Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)"

Transcriptie

1 Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)

2

3 INDEX Aandelenopties: - toegekend van 1999 tot , 11, 12 - toegekend in , 7, 11, 12 Aanvang van de beroepswerkzaamheid: - accountant 46, 47 - advocaat 46, 47 - architect 46, 47 - bedrijfsrevisor 46, 47 - belastingconsulent 46, 47 - boekhouder 46, 47 - geneesheer-specialist 46, 47 - notaris 46, 47 - andere zelfstandige 46, 47 Aanvullend pensioen (inhoudingen op de bezoldigingen) 10 Aanvullende vergoedingen verkregen na het ontslag bij een gewezen werkgever 11, 27, 38, 46 Achterstallige erelonen 29 Afschrijving degressief stelsel: - beoefenaars van vrije beroepen 34 - handelaars 22 Algemeenheid van goederen (inbreng) 42 Auteursrechten 11 Baten: - baten van vennoten of leden van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 4, 28 - na de stopzetting verkregen baten 44 - tijdens de beroepswerkzaamheid verkregen baten voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden 29 Bedrijfsleider 5-12 Bedrijfsvoorheffing 10, 39, 40 Begeleiders van sportbeoefenaars 29, 45 Beroepskosten: - bezoldigingen meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner: beoefenaars van vrije beroepen 32, 33 handelaars 20, 21 - gehuurde onroerende goederen: beoefenaars van vrije beroepen 34 handelaars 22 - werkelijke kosten: bedrijfsleiders 9 beoefenaars van vrije beroepen handelaars meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 na stopzetting 45, 46 I

4 - wettelijk forfait: bedrijfsleiders 9 beoefenaars van vrije beroepen 32 meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 Bestuurder 5 Bezoldigingen van bedrijfsleiders 5-12 Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 40, 41 Bijkomend personeel (zie vrijstelling voor bijkomend personeel) Bijlagen bij de aangifte 1 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 10 Boekhouding 13 Buitenlandse belasting (forfaitair gedeelte) 15, 39 Degressieve afschrijving (zie afschrijving) Derving (tijdelijke) van inkomsten 6, 13, 19, 20, 28, 31 Eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep: - accountant 46, 47 - advocaat 46, 47 - architect 46, 47 - bedrijfsrevisor 46, 47 - belastingconsulent 46, 47 - boekhouder 46, 47 - geneesheer-specialist 46, 47 - notaris 46, 47 - zelfstandige (andere) 46, 47 Erelonen 28, 29 Euro 1 Feitelijke vereniging 3, 4 Fiche (bezoldigingen van bedrijfsleiders) 5-12 Financiële opbrengsten: - beoefenaars van vrije beroepen 28 - handelaars 15 Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 15, 39 Forfaitaire winstschalen (landbouwsector) 13 Gehuwden 2, 3 Gespreide belasting meerwaarden 18, 30 Handelaar Huurinkomsten als bedrijfsleider 8 Inbreng in vennootschap: - algemeenheid van goederen 42 - tak van werkzaamheid 42 Industrieel II

5 Inschakelingsvergoeding 8 Integrale kwaliteitszorg 23 Investeringsaftrek: - gespreide investeringsaftrek: beoefenaars van vrije beroepen 36 handelaars 26 - gewone investeringsaftrek: beoefenaars van vrije beroepen 36 handelaars 25, 26 Kapitaal- en interestsubsidies van de landbouwsector Kosten (zie beroepskosten) Landbouwer 12-27, Landbouwsector: - kapitaal- en interestsubsidies 14, 15 - premies en vergoedingen verkregen: na de stopzetting 44 tijdens de beroepswerkzaamheid 19, 20 Leden van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 3, 4, 12, 13, 28 Licenties (wettelijke en verplichte) 11 Meerwaarden (beroepsinkomsten): - gespreide belasting: beoefenaars van vrije beroepen 30 handelaars 18 - meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart 17, 18 - meerwaarden op voertuigen gebruikt voor bezoldigd personenvervoer en goederenvervoer 16, 17 - meerwaarden verkregen tijdens de beroepswerkzaamheid: beoefenaars van vrije beroepen 29, 30 handelaars stopzettingsmeerwaarden: belastbare 42, 43 vrijgestelde 42 Meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van: - beoefenaars van vrije beroepen 36, 37 - handelaars 26, 27 Munteenheid 1 Naburige rechten 11 Niet-rijksinwoners: - categorieën 1 - inwoners van Frankrijk, Nederland of Luxemburg 1 Ondernemingsnummer 5 Ontbrekende coupon of ontbrekend lot 15, 38 Opleiders van sportbeoefenaars 29, 45 Opzeggingsvergoeding (bedrijfsleider) 8 III

6 Premies en vergoedingen voor de landbouwsector verkregen: - na de stopzetting 44 - tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheid 13, 44 Presentiegelden 39 Revalorisatiecoëfficiënt (kadastraal inkomen) 8 Roerende voorheffing 11, 15, 38 Samenwonenden, wettelijk 2, 3 Sociale bijdragen voor zelfstandigen: - bedrijfsleiders 9 - beoefenaars van vrije beroepen 31 - handelaars 22 - meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 - na stopzetting 46 Sportbeoefenaars 28, 45 Sportgerelateerde inkomsten 28, 29, 45 Stagiairs (zie vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs) Stopzetting van de beroepswerkzaamheid: - beoefenaars van vrije beroepen beroepskosten 45, 46 - handelaars meerwaarden 42, 43 Tak van werkzaamheid (inbreng) 42 Tijdelijke derving van inkomsten 6, 13, 19, 28, 31 Trainers van sportbeoefenaars 29, 45 Uitvoer 23 Vakantiegeld (bedrijfsleiders) 6, 8 Vennoten van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 3, 4, 12, 13, 28 Vereffenaar 5, 8 Vergoeding voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot 15, 38 Verhuur van een gebouw door een bestuurder aan zijn vennootschap 8 Verlies: - van een feitelijke vereniging 4 - van een vennootschap, ten laste genomen door een bedrijfsleider 9 - van vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 4 Verlies (tijdelijk) van inkomsten 6, 13, 19, 28, 31 Vermindering van de beroepswerkzaamheid (ontvangen vergoeding): - beoefenaars van vrije beroepen 31 - handelaars 19 Vervroegd vakantiegeld (bedrijfsleiders) 8 Voordelen: - niet-recurrente resultaatgebonden 8, 9 - van alle aard: bedrijfsleiders 6 beoefenaars van vrije beroepen 28 IV

7 handelaars 14 Voortzettingsstelsel 42 Voorziening voor risico's en kosten 22 Voorziening voor sociaal passief (terugneming) 15 Vrije beroepen Vrijstelling van opbrengsten ingevolge de homologatie van een reorganisatie of de vaststelling van een minnelijk akkoord 23 Vrijstelling voor bijkomend personeel: - uitvoer en integrale kwaliteitszorg 23 - andere: beoefenaars van vrije beroepen 34, 35 handelaars 23, 24 Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs 25, 35, 36 Waardeverminderingen 22 Wettelijk samenwonenden 2, 3 Winst: - na de stopzetting verkregen winst 44 - tijdens de beroepswerkzaamheid verkregen winst voorheen vrijgestelde winst 14, 15 - winst van vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 12 Winstgevende bezigheid Zaakvoerder 5, 8 Zakelijke-zekerheidsovereenkomst 15, 38 Ziekenfondsbijdragen (financiële verantwoordelijkheid) 9, 22, 31 V

8

9 Wijzigingen De teksten van deze toelichting die wezenlijke wijzigingen hebben ondergaan ten opzichte van het vorige aanslagjaar, zijn met een rode verticale stippellijn gemerkt. Plaatsgebrek Wanneer het voor een bepaalde rubriek van de aangifte beschikbare aantal regels onvoldoende is om al de nodige inlichtingen te vermelden, moet u: a) op de aangifte het totaal van de aan te geven bedragen (inkomsten, uitgaven, voorheffingen, enz.) vermelden; b) in een bijlage de nodige details verstrekken. Bijlagen Alle toegevoegde originele nota's, opgaven en bijlagen moeten door de belastingplichtige worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, behoudens indien zij uitgaan van derden. Afschriften moeten eensluidend met het oorspronkelijke stuk worden verkaard. Zorg ervoor dat uw naam en voornaam op elke bijlage is vermeld. Inlichtingen van algemene aard Toelichting bij deel 2 Deze toelichting heeft betrekking op deel 2 van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). De verduidelijkingen die verband houden met deel 1 van de aangifte zijn in een afzonderlijke toelichting opgenomen. Deze toelichting maakt geen integrerend deel uit van de aangifte; zij heeft alleen tot doel u te helpen om uw aangifte in te vullen. Zij maakt geen aanspraak op volledigheid. De nummers en de benamingen van de rubrieken van de aangifte (deel 2) vindt u verder in deze toelichting, zodat u de erbijhorende uitleg gemakkelijk kunt terugvinden. Indien u niettegenstaande de verstrekte uitleg toch nog moeilijkheden mocht ondervinden, aarzel dan niet bijkomende inlichtingen te vragen bij het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën (tel. 0257/257 57) of bij de bevoegde belastingdienst waar de aangifte moet toekomen. Munteenheid Deel 2 van de aangifte moet verplicht in euro (EUR) worden ingevuld. De bedragen moeten steeds tot twee cijfers na de komma, d.w.z. tot de cent worden vermeld (250 EUR moet dus als volgt worden ingevuld: 250,00 EUR). Belangrijke opmerking Het onderscheid tussen de categorieën van niet-rijksinwoners is van belang voor het invullen van de aangifte. De rubrieken van deel 2 van de aangifte die met een (*) gemerkt zijn (rubriek 14 van vak XVI en rubriek 14 van vak XVII), mogen nooit worden ingevuld door de in de derde categorie bedoelde niet-rijksinwoners (d.w.z. die niet gedurende het ganse jaar 2010 in België een tehuis hebben behouden en die niet gelijkgesteld zijn), behalve wanneer zij inwoner zijn van Frankrijk, Nederland of Luxemburg. De in de eerste en tweede categorie bedoelde nietrijksinwoners mogen in voorkomend geval alle rubrieken invullen van deel II van de aangifte. Raadpleeg ook de uitleg bij de vakken III, A, 5 en III, A, 6 (in de toelichting bij deel 1). Gehuwden en wettelijk samenwonenden Personen die overeenkomstig artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring van wettelijke samenwoning hebben 1

10 afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot. Voor niet-inwoners die in het buitenland een samenlevingscontract hebben afgesloten, geldt de gelijkschakeling eveneens wanneer dat samenlevingscontract aan dezelfde voorwaarden voldoet dan die in het Belgisch recht. Opgelet: niet gehuwde personen die feitelijk samenwonen, maar die geen dergelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben afgelegd, zijn geen wettelijk samenwonenden. Zij moeten elk een eigen aangifte indienen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden vullen slechts één enkel aangifteformulier in. In de rubrieken waar 2 kolommen zijn voorzien moeten de gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht de gegevens van de man in de linkerkolom en de gegevens van de vrouw in de rechterkolom vermelden. Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht moeten de gegevens van de oudste echtgenoot of partner in de linkerkolom en de gegevens van de jongste echtgenoot of partner in de rechterkolom worden vermeld. In bepaalde gevallen worden gehuwden en wettelijk samenwonenden voor de berekening van de belasting evenwel als alleenstaanden beschouwd en worden twee afzonderlijke aanslagen gevestigd; dit is het geval: a) voor het jaar van huwelijk, tenzij de echtgenoten reeds van vóór dat jaar wettelijk samenwoonden; b) voor het jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning; c) voor het jaar van overlijden van één der echtgenoten of wettelijk samenwonenden, tenzij in vak III, A, 1 of III, A, 2 voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen (zie ook de uitleg bij vak III, A, 1, Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2010 en bij vak III, A, 2, een belastingplichtige die in 2010 overleden is ); d) voor het jaar van de echtscheiding of van de daarmee gelijkgestelde beëindiging van de wettelijke samenwoning (zie evenwel ook e); e) vanaf het jaar na het jaar waarin de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden (en voor zover die scheiding niet ongedaan is gemaakt); 2

11 f) vanaf het jaar van scheiding van tafel en bed (zie evenwel ook e); g) voor gehuwde of wettelijk samenwonende niet-rijksinwoners van wie de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner als rijksinwoner moet worden aangemerkt; h) wanneer slechts één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden in de belasting van niet-inwoners belastbare inkomsten verkrijgt en de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende Belgische beroepsinkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld of buitenlandse beroepsinkomsten heeft van meer dan EUR. Voor die jaren dienen zij, in voorkomend geval, elk een eigen aangifte in (zelfs als voor het jaar van overlijden van één der echtgenoten of wettelijk samenwonenden in vak III, A, 1 of III, A, 2 voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen) en vullen in de rubrieken waar 2 kolommen zijn voorzien uitsluitend de linkerkolom in. In de vakken XVI, 14 (*) en XVII, 14 (*) mag de ene echtgenoot of wettelijk samenwonende partner bovendien geen deel van zijn winst of baten aan de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toekennen, behalve wanneer er voor het jaar van overlijden van één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden voor de vestiging van één gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen. In het in g) bedoelde geval moet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een aangifte in de personenbelasting invullen. Beroepsinkomsten en -kosten met betrekking tot feitelijke verenigingen (burgerlijke vennootschap- pen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, evenals vennootschappen die fiscaal geacht wor- den geen rechtspersoonlijkheid te bezitten) In de vakken XVI, XVII en XX moeten, in voorkomend geval, eveneens worden vermeld: a) de winst (inkomsten en kosten) die werd behaald of verkregen als vennoot in vennootschappen die fiscaal geacht worden geen rechtspersoonlijkheid te bezitten en: - die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België hebben, zelfs zonder bemiddeling van een Belgische inrichting van de vennoot verkregen of behaald; of - die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer niet in België hebben, opge- 3

12 bracht door bemiddeling van een Belgische inrichting van de vennoot; b) de winst en baten (inkomsten en kosten) die zijn behaald of verkregen als vennoot of lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid: - die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft, of - waarvan de winst of baten respectievelijk zijn opgebracht door bemiddeling van een Belgische inrichting of voortkomen uit een in België uitgeoefende beroepswerkzaamheid, waarbij u gekozen hebt om die inkomsten te regulariseren in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) (zie de uitleg van vak II optionele regularisatie van deel 1). Die inkomsten en kosten moeten worden gedetailleerd in de daartoe bestemde rubrieken, en zo nodig, in een toe te voegen bijlage. Indien die inkomsten en kosten aanleiding geven tot een verlies, mag dat verlies in principe slechts worden aangerekend op winst of baten die uit een beroepswerkzaamheid van dezelfde aard voortspruiten (bij gebrek aan dergelijke winst of baten of bij ontoereikendheid ervan, moet u in voorkomend geval, in een bij te voegen nota, aantonen dat dat verlies voortspruit uit verrichtingen die aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoorden). De Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden vallen echter niet onder voormelde verliesbeperking. Bedrijfs- of beroepszetel op een ander adres dan uw domicilie Indien uw bedrijfs- of beroepszetel niet met uw domicilie samenvalt, moet u respectievelijk in vak XVI, 19 en/of in vak XVII, 19 ook het adres van die zetel vermelden. 4

13 Vakken XIV en XV Vak XIV Persoonlijke gegevens Vak XV 4 Ondernemingsnummer Indien de Kruispuntbank van Ondernemingen u een ondernemingsnummer heeft toegekend, moet u dat nummer (10 cijfers) hier invullen. Indien u BTW-plichtige bent, stemt het ondernemingsnummer overeen met uw BTW-nummer, voorafgegaan door het cijfer 0. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Voorafgaande opmerkingen In dit vak moeten alle beloningen worden vermeld die zijn verleend of toegekend: aan een natuurlijk persoon wegens de uitoefening van een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie; aan een natuurlijk persoon die in de vennootschap een werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. De in vak XV bedoelde inkomsten zijn die welke aan nietrijksinwoners in hun hoedanigheid van bedrijfsleider worden betaald of toegekend ofwel door een Belgisch(e) vennootschap, vereniging, instelling of lichaam, ofwel door een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap, vereniging, enz. Zij begrijpen evenwel niet de bezoldigingen van de bedrijfsleiders in de mate dat zij, uit hoofde van een werkzaamheid die de niet-rijksinwoners ten behoeve van in het buitenland gelegen inrichtingen uitoefenen, op de uitkomsten van die inrichtingen worden toegerekend. De meeste van die inkomsten zijn vermeld op een fiche dat u is uitgereikt met het oog op het invullen van uw aangifte. De bedragen die moeten worden aangegeven, zijn gemerkt met een code bestaande uit 3 cijfers. Om het overschrijven van de bedragen te vergemakkelijken zijn dezelfde codes op de aangifte in het rood herhaald. De bedragen die op het fiche 5

14 Vak XV met bepaalde codes zijn aangeduid, mogen zonder meer naast dezelfde codes op de aangifte overgeschreven worden. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de code 411 die op een fiche is vermeld, niet is hernomen in de aangifte, aangezien die informatie van geen belang is voor de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). Derhalve moet u, zelfs wanneer op uw fiche een bedrag naast code 411 is vermeld, dit bedrag niet in uw aangifte hernemen. Laat u daarbij niet afschrikken door het feit dat bepaalde in het rood afgedrukte codes op de aangifte tussen haakjes staan of worden voorafgegaan door een cijfer (1 of 2) dat in het zwart is afgedrukt. Opgelet: indien u evenwel vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen hebt verkregen waarvoor u eventueel een fiche van een ander model is uitgereikt (dus geen fiche ), moet u die inkomsten vermelden in vak V van deel 1. Het betreft hier voornamelijk wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkeringen en vervangingsinkomsten. 1 Bezoldigingen Voorafgaande opmerking De bezoldigingen moeten ook de belastingen, sociale bijdragen, persoonlijke lasten, enz., omvatten die de schuldenaar van de inkomsten in uw plaats heeft gedragen. a. volgens fiches Het betreft hier het totale bedrag vermeld tegenover code 400 van het fiche b. die niet op een fiche zijn vermeld 1 vakantiegeld 2 voordelen van alle aard 3 andere Het betreft hier belastbare inkomsten waarvoor geen fiche werd uitgereikt. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de uitleg bij rubriek A, 1, b van vak V van deel 1, in verband met gelijkaardige inkomsten die aan werknemers worden toegekend. 2 Aandelenopties die zijn toegekend: a. in 2010 Vermeld hier het bedrag van het voordeel waarop u als bedrijfsleider belastbaar bent wegens het verkrijgen van aandelenopties in

15 Vak XV Dit bedrag vindt u in de meeste gevallen op uw fiche tegenover code 404. Indien u in 2010 evenwel aandelenopties hebt overgedragen, die u eerder in datzelfde jaar had verkregen en waarvoor er in vak 11 van uw fiche tegenover code 404 een bedrag is vermeld dat gelijk is aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod, moet u in rubriek 2, a bovenop het tegenover code 404 van uw fiche vermelde bedrag, nogmaals het bedrag vermelden dat met betrekking tot de overgedragen opties in het bedrag tegenover code 404 van uw fiche is opgenomen. Dat bijkomende bedrag moet echter niet worden vermeld indien de overdracht van de opties te wijten is aan het overlijden van de belastingplichtige. In dat geval moet van die omstandigheid melding worden gemaakt in een bij te voegen nota. b. van 1999 tot 2009 Vermeld hier het bedrag van het voordeel met betrekking tot de vanaf tot als bedrijfsleider verkregen aandelenopties dat in 2010 belastbaar wordt: omdat niet langer aan de in de wet (van betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 43, 6) gestelde voorwaarden is voldaan, of omdat u in 2010, ingevolge in die opties opgenomen bedingen, een zeker voordeel hebt verkregen dat meer bedraagt dan het belastbare voordeel dat bij de toekenning van die opties forfaitair is vastgesteld (artikel 43, 8 van diezelfde wet). Dat bedrag is in de regel tegenover code 414 van uw fiche van het jaar 2010 vermeld. Dit is evenwel niet noodzakelijk het geval als u in 2010 aandelenopties hebt overgedragen, waarvoor u in uw aangiften van de aanslagjaren 2000 tot 2010 een bedrag hebt vermeld dat gelijk was aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod (zie ook vak 8 van uw fiches van de jaren 1999 tot 2001, vak 10 van uw fiches van de jaren 2002 en 2003 en/of vak 11 van uw fiches van de jaren 2004 tot 2009). In dat geval moet u nu in rubriek 2, b (dus tegenover code 1414 of 2414) een bedrag vermelden dat gelijk is aan het bedrag dat op uw fiches van de jaren 1999 tot 2009 met betrekking tot die aandelenopties tegenover de letters Ta Dir (1999 tot 2003) of tegenover code 404 (2004 tot 2009) was opgenomen. Rubriek 2, b moet echter niet worden ingevuld, indien de overdracht van de opties te wijten is aan het overlijden van de be- 7

16 Vak XV Verstrek in een bijlage, per onroerend goed, een gedetailleerde becijfering van de in deze rubriek opgenomen inkomsten, met o.m. vermelding van de ligging, het kadastraal inkomen en de totale huurprijs van het goed. lastingplichtige. In dat geval moet van die omstandigheid melding worden gemaakt in een bij te voegen nota. 3 Als bezoldigingen aan te t merken huurinkomsten Indien u gebouwen verhuurt aan een vennootschap waarin u een opdracht als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar (of een gelijksoortige functie) uitoefent, moet u hier het gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen vermelden dat meer bedraagt dan vijf derden van het met 3,87 vermenigvuldigde kadastraal inkomen van die goederen. Het als bezoldigingen aan te merken gedeelte van de huurinkomsten is op uw fiche met code 401 gemerkt. 4 Vervroegd vakantiegeld Onder vervroegd vakantiegeld moet worden verstaan, het gedeelte van het vakantiegeld dat tijdens het jaar dat een bedrijfsleider tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, zijn werkgever verlaat, is opgebouwd en aan hem wordt betaald (m.a.w. het gedeelte dat slechts in 2011 zou zijn betaald indien de bedrijfsleider zijn werkgever in 2010 niet had verlaten). Het vervroegd vakantiegeld is op uw fiche met code 402 gemerkt. 5 Opzeggingsvergoedingen Het betreft hier de vergoedingen die aan een bedrijfsleider al dan niet contractueel zijn betaald ten gevolge van stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Zij zijn op uw fiche met code 403 gemerkt. 6 Inschakelingsvergoedingen Hier moeten de inschakelingsvergoedingen worden vermeld die na een collectief ontslag bij een werkgever in herstructurering zijn betaald aan bedrijfsleiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst die zich in een tewerkstellingscel hebben ingeschreven. Die vergoedingen zijn op het fiche met code 413 gemerkt. 7 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen a. totaal bedrag Vermeld hier het totale bedrag van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen die u als bedrijfsleider tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst hebt verkregen en die op uw fiche(s) met code 418 zijn gemerkt. 8

17 Vak XV Indien deze bijdrage werd ingehouden op uw bezoldigingen, mag u ze niet vermelden! Indien u rubriek 9 invult, moet u in een bijlage het detail van de kosten opgeven, die uitsluitend op de in België belastbare bezoldigingen mogen drukken. b. vrijstelling Vermeld hier het bedrag van die voordelen dat vrijgesteld is. De vrijstelling is in de regel gelijk aan het onder a hierboven bedoelde totale bedrag, begrensd tot EUR. Opgelet: indien u als bedrijfsleider en als werknemer nietrecurrente resultaatgebonden voordelen hebt verkregen die u hebt vermeld in, respectievelijk, vak XV, 7, a, en in vak V, A, 11 (a en/of b), hebt u slechts één maal recht op de vrijstelling van maximaal EUR, die u naar eigen goeddunken mag verdelen over rubriek 7, b van vak XV en rubriek A, 11, c van vak V. 8 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Hier moet u het bedrag vermelden van de persoonlijke bijdragen die niet op uw bezoldigingen zijn ingehouden, maar die u in 2010 hebt betaald ter uitvoering van de sociale wetgeving en die uitsluitend met de in België uitgeoefende beroepswerkzaamheid verband houden. U mag hier ook het bedrag vermelden dat u (als bedrijfsleider) in 2010 werkelijk aan uw ziekenfonds hebt gestort als bijdrage in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Opgelet: de bijdragen voor aanvullende of vrije verzekering die u aan een ziekenfonds hebt gestort om bepaalde specifieke diensten van dat fonds te kunnen verkrijgen (ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp, enz.), mogen hier evenwel niet worden vermeld, evenmin als de bijdragen of premies die u aan een ziekenfonds of aan een verzekeringsmaatschappij hebt betaald voor zogenaamde hospitalisatieverzekeringen; zij mogen ook niet in rubriek 9 worden vermeld. 9 Andere beroepskosten U moet deze rubriek slechts invullen indien u meer beroepskosten kunt verantwoorden dan het wettelijke forfait. Dat wettelijke forfait bedraagt 3 pct. van het verschil tussen, enerzijds, het totaal van de in de rubrieken 1 tot 7, a vermelde inkomsten en, anderzijds, de in de rubrieken 7, b en 8 vermelde bedragen, maar wordt beperkt tot ten hoogste EUR. Opgelet: het door een bedrijfsleider ten laste genomen verlies van een vennootschap is niet aftrekbaar, tenzij indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig voor de aanzuivering van haar verlies wordt gebruikt. 9

18 Vak XV 10 Bedrijfsvoorheffing Hier moet u de verrekenbare bedrijfsvoorheffing vermelden die op de in vak XV vermelde bezoldigingen betrekking heeft. Behalve wat het in rubriek 1, b, 1 te vermelden vakantiegeld betreft, is ze op uw fiche met code 407 gemerkt. 11 Inhoudingen voor aanvullend pensioen: a. gewone bijdragen en premies Het betreft hier de op uw bezoldigingen ingehouden en door de onderneming betaalde: persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood met het oog op het vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden; persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de Wet van betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. Die bijdragen en premies zijn op de individuele fiches met code 408 gemerkt. b. bijdragen en premies voor individuele voortzetting Hier mogen de op uw bezoldigingen ingehouden en door de onderneming betaalde persoonlijke bijdragen en premies worden vermeld die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 33 van de wet vermeld in de uitleg bij rubriek 11, a. Die bijdragen en premies mogen niet meer bedragen dan EUR, bedrag dat in voorkomend geval moet worden verminderd in verhouding tot het aantal dagen dat u in 2010 bij een pensioenstelsel als bedoeld in de bovenvermelde wet was aangesloten. De hier beoogde bijdragen en premies zijn op de individuele fiches met code 412 gemerkt. 12 Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Hier mag u alleen het bedrag vermelden dat op uw fiche met code 409 gemerkt is. 10

19 Vak XV Voeg het bewijs van de inhouding van de roerende voorheffing bij de aangifte. 13 Indien n u in vak V, D, 1, a en/of in vak V, E, 2 aanvul- lende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ont- slag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt her- vat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1 tot 3 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat Deze rubriek moet alleen worden ingevuld als u aanvullende vergoedingen hebt vermeld in vak V, rubriek D, 1, a (1, 2 en/of 3 ) en/of in vak V, rubriek E, 2 (a, b en/of c) van deel Roerende voorheffing op in rubriek 1 vermelde in- i komsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties Hier mag u het verrekenbare bedrag vermelden van de roerende voorheffing die (tegen de aanslagvoet van 15 pct.) is ingehouden op de inkomsten die u hebt verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de Wet van betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht, en die als bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn aan te merken en door u voor hun brutobedrag (dus met inbegrip van de roerende voorheffing) in vak XV, 1 zijn vermeld. Opgelet: tot een brutobedrag van EUR zijn inkomsten uit de cessie of concessie van bovenbedoelde rechten nooit aan te merken als bezoldigingen van bedrijfsleiders, maar als inkomsten van roerende goederen en kapitalen (dergelijke inkomsten kunnen niet worden geregulariseerd via een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)). De roerende voorheffing die met betrekking tot die eerste inkomstenschijf is ingehouden mag hier dan ook niet worden vermeld. 16 Vermeld volgend gegeven met betrekking tot aan- delenopties: Toegekend vanaf en overgedragen in de loop van 2010 Indien u in de periode van tot aandelenopties hebt verkregen waarvoor u in uw aangiften van de aanslagjaren 2000 tot 2011 een bedrag hebt vermeld dat gelijk is aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod, 11

20 Vak XVI kruis dan het vakje ja in vak XV, 16, aan indien u (een deel van) die opties in de loop van 2010 hebt overgedragen. Het (de) percentage(s) dat (die) werd(en) toegepast voor de berekening van het (de) in vak XII, 4 (aanslagjaar 2000), XII, 4, a (aanslagjaren 2001 tot 2005), vak XIII, 4, a (aanslagjaar 2006), vak XIV, 4, a (aanslagjaren 2007 en 2008), vak XIV, 2, a (aanslagjaar 2009) en/of vak XV, 2, a (aanslagjaren 2010 en 2011) te vermelden voordeel (voordelen) vindt u in het vak Aandelenopties van uw fiche(s) van het (de) jaar (jaren) waarin de opties zijn toegekend. Vak XVI Voeg indien u vak XVI invult een nota bij de aangifte met het detail van de in de rubrieken 1 tot 7 vermelde bedragen. Winst Voorafgaande opmerkingen Algemeen Hier moeten worden vermeld: a) de winst (inkomsten en kosten) die door bemiddeling van een Belgische inrichting is behaald of verkregen; b) de winst (inkomsten en kosten) die is behaald of verkregen als vennoot of lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft, of waarvan de winst is opgebracht door bemiddeling van een Belgische inrichting, wanneer de betrokken vennoten of leden hebben gekozen voor de regularisatie van die winst in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) (zie de uitleg bij vak II Optionele regularisatie van deel 1); c) zelfs zonder bemiddeling van een Belgische inrichting behaalde of verkregen winst: door een niet-rijksinwoner uit de vervreemding of verhuring van in België gelegen onroerende goederen of uit de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten; door een niet-rijksinwoner die de hoedanigheid bezit van vennoot in vennootschappen die fiscaal geacht worden geen rechtspersoonlijkheid te bezitten en die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België hebben. Opgelet! Op voorwaarde van wederkerigheid is vrijgesteld de winst die een buitenlandse onderneming (verzekeringsonderne- 12

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

niet-inwoners (natuurlijke personen)

niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Toelichting bij deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelenopties: - toegekend van

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 2 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 2 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 (inkomsten van het jaar 2014) INDEX

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR...

FICHE Nr JAAR... FICHE Nr. 281.10 - JAAR.... Pagina 1 van 6 1. Nr.... 2. Datum van indiensttreding:... van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten:...... 4. Afzender:....... Naam en voornamen van de echtgenoot of van

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding

Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding Toelichting Om u te helpen bij het invullen van deel 2 van de voorbereiding van uw aangifte in de personenbelasting Aanslagjaar 2014 (inkomsten van het jaar 2013) INDEX Aandelenopties: - toegekend van

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2014/21137] 19 DECEMBER 2014. Programmawet (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP

HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP Yves Van Weehaeghe Erkend boekhouder fiscalist BIBF HET LEVEN VAN EEN MATERIEEL VAST ACTIEF VAN AANSCHAF TOT EN MET VERKOOP 1 Aanschaf

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)

Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Beknopte gids voor aangifte van auteursgerelateerde inkomsten in het kader van inkomstenbelasting aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) Het voordelige statuut voor auteursrechten geldt enkel voor directe inkomsten

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

I. Berekening van de investeringsaftrek voor vennootschappen die NIET opteren voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Benaming: Ondernemingsnr.: INVESTERINGSAFTREK (artikelen 68 tot 77, 0, 07, 0, 58 en 50, WIB 9 en art. 7 tot 9bis, KB/WIB 9) AANSLAGJAAR 0 (Boekjaar van.. tot.. ) I. Berekening van de investeringsaftrek

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2016 (inkomsten van het jaar 2015) INDEX Aandelen: - aandelenopties: toegekend

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE door u te bewaren Dit is een kopie van uw aangifte ontvangen door de FOD Financiën (doc id : 9928020). Repertoriumnummer :... 24846.07500 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N.

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.710,00 25% 2.177,50 8.710,00-12.400,00 30% 3.284,50 12.400,00-20.660,00 40% 6.588,50 20.660,00-37.870,00 45% 14.333,00 37.870,00-50%

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016)

Toelichting. bij deel 1 van de voorbereiding. in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) Toelichting bij deel 1 van de voorbereiding van de aangifte in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 (inkomsten van het jaar 2016) INHOUDSTAFEL ALGEMENE INLICHTINGEN 1

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-11.070,00 2.767,50 11.070,00-12.720,00 30% 3.262,50 12.720,00-21.190,00 40% 6.650,50 21.190,00-38.830,00 45% 14.488,50 38.830,00-50%

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten

PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten PB : Tarieven inkomensschijven - Gezamenlijk belastbare inkomsten 0,00-8.760,00 2.190,00 8.760,00-12.470,00 30% 3.303,00 12.470,00-20.780,00 40% 6.627,00 20.780,00-38.080,00 45% 14.412,00 38.080,00-50%

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Administratie van de FISCALITEIT. Directe belastingen BERICHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Directe belastingen BERICHT aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente

Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag. Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente in elke werkzaamheid aanvangt wordt voor een volledig jaar geteld. art. 164. is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2004. (Art. 27, W 24.12.2002) B.S. 31.12.2002 art. 164. is van toepassing met

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie