AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING"

Transcriptie

1 AANMELDINGSNOTITIE M.E.R.- BEOORDELING CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 1

2 INHOUD 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 M.e.r-beoordelingsplicht 1.3 Doel van de aanmeldingsnotitie 1.4 Betrokken partijen 1.5 Leeswijzer 2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT 2.1 Activiteit 3 ALGEMENE BESCHRIJVING PLANGEBIED 4 BESCHRIJVING EFFECTEN 4.1 Vrijkomende materialen 4.2 Flora en fauna 4.3 Leefomgeving 4.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 4.5 Bodem en geohydrologie Bodem Kwel 4.6 Recreatie 4.7 Waterhuishouding Huidige situatie Nieuwe situatie: fase 1 5 COMPENSATIE EN MITIGATIE 6 CONCLUSIE 7 PROCEDURE EN BESLUITVORMING CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 2

3 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam trekken samen op om de economische kracht van Metropoolregio Amsterdam met de aanleg van een binnenvaarthaven te versterken. Voor de regio betekent de havenontwikkeling een impuls voor de werkgelegenheid. Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van een groeiende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer, autowegen (rijksweg A6) en spoorwegen (Hanzelijn/Flevolijn). Realisering van Flevokust draagt bij aan de groeiende kracht van Lelystad als industrieellogistiek centrum. Er komt een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip aankomen en per truck of trein naar het directe achterland getransporteerd worden. Vanwege de binnen Metropoolregio Amsterdam geconstateerde schaarste aan zg. nat bedrijventerrein biedt Flevokust een oplossing voor havengebonden bedrijven en industrie in de hogere milieucategorieën. In de huidige situatie is het plangebied grotendeels in gebruik als agrarische cultuurgrond, in gebruik door Orgaworld. In het verleden, bij de aanleg van Flevoland, is een groot gedeelte van Flevokust in gebruik geweest als viskwekerij. De verkaveling en de afmetingen van de voormalige visvijvers zijn nog in het landschap terug te zien, zoals op onderstaande luchtfoto (bron: google) zichtbaar is. Aan de westzijde van het plangebied is de IJsselmeerdijk. Dit is een hoge primaire waterkering. De maaiveldhoogte van het plangebied is lager dan het peil van het IJsselmeer. De IJsselmeerdijk is van wezenlijk belang voor de bescherming van het binnendijkse gebied. Op de dijk staat een windturbinepark, dat stroom levert aan de noordelijk van het plangebied liggende energiecentrale. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 3

4 Flevokust biedt na realisatie ruimte aan bedrijven van een hogere milieucategorie (4 en 5). Daarbij worden insteekhavens gerealiseerd, waardoor een deel van het terrein direct via het water in open verbinding staan met het IJsselmeer. Om deze open verbinding met het IJsselmeer te kunnen realiseren wordt een nieuwe dijk om het bedrijventerrein aangelegd, het terrein ligt daarmee buitendijks. Flevokust wordt in meerdere fasen gerealiseerd. Het bestemmingsplan Flevokust fase 1 maakt de realisatie van de eerste fase van het terrein mogelijk. 1.2 M.e.r-beoordelingsplicht Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, zoals dijken een projectplan worden gemaakt dat door de beheer- der moet worden vastgesteld. Het vaststellen van een dergelijk projectplan is een m.e.r.- beoordelingsplichtig besluit. De m.e.r. beoordeling is geregeld in de Wet milieubeheer, artikel 7.2 lid 1 b (m.e.r. beoordelings- plicht), artikel 7.16 lid 2 (aanmeldingsnotitie) en artikel 7.17 (m.e.r. beoordeling door bevoegd gezag). De beoordelingsplicht ontstaat op basis van categorie D.3.2 uit Bijlage D van het Besluit milieueffect- rapportage. Een projectplanbesluit waarin de aanleg, wijziging of uitbreiding van een primaire waterkering wordt mogelijk gemaakt is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Deze activiteit is opgenomen in categorie 3.2 van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.r op basis van EU richtlijn 2011/92/EU. ( Het m.e.r.-beoordelingsplichtige besluit is het projectplan Waterwet. Daarom wordt door de gemeente Lelystad een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend bij provincie Flevoland. Het wijzigen van de primaire waterkering is geen op zichzelf staand project maar maakt deel uit van het plan voor de (volledige) aanleg van het bedrijventerrein waarvoor een gecombineerde plan/project MER wordt opgesteld. 1.3 Doel van de aanmeldingsnotitie Doel van een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van de nieuwe dijk om het bedrijventerrein Flevokust te verzamelen en te presenteren. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van het doorlopen van een m.e.r.- procedure. Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waarvoor een MER noodzakelijk wordt geacht. Dit rapport geeft informatie aan de hand waarvan het bevoegd gezag een beslissing kan nemen of er een MER dient te worden opgesteld voor de voorgenomen activiteit. Centraal staat de vraag of er een MER moet worden gemaakt gezien de belangrijke nadelige gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben. Nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op: de kenmerken van de activiteit; de plaats waar de activiteit plaatsvindt (gevoelige gebieden); de samenhang met andere activiteiten/cumulatie; CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 4

5 de kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen die de activiteit kan hebben. In de Europese richtlijn 2011/92/EU zijn criteria opgenomen die het bevoegd gezag moet laten meewegen bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Oordeelt het bevoegd gezag dat hiervan daadwerkelijk sprake is, dan dient de m.e.r.-procedure doorlopen te worden. De aanleg van de waterkering voldoet aan de criteria voor m.e.r.-beoordeling. In het kader van de m.e.r.- beoordelingsprocedure is voorliggende m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld, op basis waarvan het bevoegd gezag zal besluiten of het noodzakelijk is om de gehele m.e.r.-procedure te doorlopen voor het plan om de waterkering aan te leggen. 1.4 Betrokken partijen Eigendomssituatie Verwerving van gronden van derden voor de dijkverlegging is niet aan de orde. De grond op de locatie van de nieuwe dijk is in eigendom van bv Flevokust. Het eigendom van de nieuwe dijk wordt overgedragen aan waterschap Zuiderzeeland. De huidige waterkering komt in eigendom van bv Flevokust. Dit wordt vastgelegd in een overdrachtsprotocol tussen beide organisaties. Initiatiefnemer, BV Flevokust In de op te richten BV Flevokust die het bedrijventerrein gaat uitgeven en beheren, participeert, naast gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam, ook de provincie Flevoland. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zal een korte beschrijving worden gegeven van de voorgenomen werkzaamheden, tevens zal de globale planning worden weergegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de mogelijke milieueffecten en eventuele mitigerende maatregelen, waarna in hoofdstuk 5 de procedure wordt verwoord. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 5

6 2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN ACTIVITEIT 2.1 Activiteit Flevokust is gelegen aan één van de grote (binnen)vaarwegen van Nederland, namelijk Amsterdam - Lemmer - Delfzijl. Onderdeel van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Flevokust is onder meer het aanleggen van een nieuwe binnenhaven. Haven Amsterdam en Lelystad wensen een deel van de binnenvaarthaven te bestemmen voor de ontwikkeling en exploitatie van een binnenvaart containerterminal, met als doel het realiseren van achterlandverbindingen in de containerlogistiek en het stimuleren van werkgelegenheid. Hiervoor is het nodig dat de binnenhaven een open verbinding krijgt met de vaarroute in het IJsselmeer. Daarom moet om het haventerrein heen een nieuwe waterkering worden aangelegd. Omdat het gaat om een primaire waterkering is besloten om voor dit onderdeel een aparte procedure te doorlopen, los van de procedures voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Om de insteekhaven te kunnen realiseren moet de bestaande primaire kering, de IJsselmeerdijk, worden doorsneden en omwille van de waterveiligheid worden verlegd. De nieuwe kering van circa 1,7 km omsluit het gehele haventerrein, dat hiermee geheel buitendijks komt te liggen. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 6

7 CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 7

8 3 ALGEMENE BESCHRIJVING PLANGEBIED Het bedrijventerrein Flevokust is gelegen aan de noordzijde van Lelystad. Het terrein wordt in fasen aangelegd. Dit bestemmingsplan gaat over de eerste fase, hierna; het plangebied. De eerste fase betreft het meest noordelijk deel van Flevokust, direct zuidelijk van de energiecentrale liggend. Globaal bestaat de begrenzing van het plangebied verder uit de IJsselmeerdijk en het IJsselmeer aan de westzijde, de Karperweg aan de oostzijde en fase 2 van Flevokust aan de zuidzijde. De ligging van het plangebied is aangegeven in onderstaande figuur: Ligging plangebied Natuur Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Andere activiteiten en functies kunnen effecten hebben op de natuurgebieden en daarin levende flora- en faunasoorten. Met dit project wordt een dijklichaam gerealiseerd. Een dergelijke functie is niet van invloed op het Natura 2000-gebied IJsselmeer. In 2012 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten in het plangebied vast te stellen. Hieruit is gebleken dat in het plangebied diverse beschermde plant- en diersoorten voorkomen. In paragraaf 4.2 wordt hier uitgebreid op ingegaan. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 8

9 Landschap, cultuurhistorie en archeologie Plangebied vanaf de Karperweg naar de IJsselmeerdijk Plangebied vanaf het IJsselmeer (Bron: Tauw, 2009) (Bron: Tauw, 2009) Het plangebied kent, volgens de gemeentelijk archeologische verwachtingskaart, een lage verwachtingswaarde. Met de aanleg van het nieuwe dijklichaam worden geen bodemingrepen gedaan, die van invloed kunnen zijn op de archeologische waarden in de bodem. Het dijklichaam wordt bovenop de huidige gronden gerealiseerd. De bodem wordt daarbij dus niet geroerd. Het plangebied kent geen cultuurhistorische elementen, zoals gebouwen. In of nabij het plangebied is geen sprake van cultuurhistorische of archeologische waarden, waarmee rekening moet worden gehouden. De werkzaamheden zullen ontgravingen met zich meedragen voor het aanbrengen van de sluishoofdondersteuningen. Deze ontgravingen vinden plaats in grond die tijdens de bouw van de sluis destijds is geroerd (aanleg in een bouwput). De kans voor het aantreffen van archeologische waarden is minimaal. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 9

10 4 BESCHRIJVING EFFECTEN 4.1 Vrijkomende materialen Alleen ter plaatse van de aansluiting van de nieuwe dijk op de bestaande dijk komen beperkt materialen vrij. Dit betreft de wegconstructie op de binnenteen van de dijk (asfalt en onderlagen). Deze worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarnaast wordt de toplaag op het binnentalud tussen de binnenberm en het bestaande maaiveld afgegraven, alsmede de kleibekleding op het binnentalud tussen de weg en de binnenkruin. Vrijkomende materialen kunnen op het aan te leggen haventerrein worden verwerkt. Hierdoor zijn er geen nadelige effecten. 4.2 Flora en fauna Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Andere activiteiten en functies kunnen effecten hebben op de natuurgebieden en daarin levende flora- en faunasoorten. Met dit project wordt een dijklichaam gerealiseerd. Een dergelijke functie is niet van invloed op het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Een dijklichaam is immers geen verstorende functie voor dit gebied. In 2012 is een ecologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van beschermde planten diersoorten in het plangebied vast te stellen.[hieruit is gebleken dat in het plangebied diverse beschermde plant- en diersoorten voorkomen. Voor de aanleg van het dijklichaam zijn de volgende conclusies uit het ecologisch onderzoek van belang: De paden, singels, bosranden en grachten doen dienst als vliegroute en foerageergebied voor gewone en ruige dwergvleermuis. Daarom wordt geadviseerd om de groenstructuur of een deel ervan te sparen. De oostelijke singels met ringsloot en de singels langs de paden rond Orgaworld zijn hierbij het belangrijkst. Om het dijklichaam aan te leggen, is het noodzakelijk de bomenrij die het gebied omzoomt deels te kappen. Dit is inmiddels uitgevoerd. De oostelijke ringsloot (=Karpertocht) wordt eveneens gedempt. Deze wordt in de relatieve nabijheid weer aangebracht (zie paragraaf 7 van dit hoofdstuk). Alle broedvogels zijn zwaar beschermd, wat betekent dat nesten niet mogen worden verstoord. Werkzaamheden in de broedtijd die mogelijk verstorend zijn, zijn daarom uitgesloten. Voorafgaand aan de aanleg moeten dus maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vogels in het gebied gaan broeden. In de praktijk betekent dit dat kort voorafgaand aan het broedseizoen (half maart - half augustus) de eventuele vegetatie zeer kort gemaaid wordt, waarna vogelverschrikkers worden geplaatst om eventuele hervestiging van broedvogels tegen te gaan Voor alle soorten geldt de algemene zorgplicht (art 2 Flora en faunawet). Dit betekent dat zoveel mogelijk getracht moet worden om onnodige schade te voorkomen. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden aan de watergangen (amfibieën, vis) waarvoor voorzorgsmaatregelen nodig zijn om onnodige sterfte te voorkomen. De volgende maatregelen worden genomen: Het afvangen en terugplaatsen van de vissen onder deskundige begeleiding in de naastgelegen niet te dempen watergang 2. Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar het naastliggende deel van de watergang, opdat nog aanwezige vissen en amfibieën kunnen CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 10

11 ontsnappen Middels het nemen van deze maatregelen wordt verstoring voorkomen zodat nadelige effecten voor flora en fauna achterwege blijven. 4.3 Leefomgeving Tijdens de aanleg van de waterkering zal geluidshinder optreden. Na realisatie is er geen sprake meer van geluidshinder. Wel wordt de toekomstige ontsluiting van het bedrijventerrein met dit plan mogelijk gemaakt. In de omgeving liggen echter geen geluidsgevoelige functies die direct door de ontsluitingsweg gehinderd kunnen worden. Het aspect luchtkwaliteit vormt in de huidige situatie geen belemmering. Dit geldt ook voor het plangebied. De verwachting is dat ook in de toekomst belemmeringen met betrekking tot dit aspect uitblijven. De situatie voor de luchtkwaliteit verandert door de aanleg van de waterkering niet. Het bedrijventerrein wat voor de waterkering wordt gerealiseerd zal een verkeersaantrekkend effect hebben. 4.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie Het plangebied kent, volgens de gemeentelijk archeologische verwachtingskaart, een lage verwachtingswaarde. Met de aanleg van het nieuwe dijklichaam worden geen bodemingrepen gedaan, die van invloed kunnen zijn op de archeologische waarden in de bodem. Het dijklichaam wordt bovenop de huidige gronden gerealiseerd. De bodem wordt daarbij dus niet geroerd. Het plangebied kent geen cultuurhistorische elementen, zoals gebouwen. Wel is het terrein vroeger in gebruik geweest als viskwekerij. De grootschalige visvijvers zijn nu nog goed in het landschap terug te zien. Met de invulling van het gehele bedrijventerrein Flevokust wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden, waaronder de kenmerkende verkavelingsstructuur die nog aanwezig is. 4.5 Bodem en geohydrologie Bodem Het aanleggen van het dijklichaam brengt op zichzelf geen nieuwe milieugevoelige functies met zich mee. Wel heeft het aanleggen van het dijklichaam effect op de bodem in de vorm van zettingen. Voor het optreden van zettingen in de tijd geldt dat deze als gevolg van diverse factoren slechts een zekere nauwkeurigheid hebben. Hierdoor zal ook voor het vaststellen van het tijd- zettingsverloop een goede monitoring van onder andere zakbaken voor, tijdens en eventueel na de uitvoeringsperiode moeten worden uitgevoerd. Indien uit deze monitoring blijkt dat de zettingen sneller optreden dan verwacht, kan mogelijk eerder begonnen worden met het profileren van de zandkern en het aanbrengen van de bekleding. Echter blijven de zettingen achter in de tijd, dan zal mogelijk een langere voorbelastingsperiode in acht moeten worden genomen, dan wel aanvullende maatregelen moeten worden genomen (extra voorbelasting) om aan de gestelde restzettingseis te kunnen Kwel De verandering die optreedt in de kwel in het binnendijkse gebied blijkt echter zeer klein te zijn, 0,05 mm/dag. De berekende kweltoename is dermate gering, dat hiervoor geen compenserende maatregelen hoeven te worden uitgewerkt. Gezien de robuustheid die is ingebouwd in de handberekening wordt nader onderzoek naar kwel niet zinvol geacht. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 11

12 4.6 Recreatie In de huidige situatie wordt het gebied in beperkte mate recreatief gebruikt. Het inspectiepad kan als fietsverbinding worden gebruikt. In de nieuwe situatie zal wederom een inspectiepad worden aangelegd. Ten aanzien van recreatieve waarden wordt geen blijvende aantasting voorzien. 4.7 Waterhuishouding Huidige situatie Peilbeheer en inrichting In het gehele plangebied is het streefpeil op NAP -6,2 m ingesteld. Momenteel loopt een watergang, de Forellentocht respectievelijk Karpertocht7, door het plangebied. Deze vormt een ring tussen de IJsselmeerdijk, de Houtribweg en de A6. De Forellentocht wordt door een vaste dam onderbroken, ongeveer halverwege de energiecentrale en de Houtribweg. Ter plaatse van deze dam kruist een hevelleiding de watergang. Toen een deel van het plangebied in gebruik was als viskwekerij werd de hevel gebruikt voor de aanvoer van water uit het IJsselmeer. Overtollig water wordt in zuidwestelijke richting afgevoerd en verlaat in de zuidoostelijke hoek via de Karpertocht het plangebied in oostelijke richting naar de Noordertocht. De Karpertocht en de Forellentocht aan de zuidzijde van het plangebied dienen als lokale ecologische verbindingszone tussen het Houtribbos en het Visvijverbos. Waterkwaliteit De Forellentocht/Karpertocht is een KRW-waterlichaam die gevoed wordt door de kwelsloot en waarschijnlijk door water vanuit het eerste watervoerende pakket. Hierdoor heeft de Forellentocht/Karpertocht een betere waterkwaliteit dan de overige watergangen in de polder. Waterberging Binnen fase 1 en 2 is circa 2,7 ha oppervlaktewater aanwezig. Dit komt overeen met gemiddeld 1,7 % van het bruto oppervlak. Er is momenteel zeer weinig verhard oppervlak in het gebied aanwezig. Daarom is de hoeveelheid oppervlaktewater ruim voldoende om de neerslag die binnen het plangebied valt te verwerken. Kwel De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bedraagt circa NAP -5,0 m. De stijghoogte is groter dan het streefpeil van het oppervlaktewater. Dit betekent dat binnendijks sprake is van een kwelsituatie. Door de aanwezigheid van een deklaag van klei (6 à 7 m) is de hoeveelheid kwel echter zeer beperkt. Langs de IJselmeerdijk is de (lokale) kwel door de relatief hoge waterstand in het IJsselmeer aanzienlijk groter. Deze kwel wordt afgevangen en afgevoerd via een aparte kwelsloot langs de IJsselmeerdijk, die niet onder het peilregime valt. Het streefpeil in de kwelsloot is circa 0,5 m8 hoger dan het streefpeil (NAP -6,20 m) in de overige watergangen in het plangebied. De kwelsloot loost op de watergang rondom het plangebied langs de dijk om de doorstroming te bevorderen Nieuwe situatie: fase 1 Situatiebeschrijving Bedrijventerrein Flevokust heeft een bruto oppervlak van in totaal circa 115 ha en wordt in twee fasen gerealiseerd. De uitvoering van fase 1 start in Fase 2 wordt de komende 10 jaar ontwikkeld. Van beide fasen wordt het maaiveld opgehoogd tot een niveau van circa NAP+2,25 m. Fase 1 komt buitendijks te liggen. Om dit te kunnen realiseren wordt de dijk CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 12

13 verlegd rondom fase 1. Fase 2 blijft de eerste 10 jaar binnendijks gericht, waarbij de optie wordt aangehouden na 10 jaar de dijk te verleggen zodat ook fase 2 buitendijks komt te liggen. Bij de aanpassingen aan de waterhuishouding wordt daar nu al rekening mee gehouden. Peilbeheer en inrichting Het huidige peilregime blijft met uitzondering van het buitendijkse deel van fase 1 gehandhaafd, het leggerpeil blijft -6,20 m NAP. De inrichting van de watergangen rondom het plangebied wordt grotendeels gehandhaafd. De afvoer blijft plaatsvinden in zuidoostelijke richting, van de Forellentocht via de Karpertocht naar de Noordertocht. Aanpassingen aan noordwestzijde plangebied Het deel van de Forellentocht dat grenst aan de IJsselmeerdijk en dat zich binnen de contouren van de nieuwe waterkering valt, komt te vervallen. Omdat dit een KRW-watergang betreft, moet dit worden gecompenseerd. Dit gebeurt door een nieuwe watergang aan te leggen juist ten zuidwesten van de Karperweg (zie figuur 5.8). Deze krijgt een lengte van circa 850 meter. Dit is iets langer dan het gedeelte dat komt te vervallen (800 m), zodat aanvullende compensatie niet nodig is. Overwogen is de compensatiewatergang direct ten zuiden van de nieuwe waterkering van fase 1 aan te leggen. Direct na de realisatie van fase 1 wordt echter begonnen met het ophogen van terreinen in fase 2. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd de compensatiewatergang wellicht weer gedempt zou moeten worden, en alsnog worden verplaatst naar de zuidwestzijde van de Karperweg. Vanwege de ontwikkeling van natuurwaarden, die in de loop van de tijd toenemen, is dit niet wenselijk en wordt de compensatiewatergang direct op de juiste plek gelegd (zie figuur 5.8). In de vaste dam is een duiker aanwezig. Hierdoor kan de afvoer van het gedeelte van de Forellentocht dat zich tussen de nieuwe waterkering en de vaste dam bevindt gewoon in zuidwestelijke richting plaatsvinden. Voor het overige deel van de Forellentocht en voor de Karpertocht blijft de afvoersituatie ongewijzigd. Aanpassingen oostzijde Aan de oostzijde van het plangebied moet een deel van de KRW-watergang verplaatst worden. De huidige watergang bevindt zich te dicht bij de nieuwe dijk. In figuur 5.8 is in groen aangegeven waar de nieuwe KRW-watergang wordt aangelegd. Deze nieuwe watergang sluit aan ten zuiden van het plangebied aan op de bestaande KRW-watergang die naar richting de Karpertocht stroomt. Deze watergang blijft voorlopig gehandhaafd. Mogelijk dat deze watergang in de toekomst naar de andere zijde van de weg wordt verplaatst in verband met de aanleg van fase 2. Waterberging Op basis van de rekenmethode van waterschap Zuiderzeeland moet (uitgaande van circa 1,5 m drooglegging) bij de aanleg van nieuwe verhardingen lokaal 5 % oppervlaktewater worden gecreëerd. Op basis van een bruto oppervlak van 43 ha betekent dit dat er 2,2 ha compensatieoppervlak moet worden gecreëerd. Aangezien in het gebied een haven van 4 ha is geprojecteerd, is dit ruim voldoende om aan de eis te voldoen. De te dempen bestaande watergangen binnen fase 1 moeten ook gecompenseerd worden. De oppervlakte van deze watergangen is circa 1,6 ha. Ook dit oppervlak wordt dus gecompenseerd door de aanleg van de havenarm. Hierbij is ervan uitgegaan dat de afvoer van hemelwater in principe naar het IJsselmeer plaatsvindt. Rijkswaterstaat heeft, als beheerder van dit water, aangegeven hiermee akkoord te gaan. Grondwater Ten gevolge van het ophogen van het maaiveld van -4,70 m NAP tot +2,25 m NAP zal de drooglegging aanzienlijk toenemen, zowel ten opzichte van het polderpeil als ten opzichte van het IJsselmeer. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 13

14 Kwel Door het buitendijks brengen van het plangebied fase 1 veranderd de kwelsituatie. Door de aanleg van de nieuwe waterkering treden twee effecten op, die van tegengestelde invloed zijn op de kwel in het achterliggende gebied: - het oppervlak van de polder wordt kleiner, waardoor de kwel netto afneemt - het peil van het IJsselmeer wordt dichterbij gehaald door de aanleg van de nieuwe haven, waardoor de kwel netto toeneemt. Per saldo blijkt het tweede effect net iets sterker te zijn. De verandering blijkt echter zeer klein te zijn, 0,05 mm/dag. De berekende kweltoename is dermate gering, dat hiervoor geen compenserende maatregelen hoeven te worden uitgewerkt. Gezien de robuustheid die is ingebouwd in de handberekening wordt nader onderzoek naar kwel niet zinvol geacht. (Voor een onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 7 van het Projectplan.) Kwelsloten langs huidige dijk De afvoersituatie van de kwelsloot langs de huidige IJsselmeerdijk blijft ongewijzigd, dus de kwelsloot kan conform de eis van waterschap Zuiderzeeland onbelemmerd afvoeren. De afvoer van de kwelsloot blijft plaatsvinden via de huidige lozingspunten op de Forellentocht om de doorstroming te bevorderen. Kwelsloten langs nieuwe dijk Langs de nieuwe dijk wordt een kwelsloot aangelegd met een bodemniveau van NAP-6,00 m. Het waterpeil in de kwelsloot zal dus hoger zijn dan het polderpeil en hiermee kan het water in de kwelsloot altijd vrij afstromen. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 14

15 5 COMPENSATIE EN MITIGATIE Compensatie water Binnen het plangebied komt een deel van de huidige KRW-watergangen te vervallen met de aanleg van de nieuwe waterkering en de realisatie van fase 1 van het bedrijventerrein Flevokust. Dit wordt elders binnen en in directe de nabijheid van het plangebied gecompenseerd. In paragraaf is dit reeds beschreven. Mitigerende maatregelen 1. Voorkomen verstoring nesten (broedvogels) Voorafgaand aan de aanleg, voor het broedseizoen (half maart - half augustus) wordt de eventuele vegetatie zeer kort gemaaid, waarna vogelverschrikkers worden geplaatst om eventuele hervestiging van broedvogels tegen te gaan opdat verstoring te voorkomen. 2. Voorkomen sterfte amfibieën, vissen Het afvangen en terugplaatsen van de vissen onder deskundige begeleiding in de naastgelegen niet te dempen watergang Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar het naastliggende deel van de watergang, opdat nog aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 15

16 6 CONCLUSIE Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat de milieueffecten geen aanleiding geven voor het opstellen van een MER, dit mede omdat het gaat om de verlegging van een primaire waterkering dat deel uitmaakt van een alles omvattend plan voor de aanleg van bedrijventerrein Flevokust waarvoor reeds een plan/project MER wordt opgesteld. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 16

17 7 PROCEDURE EN BESLUITVORMING Het bevoegd gezag beslist binnen zes weken na ontvangst van deze aanmeldingsnotitie of er al of niet een MER moet worden opgesteld en deelt deze beslissing onverwijld aan de initiatiefnemer mede. Het beoordelingsbesluit wordt vervolgens bekend gemaakt (in dag-, nieuws- of huis aan huisbladen). Als geen m.e.r.-procedure nodig is stelt het waterschap een ontwerp projectplan (verbeteringsplan) op en legt dit ter inzage. Een ieder kan hierop zijn/haar zienswijze kenbaar maken. Na de ter inzage legging (inspraak) stelt het waterschap Zuiderzeeland het definitief projectplan vast en stuurt dit ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie. Het goedkeuringsbesluit wordt bekend gemaakt. Hierop is beroep mogelijk. De gemeente Lelystad is in deze procedure initiatiefnemer en voor de MER-beoordeling is Gedeputeerde staten van de provincie Flevoland bevoegd gezag. Voor het projectplan tenslotte is waterschap Zuiderzeeland het bevoegd gezag. CONCEPT aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling 17

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust

Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Voorgenomen activiteit... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 M.e.r.-plichtige activiteiten...

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan Dijkverlegging Bedrijventerrein Flevokust deel 1

Ontwerp Projectplan Dijkverlegging Bedrijventerrein Flevokust deel 1 Ontwerp Projectplan Dijkverlegging Bedrijventerrein Flevokust deel 1 4 juli 2013 Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3

Versie Omschrijving Auteur(s) Datum 1 D J Timmer 19-03-2013 2 Aanvullende tekst par 3.3.3 COLOFON Opdrachtgever Project : Waterschap Rivierenland : Rivierverruiming Munnikenland Contractnummer : 110264 Status : Definitief Datum : 05-07-2013 Opsteller : D J Timmer Versie Omschrijving Auteur(s)

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust (HB 1576305) Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZONNEBLOEMENPARK N329 OSS Gemeente Oss, juli 2015 1 Inleiding Tussen Oss en Berghem ligt een agrarisch gebied dat vrijwel volledig ingesloten is door bebouwing. Door het open karakter

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning

Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk Pannerden [R SIH-evp-V03-NL] ten behoeve van de beoordeling voor een NB-wet vergunning Notitie Contactpersoon Hanneke Oudega (telefoon: +31 65 46 80 79 5 / email: hanneke.oudega@tauw.nl) Datum 21 februari 2012 Kenmerk N002-4798963OJT-evp-V03-NL Aanvulling op de effectbeoordeling Regelwerk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014

ANTWOORDNOTITIE. Inloopbijeenkomst Haansplassen 12 november 2014 Colofon Projectnaam Herinrichting Midden Groningen Versie 20 januari 2015 Pagina 2 van 19 Inhoud Colofon 2 Inleiding 4 1 Hoofdstuk Reacties met commentaar 5 1.1 Reactie 1. De Otter Steendam (tijdens inloopbijeenkomst)

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 februari 2013 SWS/PWB S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 5 februari 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 15 Ecologisch

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps)

Memo. Figuur 1 Ligging Planlocatie (rode ster) (Bron: Google Maps) Memo nummer 1 datum 10 februari 2014 aan Ron Vleugels Gemeente Maastricht van Luc Koks Antea Group Ton Steegh kopie project Sporthal Geusselt-stadion projectnummer 265234 betreft Toetsing natuurwetgeving

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP PROVINCIE :: UTRECHT Aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland Ontvangen - 3OKT. 201^ Par. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015

Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid. September 2015 a Reactienota zienswijze over het ontwerpprojectplan Restontwerpen fase 1 IJsseldelta-Zuid September 2015 2 Inhoudsopgave I. Onderwerp... 5 II. Toelichting... 5 III. Zienswijzen en beantwoording... 6 IV.

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO

Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Quick scan ecologie Frankemaheerd te Amsterdam ZO Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Rochdale 12.060 september

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure

Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure Bijlage 2: M.e.r.-plicht en procedure 1. Algemeen Voor bepaalde plannen is het verplicht om een m.e.r. uit te voeren. Het gaat daarbij om wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen: 1. waarvoor

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis

QUICK SCAN FLORA EN FAUNA. Heilleweg 21 te Sluis QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis 1 QUICK SCAN FLORA EN FAUNA Heilleweg 21 te Sluis Opdrachtgever: A.C. Dingemans Heilleweg 21 4524 KL Sluis Opgesteld door: ZLTO Advies Cereshof 4 4463 XH

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle

Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Projectplan Aflaat Nieuwe Vecht Zwolle Definitieve versie, april 2013 Waterschap Groot Salland Daartoe gemandateerd door het dagelijks bestuur van het waterschap, besluit de secretaris-directeur van het

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland

Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Projectplan duiker Noordlandseweg Polder Nieuwland en Noordland Opsteller: Rienke Dekker Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Definitief ontwerp 701581 Datum: 25 april 2012 Kopie: Archief Opdrachtgever

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers

In de periode legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers duurzame oevers In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. De aanleg van deze oevers dragen bij aan het bereiken van de

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen

Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen Notitie Contactpersoon B. (Berto) van Dam Datum 25 augustus 2014 Kenmerk N001-1225645ERT-efm-V02-NL Resultaten nader onderzoek vissen en ecologisch werkprotocol sloten Zuidplasweg te Zevenhuizen 1 Inleiding

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom

Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Projectplan Waterwet Vijver Anton van Duinkerkenpark Bergen op Zoom Documentnummer: Zaaknummer: 12IT027757 12.ZK09281 DEEL 1: Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vijver van het Van Duinkerkenpark

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Tffiv Ecologisch Adviesbureau NWC Noorderelsweg 4A 3329 KH Dordrecht Tel: 078-6.21.39.21 Fax:078-6.21.00.99 veen@nwcadvies.nl www.nwcadvies.nl Ecologisch werkprotocol Wegvangen van kleine modderkruipers

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas

Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther. Waterschap Aa en Maas Ontwerp Projectplan voor oplossen van knelpunt wateroverlast Veldstraat in Heeswijk Dinther Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 12 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 DEEL I: VERRUIMING PROFIELEN

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop Ruimtelijke onderbouwing voor uitbreiding ligboxenstal Drachtster Heawei 30 De Veenhoop 1 Ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 2011 Project: GBO652

Gemeente Bronckhorst. Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 2011 Project: GBO652 Gemeente Bronckhorst Bestemmingsplan Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden (wijzigingsplan ex 3.6 Wro) Datum: oktober 20 Project: GBO652 OOSTZEE stedenbouw Tivolilaan 205 Postbus 9 6800 AA Arnhem Tel (026)

Nadere informatie

Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen

Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen - notitie - Oktober 2010 W 511 Natuur-Wetenschappelijk Centrum Noorderelsweg 4a 3329 KH Dordrecht 078-6213921

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 2 januari 2012 / rapportnummer 1552 62 1. Oordeel over het MER Libéma Exploitatie

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster

Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Ontwerp Partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster Vastgesteld door het algemeen bestuur op. Verantwoording Titel: Kenmerk: 830130 Contactpersoon: Telma Rath Ontwerp Partiële herziening

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Interne mededeling. Quick scan

Interne mededeling. Quick scan Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 Fax 030-286 41 03 www.utrecht.nl Interne mededeling Aan Maaike van Teeseling Datum 25 oktober 2011 Van Hans Krüse Onderwerp B.p. Terwijde

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie