Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar."

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Naam en zetel De vereniging draagt de naam Alkmaarse Gymnastiekvereniging Turnlust. Zij is gevestigd te Alkmaar. Artikel 2 Doel en middelen ter bereiking van het doel. Doel en middelen van de vereniging om dit doel te bereiken, zijn omschreven in de artikelen 2 en 8 van de statuten van 28 april Artikel 3 Leden en donateurs 1) Toelating van de leden 1) Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur op de gymnastieklesuren door de ter plaatse aanwezige leiding. 2) Minderjarigen behoeven bij aanvraag van het lidmaatschap de handtekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 3) De aanmelding wordt gedaan op een door het bestuur ter beschikking gesteld formulier. 4) Door verkrijging van het lidmaatschap wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). 5) De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de reglementen en de statuten van de KNGU 6) Het bestuur is bevoegd aan de KNGU alle relevante inlichtingen omtrent de leden te verstrekken. 7) Wanneer het bestuur besluit tot niet toelating dient het de verzoeker hiervan ten spoedigste schriftelijk op de hoogte te stellen met opgave van reden(en). 8) Verzoeker kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tot niet toelating, de Algemene Ledenvergadering verzoeken, alsnog tot toelating te besluiten. 2) Beëindiging van het lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt door: 1) Opzegging Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de ledenadministrateur, tenminste één maand voor het einde van het lopende seizoen; betaling is verschuldigd tot het einde van het seizoen. 2) overlijden 3) royement Royement door het bestuur wegens wangedrag, zowel binnen als buiten de vereniging, waardoor de vereniging wordt benadeeld, dient te worden bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 3/4 van de uitgebrachte geldige stemmen. Het geroyeerde lid: - verliest onmiddellijk alle rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap - dient alle verplichtingen, waaraan nog niet is voldaan, na te komen - is verplicht alle eigendommen van de vereniging, die onder zijn of haar beheer zijn, ongeschonden en in goede staat over te dragen aan het bestuur - is verplicht achterstallige contributie te betalen. Beroep naar aanleiding van het royement is mogelijk bij de KNGU 3) Betaling Betaling geschiedt jaarlijks, eventueel in termijnen te voldoen.

2 4) Afvoeren van de ledenlijst Afvoering van de ledenlijst wegens het niet betalen van de contributie geschiedt door het bestuur. 5) Ledenbestand De vereniging bestaat uit: 1) jeugdleden tot en met 15 jaar 2) stemgerechtigde leden van 16 jaar en ouder 3) ereleden 4) leden van verdienste 5) donateurs 6) buitengewone leden 6) Ereleden en leden van verdienste Ereleden en leden van verdienste zijn zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden, door de Algemene ledenvergadering, met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. 7) Buitengewone leden Buitengewone leden hebben geen contributie verplichting. Onder buitengewone leden wordt verstaan: 1) bestuur 2) commissieleden 3) leiding. 8) Rechten van een lid 1) Elk lid heeft met inachtneming van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de volgende rechten: 2) deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging; 3) deelname aan de beraadslagingen en besluitvorming van de vereniging; 4) het doen van voorstellen voor de algemene ledenvergadering; 5) het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging; 6) het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU; 7) deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU op zowel rayonniveau, districtsniveau als nationaal niveau; 8) het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en / of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen; 9) het aantekenen van beroep tegen maatregelen en / of besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen; 10) het in voorkomende gevallen in beroep gaan bij de Commissie van beroep van de KNGU. 9) Plichten van een lid 1) Een lid respecteert de waardigheid van anderen. 2) Een lid onthoudt zich van grof taalgebruik, ongewenste fysieke en verbale intimiteiten. Artikel 4 Verenigingsjaar Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

3 Artikel 5 Het bestuur 1) Onverminderd het bepaalde in art. 9, lid 1 en 2 van de statuten, bestaat het bestuur uit tenminste een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een tweede secretaris, een penningmeester, een tweede penningmeester, een ledenadministrateur en één of meer leden. 2) Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, dat de lopende zaken afhandelt, voor zover deze voortvloeien uit door het bestuur genomen besluiten, alsmede die zaken die geen uitstel kunnen gedogen; met dien verstande dat de overige bestuursleden tevoren hiervan in kennis zijn gesteld. 3) Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee bestuursleden zulks wensen binnen één week na de daartoe geuite wens. 4) Het bestuur heeft de taak de verenigingsbelangen binnen de kring van haar bevoegdheid in haar gehele omvang te behartigen. 5) Stelt jaarlijks de methode van externe financiële controle voor aan de Algemene Ledenvergadering en laat deze controle uitvoeren in overeenstemming met de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Artikel 6 De voorzitter 1) De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. 2) Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Indien hij dat noodzakelijk acht, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem mede ondertekend worden. 3) Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Ledenvergadering, om daarin wijzigingen aan te brengen. 4) Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is verplicht dit weer te hervatten indien tenminste 1/3 van de bij de Algemene Ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 5) Hij is verplicht de leden gelegenheid te geven dit verlangen kenbaar te maken. Artikel 7 De secretaris De secretaris voert de administratie der vereniging. Hij is daarbij o.a. belast met: 1) Het voeren van de algemene correspondentie. 2) Het op de jaarvergadering uitbrengen van het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar, als bedoeld in artikel 11, lid 1 van de statuten. 3) Het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen. 4) Het behartigen van de belangen van de leden. 5) Het ervoor zorgdragen dat de leden in kennis worden gesteld van genomen besluiten, voor zover het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht. 6) Het zorgdragen voor het tijdig convoceren van bestuurs- en algemene vergaderingen. Artikel 8 De penningmeester 1) De penningmeester beheert de gelden van de vereniging als bedoeld in art. 8, lid 1 van de statuten. 2) Hij is slechts bevoegd die uitgaven te doen welke het gevolg zijn van de toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

4 3) Hij zorgt dat de gelden van de vereniging op een door het bestuur goed te keuren wijze worden bewaard of belegd. 4) Hij zorgt voor het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging. 5) In de jaarvergadering bedoeld in artikel 11, lid 1 van de statuten brengt hij verslag uit over het financiële beheer van de vereniging (balans) en legt rekening en verantwoording af (exploitatierekening), terwijl tevens een begroting voor het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd. 6) De penningmeester wordt voor zijn beheer gedéchargeerd bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. 7) Hij is verplicht aan de kascontrolecommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en tevens alle inlichtingen te verstrekken, welke de kascontrolecommissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Deze verplichtingen bestaan voor hem ook jegens het bestuur dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen. Artikel 9 De ledenadministrateur 1) De ledenadministrateur houdt het ledenbestand bij en doet daarmee direct verbonden werkzaamheden. 2) Hij int of laat de contributie innen. 3) Opzeggingen en aanmeldingen zullen via hem lopen. Artikel 10 Begroting 1) Indien de begroting naar het oordeel van het bestuur in het lopende boekjaar wijzigt, wordt in een Algemene Ledenvergadering hierover beslist. 2) In spoedeisende gevallen kan het bestuur afwijken van de begroting, zonder voorafgaande machtiging van de Algemene Ledenvergadering mits, aan een binnen 30 dagen nadien te houden ledenvergadering, alsnog goedkeuring wordt gevraagd. Artikel 11 Aftreden penningmeester De reglementair of tussentijds aftredende penningmeester kan alleen worden gedéchargeerd nadat de kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 11, lid 2 van de statuten zijn beheer heeft gecontroleerd en hij alle onder zijn beheer berustende eigendommen van de vereniging heeft overgedragen. Artikel 12 Commissarissen Het bestuur bepaalt welke taak de leden c.q. commissarissen, die zitting hebben in het bestuur, zullen vervullen. Artikel 13 De Technische Commissie 1) Algemeen: De coördinatie van de technische leiding wordt gedaan door de Technische Commissie (T.C.). Het bestuur benoemt in overleg met de technische leiding een voorzitter. De voorzitter van de T.C. is ad hoc toegevoegd aan het bestuur en brengt hier verslag uit over de voortgang van de T.C. 2) De T.C. draagt de verantwoordelijkheid voor de technische gang van zaken in de vereniging. Een en ander zoals genoemd in: - Technische Commissie (concept: taakomschrijving) - Concept: Inrichting, bevoegdheden en taken van de Technische Commissie.

5 Artikel 14 Dienstverband Technische leiding 1) De leiders(sters) kunnen hun functie in vrij beroep uitoefenen, waarbij er dan geen gezagsverhouding bestaat tussen hen en het bestuur. 2) Ook kunnen leiders(sters) in een vast dienstverband treden, waarbij dan wel een gezagsverhouding tussen hen en het bestuur bestaat. 3) De arbeidsovereenkomst voor het onder ad 1 en ad 2 genoemde wordt contractueel volgens model en bepalingen van de KNGU vastgelegd. Artikel 15 Algemene Ledenvergadering 1) In het najaar wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden over het afgelopen boekjaar (1 juli t/m 30 juni). 2) De oproep waarin vermeld: dag, uur en plaats van de vergadering en tevens de te behandelen onderwerpen, wordt kenbaar gemaakt aan alle stemgerechtigde leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs. 3) De leden hebben het recht ter Algemene vergadering het woord te voeren en staande de vergadering een voorstel in te dienen, mits zulk een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. 4) Voorstellen van de leden over de te behandelen agendapunten dienen tenminste zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te zijn binnengekomen. 5) Wanneer een minderjarig lid nog niet met oordeel des onderscheids kan handelen, heeft zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger toegang tot de Algemene Ledenvergadering om aldaar zijn lidmaatschapsrechten, met name het stemrecht, uit de oefenen. Artikel 16 Agenda Op de Algemene Ledenvergadering, zoals bedoeld in het vorige artikel 14 of artikel 11 van de statuten, worden tenminste de volgende punten in behandeling genomen: 1) Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 2) Jaarverslag van de vereniging 3) Rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar 4) Verslag van de kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 11, lid 2 van de statuten 5) Vaststellen contributie en inschrijfgelden voor het komende boekjaar 6) Verkiezing bestuursleden 7) Benoeming kascontroleleden 8) Ingekomen voorstellen 9) Vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar. Artikel 17 Vacatures bestuursfunctie/stemprocedure 1) Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. 2) Het bestuur doet van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de Algemene Ledenvergadering. 3) Door de leden voorgestelde kandidaten kunnen door tenminste vijf stemgerechtigde leden worden voorgedragen, mits deze uiterlijk zeven dagen voor de vergadering hiervan schriftelijk kennis hebben gegeven aan de secretaris middels een door de kandidaat getekende bereidverklaring. 4) Zijn er geen tegenkandidaten gesteld dan wordt er geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur kandidaat-gestelde persoon als gekozen. 5) Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 6) Alle bestuursbenoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Dit is tenminste de helft + 1 van het aantal uitgebrachte stemmen.

6 7) Wordt het vereiste aantal stemmen niet gehaald dan heeft een tweede stemming plaats, waarbij de normale meerderheid geldig is. 8) Niet geldig uitgebrachte stemmen zijn: - blanco stembriefjes - met de naam van het lid ondertekende stembriefjes - stembriefjes die onleesbaar zijn - stembriefjes welke meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzingen van de persoon of personen die bedoeld zijn. Artikel 18 Buitengewone Ledenvergadering 1) Een buitengewone ledenvergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. 2) Het bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/3 der stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht. 3) De vergadering dient dan binnen drie weken, na ontvangst van het verzoek, te worden ge houden. 4) Voldoet het bestuur niet aan het verzoek van de hiervoor genoemde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot oproeping van de desbetreffende vergadering over te gaan. 5) Het bij artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement genoemde punt met betrekking tot het oproepen vindt overeenkomstig toepassing. Artikel 19 Bestuursvergaderingen 1) Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, door de voorzitter of op verzoek van twee bestuursleden belegd. 2) Tenminste éénmaal per zes weken zal er een bestuursvergadering plaatsvinden, uitgezonderd in de vakantieperiode. 3) Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de bestuursleden aanwezig is. Artikel 20 Commissies 1) Door het bestuur en op voordracht van de leden kunnen op de Algemene Ledenvergadering commissies worden ingesteld. 2) De commissies staan, ieder op het haar toegewezen gebied, het bestuur bij. 3) De commissieleden worden door het bestuur benoemd. 4) De commissies zorgen ervoor dat hun jaarverslag tijdig, acht weken vóór de datum van de Algemene Ledenvergadering, bij de secretaris wordt ingediend. 5) De secretaris zorgt ervoor dat de verslagen in het totaal jaarverslag, nodig voor de vergadering, worden opgenomen. 6) Commissieleden, tevens lid van de vereniging, die hun functie niet meer uitoefenen, zijn verplicht alle eigendommen van de vereniging, die zij onder hun beheer hadden, onmiddellijk aan het bestuur over te dragen.

7 Artikel 21 Kascontrole 1) De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden plus één reserve lid (geen bestuursleden). 2) Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. 3) Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en aan de Algemene Ledenvergadering. 4) Jaarlijks treedt één lid af, dat pas na twee jaar weer herkiesbaar is. 5) Indien de kascontrolecommissie alles akkoord heeft bevonden, zal zij het bestuur adviseren op de Algemene Ledenvergadering de penningmeester te déchargeren. Artikel 22 Stemgerechtigde leden 1) Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. 2) Ereleden en Leden van Verdienste, die niet gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Artikel 23 Aansprakelijkheid De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de leden. Artikel 24 Voortbestaan van de vereniging De vereniging blijft bestaan zolang er, behalve het bestuur, twee leden de vereniging trouw blijven. Artikel 25 Slotbepalingen 1) Voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement is op de Algemene Ledenvergadering een meerderheid nodig van tenminste 2/3 deel van het aantal uitgebrachte stemmen. 2) De voorstellen tot wijziging moeten tenminste zeven dagen vóór de Algemene Ledenvergadering op de gebruikelijke wijze bekend zijn gemaakt. 3) In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 4) Dit reglement en/of wijziging daarvan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarin de Algemene Ledenvergadering het besluit daartoe heeft genomen. 5) Elk lid kan zich een exemplaar van dit reglement, tegen de daarvoor nader vastgestelde prijs, aanschaffen. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2010 Namens het bestuur: Voorzitter: Bart Udo Secretaris: Annemieke van Mameren

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Nieuw Schoonebeek, 23 augustus 2004 Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam Schoonebeek. Zij is gevestigd te Nieuw Schoonebeek. De verenigingskleuren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Brummen. Zij werd opgericht op 5 februari 1946 en is gevestigd te Brummen. De kleuren

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. van de BRIDGECLUB TROEF INN. Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T van de BRIDGECLUB TROEF INN Aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder nr. 25028 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De Bridgeclub "Troef INN" wordt in dit reglement

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSC Unisson

Huishoudelijk reglement BSC Unisson Huishoudelijk reglement BSC Unisson Artikel 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, alsmede de verdere inrichting en alle werkzaamheden van

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) Huishoudelijk reglement van de afdeling volleybal Den Helder MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging MBSOV Den Helder Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, SPELERS EN BEGUNSTIGERS. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND. Opgericht 18 september 1959. NAAM EN ZETEL. 1 1. De vereniging is genaamd "ALKMAARSE BEDRIJFS TAFELTENNISBOND", hierna te noemen "A.B.T.T.B.",

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Volleybalvereniging Taurus

Huishoudelijk Reglement. Volleybalvereniging Taurus Volleybalvereniging Taurus Algemene bepalingen Artikel 1 Het is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de Statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen 1. Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze zijn vastgesteld bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van de vereniging UVV-voetbal

Statuten van de vereniging UVV-voetbal Statuten van de vereniging UVV-voetbal Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam UVV - Voetbal. Zij is gevestigd te Utrecht. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Utrecht op tien september

Nadere informatie