Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat EK Den Helder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: Bankrekeningnummer: ING: Artikel 1. Samenstelling Bestuur: Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerder jarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit aantal kan op voordracht van het bestuur door bestuursvergaderingen worden aangepast (vermeerderd). Artikel 2. Bestuur HZV en Colofon bestaat uit: HZV bestuur bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester HZV Colofon bestaat uit: Webdesign/redacteur: Materiaalman: Wedstrijdleider: Ledenbeheer: Artikel 3. Verkiezing Bestuursleden. Indien er een bestuursfunctie vacant komt te staan zal dit zo spoedig mogelijk vervuld moeten gaan worden. Het dagelijkse bestuur mag een persoon aanwijzen voor de vacante functie in het bestuur. De aangewezen persoon krijgt de functie als interim en zal de aangewezen functie mogen beoefenen tot de algemene ledenvergadering. Indien bestuursfuncties vacant komen te staan zal dit moeten worden medegedeeld via de website aan alle leden van HZV. Dit zodat iedereen zich kan opgeven voor de vacante functie. Bij de eerst volgende ledenvergadering zal door zowel de leden van HZV als het bestuur van HZV worden gestemd. De persoon in kwestie met de meeste stemmen zal de functie na de vergadering op zich mogen nemen. Artikel 4. De voorzitter. De voorzitter houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij draagt zorg voor de reglementen. (HZV, HZVO, KNVB, SZVV) en verder alle regelingen en bepalingen binnen de vereniging. Hij/zij is de woordvoerder van HZV. Ook kan hij/zij indien hij/zij dat nodig acht, alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem/ haar mede worden ondertekend. Hij/zij heeft het recht de beraadslaging te doen eindigen indien hij/zij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de beraadslaging te hervatten als 2/3 van de stem gerechtigde leden van de HZV vergadering het verlangen daartoe kenbaar maakt. Pagina 1 van 10

2 Artikel 5. De secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de spelersadministratie binnen de vereniging. Voor zover deze niet aan andere is overgedragen. Hij/zij is belast met het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem/haar ondertekend. Hij/zij is verplicht van deze stukken een kopie te archiveren. Op de ledenvergadering brengt hij/zij het jaarverslag uit. Hij/zij houdt een ledenlijst of register bij, uit welke aard van elk lidmaatschap dient te blijken. Het verenigingsarchief wordt door hem/haar bewaard. Artikel 6. De Penningmeester. De Penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor de inning en afdrachten van de gelden/contributie en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de organisatie te allen tijde direct te kunnen worden gekend. Betalingen worden door hem/haar niet gedaan dan tegen behoorlijke nota s/facturen. Iedere maand maakt hij/zij een maandelijks financieel overzicht bekend aan het gehele bestuur. Om het boekhouden goed bij te houden dient de Penningmeester begin juni een jaarverslag te maken en bewaard dat in het archief. Bij de leden vergadering maakt de penningmeester de begroting bekend. Artikel 7. HZV leden zijn zich verplicht te houden aan: 1) Het HZV reglement. Indien er artikelen veranderd gaan worden, wordt dit kenbaar gemaakt aan alle leden via de officiële HZV website of de zogeheten digitale nieuwsbrief. 2) Het HZVO reglement. Als er artikelen veranderd gaan worden zal indien nodig het HZV reglement erop aangepast worden. Tevens zal deze veranderingen net als Artikel 7.1 kenbaar gemaakt worden aan alle leden. 3) Het SZVV reglement. Als er artikelen veranderd gaan worden zal dit veranderd worden zoals genoemd bij Artikel 7.1 en 7.2 4) De spelregels van Futsal van de KNVB ( zie handleiding voor scheidsrechters Futsal KNVB op de KNVB internetsite of kan men dit ook bestuderen bij een van de bestuursleden, Uiteraard is de coach van het huidige team hiervoor verantwoordelijk). 5) De tucht commissie van de KNVB. Pagina 2 van 10

3 Artikel 8. Leden van HZV 1. Leden van HZV zijn: A) personen die toegelaten zijn door het bestuur van HZV. Als HZV iemand als lid heeft toegestaan zoekt de ledenadministratie van HZVO of SZVV uit of die persoon ook daadwerkelijk bij de vereniging mag deelnemen. Hierbij geeft de KNVB dan ook haar goedkeuring. Indien gespeeld wordt binnen HZVO ligt de leeftijdsgrens op 15 mits nadrukkelijke toestemming van HZVO mag dit met dispensatie 14 jaar zijn. B) Personen die niet voetballen maar in het bestuur en/of coach of andere taak van de vereniging willen deelnemen word via een bestuursvergadering in verband gebracht. Hiermee wordt ook het kosten plaatje voor die persoon/functie besproken. Nadat alle partijen akkoord zijn gegaan (zie artikel 3 voor bestuurslid) word dit indien nodig op contract gezet. En is deze persoon na het ondertekenen (indien nodig) bij de club toegevoegd. 2. Alle leden zijn verplicht het HZV inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen met datum. Na het invullen van het formulier moet de speler een kopie van het legitimatie bewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en 2 recente pasfoto s bij het formulier voegen en deze inleveren bij de secretaris. Pas nadat HZV de spelerspas in bezit heeft, mag deze speler pas uitkomen voor de competitie en/of beker wedstrijden. 3. Leden die niet bij de vereniging ontvangen (kunnen) worden kunnen zich opnieuw inschrijven aan het eind van het seizoen of in de zo geheten winterstop. Bij dezen wordt bekeken wat de reden is geweest dat het lid geweigerd is geweest. Na onderzoek bij de KNVB, HZVO of SZVV en verleden van speler (betreft vereniging(en) waarvan hij in het verleden heeft gevoetbald) zal d.m.v. een vergadering over zijn of haar lidmaatschap besproken gaan worden. 4. Ook kunnen leden van een andere vereniging naar HZV toekomen. Dit wordt gedaan via een overschrijvingsformulier van HZVO. Indien HZVO en de vereniging waar het lid speelde akkoord gaan is het nieuwe lid pas speel gerechtigd bij HZV. (Zie HHR HZVO Art. 44) Artikel 9. Leden van het bestuur. Het bestuur stelt in overleg de taken van elk bestuurslid vast. Artikel 10. Vergaderingen. Tussen 1 september en 1 december word de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats van deze vergadering word door het bestuur vast gesteld. Alle leden mogen op deze vergadering door ingezonden stukken hun mening kenbaar maken. Ook mag elk lid bij de behandelde onderwerpen zijn of haar mening/ idee geven. Deze wordt door de secretaris opgeschreven in de notulen zonder namen, tevens worden de ideeën en meningen door het bestuur in acht genomen. Op sommige punten mogen de leden mee beslissen, dit zal kenbaar worden gemaakt door het bestuur. Indien er leden niet aanwezig zijn hebben zij geen recht meer van spreken en word er een beslissing genomen van het vergader punt zonder hen. Indien er een vacature open gaat komen in het bestuur worden alle leden op de hoogte gesteld. Zij kunnen meteen bekend maken of zij geïnteresseerd zijn in die functie binnen de vereniging. Artikel 11. Bestuursvergaderingen. Data van bestuursvergaderingen worden door de bestuursleden direct na een vergadering besproken en vast gelegd. De afgesproken datum wordt tevens vermeld in de notulen. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien er geen meerderheid van het dagelijkse bestuur aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn kan de voorzitter de vergadering verzetten naar een andere datum en tijdstip. Pagina 3 van 10

4 Artikel 12. Financieel plaatje van HZV. Iedere maand wanneer er een vergadering komt geeft de penningmeester een overzicht van de financiële staat van de vereniging op dat moment. Een ieder bestuurslid mag dit inzien. Artikel 13. Verkrijgen van lidmaatschap. Zie Artikel 8. Om te controleren of je lid bent bij een club kunt u contact opnemen via de secretaris en of ledenbeheer. Artikel 14. Beëindiging lidmaatschap. Het lidmaatschap eindigt door: Opzeggen (zie artikel 15). Overlijden. Royement (zie artikel 16). Afvoeren ledenlijst (zie artikel 17). Beëindiging van het lidmaatschap door de KNVB. Artikel 15. Opzegging van het lidmaatschap. Opzegging dienst voor 1 april van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris. Het lidmaatschap eindigt dan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin wordt opgezegd. Pas als de secretaris schriftelijk heeft terug geschreven met de bevestiging van het opzeggen kan hiermee de uitschrijving worden afgerond. LET OP! Eerder is een lid niet uitgeschreven! Artikel 16. Royement. Degene, die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende, Hij /zij is even wel gehouden aan alle aangaande verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen. Artikel 17. Afvoeren ledenlijst. Afvoeren van de leden lijst wegens niet betalen der contributie geschied door het bestuur. Door het niet betalen van de contributie heeft het lid geen enkele rechten van de vereniging. Het bestuur oordeelt in de eerst aankomende vergadering wat er met dit lid gaat gebeuren. Artikel 18. Contributie. HZV rekent iedere maand tien euro ( 10, -) contributie kosten. Dat houdt in dat ieder lid honderd twintig ( 120, -) betaald per jaar aan contributie kosten. De contributie kan in drie methoden betaald worden: 1. Eenmalig honderd twintig euro ( 120, -) (dient betaald te zijn voor 1 juli van het te verspelen seizoen) keer zestig euro ( 60, -) (dient betaald te zijn voor 1 juli en 1 december). 3. Iedere maand tien euro ( 10, -) De contributie dient op elke eerste dag van de maand op de rekening van HZV te staan. Pagina 4 van 10

5 Artikel 19. Wanbetaling. Artikel 19a. Contributie achterstanden; Bij een contributie achterstand van twee maanden mag het lid van de vereniging niet uitkomen in de competitie en bekerwedstrijden tot de achterstanden zijn voldaan. Hierbij worden er ook administratie kosten in rekening gebracht van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50). Tevens krijgt het lid ook een herinnering van de penningmeester dat er betaald moet worden. De eerste twee herinneringen zullen geschieden via de post. Tussen de herinneringen zal ongeveer twee weken zitten. De Derde herinnering als aangetekend stuk worden verzonden. De kosten van het verzenden per aangetekende en administratiekosten zal verhaald gaan worden op het niet betalende lid. Indien men dan nog niet betaald, word de zaak doorverwezen naar een deurwaarderskantoor. De hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Indien een lid na 5 maanden nog steeds een contributie achterstand heeft zal het lid worden geroyeerd. Mits het dagelijksbestuur dispensatie heeft verleend. De kosten zullen dan gaan bedragen; 1) de contributie van het gehele seizoen honderd twintig euro ( 120, -) min de al betaalde contributie van het dan lopende seizoen. 2) Twee keer administratie kosten van de aanmaningen. Vijf en twintig euro ( 25, - ) 3) Boete contributie achterstand van 5 maanden. Dat bedraagt twaalf euro en vijftig cent ( 12,50) 4) Spelerskaart welke terug betaald dient te worden aan HZV. Dat bedraagt vier euro en vijftig cent ( 4,50) De totale kosten zullen verrekend zal worden via het deurwaarders kantoor, de hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Artikel 19 b. Als sponsoring, donaties, zaalhuur, materialen en etc. betaald moeten worden door anderen wat contractueel vaststaat, word er na 1 maand van de afgesproken datum een herinnering gestuurd naar de desbetreffende persoon, Ook voor deze persoon zal administratiekosten in rekening gebracht gaan worden van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50) Na 3 aanmaningen die om de twee weken verstuurd worden waarvan de laatste aanmaning per aangetekend verstuurd zal worden ook hier zullen de kosten van het verzenden per aangetekend in rekening gebracht worden net als de administratie kosten van twaalf euro en vijftig cent ( 12,50). Hierna zal het incassobureau ingeschakeld worden, de hierbij voortvloeiende (hoge) kosten zullen op het niet betalende lid verhaald gaan worden. Artikel 20. Vast stellen van de contributie kosten. Het bestuur van HZV mag alleen de contributie verhogen of verlagen met een goed bewijs van het financiële kosten plaatje van HZV. Dit is alleen mogelijk in een ledenvergadering of extra ingelaste vergadering. Of het HZVO organisatie besluit een financiële maatregel in te brengen voor alle verenigingen. Het bestuur van HZV moet echter wel proberen om de contributie zo laag mogelijk te houden voor alle clubleden. Pagina 5 van 10

6 Artikel 21. Boetes. Ten aanzien van boetes wordt de algemene boete regeling van de KNVB als leidraad gehanteerd, doch niet de hoogte van de boete. Indien een team van HZV wordt beboet en de oorzaak van de boete ligt bij een lid dan wordt de boete nooit bij de vereniging neergelegd. Ieder lid van HZV betaald zelf zijn eigen boetes! Indien het gehele team wordt beboet zal dit ook verdeeld worden over het gehele team. Kortom dit zal nooit op de vereniging verhaald kunnen worden. Tenzij de secretaris en de penningmeester hiervan op de hoogte zijn en hiervoor toestemming heeft gegeven. De boetes worden verwerkt door de penningmeester en zal hier via de secretaris uitslag over doen. De secretaris moet ervoor zorg dragen dat de persoon die een boete heeft hiervan op de hoogte wordt gebracht. Artikel 22. Betalingen van de boetes. Ieder lid of team dat beboet zal gaan worden moet dit zo spoedig mogelijk betalen aan de vereniging. HZV betaalt HZVO, omdat HZVO nooit bij de speler de boete zal innen maar bij de vereniging. HZV verhaalt de kosten op de eerste dag van de eerst komende maand. Mocht dit na een maand niet betaald zijn dan geld de zelfde regeling als bij artikel 19.b. Artikel 23. Wanneer een boete? Een boete zou kunnen ontstaan door: geen spelerskaart. geen correcte spelerskleding. verkeerd schoeisel. niet komen opdagen voor zaaldienst. niet komen opdagen bij scheidsrechterdiensten. onheus gedrag. in een team niet komen opdagen of veel te laat komen zonder melding bij coach of trainer. Trainen of voetballen bij een andere vereniging (geld alleen voor zaalvoetbal clubs i.v.m. verzekeringen. Geweld op en rond het voetbalveld/sporthal. Etc. Etc. ( dit zijn maar enkele voorbeelden, mocht een lid via HZVO een boete krijgen welke hier niet bij staat dan wordt dit echter wel verhaald bij het beboete lid van de vereniging. U kunt alle boete normen en waarde vinden op internet bij of vraag aan de secretaris meer informatie. Pagina 6 van 10

7 Artikel 24. Boeteregeling HZVO. In de onderstaande zal het bestuur van de HZVO aan de in overtreding zijnde vereniging een boete opleggen.hzv betaalt HZVO de boete en verhaald de gemaakte kosten op de spelers van het beboete team bij de eerst volgende inning van de contributie. (zie artikel 22.). Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd (code 2) Schuld aan het niet spelen van een vastgestelde wedstrijd als thuis spelende vereniging bij het ontbreken van scheidsrechter. (code 3) Schuld aan het niet of gedeeltelijk verrichten van de tijdwaarneming. (code 4) Het laten meespelen van een ongerechtigde speler/speelster (code 5a-b-c-d-e-f). Het ontbreken van, of ongeldige spelerskaart en het niet in geheel invullen van het wedstrijd formulier. (code 6) Niet tijdig of geheel niet verstrekken van de teamopgaven. (code 7) Schuld voor het te laat aanvangen van een wedstrijd (moet door de scheidsrechter vermeld zijn op het wedstrijd formulier) (code 8) Niet inleveren van de wedstrijd formulieren. Na de constatering van het ontbreken van de wedstrijd formulieren (moet tevens worden aangetekend op het sporthalformulier) wordt de betreffende vereniging via een briefje of hierop geattendeerd, waarna men een week na dagtekening de gelegenheid krijgt om hierop te reageren. (code 9) Het laten meespelen onder een valse naam. (code 10) Het inschieten achter de doellijn of langs de zijlijn. (code 12) Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd volgens artikel 32c (HZVO reglement)(code 11) Artikel 25. Vastgestelde bedragen van HZVO: HZV berekend in de boete bedragen van HZVO ook administratie kosten hierdoor zullen de boetes afwijken: Code 2. HZV rekent hier 50,00 voor. HZVO 45,50 Code 3. HZV rekent hier 50,00 voor. HZVO 45,50 Code 4. HZV rekent hier 15,00 voor per wedstrijd. HZVO 11,50 Code 5.a en 5.b.HZV rekent hier 15,00 voor. HZVO 11,50 Code 5.c en 5.d.HZV rekent hier 40,00 voor. HZVO 34,50 Code 5.e en 5.f. HZV rekent hier 40,00 voor. HZVO 34,50 Code 6. HZV rekent hier 7,50 voor. HZVO 4,50 Code 7. HZV rekent hier 7,50 voor. HZVO 4,50 Code 8. HZV rekent hier 10,00 voor. HZVO 6,50 Code 9. HZV rekent hier 10,00 voor. HZVO 7,50 Code 10. HZV rekent hier 55,00 voor. HZVO 50,00 Code 11. HZV rekent hier 80,00 voor. HZVO 75,00 Code 12. HZV rekent hier 7,50 voor HVZO 5,00 Pagina 7 van 10

8 Artikel 26. Uitleg boete codering: Code 2. Schuld aan het niet doorgaan van een vastgestelde wedstrijd. Code 3. Schuld dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden omdat er geen scheidrechter aanwezig is. Code 4. Tijdwaarneming/ zaaldienst niet of te laat komen opdagen. Code 5a. Ongerechte spelers die vermeld staan op het wedstrijdformulier, terwijl hij/zij voorkomt op de teamopgave van een hoger team. Code 5b. Hij/zij die 15 wedstrijden of meer in een hoger team heeft gespeeld, exclusief de bekerwedstrijden Code 5c. Hij/zij die is opgegeven voor de doordeweekse competitie en is uitgekomen voor de zaterdag competitie, behoudens dispensatie, verleent door het HZVO bestuur. Code 5d. Hij/zij die is opgegeven voor de zaterdag competitie en is uitgekomen voor de doordeweekse competitie, behoudens dispensatie, verleent door het HZVO bestuur. Code 5 e. Hij/zij voetbalt bij een vereniging, terwijl hij/zij noch spelend lid op de leden lijst van HZVO/KNVB voorkomt. Ook is dit bij trainingen en vriendschappelijke wedstrijden toegepast. Code 5f. Hij/zij noch als spelend, noch als niet spelend lid op de ledenlijst van HZVO/KNVB voorkomt. Code 6. Het ontbreken van een ongeldige spelerkaart/leenkaart. Code 7. Niet tijdig of geheel niet verstrekken van de teamopgaven. Code 8. Schuld door het te laat aanvangen van de wedstrijd. Code 9. Het niet dragen van de wedstrijdkleding die de club voorschrijft en welke is goedgekeurd door het HZVO bestuur. Code 10. Het laten meespelen onder een valse naam. (HHR Boeteregeling Art. 29i, plus 1 punt in mindering of de wedstrijd wordt bij winst omgezet in een verlies van 3-0) Code 11. Schuld aan het niet doorgaan van een vast gestelde wedstrijd (HHR Art. 32C) Code 12. Het inschieten achter de doellijn of langs de zijlijn. (HHR boeteregeling Art 29J) (De punten 5a en 5b zijn niet van toepassing voor de zaterdag competitie.) Artikel 27. Boetes overzicht HZV. Geen spelerkaart 15, - Geen correcte spelerskleding 25, - Verkeerd schoeisel 25, - Niet komen opdagen bij zaaldienst 15, - per wedstrijd. Niet komen opdagen bij vlaggen 15, - per wedstrijd (alleen in de hogere klassen). Onheus gedrag onbekend wordt door bestuur besloten. In Team 1 niet komen opdagen en/of te laat komen zonder melding bij coach of trainer 10, - of hoger. Trainen of voetballen bij een andere zaalvoetbalvereniging 40, - Geweld op het veld wordt door het bestuur in samenspraak besloten met het HZVO bestuur. Na aanwijzing het niet fluiten van een wedstrijd 50, - Artikel 28. Tijdwaarneming / zaaldienst. Ieder lid is verplicht om, nadat hij/zij daarvoor wordt aangezegd, de tijdwaarneming/zaaldienst te verzorgen. Bij het niet verrichten hiervan zal het bestuur van het HZVO de betreffende vereniging de daarvoor gestelde boete opleggen. Zie artikel 26 code 4. De wedstrijdleider van HZV neemt contact op met de leden die de tijdwaarneming moeten uitvoeren. Dit gebeurd via de HZV website of nieuwsbrief. (conform ART. 30 HHR HZVO) Pagina 8 van 10

9 Artikel 29. Scheidsrechters. Indien er door HZVO geen scheidrechters geregeld kan worden zijn thuis spelende verenigingen verplicht dit zelf te regelen. HZV zal dan binnen de eigen gelederen een scheidsrechter gaan zoeken, te beginnen bij de clubscheidsrechters indien deze verhinderd zijn dan zal er gezocht gaan worden onder de andere leden, indien leden niet uit eigen beweging mee werken zal er een lid worden aangewezen. Hiervan zal de wedstrijdleider een overzicht gaan bij houden zodat een ieder aan de beurt komt en niet telkens het zelfde lid moet gaan fluiten. Als er na aanwijzing geen scheidsrechter aanwezig is bij de wedstrijd zal HZVO een boete (zie HR artikel 25 code 3) doen uitgaan naar de vereniging welke de boete gaat verhalen op de scheidsrechter die deze wedstrijd had moeten fluiten. Artikel 30. Wedstrijd wijziging. Wedstrijdwijzigingen worden zoveel mogelijk beperkt, als er toch wijzigingen komen worden de volgende regels gehandhaafd: In principe uiterlijk 78 uur van te voren schriftelijk bekent gesteld aan de verenigingen per brief of per . In het eerst volgende HZVO orgaan wordt door de secretaris alle oude en nieuwe wijzigingen vermeld bij de coaches van de desbetreffende teams. Wanneer een wedstrijd om welke reden dan ook geen doorgang vindt en het HZVO kan aan één van de bovenstaande voorwaarden niet voldoen, dan zullen de verenigingen telefonisch worden ingelicht door de wedstrijdsecretaris. Artikel 31. Overschrijving HZVO. Overschrijvingen dienen te worden aangevraagd bij de secretaris van HZV voor 31 mei. Bij latere aanmelding kan dit of in de winterstop of in aanloop naar het volgende seizoen pas gebeuren. Artikel 32. Leden die een eigen team willen neerzetten. Een lid dat bij ons een eigen team wil neerzetten wordt gezien als contact persoon tussen het eigen team en het bestuur van de vereniging. Een eigen team zal uit minimaal 8 personen bestaan. Het contact persoon maakt samen met het bestuur de gehele inschrijving bij HZVO in orde.de secretaris en de wedstrijdleider zullen de indeling voor de wedstrijd klasse gaan bepalen voor het ingeschreven team. HVZ bestuur draagt na het inschrijven van een team zorg voor de kleding (shirt, kortebroek, en eventueel sokken). Artikel 33. HZV reglement. Het HZV reglement kan door iedere bestuursvergadering veranderd worden, ieder lid zal via de site op de hoogte worden gebracht van deze veranderingen. Artikel 34 HZV internet site. De internet site van HZV : zal voor alle leden gratis toegankelijk zijn. Alleen de webdesigner en het bestuur zullen zaken op de site kunnen plaatsen. Op de site zullen ook de notulen of delen daarvan in te zien zijn. Deze zullen wel met een code en wachtwoord beschermd worden. HZV leden kunnen via de website zich aanmelden d.m.v. zijn/haar adres. Nadat de webdesigner via de secretaris bevestiging krijgt dat de desbetreffende persoon lid is van HZV zal hij/zij toe gelaten worden voor de website. Het adres zal wel vermeld moeten worden op het inschrijf formulier of in het ledenbestand van HZV. Pagina 9 van 10

10 Artikel 35. Spelers die nieuw bij de vereniging komen. Speler die nieuw bij de vereniging komen ondergaan de volgende stappen. Artikel 36. Kleding. inschrijf formulier invullen. 2 pasfoto s en een kopie legitimatie inleveren. indien nodig overschrijvingsformulier van de andere club. Betaalt inschrijfkosten 12,50. Het dragen van het tenue zoals is vast gesteld is verplicht. Zonder nadrukkelijke toestemming van het bestuur mag hier niet van worden afgeweken. De eventuele boetes die bij overtreding ontstaan, zal op overtreder worden verhaald. (zie HHR HZVO Art. 25) Artikel 37. Kascommissie. De kascommissie Bestaat uit tenminste 2 leden en één reserve lid. Deze wordt gedurende 1 seizoen aangewezen. De periode is zodanig dat zij de financiële administratie van dat seizoen controleren. Zij houden toezicht op het beheer van de penningmeester. De kascommissie is gehouden om tenminste éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren. De kascommissie brengt verslag van de uitkomst uit aan het bestuur tijdens de algemene (leden) vergadering Artikel 38. Spelerspassen. De spelende leden zullen van HZV de spelerspassen in eigen beheer krijgen. De spelende leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij voor aanvang van de wedstrijd hun spelerspas bij zich hebben en inleveren bij de teamcaptain welke na de wedstrijd de spelers passen weer terug geeft aan de spelers. De spelers mogen zonder pas geen wedstrijd spelen de teamcaptain zal deze ook niet opstellen als hij/ zij geen spelers kaart kan overhandigen bij de spelers tafel voor aanvang van de wedstrijd. Indien een speler toch speelt zonder spelers pas zal de opgelegde boete door het HZVO op de speler zonder pas verhaald gaan worden (zie Artikel 25 code 6). Mocht een speler zijn pas niet bij zich hebben en de wedstrijd kan geen doorgang vinden zullen ook de hieruit voorvloeiende kosten worden verhaald op de speler die zijn pas niet kan overhandigen. Voordat een speler zijn of haar pas ontvangt zal hij /zij daarvoor een overeenkomst tekenen waarin deze voorwaarden vermeld worden. Artikel 39. Slotbepaling. In alle gevallen waarin het huishoudelijke reglement niet voorziet, beslist het bestuur doormiddel van een vergadering. Ieder lid wordt geacht, de bepalingen van de statuten en het huishoudelijke reglement te kennen, als alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen. Pagina 10 van 10

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND. Opgericht 18 september 1959. NAAM EN ZETEL. 1 1. De vereniging is genaamd "ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND", hierna te noemen "A.B.T.T.B.",

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Nieuw Schoonebeek, 23 augustus 2004 Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam Schoonebeek. Zij is gevestigd te Nieuw Schoonebeek. De verenigingskleuren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN SEIZOEN 2013-2014 Reglementen aanmelden - opzeggen Aanmelden Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier aanmelden als

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Brummen. Zij werd opgericht op 5 februari 1946 en is gevestigd te Brummen. De kleuren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Inhoud 1. Begripsomschrijving 2. Lidmaatschap 3. Geldmiddelen 4. Bestuur 5. Kascommissie 6. Trainingen 7. Materiaal 8. Wedstrijden 9. Overige bepalingen

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC

Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC november 2011 Oude-Tonge Huishoudelijk Reglement s.v. DBGC Artikel 1 De vereniging draagt de naam sportvereniging DBGC. Zij is gevestigd te Oude Tonge. De kleuren van de vereniging zijn: blauw/wit. Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Gegevens Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS. De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SC BUITENBOYS Naam en zetel Artikel 1 De vereniging heeft de naam S.C. Buitenboys en is gevestigd te Almere, De verenigingskleuren zijn blauw en wit. Duur en doel Artikel 2 De duur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN KORFBALVERENIGING TILBURG. Trefwoordenregister

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN KORFBALVERENIGING TILBURG. Trefwoordenregister HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN KORFBALVERENIGING TILBURG Trefwoordenregister Begrip Artikel Pagina Algemene bepalingen 1 2 Bestuur 11-27 5-7 Boetes 41 9 Clubtenue 6 4 Commissies 28-30 7-8 Geldmiddelen 31

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar. Artikel 2 Doel en middelen ter bereiking van het doel.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats Artikel 1 Leden A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging. B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MVC

Huishoudelijk Reglement MVC Huishoudelijk Reglement MVC De vereniging Art. 1 Op 29 april 1965 is de vereniging opgericht als volleybalvereniging Advendo en wel als onderafdeling van de gelijknamige gymnastiekvereniging. Art. 2 Als

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente Diemen

De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente Diemen Blue Stars Basketbal Statuten / Huishoudelijk Reglement Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier AANMELDINGSFORMULIER (versie 2016-03-09) Voornaam: Achternaam: Geslacht: Jongen / Man Meisje / Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Gewenst team: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide

Huishoudelijk Reglement. Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement Golfclub IJsselweide Huishoudelijk Reglement van de vereniging: Golfclub IJsselweide, gevestigd te Gouda. Laatst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2011.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT GBC InGooi Bussum Toetreding en introductie Artikel 1. 1. Leden hebben het recht kandidaat-leden voor te stellen aan het bestuur, dat over de toelating beslist. Kandidaat-leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum

Huishoudelijk reglement Z.V.F. versie 6.0 aanmaakdatum Huishoudelijk reglement Zaalvoetbal Vereniging Franeker Z.V.F. 1. Competitie bedrijfszaalvoetbal De onderlinge competitie wordt gespeeld in sporthal de Trije in Franeker Bij voorkeur op de vrijdagavond.

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie