MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06"

Transcriptie

1 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging; Bestuur: het bestuur van de vereniging; Directeur: de als zodanig door het bestuur benoemde directeur van de vereniging; Samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband passend onderwijs PO zoals dat in stand wordt gehouden door de vereniging; Volmacht: de machtiging door het bestuur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een ander tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitoefenen van taken en bevoegdheden; Ondersteuningsplanraad: het medezeggenschapsorgaan van de vereniging als bedoeld in artikel 4a Wet Medezeggenschap Scholen; Medezeggenschapsraad: het medezeggenschapsorgaan van de vereniging als bedoeld in artikel 3 Wet Medezeggenschap Scholen; Artikel 2 - Managementstatuut 1. Dit managementstatuut is het managementstatuut als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de statuten van de vereniging. 2. Het bestuur stelt het managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, vast. 3. Waar in dit managementstatuut ten aanzien van de directeur wordt gesproken over hij of anderszins de mannelijke vorm wordt gehanteerd, geldt het gestelde eveneens voor een vrouwelijke directeur. 4. Het vastgestelde managementstatuut wordt ter kennis gebracht van de algemene vergadering. Artikel 3 - Volmacht 1. Middels vaststelling van dit managementstatuut verleent het bestuur de directeur volmacht voor alle taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet en de statuten aan het bestuur toekomen en die niet op grond van de statuten van de vereniging of het gestelde in dit managementstatuut uitdrukkelijk aan de algemene vergadering of het bestuur zijn voorbehouden 1. De gegeven volmacht (ook wel aan te duiden als mandaat ) laat de finale bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid van het bestuur onverlet (en geldt dus niet als delegatie ). 2. Het bestuur kan kaders en richtlijnen geven voor de wijze van uitoefening van de volmacht. 3. Het bestuur onthoudt zich als regel van uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden op gebieden die op basis van dit managementstatuut behoren tot de taak en bevoegdheid van de directeur. Indien het bestuur zich op enig moment genoodzaakt ziet op deze gebieden toch van de bestuurlijke bevoegdheden gebruik te maken, dan stelt het daarvan de directeur tevoren in kennis, bijzondere omstandigheden voorbehouden. 1 Zie bijlage. 1

2 Artikel 4 - Kader 1. De directeur oefent zijn volmacht uit binnen de door de algemene vergadering en het bestuur vastgestelde beleidskaders, de voor de vereniging geldende wetten, statuten en regelingen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals zorgvuldigheid, redelijkheid, motivering van besluiten, gelijke behandeling van gelijke gevallen, geen misbruik van bevoegdheid en dergelijke). 2. De directeur is gericht op het realiseren van de doelstellingen van de vereniging en handelt overeenkomstig. 3. De directeur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem middels dit managementstatuut opgedragen taken en bevoegdheden. 4. De directeur draagt zorg voor schriftelijke vastlegging van door hem genomen besluiten. 5. De directeur is zich in zijn verdere maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele vereniging. 6. De directeur vermijdt elke (schijn van) belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de vereniging betreft. Artikel 5 - Specifieke taken en bevoegdheden van de directeur De directeur heeft onder andere de volgende specifieke taken en bevoegdheden: a. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met het verwerkelijken van de doelstellingen en wettelijke taken van het samenwerkingsverband, zoals verwoord in de statuten en de toepasselijke onderwijswetten. b. De directeur vertegenwoordigt de vereniging in de uitoefening van de taken en bevoegdheden waartoe hij middels dit managementstatuut is gemachtigd. c. De directeur vertegenwoordigt de vereniging in het overleg met de ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad en decentraal georganiseerd overleg. d. De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van besluiten welke zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en het bestuur. e. De directeur is belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en het volgen van de bijbehorende totstandkomingsprocedure, met dien verstande dat het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten zal worden gevoerd door het bestuur. f. De directeur benoemt en ontslaat de overige personeelsleden van het samenwerkingsverband met uitzondering van een eventuele adjunct-directeur (waarvan de benoeming en het ontslag is voorbehouden aan het bestuur). De directeur geeft leiding aan de overige personeelsleden van het samenwerkingsverband. g. De directeur geeft leiding aan de boven bestuurlijke ondersteuningsvoorzieningen en aan de overige voorzieningen van het samenwerkingsverband. h. De directeur beheert de door aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële middelen. i. De directeur is gemachtigd tot het aangaan van verplichtingen ten laste van het samenwerkingsverband tot ten hoogste en voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting passen. De directeur handelt hierbij conform de regels die zijn vastgelegd in een treasurystatuut van de vereniging. j. De directeur woont als regel de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen bij en heeft een adviserende stem. k. De directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen. Artikel 6 Procuratie ten aanzien van financiën 1. Betalingen ten laste van de vereniging worden gedaan ten laste van het banktegoed van de vereniging. 2. Het bestuur van de vereniging, ten deze vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester in gezamenlijkheid, is bevoegd te beschikken over de banktegoeden van de vereniging en is hiertoe houder van een zgn. eigenaarspas voor de betreffende rekening(en). 3. De directeur is gemachtigd tot het aangaan van verplichtingen ten laste van het samenwerkingsverband tot ten hoogste en voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting passen. Voor het aangaan van hogere verplichtingen alsmede verplichtingen buiten de vastgestelde begroting is de voorafgaande toestemming van het bestuur vereist. 2

3 4. Het bestuur verleent volmacht aan het door het bestuur aan te wijzen administratiekantoor om, tezamen met de directeur, betalingen te verrichten ten laste van de banktegoeden van de vereniging doch alleen binnen de goedgekeurde begroting en op basis van door de directeur of het bestuur goedgekeurde verplichtingen. Artikel 7 Sub volmacht en waarneming 1. De directeur kan derden die werkzaam zijn ten behoeve van het samenwerkingsverband machtigen aan hem toebedeelde taken en bevoegdheden uit te oefenen. De directeur blijft tegenover het bestuur verantwoordelijk voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden. 2. De directeur bevestigt een sub volmacht zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel schriftelijk en informeert hierover het bestuur. 3. De directeur kan besluiten van derden die op basis van het bovenstaande namens hem zijn genomen, geheel of gedeeltelijk vernietigen wegens strijd met enig geldende regeling of wegens mogelijke schade aan de belangen van het samenwerkingsverband en zijn aangeslotenen. 4. Bij afwezigheid van de directeur voorziet het bestuur in diens waarneming. Artikel 8 - Toezicht 1. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de gang van zaken binnen de vereniging en het samenwerkingsverband, een en ander met het oog op de belangen van de vereniging. 2. Leidraad voor toetsing vormen de strategische doelstellingen van de vereniging, naleving van dit managementstatuut alsmede eventuele op basis daarvan gestelde kaders. 3. In het kader van het toezicht kan het bestuur de directeur informatie vragen en ter verantwoording roepen. Artikel 9 - Advies Het bestuur kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren. Artikel 10 - Informatie 1. Teneinde het bestuur in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht en advisering naar behoren uit te voeren, draagt de directeur er zorg voor dat het bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. 2. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt de directeur er zorg voor dat het bestuur ten minste wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden: a) op de onder de vereniging of het samenwerkingsverband betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop; b) verslagen van overleg tussen de directeur en de medezeggenschapsorganen; c) kwesties waarin de vereniging in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin; d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of instellingen; e) op de vereniging of het samenwerkingsverband betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages); f) benoeming en ontslag van personeelsleden in dienst van de vereniging; g) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de vereniging of het samenwerkingsverband; h) aangegane financiële verplichtingen betreffende de vereniging die de waarde van te boven gaan. 3. De directeur informeert het bestuur regelmatig omtrent relevante ontwikkelingen rond de vereniging en het samenwerkingsverband door middel van managementrapportages. Over de frequentie, aard en inhoud van deze rapportages maken bestuur en directeur nadere afspraken. 3

4 Artikel 11 - Schorsing en vernietiging van besluiten 1. Besluiten van de directeur kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de vereniging of de onder de vereniging ressorterende school door het bestuur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit vindt hierover overleg plaats met de directeur. 2. Het bestuur kan een besluit van de directeur dat naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk schorsen voor de periode van zes weken. Alvorens het bestuur besluit over te gaan tot gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit vindt hierover overleg plaats met de directeur. Artikel 12 - Werkingsduur Dit managementstatuut geldt voor onbepaalde tijd, maar kan door het bestuur tussentijds worden gewijzigd. Artikel 13 - Slotbepalingen 1. Dit managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop dit statuut door het bestuur is vastgesteld. 2. Een wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur de wijziging van het statuut heeft vastgesteld. 3. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet of bij interpretatieverschillen, beslist het bestuur. 4

5 Bijlage bij het managementstatuut Statuten - Artikel 6 6. Aan de algemene vergadering zijn de volgende bevoegdheden voorbehouden: a. het vaststellen van het vierjaarlijks ondersteuningsplan en eventuele jaarlijkse uitwerkingsplannen; b. het verlenen of onthouden van goedkeuring aan daartoe door het bestuur voorgelegde voorstellen; c. het benoemen van de accountant; d. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het bestuur; e. het voorzien in het bestuur van de vereniging in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele bestuur; f. het toezien op het beleid en de activiteiten van het bestuur; g. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur; h. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen; i. het toezien op de naleving door het bestuur van beginselen van goed bestuur, zoveel als redelijkerwijs mogelijk overeenkomstig de Code Goed Bestuur van de PO-Raad; j. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige bestemming en aanwending van de middelen van de vereniging; k. het wijzigen van de statuten en vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement voor de vereniging; l. het vertegenwoordigen van de vereniging: a. in de relatie tussen de vereniging en de leden van het bestuur; b. indien naar het oordeel van de algemene vergadering sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en een of meer leden van het bestuur; c. bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele bestuur. m. het beslissen in interne geschillen na bezwaar van een lid; n. het voorzien in de eigen orde. Statuten Artikel Het bestuur is belast met voorbereiding van door de algemene vergadering te nemen besluiten, waaronder ten minste de besluiten als bedoeld in artikel 6 lid Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits de algemene vergadering daarvoor goedkeuring heeft gegeven. Op het ontbreken van goedkeuring kan tegenover derden een beroep worden gedaan. 3. Het bestuur is bevoegd tot en belast met de navolgende besluiten, doch niet dan na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering: a. het vaststellen van de jaarlijkse begroting; b. het vaststellen van de (jaarlijkse) bijdrage van de leden; c. het vaststellen van entreegelden voor nieuwe leden; d. het vaststellen van het jaarverslag (waarin opgenomen de jaarrekening); e. het bepalen van de omvang van het bestuur. Huishoudelijk reglement - Artikel De algemene vergadering is belast met uitoefening van de taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 6 lid 6 van de statuten. 2. De algemene vergadering is voorts belast met: a. het toelaten van nieuwe leden tot de vereniging als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten; b. de opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub c. van de statuten; c. het treffen van een financiële regeling als bedoeld in artikel 5 lid 4 in geval van het opzegging van een lidmaatschap; d. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur; e. het wijzigen van de statuten van de vereniging als bedoeld in artikel 15 van de statuten, het ontbinden van de vereniging (inclusief bestemming van het batig saldo) alsmede fusie of splitsing van de vereniging als bedoeld in artikel 16 van de statuten; f. aanvraag van faillissement van de vereniging en van surseance van betaling. 5

6 3. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor de volgende besluiten: a. verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; b. het vaststellen van de jaarlijkse begroting; c. het vaststellen van de (jaarlijkse) bijdrage van de leden; d. het vaststellen van entreegelden voor nieuwe leden; e. het vaststellen van het jaarverslag (waarin opgenomen de jaarrekening); f. het bepalen van de omvang van het bestuur. 6

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bestuur het bestuur van het samenwerkingsverband Passend Primair

Nadere informatie

Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2

Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2 Bestuurs- en Managementstatuut SWV Utrecht PO INHOUD I. Algemene bepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Herzien Managementstatuut AV goedkeuring 17.04.18 Managementstatuut Samenwerkingsverband VO West-Friesland Versie 17.04.18 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Artikel 1 Definitiebepaling 2

Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Artikel 1 Definitiebepaling 2 Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Versie 3 d.d. 8 juli 2013 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van

Nadere informatie

Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04

Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04 Managementstatuut SWV passend onderwijs V(S)O 25.4 Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04 INHOUD Artikel 1 Definitiebepaling Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten op basis van artikel 8 lid 5 van de statuten Versie 1.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut. Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 4

Vaststellingsdatum managementstatuut. Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 4 Managementstatuut SWV VO de Meierij Vastgesteld door het bestuur op 7 oktober 2013 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

INHOUD. Bestuurs" en IVIanagementstatuut SWV Utrecht PO. Deze versie van dit statuut is door het bestuur vastgesteld op 5 juli 2018.

INHOUD. Bestuurs en IVIanagementstatuut SWV Utrecht PO. Deze versie van dit statuut is door het bestuur vastgesteld op 5 juli 2018. SWV Utrecht PO Bestuurs" en IVIanagementstatuut SWV Utrecht PO Deze versie van dit statuut is door het bestuur vastgesteld op 5 juli 2018. INHOUD Algemene bepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ.

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ. MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ. Preambule De wettelijke opdracht om te komen tot een scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht is binnen de Stichting Samen Tussen

Nadere informatie

Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07

Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 Pagina 1 van 7 Inhoud: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND Vastgesteld door AB d.d. 24-11-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut

Nadere informatie

Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT

Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT INHOUD Pagina Managementstatuut SWV Rijn & Gelderse Vallei Artikel 1. Begrippen en terminologie 1 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 1 augustus na goedkeuring van het toezichthoudend bestuur d.d. 1

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid. a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid;

Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid. a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; Reglement voor het college van bestuur van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) stichting de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid; b) statuten

Nadere informatie

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 versie 13 maart 2017 Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 In deze samenvatting staat beschreven hoe de governance-structuur binnen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06)

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut (AB-DB model)

Managementstatuut (AB-DB model) Managementstatuut (AB-DB model) INHOUD Vaststelling... 3 Artikel 1 Definitiebepaling... 4 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Taken en bevoegdheden van het bestuur...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 4. Voorbeeld reglement onderdeel bestuur. en organisatie

Bijlage 4. Voorbeeld reglement onderdeel bestuur. en organisatie Bijlage 4 Voorbeeld reglement onderdeel bestuur 21 22 en organisatie Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement onderdeel bestuur en organisatie wordt verstaan onder: code goed bestuur: Code Goed Bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging. versie 14 mei 2018

Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging. versie 14 mei 2018 Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging versie 14 mei 2018 Dit is het bestuursreglement als bedoeld in artikel 14 lid 11 van de statuten van de vereniging en tevens

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TABIJN

MANAGEMENTSTATUUT TABIJN MANAGEMENTSTATUUT TABIJN APRIL 2011 Preambule Artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat het bevoegd gezag een managementstatuut dient vast te stellen. In dat statuut staat aangegeven

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut PCPOW Bestuurs- en managementstatuut 140201 (Website) 1 PCPOW Bestuurs- en managementstatuut 1. Inleiding 1. Dit bestuurs- en managementstatuut beschrijft de formele verhoudingen binnen Stichting PCPO

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE

MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE 1 PREAMBULE De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bepaalt dat (algemeen) bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Directiestatuut CSG. Artikel 1. Taakverdeling en structuur

Directiestatuut CSG. Artikel 1. Taakverdeling en structuur Directiestatuut CSG Artikel 1. Taakverdeling en structuur 1. De directeur-bestuurder oefent in de rol van bestuur van de stichting de hem bij of krachtens wettelijk voorschrift, statuten of het Reglement

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Artikel 2. Vaststelling en wijzigingen van het managementstatuut

Artikel 2. Vaststelling en wijzigingen van het managementstatuut Managementstatuut Stichting R.K. Onderwijs Rijsbergen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit managementstatuut wordt verstaan onder: a. stichting de Stichting R.K. Onderwijs Rijsbergen b. statuten de statuten

Nadere informatie

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut. Stichting Samenwerkingsverband. PO De Kempen

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut. Stichting Samenwerkingsverband. PO De Kempen Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut Stichting Samenwerkingsverband PO De Kempen Pagina 1 Artikel 1 Aangeslotene Afgevaardigde Aantal leerlingen Bestuur Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Bevoegd gezag

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk:

Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk: Managementstatuut Zoals vastgesteld Geldig tot uiterlijk: 01-01-2017 Managementstatuut Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Zoals: - 26 januari 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. - 23 maart 2016

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo

Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo Begripsbepalingen Artikel 1. In dit managementstatuut wordt verstaan onder: 1. Stichting: De stichting Het Baarnsch

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Managementstatuut Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Statutaire grondslag (artikel 8 lid 2 Statuten Stichting Werkplaats Kindergemeenschap): Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: 2014-04-14 Inhoudsopgave 1 Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Artikel 1 - Begripsbepalingen...

Nadere informatie

STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de Stichting Gooise Scholen Federatie, zoals deze statuten luiden na de akte van statutenwijziging op 11 december 2018 voor mr. M.S.M. Bosse, notaris te Blaricum

Nadere informatie

Artikel Slotbepaling In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.

Artikel Slotbepaling In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht. Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting openbaar onderwijs aan de Amstel Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Stichting : de Stichting openbaar onderwijs

Nadere informatie

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding.

Toezichtkader RSV Breda VO Inleiding. Toezichtkader RSV Breda VO 3003. Inleiding. In het toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs is onder kwaliteitsaspect management en organisatie de indicator 2.6. als volgt beschreven: Het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Stichting t Rijks, stichting voor regionaal openbaar. voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken,

Stichting t Rijks, stichting voor regionaal openbaar. voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken, Versie 20-9-18 MANAGEMENTSTATUUT Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken, Dit managementstatuut vindt zijn basis in artikel 11 lid 3 van

Nadere informatie

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen.

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen. MANAGEMENTSTATUUT 1 PREAMBULE Artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geeft aan schoolbesturen de verplichting om een managementstatuut vast te stellen waarin tenminste een regeling is

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo Begrippen In dit reglement wordt onder Raad verstaan

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Bestuursreglement - december 2016

Bestuursreglement - december 2016 Bestuursreglement - december 2016 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst volgende toetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en Organisatie 14 december 2016 nvt 2 BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van zijn bevoegdheid ex art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Bestuursreglement - september 2014

Bestuursreglement - september 2014 Bestuursreglement - september 2014 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst volgende toetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en organisatie September 2014 16 september 2014 nvt 2018 2 BESTUURSREGLEMENT

Nadere informatie

STATUTEN. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

STATUTEN. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden STATUTEN Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden december 2008 Naam Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zetel en duur Artikel 2 1.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT (versie september 2016)

DIRECTIESTATUUT (versie september 2016) DIRECTIESTATUUT (versie september 2016) Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder a. directiestatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV 25.06 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 19 lid 1 van de statuten van de Stichting. 2. In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

E. (Edward) Moolenburgh Directeur. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 E. (Edward) Moolenburgh Directeur VBS, september 2018 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding

Nadere informatie

REGELING BESTUUR EN TOEZICHT

REGELING BESTUUR EN TOEZICHT O N D E R W Y S S T I C H T I N G Z E L F S T A N D I G E G Y M N A S I A Vossius Amsterdam Stedelijk Haarlem Barlaeus Amsterdam REGELING BESTUUR EN TOEZICHT Bernrode Heeswijk- Dinther Felisenum Velsen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WESTLAND 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Samenwerkingsverband VO Westland; statuten: de statuten

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TABIJN

STATUTEN STICHTING TABIJN STATUTEN STICHTING TABIJN april 2019 1 Naam Artikel 1 1. De stichting draagt de naam Stichting Tabijn. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemskerk. Doel en grondslag Artikel 2 a. De stichting beoogt

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen.

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande reglementen. Reglement Raad van Bestuur Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. en treedt in de plaats van alle voorgaande

Nadere informatie

Bestuursreglement tevens managementstatuut

Bestuursreglement tevens managementstatuut Bestuursreglement tevens managementstatuut Het bestuur past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de PO- Raad. Dit reglement vormt een nadere uitwerking van deze code en hetgeen

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Statuten Stichting PCPO Westland

Statuten Stichting PCPO Westland Statuten PCPOW 140901 1 Statuten Stichting PCPO Westland STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM, VESTIGING EN DUUR 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland, afgekort

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Esprit Scholen

Reglement College van Bestuur. Esprit Scholen Reglement College van Bestuur Esprit Scholen Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 21 sept. 2007, door het College van Bestuur in haar vergadering van 24 sept. 2007, ingaande

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur IJsselgroep

Reglement College van Bestuur IJsselgroep Reglement College van Bestuur IJsselgroep Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014 0. Inleiding In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Managementstatuut STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN

Managementstatuut STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL - SSBO DE MAAT - SSVO BOSLUST - SO / VSO- ZMLK Secretariaat Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel. : 0529

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

regeling voor bestuur en toezicht

regeling voor bestuur en toezicht regeling voor bestuur en toezicht Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. stichting: de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia; b. statuten:

Nadere informatie

Besturingsfilosofie en managementstatuut

Besturingsfilosofie en managementstatuut 8 december 2016.................................................................. Besturingsfilosofie en managementstatuut Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Besturingsfilosofie

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting BRAVOO

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting BRAVOO Reglement van de Raad van Toezicht Stichting BRAVOO Artikel 1: Positionering Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht, toezicht. Artikel 2: Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe.

Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Statuten Stichting Nuborgh College voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs op de Noordwest-Veluwe. Artikel 1 Naam 1. De stichting draagt de naam: Stichting Nuborgh College voor Protestants-Christelijk

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Bestuursreglement Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van artikel 6 lid 1 van de statuten. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen

Nadere informatie