Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade"

Transcriptie

1 Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder Schorsing en intrekking van het keurmerk wegens uitblijven verschuldigde contributie Schorsing en intrekking van het keurmerk wegens niet langer voldoen aan de eisen zoals gesteld in de keurmerkreglementen Directe intrekking van het keurmerk zonder voorafgaande schorsing Intrekking van het keurmerk vanwege faillissement en surseance Bezwaar Collectieve merk Toezicht en controle Hardheidsclausule Slotbepaling Definities a. Het reglement: dit reglement. b. Het collectieve merk: het door de Stichting Keurmerk Letselschade in de Benelux geregistreerde collectieve woord-/beeldmerk KEURMERK LETSELSCHADE. c. De belangenbehartiger: belangenbehartiger van slachtoffers in letselschadezaken (werkzaam op een keurmerkhoudende advocatenkantoor of expertisebureau). d. De stichting: de Stichting Keurmerk Letselschade. e. Het bestuur: het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade. f. Het keurmerk: het keurmerk letselschade. g. De keurmerkhouder: het advocatenkantoor of expertisebureau waaraan het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade het keurmerk heeft toegekend. h. Het auditreglement: het auditreglement zoals opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. December

2 i. Het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement zoals opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. j. Keurmerkreglementen: het stelsel van reglementen zoals gepubliceerd op de website van de stichting. k. Nieuwsbrief: periodieke uitgave van de stichting met nieuws betreffende het keurmerk en ontwikkelingen in de letselschademarkt. 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder 2.1 Indien een keurmerkhouder daartoe het bestuur verzoekt zal deze tot intrekking van het keurmerk overgaan. 2.2 Tussentijdse intrekking laat onverlet de verschuldigdheid van de contributie over het jaar waarin intrekking plaatsvindt. 2.3 Intrekking op eigen verzoek zal kenbaar worden gemaakt in de nieuwsbrief en worden gepubliceerd op de website van de stichting. 3. Schorsing en intrekking van het keurmerk wegens uitblijven verschuldigde contributie 3.1 Indien de jaarlijkse bijdrage, overeenkomstig het gestelde in artikel 4.2 van het huishoudelijk reglement niet tijdig is ontvangen, dan zendt het bestuur van de stichting eenmaal een herinnering met het verzoek de verschuldigde jaarlijkse bijdrage alsnog binnen twee weken te voldoen. 3.2 Blijft ook dan betaling achterwege, dan volgt schorsing van het keurmerk en zal inning van de jaarlijkse bijdrage/entreegeld door de stichting uit handen gegeven worden ter incasso. De kosten verbonden aan de incasso zijn voor rekening van de keurmerkhouder. De schorsing zal bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief en worden gepubliceerd op de website van de stichting Na schorsing in geval van wanbetaling kan het bestuur tot het opheffen van de schorsing overgaan, nadat de keurmerkhouder alsnog volledig aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, waaronder de betaling van de gemaakte incassokosten. 3.4 Een schorsing zal, bij niet-nakoming van de financiële verplichtingen, na verloop van een termijn van 3 maanden, zonder nadere aankondiging worden omgezet in een intrekking. Hiervan wordt aan de keurmerkhouder melding gemaakt. De intrekking zal bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief en worden gepubliceerd op de website van de stichting. Dit laat onverlet dat de verschuldigde contributie voldaan dient te worden. 3.5 Na intrekking kan het keurmerk opnieuw worden aangevraagd volgens de inschrijfprocedure van de meest recente versie van het Keurmerkreglement Expertise of Advocatuur, doch niet eerder dan 1 jaar na de intrekking. December

3 4. Schorsing en intrekking van het keurmerk wegens niet langer voldoen aan de eisen zoals gesteld in de keurmerkreglementen 4.1 Indien wijzigingen plaatsvinden binnen een kantoor van de keurmerkhouder, welke wijzigingen betrekking hebben op voor de verkrijging en/of behoud van het keurmerk relevante onderwerpen, meldt de keurmerkhouder die zelfstandig en onverwijld schriftelijk aan het bestuur van de stichting. 4.2 Op verzoek van het bestuur dienen vragen over de bestaande inschrijving verplicht en onverwijld te worden beantwoord. 4.3 Indien en zodra een keurmerkhouder niet langer voldoet aan de eisen zoals omschreven in de meest recente versie van de Keurmerkreglementen, wordt het keurmerk geschorst. Hiermee wordt gedoeld op kwaliteitseisen waaraan door inspanningen van de keurmerkhouder (opnieuw) kan worden voldaan. 4.4 De duur van de schorsing bedraagt maximaal zes maanden. Gedurende deze periode wordt de keurmerkhouder in de gelegenheid gesteld de tijdelijk ontstane problematiek op een acceptabele wijze op te lossen. Daartoe dient het kantoor een overbruggingsvoorstel te doen, dat door het keurmerkbestuur moet worden goedgekeurd. Gedurende deze periode wordt de schorsing bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de stichting. 4.5 Bij schorsing blijft de registratie van inschrijving gehandhaafd evenals de verplichting tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. 4.6 Indien het bestuur aan de betrokken keurmerkhouder heeft kenbaar gemaakt dat ook na het verstrijken van de maximale periode van zes maanden niet meer wordt voldaan aan de vereisten voor inschrijving, dan zal het keurmerk van het betreffende kantoor worden ingetrokken. De intrekking wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief van de stichting. 4.7 Het bestuur geeft steeds aan of het gaat om een schorsing dan wel intrekking van het keurmerk. 4.8 Na intrekking kan het keurmerk opnieuw worden aangevraagd volgens de inschrijvingsprocedure van de meest recente versie van het Keurmerkreglement Expertise of Advocatuur. Aanvraag is mogelijk: a: Indien de reden voor het intrekken van het keurmerk is komen te vervallen of b: na een periode van 1 jaar. 5. Directe intrekking van het keurmerk zonder voorafgaande schorsing 5.1 Indien de keurmerkhouder in strijd handelt met het keurmerkreglement, meer specifiek betrekking hebbend op bepalingen die dienen ter bescherming van het slachtoffer, waaronder de (financiële) verhouding tussen de keurmerkhouder en het slachtoffer alsmede bepalingen die betrekking hebben op de integriteit van het kantoor, kan het December

4 bestuur van de stichting zonder voorafgaande schorsing besluiten tot onmiddellijke intrekking van het keurmerk. 5.2 Het bestuur kan alvorens te besluiten de keurmerkhouder op diens verzoek opnieuw in te schrijven daaraan nadere voorwaarden stellen, gericht op het voorkomen van herhaling. 6. Intrekking van het keurmerk vanwege faillissement en surseance 6.1 Intrekking vindt te allen tijde plaats indien een keurmerkhouder in staat van faillissement is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend. 7. Bezwaar 7.1 Indien de keurmerkhouder zich niet met het besluit tot intrekking van het keurmerk kan verenigen, dan kan hij binnen zes weken na ontvangst van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij de externe Klachtenfunctionaris. 8. Collectieve merk 8.1 Gedurende de schorsing en bij intrekking is het de keurmerkhouder die geschorst of uitgeschreven is, verboden het collectieve merk te gebruiken. 9. Toezicht en controle 9.1 Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de keurmerkhouder conform de wet, de statuten en de reglementen. 9.2 Het bestuur houdt toezicht op de voortdurende en blijvende naleving van de vereisten voor inschrijving door iedere keurmerkhouder en iedere deskundige. 9.3 Een keurmerkhouder en de daaraan verbonden belangenbehartigers dienen ermee in te stemmen dat het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade (al dan niet steekproefsgewijs) audits laat uitvoeren door een onafhankelijke auditor die de uitoefening van praktijk van het kantoor en de daaraan verbonden belangenbehartigers(s) toetst aan de vereisten van de geldende Keurmerkreglementen. Indien de keurmerkhouder deze controle(s) niet toestaat, is dit een schorsingsgrond zoals bedoeld in artikel 4.3. December

5 10. Hardheidsclausule 10.1 Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van het reglement, dan wel afwijkingen van het reglement toestaan indien naleving van het reglement leidt tot uitzonderlijk onwenselijke gevolgen waarin bij het opstellen dan wel bij het aanpassen van het reglement niet is voorzien 11. Slotbepaling 11.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten als dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. December

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Inschrijven in het Register van de SEH ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Erkend Hypotheekadviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie