Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)"

Transcriptie

1 Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)

2

3 INDEX Aandelenopties: - toegekend van 1999 tot , 11, 12 - toegekend in , 7, 11, 12 Aanvang van de beroepswerkzaamheid: - accountant 46, 47 - advocaat 46, 47 - architect 46, 47 - bedrijfsrevisor 46, 47 - belastingconsulent 46, 47 - boekhouder 46, 47 - geneesheer-specialist 46, 47 - notaris 46, 47 - andere zelfstandige 46, 47 Aanvullend pensioen (inhoudingen op de bezoldigingen) 10 Aanvullende vergoedingen verkregen na het ontslag bij een gewezen werkgever 11, 27, 38, 46 Achterstallige erelonen 29 Afschrijving degressief stelsel: - beoefenaars van vrije beroepen 34 - handelaars 22 Algemeenheid van goederen (inbreng) 42 Auteursrechten 11 Baten: - baten van vennoten of leden van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 4, 28 - na de stopzetting verkregen baten 44 - tijdens de beroepswerkzaamheid verkregen baten voorheen vrijgestelde baten die belastbaar worden 29 Bedrijfsleider 5-12 Bedrijfsvoorheffing 10, 39, 40 Begeleiders van sportbeoefenaars 29, 45 Beroepskosten: - bezoldigingen meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner: beoefenaars van vrije beroepen 32, 33 handelaars 20, 21 - gehuurde onroerende goederen: beoefenaars van vrije beroepen 34 handelaars 22 - werkelijke kosten: bedrijfsleiders 9 beoefenaars van vrije beroepen handelaars meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 na stopzetting 45, 46 I

4 - wettelijk forfait: bedrijfsleiders 9 beoefenaars van vrije beroepen 32 meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 Bestuurder 5 Bezoldigingen van bedrijfsleiders 5-12 Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 40, 41 Bijkomend personeel (zie vrijstelling voor bijkomend personeel) Bijlagen bij de aangifte 1 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 10 Boekhouding 13 Buitenlandse belasting (forfaitair gedeelte) 15, 39 Degressieve afschrijving (zie afschrijving) Derving (tijdelijke) van inkomsten 6, 13, 19, 20, 28, 31 Eerste vestiging als zelfstandige in hoofdberoep: - accountant 46, 47 - advocaat 46, 47 - architect 46, 47 - bedrijfsrevisor 46, 47 - belastingconsulent 46, 47 - boekhouder 46, 47 - geneesheer-specialist 46, 47 - notaris 46, 47 - zelfstandige (andere) 46, 47 Erelonen 28, 29 Euro 1 Feitelijke vereniging 3, 4 Fiche (bezoldigingen van bedrijfsleiders) 5-12 Financiële opbrengsten: - beoefenaars van vrije beroepen 28 - handelaars 15 Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 15, 39 Forfaitaire winstschalen (landbouwsector) 13 Gehuwden 2, 3 Gespreide belasting meerwaarden 18, 30 Handelaar Huurinkomsten als bedrijfsleider 8 Inbreng in vennootschap: - algemeenheid van goederen 42 - tak van werkzaamheid 42 Industrieel II

5 Inschakelingsvergoeding 8 Integrale kwaliteitszorg 23 Investeringsaftrek: - gespreide investeringsaftrek: beoefenaars van vrije beroepen 36 handelaars 26 - gewone investeringsaftrek: beoefenaars van vrije beroepen 36 handelaars 25, 26 Kapitaal- en interestsubsidies van de landbouwsector Kosten (zie beroepskosten) Landbouwer 12-27, Landbouwsector: - kapitaal- en interestsubsidies 14, 15 - premies en vergoedingen verkregen: na de stopzetting 44 tijdens de beroepswerkzaamheid 19, 20 Leden van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 3, 4, 12, 13, 28 Licenties (wettelijke en verplichte) 11 Meerwaarden (beroepsinkomsten): - gespreide belasting: beoefenaars van vrije beroepen 30 handelaars 18 - meerwaarden op binnenschepen bestemd voor de commerciële vaart 17, 18 - meerwaarden op voertuigen gebruikt voor bezoldigd personenvervoer en goederenvervoer 16, 17 - meerwaarden verkregen tijdens de beroepswerkzaamheid: beoefenaars van vrije beroepen 29, 30 handelaars stopzettingsmeerwaarden: belastbare 42, 43 vrijgestelde 42 Meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van: - beoefenaars van vrije beroepen 36, 37 - handelaars 26, 27 Munteenheid 1 Naburige rechten 11 Niet-rijksinwoners: - categorieën 1 - inwoners van Frankrijk, Nederland of Luxemburg 1 Ondernemingsnummer 5 Ontbrekende coupon of ontbrekend lot 15, 38 Opleiders van sportbeoefenaars 29, 45 Opzeggingsvergoeding (bedrijfsleider) 8 III

6 Premies en vergoedingen voor de landbouwsector verkregen: - na de stopzetting 44 - tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheid 13, 44 Presentiegelden 39 Revalorisatiecoëfficiënt (kadastraal inkomen) 8 Roerende voorheffing 11, 15, 38 Samenwonenden, wettelijk 2, 3 Sociale bijdragen voor zelfstandigen: - bedrijfsleiders 9 - beoefenaars van vrije beroepen 31 - handelaars 22 - meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners 41 - na stopzetting 46 Sportbeoefenaars 28, 45 Sportgerelateerde inkomsten 28, 29, 45 Stagiairs (zie vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs) Stopzetting van de beroepswerkzaamheid: - beoefenaars van vrije beroepen beroepskosten 45, 46 - handelaars meerwaarden 42, 43 Tak van werkzaamheid (inbreng) 42 Tijdelijke derving van inkomsten 6, 13, 19, 28, 31 Trainers van sportbeoefenaars 29, 45 Uitvoer 23 Vakantiegeld (bedrijfsleiders) 6, 8 Vennoten van een burgerlijke vennootschap of van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 3, 4, 12, 13, 28 Vereffenaar 5, 8 Vergoeding voor ontbrekende coupon of ontbrekend lot 15, 38 Verhuur van een gebouw door een bestuurder aan zijn vennootschap 8 Verlies: - van een feitelijke vereniging 4 - van een vennootschap, ten laste genomen door een bedrijfsleider 9 - van vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 4 Verlies (tijdelijk) van inkomsten 6, 13, 19, 28, 31 Vermindering van de beroepswerkzaamheid (ontvangen vergoeding): - beoefenaars van vrije beroepen 31 - handelaars 19 Vervroegd vakantiegeld (bedrijfsleiders) 8 Voordelen: - niet-recurrente resultaatgebonden 8, 9 - van alle aard: bedrijfsleiders 6 beoefenaars van vrije beroepen 28 IV

7 handelaars 14 Voortzettingsstelsel 42 Voorziening voor risico's en kosten 22 Voorziening voor sociaal passief (terugneming) 15 Vrije beroepen Vrijstelling van opbrengsten ingevolge de homologatie van een reorganisatie of de vaststelling van een minnelijk akkoord 23 Vrijstelling voor bijkomend personeel: - uitvoer en integrale kwaliteitszorg 23 - andere: beoefenaars van vrije beroepen 34, 35 handelaars 23, 24 Vrijstelling voor tewerkstelling van stagiairs 25, 35, 36 Waardeverminderingen 22 Wettelijk samenwonenden 2, 3 Winst: - na de stopzetting verkregen winst 44 - tijdens de beroepswerkzaamheid verkregen winst voorheen vrijgestelde winst 14, 15 - winst van vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 12 Winstgevende bezigheid Zaakvoerder 5, 8 Zakelijke-zekerheidsovereenkomst 15, 38 Ziekenfondsbijdragen (financiële verantwoordelijkheid) 9, 22, 31 V

8

9 Wijzigingen De teksten van deze toelichting die wezenlijke wijzigingen hebben ondergaan ten opzichte van het vorige aanslagjaar, zijn met een rode verticale stippellijn gemerkt. Plaatsgebrek Wanneer het voor een bepaalde rubriek van de aangifte beschikbare aantal regels onvoldoende is om al de nodige inlichtingen te vermelden, moet u: a) op de aangifte het totaal van de aan te geven bedragen (inkomsten, uitgaven, voorheffingen, enz.) vermelden; b) in een bijlage de nodige details verstrekken. Bijlagen Alle toegevoegde originele nota's, opgaven en bijlagen moeten door de belastingplichtige worden gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, behoudens indien zij uitgaan van derden. Afschriften moeten eensluidend met het oorspronkelijke stuk worden verkaard. Zorg ervoor dat uw naam en voornaam op elke bijlage is vermeld. Inlichtingen van algemene aard Toelichting bij deel 2 Deze toelichting heeft betrekking op deel 2 van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). De verduidelijkingen die verband houden met deel 1 van de aangifte zijn in een afzonderlijke toelichting opgenomen. Deze toelichting maakt geen integrerend deel uit van de aangifte; zij heeft alleen tot doel u te helpen om uw aangifte in te vullen. Zij maakt geen aanspraak op volledigheid. De nummers en de benamingen van de rubrieken van de aangifte (deel 2) vindt u verder in deze toelichting, zodat u de erbijhorende uitleg gemakkelijk kunt terugvinden. Indien u niettegenstaande de verstrekte uitleg toch nog moeilijkheden mocht ondervinden, aarzel dan niet bijkomende inlichtingen te vragen bij het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën (tel. 0257/257 57) of bij de bevoegde belastingdienst waar de aangifte moet toekomen. Munteenheid Deel 2 van de aangifte moet verplicht in euro (EUR) worden ingevuld. De bedragen moeten steeds tot twee cijfers na de komma, d.w.z. tot de cent worden vermeld (250 EUR moet dus als volgt worden ingevuld: 250,00 EUR). Belangrijke opmerking Het onderscheid tussen de categorieën van niet-rijksinwoners is van belang voor het invullen van de aangifte. De rubrieken van deel 2 van de aangifte die met een (*) gemerkt zijn (rubriek 14 van vak XVI en rubriek 14 van vak XVII), mogen nooit worden ingevuld door de in de derde categorie bedoelde niet-rijksinwoners (d.w.z. die niet gedurende het ganse jaar 2010 in België een tehuis hebben behouden en die niet gelijkgesteld zijn), behalve wanneer zij inwoner zijn van Frankrijk, Nederland of Luxemburg. De in de eerste en tweede categorie bedoelde nietrijksinwoners mogen in voorkomend geval alle rubrieken invullen van deel II van de aangifte. Raadpleeg ook de uitleg bij de vakken III, A, 5 en III, A, 6 (in de toelichting bij deel 1). Gehuwden en wettelijk samenwonenden Personen die overeenkomstig artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring van wettelijke samenwoning hebben 1

10 afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot. Voor niet-inwoners die in het buitenland een samenlevingscontract hebben afgesloten, geldt de gelijkschakeling eveneens wanneer dat samenlevingscontract aan dezelfde voorwaarden voldoet dan die in het Belgisch recht. Opgelet: niet gehuwde personen die feitelijk samenwonen, maar die geen dergelijke verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben afgelegd, zijn geen wettelijk samenwonenden. Zij moeten elk een eigen aangifte indienen. Gehuwden en wettelijk samenwonenden vullen slechts één enkel aangifteformulier in. In de rubrieken waar 2 kolommen zijn voorzien moeten de gehuwden en wettelijk samenwonenden van een verschillend geslacht de gegevens van de man in de linkerkolom en de gegevens van de vrouw in de rechterkolom vermelden. Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht moeten de gegevens van de oudste echtgenoot of partner in de linkerkolom en de gegevens van de jongste echtgenoot of partner in de rechterkolom worden vermeld. In bepaalde gevallen worden gehuwden en wettelijk samenwonenden voor de berekening van de belasting evenwel als alleenstaanden beschouwd en worden twee afzonderlijke aanslagen gevestigd; dit is het geval: a) voor het jaar van huwelijk, tenzij de echtgenoten reeds van vóór dat jaar wettelijk samenwoonden; b) voor het jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning; c) voor het jaar van overlijden van één der echtgenoten of wettelijk samenwonenden, tenzij in vak III, A, 1 of III, A, 2 voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen (zie ook de uitleg bij vak III, A, 1, Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2010 en bij vak III, A, 2, een belastingplichtige die in 2010 overleden is ); d) voor het jaar van de echtscheiding of van de daarmee gelijkgestelde beëindiging van de wettelijke samenwoning (zie evenwel ook e); e) vanaf het jaar na het jaar waarin de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden (en voor zover die scheiding niet ongedaan is gemaakt); 2

11 f) vanaf het jaar van scheiding van tafel en bed (zie evenwel ook e); g) voor gehuwde of wettelijk samenwonende niet-rijksinwoners van wie de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner als rijksinwoner moet worden aangemerkt; h) wanneer slechts één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden in de belasting van niet-inwoners belastbare inkomsten verkrijgt en de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende Belgische beroepsinkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld of buitenlandse beroepsinkomsten heeft van meer dan EUR. Voor die jaren dienen zij, in voorkomend geval, elk een eigen aangifte in (zelfs als voor het jaar van overlijden van één der echtgenoten of wettelijk samenwonenden in vak III, A, 1 of III, A, 2 voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen) en vullen in de rubrieken waar 2 kolommen zijn voorzien uitsluitend de linkerkolom in. In de vakken XVI, 14 (*) en XVII, 14 (*) mag de ene echtgenoot of wettelijk samenwonende partner bovendien geen deel van zijn winst of baten aan de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende partner toekennen, behalve wanneer er voor het jaar van overlijden van één van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden voor de vestiging van één gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen. In het in g) bedoelde geval moet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner een aangifte in de personenbelasting invullen. Beroepsinkomsten en -kosten met betrekking tot feitelijke verenigingen (burgerlijke vennootschap- pen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, evenals vennootschappen die fiscaal geacht wor- den geen rechtspersoonlijkheid te bezitten) In de vakken XVI, XVII en XX moeten, in voorkomend geval, eveneens worden vermeld: a) de winst (inkomsten en kosten) die werd behaald of verkregen als vennoot in vennootschappen die fiscaal geacht worden geen rechtspersoonlijkheid te bezitten en: - die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België hebben, zelfs zonder bemiddeling van een Belgische inrichting van de vennoot verkregen of behaald; of - die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer niet in België hebben, opge- 3

12 bracht door bemiddeling van een Belgische inrichting van de vennoot; b) de winst en baten (inkomsten en kosten) die zijn behaald of verkregen als vennoot of lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid: - die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft, of - waarvan de winst of baten respectievelijk zijn opgebracht door bemiddeling van een Belgische inrichting of voortkomen uit een in België uitgeoefende beroepswerkzaamheid, waarbij u gekozen hebt om die inkomsten te regulariseren in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) (zie de uitleg van vak II optionele regularisatie van deel 1). Die inkomsten en kosten moeten worden gedetailleerd in de daartoe bestemde rubrieken, en zo nodig, in een toe te voegen bijlage. Indien die inkomsten en kosten aanleiding geven tot een verlies, mag dat verlies in principe slechts worden aangerekend op winst of baten die uit een beroepswerkzaamheid van dezelfde aard voortspruiten (bij gebrek aan dergelijke winst of baten of bij ontoereikendheid ervan, moet u in voorkomend geval, in een bij te voegen nota, aantonen dat dat verlies voortspruit uit verrichtingen die aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoorden). De Europese economische samenwerkingsverbanden en de economische samenwerkingsverbanden vallen echter niet onder voormelde verliesbeperking. Bedrijfs- of beroepszetel op een ander adres dan uw domicilie Indien uw bedrijfs- of beroepszetel niet met uw domicilie samenvalt, moet u respectievelijk in vak XVI, 19 en/of in vak XVII, 19 ook het adres van die zetel vermelden. 4

13 Vakken XIV en XV Vak XIV Persoonlijke gegevens Vak XV 4 Ondernemingsnummer Indien de Kruispuntbank van Ondernemingen u een ondernemingsnummer heeft toegekend, moet u dat nummer (10 cijfers) hier invullen. Indien u BTW-plichtige bent, stemt het ondernemingsnummer overeen met uw BTW-nummer, voorafgegaan door het cijfer 0. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Voorafgaande opmerkingen In dit vak moeten alle beloningen worden vermeld die zijn verleend of toegekend: aan een natuurlijk persoon wegens de uitoefening van een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie; aan een natuurlijk persoon die in de vennootschap een werkzaamheid of een leidende functie van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of financiële aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. De in vak XV bedoelde inkomsten zijn die welke aan nietrijksinwoners in hun hoedanigheid van bedrijfsleider worden betaald of toegekend ofwel door een Belgisch(e) vennootschap, vereniging, instelling of lichaam, ofwel door een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap, vereniging, enz. Zij begrijpen evenwel niet de bezoldigingen van de bedrijfsleiders in de mate dat zij, uit hoofde van een werkzaamheid die de niet-rijksinwoners ten behoeve van in het buitenland gelegen inrichtingen uitoefenen, op de uitkomsten van die inrichtingen worden toegerekend. De meeste van die inkomsten zijn vermeld op een fiche dat u is uitgereikt met het oog op het invullen van uw aangifte. De bedragen die moeten worden aangegeven, zijn gemerkt met een code bestaande uit 3 cijfers. Om het overschrijven van de bedragen te vergemakkelijken zijn dezelfde codes op de aangifte in het rood herhaald. De bedragen die op het fiche 5

14 Vak XV met bepaalde codes zijn aangeduid, mogen zonder meer naast dezelfde codes op de aangifte overgeschreven worden. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de code 411 die op een fiche is vermeld, niet is hernomen in de aangifte, aangezien die informatie van geen belang is voor de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). Derhalve moet u, zelfs wanneer op uw fiche een bedrag naast code 411 is vermeld, dit bedrag niet in uw aangifte hernemen. Laat u daarbij niet afschrikken door het feit dat bepaalde in het rood afgedrukte codes op de aangifte tussen haakjes staan of worden voorafgegaan door een cijfer (1 of 2) dat in het zwart is afgedrukt. Opgelet: indien u evenwel vergoedingen tot herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen hebt verkregen waarvoor u eventueel een fiche van een ander model is uitgereikt (dus geen fiche ), moet u die inkomsten vermelden in vak V van deel 1. Het betreft hier voornamelijk wettelijke ziekte- of invaliditeitsuitkeringen en vervangingsinkomsten. 1 Bezoldigingen Voorafgaande opmerking De bezoldigingen moeten ook de belastingen, sociale bijdragen, persoonlijke lasten, enz., omvatten die de schuldenaar van de inkomsten in uw plaats heeft gedragen. a. volgens fiches Het betreft hier het totale bedrag vermeld tegenover code 400 van het fiche b. die niet op een fiche zijn vermeld 1 vakantiegeld 2 voordelen van alle aard 3 andere Het betreft hier belastbare inkomsten waarvoor geen fiche werd uitgereikt. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de uitleg bij rubriek A, 1, b van vak V van deel 1, in verband met gelijkaardige inkomsten die aan werknemers worden toegekend. 2 Aandelenopties die zijn toegekend: a. in 2010 Vermeld hier het bedrag van het voordeel waarop u als bedrijfsleider belastbaar bent wegens het verkrijgen van aandelenopties in

15 Vak XV Dit bedrag vindt u in de meeste gevallen op uw fiche tegenover code 404. Indien u in 2010 evenwel aandelenopties hebt overgedragen, die u eerder in datzelfde jaar had verkregen en waarvoor er in vak 11 van uw fiche tegenover code 404 een bedrag is vermeld dat gelijk is aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod, moet u in rubriek 2, a bovenop het tegenover code 404 van uw fiche vermelde bedrag, nogmaals het bedrag vermelden dat met betrekking tot de overgedragen opties in het bedrag tegenover code 404 van uw fiche is opgenomen. Dat bijkomende bedrag moet echter niet worden vermeld indien de overdracht van de opties te wijten is aan het overlijden van de belastingplichtige. In dat geval moet van die omstandigheid melding worden gemaakt in een bij te voegen nota. b. van 1999 tot 2009 Vermeld hier het bedrag van het voordeel met betrekking tot de vanaf tot als bedrijfsleider verkregen aandelenopties dat in 2010 belastbaar wordt: omdat niet langer aan de in de wet (van betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 43, 6) gestelde voorwaarden is voldaan, of omdat u in 2010, ingevolge in die opties opgenomen bedingen, een zeker voordeel hebt verkregen dat meer bedraagt dan het belastbare voordeel dat bij de toekenning van die opties forfaitair is vastgesteld (artikel 43, 8 van diezelfde wet). Dat bedrag is in de regel tegenover code 414 van uw fiche van het jaar 2010 vermeld. Dit is evenwel niet noodzakelijk het geval als u in 2010 aandelenopties hebt overgedragen, waarvoor u in uw aangiften van de aanslagjaren 2000 tot 2010 een bedrag hebt vermeld dat gelijk was aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod (zie ook vak 8 van uw fiches van de jaren 1999 tot 2001, vak 10 van uw fiches van de jaren 2002 en 2003 en/of vak 11 van uw fiches van de jaren 2004 tot 2009). In dat geval moet u nu in rubriek 2, b (dus tegenover code 1414 of 2414) een bedrag vermelden dat gelijk is aan het bedrag dat op uw fiches van de jaren 1999 tot 2009 met betrekking tot die aandelenopties tegenover de letters Ta Dir (1999 tot 2003) of tegenover code 404 (2004 tot 2009) was opgenomen. Rubriek 2, b moet echter niet worden ingevuld, indien de overdracht van de opties te wijten is aan het overlijden van de be- 7

16 Vak XV Verstrek in een bijlage, per onroerend goed, een gedetailleerde becijfering van de in deze rubriek opgenomen inkomsten, met o.m. vermelding van de ligging, het kadastraal inkomen en de totale huurprijs van het goed. lastingplichtige. In dat geval moet van die omstandigheid melding worden gemaakt in een bij te voegen nota. 3 Als bezoldigingen aan te t merken huurinkomsten Indien u gebouwen verhuurt aan een vennootschap waarin u een opdracht als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar (of een gelijksoortige functie) uitoefent, moet u hier het gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen vermelden dat meer bedraagt dan vijf derden van het met 3,87 vermenigvuldigde kadastraal inkomen van die goederen. Het als bezoldigingen aan te merken gedeelte van de huurinkomsten is op uw fiche met code 401 gemerkt. 4 Vervroegd vakantiegeld Onder vervroegd vakantiegeld moet worden verstaan, het gedeelte van het vakantiegeld dat tijdens het jaar dat een bedrijfsleider tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, zijn werkgever verlaat, is opgebouwd en aan hem wordt betaald (m.a.w. het gedeelte dat slechts in 2011 zou zijn betaald indien de bedrijfsleider zijn werkgever in 2010 niet had verlaten). Het vervroegd vakantiegeld is op uw fiche met code 402 gemerkt. 5 Opzeggingsvergoedingen Het betreft hier de vergoedingen die aan een bedrijfsleider al dan niet contractueel zijn betaald ten gevolge van stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Zij zijn op uw fiche met code 403 gemerkt. 6 Inschakelingsvergoedingen Hier moeten de inschakelingsvergoedingen worden vermeld die na een collectief ontslag bij een werkgever in herstructurering zijn betaald aan bedrijfsleiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst die zich in een tewerkstellingscel hebben ingeschreven. Die vergoedingen zijn op het fiche met code 413 gemerkt. 7 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen a. totaal bedrag Vermeld hier het totale bedrag van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen die u als bedrijfsleider tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst hebt verkregen en die op uw fiche(s) met code 418 zijn gemerkt. 8

17 Vak XV Indien deze bijdrage werd ingehouden op uw bezoldigingen, mag u ze niet vermelden! Indien u rubriek 9 invult, moet u in een bijlage het detail van de kosten opgeven, die uitsluitend op de in België belastbare bezoldigingen mogen drukken. b. vrijstelling Vermeld hier het bedrag van die voordelen dat vrijgesteld is. De vrijstelling is in de regel gelijk aan het onder a hierboven bedoelde totale bedrag, begrensd tot EUR. Opgelet: indien u als bedrijfsleider en als werknemer nietrecurrente resultaatgebonden voordelen hebt verkregen die u hebt vermeld in, respectievelijk, vak XV, 7, a, en in vak V, A, 11 (a en/of b), hebt u slechts één maal recht op de vrijstelling van maximaal EUR, die u naar eigen goeddunken mag verdelen over rubriek 7, b van vak XV en rubriek A, 11, c van vak V. 8 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen Hier moet u het bedrag vermelden van de persoonlijke bijdragen die niet op uw bezoldigingen zijn ingehouden, maar die u in 2010 hebt betaald ter uitvoering van de sociale wetgeving en die uitsluitend met de in België uitgeoefende beroepswerkzaamheid verband houden. U mag hier ook het bedrag vermelden dat u (als bedrijfsleider) in 2010 werkelijk aan uw ziekenfonds hebt gestort als bijdrage in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen. Opgelet: de bijdragen voor aanvullende of vrije verzekering die u aan een ziekenfonds hebt gestort om bepaalde specifieke diensten van dat fonds te kunnen verkrijgen (ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp, enz.), mogen hier evenwel niet worden vermeld, evenmin als de bijdragen of premies die u aan een ziekenfonds of aan een verzekeringsmaatschappij hebt betaald voor zogenaamde hospitalisatieverzekeringen; zij mogen ook niet in rubriek 9 worden vermeld. 9 Andere beroepskosten U moet deze rubriek slechts invullen indien u meer beroepskosten kunt verantwoorden dan het wettelijke forfait. Dat wettelijke forfait bedraagt 3 pct. van het verschil tussen, enerzijds, het totaal van de in de rubrieken 1 tot 7, a vermelde inkomsten en, anderzijds, de in de rubrieken 7, b en 8 vermelde bedragen, maar wordt beperkt tot ten hoogste EUR. Opgelet: het door een bedrijfsleider ten laste genomen verlies van een vennootschap is niet aftrekbaar, tenzij indien de tenlasteneming geschiedt door de onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten welke die bedrijfsleider periodiek uit de vennootschap verkrijgt en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig voor de aanzuivering van haar verlies wordt gebruikt. 9

18 Vak XV 10 Bedrijfsvoorheffing Hier moet u de verrekenbare bedrijfsvoorheffing vermelden die op de in vak XV vermelde bezoldigingen betrekking heeft. Behalve wat het in rubriek 1, b, 1 te vermelden vakantiegeld betreft, is ze op uw fiche met code 407 gemerkt. 11 Inhoudingen voor aanvullend pensioen: a. gewone bijdragen en premies Het betreft hier de op uw bezoldigingen ingehouden en door de onderneming betaalde: persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood met het oog op het vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden; persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de Wet van betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. Die bijdragen en premies zijn op de individuele fiches met code 408 gemerkt. b. bijdragen en premies voor individuele voortzetting Hier mogen de op uw bezoldigingen ingehouden en door de onderneming betaalde persoonlijke bijdragen en premies worden vermeld die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 33 van de wet vermeld in de uitleg bij rubriek 11, a. Die bijdragen en premies mogen niet meer bedragen dan EUR, bedrag dat in voorkomend geval moet worden verminderd in verhouding tot het aantal dagen dat u in 2010 bij een pensioenstelsel als bedoeld in de bovenvermelde wet was aangesloten. De hier beoogde bijdragen en premies zijn op de individuele fiches met code 412 gemerkt. 12 Inhoudingen voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid Hier mag u alleen het bedrag vermelden dat op uw fiche met code 409 gemerkt is. 10

19 Vak XV Voeg het bewijs van de inhouding van de roerende voorheffing bij de aangifte. 13 Indien n u in vak V, D, 1, a en/of in vak V, E, 2 aanvul- lende vergoedingen hebt ingevuld, en u na uw ont- slag bij uw gewezen werkgever, het werk hebt her- vat als bedrijfsleider, vermeld dan hier het totaal van de in de rubrieken 1 tot 3 hierboven vermelde bezoldigingen verkregen van de vennootschap waarbij u het werk hebt hervat Deze rubriek moet alleen worden ingevuld als u aanvullende vergoedingen hebt vermeld in vak V, rubriek D, 1, a (1, 2 en/of 3 ) en/of in vak V, rubriek E, 2 (a, b en/of c) van deel Roerende voorheffing op in rubriek 1 vermelde in- i komsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties Hier mag u het verrekenbare bedrag vermelden van de roerende voorheffing die (tegen de aanslagvoet van 15 pct.) is ingehouden op de inkomsten die u hebt verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de Wet van betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht, en die als bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn aan te merken en door u voor hun brutobedrag (dus met inbegrip van de roerende voorheffing) in vak XV, 1 zijn vermeld. Opgelet: tot een brutobedrag van EUR zijn inkomsten uit de cessie of concessie van bovenbedoelde rechten nooit aan te merken als bezoldigingen van bedrijfsleiders, maar als inkomsten van roerende goederen en kapitalen (dergelijke inkomsten kunnen niet worden geregulariseerd via een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)). De roerende voorheffing die met betrekking tot die eerste inkomstenschijf is ingehouden mag hier dan ook niet worden vermeld. 16 Vermeld volgend gegeven met betrekking tot aan- delenopties: Toegekend vanaf en overgedragen in de loop van 2010 Indien u in de periode van tot aandelenopties hebt verkregen waarvoor u in uw aangiften van de aanslagjaren 2000 tot 2011 een bedrag hebt vermeld dat gelijk is aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 of 10 pct. van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogenblik van het aanbod, 11

20 Vak XVI kruis dan het vakje ja in vak XV, 16, aan indien u (een deel van) die opties in de loop van 2010 hebt overgedragen. Het (de) percentage(s) dat (die) werd(en) toegepast voor de berekening van het (de) in vak XII, 4 (aanslagjaar 2000), XII, 4, a (aanslagjaren 2001 tot 2005), vak XIII, 4, a (aanslagjaar 2006), vak XIV, 4, a (aanslagjaren 2007 en 2008), vak XIV, 2, a (aanslagjaar 2009) en/of vak XV, 2, a (aanslagjaren 2010 en 2011) te vermelden voordeel (voordelen) vindt u in het vak Aandelenopties van uw fiche(s) van het (de) jaar (jaren) waarin de opties zijn toegekend. Vak XVI Voeg indien u vak XVI invult een nota bij de aangifte met het detail van de in de rubrieken 1 tot 7 vermelde bedragen. Winst Voorafgaande opmerkingen Algemeen Hier moeten worden vermeld: a) de winst (inkomsten en kosten) die door bemiddeling van een Belgische inrichting is behaald of verkregen; b) de winst (inkomsten en kosten) die is behaald of verkregen als vennoot of lid van een burgerlijke vennootschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die haar maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft, of waarvan de winst is opgebracht door bemiddeling van een Belgische inrichting, wanneer de betrokken vennoten of leden hebben gekozen voor de regularisatie van die winst in de belasting van nietinwoners (natuurlijke personen) (zie de uitleg bij vak II Optionele regularisatie van deel 1); c) zelfs zonder bemiddeling van een Belgische inrichting behaalde of verkregen winst: door een niet-rijksinwoner uit de vervreemding of verhuring van in België gelegen onroerende goederen of uit de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal of van gelijkaardige onroerende rechten; door een niet-rijksinwoner die de hoedanigheid bezit van vennoot in vennootschappen die fiscaal geacht worden geen rechtspersoonlijkheid te bezitten en die hun maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België hebben. Opgelet! Op voorwaarde van wederkerigheid is vrijgesteld de winst die een buitenlandse onderneming (verzekeringsonderne- 12

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN

DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN DOORFACTURATIE VAN KOSTEN :BTW ASPECTEN 2.1.1.8. INHOUDSTAFEL 2.1.1. DOORFACTURATIE KOSTEN 2.1.1.1. DOORREKENING KOSTEN 2.1.1.2.PRINCIPES 2.1.1.3. ENKELE SPECIFIEK UITGEWERKTE GEVALLEN 2.1.1.3.1. Doorrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen

de FiSCale BOeKHOUdKUndige verplichtingen 09 De fiscale en boekhoudkundige verplichtingen Startersgids 119 1. Fiscale verplichtingen Als ondernemer zullen verschillende belastingen op u van toepassing zijn. We maken hier een onderscheid tussen:

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie