WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD."

Transcriptie

1 WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt met drie kleuren onderscheid gemaakt in de periodes waarin de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de erop volgende beschrijving volgt hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Achter het kopje Te verwachten soorten worden de te verwachten beschermde soorten opgesomd. Deze opsomming zal niet altijd uitputtend zijn omdat soorten ook op plaatsen voorkomen die ogenschijnlijk minder geschikt zijn. In de tabellen staat worden drie kleueren gebruikt. De betekenis hiervan is als volgt: geel betekent dat de werkzaamheden in deze periode zonder ingrijpende beperkingen mogen worden uitgevoerd, oranje betekent dat de werkzaamheden in deze periode alleen uitgevoerd mogen worden met beperkingen, rood betekent dat de werkzaamheden in deze periode niet mogen worden uitgevoerd. Omdat het Waterschap Vallei & Eem streeft naar een zo optimaal mogelijk ecologisch beheer van wateren en gronden houden de werkprotocollen voor een aantal werkzaamheden houden meer rekening met de aanwezige floraen fauna dan de algemene Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen. Deze strengere regels worden per werkprotocol vermeld. 1

2 Werkprotocol maaien van waterkeringen met een natuurfunctie of grote natuurwaarden. Werkprotocol: Te verwachten soorten: Algemene zorgplicht: Maaien in het kader van regulier beheer en onderhoud op locaties met een natuurfunctie. Waterkeringen in of bij natuurgebied of met natuurfunctie. broedvogels en beschermde planten overige flora en fauna. soortgroep / periode maaiperiode Jan feb mrt Apr mei Jun jul aug sep okt nov dec 1 oktober 15 maart Indien soorten uit lijst 2 en 3 (FFwet) niet voorkomen kunnen de werkzaamheden zonder beperkingen worden uitgevoerd. 1 juni 15 juli Werkzaamheden waarbij broedende vogels en beschermde planten worden ontzien. Maaiactiviteiten niet uitvoeren. Dit werkprotocol houdt op de volgende punten meer rekening met aanwezige natuurwaarden dan de algemene Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen: - Tussen 1 juni en 15 juli maaiwerkzaamheden aangepast uitvoeren i.v.m. broedende vogels en de aanwezigheid van jonge vogels. Het maaien in het kader van regulier beheer en onderhoud wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat schade aan beschermde soorten nihil is, of tot een absoluut minimum wordt beperkt. Het hier beschreven maaiwerkprotocol is alleen van toepassing op waterkeringen met een natuurfunctie, zoogdieren en broedvogels en groeiplaats van planten. De maaiwerkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met apparatuur die de minste schade aan flora en fauna aanrichten. De werkzaamheden dienen in tijd en ruimte gefaseerd plaats te vinden. De werkzaamheden kunnen in de regel worden uitgevoerd in de periode half juli tot 1 november (aangeduid als maaiseizoen). Alle te nemen maatregelen dienen in het onderhoudsplan met plankaart te worden vastgelegd. Bij een aantal maatregelen, bv. aanwezigheid van nesten, dienen in het veld markeringen te worden aangebracht. Indien deze fasering in tijd en ruimte onvoldoende garanties biedt voor het voorkomen van schade aan beschermde soorten, dan worden vegetaties met beschermde soorten pas maaien na vruchtzetting. Planvorming). 1-2 Werkzaamheden afstemmen op beschermde soorten. 2 Uitvoering maaiwerkzaamheden 2-1 Tijdens de maaiwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een wildredder. In de praktijk blijkt een wildredder op het materieel niet werkbaar, dit wordt opgelost door iemand vooruit te laten lopen om dieren weg te jagen danwel nesten te markeren. 2-2 In het onderhoudsplan wordt aangegeven welke waterkeringen en welke dijkvakken met welke frequentie worden gemaaid. Per maaibeurt wordt circa 2

3 10% van de begroeiing behouden. Het te sparen deel wordt per keer gewisseld. In het onderhoudsplan wordt aangegeven welke delen moeten worden gemaaid. In tijd en ruimte wordt gefaseerd gemaaid en/of begraasd om voor de aanwezige flora en fauna de gewenste vegetatie beschikbaar te houden. Maaisel wordt, waar mogelijk, altijd afgevoerd. 3

4 Werkprotocol maaien van waterkeringen met weinig of geen natuurwaarden Werkprotocol: Te verwachten soorten: Algemene zorgplicht: Maaien in landbouwgebied in het kader van regulier beheer en onderhoud in gebieden met weinig of geen natuurwaarde. waterkeringen broedvogels en beschermde planten flora en fauna soortgroep / periode jan feb mrt apr mei Jun jul aug Sep okt nov dec Maaiperiode 15 juli - 15 maart. De werkzaamheden kunnen in deze periode zonder beperkingen worden uitgevoerd. 1 juni 15 juli Zodanig werken dat (beschermde) diersoorten kunnen ontsnappen en nesten van vogels worden gespaard. Maaiactiviteiten niet uitvoeren. Het maaien in landbouwgebieden, in het kader van regulier beheer en onderhoud, wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat schade aan flora- en fauna soorten nihil is, of tot een minimum wordt beperkt. De maaiwerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd met apparatuur die weinig of geen schade aan flora en fauna toe brengen. De werkzaamheden dienen in tijd en ruimte gefaseerd plaats te vinden. De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd in de periode half juli tot en met 1 november (aangeduid als maaiseizoen). Alle te nemen maatregelen dienen op een plankaart met toelichting te worden vastgelegd. Bij een aantal maatregelen dienen in het veld markeringen te worden aangebracht. Planvorming). 1-2 Werkzaamheden afstemmen op beschermde soorten. 1-3 In het onderhoudsplan worden alle te maaien waterkeringen aangeduid. In het onderhoudsplan wordt aangegeven welke waterkeringen en welke dijkvakken met welke frequentie worden gemaaid. In tijd en ruimte wordt gefaseerd gewerkt om voor de aanwezige flora en fauna de gewenste vegetatie beschikbaar te houden. Maaisel wordt, waar mogelijk, altijd afgevoerd. 2 Uitvoering maaiwerkzaamheden 2-1 Bij het maaien van grasvegetaties wordt gebruik gemaakt van een wildredder. In de praktijk blijkt een wildredder op het materieel niet werkbaar, dit wordt opgelost doordat iemand vooruit loopt om dieren weg te jagen danwel nesten te markeren. 4

5 Werkprotocol begrazen van waterkeringen Werkprotocol: Te verwachten soorten: Algemene zorgplicht: Werkprotocol begrazen Waterkeringen en bermen broedvogels, beschermde planten flora en fauna soortgroep / periode jan feb mrt apr mei jun jul Aug sep okt nov dec Begrazingsperiode 1 april 1 november Begrazing vindt in deze periode plaats. 15 maart 15 juli In het broedseizoen wordt rekening gehouden met broedvogels. Indien broedvogels aanwezig zijn wordt de graasdruk geextensiveerd. Begrazing niet toepassen in relatie tot de Flora en Faunawet Het begrazen wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat schade aan beschermde soorten nihil is, of tot een absoluut minimum wordt beperkt. Begrazing wordt in principe van 1 april tot 1 november toegepast. Planvorming) 1-2 Werkzaamheden afstemmen op beschermde soorten 1-3 In het onderhoudsplan worden alle te begrazen waterkeringen, danwel dijkvakken, aangeduid. Aan de hand van het onderhoudsplan wordt vooraf bepaald welke waterkeringen, danwel dijkvakken, met welke frequentie worden begraasd. Veel hangt af het na te streven natuurdoeltype. In tijd en ruimte wordt gefaseerd gewerkt om voor de aanwezige flora en fauna de gewenste vegetatie beschikbaar te houden. In het onderhoudsplan wordt aangegeven welke delen worden begraasd. Deze delen worden in het veld gemarkeerd met permanente danwel tijdelijke rasters. 2 Uitvoering begrazing 2-1 Er dient een zorgvuldige afweging met betrekking tot het aantal in te zetten dieren (begrazingseenheden) plaats te vinden, zodanig dat geen overbegrazing plaatsvindt, en geen onnodige schade en verstoring van flora en fauna optreedt. 2-2 In het onderhoudsplan wordt aangegeven welke waterkeringen en welke dijkvakken met welke frequentie worden begraasd. In tijd en ruimte wordt gefaseerd gewerkt om voor de aanwezige flora en fauna de gewenste vegetatie beschikbaar te houden. 5

6 Werkprotocol kleinschalig onderhoud waterkeringen Werkprotocol: Te verwachten soorten: Algemene zorgplicht: Werkprotocol onderhoud aan waterkeringen in het kader van regulier onderhoud alle waterkeringen broedvogels, beschermde planten overige flora en fauna soortgroep / periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Werkzaamheden uitvoeren conform gedragscode Werkzaamheden uitvoeren met beperkingen 15 juli 15 oktober De werkzaamheden kunnen in deze periode zonder beperkingen worden uitgevoerd. 15 maart 15 juli Werkzaamheden alleen uitvoeren als er geen broedvogels aanwezig zijn. De gedragscode heeft uitsluitend betrekking op kleinschalig onderhoud aan bestaande waterkeringen in het kader van regulier onderhoud. Aanleg van nieuwe waterkeringen valt onder nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het onderhoud wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat schade aan beschermde soorten nihil is, of tot een absoluut minimum wordt beperkt door middel van mitigerende maatregelen. Alle te nemen maatregelen dienen, als zij wijzigingen voor het onderhoud opleveren, in het onderhoudsplan te worden verwerkt. Als gevolg van de Wet op de Waterkeringen is in de periode 1 november tot 1 april geen werkzaamheden waarbij schade ontstaat aan de grasbekleding van het hele dijkprofiel. Planvorming). Dit geldt voor de waterkering zelf, alsook voor werkstroken en depotlocaties. 1-2 Werkzaamheden afstemmen op beschermde soorten. Groeiplaatsen van beschermde planten worden gemarkeerd en ontzien in de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is worden de werkzaamheden uitgevoerd na de zaadzetting van de beschermde planten. Eventueel worden beschermde soorten in depot gezet en na voltooiing van de werkzaamheden terug geplaatst 1-3 In het werkplan wordt het werkgebied aangeduid. Tevens worden nauwkeurig de locaties van eventuele materiaaldepots aangegeven. 1-4 Indien houtige beplantingen moeten worden verwijderd, geschiedt dit volgens het werkprotocol Kappen en snoeien opgaande beplantingen. 1-5 Indien gebruik wordt gemaakt van materiaaldepots gelden de volgende richtlijnen: - De depots liggen bij voorkeur in terreinen met een kale bodem of met een korte grazige vegetatie. - Bij het uitzetten van de depotlocaties wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Daar waar deze soorten voorkomen, wordt een alternatieve locatie voor het depot gezocht. - De depots worden in het veld duidelijk gemarkeerd. Mogelijk kunnen vaak gebruikte locaties in het onderhoudsplan worden aangegeven. 1-6 Indien de werkzaamheden in het broedseizoen moeten worden uitgevoerd worden vóór het broedseizoen vegetaties zeer kort gemaaid om vestiging van broedvogels tegen te gaan. 6

7 2 Uitvoering onderhoud aan waterkeringen 2-1 Materieel, welk materieel dan ook, moet zorgvuldig worden gebruikt, zodat geen schade aan oevers wordt veroorzaakt of onnodige schade en verstoring van flora en fauna optreedt. 2-2 Indien de werkzaamheden om dringende waterschapsbelangen moeten worden verricht tussen 1 maart en 15 juli dienen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen: - Alleen als er geen alternatief is - Alleen als er geen broedvogels (meer) aanwezig zijn - Indien er nesten van vogel worden aangetroffen, worden deze gemarkeerd en wordt er ter plaatse niet gemaaid. 7

8 Werkprotocol kappen en snoeien van opgaande beplanting Werkprotocol: Kappen, snoeien en dunnen van opgaande beplanting in het kader van regulier beheer en onderhoud geïsoleerde bosjes bomenrijen, solitairen. Te verwachten soorten: flora, broedvogels, vleermuizen Algemene zorgplicht: overige flora en fauna soortgroep / periode jan feb mrt apr mei jun jul aug sep Okt nov dec Uitvoeringsperiode werkzaamheden Uitvoeren werkzaamheden met beperkingen. Werkzaamheden niet uitvoeren 15 juli 1 december De werkzaamheden kunnen zonder beperkingen worden uitgevoerd, mits december 15 maart Werkzaamheden niet uitvoeren indien opgaande beplanting als slaapplaats door vogels wordt gebruikt of er vroege vogelsoorten (roek, uilen e.d.) broeden. 1 augustus 1 september Werkzaamheden worden niet uitvoeren als broedvogels op de locatie aanwezig zijn. 15 maart 15 juli broedseizoen: werkzaamheden niet uitvoeren Dit werkprotocol houdt op de volgende punten meer rekening met aanwezige natuurwaarden dan de algemene Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen: - Verlenging van het broedseizoen van 15 februari 1 5 maart en 15 juli tot 1 augustus Het kappen, snoeien en dunnen van opgaande beplanting wordt op zodanige wijze uitgevoerd dat schade aan beschermde soorten nihil is, of tot een absoluut minimum wordt beperkt. Het hier beschreven werkprotocol is van toepassing op alle houtige beplanting, zowel natuurlijk als aangeplant. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd met apparatuur die de minste schade aan flora en fauna aanrichten. Bij groter onderhoud kan dit op een plankaart met toelichting worden vastgelegd. Bij een aantal maatregelen dienen in het veld markeringen te worden aangebracht. Planvorming). 1-2 Werkzaamheden afstemmen op beschermde soorten. 1-3 In het onderhoudsplan worden alle te kappen, snoeien of dunnen houtopstanden aangeduid. De houtopstanden worden gefaseerd over meerdere jaren gedund, gesnoeid en gekapt. Indien de veiligheid danwel stabiliteit van de dijk dit niet toestaat, dan wordt eventueelndien mogelijk wordt er over meerdere jaren gefaseerd gesnoeid of gekapt. 1-4 Alle kap-, snoei- en dunwerkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen dat loopt van 15 februari tot 1 augustus. Alleen indien door onderzoek is vastgesteld dat zich in het plangebied geen nesten van vogels bevinden, mag in het broedseizoen worden gewerkt. 1-5 Indien in de houtopstanden holenbroeders zijn aangetroffen mogen de werkzaamheden niet in de periode 1 februari en 1 augustus worden uitgevoerd. Buiten deze periode is een ontheffing op de Flora- en Faunawet nodig. 8

9 1-6 Horsten van broedvogels en roestplaatsen van uilen blijven het hele jaar gespaard. Indien dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk is, worden werkzaamheden aan deze bomen, of in de directe omgeving ervan uitsluitend buiten het broedseizoen (15 februari en 1 augustus) uitgevoerd. 1-7 Bomen waarin zich winterslaapplaatsen van vogels bevinden worden niet gekapt in de periode 1 december 15 maart. 1-8 Indien beschermde plantensoorten zijn aangetroffen binnen het werkterrein, dan worden deze ontzien bij de werkzaamheden en bij de ligging van tijdelijke aan- en afvoerwegen. 1-9 Indien verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen gelden de volgende aanvullende maatregelen/voorwaarden: - werkzaamheden aan deze bomen worden zoveel mogelijk vermeden. - indien dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk is, dan vinden werkzaamheden als snoeien en dunnen plaats tussen 15 september en 15 oktober. - Indien de bomen om zwaarwegende redenen in een ongunstige periode gekapt moeten worden, is een ontheffing van de Floraen faunawet noodzakelijk Indien beschermde plantensoorten zijn aangetroffen binnen het werkterrein, dan worden deze ontzien bij de werkzaamheden en de ligging van tijdelijke aan- en afvoerwegen. 2 Uitvoering werkzaamheden 2-1 De strooisel- en kruidlaag onder de houtopstanden wordt zoveel mogelijk gespaard. In deze laag kunnen kleine dieren schuilen of overwinteren, zoals amfibieën en kleine zoogdieren. 2-2 In gebieden waar ringslangen mogelijk voorkomen worden bladhopen zoveel mogelijk met rust gelaten. Bladhopen die langer dan een jaar liggen worden, indien nodig, verwijderd in september. 9

Werkprotocollen Baggeren HDSR. Versie 1.1

Werkprotocollen Baggeren HDSR. Versie 1.1 Werkprotocollen Baggeren HDSR Versie 1.1 1.1.1 Baggeren van watergangen < 4 meter Werkprotocol baggeren van bodems, herprofilering en herstelwerkzaamheden aan oevers van watergangen 4 meter Werkprotocol:

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen

Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Gedragscode Flora- en faunawet voor de Waterschappen Werkprotocollen Definitief Waterschap Zuiderzeeland Grontmij Nederland bv Lelystad, 28 november 2007 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet

Nadere informatie

Ecologisch Werkprotocol

Ecologisch Werkprotocol Ecologisch Werkprotocol Aanleg depots Oude Reeuwijkerweg, Reeuwijk Projectnummer: 5999 Datum: 24-1-2013 Opgesteld: D. Welink Begeleidend ecoloog: Tel. Aanleiding Op een aantal graslandpercelen langs de

Nadere informatie

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt

Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt Quick scan Ecologie Tunnel Leijenseweg Gemeente De Bilt CONCEPT Omgevingsdienst Regio Utrecht juli 2012 kenmerk/ opgesteld door beoordeeld door Ronald Jansen Dagmar Storm INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

In onderstaand schema zijn de mogelijkheden tot vrijstelling van de ontheffingsplicht weergegeven.

In onderstaand schema zijn de mogelijkheden tot vrijstelling van de ontheffingsplicht weergegeven. 3 WERKPROTOCOLLEN Bijgevoegde werkprotocollen zijn gebaseerd op de goedgekeurde Gedragscode Provinciale Infrastructuur 6. Als volgens deze protocollen gewerkt wordt, wordt voldaan aan de werkwijze die

Nadere informatie

Quickscan DWL-De esch

Quickscan DWL-De esch Quickscan DWL-De esch Implementatie Flora- en faunawet, Verkenning ecologische waarden Datum 17 augustus 2006 Versie definitief Opdrachtgever ing. Hugo de Groot Paraaf Opdrachtgever: Opsteller M. Kaptein

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol Corio Glana Highlight 9

Ecologisch werkprotocol Corio Glana Highlight 9 Ecologisch werkprotocol Corio Glana Highlight 9 Bijlagen: Quicscan flora en fauna Highlights Corio Glana Notitie inspectie Corio Glana Highlight 9-23 oktober 2013 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek

Nadere informatie

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum

Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Quick scan flora en fauna Beverwijkerstraatweg 44 - Castricum Gemeente Castricum 0 INHOUD 1. Aanleiding... 2 2. Gebiedsomschrijving en beoogde ingrepen... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Voorkomen van beschermde

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RECREATIE

GEDRAGSCODE RECREATIE FLORA- EN FAUNAWET RECRON EN HISWA 27 juli 2005 110502/ZF5/385/201057 110502/ZF5/385/201057 ARCADIS 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Uitgangspunten voor de gedragscode

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

memo mitigatieopgave vleermuizen Stationsweg te Wezep.

memo mitigatieopgave vleermuizen Stationsweg te Wezep. memo aan: van: ons kenmerk: RVG Development B.V. SAB GER/ZON/100637 datum: 6 december 2013 betreft: mitigatieopgave vleermuizen Stationsweg te Wezep. AANLEIDING Aan de stationsweg in Wezep (Gemeente Oldebroek)

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers

Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Notitie quickscan flora en fauna Wilgenweg 10, Groot- Ammers Aan: S. Baardwijk (Sjaak Baardwijk Hoveniersbedrijf ) Van: Kopie: L. Boon (Ecoresult) B. Verhoeven (Ecoresult) Datum: 15 oktober 2014 Versie:

Nadere informatie

(ON)MOGELIJKHEDEN JAARROND BAGGEREN

(ON)MOGELIJKHEDEN JAARROND BAGGEREN (ON)MOGELIJKHEDEN JAARROND BAGGEREN Community of Practice Beheer en Onderhoud 3 november 2015 Judith Bosman / Jasper Arntz Inhoud Achtergrond Voorbereiding Uitvoering Feit of fabel? Beschermde baggergevoelige

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening

Flora- en faunawet. Gedragscode Bestendig beheer groenvoorziening Flora- en faunawet De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet altijd

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet. Gedragscode voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud

Gedragscode Flora- en faunawet. Gedragscode voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud Gedragscode Flora- en faunawet Gedragscode voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud Maart 2012 foto omslag: Merijn Volkers - Bureau Aandacht Natuur Inhoudsopgave Samenvatting 3 1

Nadere informatie

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven

Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven 15 november 2012 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Opdrachtgever Uitvoerder Auteur Datum Quickscan natuur Mauritslaan Werkhoven m RO Zoon Ecologie C.P.M. Zoon ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Werkprotocollen gemeente Buren Werkprotocollen behorende bij de natuurwaardenkaart gemeente Buren

Werkprotocollen gemeente Buren Werkprotocollen behorende bij de natuurwaardenkaart gemeente Buren Werkprotocollen gemeente Buren Werkprotocollen behorende bij de natuurwaardenkaart gemeente Buren projectnr. 239110 revisie 01 17 mei 2013 auteur(s) ir. M.E. Leenen - Rijnierse Opdrachtgever Gemeente Buren

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol Ecologisch werkprotocol Lommerrijk 23 Lelystad Locatie en werkzaamheden Lommerrijk 23 ligt aan de noordwestzijde van Lelystad, in de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Het plangebied is aangegeven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht

Plan van Aanpak. Flora & faunawet. Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Plan van Aanpak Flora & faunawet Bestemd voor verbouwing/nieuwbouw Loonbedrijf J.P. van Nieuwkoop Goudseweg 172a Haastrecht Opgesteld door: Teun van Wouwe, J.P. van Nieuwkoop Adres : Goudseweg 172a Haastrecht

Nadere informatie

Notitie Quickscan flora en fauna

Notitie Quickscan flora en fauna Notitie Quickscan flora en fauna De Uithof/ Kromhout te Utrecht Projectnummer: 5755.9 Datum: 5-5-2017 Projectleider: Opgesteld: Opdrachtgever: Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht laat jaarlijks bomen

Nadere informatie

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH

QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH Eindrapport QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET VOOR HET PERCEEL KAATSWEG 3 RODERESCH September 2015 Quick scan Flora- en faunawet Kaatsweg 3 Roderesch Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Het

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg

Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek N237 Soesterberg Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 30-10-2012 Auteur(s) :

Nadere informatie

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt

Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol parkeerplaats Paardenmarkt Ecologische werkprotocol in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur Definitief Gemeente Rhenen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna

Quickscan flora en fauna Quickscan flora en fauna Hofjeswoningen Wijk bij Duurstede Projectnummer: 7323 Datum: 9-7-2015 Projectleider: Rob van Dijk Opgesteld: Tatiana Lodder De gemeente Wijk bij Duurstede is van plan om 29 hofwoningen

Nadere informatie

Natuurtoets Spoortippe en Punthorst

Natuurtoets Spoortippe en Punthorst Natuurtoets Spoortippe en Punthorst Waterschap Drents Overijsselse Delta Dokter van Deenweg 186 8025 BM Zwolle Postbus 60, 8000 AB Zwolle E-mail: info@wdodelta.nl Website: www.wdodelta.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM

SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM FLORA- EN FAUNADOSSIER SCHOOLTUINEN MAHLERLAAN AMSTERDAM 3 maart 2014 dr. M. Kuiper NatuurBeleven bv. Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020-4727777 info@natuurbeleven.nl Inhoud 1. Aanleiding... 3 2.

Nadere informatie

Dolf Moerkens. Hoogheemraadschap van Rijnland

Dolf Moerkens. Hoogheemraadschap van Rijnland Onderhoudsbeheerplan hoofdwatergangen Implementatie van de gedragscode op basis van de Flora & Faunawet Flora & Faunawet 2002 1 april 2002 in werking getreden Regelt de bescherming van soorten In de wet

Nadere informatie

1 Beoordeling mogelijke effecten op flora en fauna

1 Beoordeling mogelijke effecten op flora en fauna Inhoud 1 Beoordeling mogelijke effecten op flora en fauna 1 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 1 1.2 Gebiedsbeschrijving 1 1.3 Beoordelingskader 2 1.4 Werkwijze 3 2 Beschrijving actuele natuurwaarden

Nadere informatie

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren)

Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Colofon Titel Bomencheck Dorpsstraat 192-A (Lunteren) Projectnummer 11283 Opdrachtgever Architectenbureau Eduard C. Gerds Hoofdweg 81 9617 AC Harkstede Datum 22

Nadere informatie

Notitie flora en fauna

Notitie flora en fauna Notitie flora en fauna Titel/locatie Projectnummer: 6306 Datum: 11-6-2013 Opgesteld: Rosalie Heins Gemeente Baarn is voornemens om op de locatie van de huidige gemeentewerf een nieuwe brede school ontwikkelen.

Nadere informatie

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM

QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM QUICKSCAN EDESEWEG 51 WEKEROM Colofon Opdrachtgever: Tulp-Bijl B.V. Titel: Quickscan Edeseweg 51 Wekerom Status: Definitief Datum: Februari 2013 Auteur(s): Ir. M. van Os Foto s: M. van Os Kaartmateriaal:

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477

Notitie. Quickscan natuuronderzoek. Parallelweg 9 in Neede. In het kader van de Flora- en faunawet. oktober rapportnr: 13477 Notitie Quickscan natuuronderzoek Parallelweg 9 in Neede In het kader van de Flora- en faunawet Dit rapport is gedrukt op 100% FSC-papier oktober rapportnr: 13477 In opdracht van: Gemeente Berkelland Postbus

Nadere informatie

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.

Erasmuslijn Den Haag. Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek. Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1. Erasmuslijn Den Haag Quick scan ecologie en vleermuisonderzoek Opdrachtgever ProRail Ondertekenaar Movares Nederland B.V. drs. T.P. Seip Kenmerk MNO-TS-110019045 - Versie 1.1 Utrecht, 8 september 2011

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol werkzaamheden Harselaar west, Barneveld

Ecologisch werkprotocol werkzaamheden Harselaar west, Barneveld Notitie Contactpersoon Jeroen Nagtegaal Datum 4 september 2015 Kenmerk N001-1229182JNA-kmi-V01 Ecologisch werkprotocol werkzaamheden Harselaar west, Barneveld Voor u ligt een ecologisch werkprotocol om

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen

Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen 17 juli 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Aanvullend onderzoek beschermde soorten Wilhelminastraat e.o. Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode Flora- en faunawet Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Gedragscode Flora- en faunawet Havenbedrijf Rotterdam N.V. Gedragscode Flora- en faunawet Havenbedrijf Rotterdam N.V. Definitief Havenbedrijf Rotterdam N.V. Grontmij Nederland bv Houten, 29 januari 2009 Verantwoording Titel : Gedragscode Flora- en faunawet Havenbedrijf

Nadere informatie

Ecologische beoordeling. Quickscan uitbreiding kerk De Westereen

Ecologische beoordeling. Quickscan uitbreiding kerk De Westereen Ecologische beoordeling 2016 Quickscan uitbreiding kerk De Westereen BUREAU FAUNAX Badweg 40 B 8401 BL Gorredijk 0513-435024 info@faunax.nl www.faunax.nl COLOFON BUREAU FAUNAX Badweg 40 B 8401 BL Gorredijk

Nadere informatie

Johan de Wittlaan 2 te Woerden

Johan de Wittlaan 2 te Woerden Johan de Wittlaan 2 te Woerden Actualisatie ecologisch onderzoek V. Nederpel R. de Beer 2012 Opdrachtgever Bolton Ontwikkeling Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Bovendijk 35-G

Nadere informatie

Soortenonderzoek Julianahof Zeist

Soortenonderzoek Julianahof Zeist Soortenonderzoek Julianahof Zeist 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Soortenonderzoek Julianahof Zeist Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 21 sept 2013 ZOON ECOLOGIE

Nadere informatie

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden

Natuurtoets. Fort Oranje 27. Woerden Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden 19 augustus 2013 ZOON ECOLOGIE Colofon Titel Natuurtoets Fort Oranje 27 Woerden Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 19 augustus 2013 ZOON

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren. datum: 22 juni quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: Gemeente Dinkelland t.a.v. dhr. H. Zegeren SAB RIJS/110164.01 datum: 22 juni 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Ootmarsum (gemeente Dinkelland,

Nadere informatie

Notitie. 1 Aanleiding

Notitie. 1 Aanleiding Aan Bart van Eck Onderwerp Advies over natuurwetgeving bij de inrichtingsplannen voor de waterberging de Ronde Hoep 1 Aanleiding De polder de Ronde Hoep is aangewezen voor calamiteitenberging in de deelstroomgebiedsvisie

Nadere informatie

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt

DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg in De Bilt MILIEUADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente De Bilt W. Zweverink D. Storm telefoon 088 022 50 00 datum 17 juli 2014 kenmerk onderwerp DBI1410.P103/projectnummer Milieuadvies Bodem en Ecologie Buys Ballotweg

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Validatie. faunaonderzoek. Rapportnummer: WRO125-FF-Def01. Kragten, 6 oktober 2016, Herten.

Validatie. faunaonderzoek. Rapportnummer: WRO125-FF-Def01. Kragten, 6 oktober 2016, Herten. Toelichting Betreft Ons kenmerk Herinrichting Kanjel en Gelei Actualiserend veldbezoek flora en fauna WRO125 Datum 18 april 2018 Opsteller R. Janssen Verificatie C. Teheux Validatie G. van Hulzen Waterschap

Nadere informatie

Quicksan flora en fauna

Quicksan flora en fauna Quicksan flora en fauna Lommerrijk 23, Lelystad Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Ligging en ontwikkelingen... 5 2.1 Ligging... 5 2.2 Voorgenomen ontwikkelingen... 6 3 Natuurwetgeving... 8 3.1 Flora- en faunawet...

Nadere informatie

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan

FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan FLORA- EN FAUNASCAN Zoekgebied fietsenstalling Strawinskylaan Datum : 1 maart 2015 M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl INHOUDSOPGAVE : Inleiding...

Nadere informatie

Flora en faunatoets. Verkennend Flora en Faunaonderzoek Kanaalweg 93, Utrecht

Flora en faunatoets. Verkennend Flora en Faunaonderzoek Kanaalweg 93, Utrecht Flora en faunatoets Verkennend Flora en Faunaonderzoek Kanaalweg 93, Utrecht 0 Colofon Project: Flora en faunatoets, Kanaalweg 93, Utrecht Projectcode: BA180515 wb. 1 Opdrachtgever: Flora Nova Hoveniers

Nadere informatie

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas

: QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Advies : QuickScan Flora & Fauna Meijelseweg 60a te Beringe, gemeente Peel en Maas Datum : 14 januari 2014 Opdrachtgever : De heer L.P.G. Oudenhoven Projectnummer : 211x05418 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011

Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard 2011 Bureau Meervelt, Ecologisch onderzoek en advies Notitie inspectie bomen Molenbeek Sittard (2.1) 2011 Status: definitief In opdracht van: Molenparc bv Contactpersoon:

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus HB AMSTERDAM > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer H. van der Meer Postbus 95089 1090 HB AMSTERDAM Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

/ Stadhuisplein, Veghel

/ Stadhuisplein, Veghel Advies : QuickScan Flora & Fauna Rembrandtlaan / Stadhuisplein, Veghel Datum : 29 januari 2014 Opdrachtgever : Megaborn, Dhr. Ir. N.A. van Amstel Projectnummer : 211x06733 Opgesteld door : Ineke Kroes

Nadere informatie

memo datum: 22 juli 2011

memo datum: 22 juli 2011 memo aan: van: Buro SRO Laneco datum: 22 juli 2011 betreft: 1 Inleiding Aan de Koterweg te Barneveld is de sloop van een voormalig kruisgebouw voorgenomen. In de plaats hiervan worden 17 zorgappartementen

Nadere informatie

Gedragscode Flora en Faunawet. Bestendig Beheer Groenvoorzieningen

Gedragscode Flora en Faunawet. Bestendig Beheer Groenvoorzieningen Gedragscode Flora en Faunawet Bestendig Beheer Groenvoorzieningen Moet voor het jaarlijks in augustus maaien van een grasland waar ringslangen leven een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd?

Nadere informatie

De kapvergunning en de Flora- en faunawet

De kapvergunning en de Flora- en faunawet De kapvergunning Wanneer nodig? De kapvergunning en de Flora- en faunawet Frank Warendorf jurist Bomenstichting Dwarsdoorsnede van de stam van 10 cm op 1,3 m hoogte = gangbare norm in stedelijke gebieden

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Datum 22 december 2014 Betreft Beslissing op uw aanvraag Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Datum 22 december 2014 Betreft Beslissing op uw aanvraag Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40219 8004 DE Zwolle Gemeente Heerhugowaard M. Hoosbeek Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Postbus 40219 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 ffwet@rvo.nl Betreft Beslissing

Nadere informatie

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL.

TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VAN EEN BOUWLOCATIE TE ANNERVEENSCHEKANAAL. \\Baksbs\data\BBPROJECT\Tekst\P10092 Quickscan FF-wet Annerveenschekanaal fase 2\Quickscan bouwlocatie Annerveenschekanaal.doc 2

Nadere informatie

Werkprotocollen Flora- en faunawet voor de uitvoering van werken van Rijnland

Werkprotocollen Flora- en faunawet voor de uitvoering van werken van Rijnland Werkprotocollen Flora- en faunawet voor de uitvoering van werken van Rijnland Archimedesweg 1 Matthijs Timmer postadres: Lucienne Vuister postbus 156 2300 AD Leiden Registratienummer: 10.14197 telefoon

Nadere informatie

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check

Saksen Weimar fase 5 en verder Ecologische check Saksen Weimar fase 5 en verder Arnhem, 11 december 2014 P a g i n a 2 Colofon Titel : Saksen Weimar fase 5 Subtitel : Projectnummer : 14.125 Datum : 11 december 2014 Veldonderzoek : T. Kooij Auteur(s)

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen

Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus HG Nijmegen. Quick scan Flora- en faunawet Mesdagstraat te Nijmegen Ecologie & landschap NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 29 januari 2016 ONS KENMERK: UW KENMERK: -- AUTEUR: PROJECTLEIDER: 15-879/16.00623/RalSm R.R. Smits G. Hoefsloot

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013

Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen 12 december 2013 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan flora en fauna Vijfheerenlanden Vianen Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon

Nadere informatie

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA QUICKSCAN FLORA EN FAUNA Behorende bij project: ( Naast) Elststraat 2, te Rosmalen Gemeente s-hertogenbosch Opdrachtgever: De heer P. van Hooft Projectnummer: PS.2016.618 Datum: 9 augustus 2016 Pasmaat

Nadere informatie

Leidraad flora en fauna. Gemeente Zaanstad

Leidraad flora en fauna. Gemeente Zaanstad Leidraad flora en fauna Gemeente Zaanstad Leidraad flora en fauna Gemeente Zaanstad Versie 2 Opgesteld door Gemeente Zaanstad Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Eelerwoude Achterstraat 11 4101 BB Culemborg T

Nadere informatie

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham

Ecologische beoordeling. Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham B i j l a g e 3 : E c o l o g i s c h e b e o o r d e l i n g Ecologische beoordeling 2011 Perceel tussen Tillewei en Landyk te Drogeham COLOFON BUREAU FAUNAX Alde dyk 31 8407 AD Terwispel 0513-436849

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Notitie. Inleiding. Wettelijk kader. Verbodsbepalingen. Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen Notitie Opdrachtgever: Dhr. H. Verloop Auteur: A. de Baerdemaeker Betreft: Quick scan plaatsing POP-huisjes Projectnummer: 1020 Datum: 4 september 2013 Status: Definitief bezoekadres: Natuurhistorisch

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden

Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden Verkennend natuuronderzoek locatie tennisvereniging Beukersweide te Wierden Onderzoek naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden Datum: 05-05-2014 Auteur: A. Tuitert Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Nadere informatie

P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g

P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g P a r a g r a a f e c o l o g i e N i e u w b o u w w o n i n g S c h a p e n d r i f t t e N o r g X.X Eco lo gi e KADER Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden

Nadere informatie

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst Memo nummer rev 00 datum 2 11 2011 aan RvR Limburg C.V. van L.E.Dinger kopie project projectnummer 200163 betreft Quickscan Flora en Fauna Danielweg te Horst Inleiding RvR Limburg C.V. heeft het voornemen

Nadere informatie

Leidraad Flora- en faunawet gemeente Zundert. Het beheer van de openbare ruimte. Mei 2011

Leidraad Flora- en faunawet gemeente Zundert. Het beheer van de openbare ruimte. Mei 2011 Leidraad Flora- en faunawet gemeente Zundert Het beheer van de openbare ruimte Mei 2011 De Leidraad Flora- en faunawet gemeente Zundert is afgeleid van de concept-leidraad Flora- en faunawet van de gemeente

Nadere informatie

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America

Memo. nummer rev 00 datum RvR Limburg C.V. L.E.Dinger kopie project projectnummer Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America Memo nummer rev 00 datum 2 11 2011 aan RvR Limburg C.V. van L.E.Dinger kopie project projectnummer 200163 betreft Quickscan Flora en Fauna Jacob Poelsweg te America Inleiding RvR Limburg C.V. heeft het

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater.

Huidige situatie Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding, gazon, weiland, opgaande beplanting en oppervlaktewater. In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze ontwikkelingen wat

Nadere informatie

orpskern, Zoeterwoude

orpskern, Zoeterwoude Rapportage: Verkennend onderzoek in het kader van FloraFlora- en Faunawet 3 locaties dorpskern, orpskern, Zoeterwoude Arjan van Duijvenboden, juli 2009 Duijvenboden Natuur, Natuur Kerkstraat 53, 2223 AG

Nadere informatie

Toets flora en fauna Molenstraat 59c te Gemert

Toets flora en fauna Molenstraat 59c te Gemert Toets flora en fauna Molenstraat 59c te Gemert Datum : 7 maart 2016 Projectnummer : 16-0068 Opdrachtgever : Peter en Harry van Schijndel Meizoentje 5 5422 EA Gemert 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband

Nadere informatie

Busbaan langs de Kruisvaart

Busbaan langs de Kruisvaart Busbaan langs de Kruisvaart Onderzoek Flora en Fauna Opdrachtgever ITC Utrecht B.V. De heer P. van Sterkenburg Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ir. W.J. Arnold Kenmerk D83-WAR-KA-1200532 v1.0 - Versie

Nadere informatie

ACTUALISEREND ONDERZOEK FLORA- EN FAUNAWET KREKENBUURT TE ELST

ACTUALISEREND ONDERZOEK FLORA- EN FAUNAWET KREKENBUURT TE ELST ACTUALISEREND ONDERZOEK FLORA- EN FAUNAWET KREKENBUURT TE ELST ACTUALISEREND ONDERZOEK FLORA- EN FAUNAWET KREKENBUURT TE ELST november 2009 In opdracht van: GEM Westeraam Elst CV Postbus 83 6660 AB ELST

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek aanleg woonwijk Hazenburg te Arnemuiden AANVULLEND ONDERZOEK AANLEG WOONWIJK HAZENBURG TE ARNEMUIDEN

Aanvullend onderzoek aanleg woonwijk Hazenburg te Arnemuiden AANVULLEND ONDERZOEK AANLEG WOONWIJK HAZENBURG TE ARNEMUIDEN AANVULLEND ONDERZOEK AANLEG WOONWIJK HAZENBURG TE ARNEMUIDEN 1 AANVULLEND ONDERZOEK AANLEG WOONWIJK HAZENBURG TE ARNEMUIDEN Opdrachtgever: Gemeente Middelburg Datum: 18 september 2014 Uitgevoerd en opgesteld

Nadere informatie

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT

QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT In opdracht van: Gemeente Amersfoort QUICKSCAN CORDERIUS COLLEGE TE AMERSFOORT 2011 P. Calle In opdracht van Gemeente Amersfoort Ecologisch Adviesbureau Viridis

Nadere informatie

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan

Aanleiding van het onderzoek Wat is een quickscan Correspondentie gegevens Projectgegevens Datum : 26 oktober 2015 Projectlocatie : Lindelaan 2b, Dordrecht Opgesteld door : Ing. P. Otte Betreft : FF- wet Quickscan Projectnummer : 1554 Contactpersonen

Nadere informatie

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad

Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Vleermuisonderzoek De Waterwijzer Lelystad Opdrachtgever : DG Groep Rapporteur : R. van der Kuil Status : concept Datum : 27 augustus 2011 Stichting CREX Boekenburglaan 54 2215 AE Voorhout 06-48410531

Nadere informatie

Memo: Datum: 23 juni 2017

Memo: Datum: 23 juni 2017 Memo: Datum: 23 juni 2017 (ons kenmerk: 16-108) Opdrachtgever: AM T.a.v. de heer H. Kloeze Postbus 4052 3502 HB Utrecht Opgesteld door: De heer M.J.M. Coenen Geachte heer Kloeze, Hierbij ontvangt u de

Nadere informatie

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005)

Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk. Flora en Fauna Onderzoek (2005) Flora- en Fauna onderzoeken - Baerdijk Oisterwijk Betreft : Flora- en fauna onderzoek 2005 & : Update Flora- en fauna onderzoek 2009 / 2011 Datum : 31 augustus 2011 Opdrachtgever : Arton Projectontwikkeling

Nadere informatie

Gedragsregels bestendig beheer. In het kader van de gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer groenvoorzieningen

Gedragsregels bestendig beheer. In het kader van de gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer groenvoorzieningen Gedragsregels bestendig beheer In het kader van de gedragscode Flora- en faunawet Bestendig beheer groenvoorzieningen GEDRAGSREGELS BESTENDIG BEHEER IN HET KADER VAN DE GEDRAGSCODE FLORA- EN FAUNAWET

Nadere informatie

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna

Briefrapport. Globale ligging plangebied. AANLEIDING EN METHODE. De heer E.J. Overbeek. datum: 16 september 2011. quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk.: De heer E.J. Overbeek SAB RIJS/110253 datum: 16 september 2011 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Diepenheim (gemeente Hof van Twente, provincie

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Ecologisch werkprotocol Gemeente Nieuwkoop. Praktische vertaalslag van de Gedragscode

Ecologisch werkprotocol Gemeente Nieuwkoop. Praktische vertaalslag van de Gedragscode Ecologisch werkprotocol Gemeente Nieuwkoop Praktische vertaalslag van de Gedragscode Definitief 4 december 2008 Verantwoording Titel Ecologisch werkprotocol Gemeente Nieuwkoop Opdrachtgever Gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Verplaatsing houtsingel

Verplaatsing houtsingel Ten behoeve van de herontwikkeling van locatie De Hokhorst in Renswoude moeten een watergang en een aangrenzende houtsingel ca. tien meter naar het oosten worden verplaatst. Om te voorkomen dat deze verplaatsing

Nadere informatie