Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee niet in strijd zijn. 2. Boekjaar 2.1. Het financiële boekjaar van de Trajanum loopt van 1 september tot en met 31 augustus het jaar daarop volgend. 3. Interesse 3.1. Mensen die interesse hebben om lid te worden van Trajanum kunnen dit aangeven bij het bestuur door een formulier op de website ( in te vullen Indien er plek is kunnen mensen met interesse twee keer vrijblijvend en gratis meetrainen. Meetrainen is op eigen risico De trainer bekijkt bij het meetrainen of iemand geschikt is voor het team en beslist of iemand zich mag inschrijven voor het team. Indien mogelijk kan degene ook worden doorgestuurd naar een ander team. 4. Toelating/lidmaatschap 4.1. Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen van het inschrijfformulier en het ondertekenen van het machtigingsformulier voor contributie en boetes Bij de teams Dames 3, Heren 3 en Heren 4 worden alleen studenten van de Radboud Universiteit of de HAN Nijmegen als nieuw lid toegelaten. Voor de teams Dames 1, Dames 2, Heren 1 en Heren 2 geldt een voorkeur voor studenten, maar kan iemand die geen student is aan de Radboud Universiteit of HAN Nijmegen wegens zijn of haar niveau toch worden toegelaten als nieuw lid Indien een lid in de afgelopen vijf seizoenen bij een andere basketbalclub heeft gespeeld in Nederland, dan dient het lid een ondertekende schuldvrij verklaring van de laatste club af te geven aan de penningmeester van Trajanum. Zonder schuldvrij verklaring mag er niet worden deelgenomen aan officiële wedstrijden Nieuwe competitie spelende leden dienen een pasfoto te mailen naar de ledenadministratie 4.5. Door lid te worden van de vereniging erken je de inhoud van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen en je daar aan te zullen houden Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen of de resterende periode van dat seizoen. 5. Einde van het lidmaatschap 5.1. Als voor 1 juli door de ledenadministratie van een competitielid geen mailbericht van beëindiging van het lidmaatschap is ontvangen, wordt dat competitielid geacht het lidmaatschap van de vereniging het volgende verenigingsjaar te willen continueren.

2 5.2. Het bestuur stuurt in mei een mail naar alle leden met een herinnering of zij het volgende seizoen lid willen blijven en de methode van uitschrijven Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door een lid dat deelneemt aan een competitie is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden en met instemming van het bestuur. In alle andere gevallen loopt het lidmaatschap altijd tot 1 augustus Leden die niet aan een competitie deelnemen en alleen trainen, kunnen hun lidmaatschap wel tussentijds opzeggen. Zie artikel 14.4 voor contributie in dat geval. 6. Schorsing 6.1. Het bestuur is bevoegd leden te schorsen indien daartoe aanleiding bestaat Een schorsing betekent dat het lidmaatschap tijdelijk komt te vervallen. In deze periode heeft een lid geen andere rechten en verplichtingen dan contributie te betalen en zich te verweren in tuchtzaken of geschillen In plaats van het bovenstaande kan het bestuur ook besluiten om een lid slechts te schorsen van wedstrijden. Het lid mag dan wel blijven trainingen Van een schorsing wordt de geschorste en zijn of haar trainer per mail op de hoogte gebracht. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de reden van de schorsing is en hoe men beroep kan aantekenen tegen de schorsing De geschorste kan tegen de schorsing per mail in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur beslist over het beroep Als een lid door de bond wordt geschorst, neemt de vereniging deze schorsing over. De schorsing geldt voor de eerstvolgende bindende wedstrijd(-en) waarin hij of zij speelt in het kader van de normale en/of de bekercompetitie. De geschorste mag blijven trainen, tenzij het bestuur anders beslist. 7. Rechten 7.1. Leden mogen gebruik maken van de faciliteiten en de eigendommen van de vereniging en deelnemen aan de door de vereniging te organiseren activiteiten Alleen het bestuur en trainers hebben toegang tot de Trajanum kast op het Universitair Sportcentrum. 8. Schade 8.1. Schade die door leden wordt veroorzaakt aan goederen die eigendom zijn van de vereniging, of waar de vereniging aansprakelijk voor wordt gesteld, wordt hersteld op kosten van de persoon of personen of verhaald op de persoon of personen, die de schade heeft of hebben veroorzaakt. 9. Ledenadministratie 9.1. Een adreswijziging of een wijziging van andere gegevens wordt door een lid aan de ledenadministratie per mail doorgegeven Leden zijn verplicht direct een wijziging van hun mailadres door te geven aan het bestuur, zodat leden altijd per mail bereikbaar zijn voor het bestuur Het bestuur stuurt ter controle begin september aan alle leden een mail met de huidige gegevens zoals deze staan in de ledenadministratie. Eventuele wijzigingen kunnen leden per mail terug sturen.

3 9.4. Indien een lid het aantal termijnen voor de incasso van de contributie wil wijzigen, dan dient het lid het juiste aantal termijnen voor 1 oktober per mail te sturen naar de ledenadministratie of de penningmeester Een lid kan alleen zijn of haar rekeningnummer wijzigen door het machtigingsformulier opnieuw in te vullen en te ondertekenen. 10. Taken Het bestuur mag en kan leden verplichten tot het uitoefenen van taken als scheidsrechter, wedstrijdcommissaris, scorer, timer, 24 seconden operator of andere nog door het bestuur te bepalen taken Het bestuur verdeelt de bovengenoemde taken evenredig over de leden, maar kan hierbij wel rekening houden met werkzaamheden, die leden voor de club uitvoeren, zoals het trainen of coachen van een team of vrijwillige taken zoals genoemd in artikel Leden, die als scheidrechter met een E-diploma wedstrijden fluiten voor Trajanum bij andere basketbalclubs, worden ontzien van taken bij thuiswedstrijden. Deze leden kunnen hun reiskosten, die zij door het fluiten maken, door de vereniging vergoed krijgen De leden worden van de taken op de hoogte gebracht door publicatie op de website van Trajanum ( en per mail Leden dienen zelf een vervanger te zoeken indien ze niet in staat zijn hun taak uit te voeren. Het vinden van een vervanger is de verantwoordelijkheid van het lid Mocht een lid door uitzonderlijke omstandigheden niet zijn taak kunnen uitvoeren en geen vervanger kunnen vinden, dan dient het lid de wedstrijdsecretaris 24 uur van te voren per mail op de hoogte te stellen Leden dienen de wedstrijdsecretaris op de hoogte te stellen als een ander lid hun taak overneemt. Het lid dat de taak overneemt dient het overnemen te bevestigen, dit kan ook door een kopie te sturen van de mail waarin de ander aangeeft de taak over te nemen De vervanger moet voldoende kennis en vaardigheden hebben om de functie uit te kunnen oefenen Leden die een taak hebben bij een wedstrijd, dienen 15 minuten van te voren aanwezig zijn Het bestuur legt leden, die verzuimen de in lid 1 van dit artikel genoemde taken uit te oefenen en geen vervanger hebben geregeld of te laat komen voor hun taak, een boete op van tien euro en geeft ze een vervangende taak. Van de boete gaat vijf euro naar degene die het lid heeft vervangen en vijf euro naar de vereniging Verzuimt een lid voor de tweede keer een taak uit te voeren, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan volgt, naast de boete en een vervangende taak, een schorsing voor de volgende competitiewedstrijd. Het lid mag wel blijven trainen. In geval van schorsing is artikel 6 van toepassing Opgelegde boetes worden geïncasseerd door de penningmeester via een automatische incasso op 1 december, 1 februari of 1 mei Leden kan ook worden gevraagd om vrijwillig taken uit te voeren, zoals helpen bij een werkactie of activiteiten van het Universitair Sportcentrum. In de planning van verplichte taken wordt rekening gehouden met vrijwillig uitgevoerde taken.

4 11. Cursussen Van alle leden wordt verwacht dat ze op z n minst een F scheidsrechtersdiploma hebben Van leden competitie spelend in de Rayon Klasse of Hoofdklasse wordt verwacht dat de helft van het betreffende team een E scheidsrechtersdiploma heeft Het bestuur mag en kan leden verplichten tot het volgen van een scheidsrechtercursus, indien zij niet voldoen aan het vereiste van de bovenstaande leden Het bestuur mag en kan leden, die verzuimen deze cursus te volgen, schorsen voor maximaal de eerstvolgende vier wedstrijden In geval van schorsing is artikel 6 van toepassing. 12. Sponsoring Het bestuur mag en kan overeenkomsten aangaan met sponsors. Leden mogen slechts met toestemming van het bestuur handelen namens Trajanum Het bestuur mag en kan een overeenkomst met een sponsor beëindigen Afspraken met sponsors worden vastgelegd in contracten. In deze contracten worden de sponsortermijn, het sponsorbedrag, de betaaltermijn en de eventuele tegenprestaties vastgelegd Sponsors hebben geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering, tenzij ze lid van de vereniging zijn. 13. Vrienden van Trajanum Personen en bedrijven kunnen voor een seizoen vriend worden van Trajanum. Het bestuur bepaalt de minimum bedragen hiervoor Trajanum organiseert voor vrienden van Trajanum tenminste twee activiteiten. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor actieve leden, zoals bestuursleden, commissieleden en leden die vrijwillige taken uit hebben gevoerd zoals genoemd in artikel Vrienden van Trajanum ontvangen vier keer per jaar een speciale nieuwsbrief met informatie en de sportieve prestaties van de vereniging Vrienden van Trajanum hebben geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering, tenzij ze lid van de vereniging zijn. 14. Contributie/geldmiddelen De contributie van de leden en wijzigingen hierin worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur De contributie voor competitie spelende leden wordt in één termijn op 1 oktober geïncasseerd of in drie termijnen op 1 oktober, 1 november en 1 december. In geval van trainende leden is er sprake van 1 termijn op 1 oktober of twee termijnen op 1 oktober en 1 november In bijzondere gevallen, zoals geen Nederlandse bankrekening, mag een lid, na toestemming van de penningmeester te hebben gekregen, de contributie betalen door deze over te maken op het rekeningnummer van de vereniging of door contant te betalen aan de penningmeester. In dat geval mag het lid pas competitiewedstrijden spelen als de contributie volledig is betaald.

5 14.4. Competitie spelende leden dienen altijd de gehele contributie voor een seizoen te betalen, ook als zij slechts een deel van het seizoen actief zijn Leden die alleen trainen en geen competitie spelen hoeven slechts de helft van de contributie voor een seizoen te betalen als zij voor 1 februari van dat seizoen zich uitschrijven en stoppen met trainen In bijzondere gevallen mag en kan het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing van de contributie verlenen. Een zodanig besluit wordt door de penningmeester per mail aan betrokkene gemeld en door de penningmeester op de Algemene Ledenvergadering vermeld Als een lid zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt, mag en kan het bestuur het lid schorsen van trainingen en/of wedstrijden Als een lid zijn/haar financiële verplichtingen niet nakomt, mag en kan het bestuur de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Het lid wordt hiervan schriftelijk en/of per mail op de hoogte gesteld De kosten van de invordering komen voor rekening van de betrokkene De contributie bedraagt voor teams spelend in de Hoofdklasse 140,-, voor teams spelend in de Rayonklasse 135,- en voor teams in de Afdelingsklasse 125, Tenues Competitie spelende leden zijn verplicht om een daartoe aangewezen clubtenue aan te schaffen en deze te dragen tijdens officiële wedstrijden. Het is niet toegestaan om andere dan door het bestuur aangewezen clubtenues te dragen tijdens officiële wedstrijden Het bestuur communiceert per mail en op de website hoe leden het clubtenue dienen aan te schaffen. 16. Sportkaart Leden zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige sportkaart van het Universitair Sportcentrum van de Radboud Universiteit. Zonder geldige sportkaart mag er niet deelgenomen worden aan trainingen of thuiswedstrijden Boetes die de vereniging krijgt van het Universitair Sportcentrum wegens het ontbreken van een geldige sportkaart, moeten door het lid worden voldaan aan de vereniging. 17. Boetes Alle door de bond en/of het bestuur opgelegde boetes moeten worden voldaan. Boetes, waarbij sprake is van meerdere betrokkenen, worden naar rato verdeeld Boetes die de vereniging krijgt door toedoen van een lid, moeten door het lid worden voldaan aan de vereniging In bijzondere gevallen mag en kan het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van de boete verlenen. Dit wordt door de penningmeester per mail aan de betrokkene(n) gemeld en door de penningmeester op de Algemene Ledenvergadering vermeld Indien een lid niet voldoet aan zijn/haar verplichting om een boete te voldoen, kan het bestuur het lid schorsen op de wijze vermeld in artikel 6.

6 18. Vergaderingen Er wordt minstens eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering gehouden en zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht. Algemene Vergaderingen worden niet gehouden tijdens vakantieperiodes, in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken Leden ontvangen een uitnodiging per mail veertien dagen voor een Algemene Ledenvergadering met daarin opgenomen de agenda, de actuele financiële situatie en eventuele te bespreken stukken Op de Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur een presentielijst bijgehouden. 19. Het bestuur Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen, waarbij in ieder geval de volgende functies zijn ingevuld. a. Voorzitter b. Penningmeester c. Wedstrijdsecretaris Het bestuur deelt op de Algemene Ledenvergadering mee wat de precieze taakverdeling is tussen de verschillende bestuursleden Het bestuur mag en kan commissies instellen en opheffen. Het bestuur mag en kan een bestuurslid in een commissie benoemen. Commissies leggen verantwoording af aan het bestuur Het bestuur legt verantwoording af over de commissies aan de Algemene Ledenvergadering Vergaderingen van het bestuur worden in de regel eenmaal per maand gehouden De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering Een bestuurslid wordt benoemd voor minimaal één jaar. Na dit jaar kan het bestuurslid zich weer verkiesbaar stellen. 20. Stemmingen Alleen gewone leden hebben op basis van artikel 5 en 7 van de statuten van Trajanum stemrecht Voor het nemen van besluiten dient minimaal een vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering Bij een schriftelijke stemming wijst de voorzitter drie personen aan die de stemmen tellen en de uitkomst van de stemming melden aan de vergadering. 21. Trainers/coaches Trainers, die spelen bij Trajanum, krijgen hun studenten of verenigingsportkaart van het Universitair Sportcentrum door de vereniging vergoed. Met trainers, die niet spelen bij Trajanum, wordt een andere regeling getroffen. Trainers, die aangesteld zijn bij het Universitair Sportcentrum, krijgen in beginsel geen vergoeding De vergoeding voor een trainer wordt per mail door de penningmeester aan de trainers/coaches medegedeeld en door de penningmeester op de Algemene Ledenvergadering vermeld.

7 22. Technische Commissie De technische commissie levert een bijdrage aan het beleid met betrekking tot scheidsrechters en coaches/trainers binnen de vereniging De technische commissie is verantwoordelijk voor de opleiding van scheidsrechters en tafelaars binnen de vereniging. Het opleiden van de scheidsrechters gebeurt door te streven om elk seizoen een cursus aan te bieden en de scheidsrechters te begeleiden met tips na een gefloten wedstrijd. Daarbij is het jaarlijks opzetten van een sheet cursus ook van belang, aangezien de scheidsrechter deze na de wedstrijd dient te controleren De technische commissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van trainers en coaches binnen de vereniging. Dit doen zij door elk seizoen alle trainers/coaches te bezoeken en met hen over de training in gesprek te gaan. 23. Kas controle commissie De kas controle commissie controleert de financiële huishouding van de vereniging en doet hiervan verslag op de Algemene Ledenvergadering en meld eventuele problemen zo snel mogelijk aan het bestuur De kascommissie bestaat uit twee personen. 24. Website Het bestuur is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de website Relevante clubinformatie, zoals het wedstrijdschema, mededelingen en taken, wordt door het bestuur op de website gepubliceerd De leden worden geacht op de hoogte te zijn van de (relevante) informatie op deze website. 25. Wijzigingen Huishoudelijk reglement Het bestuur mag wijzigingen in het Huishoudelijk reglement voorstellen Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht in een Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van stemmen Wijzigingsvoorstellen worden veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering per mail naar alle leden g d Wijzigingen zijn van kracht met ingang van de dag, volgende op die van de aanneming door de Algemene Ledenvergadering. 26. Slotbepalingen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur Bij een meningverschil over hoe een bepaald artikel begrepen en/of uitgelegd moet worden, beslist het bestuur Dit reglement treedt na aanneming door de Algemene Ledenvergadering in met ingang van de dag, volgende op die van de aanneming door de Algemene Ledenvergadering. Zoals aangenomen op de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2012.

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling Algemene Indeling 1. Algemeen. 2. Lidmaatschap. 3. Bestuur / Leden. 4. Ledenvergadering. 5. Stemmen. 6. Boetes en Straffen. 7. Aansprakelijkheid en Verzekering 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 9.

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Inhoud 1. Begripsomschrijving 2. Lidmaatschap 3. Geldmiddelen 4. Bestuur 5. Kascommissie 6. Trainingen 7. Materiaal 8. Wedstrijden 9. Overige bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats Artikel 1 Leden A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging. B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders

Nadere informatie

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Gegevens Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier AANMELDINGSFORMULIER (versie 2016-03-09) Voornaam: Achternaam: Geslacht: Jongen / Man Meisje / Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: Gewenst team: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer:

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1969 Document: Huishoudelijk Reglement 1.0 Datum opgesteld: 19 maart 2012 Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 6 juni 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C. Versie 1.2 April 2010. Huishoudelijk reglement E.L.B.C.

Huishoudelijk Reglement E.L.B.C. Versie 1.2 April 2010. Huishoudelijk reglement E.L.B.C. Huishoudelijk reglement E.L.B.C. kkb Pagina 1 van 8 20-12-2015 Versienummer 0.1 0.2 0.3 0.4 Datum en auteur Status maart 2006 (kkb) mei 2006 (kkb) juni 2006 (kkb) september 2006(kkb) 1.0 september 2006

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente Diemen

De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente Diemen Blue Stars Basketbal Statuten / Huishoudelijk Reglement Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 De vereniging draagt de naam Blue Stars Basketbal, zij is gevestigd in de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. R.S.V. Antibarbari

Huishoudelijk Reglement. R.S.V. Antibarbari Huishoudelijk Reglement R.S.V. Antibarbari Inleiding Waerde lezer, Augustus 2011, Rotterdam Voor u ligt het huishoudelijk reglement van R.S.V. Antibarbari. Dit is een document waarin de rechten en plichten

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING OLSTARS versie 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING OLSTARS versie 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALVERENIGING OLSTARS versie 2015 1. Aanmeldingen, afzeggingen, ledenadministratie 2. Bestuur en commissies 3. Gelden 4. Algemene vergaderingen 5. Besluitvorming 6. Wedstrijden:

Nadere informatie

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, maart 2017 art. 1 Leden m/v: - De vereniging bestaat uit leden vanaf 18 jaar en jeugdleden vanaf 12 jaar. - De leden verbinden zich tot het lidmaatschap van jaar tot jaar. - Alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball HUISHOUDELIJK REGLEMENT

L.U.S.V. Basketball HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.U.S.V. Basketball HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 augustus 1989 Versie Datum Wijziging Door 1.0 1 augustus 1989 Eerste versie Onbekend 1.1 13 maart 2014 Aanpassingen aan de hand van de ALV van 20-11-2013 1.2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Forescate te Voorschoten

Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Forescate te Voorschoten Huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Forescate te Voorschoten Algemeen Artikel 1 De vlag van Forescate heeft als grondkleur rood. Van de linker benedenhoek naar de rechter bovenhoek loopt een brede

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BLOK EVC Versie datum 14 maart 2016 Goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Hoofdstuk 1 LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING Aanvullend op de statuten artikel 6.1 t/m 6.4 Artikel 6.1.1 : Zij, die lid van de vereniging willen worden geven zich op doormiddel van het daartoe bestemde (website)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING Bouncers Basketball.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING Bouncers Basketball. Werkgroep Statuten en Reglementen Onderwerp Publicatiedatum 11 mei 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING Bouncers Basketball. Algemene bepaling Dit reglement is een uitwerking van wat in de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert

Arbitrageplan. Jumping Giants. Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Arbitrageplan Jumping Giants Basketbalvereniging Jumping Giants te Nederweert Inhoudsopgave Doel... 2 Beleid... 3 Eisen van de basketbalbond... 3 Opleiding... 4 Inhoud cursussen... 4 Tafelcursus... 4 BS1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Badminton Club Schollevaar (BCS)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Badminton Club Schollevaar (BCS) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Badminton Club Schollevaar (BCS) Artikel 1. De leden 1.1 a. Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement THETIS

Huishoudelijk reglement THETIS 1 Algemeen 1.1 Het huishoudelijk reglement van zwem- en polovereniging THETIS hierna aangeduid als THETIS - is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart 2007 en is ter uitwerking van

Nadere informatie

De statuten en het huishoudelijke reglement kunnen ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris.

De statuten en het huishoudelijke reglement kunnen ter inzage worden opgevraagd bij de secretaris. Huishoudelijk Reglement Basketballvereniging Squirrels Algemeen Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijke reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers Wat u moet weten over basketbalvereniging De Hoppers Versie: 28 augustus 2008 Inhoudsopgave blz Leeftijdsgroepen.. 3 Trainingen 3 sporthal trainingstijden aantal trainingen looptijd van een seizoen teambegeleiding

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 2017 Vastgesteld bij Bestuurlijke vergadering en Algemene ledenvergadering

Huishoudelijk Reglement Versie 2017 Vastgesteld bij Bestuurlijke vergadering en Algemene ledenvergadering Huishoudelijk Reglement Versie 2017 Vastgesteld bij Bestuurlijke vergadering en Algemene ledenvergadering Algemeen Artikel 1: Van ieder lid wordt verwacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MVC

Huishoudelijk Reglement MVC Huishoudelijk Reglement MVC De vereniging Art. 1 Op 29 april 1965 is de vereniging opgericht als volleybalvereniging Advendo en wel als onderafdeling van de gelijknamige gymnastiekvereniging. Art. 2 Als

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie