueel sokken). Artikel 33. HZV reglement. Het HZV reglement kan door iedere bestuursvergadering veranderd worden, ieder lid zal via de site op de hoogte worden gebracht van deze veranderingen. Artikel 34 HZV internet site. De internet site van HZV : zal voor alle leden gratis toegankelijk zijn. Alleen de webdesigner en het bestuur zullen zaken op de site kunnen plaatsen. Op de site zullen ook de notulen of delen daarvan in te zien zijn. Deze zullen wel met een code en wachtwoord beschermd worden. HZV leden kunnen via de website zich aanmelden d.m.v. zijn/haar adres. Nadat de webdesigner via de secretaris bevestiging krijgt dat de desbetreffende persoon lid is van HZV zal hij/zij toe gelaten worden voor de website. Het adres zal wel vermeld moeten worden op het inschrijf formulier of in het ledenbestand van HZV. Pagina 9 van 10

10 Artikel 35. Spelers die nieuw bij de vereniging komen. Speler die nieuw bij de vereniging komen ondergaan de volgende stappen. Artikel 36. Kleding. inschrijf formulier invullen. 2 pasfoto s en een kopie legitimatie inleveren. indien nodig overschrijvingsformulier van de andere club. Betaalt inschrijfkosten 12,50. Het dragen van het tenue zoals is vast gesteld is verplicht. Zonder nadrukkelijke toestemming van het bestuur mag hier niet van worden afgeweken. De eventuele boetes die bij overtreding ontstaan, zal op overtreder worden verhaald. (zie HHR HZVO Art. 25) Artikel 37. Kascommissie. De kascommissie Bestaat uit tenminste 2 leden en één reserve lid. Deze wordt gedurende 1 seizoen aangewezen. De periode is zodanig dat zij de financiële administratie van dat seizoen controleren. Zij houden toezicht op het beheer van de penningmeester. De kascommissie is gehouden om tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. De kascommissie brengt verslag van de uitkomst uit aan het bestuur tijdens de algemene (leden) vergadering Artikel 38. Spelerspassen. De spelende leden zullen van HZV de spelerspassen in eigen beheer krijgen. De spelende leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij voor aanvang van de wedstrijd hun spelerspas bij zich hebben en inleveren bij de teamcaptain welke na de wedstrijd de spelers passen weer terug geeft aan de spelers. De spelers mogen zonder pas geen wedstrijd spelen de teamcaptain zal deze ook niet opstellen als hij/ zij geen spelers kaart kan overhandigen bij de spelers tafel voor aanvang van de wedstrijd. Indien een speler toch speelt zonder spelers pas zal de opgelegde boete door het HZVO op de speler zonder pas verhaald gaan worden (zie Artikel 25 code 6). Mocht een speler zijn pas niet bij zich hebben en de wedstrijd kan geen doorgang vinden zullen ook de hieruit voorvloeiende kosten worden verhaald op de speler die zijn pas niet kan overhandigen. Voordat een speler zijn of haar pas ontvangt zal hij /zij daarvoor een overeenkomst tekenen waarin deze voorwaarden vermeld worden. Artikel 39. Slotbepaling. In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur doormiddel van een vergadering. Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement te kennen, als alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Pagina 10 van 10

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

OPRICHTING. 20060190jCLI

OPRICHTING. 20060190jCLI OPRICHTING 20060190jCLI Op dertig juni tweeduizend en zes verschenen voor mij, ---------------- mr. Jan Alexander Alferink, notaris te Bergen op Zoom: ----------------- 1. de heer Petrus Cornelis Hermanus

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie