ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. ARTIKEL7 AANPASSING VAN BEDRAGEN ARTIKEL 8 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN. ARTIKEL 9 INGANGSDATUM. BOETEREGLEMENT.

2 Artikel 1 Inleiding en begripsomschrijvingen. In dit reglement gelden de begripsomschrijvingen van de statuten van de vereniging. Voorts wordt verstaan onder: Vereniging: S.C.Botlek, gevestigd aan de Veertig Morgenweg te Spijkenisse Bestuur: Het Bestuur van de vereniging; Contributie: De door het bestuur vastgestelde jaarlijkse contributie; Inschrijfgeld: Het door het bestuur vastgestelde inschrijfgeld, te voldoen bij aanmelding Lid: Artikel 2 Vaststelling contributie. van de vereniging. De persoon die zich aangemeld heeft en ingeschreven is bij de vereniging. 1. Het bestuur stelt jaarlijks, met inachtneming van het in artikel 6 van dit reglement bepaalde, de hoogte van de contributie vast. De contributie is verschuldigd door ieder lid van de vereniging en wordt vastgesteld aan de hand van de status van het lid. 2. De contributie is verschuldigd over de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar en moet bij vooruitbetaling worden voldaan uiterlijk op een door het bestuur te bepalen datum. 3. Bij tussentijdse afmelding wordt geen restitutie verleend. 4. Bij tussentijdse aanmelding is de contributie pro- rata over de lopende contributieperiode verschuldigd. Met een minimum van 25, Voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 is de contributie vastgesteld op: Voor: bedraagt de jaarlijkse en bedragen de kosten bij inschrijving: contributie: in euro s in euro s Mini-pupillen 70,00 10,00 F-pupillen 80,00 10,00 E-pupillen 80,00 10,00 D-pupillen 80,00 10,00 C-junioren 94,00 10,00 B-junioren 94,00 10,00 A-junioren 110,00 10,00 Senioren 140,00 10,00 Trainend lid 48,00 -- Donateurs /Rustend lid 20,00 Artikel 3 Inschrijfgeld/Overschrijfgeld. Bij aanmelding als lid is een eenmalig bedrag van 10,00 als inschrijfgeld verschuldigd voor de kosten van administratie van de vereniging. Bij overschrijving als lid is een eenmalig bedrag van 7,50 als overschrijfgeld verschuldigd, conform de KNVB richtlijnen.

3 Artikel 4 Contributiebetaling. 1. De contributie wordt aan het begin van het seizoen voor het gehele seizoen in rekening gebracht. De betalingen moet vóór de door het bestuur te bepalen datum worden betaald. Mocht de betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum ontvangen zijn, dan wordt een bedrag van 10,00 voor administratiekosten extra in rekening gebracht. Vanaf het moment dat de uiterlijke betaaldatum is verstreken en de betaling is niet ontvangen, kan het bestuur besluiten de wanbetaler uit te sluiten van trainingen en wedstrijden. 2. Het bestuur van de vereniging, besluit een lid te uit te sluiten als dat lid de contributie niet of niet tijdig heeft voldaan. Als het bestuur daartoe overgaat, zal de betrokkene daarvan direct in kennis worden gesteld. 3. Als een lid, ondanks herhaalde betalingsverzoeken, niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de contributie, heeft het bestuur de bevoegdheid het desbetreffende lid te uit te sluiten en voor te dragen voor royement als lid van de vereniging. Als het bestuur tot deze maatregel overgaat, zal de betrokkene daar direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Artikel 5 Wijze van contributiebetaling. 1. Ieder nieuw lid machtigt, met het invullen van het inschrijfformulier, de vereniging de verschuldigde contributie zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 en eenmalig het inschrijfgeld zoals bedoeld in artikel 3, te innen via een automatische incasso. 2. Leden die de vereniging niet gemachtigd hebben via het inschrijfformulier, kunnen de verschuldigde contributie via een automatische incasso laten innen door het invullen van een machtigingsformulier. 3. Leden die geen gebruik maken van een automatische incasso zoals bedoelt in lid 2, krijgen een acceptgiro toegestuurd om de verschuldigde contributie te betalen. 4. De contributie moet uiterlijk 1 oktober van het lopende seizoen zijn voldaan. 5. Leden die de contributie niet tijdig hebben voldaan, ontvangen binnen 2 weken een herinnering, met het verzoek de contributie alsnog voor 1 november van het lopende seizoen te voldoen. Als de verschuldigde contributie ook na 1 november niet is voldaan, dan wordt de inning van de verschuldigde contributie in handen gegeven van een incassobureau. 6. Leden die de contributie niet hebben voldaan voor 1 oktober, zijn vanaf die datum niet speelgerechtigd, totdat de contributie en de eventuele incassokosten alsnog zijn voldaan. 7. Bij weigering tot betaling, wordt het lidmaatschap beëindigd, volgens artikel 4 lid 3. Het betreffende lid blijft wel nog 3 jaar administratief ingeschreven staan met de contributieschuld. Dit maakt overschrijving naar een andere vereniging onmogelijk. Artikel 6 Bijzondere omstandigheden. 1. Op schriftelijk verzoek van het lid kan het bestuur, tegen overlegging van bewijsstukken ( te denken valt aan doktersverklaring etc. ), voor de betaling van de contributie een bijzondere regeling treffen. 2. Contributie komt niet voor volledige kwijtschelding in aanmerking. 3. Gedeeltelijke kwijtschelding zal uitsluitend geschieden in bijzondere omstandigheden, het lid of zijn directe gezinsleden betreffende. 4. Als het bestuur een dergelijk besluit neemt zal zij daarvan schriftelijk en binnen een maand na ontvangst van het schriftelijk verzoek aan de betrokkene mededeling doen.

4 Artikel 7 Aanpassing van bedragen. 1. Het bestuur heeft jaarlijks de bevoegdheid de contributiebedragen aan te passen met een maximum van de CPI (2006=100), zonder dat daarvoor de instemming van de algemene ledenvergadering is vereist. Als het bestuur een verhoging met meer dan de jaarlijkse CPI nodig acht, behoeft dat voorstel de instemming van de algemene ledenvergadering. Lid 1 van artikel 7 kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. 2. De aangepaste bedragen worden tijdig gepubliceerd via de daartoe het bestuur ter beschikking staande middelen Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden. 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, naar billijkheid en in de geest van dit reglement en de statuten van de vereniging. Artikel 9 Ingangsdatum. Dit reglement is ingegaan op 1 juli 2009 en is laatstelijk vastgesteld op 15 mei Dit reglement vervangt alle eerder te dezer zake getroffen regelingen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de inhoud van dit reglement evenals eventuele wijzigingen daarin tijdig aan de leden ter kennis wordt gebracht.

5 BOETE REGLEMENT S.C.BOTLEK. Algemeen. Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht per lid van de in rekening gebrachte boete betreffende overtreding van de KNVB regels in de ruimste zin. De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekening-courant van onze vereniging. Vervolgens wordt er maandelijks door de KNVB automatisch geïncasseerd. Enkele voorbeelden van boetes zijn: Gele kaarten, rode kaarten, niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van de wedstrijd, niet (tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren, belediging van scheidsrechter door leider, trainer of grensrechter. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Als uitgangspunt geldt te allen tijde de overtreder betaalt! Dat wil zeggen dat de speler, leider, trainer, grensrechter of elftal de boete zal moeten betalen. Acceptgiro s. Zodra het wekelijkse KNVB overzicht is ontvangen, wordt de opgelegde boete middels een acceptgiro aan het desbetreffende lid in rekening gebracht. Betalingstermijn. Iedere boete moet uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de acceptgiro aan de vereniging zijn voldaan. Niet betaalde boetes zullen afgehandeld worden volgens dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het contributie reglement artikel 5 lid 4. Schorsing. Het Bestuur behoudt, in geval van niet betalen, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid / leden op ieder moment.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling

ABFRL&NH0019. Reglement Reductieregeling ABFRL&NH0019 Reglement Reductieregeling November 2010 Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling 1 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende

Nadere informatie

huishoudelijk reglement.

huishoudelijk reglement. huishoudelijk reglement. A.T.V. "de Wrotterspôlle ". Nijlân 55 8401 XA Gorredijk. Algemene bepalingen. Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 1. Algemeen 2. Overeenkomst 3. Elektronische communicatiemiddelen 4. Betalingen 5. Verplichtingen Wederpartij 6 Aansprakelijkheid Verasec 7. Overmacht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration

Algemeen. en werkwijzen, methoden en modellen. C. MBA-EER: de Master of Business Administration Algemeen 1. Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland

Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Reglement en Uitvoeringsbesluit Reductieregeling AB Midden Nederland Per 12 november 2012 REGLEMENT REDUCTIEREGELING Definities Artikel 1 In dit reglement reductieregeling gelden de volgende definities:

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding.

Inschrijvingsbedrag : is het totale bedrag waarvoor een inschrijver Obligaties wenst te kopen, inclusief de emissievergoeding. BIJLAGE V - OBLIGATIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities Aflossingsdatum : de in deze Obligatievoorwaarden vermelde of de op grond van artikel 11 vastgestelde aflossingsdatum. Bonus : het bedrag dat bovenop

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek.

ALGEMEEN REGLEMENT. 4.2 Het gebruik van de bibliotheekpas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van FlevoMeer Bibliotheek. 1.2 Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen. 1.3 Onder media

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E A L G E M E N E V O O R W A A R D E N L E E R P L E I N Z W O L L E ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Leerplein Zwolle: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van den Cloostermarke 12, 8016KN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Goed geregeld via uw boekingskantoor

Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Goed geregeld via uw boekingskantoor Over Buma Buma vertegenwoordigt makers van muziek werken (componisten en tekst dichters) en hun uitgevers, van over de hele wereld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

2.3 Het abonnement geldt voor de duur van het gekozen abonnement. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Splash The Health-Up Club B.V., gevestigd aan de Lijnbaansgracht

Nadere informatie

Voorwaarden en huisregels Body Results

Voorwaarden en huisregels Body Results Voorwaarden en huisregels Body Results Huisregels Body Results 1. Als je binnenkomt tijdens een GROEPSLES, wacht dan even bij de ingang totdat de trainer zegt dat deze is afgelopen voordat je naar de kleedkamers

Nadere informatie