COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie door de vzw Smals, aan de OISZ Inhoudsopgave 1. Context 2. Documenten van de Smals en concepten voor de facturatie in Boekingen en principes 3.1. Kwartaalvoorschotten 3.2. Voorschotten en OVA-document Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de voorschotrekening (debet van 4153) 1) Storting vanaf ) Herbesteding van de niet-gebruikte bedragen Vermindering van de voorschotrekening (krediet van 4153) 1) Uitvoering van de prestaties 2) Effectieve terugbetaling door de Smals van de nietgebruikte bedragen 3) Hergebruik van de niet-gebruikte bedragen voor een andere BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 1

2 3.3. Garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de garantierekening (debet van 2811) 1) Storting vanaf Vermindering van de rekening (krediet van 2811) 1) Uitvoering van de prestaties 2) Terugbetaling van de niet-gebruikte bedragen door de Smals 2) Hergebruik van de niet-gebruikte garanties voor een andere BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 3.4. Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de garantierekening (debet van 2811) 1) (Positieve) verschillen op kostprijs Vermindering van de rekening (krediet van 2811) 1) Uitvoering van de prestaties (gevallen waarbij het risico zich voordoet) 2) Effectieve terugbetaling van de garanties door de Smals 3) Hergebruik van de garanties voor een BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 3.5. Verschillen op kostprijs 1) Verhoging of vermindering van de garanties of borgtochten (risico s op ontwikkeling) 2) Effectieve terugbetaling 3) Hergebruik voor een BSM 3.6. Kostennota s Smals (gewone) 2

3 4. Beheer van de BSM Inhoud van de BSM 4.2. Principes 1) Optimalisatie van de boekhoudkundige en budgettaire opvolging voor iedere BSM 2) Transparantie 3) Overleg 4) Activering van informaticatoepassingen (investeringsuitgaven) 5. Voorgestelde beslissing Bijlagen 1 Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration. 3

4 1. Context In het kader van de opvolging van zijn verslag dat in 2009 werd gepubliceerd 2, heeft het Rekenhof een onderzoek gedaan over de boekhoudkundige verwerving en opvolging van de facturatie door de vzw Smals, aan de OISZ (bijlage 1). Het heeft op 15 september 2010 een ontwerpverslag bezorgd aan het College van de OISZ. In dit ontwerpverslag vraagt het Rekenhof tevens aan de Commissie voor Normalisatie dat ze de daarin vermelde problemen opvolgt. Het College van de OISZ heeft op dit ontwerpverslag gereageerd door middel van een brief van 13 oktober 2010 gericht aan het Rekenhof (bijlage 2) en heeft vervolgens de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de OISZ gevraagd de principes in zijn antwoord aan het Rekenhof verder uit te werken en om te zetten in concrete boekingsrichtlijnen die reeds vanaf 2011 moeten kunnen toegepast worden. Op te merken valt dat de begrotingscyclus reeds begonnen is en dat dit budget zal worden opgevolgd binnen het oorspronkelijk goedgekeurd budget. 2. Documenten of concepten voor een goed begrip van de facturatie van de Smals in 2011 De brief van het College van de OISZ van 13 oktober 2010 bevat de volgende acht concepten. 1. Kwartaalvoorschot : voorschotten op te leveren prestaties, gevraagd door de Smals aan enkele belangrijke leden, om haar eigen ontoereikende fondsen te spijzen en aldus haar financiële kosten te verminderen. 2. Voorschot : bedragen bestemd voor de voorlopige financiering van een bijzonder BSM-project 3 ; 3. OVA-document ( opvolging voorlopige aanrekening - suivi de l avance ): document opgemaakt door de Smals om de besteding van de voorschotten te verantwoorden, op basis van de werkelijke uitgaven voor de betrokken BSM. 4. Garanties en borgtochten: bedragen bestemd voor de financiering op lange termijn van bijzondere projecten (door de Smals «voorschotten met het karakter van voorzieningen» genoemd); 5. Garanties borgtochten aan de Smals: bedragen die aan de OISZ toebehoren en bij de Smals gebleven zijn als garantie voor de uitvoering van een contract. Concreet moeten ze de risico s op budgetoverschrijding (intra-muros werken), op fouten in de ontwikkelde programma s, op een onderschatting van de facturatieprijzen dekken (door de Smals «voorziening voor risico s op ontwikkeling» genoemd); 6. Kostennota s van Smals ( gewone ): facturatie van intra-muros werken, van bijkomende werken ; 7. Kostennota s van Smals: besteding van de garanties en borgtochten (voorschotten met het karakter van voorzieningen); 2 Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals, juli Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration (voor meer toelichting, zie punt 4 Beheer van de BSM ). 4

5 8. Verschillen op kostprijs: Door het facturatiesysteem voor prestaties bij de Smals wordt elk jaar bij het afsluiten van de rekeningen een verschil tussen de gefactureerde bedragen en de reële kosten vastgesteld (bedrijfsresultaat). Op grond van een beslissing van de Algemene Vergadering van de Smals kunnen de positieve verschillen: - ofwel aan de leden worden herbesteed of teruggestort; - ofwel worden gebruikt om een bij de Smals opnieuw een voorziening voor risico s op ontwikkeling 4 samen te stellen wanneer dit is gebruikt of wanneer de verdeling ervan onder de leden moet worden aangepast. De herbesteding is gekoppeld aan een boeking zonder financieel of budgettair verkeer. De effectieve terugstorting is gekoppeld aan een financiële of budgettaire beweging. Indien de verschillen op kostprijs negatief zijn, zal de Smals deze aanvullen door middel van haar voorziening voor risico s op ontwikkeling 4 (gevallen waarbij het risico zich voordoet). 3. Boekingen en principes Samengevat heeft het Rekenhof op de volgende punten gewezen: Gebruik maken van de gedetailleerde informatie medegedeeld door de Smals (om redenen van transparantie) en zorgen voor een optimale opvolging van de betalingen; Een procedure volgen om overeenstemming te bekomen tussen de Smals en de OISZ wat betreft: - het saldo van niet-gebuikte voorschotten; - de klantenrekeningen; - de leveranciersrekeningen. Betere opvolging van de voorschotten: - individueel; - project per project; - al dan niet buiten de boekhouding. De voorschotten boeken en aanrekenen, om op zijn minst op het einde van het jaar maar bij voorkeur doorlopend het saldo van de nog te verrekenen voorschotten te doen verschijnen; Zorgen voor de nodige overeenstemming tussen de voorschottennota's en de afrekeningen, voor wat betreft het bedrag en de uitvoeringstermijn; De gestorte bedragen voor de dekking van de risico's gedragen door de OISZ in de activa van de balans opnemen. Wat de voorschotten betreft, heeft het College van de OISZ volgend principe vastgelegd: voor de verschillende opgesomde soorten voorschotten zullen stortingen aan de Smals eerst worden geboekt en ingeschreven in de balans van de instelling (kwartaalvoorschotten, voorschotten op de BSM, garanties en borgtochten voor bijzondere projecten, ). Naargelang de prestaties worden geleverd, zal het saldo van de voorschotten (balans) worden verminderd met het bedrag van de geleverde prestaties en zullen de prestaties op dat ogenblik bij de economische lasten of investeringen worden geboekt. De niet-gebruikte voorschotbedragen, de verschillen op kostprijs, de garanties borgtochten (voor afzonderlijke projecten) kunnen: 4 Zie definitie bij punt 5 hierboven. 5

6 - ofwel herbesteed (zonder financiële beweging) voor andere BSM (ze worden dus terug deel van de voorschotten); - ofwel financieel worden teruggestort aan de OISZ. De voorschotten vóór 2011 (voor afgesloten jaarrekeningen) moeten in de balans (zelfs globaal als het niet mogelijk is om een voor een uitsplitsing per BSM te zorgen 5 ) worden geboekt, om de schuldvorderingen die werkelijk in het bezit zijn van de OISZ weer te geven. Daarenboven, voor de garanties en borgtochten betaald bij de Smals en die nog niet zouden gebruikt geweest zijn en die geïdentificeerd kunnen worden, zullen de balans van de OISZ en hun resultaat moeten worden geregulariseerd. De rekeningen 4153 (voorschotten op BSM) en 2811 (garanties en borgtochten) zullen ook in de rekening van budgettair beheer 6 voorgesteld worden. Omdat ze gekoppeld werden aan de begrotingsrekeningen in de plaats van rekeningen 6 (opdat het saldo van deze schuldvorderingen in het activa van de balans zou voorkomen) gaan ze evenwel de rekening uit evenwicht brengen. De verschillen die daardoor zullen voorkomen moeten onderaan de beheersrekening worden verantwoord met verwijzing naar onderhavige nota. Dankzij de boeking van de verschillende voorschotten in rekeningen 4153 en 2811 het gans jaar door, kunnen deze voorschotten permanent worden opgevolgd, in plaats van een keer per jaar (op 31.12). Daarnaast zullen de transparantie van de boekingen en eventuele problemen uiterlijk binnen twee jaar worden geëvalueerd Kwartaalvoorschotten Deze voorschotten worden bepaald in functie van een overeengekomen budget. Ze worden vereffend samen met de prestaties. Ieder kwartaal worden ze gecorrigeerd door middel van een creditnota (-) of een bijkomende kostennota (+). Het College merkt op dat een zeer doorzichtige methode nu reeds op dit niveau wordt gevolgd Voorschotten en OVA-document De BSM moet de mogelijke betaling van voorschotten voorzien en de reden daartoe vermelden (voorgestelde tekst in voormelde brief van het College); Indien het voorschot na twee jaar niet werd gebruikt kan het beheerscomité van de instelling ofwel verzoeken de niet-gebruikte voorschotten terug te storten (financiële beweging), ofwel de herbesteding van deze bedragen te vragen (zonder financiële beweging) voor een andere BSM. Alle voorschotten (BSM per BSM) moeten worden opgevolgd (aparte facturatie). Deze opvolging zal jaarlijks aan het beheerscomité van de instelling worden voorgelegd; Deze voorschotten worden weergegeven op het actief van de balans in rubriek 4153 gestorte voorschotten op BSM (schuldvordering), die kan worden uitgesplitst als volgt: 5 De administratieve documenten zijn niet vereist ook al zijn ze van belang. 6 Herinnering : De rekening van budgettair beheer heeft tot doel te controleren dat alle verrichtingen die aanleiding geven tot een uitbetaling of een incassering (verrichtingen met derden) ingeschreven zijn geweest in de begrotingsrekeningen en dat deze overeenstemmen met de financiële toestand (cf. Doc.CN-RPV/06/05). 6

7 voorschotten op BSM / kosten (gekoppeld aan 814.1); voorschotten op BSM / investeringen (gekoppeld aan 870.1) Opmaken van de voorschotrekening regularisatie : afgesloten jaarrekeningen 7 (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) 614x of 21 Voorschotten op de BSM aan Kosten Informatica Informaticainvesteringen. Indien de vroeger gestorte bedragen overeenstemden met lasten (8141 / 6) voor de instelling moet hier een negatieve last worden geboekt. Indien deze sommen daarentegen overeenstemden met investeringen (8701 / 21) moet rekening 2 gecrediteerd worden Storting op de voorschotrekening (debet van 4153) 1) Storting van de voorschotten vanaf 2011 (met financiële beweging) (op basis van de BSM) of / Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van informaticasystemen /of investeringsuitgaven /Voorschotten op de BSM aan Schuldeiser Smals. Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening. 2) Herbesteding van de niet-gebruikte bedragen (zonder financiële beweging) Alle herbestede bedragen worden op een voorschotrekening geplaatst (x) zodat ze kunnen dienen voor nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële uitbetaling. Deze bedragen worden opnieuw voorschotten. 7 De boekingen van 2010 kunnen nog gecorrigeerd worden, zo lang de afsluitingswerkzaamheden niet begonnen zijn. 7

8 2a. Herbesteding van een niet-gebruikt voorschot van een andere BSM Voorschotten op de BSM 2 aan Voorschotten op de BSM 1. 2b. Herbesteding van garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (bijzondere projecten). 2c. Herbesteding van Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Geval waarbij het aandeel van het lid wordt gebruikt, wanneer het risico zich voordoet (zie punt ). Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding). 2d. Herbesteding van de positieve verschillen op kostprijs Voorschotten op de BSM 7 aan Opbrengsten. 8

9 Vermindering van de rekening van de voorschotten (krediet van 4153) 1) Uitvoering van de prestaties, gedurende maximum twee boekjaren (op basis van een OVA-document) 6141 of 21 Informaticakosten (prestaties) of Informaticainvesteringen aan Voorschotten op de BSM. 2) Effectieve terugbetaling van de niet-gebruikte bedragen (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) Indien de terugbetaling betrekking heeft op een voorafgaand begrotingsjaar, wordt een ontvangst ingeschreven. Heeft ze betrekking op hetzelfde begrotingsjaar, dan is een negatieve uitgave toegestaan. Schuldeiser Smals 7... of 8.. / aan Budgettaire ontvangsten (Kt) of aan Budgettaire uitgaven (Kt) / Voorschotten op de BSM. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de niet-gebruikte bedragen voor een andere BSM (zonder financiële beweging) Voorschotten op de BSM 4 aan Voorschotten op de BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) Er moet worden voorzien in een procedure voor de overeenstemming tussen de boekhouding van de OISZ en de boekhouding van de Smals. Voor de voorbereiding van de jaarrekeningen zal de Smals ieder jaar een brief sturen naar iedere instelling, met daarin het eventueel saldo van de rekeningen klanten/leverancier en informatie over de voorschotten. Deze brief wordt vervolgens voor akkoord door de instelling ondertekend of aangevuld met opmerkingen, en wordt naar haar bedrijfsrevisor gestuurd. 9

10 3.3. Garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Deze bijzondere projecten omvatten een evolutie naar open systemen, de migratie van de huidige mainframe omgeving naar een open platform, grote technische migraties (middleware, databanken, ), evolutie en creatie van datacentra, de opvolging van technologische evoluties, Ze kunnen verbonden zijn met een of meerdere instellingen en zorgen ervoor dat de leden kunnen genieten van de nodige technische evoluties die thans bij de Smals gangbaar zijn; Volgens de brief van het College hangt de besteding van deze bedragen af van de beslissing van de raad van bestuur van de Smals ; Het saldo van deze stortingen zal worden geboekt in een aparte rekening van de jaarrekeningen van de Smals en zal, na goedkeuring van deze jaarrekeningen door de algemene vergadering, worden medegedeeld aan het beheerscomité van de KSZ en aan de instellingen waarvoor dit saldo bestemd is. Deze waarborgen en borgtochten komen op het actief van de balans in de rekening 2811 Garanties en borgtochten Opmaken van de rekening garanties en borgtochten (bijzondere projecten) regularisatie : afgesloten jaarrekeningen (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) ou 21 Garanties en borgtochten aan Kosten Informatica of Informaticainvesteringen. Indien de vroeger gestorte bedragen overeenstemden met lasten (8141 / 6..) voor de instelling moet hier een negatieve last worden geboekt. Indien deze sommen daarentegen overeenstemden met investeringen (8701 /2 ) moet rekening 2 gecrediteerd worden Storting op de rekening garanties en borgtochten (bijzondere projecten) (debet van 2811) 1) Storting van de garanties en borgtochten (bijzondere projecten) (vanaf 2011) 8811 /2811 Garanties en borgtochten / Garanties en borgtochten aan Schuldeiser Smals. 10

11 Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening Vermindering van de rekeninggaranties en borgtochten (krediet van 2811) Op basis van een OVA-document (voorschotten met het karakter van voorzieningen). 1) Uitvoering van de prestaties 6141 of 21.. Informaticakosten (prestaties) of Investeringsinformatica aan Garanties en borgtochten. 2) Effectieve terugbetaling van de niet-gebruikte garanties (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) Indien de terugbetaling betrekking heeft op een voorafgaand begrotingsjaar, wordt een ontvangst ingeschreven. Heeft ze betrekking op hetzelfde begrotingsjaar, dan is een negatieve uitgave toegestaan. Schuldeiser Smals 7... of 8.. /2811 aan Budgettaire ontvangsten (Kt) of aan Budgettaire uitgaven (Kt) / Garanties en borgtochten. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de niet-gebruikte garanties voor een andere BSM (zonder financiële beweging) Het hergebruikte deel van de garanties en borgtochten wordt naar de voorschotrekening van de OISZ overgeschreven () om te worden gebruikt voor nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële beweging. 11

12 Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) Bij de Smals : - is er een inventaris van de instellingen die deze garanties oorspronkelijk hebben gefinancierd; - na goedkeuring van de jaarrekeningen van de Smals door haar algemene vergadering, zal een overzicht van het openstaande saldo voor ieder voorschot door de Smals ter informatie worden voorgelegd aan het beheerscomité van de KSZ en aan de betreffende instellingen; - de Smals een afrekening opmaakt om het bedrag van de openstaande garantie bij de OISZ (rubriek 2811) te kunnen verminderen wanneer deze garantie wordt gebruikt; - is er geen inventaris van het saldo per instelling, wegens de gemeenschappelijke financiering en besteding. Opdat de hieronder beschreven overeenstemmingsprocedure toegepast kan worden, moet in voorkomend geval in de overeenkomsten dan ook een verdeelsleutel voor de kosten (x% voor de ene instelling, y% voor de andere instelling, enz.) voorzien worden. Er moet worden voorzien in een procedure voor de overeenstemming tussen de boekhouding van de OISZ en de boekhouding van de Smals. Voor de voorbereiding van de jaarrekeningen zal de Smals ieder jaar een brief sturen naar iedere instelling, met daarin het eventueel saldo van de rekeningen klanten/leverancier en informatie over de voorschotten. Deze brief wordt vervolgens voor akkoord door de instelling ondertekend of aangevuld met opmerkingen, en wordt naar haar bedrijfsrevisor gestuurd Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) In de balans van Smals worden deze bedragen opgenomen in een voorziening voor risico s op ontwikkeling, die 8% van het bedrag voor intra-muros prestaties bedraagt. Deze voorziening wordt gespijsd door de positieve verschillen op kostprijs die op het einde van het jaar bij Smals worden vastgesteld (toekenning op grond van beslissing door de Algemene Vergadering van de Smals). De Smals heeft het College medegedeeld dat ze de middelen van de OISZ bedoeld voor deze voorziening op een afzonderlijke rekening voor de OISZ zou zetten, zodat ze niet vermengd zouden raken met andere openbare instellingen die klant zijn bij de Smals. Uit het vorige punt volgt dat het de OISZ zijn die de risico s op ontwikkeling financieren. De bedragen moeten dus worden geboekt bij de activa van de balans van de OISZ (compte 2811) onder de rubriek garanties en borgtochten (en niet voorziening, wat betekent dat er winst bij zich wordt gereserveerd ). Deze garanties en borgtochten worden gebruikt met het akkoord van de Smals en de OISZ die ze nodig hebben, voor een bedrag dat hun aandeel niet overschrijdt (bevestiging per brief). Indien dit ontoereikend is, zou een mechanisme voor 12

13 solidariteit tussen de OISZ kunnen ingesteld worden. Het College heeft bepaald dat het solidariteitsmechanisme door de raad van bestuur van de Smals moest geactiveerd worden (het College van de OISZ zal daarover ingelicht worden). De betrokken bedragen zullen dat jaar in de lastenrekening (6 ) van de OISZ verschijnen; De principes voor dergelijke «garanties en borgtochten» (voorziening Smals) zullen voortaan worden beschreven in het algemeen samenwerkingsreglement Opmaken van de rekening garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) regularisatie : afgesloten jaarrekeningen (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) 2811 Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 6141 aan Informaticakosten. De voorheen gestorte bedragen stemden overeen met lasten (8141 / 6..) voor de instelling. Hier moet dus een negatieve last worden geboekt Storting op de rekening garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) ) (debet van 2811) (vanaf 2011) Deze garanties blijven onbeschikbaar tot hun besteding. 1) Verschillen op kostprijs (positief) Het gaat hier om het opnieuw opbouwen van de voorziening wanneer ze is gebruikt of het aanpassen ervan (aan de stijging) aan het facturatiebedrag van de OISZ van de laatste drie jaren. De positieve verschillen op kostprijs stemmen overeen met een globaal bedrag dat de OISZ in de loop van het jaar ten opzichte van de kosten van de Smals te veel hebben betaald. Indien de Smals deze toewijst aan de voorziening voor risico s op ontwikkeling worden de bedragen medegedeeld aan de leden maar nooit gefactureerd. De OISZ worden dan ook verzocht de verhoging van hun garanties bij de Smals in hun balans in te schrijven, evenredig met de verhoging van de voorziening bij de Smals Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 7 aan Opbrengsten. 13

14 Vermindering van de rekening Garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) (krediet van 2811) 1) Wanneer het risico zich voordoet 1a. Er worden prestaties uitgevoerd met het aandeel van het lid. Het nodige deel wordt overgeschreven naar de BSM in kwestie en dit bijkomende voorschot wordt gebruikt om de prestaties (met betrekking tot kosten of investeringen) uit te voeren. Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) of 21 Informaticakosten (prestaties) of Informaticainvesteringen aan Voorschotten op de BSM. 1b. Er worden prestaties uitgevoerd in het kader van het solidariteitsmechanisme. De bedragen worden bij de lasten ingeschreven Voorschotten op de BSM aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 2) Effectieve terugbetaling van de garanties (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) In het geval : - bij het vertrek van een lid; - op verzoek van het Beheerscomité van de instelling (vermindering van zijn aandeel); - bij een eventuele ontbinding van de Smals 14

15 Schuldeiser Smals 9... /2811x aan Budgettaire ontvangsten (Kt) / Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding). 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de garanties voor een BSM (zonder financiële beweging) Wanneer het risico niet bestaat of in belangrijkheid wijzigd (vermindering). Een deel van de te hergebruiken garanties en borgtochten wordt naar de voorschotrekening van de OISZ overgeschreven () om te worden gebruikt bij nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële beweging. Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Overeenstemming tussen OISZ en de Smals (openstaande saldo s) Bij de Smals is er een inventaris van het aandeel van elk lid in de Smals-voorziening (behalve voor een bedrag van EUR waarvoor er oorspronkelijk een voorziening was). Na goedkeuring van de rekeningen van de Smals door de algemene vergadering (in juni van het jaar N dat volgt op het jaar van de stortingen door de OISZ, dus N-1) zal de inventaris aan de KSZ ter informatie worden voorgelegd en per brief aan de OISZ worden bezorgd. De OISZ zullen hun garanties en borgtochten enkel kunnen aanpassen na kennisneming van de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Smals. De brief van het College van de OISZ stipt dus aan dat er slechts na een jaar een overeenstemming zal zijn tussen beide boekhoudingen (Smals en OISZ) en dat de gegevens ondertussen bij de OISZ beschikbaar zullen zijn buiten de boekhouding. Op 31 december N-1 is het evenwel absoluut noodzakelijk dat er overeenstemming is tussen de rekening 2811 van de OISZ en hun aandeel in de Smals-voorziening. De betrokken bedragen zullen medegedeeld worden door de Smals, en indien in juni van het jaar N de Algemene Vergadering van de Smals deze bedragen niet goedkeurt, zullen de wijzigingen moeten worden ingeschreven op overgangsrekeningen. 15

16 3.5. Verschillen op kostprijs Door het facturatiesysteem voor prestaties bij de Smals wordt elk jaar bij het afsluiten van de rekeningen een verschil tussen de gefactureerde bedragen en de reële kosten vastgesteld (bedrijfsresultaten). De Algemene Vergadering van de Smals beslist wat er met deze bedragen gebeurt op 30 juni van het volgende jaar. 1) Verhoging of vermindering van de garanties of borgtochten (risico op ontwikkeling) De positieve verschillen op kostprijs kunnen gebruikt worden om een voorziening voor risico s op ontwikkeling bij Smals op te bouwen wanneer deze gebruikt is of wanneer de verdeling van deze voorziening tussen de leden dient te worden gewijzigd (zie punt ). Negatieve verschillen op kostprijs worden door de Smals aangevuld door middel van haar voorziening voor risico s op ontwikkeling (wanneer het risico zich voordoet). - Gebruik van het aandeel van het lid [ punt a ] - Mechanisme voor solidariteit [ punt b] 2) Effectieve terugbetaling Deze verschillen kunnen worden terugbetaald (financiële en budgettaire beweging) /7 Schuldeiser Smals aan Budgettaire ontvangsten (Kt) / Opbrengsten. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik voor een BSM De bedragen kunnen worden herbesteed (zonder financiële of budgettaire beweging) voor andere BSM [ punt d ] 16

17 3.6. Kostennota s Smals ( gewone ) Ingeval de prestaties geen aanleiding tot een voorschot geven, gebeurt de volgende boeking. - Boeking van de prestaties of /6141 of 21 Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van informaticasystemen / of investeringsinformatica /Informaticakosten / of Informatica-investeringen aan Schuldeiser Smals. - Betaling van de schuldeiser Smals. Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening. 4. Beheer van de BSM 4.1. Inhoud van BSM ( Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration ) Dit document moet namelijk het volgende bevatten: - de werkzaamheden die de Smals moet verrichten voor het betrokken lid (+ opdracht toevertrouwd door de OISZ); - de tijd die de opdracht waarschijnlijk in beslag zal nemen; - een tegemoetkoming in de kosten; - de betalingsmodaliteiten Principes 1) Optimalisatie van de boekhoudkundige en budgettaire opvolging voor iedere BSM Er moet gezorgd worden voor de samenhang tussen de opvolging van de BSM (of een deel ervan) en van de aanrekeningscodes ervan (of samenvoeging in domeinen), en de opvolging door de Smals. 2) Transparantie Het College stelt voor dat een gedetailleerd overzicht wordt voorgelegd aan de controle-instanties. Voor iedere BSM moet dit overzicht het volgende bevatten: - het bedrag van de normale kostennota s; - het bedrag van de betaalde voorschotten; 17

18 - het bedrag van de ontvangen prestaties als tegenwaarde voor de voorschotten (OVA); - een koppeling met de toegewezen budgetten. Er moet tevens ervoor gezorgd worden dat dit overzicht op 31 december deel uitmaakt van een gestandaardiseerde bijlage bij de jaarrekeningen. Deze bijlage moet daarnaast de toekomstige projecten met een kostenraming bevatten. 3) Overleg De OISZ zullen regelmatig moeten deelnemen aan vergaderingen met de Smals om: - de goede voortgang van de werkzaamheden te beoordelen; - om de behoeften waarvoor vastleggingen nog nodig zijn te kunnen bepalen (estimate to completion 8 ). Een financieel verslag zal als ondersteuning dienen voor deze discussies. 4) Activering van de informatica-applicaties (investeringsuitgaven) Dit onderwerp zal behandeld worden in het kader van de werkzaamheden voor de modernisering van het boekhoudplan. 5. Voorgestelde beslissing Er wordt de leden van de Commissie voorgesteld : - de boekingen uit de drie eerste punten goed te keuren ; - kennis te nemen van de principes vermeld in punt 4 dat voortvloeit uit de drie voorgaande punten. - de hierbij gevoegde (gestandaardiseerde) bijlage bij de jaarrekeningen goed te keuren - kennis te nemen van het feit dat over deze nota een omzendbrief zal worden verspreid. 8 Een van de gebruikte maatregelen om volgende vragen te beantwoorden: zijn de resterende kredieten toereikend om het project af te werken? Moeten de projecten gewijzigd worden in functie van de resterende middelen? 18

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007

De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 De boeking van het provisiefonds geneesmiddelen goedgekeurd door de plenaire vergadering van 26 april 2007 Inleiding 1. Context Bij de programmawet van 27/12/2005 werd vanaf 2006 een provisiefonds geneesmiddelen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID SPECIFIEK BOEKHOUDPLAN BEPERKT TOT DE KLASSEN 7 EN 8

COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID SPECIFIEK BOEKHOUDPLAN BEPERKT TOT DE KLASSEN 7 EN 8 COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID SPECIFIEK BOEKHOUDPLAN BEPERKT TOT DE KLASSEN 7 EN 8 Aanpassingen aan het algemeen boekhoudplan goedgekeurd

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1.

Voorbeeld: VKF/1: Verkoop handelsgoederen 1.000,00 EUR, excl. btw 21 % D 400 Handelsdebiteuren C D 700 Omzet C (1) 1.210,00 1. 2. De verkoopcyclus Een periodieke afstemming van de saldi op de btw-rekeningen, met de gegevens van de btw-aangifte (opgemaakt op basis van de dagboeken), is aangewezen (zie p. 131: btw-overboeking).

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.04.2002 COM(2002)211 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD Financiële balansen en jaarrekeningen van het

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/4 - Termijnovereenkomsten op handelsgoederen A. Beginselen 1. Handelsgoederen in voorraad worden krachtens artikel 69, 1, eerste lid van het koninklijk

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN

GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN 1 Toepassingsgebied GECOÖRDINEERDE ONDERRICHTINGEN INZAKE KOSTENVERGOEDINGEN versie 1 januari 2013 Deze nota is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de vergoedingen aan

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN

KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN KLASSE 2 REKENINGEN VAN DE VASTGELEGDE MIDDELEN De rekeningen van de klasse 2 beogen het inschrijven van de lichamelijke en financiële vastgelegde waarden van de sociale-zekerheidsinstellingen.het geldt,

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Boekingsfiche 2021 Aanvullende personenbelasting

Boekingsfiche 2021 Aanvullende personenbelasting Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De FOD Financiën raamt de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) voor het aanslagjaar N van een gemeente op 240 000 euro. De FOD Financiën zal 80%

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren en waardeverminderingen

Dubieuze debiteuren en waardeverminderingen Dubieuze debiteuren en waardeverminderingen 1 Inleiding Na herlezing van de fiches is gebleken dat de behandeling van dubieuze debiteuren verschillend was naargelang het debiteuren van bijdragen of prestaties

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 5 IV (19751976) Nr. 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 19751976 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse Cultuurgemeenschap

Nadere informatie

Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen 2010

Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen 2010 Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen 2010 168 e Boek van het Rekenhof Bijvoegsel 1 Goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 8 januari 2014 ALGEMENE REKENING

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor aan te vragen en op te nemen.

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Algemene rekening van de Staat voor 2009 : Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen

Algemene rekening van de Staat voor 2009 : Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen Algemene rekening van de Staat voor 2009 : Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen 167 e Boek van het Rekenhof Bijvoegsel 2 Aangenomen door de algemene vergadering van het Rekenhof

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

KLASSE 5 OPBRENGSTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

KLASSE 5 OPBRENGSTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID KLASSE 5 OPBRENGSTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID De klasse 5 omvat de rekeningen betreffende de vastgestelde rechten op het gebied van de opbrengsten die aan de sociale- zekerheidsinstellingen toekomen en

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Resultaatverwerking (synthese)

Resultaatverwerking (synthese) Resultaatverwerking (synthese) 1. Ter herinnering: de resultaatrekening ziet eruit als volgt: X. Resultaatverwerking Affectations et prélèvements A. Te bestemmen winstsaldo / Te verwerken verliessaldo

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen. a)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S

DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S WORKSHOP 5 DE VERSLAGEN VAN DE ONTWIKKELINGS-NGO S De financiële rapportering door NGO s in het kader van de nieuwe regelgeving (KB 2006) door Marc HEIRMAN 1 Overzicht regelgevende teksten Wetten op Rijkscomptabiliteit,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen

Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 20 mei 2015 contact : abko@vsko.be Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen Deze mededeling geeft toelichting bij de wijze waarop scholen die in het kader van

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012.

Deze omzendbrief beoogt de afsluiting en de vaststelling van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2012. Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter informatie: Aan de dames en heren Gemeenteontvangers Sophie Jurfest T 02 800.32.71 F 02 800.38.00 sjurfest@mbhg.irisnet.be

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Artikel P Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel P Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie 1 Artikel P406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel P406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 12/10/2017 AUTEUR

Nadere informatie

Artikel Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie 1 Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2016 AUTEUR

Nadere informatie

Boek 2015 over de Sociale Zekerheid

Boek 2015 over de Sociale Zekerheid Samenvatting / 5 Boek 2015 over de Sociale Zekerheid Deel I Budgettaire en financiële toestand 2014 In een eerste hoofdstuk worden de ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid in 2014 voorgesteld

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00013 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de verlichting van het gebouw Kunstencentrum

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Milieu en boekhouding

Milieu en boekhouding Milieu en boekhouding Project Milieuhandleiding voor boekhouding J. Verhoeye Concept Structuur Voorbeelden Beschikbaarheid Concept Milieubrochure voor de Voor alle rubrieken van de balans en resultatenrekening,

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie