Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen De organisatie Het bestuur De directie College van Advies Klachtenfunctionaris Het houderschap Toekenning van het keurmerk Inschrijvingsprocedure... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 Toelatingsprocedure Audits De kosten van houderschap Inschrijvingsgeld Contributiegeld Gebruik beeldmerk Verwijzingen Klachten Website Hardheidsclausule Wijzigingen huishoudelijke reglement Slotbepaling Begrippen Aanmeldformulier Het formulier waarmee een advocatenkantoor of een letselschadebureau zich kan aanmelden. Het aanvraagformulier is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Het formulier kan daarnaast op aanvraag via de post worden toegestuurd. Het auditreglement Het auditreglement zoals opgesteld dan wel goedgekeurd door het bestuur Het bestuur Het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het college Het College van Advies van de Stichting Keurmerk Letselschade. De stichting De Stichting Keurmerk Letselschade De directie De directeur van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het huishoudelijk reglement is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Huishoudelijk reglement SKL januari

2 Het reglement kan daarnaast op aanvraag via de post worden toegestuurd. Het keurmerk Het Keurmerk Letselschade. Het beeldmerk Het beeldmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade. De keurmerkhouder Het kantoor waaraan het bestuur van de Stichting Keurmerk Letselschade het keurmerk heeft toegekend. Het keurmerkreglement Het reglement waarin de keurmerknormen zijn neergelegd. Het keurmerkreglement is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Het reglement kan daarnaast op aanvraag via de post worden toegestuurd. De klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris van de Stichting Keurmerk Letselschade, zoals benoemd in het klachtenreglement van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het klachtenreglement Het klachtenreglement van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het klachtenreglement is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Het reglement kan daarnaast op aanvraag via de post worden toegestuurd. Het secretariaat Het secretariaat van de Stichting Keurmerk Letselschade. Het secretariaat van de stichting is gehuisvest aan de Maliebaan 50-B, 3581 CS Utrecht. Het postadres is Postbus 13162, 3507 LD te Utrecht. adres: schade.nl. De statuten De statuten van de Stichting Keurmerk Letselschade zoals laatstelijk opgemaakt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten zijn te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Een afschrift van de statuten kunnen daarnaast op aanvraag via de post worden toegestuurd. De website De website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( 2. De organisatie 2.1 Het bestuur Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting, conform de bepalingen in de statuten Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige leden. Het bestuur benoemt uit haar midden tevens een vicevoorzitter. Huishoudelijk reglement SKL januari

3 2.1.3 De penningmeester van het bestuur maakt jaarlijks een jaarrekening over het afgelopen jaar en een begroting voor het komende jaar op, ter goedkeuring van het bestuur. De jaarrekening wordt opgenomen in het jaarverslag. De begroting wordt opgenomen in het beleidsplan Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan vast ten aanzien van de plannen voor het komende jaar. Het beleidsplan wordt vastgesteld voor aanvang van het nieuwe jaar waarop het beleidplan ziet. Het bestuur stelt eens in de drie jaar een meerjarig strategisch plan vast Het bestuur draagt zorg voor de evaluatie en de wijziging van de statuten en reglementen van de stichting Het bestuur is bevoegd om commissies te benoemen ter uitvoering van specifieke opdrachten. De leden van de commissies zijn bij de uitvoering van deze opdrachten verantwoording verschuldigd aan het bestuur De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Leden van commissies worden voor een maximale periode van drie jaar benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar Het bestuur wordt samengesteld uit leden met achtergronden vanuit verschillende brancheorganisaties, waaronder momenteel LSA, NIVRE, ASP, NLE. Ingeval van vacatures dient de samenstelling vanuit die achtergrond steeds te worden gerespecteerd. Daarnaast kunnen onafhankelijke leden deelnemen aan het bestuur. 2.2 De directie Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van een directeur. Indien een directeur is benoemd, verricht deze zijn/haar taken onder toezicht van het bestuur De voorzitter van het bestuur voert jaarlijks met de directeur een functioneringsgesprek. 2.3 College van Advies Het college bestaat uit minimaal drie personen De leden van het college worden benoemd door het bestuur. Na terugtreding van een lid van het college kan het bestuur een nieuw lid benoemen. Het bestuur wijst een voorzitter aan. Het bestuur streeft ernaar dat het college is samengesteld uit personen met ervaring op het gebied van letselschade. Voorts streeft het bestuur ernaar om, met het oog op het behoud van kennis, oud-bestuursleden zitting te laten nemen in het College van Advies. Huishoudelijk reglement SKL januari

4 2.3.3 De zittingstermijn van de leden van het college is drie jaar. Na het verstrijken van de termijn kan het bestuur de leden opnieuw benoemen Het bestuur is bevoegd de individuele leden van het college of het voltallige college uit hun functie te ontheffen Het college komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De agenda wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de voorzitter van het college. Daarnaast staat het het college vrij overige onderwerpen zelf ter sprake te brengen. Het college zal na haar vergaderingen via een schriftelijk verslag een terugkoppeling geven van haar bevindingen aan het bestuur Het college heeft een signalerende en adviserende taak, evalueert de koers van de stichting en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot marktrelevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de stichting. 2.4 Klachtenfunctionaris Door het bestuur wordt een klachtenfunctionaris benoemd De zittingstermijn van de klachtenfunctionaris is drie jaar. Na het verstrijken van de termijn kan de klachtenfunctionaris opnieuw worden benoemd Het bestuur is bevoegd de klachtenfunctionaris uit zijn functie te ontheffen De klachtenfunctionaris behandelt en beoordeelt op zorgvuldige wijze klachten van cliënten in letselschadezaken van keurmerkhouders over het functioneren van keurmerkhouders, met inachtneming van het klachtenreglement De klachtenfunctionaris verricht zijn werkzaamheden onder toezicht van het bestuur De klachtenfunctionaris brengt het bestuur op de hoogte van het in behandeling nemen van een klacht en verstrekt desgevraagd inlichtingen aan het bestuur over de vorderingen. Het staat de klachtenfunctionaris vrij om zijn/haar bevindingen te bespreken met het College van Advies De klachtenfunctionaris stelt jaarlijks een verslag op waarin een omschrijving is opgenomen over de in dat jaar behandelde klachten. Dit verslag wordt voorgelegd aan het bestuur. Huishoudelijk reglement SKL januari

5 3. Het houderschap 3.1 Toekenning van het keurmerk Het Keurmerk Letselschade kan worden toegekend aan advocatenkantoren en letselschadebureaus die voldoen aan de normen die zijn neergelegd in het keurmerkreglement Het bestuur kent het keurmerk toe op aanvraag, nadat het heeft geconstateerd dat de aanvrager aan de voorwaarden van houderschap, conform het keurmerkreglement, heeft voldaan Met de aanvaarding van het keurmerk verklaart de keurmerkhouder zich akkoord met de bepalingen van het keurmerkreglement, het huishoudelijk reglement, het klachtenreglement, de uitschrijvingprocedure en het auditreglement Wijzigingen binnen het kantoor van de keurmerkhouder die te maken hebben met het keurmerk, worden binnen 3 weken na de betreffende wijziging schriftelijk doorgegeven aan het bestuur. 3.2 Inschrijvingsprocedure Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Dit formulier is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade of kan worden aangevraagd via het secretariaat van de stichting Uitsluitend volledig ingevulde aanvraagformulieren, voorzien van alle gevraagde informatie, worden in behandeling genomen Het staat het bestuur vrij om gegevens van het aanvraagformulier te (laten) controleren. Indien de aanvrager niet bereid is aan deze controle mee te werken en/of het bestuur gronden heeft om te vermoeden dat de aanvrager niet aan het keurmerk voldoet, zal de aanvraag worden afgewezen. 3.3 Toelatingsprocedure Het bestuur neemt een besluit over de aanvraag, met inachtneming van de gegevens van het aanvraagformulier, de eventueel nagestuurde gegevens door de aanvrager en het advies. Het besluit kan inhouden: de aanvraag kan Huishoudelijk reglement SKL januari

6 niet verder worden behandeld, het keurmerk wordt toegekend of het keurmerk wordt niet toegekend Als het keurmerk door het bestuur niet wordt toegekend, dan kan de aanvrager binnen zes weken tegen dat besluit bezwaar maken bij het bestuur. In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de bezwaren van de aanvrager besproken. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om zijn bezwaren toe te lichten, waarna het bestuur opnieuw beslist over de aanvraag. 3.4 Audits Keurmerkhouders zullen regelmatig een audit ondergaan, waarbij door een auditor wordt nagegaan of de houder aan de normen voldoet zoals deze zijn neergelegd in het keurmerkreglement De audit vindt plaats conform het auditreglement. 4. De kosten van houderschap 4.1 Inschrijvingsgeld De aanvrager van het keurmerk is inschrijfgeld verschuldigd, tenzij de aanvraag door het bestuur niet in behandeling kan worden genomen De hoogte van het inschrijfgeld wordt door het bestuur jaarlijks in december vastgesteld voor het aankomende kalenderjaar De hoogte van het inschrijfgeld wordt door het bestuur bekendgemaakt via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Het inschrijfgeld wordt door de aanvrager voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. 4.2 Contributiegeld De keurmerkhouders zijn jaarlijks contributie verschuldigd De hoogte van de contributie wordt door het bestuur jaarlijks in december vastgesteld voor het aankomende kalenderjaar. Huishoudelijk reglement SKL januari

7 De hoogte van de contributie wordt door het bestuur bekendgemaakt via de website van de Stichting Keurmerk Letselschade ( Wijzigingen in de hoogte van de contributie worden door het bestuur schriftelijk bekendgemaakt bij de keurmerkhouders De contributie wordt door de keurmerkhouder jaarlijks bij wijze van vooruitbetaling voor het aankomende kalenderjaar voldaan voor 1 januari Keurmerkhouders die het keurmerk krijgen uitgereikt na 1 juli dienen de helft van het contributiebedrag te voldoen, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. 5. Gebruik beeldmerk 5.1. Het beeldmerk is gedeponeerd en het gebruik ervan is gelimiteerd toegestaan, zoals in dit reglement wordt bepaald. 5.2 Het beeldmerk mag uitsluitend worden gebruikt door de stichting en door de keurmerkhouders. Overig gebruik is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 5.3 Keurmerkhouders zijn bevoegd het beeldmerk te tonen op hun briefpapier, op hun website en in het foldermateriaal en voorts in (personeels-) advertenties, de Telefoongids en de Gouden Gids. Het beeldmerk mag eventueel worden getoond in kleuren die overeen komen met de huisstijl van het kantoor. De afmetingen van het beeldmerk op het briefpapier van de keurmerkhouder zijn maximaal 25x25 millimeter. Overig of ander gebruik is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het bestuur. 6. Verwijzingen 6.1 In het geval een letselschade-expert zich wil laten bijstaan door een letselschadeadvocaat of de betreffende zaak wenst uit te besteden aan een letselschadeadvocaat, dan zal de expert zich wenden tot een bij de stichting aangesloten letselschadeadvocaat. 6.2 In het geval een letselschadeadvocaat zich wil laten bijstaan door een letselschade-expert of de betreffende zaak wenst uit te besteden aan een letselschade-expert, dan zal de letselschadeadvocaat zich wenden tot een bij de stichting aangesloten letselschade-expert. 7. Klachten 7.1 Klachten dienen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. De secretaris zal de klacht doorleiden aan de klachtencoördinator Klachten dienen binnen een termijn van maximaal 3 maanden te zijn behandeld. Huishoudelijk reglement SKL januari

8 8. Website 8.1. De website van de SKL dient ter verspreiding van aan het keurmerk gelieerde informatie. Tevens zal relevante informatie ter verkrijging en behoud van het keurmerk door het secretariaat op de website gepubliceerd worden Op de website van de SKL is een overzicht gepubliceerd van alle keurmerkhoudende kantoren en hun reële vestigingen. Of sprake is van een reële vestiging, staat ter vrije beoordeling van het bestuur. Een kantoor kan nimmer meer vestigingen hebben dan het aantal LSA-advocaten of registerexperts, verbonden aan het kantoor. 9. Hardheidsclausule Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van het reglement, dan wel afwijkingen van het reglement toestaan, indien; - naleving van het reglement leidt tot uitzonderlijk onwenselijke gevolgen waarin bij het opstellen dan wel bij het aanpassen van het reglement niet is voorzien of; - sprake is van een situatie waarvoor een aanpassing van het reglement in de maak is, waardoor de situatie naar verwachting binnen redelijke termijn in overeenstemming zou zijn met het nieuwe reglement of; - met voorafgaande toestemming van het bestuur een in tijdsduur beperkte proef wordt verricht om een mogelijk nieuwe ontwikkeling in de letselschadebranche in het belang van het slachtoffer te testen. 10. Wijzigingen huishoudelijke reglement Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement komen tot stand met inachtneming van het bepaalde in art. 11 van de statuten. 11. Slotbepaling In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten als dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Huishoudelijk reglement SKL januari

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

2. Intrekking op verzoek van keurmerkhouder Schorsing en intrekking wegens uitblijven verschuldigde contributie... 2

2. Intrekking op verzoek van keurmerkhouder Schorsing en intrekking wegens uitblijven verschuldigde contributie... 2 Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk van Stichting Keurmerk Letselschade, versie oktober 2012 1. Definities... 1 2. Intrekking op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement SRA

Huishoudelijk Reglement SRA Huishoudelijk Reglement SRA Huishoudelijk Reglement als bedoeld in artikel 22 van de Statuten. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Aanvrager - de arbeidsdeskundige die inschrijving in het Register verlangt;

Nadere informatie

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ten geleide Dit is het huishoudelijk reglement van de ASML Sailing Club the Netherlands (ASCN). Het huishoudelijk reglement is een beperkte uitwerking van de statuten. Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG)

Reglement van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Reglement van het Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG (PPF APG) Versie: 1 januari 2018 SAMENSTELLING Artikel 1 1. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden, waarvan 2 leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) Dit Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor heelkunde is goedgekeurd door het bestuur en de leden tijdens

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda

Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Positie commissie In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan Sportagendagelden, bestaande uit Lotto-, Mission- en VWS-gelden zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de wil worden, moet minimaal over MBO 4(+) denk- en werkniveau beschikken. Het lidmaatschap wordt

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Een kandidaat-lid betaalt een eenmalig entreegeld, welk bedrag bij het betalen van de eerste huur dient te worden betaald.

Een kandidaat-lid betaalt een eenmalig entreegeld, welk bedrag bij het betalen van de eerste huur dient te worden betaald. VOLKSTUINVERENIGING Gemeente BRUMMEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Dit Huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in de statuten van 9 mei 1990. De

Nadere informatie

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA Inhoudsopgave Artikel 1 Grondslag huishoudelijk reglement... 2 Artikel 1.1 Verkrijgen statuten en huishoudelijk reglement... 2 Artikel 2 Het Lidmaatschap... 2 Artikel 2.1 Aanmelden voor het lidmaatschap...

Nadere informatie

Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda

Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda Positie commissie In het proces van de jaarlijkse verdeling van LottoBestedingsplan Sportagenda-gelden, bestaande uit Lotto-, Mission- en VWS-gelden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VINTRES (zoals vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2016) AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement is vastgesteld met inachtneming van het in

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Experts) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere belangenbehartiger

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag

Vrijwillige Professionals. Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag Vrijwillige Professionals Huishoudelijk Reglement Gilde Den Haag 1 2 1. Algemeen 1.1.1. Het huishoudelijk reglement is te raadplegen en te downloaden via de website van de Stichting Gilde Den Haag. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Inhoud: Artikel 1 Leden 2 Artikel 2 Geldmiddelen 2 Artikel 3 Bestuur 2 Artikel 4 Voorzitter 2 Artikel 5 Secretaris 2 Artikel 6 Penningmeester 3 Artikel 7

Nadere informatie

Reglement Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda

Reglement Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda Reglement Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda Positie commissie In het proces van de jaarlijkse verdeling van Bestedingsplan-gelden, bestaande uit NLOLotto-, SponsorMission- en VWS-gelden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen. 2. Beëindiging lidmaatschap. 3. Algemene Leden Vergadering

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen. 2. Beëindiging lidmaatschap. 3. Algemene Leden Vergadering 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: december 2016 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GILDE ROTTERDAM 1. Algemeen Het kantoor van de Stichting Gilde Rotterdam is gehuisvest in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam. E-mail adres: info@gilderotterdam.nl.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BPBI

Huishoudelijk reglement BPBI Huishoudelijk reglement BPBI Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 HOOFDSTUK 2 BESTUUR... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel 3 Taak van de voorzitter...

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Reglement geschillencommissie REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Artikel 1. Definities Idealis: de stichting Idealis te Wageningen Bestuur: het bestuur van Idealis Betrokkene: een persoon werkzaam bij

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BETREFFENDE HET LIDMAATSCHAP Artikel 1 1. Een lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de secretaris van de Vereniging, waarbij de door het Bestuur noodzakelijk geachte gegevens

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de Caribbean Mediators Association. In dit reglement wordt onder de volgende begrippen verstaan:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de Caribbean Mediators Association. In dit reglement wordt onder de volgende begrippen verstaan: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Caribbean Mediators Association Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2017 Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt onder de volgende

Nadere informatie

OUDERVERENIGING COORNHERT GYMNASIUM GOUDA

OUDERVERENIGING COORNHERT GYMNASIUM GOUDA 1 OUDERVERENIGING COORNHERT GYMNASIUM GOUDA HUISHOUDELIJK REGLEMENT (versie: 16 september 2013) DOEL EN TAAK Artikel 1. Het doel van de vereniging is: 1. het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl). Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem

Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem Huishoudelijk regelement Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Basisschool De Vlasbloem is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS

BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS BIJLAGE 2 BIJ VERENIGINGSHANDBOEK: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEK VERENIGING ATHLOS Laatst wijziging vastgesteld bij ledenvergadering dd 31 maart 2017 1 Artikel 1 DE LEDEN Artikel 2 Artikel 3

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de vereniging Verzekeringsplatform Overheden (V.P.O.) hierna te noemen de vereniging gevestigd te Rotterdam (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam

Nadere informatie

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten)

Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Aanmeldformulier Stichting Keurmerk Letselschade (Advocaten) Naam kantoor : Aantal letselschadebehandelaren : Datum indiening: Let op! Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Vul voor iedere

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN COOPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 16 april 2014 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016

Nadere informatie

SECTIE OPLEIDING / BEGELEIDING / ONTWIKKELING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SECTIE OPLEIDING / BEGELEIDING / ONTWIKKELING HUISHOUDELIJK REGLEMENT SECTIE OPLEIDING / BEGELEIDING / ONTWIKKELING HUISHOUDELIJK REGLEMENT - 1 - Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Begripsbepaling Leden 1. OBO-Leden 1 zijn onderwijsinstituten en onderwijsinstellingen. 2. De

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prescan

KLACHTENREGLEMENT. Prescan KLACHTENREGLEMENT Prescan Begripsomschrijving Artikel 1 a. Klacht Uiting gedaan door of namens een cliënt, van onvrede over een ondergaan onderzoek, behandeling, verzorging of bejegening door aangeklaagde.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING GEPENSIONEERDEN SCHIPHOL (november 2015) Leden. Artikel 1. Een ieder die lid van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol (VGS) wil worden dient voor dit doel gebruik te

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Zeevang Ondernemers (Z.O.) zoals bedoeld in artikel 21 van de statuten.

Huishoudelijk reglement van Zeevang Ondernemers (Z.O.) zoals bedoeld in artikel 21 van de statuten. Huishoudelijk reglement van Zeevang Ondernemers (Z.O.) zoals bedoeld in artikel 21 van de statuten. Statuten en reglementen Artikel 1 Door toe te treden tot de vereniging, onderwerpt ieder lid zich aan

Nadere informatie

Klachtenreglement Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN)

Klachtenreglement Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Klachtenreglement Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Klachtenreglement Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Vereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Pathologie Sectie Klinische Pathologie Inhoudsopgave Pagina Inwerkingtreding 2 Begripsbepaling 2 Artikel 1 Lidmaatschap 2 Artikel 2 Geldmiddelen 3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 2 1 januari 2018 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement genootschap Kunstliefde

Huishoudelijk reglement genootschap Kunstliefde Huishoudelijk reglement genootschap Kunstliefde Dit huishoudelijk reglement is complementair aan de statuten van het genootschap Kunstliefde en regelt de dagelijkse gang van zaken binnen het Genootschap.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IIA NEDERLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IIA NEDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT IIA NEDERLAND Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1. De vereniging draagt de naam: Instituut van Internal Auditors Nederland, hierna aan te duiden als: de vereniging. De naam van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide Verklarende toelichting In dit reglement worden de volgende namen gebruikt: De school: icbs De Piramide Agora: onder deze stichting ressorteren 25 basisscholen DB: Dagelijks Bestuur MR: Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging MKB Duiven

Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging MKB Duiven Huishoudelijk reglement van Ondernemersvereniging MKB Duiven Artikel 1 Begripsbepalingen In de regeling wordt verstaan onder: a. Statuten Statuten oprichting van de vereniging d.d. 15 oktober 1998 gewijzigde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 1. Lid van de vereniging kunnen worden meerderjarige natuurlijke personen. Jongeren die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt kunnen jeugdlid worden, dit

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten "LSA" HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Letselschade Advocaten LSA HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Letselschade Advocaten "LSA" HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het huishoudelijk reglement overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vereniging van Letselschade Advocaten ( LSA ), zoals vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging ShantyNederland Status van dit document: vastgesteld in de ALV van maart 2013.

Huishoudelijk Reglement Vereniging ShantyNederland Status van dit document: vastgesteld in de ALV van maart 2013. Huishoudelijk Reglement Vereniging ShantyNederland Status van dit document: vastgesteld in de ALV van maart 2013. 1 Wijze van besturen: 1.1. Besluiten worden zoveel mogelijk genomen binnen een bestuursoverleg.

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

d. Secretaris: de medewerker van het LUMC die door de raad van Bestuur is aangesteld als ambtelijk secretaris klachtenadviescommissie;

d. Secretaris: de medewerker van het LUMC die door de raad van Bestuur is aangesteld als ambtelijk secretaris klachtenadviescommissie; Regeling klachtenadviescommissie Dit document is van toepassing op de klachtenadviescommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december

REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december REGLEMENT COMMISSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV-COMMISSIE) COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1. De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel Algemeen De vereniging SPORTVERENIGING DE LIER wordt geacht te zijn opgericht op één april negentienhonderd twee en dertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

COÖPERATIE HSLNET U.A.

COÖPERATIE HSLNET U.A. COÖPERATIE HSLNET U.A. REGLEMENT LEDENRAAD Artikel 1: Samenstelling 1. De Ledenraad van de coöperatie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 leden. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNI HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNI Hoofdstuk I Leden. 1. De statuten van BNI bepalen wie als gewoon lid, kandidaat-lid, studentlid, erelid, lid van verdienste en als bijzonder lid kunnen worden toegelaten of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

wet op het voortgezet onderwijs. ondersteuningsplanplan zoals bedoeld in artikel 17a, lid 8 van de WVO.

wet op het voortgezet onderwijs. ondersteuningsplanplan zoals bedoeld in artikel 17a, lid 8 van de WVO. Reglement Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland VO 27.01 Reglement van de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs, hierna te noemen CTPaO, zoals bedoeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Buurtvereniging "De Buurt", door saamhorigheid, meer gezelligheid! Lidmaatschap Art. 1 Art. 1 a Art. 1b Art. 2 Art. 2 a Art. 2 b Art. 2 c Art. 3 De aanmelding voor het lidmaatschap

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersbelang Stadswonen 1. Begrippen Huurdersbelang Stichting Huurdersbelang Stadswonen Huurdersvertegenwoordiging Huurdersvertegenwoordiging zoals opgetekend in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT. per

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT. per HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT per 01-01-2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Statuten Statuten zoals vastgesteld bij notariële akte dd 17-03-2011 ten kantore van notaris van Burik te Cuijk. De met een

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie