Beleidsplan ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli"

Transcriptie

1 Beleidsplan ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator internationaal Secretaris Coördinator Politieke Activiteiten Voorzitter Penningmeester Coördinator Sociale Activiteiten Coördinator Onderwijs

2 2 Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorzitter 7 Secretaris 11 Penningmeester 15 Coördinator Onderwijs 18 Coördinator PAC 23 Coördinator SAC 28 Coördinator Internationaal 32 Nawoord 36 Plantage Muidergracht TV Amsterdam - T W - E

3 3 Algemeen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het 51e bestuur van Machiavelli. Om te beginnen willen wij het 50 e bestuur bedanken voor de overdrachtsperiode en het werk dat zij het afgelopen jaar voor de vereniging hebben verzet. Zij hebben lopende zaken als de verhuizing goed aan ons overgedragen, zodat wij direct aan de slag kunnen met het dienen van Machiavelli s hoofddoel: het behartigen van de belangen van de studenten politicologie in de ruimste zin van het woord. Dit dient te gebeuren op verschillende vlakken, die wij in het algemene deel en in onze persoonlijke beleidsplannen zullen presenteren. In het algemene deel focussen wij ons op de leden, carrièreperspectief en de verhuizing. Daarnaast komen ook acquisitie en de Algemene Ledenvergadering aan bod. Daarna worden de beleidsplannen van de individuele bestuursfuncties besproken. Leden Onze leden zijn het middelpunt van onze vereniging. Wij, als het bestuur van Machiavelli, zullen dan ook gedurende het studiejaar zoveel mogelijk studenten uit alle jaarlagen proberen te enthousiasmeren voor de vereniging. Naar onze mening lag de focus de afgelopen jaren echter vooral op de eerste- en tweedejaarsleden. Deze leden vormen een belangrijke factor in het succes van onze vereniging maar ouderejaars moeten niet vergeten worden. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het programma van activiteiten meer divers moet worden. We hebben als bestuur afgesproken dat de coördinatoren van PAC, internationaal en onderwijs meer aandacht zullen gaan geven aan onderwerpen die interessant zijn voor studenten die al langer politicologie studeren. Hier komt nog bij dat activiteiten die breder georganiseerd worden ook als bindende factor kunnen dienen tussen de verschillende jaarlagen. Daarnaast willen we het voor iedereen duidelijk maken dat de verschillende commissies het gehele jaar open staan voor nieuwe leden. Uit feedback van leden is gebleken dat er veel mensen zijn die later nog bij een commissie willen of die door de groepsvorming in commissies de vereniging als minder toegankelijk ervaren. Dit willen wij openbreken door het gehele jaar de commissies open te houden. Dit zullen we communiceren met onze leden door middel van onze Facebookpagina, via de nieuwe website maar ook van mond tot mond. Het bestuur zal haar uiterste best doen om dit te bewerkstelligen. Machiavelli handelt namens de belangen van haar leden en in die lijn hechten wij veel waarde aan de mening van onze leden. Een activiteit organiseren waar onze leden niet op zitten te wachten is

4 4 zonde van onze inzet en om deze reden willen wij proberen meer feedback te krijgen van onze leden, in het bijzonder leden die niet actief zijn. Dit willen we op twee manier proberen te realiseren. Ten eerste willen we het mogelijk maken om via de website heel laagdrempelig feedback te geven over activiteiten. Verder moet het heel makkelijk worden om ideeën in te sturen. Deze combinatie moet ervoor zorgen dat minder populaire ideeën vervangen kunnen worden door populaire initiatieven van leden. Ten tweede willen we een denktank oprichten, waarbinnen studenten plaatsnemen die niet in commissies zitten, om over het pakket van activiteiten na te denken. Met deze twee concepten hopen we een goede afwisseling van activiteiten op gang te brengen en te zorgen dat het aanbod van activiteiten beter aansluit op de wensen van onze leden. ALV De algemene ledenvergaderingen (ALV) zijn van oudsher van zeer groot belang voor de vereniging. Hier worden besturen geïnstalleerd, bestuursleden terechtgewezen en komt de invloed van de leden echt tot uiting. De laatste paar jaar is het echter zeer moeilijk gebleken genoeg leden te motiveren om hier deel van uit te maken. Dit heeft als gevolg dat de opkomst bij de ALV erg laag is. Zo laag soms, dat er gevreesd wordt dat het quorum niet gehaald wordt. Hier willen wij proberen verandering in te brengen. Door middel van leuke acties, kortingen en het belang van de ALV te benadrukken willen wij mensen enthousiast maken voor de ALV. Carrièreperspectief Onder veel studenten bestaat er veel onzekerheid over hun toekomst na hun studie politicologie. Om deze reden willen wij dit jaar een aantal activiteiten organiseren die inzicht kunnen bieden op de stap naar een serieuze baan. Deze activiteiten komen uit verschillende richtingen. Zo zal Sammie (coördinator politieke activiteiten) verschillende uitstapjes naar verschillende relevante instanties organiseren. Hier kunnen de deelnemende studenten zien waar zij later mogelijk kunnen werken of stage kunnen lopen. Op de reizen die Robin (coördinator internationaal) organiseert, worden de culturele hoogtepunten afgewisseld met bezoeken aan bedrijven die daar gevestigd zijn. Michiel (coördinator onderwijs) heeft goed contact met de studieadviseur van de master en kan op die manier de masterstudenten goed bereiken. Hij zal onder meer de Masterclasses en sollicitatietrainingen organiseren. Verder is de website geheel vernieuwd en deze krijgt hiermee ook een belangrijkere rol. We krijgen vanuit verschillende richtingen vaak aanbiedingen voor relevante stages en vacatures. De stagepagina wordt regelmatig aangepast, zodat we op elk moment actuele en relevante stages aan kunnen bieden. Deze plannen sluiten goed aan bij ons streven om meer ouderejaars bij de vereniging te betrekken.

5 5 Acquisitie Ieder jaar is de acquisitiecommissie een punt van aandacht. Dit komt omdat wij als vereniging vrij weinig acquisitie binnenhalen ten opzichte van andere verenigingen. Het is dit jaar de bedoeling om een fundament te leggen voor deze commissie waarop in de toekomst de acquisitie-inkomsten kunnen groeien. De verhuizing Afgelopen zomer is de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen verhuisd naar het Roeterseilandcomplex. Dat we verhuisd zijn betekent nog niet dat de verhuizing voltooid is; zo is Machiavelli gehuisvest op een tijdelijke locatie, namelijk in gebouw REC-N. De definitieve verhuizing van onze vereniging zal, als de afspraken worden nagekomen, medio oktober plaatsvinden. Voor het nieuwe kantoor is het zaak dat de faciliteiten die geëist zijn in het Plan van Eisen van de FV- FMG gerealiseerd worden. Het is onze taak om toe te zien op de realisatie hiervan en om een werkbare omgeving te creëren voor de besturen die na ons volgen. Verder vormt de tijdelijke huisvesting een uitdaging voor de zichtbaarheid van de vereniging. Wij hebben ons ten doel gesteld om een zo een groot mogelijke zichtbaarheid te hebben op de tijdelijke locatie. Om deze reden zullen wij ons vaker laten zien in colleges en zullen wij activiteiten organiseren die hier aan bijdragen. Bij het betrekken van het nieuwe kantoor zullen wij ons opnieuw moeten inzetten om zichtbaar te zijn. De studenten moeten ons te allen tijde kunnen vinden. Om deze zichtbaarheid te realiseren, zal er een grootse opening van het nieuwe kantoor worden georganiseerd. Een andere manier om de zichtbaarheid te vergroten is dat wij de nieuwe Common Room goed moeten promoten. Hier zullen kleine activiteiten georganiseerd kunnen worden en kunnen studenten samenkomen. Een ander probleem dat de verhuizing met zich meebrengt, is dat de studenten minder makkelijk in contact komen met docenten en medewerkers. De docenten en medewerkers bevinden zich op de bovenste verdiepingen van het gebouw BC, terwijl de studenten zich voornamelijk op de onderste verdiepingen zullen begeven. De academische gemeenschap die in het Binnengasthuis bestond, dreigt hierdoor verloren te gaan. Met het oog hierop zullen we proberen activiteiten in samenwerking met docenten te organiseren en te proberen om vaker activiteiten voor studenten én docenten te organiseren. Dit zal bijdragen aan een relatie waarin docenten bereikbaar blijven voor de studenten.

6 6 Namens het 51 e bestuur van Machiavelli Maxim Sonnega Voorzitter Roderick Witjas Secretaris Vincenzo Gomes Penningmeester Michiel Piersma Coördinator Onderwijs Sammie Peters Coördinator Politieke Activiteiten Eva Kristel Coördinator Sociale Activiteiten Robin Verhey Coördinator Internationaal

7 7 Voorzitter Ik zal open staan voor alle leden en hun belangen vertegenwoordigen waar nodig Voordat ik begin met het presenteren van mijn plannen wil ik mijn voorganger, Daan Tillie, bedanken voor haar enorme inzet afgelopen jaar en voor de aangename overdrachtsperiode. Komend jaar is het aan mij de taak om als voorzitter het bestuur te coördineren en om de vereniging extern te vertegenwoordigen. Ik vind het een eer dat ik deze taak mag vervullen en kijk ernaar uit om samen te mogen werken met de zes andere bestuursleden. In mijn beleidsplan zal ik eerst mijn interne en externe beleid uiteenzetten en zal ik vervolgens de verhuizing bespreken. Intern beleid Zoals gezegd is het mijn taak als voorzitter om het bestuur te coördineren. Hiervoor is het belangrijk dat ik weet waar het bestuur zich mee bezighoudt. Daarom zal ik regelmatig met elk bestuurslid om de tafel te gaan zitten. Dit zullen momenten zijn om het bestuur en de gang van zaken te evalueren, maar ook om persoonlijke kwesties met elkaar te delen. Deze gesprekken zullen de ene keer een formeel en de andere keer een informeel karakter hebben. Ik zal mijn medebestuursleden ondersteunen en aansturen waar dat nodig is. Naar mijn mening is het verder belangrijk dat wij als bestuur op één lijn met elkaar zitten. Het is niet alleen belangrijk dat ik weet wat ieder bestuurslid doet, maar ook dat de bestuursleden dat van elkaar weten. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren zullen wij proberen problemen te voorkomen. Van elkaar weten waar men mee bezig is, is echter niet genoeg. Wij zullen als team moeten samenwerken en elkaar moeten ondersteunen waar nodig. Om een team te vormen zal ik trachten om niet alleen op formele basis met elkaar af te spreken, maar ook om geregeld buiten kantoortijden met elkaar samen te komen als bestuur. Zo zullen we niet als eilandjes functioneren. Op deze manier zal ik ernaar streven om een bindende factor te zijn binnen het bestuur.

8 8 Naast het coördineren van het bestuur zal ik met het bestuur een langetermijnvisie proberen te ontwikkelen. Met deze visie zal de vereniging nog breder gedragen worden in de toekomst. Ik zal erop toezien dat mijn bestuursgenoten deze visie verwerken in hun beleid. Voorbeelden hiervan zijn een nieuw contract met Athenaeum Boekhandel, het veranderen van het verenigingsjaar, meer focus op carrièreperspectief en meer variatie in activiteiten. De laatste twee punten zullen vervolgens overgedragen moeten worden aan het volgende bestuur. Extern beleid Een andere kant van het voorzitterschap is dat ik het gezicht en de contactpersoon van de vereniging ben. Ik zal open staan voor alle leden en hun belangen vertegenwoordigen waar nodig. Ik zal proberen de leden zoveel mogelijk bij de vereniging te betrekken en erop toezien dat Machiavelli activiteiten organiseert die voor alle leden toegankelijk en interessant zijn. Als contactpersoon van de vereniging zal ik plaatsnemen in de Faculteitsvereniging Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FV-FMG) en deel nemen aan REC de Verhuizing, het Platform voor Politicologen (PvP) en het Landelijk Overlegorgaan Bestuurskunde (LOB). Ik zal de relaties van de vereniging onderhouden en ik zal mij inzetten voor een vruchtbare samenwerking met onze broeder- en zusterverenigingen. Via de FV-FMG zal ik de klachten van studenten rondom de verhuizing kenbaar maken aan de FSR, CSR en de ASVA in de monitorgroep REC de Verhuizing. Op deze manier hoop ik dat facilitaire problemen verholpen kunnen worden. Daarnaast zal ik mij via de FV-FMG inzetten om de verhuizing voor de vereniging zelf in goede banen te leiden. Ook zal ik mij bekommeren om de internationale studenten van onze studie. Met de FV-FMG zullen wij trachten om elke studievereniging één keer in het jaar een Engelstalige activiteit te laten organiseren. Naast mijn participatie in de FV-FMG zal ik Machiavelli ook representeren binnen het PvP en het LOB. Vanuit het PvP organiseren wij jaarlijks het Politicologen in Perspectief (PiP) Congres. Bij de organisatie van dit congres zal ik erop aandringen dat de PiP-commissie vanuit het PvP goed ondersteund en gecontroleerd zal worden. Hiernaast zullen de mogelijkheden om samen met de zusterverenigingen activiteiten te organiseren onderzocht worden. Het contact met andere verenigingen levert naast gezamenlijke activiteiten ook nuttige informatie voor de vereniging op. Bepaalde zaken worden door andere verenigingen beter georganiseerd dan bij ons, waarvan wij als vereniging kunnen leren. Om deze reden is onze participatie binnen het LOB belangrijk, want hier bevinden zich veel professionele verenigingen. De themadiscussies die hier worden georganiseerd zijn vooral nuttig omdat deze een goede inkijk geven in de manier waarop andere verenigingen

9 9 problemen aanpakken. Ik zal deze themadiscussies ook introduceren binnen de FV-FMG en het PvP, zodat deze platformen van meer waarde zullen zijn. Immers zijn de FV-FMG en het PvP soortgelijke platformen als het LOB. Verder organiseert het LOB het Landelijk Congres der Bestuurskunde. Deze zal dit jaar een breder thema zal krijgen dan voorheen. Hierdoor zal dit congres meer academische waarde hebben voor politicologen dan in voorgaande jaren. Naast contact met broeder- en zusterverenigingen zal ik samen met de Coördinator Onderwijs de verstandhouding onderhouden met de contacten binnen de UvA. Met alle veranderingen die de verhuizing met zich mee brengt, is het belangrijk de banden warm te houden. Door persoonlijk te spreken met docenten en medewerkers te hebben, hopen we dat de vereniging in beeld blijft bij de afdeling. De verhuizing Afgelopen zomer is de faculteit verhuisd naar het Roeterseilandcomplex (REC). Voor ons is de verhuizing echter nog in volle gang. Mijn voorganger heeft zich volledig ingezet voor het behoud van onze faciliteiten. Van het Plan van Eisen dat zij met de FV-FMG heeft opgesteld, is veel toegezegd door de universiteit. Feit is echter dat we momenteel tijdelijk gehuisvest worden en de kantoren nog niet af zijn. Ook is het onduidelijk hoe de gang van zaken in het nieuwe kantoor zal zijn. Ik zal mij er volledig voor inzetten om de verhuizing tot een goed einde te brengen en zal het contact met de universiteit goed proberen te laten verlopen via de FV-FMG. Om de verhuizing tot een goed einde te brengen zal ik ook het contact met de afdeling goed onderhouden. Het is mijn streven om de academische gemeenschap die wij hadden in het Binnengasthuis ook in de nieuwe situatie te laten voortbestaan. Dit is lastig nu de afdeling op een andere verdieping zit dan wij zitten. Door activiteiten te organiseren waar docenten bij betrokken worden, hoop ik dat wij goed contact kunnen houden met de afdeling. Tot slot moeten wij er als bestuur voor zorgen dat de zichtbaarheid van de vereniging op peil blijft. In de tijdelijke situatie zullen wij ons gezicht meer moeten laten zien bij de colleges en moeten we duidelijk maken dat we te allen tijde beschikbaar zijn op kantoor. Wanneer wij in onze nieuwe kantoren kunnen, hebben wij het plan om een grootse opening te organiseren met de FV-FMG waardoor wij hopen dat studenten en medewerkers gelijk weten waar zij ons kunnen vinden.

10 10 Conclusie Het zal een spannend en druk jaar voor mij worden. Ik zal proberen samen met mijn bestuursgenoten een sterk team neer te zetten dat open en eerlijk tegen elkaar zal zijn. We zullen proberen vernieuwingen door te voeren, wat niet altijd even gemakkelijk zal gaan. Desalniettemin denk ik dat we met het sterke fundament dat de afgelopen vijftig jaar is neergelegd en de ideeën die we willen uitwerken een nog steviger fundament kunnen leggen voor de volgende vijftig jaar. Onze externe contacten uit het verleden en het heden kunnen ons daarbij helpen en ik zal het contact met hen dan ook proberen goed te onderhouden. De verhuizing zal tenslotte extra drukte en mogelijk problemen met zich mee brengen. Hier ben ik mij zeker bewust van, maar ik zal deze en andere problemen niet uit de weg gaan en ga het jaar dan ook met het volste vertrouwen tegemoet! Maxim Sonnega Voorzitter

11 11 Secretaris Dit is een mooie uitdaging en een unieke kans om te laten zien tot wat we in staat zijn Dit jaar zal ik samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen van Machiavelli. Allereerst vind ik het een eer om deel uit maken van zo een lange bestuurstraditie. Tegelijkertijd ben ik enthousiast om de toekomst van Machiavelli vorm te geven en samen met de rest van het 51 e bestuur een basis te leggen voor een nog veel langere traditie. Als secretaris heb je een positie waarin je wat minder op de voorgrond treedt. Desalniettemin zijn de taken van de secretaris belangrijk om een vereniging draaiende te houden en continuering te waarborgen. Op die manier kunnen de andere bestuursleden zich goed inzetten voor de leden. Ik zal dit proberen te realiseren door mij dit jaar te focussen op drie punten. Ten eerste focus ik mij op de nieuwe website, ten tweede op de Derde Dinsdag en tot slot op het ondersteunen van de voorzitter en de rest van het bestuur. Nieuwe website Dit jaar krijgt Machiavelli een nieuwe website. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om leden te betrekken bij de vereniging. Een website biedt een toegankelijke manier om de leden hun mening te laten geven, ideeën te laten delen en in verbinding te brengen met bijvoorbeeld stages of vacatures. Een voordeel van de nieuwe website is dat er nu g d kan worden vanaf de website. Hierdoor kan ik meer mensen, vaker mailen. Zo kan er een wekelijks nieuwsbericht uit gestuurd worden met hierin eventuele activiteiten of andere zaken die interessant zijn voor onze leden. Dit moet de leden uiteindelijk ook naar de website halen. Verder komt er een apart ledengedeelte waarvoor je moet inloggen. Eenmaal ingelogd kunnen leden foto s van activiteiten zien, krijgt de website een persoonlijker gezicht en betalingen kunnen beter gecontroleerd worden. Op die manier kunnen we gerichter informatie verspreiden. De verschuiving van de focus naar de website heeft een aantal voordelen: ten eerste kunnen we de website, met een hoger bezoekersaantal, inzetten voor

12 12 acquisitie. Ten tweede zal het de drukte van Facebook wat kunnen verminderen. Tot slot zijn foto s van feesten of andere activiteiten alleen voor leden toegankelijk wat de privacy verhoogt. Veel verenigingen werken op deze manier en naar mijn mening past het ook bij het professionele karakter van onze vereniging. Eén van de speerpunten van dit bestuur is het zich meer inzetten voor ouderejaars. Dit zal naar voren komen in mijn beleid door actief de stagepagina van de website te beheren en deze regelmatig te voorzien van nieuwe, relevante stages en vacatures. Via Facebook zal ik hier naar verwijzen. Derde Dinsdag De Derde Dinsdag is vorig jaar door Marius al onder handen genomen. Dit heeft geleid tot een betere vormgeving en betere stukken in het verenigingsblad. Hiervoor mijn complimenten aan mijn voorganger. Er zijn echter hoge kosten aan de Derde Dinsdag verbonden. Dit motiveert mij om te proberen de kwaliteit van het blad te waarborgen. In mijn ogen is het zonde om een blad uit te geven wanneer het niet veel gelezen wordt. Dit wil ik graag voorkomen. Om deze reden heb ik als doel om op korte termijn De Derde Dinsdag een kwaliteitsinjectie te geven en op lange termijn voor De Derde Dinsdag een goede reputatie op te bouwen, zowel onder leden als niet-leden. Dit wil ik bereiken door een concept op te zetten met een aantal terugkerende elementen. Door de terugkerende elementen hoop ik een verwachtingspatroon te creëren. Zo weten de leden wat ze kunnen verwachten en zullen ze het blad blijven lezen. Hoewel De Derde Dinsdag geen lezers hoeft te winnen of winst te maken, mag het wel een zekere kwaliteit bezitten. Dit betekent in mijn ogen ook een mogelijke vernieuwing in het design. Ik zal uitzoeken of het mogelijk is dit te realiseren. Mocht dit samenvallen met het stappen naar een nieuwe uitgever, dan zal ik dit overwegen. Dit is in lijn met het reeds vorig jaar opgevatte plan om, indien mogelijk, te veranderen van uitgever. Deze ontwikkelingen hebben nog een tweede doel. Dit jaar is acquisitie een speerpunt voor dit bestuur. Dit zal zich niet alleen op de website manifesteren, maar ook in De Derde Dinsdag. Zo zullen er frequenter advertenties in De Derde Dinsdag verschijnen. Natuurlijk is dit ook gestoeld op de successen van de acquisitie. Ik zal zelf niet op zoek gaan naar mogelijke adverteerders, maar ik zal hiervoor wel pagina s beschikbaar stellen. Sinds vorig jaar wordt Synthese, nu Discorsi, ook weer uitgebracht. Dit levert uiteraard de vraag op hoe De Derde Dinsdag en Discorsi zich tot elkaar verhouden en moeten verhouden. In mijn visie is

13 13 Discorsi een diepgaander blad met artikelen die een achtergrond schetsen voor zaken die op dit moment spelen. De Derde Dinsdag daarentegen zal wat meer focussen op korte, luchtigere artikelen en degelijke met een nadruk op een minder serieuze toon. Door deze verhouding hoop ik dat we een breed spectrum van studenten en leden kunnen aanspreken zonder dat we ons in elkaars vaarwater bevinden. Ondersteuning bestuur Zoals ik eerder aangaf, zijn de taken van de secretaris niet altijd even zichtbaar. Dit is ook het geval met mijn derde punt van focus: het ondersteunen van het bestuur. Als vicevoorzitter zal ik met de voorzitter meegaan naar vergaderingen en regelmatig met hem spreken over de koers van het bestuur en de stand van zaken. Verder zal ik waar nodig de rest van het bestuur ondersteunen. Ik zal op het gebied van acquisitie samenwerken met de penningmeester. Ik zie het als mijn taak, samen met het dagelijks bestuur, om de rest van het bestuur in staat te stellen zich in te zetten voor de leden. Verder ga ik samen met de voorzitter en de penningmeester proberen promotieartikelen van Machiavelli op te zetten. Hierbij moet gedacht worden aan truien, pennen en dergelijke. Dit zal op lange termijn helpen onze zichtbaarheid te vergroten. Social media Social media zijn nu al een paar jaar in gebruik voor de promotie van activiteiten en andere zaken die gerelateerd zijn aan de vereniging. Deze lijn zet ik door in mijn beleid. Hieronder valt het aanmaken van evenementen, het delen van stagemogelijkheden en foto s. Als de nieuwe website er is, zal het aantal foto s op Facebook verminderen. Een paar zullen dan gebruikt worden als teaser om leden naar de website te halen. Verder is reeds een Facebookgroep opgericht voor politicologiestudenten van het jaar Dit heb ik samen met de coördinator onderwijs gedaan. Wij zagen dit als een goed initiatief van het vorige bestuur en wij konden ons vinden in de redenen die werden aangedragen in het vorige beleidsplan. In deze groep maken we ook reclame voor activiteiten en evenementen. Spam en tweedehandsboekverkoop worden tegengegaan.

14 14 Samenvattingen In het verlengde van deze Facebookpagina, ligt het beleid ten aanzien van samenvattingen. Ik heb de laatste paar jaar een enorme hoeveelheid aan samenvattingen en begrippenlijsten zien langskomen in de Facebookgroepen van eerste- en tweedejaars. Het overvloedige aanbod in de Facebookgroep heeft mij doen besluiten om geen samenvattingen meer te laten produceren om te verkopen. Ten eerste ben ik van mening dat de er een toereikend aanbod is aan samenvattingen voor onze leden. Een punt waar ik naar wil kijken, is of Machiavelli kan inspelen op deze ontwikkeling. Dat wil zeggen, de samenvattingen zelf opslaan en deze in de groep online zetten of de samenvattingen laten checken op kwaliteit en dergelijke. Dit zou de verkoop van losse samenvattingen kunnen vervangen en ik zie dit als een dienst aan onze leden. Conclusie Ik zie dit bestuur als een zeer capabel bestuur en ik ben blij dat ik deel uitmaak van deze groep. Door mij te focussen op drie punten wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van dit bestuur en de vereniging. Ik zal de nieuwe website tot zijn volste benutten, De Derde Dinsdag een solide basis proberen te geven en verder het bestuur en mijn voorzitter bijstaan waar dit nodig is. Het zal een zwaar jaar worden voor mijzelf maar ook voor de vereniging. De verhuizing loopt als een onvoorspelbare rode lijn door ons doen en laten. Ik voorzie dat de beoogde vernieuwingen niet zonder problemen zullen geïmplementeerd worden. Echter, dit is een mooie uitdaging en een unieke kans om te laten zien tot wat we in staat zijn. Roderick Witjas Secretaris

15 15 Penningmeester Continuering en vernieuwing zullen mijn jaar kenmerken Aankomend jaar heb ik de eer om mijzelf penningmeester van Machiavelli te mogen noemen. Naast dat dit een enorme eer is, brengt dit ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat deze verantwoordelijkheid alleen gedragen kan worden met genoeg kennis bedank ik bij dezen Jesse Bolscher, die mij de eerste weken geholpen heeft en wegwijs gemaakt heeft met het boekhoudkundige programma. Voorgaande jaren stonden continuering, professionalisering, samenwerking en de acquisitiecommissie in het middelpunt van de beleidsplannen. Met deze pijlers in het achterhoofd introduceer ik graag mijn eigen visie op deze pijlers en voeg ik een punt van aandacht toe. Ik realiseer mij dat de functie van de penningmeester vooral bedoeld is om de continuïteit van de studievereniging te te waarborgen en daarnaast een nuchtere factor te zijn voor bestuursleden die met allerlei financieel niet haalbare ideeën komen. De pijlers die de kern van mijn beleidsplan vormen zijn: het verbeteren van de acquisitie, het opzetten van Machiavellipromotieartikelen en het heronderhandelen over het contract met Athenaeum. In het vervolg van mijn beleidsplan zal ik deze pijlers verder uiteenzetten. Bewaking van de financiële gezondheid van de studievereniging Ik ben mij ervan bewust dat de financiële gezondheid van de studievereniging de eerste prioriteit is van een penningmeester. Dit zal dan ook de rode draad zijn door mijn bestuursjaar. Naar mijn mening is de financiële huishouding gebaat bij een gestructureerde aanpak. Ik ben van plan om mij een keer per week bezig te houden met het boekhouden. Hiermee bedoel ik dat ik een keer in de week alle betalingen en inkomsten zal verwerken in het boekhoudprogramma. Daarnaast wil ik een vaste dag in de week declaraties en facturen betalen. Deze structuur moet mij in staat stellen om alle financiën ordelijk bij te houden waardoor datgene wat ik doe ook te begrijpen is voor de

16 16 Kascontrole Commissie (KasCo). Naast deze structuur wil ik intensief communiceren met de verschillende coördinatoren zodat ik ver voor de eindrekening van een activiteit een idee heb hoeveel er is uitgegeven en hoeveel er is binnengekomen. Hierdoor hoop ik een nuchtere factor te zijn bij het plannen van activiteiten. Dit moet echter niet ten koste gaan van de creatieve ideeën van mijn medebestuursleden. Hiervoor zal ik gedurende het jaar een gepaste middenweg moeten vinden. Verbetering van de acquisitie Ik vernam dat het oude bestuur pas later was begonnen met acquisitie en dat ze hier meer uit hadden kunnen halen. De raad die mij werd gegeven was dan ook om eerder te beginnen met de acquisitie. Naast dat ik eerder wil beginnen met de acquisitie ben ik de mogelijkheid aan het onderzoeken of de studievereniging voldoet aan een ANBI-status. Deze status maakt het voor bedrijven en organisaties mogelijk om te doneren zonder daar belasting over te betalen. Ik hoop dat door deze regeling doneren aan Machiavelli aantrekkelijker wordt en de acquisitie van Machiavelli beter tot zijn recht zal komen. Dit acquisitiejaar zal voor mij dan ook in het teken staan van opbouw. Het doel is om een fundament te leggen voor een acquisitiecommissie die door de komende jaren beter zal functioneren en de komende jaren Machiavelli veel meer baat heeft bij deze commissie en ook meer kan betekenen voor haar leden. Verder is het de bedoeling dat er halverwege het jaar nieuwe mensen de acquisitiecommissie komen versterken waardoor de opgebouwde kennis ook kan worden overgedragen aan volgende generaties. Promotieartikelen Samen met de voorzitter en de secretaris gaan we bekijken of we Machiavelli promotieartikelen kunnen uitgeven. Hoewel we met zijn drieën naar de mogelijkheden kijken zal ik mij het meest bezighouden met de promotieartikelen. Tijdens het Eerste Weekend zullen de eerste producten te koop zijn. Mogelijke winst zal gebruikt worden om toekomstige activiteiten grootser aan te pakken of interessanter te maken. Wij zijn ons, als bestuur, ervan bewust dat winst maken niet het doel is.

17 17 Heronderhandeling contract Athenaeum Als laatste wil ik het contract met Athenaeum Boekhandel hier bespreken. Volgens het contract dat wij nu hebben verloopt deze per juli 2015.Ik zal mij daarom gaan bezighouden met de heronderhandeling van dit contract. We zijn zeer te spreken zijn over Athenaeum Boekhandel en we zouden graag het contract verlengen, echter om alle opties open te houden zullen er gedurende dit jaar diverse offertes aangevraagd worden bij andere leveranciers van studieboeken. Het uitgangspunt is echter wel dat wij graag het contract met Athenaeum willen verlengen. Dit zal dan ook het voornaamste streven zijn wat betreft dit punt. Conclusie Aankomend jaar wordt een enorm druk en interessant jaar waarin ik hoop meerdere dingen te bereiken waar Machiavelli baat bij heeft. De vereniging moet financieel gezond blijven. Daarom zal ik gestructureerd te werk gaan waardoor de KasCo mij zonder moeite kan controleren. Ik hoop aan het eind van het jaar een basis te hebben gelegd voor de acquisitiecommissie waarmee in aankomende jaren verder gewerkt kan worden. Verder zal ik proberen promotieartikelen op te zetten die als aanvulling op de acquisitie zal moeten fungeren. Tot slot zal ik mij gaan bezighouden met de heronderhandeling van het contract met Athenaeum. Kortom, dit wordt een mooi en indrukwekkend jaar! Vincenzo Gomes Penningmeester

18 18 Coördinator Onderwijs Mijn commissies gaan mij enorm helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren Machiavelli streeft naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de positie van studenten binnen de opleiding en het studieklimaat. Dit is al vanaf de oprichting van onze studievereniging, 50 jaar geleden, een doel. De coördinator onderwijs bezit daarmee een belangrijke functie binnen Machiavelli. Ik ben vereerd dat ik mag voortbouwen op mijn voorgangers. Ik wil in het bijzonder Pepijn Maas bedanken, die de functie van coördinator onderwijs op een uitstekende wijze heeft vervuld en zo een goede basis heeft gelegd voor het werk dat ik dit jaar ga oppakken. Ik kijk er erg naar uit om coördinator onderwijs te zijn en de studie naar een hoger niveau te krijgen. In mijn persoonlijke beleidsplan zal ik aandacht schenken aan onder meer mijn commissies, de ontwikkelingen in het studieprogramma, mijn streven naar openheid en de te organiseren activiteiten, zoals de voorlichtingsmiddagen. Onderwijscommissie en PA-raad De onderwijscommissie herbergt studenten uit verschillende jaarlagen en is in staat om de veranderingen in de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te houden. De commissieleden zijn betrokken en hebben goed in de gaten wat er speelt binnen de opleiding. Ik ben er van overtuigd dat de onderwijscommissie mij enorm gaat helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De propedeuse-afgevaardigdenraad (PA-raad) bestaat uit eerstejaarsstudenten, die het niveau van het onderwijs in het eerste jaar in gaten houden. We zullen ongeveer één keer in de maand samenkomen. De raadsleden oordelen en discussiëren over de hoorcolleges, de werkgroepen, de docenten en andere zaken die relevant zijn voor de studenten in het eerste jaar. Omdat er in de PA-

19 19 raad uit elke werkgroep studenten zijn vertegenwoordigd, kan er een compleet beeld worden geschetst van het eerste jaar. Mijn commissies zijn na hun eerste vergadering niet gesloten voor studenten die alsnog besluiten om in een commissie te willen. Veel studenten willen de eerste weken of maanden het verloop van hun studie aankijken, voordat ze besluiten actief te zijn in een commissie. Ik zal door het jaar heen duidelijk maken dat ze, bij interesse voor één van de commissies, mij kunnen bereiken voor meer informatie. Actuele thema s Dit studiejaar zijn er veel veranderingen binnen de vakken. Dat wordt vooral veroorzaakt door wisselingen onder de docenten. In het eerste jaar zijn PSP, PT en IPO in zijn geheel of gedeeltelijk van docent veranderd. In het tweede jaar zijn docenten bij PE en PTG veranderd. Het is van belang dat de veranderingen in lesprogramma s van die vakken goed in de gaten worden gehouden. Ik heb goed in beeld waar het vorige jaren goed en minder goed ging. In samenwerking met de docenten wordt er gekeken wat de verbeteringen dit jaar zijn. Het is daarom belangrijk dat ik goed contact onderhoud met de eerstejaarscoördinator (Bram Creusen) en tweedejaarscoördinator (Anja van Heelsum). Een thema dat in mijn commissies vaak aan bod zal komen is de verhuizing naar het Roeterseilandcomplex. Het settelen in een nieuwe omgeving gaat altijd gepaard met (kleinere en grotere) problemen en dat is ook bij deze verhuizing het geval. In mijn functie spreek ik veel met de studenten, net zoals dat mijn commissieleden dat doen. Mijn doel is om de veelvoorkomende onderwerpen duidelijk te noteren, zodat er oplossingen voor gevonden kunnen worden. Dit zal gaan via de faculteitsvereniging van de FMG, die in goed contact staat met de UvA. Een ander thema dat aandacht krijgt is de invoering van het bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar. Dit zal voornamelijk in de PA-raad een onderwerp van discussie zijn, omdat deze generatie studenten de eersten is die met het BSA te maken krijgt. Er zullen veranderingen plaatsvinden die voor de studenten als lastig of als probleem kunnen worden ervaren. De PA-raad is een goede plek om deze problemen vast te stellen en door te geven aan de opleiding.

20 20 Contact met de opleiding Machiavelli in het algemeen en de coördinator onderwijs in het bijzonder hebben een hele goede band met de opleiding. Onze klachten en adviezen worden serieus behandeld en we worden regelmatig uitgenodigd bij gesprekken over de opleiding. Ik neem als adviserend lid plaats in de opleidingscommissie, waarin ook drie docentleden en drie studentleden zitten. Er is goed contact met de studentleden, wat betekent dat we samen sterker kunnen staan. Daarnaast probeer ik een goede band op te bouwen met de docenten. Ik zal minder contact hoeven te zoeken met een docent wanneer er zich weinig problemen voordoen, maar in alle gevallen moeten we elkaar kunnen vinden. Dat kan ook handig zijn voor komende activiteiten. Ik streef er naar dat het contact tussen de docent en de student goed en intensief blijft. Met de verhuizing naar het Roeterseilandcomplex is de fysieke afstand tussen docent en student groter geworden. Studenten zijn er niet zeker of ze de docenten op de bovenste verdiepingen zomaar kunnen bereiken, of dat ze hiervoor een pasje nodig hebben. Ik wil ervoor waken dat de academische gemeenschap even hecht blijft als het geval was op het Binnengasthuisterrein. Dit kan door middel van verschillende activiteiten, zoals een kroegcollege en een sportwedstrijd tussen docenten en studenten. Ik heb inmiddels al gemerkt in de gesprekken met de docenten dat zij ook begaan zijn met de docent-studentinteractie. Vanuit de opleiding is er zeker vraag naar zulke activiteiten, dus ik ben ervan overtuigd dat beide partijen elkaar buiten de collegezalen zullen zien. Openheid en transparantie Het is niet altijd duidelijk geweest wat de werkzaamheden van de coördinator onderwijs zijn. Ik wil de studenten duidelijker maken wat mijn taken zijn, welk werk ik samen met mijn commissies uitvoer en wat de resultaten zijn die we boeken. Deze grotere openheid richting de studenten kan via verschillende manieren tot stand worden gebracht. Als de nieuwe website online is, zal die een prominentere plaats krijgen en worden de berichten daar meer gelezen. Daarnaast kan ik de studenten op de hoogte houden via de Facebookgroepen van de verschillende studiejaren en via de Derde Dinsdag.

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie