COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID"

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Aanpassing van de nota Smals Verwerving en opvolging van de facturatie door de vzw Smals, aan de OISZ Inhoudsopgave 1. Context 2. Documenten van de Smals en concepten voor de facturatie in Boekingen en principes 3.1. Kwartaalvoorschotten 3.2. Voorschotten en OVA-document Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de voorschotrekening (debet van 4153) 1) Storting vanaf ) Herbesteding van de niet-gebruikte bedragen Vermindering van de voorschotrekening (krediet van 4153) 1) Uitvoering van de prestaties 2) Effectieve terugbetaling door de Smals van de nietgebruikte bedragen 3) Hergebruik van de niet-gebruikte bedragen voor een andere BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 1

2 3.3. Garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de garantierekening (debet van 2811) 1) Storting vanaf Vermindering van de rekening (krediet van 2811) 1) Uitvoering van de prestaties 2) Terugbetaling van de niet-gebruikte bedragen door de Smals 2) Hergebruik van de niet-gebruikte garanties voor een andere BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 3.4. Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Samenstelling (bijwerking van het verleden: afgesloten jaarrekeningen) Storting op de garantierekening (debet van 2811) 1) (Positieve) verschillen op kostprijs Vermindering van de rekening (krediet van 2811) 1) Uitvoering van de prestaties (gevallen waarbij het risico zich voordoet) 2) Effectieve terugbetaling van de garanties door de Smals 3) Hergebruik van de garanties voor een BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) 3.5. Verschillen op kostprijs 1) Verhoging of vermindering van de garanties of borgtochten (risico s op ontwikkeling) 2) Effectieve terugbetaling 3) Hergebruik voor een BSM 3.6. Kostennota s Smals (gewone) 2

3 4. Beheer van de BSM Inhoud van de BSM 4.2. Principes 1) Optimalisatie van de boekhoudkundige en budgettaire opvolging voor iedere BSM 2) Transparantie 3) Overleg 4) Activering van informaticatoepassingen (investeringsuitgaven) 5. Voorgestelde beslissing Bijlagen 1 Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration. 3

4 1. Context In het kader van de opvolging van zijn verslag dat in 2009 werd gepubliceerd 2, heeft het Rekenhof een onderzoek gedaan over de boekhoudkundige verwerving en opvolging van de facturatie door de vzw Smals, aan de OISZ (bijlage 1). Het heeft op 15 september 2010 een ontwerpverslag bezorgd aan het College van de OISZ. In dit ontwerpverslag vraagt het Rekenhof tevens aan de Commissie voor Normalisatie dat ze de daarin vermelde problemen opvolgt. Het College van de OISZ heeft op dit ontwerpverslag gereageerd door middel van een brief van 13 oktober 2010 gericht aan het Rekenhof (bijlage 2) en heeft vervolgens de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de OISZ gevraagd de principes in zijn antwoord aan het Rekenhof verder uit te werken en om te zetten in concrete boekingsrichtlijnen die reeds vanaf 2011 moeten kunnen toegepast worden. Op te merken valt dat de begrotingscyclus reeds begonnen is en dat dit budget zal worden opgevolgd binnen het oorspronkelijk goedgekeurd budget. 2. Documenten of concepten voor een goed begrip van de facturatie van de Smals in 2011 De brief van het College van de OISZ van 13 oktober 2010 bevat de volgende acht concepten. 1. Kwartaalvoorschot : voorschotten op te leveren prestaties, gevraagd door de Smals aan enkele belangrijke leden, om haar eigen ontoereikende fondsen te spijzen en aldus haar financiële kosten te verminderen. 2. Voorschot : bedragen bestemd voor de voorlopige financiering van een bijzonder BSM-project 3 ; 3. OVA-document ( opvolging voorlopige aanrekening - suivi de l avance ): document opgemaakt door de Smals om de besteding van de voorschotten te verantwoorden, op basis van de werkelijke uitgaven voor de betrokken BSM. 4. Garanties en borgtochten: bedragen bestemd voor de financiering op lange termijn van bijzondere projecten (door de Smals «voorschotten met het karakter van voorzieningen» genoemd); 5. Garanties borgtochten aan de Smals: bedragen die aan de OISZ toebehoren en bij de Smals gebleven zijn als garantie voor de uitvoering van een contract. Concreet moeten ze de risico s op budgetoverschrijding (intra-muros werken), op fouten in de ontwikkelde programma s, op een onderschatting van de facturatieprijzen dekken (door de Smals «voorziening voor risico s op ontwikkeling» genoemd); 6. Kostennota s van Smals ( gewone ): facturatie van intra-muros werken, van bijkomende werken ; 7. Kostennota s van Smals: besteding van de garanties en borgtochten (voorschotten met het karakter van voorzieningen); 2 Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals, juli Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration (voor meer toelichting, zie punt 4 Beheer van de BSM ). 4

5 8. Verschillen op kostprijs: Door het facturatiesysteem voor prestaties bij de Smals wordt elk jaar bij het afsluiten van de rekeningen een verschil tussen de gefactureerde bedragen en de reële kosten vastgesteld (bedrijfsresultaat). Op grond van een beslissing van de Algemene Vergadering van de Smals kunnen de positieve verschillen: - ofwel aan de leden worden herbesteed of teruggestort; - ofwel worden gebruikt om een bij de Smals opnieuw een voorziening voor risico s op ontwikkeling 4 samen te stellen wanneer dit is gebruikt of wanneer de verdeling ervan onder de leden moet worden aangepast. De herbesteding is gekoppeld aan een boeking zonder financieel of budgettair verkeer. De effectieve terugstorting is gekoppeld aan een financiële of budgettaire beweging. Indien de verschillen op kostprijs negatief zijn, zal de Smals deze aanvullen door middel van haar voorziening voor risico s op ontwikkeling 4 (gevallen waarbij het risico zich voordoet). 3. Boekingen en principes Samengevat heeft het Rekenhof op de volgende punten gewezen: Gebruik maken van de gedetailleerde informatie medegedeeld door de Smals (om redenen van transparantie) en zorgen voor een optimale opvolging van de betalingen; Een procedure volgen om overeenstemming te bekomen tussen de Smals en de OISZ wat betreft: - het saldo van niet-gebuikte voorschotten; - de klantenrekeningen; - de leveranciersrekeningen. Betere opvolging van de voorschotten: - individueel; - project per project; - al dan niet buiten de boekhouding. De voorschotten boeken en aanrekenen, om op zijn minst op het einde van het jaar maar bij voorkeur doorlopend het saldo van de nog te verrekenen voorschotten te doen verschijnen; Zorgen voor de nodige overeenstemming tussen de voorschottennota's en de afrekeningen, voor wat betreft het bedrag en de uitvoeringstermijn; De gestorte bedragen voor de dekking van de risico's gedragen door de OISZ in de activa van de balans opnemen. Wat de voorschotten betreft, heeft het College van de OISZ volgend principe vastgelegd: voor de verschillende opgesomde soorten voorschotten zullen stortingen aan de Smals eerst worden geboekt en ingeschreven in de balans van de instelling (kwartaalvoorschotten, voorschotten op de BSM, garanties en borgtochten voor bijzondere projecten, ). Naargelang de prestaties worden geleverd, zal het saldo van de voorschotten (balans) worden verminderd met het bedrag van de geleverde prestaties en zullen de prestaties op dat ogenblik bij de economische lasten of investeringen worden geboekt. De niet-gebruikte voorschotbedragen, de verschillen op kostprijs, de garanties borgtochten (voor afzonderlijke projecten) kunnen: 4 Zie definitie bij punt 5 hierboven. 5

6 - ofwel herbesteed (zonder financiële beweging) voor andere BSM (ze worden dus terug deel van de voorschotten); - ofwel financieel worden teruggestort aan de OISZ. De voorschotten vóór 2011 (voor afgesloten jaarrekeningen) moeten in de balans (zelfs globaal als het niet mogelijk is om een voor een uitsplitsing per BSM te zorgen 5 ) worden geboekt, om de schuldvorderingen die werkelijk in het bezit zijn van de OISZ weer te geven. Daarenboven, voor de garanties en borgtochten betaald bij de Smals en die nog niet zouden gebruikt geweest zijn en die geïdentificeerd kunnen worden, zullen de balans van de OISZ en hun resultaat moeten worden geregulariseerd. De rekeningen 4153 (voorschotten op BSM) en 2811 (garanties en borgtochten) zullen ook in de rekening van budgettair beheer 6 voorgesteld worden. Omdat ze gekoppeld werden aan de begrotingsrekeningen in de plaats van rekeningen 6 (opdat het saldo van deze schuldvorderingen in het activa van de balans zou voorkomen) gaan ze evenwel de rekening uit evenwicht brengen. De verschillen die daardoor zullen voorkomen moeten onderaan de beheersrekening worden verantwoord met verwijzing naar onderhavige nota. Dankzij de boeking van de verschillende voorschotten in rekeningen 4153 en 2811 het gans jaar door, kunnen deze voorschotten permanent worden opgevolgd, in plaats van een keer per jaar (op 31.12). Daarnaast zullen de transparantie van de boekingen en eventuele problemen uiterlijk binnen twee jaar worden geëvalueerd Kwartaalvoorschotten Deze voorschotten worden bepaald in functie van een overeengekomen budget. Ze worden vereffend samen met de prestaties. Ieder kwartaal worden ze gecorrigeerd door middel van een creditnota (-) of een bijkomende kostennota (+). Het College merkt op dat een zeer doorzichtige methode nu reeds op dit niveau wordt gevolgd Voorschotten en OVA-document De BSM moet de mogelijke betaling van voorschotten voorzien en de reden daartoe vermelden (voorgestelde tekst in voormelde brief van het College); Indien het voorschot na twee jaar niet werd gebruikt kan het beheerscomité van de instelling ofwel verzoeken de niet-gebruikte voorschotten terug te storten (financiële beweging), ofwel de herbesteding van deze bedragen te vragen (zonder financiële beweging) voor een andere BSM. Alle voorschotten (BSM per BSM) moeten worden opgevolgd (aparte facturatie). Deze opvolging zal jaarlijks aan het beheerscomité van de instelling worden voorgelegd; Deze voorschotten worden weergegeven op het actief van de balans in rubriek 4153 gestorte voorschotten op BSM (schuldvordering), die kan worden uitgesplitst als volgt: 5 De administratieve documenten zijn niet vereist ook al zijn ze van belang. 6 Herinnering : De rekening van budgettair beheer heeft tot doel te controleren dat alle verrichtingen die aanleiding geven tot een uitbetaling of een incassering (verrichtingen met derden) ingeschreven zijn geweest in de begrotingsrekeningen en dat deze overeenstemmen met de financiële toestand (cf. Doc.CN-RPV/06/05). 6

7 voorschotten op BSM / kosten (gekoppeld aan 814.1); voorschotten op BSM / investeringen (gekoppeld aan 870.1) Opmaken van de voorschotrekening regularisatie : afgesloten jaarrekeningen 7 (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) 614x of 21 Voorschotten op de BSM aan Kosten Informatica Informaticainvesteringen. Indien de vroeger gestorte bedragen overeenstemden met lasten (8141 / 6) voor de instelling moet hier een negatieve last worden geboekt. Indien deze sommen daarentegen overeenstemden met investeringen (8701 / 21) moet rekening 2 gecrediteerd worden Storting op de voorschotrekening (debet van 4153) 1) Storting van de voorschotten vanaf 2011 (met financiële beweging) (op basis van de BSM) of / Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van informaticasystemen /of investeringsuitgaven /Voorschotten op de BSM aan Schuldeiser Smals. Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening. 2) Herbesteding van de niet-gebruikte bedragen (zonder financiële beweging) Alle herbestede bedragen worden op een voorschotrekening geplaatst (x) zodat ze kunnen dienen voor nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële uitbetaling. Deze bedragen worden opnieuw voorschotten. 7 De boekingen van 2010 kunnen nog gecorrigeerd worden, zo lang de afsluitingswerkzaamheden niet begonnen zijn. 7

8 2a. Herbesteding van een niet-gebruikt voorschot van een andere BSM Voorschotten op de BSM 2 aan Voorschotten op de BSM 1. 2b. Herbesteding van garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (bijzondere projecten). 2c. Herbesteding van Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Geval waarbij het aandeel van het lid wordt gebruikt, wanneer het risico zich voordoet (zie punt ). Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding). 2d. Herbesteding van de positieve verschillen op kostprijs Voorschotten op de BSM 7 aan Opbrengsten. 8

9 Vermindering van de rekening van de voorschotten (krediet van 4153) 1) Uitvoering van de prestaties, gedurende maximum twee boekjaren (op basis van een OVA-document) 6141 of 21 Informaticakosten (prestaties) of Informaticainvesteringen aan Voorschotten op de BSM. 2) Effectieve terugbetaling van de niet-gebruikte bedragen (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) Indien de terugbetaling betrekking heeft op een voorafgaand begrotingsjaar, wordt een ontvangst ingeschreven. Heeft ze betrekking op hetzelfde begrotingsjaar, dan is een negatieve uitgave toegestaan. Schuldeiser Smals 7... of 8.. / aan Budgettaire ontvangsten (Kt) of aan Budgettaire uitgaven (Kt) / Voorschotten op de BSM. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de niet-gebruikte bedragen voor een andere BSM (zonder financiële beweging) Voorschotten op de BSM 4 aan Voorschotten op de BSM Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) Er moet worden voorzien in een procedure voor de overeenstemming tussen de boekhouding van de OISZ en de boekhouding van de Smals. Voor de voorbereiding van de jaarrekeningen zal de Smals ieder jaar een brief sturen naar iedere instelling, met daarin het eventueel saldo van de rekeningen klanten/leverancier en informatie over de voorschotten. Deze brief wordt vervolgens voor akkoord door de instelling ondertekend of aangevuld met opmerkingen, en wordt naar haar bedrijfsrevisor gestuurd. 9

10 3.3. Garanties en borgtochten (bijzondere projecten) Deze bijzondere projecten omvatten een evolutie naar open systemen, de migratie van de huidige mainframe omgeving naar een open platform, grote technische migraties (middleware, databanken, ), evolutie en creatie van datacentra, de opvolging van technologische evoluties, Ze kunnen verbonden zijn met een of meerdere instellingen en zorgen ervoor dat de leden kunnen genieten van de nodige technische evoluties die thans bij de Smals gangbaar zijn; Volgens de brief van het College hangt de besteding van deze bedragen af van de beslissing van de raad van bestuur van de Smals ; Het saldo van deze stortingen zal worden geboekt in een aparte rekening van de jaarrekeningen van de Smals en zal, na goedkeuring van deze jaarrekeningen door de algemene vergadering, worden medegedeeld aan het beheerscomité van de KSZ en aan de instellingen waarvoor dit saldo bestemd is. Deze waarborgen en borgtochten komen op het actief van de balans in de rekening 2811 Garanties en borgtochten Opmaken van de rekening garanties en borgtochten (bijzondere projecten) regularisatie : afgesloten jaarrekeningen (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) ou 21 Garanties en borgtochten aan Kosten Informatica of Informaticainvesteringen. Indien de vroeger gestorte bedragen overeenstemden met lasten (8141 / 6..) voor de instelling moet hier een negatieve last worden geboekt. Indien deze sommen daarentegen overeenstemden met investeringen (8701 /2 ) moet rekening 2 gecrediteerd worden Storting op de rekening garanties en borgtochten (bijzondere projecten) (debet van 2811) 1) Storting van de garanties en borgtochten (bijzondere projecten) (vanaf 2011) 8811 /2811 Garanties en borgtochten / Garanties en borgtochten aan Schuldeiser Smals. 10

11 Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening Vermindering van de rekeninggaranties en borgtochten (krediet van 2811) Op basis van een OVA-document (voorschotten met het karakter van voorzieningen). 1) Uitvoering van de prestaties 6141 of 21.. Informaticakosten (prestaties) of Investeringsinformatica aan Garanties en borgtochten. 2) Effectieve terugbetaling van de niet-gebruikte garanties (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) Indien de terugbetaling betrekking heeft op een voorafgaand begrotingsjaar, wordt een ontvangst ingeschreven. Heeft ze betrekking op hetzelfde begrotingsjaar, dan is een negatieve uitgave toegestaan. Schuldeiser Smals 7... of 8.. /2811 aan Budgettaire ontvangsten (Kt) of aan Budgettaire uitgaven (Kt) / Garanties en borgtochten. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de niet-gebruikte garanties voor een andere BSM (zonder financiële beweging) Het hergebruikte deel van de garanties en borgtochten wordt naar de voorschotrekening van de OISZ overgeschreven () om te worden gebruikt voor nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële beweging. 11

12 Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Overeenstemming tussen OISZ en Smals (openstaande saldo s) Bij de Smals : - is er een inventaris van de instellingen die deze garanties oorspronkelijk hebben gefinancierd; - na goedkeuring van de jaarrekeningen van de Smals door haar algemene vergadering, zal een overzicht van het openstaande saldo voor ieder voorschot door de Smals ter informatie worden voorgelegd aan het beheerscomité van de KSZ en aan de betreffende instellingen; - de Smals een afrekening opmaakt om het bedrag van de openstaande garantie bij de OISZ (rubriek 2811) te kunnen verminderen wanneer deze garantie wordt gebruikt; - is er geen inventaris van het saldo per instelling, wegens de gemeenschappelijke financiering en besteding. Opdat de hieronder beschreven overeenstemmingsprocedure toegepast kan worden, moet in voorkomend geval in de overeenkomsten dan ook een verdeelsleutel voor de kosten (x% voor de ene instelling, y% voor de andere instelling, enz.) voorzien worden. Er moet worden voorzien in een procedure voor de overeenstemming tussen de boekhouding van de OISZ en de boekhouding van de Smals. Voor de voorbereiding van de jaarrekeningen zal de Smals ieder jaar een brief sturen naar iedere instelling, met daarin het eventueel saldo van de rekeningen klanten/leverancier en informatie over de voorschotten. Deze brief wordt vervolgens voor akkoord door de instelling ondertekend of aangevuld met opmerkingen, en wordt naar haar bedrijfsrevisor gestuurd Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) In de balans van Smals worden deze bedragen opgenomen in een voorziening voor risico s op ontwikkeling, die 8% van het bedrag voor intra-muros prestaties bedraagt. Deze voorziening wordt gespijsd door de positieve verschillen op kostprijs die op het einde van het jaar bij Smals worden vastgesteld (toekenning op grond van beslissing door de Algemene Vergadering van de Smals). De Smals heeft het College medegedeeld dat ze de middelen van de OISZ bedoeld voor deze voorziening op een afzonderlijke rekening voor de OISZ zou zetten, zodat ze niet vermengd zouden raken met andere openbare instellingen die klant zijn bij de Smals. Uit het vorige punt volgt dat het de OISZ zijn die de risico s op ontwikkeling financieren. De bedragen moeten dus worden geboekt bij de activa van de balans van de OISZ (compte 2811) onder de rubriek garanties en borgtochten (en niet voorziening, wat betekent dat er winst bij zich wordt gereserveerd ). Deze garanties en borgtochten worden gebruikt met het akkoord van de Smals en de OISZ die ze nodig hebben, voor een bedrag dat hun aandeel niet overschrijdt (bevestiging per brief). Indien dit ontoereikend is, zou een mechanisme voor 12

13 solidariteit tussen de OISZ kunnen ingesteld worden. Het College heeft bepaald dat het solidariteitsmechanisme door de raad van bestuur van de Smals moest geactiveerd worden (het College van de OISZ zal daarover ingelicht worden). De betrokken bedragen zullen dat jaar in de lastenrekening (6 ) van de OISZ verschijnen; De principes voor dergelijke «garanties en borgtochten» (voorziening Smals) zullen voortaan worden beschreven in het algemeen samenwerkingsreglement Opmaken van de rekening garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) regularisatie : afgesloten jaarrekeningen (geval van de garantie betaald vóór 2011 en tot nu toe nog niet gebruikt) 2811 Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 6141 aan Informaticakosten. De voorheen gestorte bedragen stemden overeen met lasten (8141 / 6..) voor de instelling. Hier moet dus een negatieve last worden geboekt Storting op de rekening garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) ) (debet van 2811) (vanaf 2011) Deze garanties blijven onbeschikbaar tot hun besteding. 1) Verschillen op kostprijs (positief) Het gaat hier om het opnieuw opbouwen van de voorziening wanneer ze is gebruikt of het aanpassen ervan (aan de stijging) aan het facturatiebedrag van de OISZ van de laatste drie jaren. De positieve verschillen op kostprijs stemmen overeen met een globaal bedrag dat de OISZ in de loop van het jaar ten opzichte van de kosten van de Smals te veel hebben betaald. Indien de Smals deze toewijst aan de voorziening voor risico s op ontwikkeling worden de bedragen medegedeeld aan de leden maar nooit gefactureerd. De OISZ worden dan ook verzocht de verhoging van hun garanties bij de Smals in hun balans in te schrijven, evenredig met de verhoging van de voorziening bij de Smals Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 7 aan Opbrengsten. 13

14 Vermindering van de rekening Garanties en borgtochten (risico op budgetoverschrijding) (krediet van 2811) 1) Wanneer het risico zich voordoet 1a. Er worden prestaties uitgevoerd met het aandeel van het lid. Het nodige deel wordt overgeschreven naar de BSM in kwestie en dit bijkomende voorschot wordt gebruikt om de prestaties (met betrekking tot kosten of investeringen) uit te voeren. Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) of 21 Informaticakosten (prestaties) of Informaticainvesteringen aan Voorschotten op de BSM. 1b. Er worden prestaties uitgevoerd in het kader van het solidariteitsmechanisme. De bedragen worden bij de lasten ingeschreven Voorschotten op de BSM aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) 2) Effectieve terugbetaling van de garanties (+ financiële beweging) (op basis van een kredietnota) In het geval : - bij het vertrek van een lid; - op verzoek van het Beheerscomité van de instelling (vermindering van zijn aandeel); - bij een eventuele ontbinding van de Smals 14

15 Schuldeiser Smals 9... /2811x aan Budgettaire ontvangsten (Kt) / Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding). 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik van de garanties voor een BSM (zonder financiële beweging) Wanneer het risico niet bestaat of in belangrijkheid wijzigd (vermindering). Een deel van de te hergebruiken garanties en borgtochten wordt naar de voorschotrekening van de OISZ overgeschreven () om te worden gebruikt bij nieuwe BSM zonder dat een beroep moet worden gedaan op nieuwe budgettaire kredieten en zonder financiële beweging. Voorschotten op de BSM 2811 aan Garanties en borgtochten (risico s op budgetoverschrijding) Overeenstemming tussen OISZ en de Smals (openstaande saldo s) Bij de Smals is er een inventaris van het aandeel van elk lid in de Smals-voorziening (behalve voor een bedrag van EUR waarvoor er oorspronkelijk een voorziening was). Na goedkeuring van de rekeningen van de Smals door de algemene vergadering (in juni van het jaar N dat volgt op het jaar van de stortingen door de OISZ, dus N-1) zal de inventaris aan de KSZ ter informatie worden voorgelegd en per brief aan de OISZ worden bezorgd. De OISZ zullen hun garanties en borgtochten enkel kunnen aanpassen na kennisneming van de beslissingen van de Algemene Vergadering van de Smals. De brief van het College van de OISZ stipt dus aan dat er slechts na een jaar een overeenstemming zal zijn tussen beide boekhoudingen (Smals en OISZ) en dat de gegevens ondertussen bij de OISZ beschikbaar zullen zijn buiten de boekhouding. Op 31 december N-1 is het evenwel absoluut noodzakelijk dat er overeenstemming is tussen de rekening 2811 van de OISZ en hun aandeel in de Smals-voorziening. De betrokken bedragen zullen medegedeeld worden door de Smals, en indien in juni van het jaar N de Algemene Vergadering van de Smals deze bedragen niet goedkeurt, zullen de wijzigingen moeten worden ingeschreven op overgangsrekeningen. 15

16 3.5. Verschillen op kostprijs Door het facturatiesysteem voor prestaties bij de Smals wordt elk jaar bij het afsluiten van de rekeningen een verschil tussen de gefactureerde bedragen en de reële kosten vastgesteld (bedrijfsresultaten). De Algemene Vergadering van de Smals beslist wat er met deze bedragen gebeurt op 30 juni van het volgende jaar. 1) Verhoging of vermindering van de garanties of borgtochten (risico op ontwikkeling) De positieve verschillen op kostprijs kunnen gebruikt worden om een voorziening voor risico s op ontwikkeling bij Smals op te bouwen wanneer deze gebruikt is of wanneer de verdeling van deze voorziening tussen de leden dient te worden gewijzigd (zie punt ). Negatieve verschillen op kostprijs worden door de Smals aangevuld door middel van haar voorziening voor risico s op ontwikkeling (wanneer het risico zich voordoet). - Gebruik van het aandeel van het lid [ punt a ] - Mechanisme voor solidariteit [ punt b] 2) Effectieve terugbetaling Deze verschillen kunnen worden terugbetaald (financiële en budgettaire beweging) /7 Schuldeiser Smals aan Budgettaire ontvangsten (Kt) / Opbrengsten. 5 Financiële rekening aan Schuldeiser Smals. 3) Hergebruik voor een BSM De bedragen kunnen worden herbesteed (zonder financiële of budgettaire beweging) voor andere BSM [ punt d ] 16

17 3.6. Kostennota s Smals ( gewone ) Ingeval de prestaties geen aanleiding tot een voorschot geven, gebeurt de volgende boeking. - Boeking van de prestaties of /6141 of 21 Lopende uitgaven voor de ontwikkeling en de exploitatie van informaticasystemen / of investeringsinformatica /Informaticakosten / of Informatica-investeringen aan Schuldeiser Smals. - Betaling van de schuldeiser Smals. Schuldeiser Smals 5 aan financiële rekening. 4. Beheer van de BSM 4.1. Inhoud van BSM ( Bijzondere samenwerkingsmodaliteiten / Modalités spéciales de collaboration ) Dit document moet namelijk het volgende bevatten: - de werkzaamheden die de Smals moet verrichten voor het betrokken lid (+ opdracht toevertrouwd door de OISZ); - de tijd die de opdracht waarschijnlijk in beslag zal nemen; - een tegemoetkoming in de kosten; - de betalingsmodaliteiten Principes 1) Optimalisatie van de boekhoudkundige en budgettaire opvolging voor iedere BSM Er moet gezorgd worden voor de samenhang tussen de opvolging van de BSM (of een deel ervan) en van de aanrekeningscodes ervan (of samenvoeging in domeinen), en de opvolging door de Smals. 2) Transparantie Het College stelt voor dat een gedetailleerd overzicht wordt voorgelegd aan de controle-instanties. Voor iedere BSM moet dit overzicht het volgende bevatten: - het bedrag van de normale kostennota s; - het bedrag van de betaalde voorschotten; 17

18 - het bedrag van de ontvangen prestaties als tegenwaarde voor de voorschotten (OVA); - een koppeling met de toegewezen budgetten. Er moet tevens ervoor gezorgd worden dat dit overzicht op 31 december deel uitmaakt van een gestandaardiseerde bijlage bij de jaarrekeningen. Deze bijlage moet daarnaast de toekomstige projecten met een kostenraming bevatten. 3) Overleg De OISZ zullen regelmatig moeten deelnemen aan vergaderingen met de Smals om: - de goede voortgang van de werkzaamheden te beoordelen; - om de behoeften waarvoor vastleggingen nog nodig zijn te kunnen bepalen (estimate to completion 8 ). Een financieel verslag zal als ondersteuning dienen voor deze discussies. 4) Activering van de informatica-applicaties (investeringsuitgaven) Dit onderwerp zal behandeld worden in het kader van de werkzaamheden voor de modernisering van het boekhoudplan. 5. Voorgestelde beslissing Er wordt de leden van de Commissie voorgesteld : - de boekingen uit de drie eerste punten goed te keuren ; - kennis te nemen van de principes vermeld in punt 4 dat voortvloeit uit de drie voorgaande punten. - de hierbij gevoegde (gestandaardiseerde) bijlage bij de jaarrekeningen goed te keuren - kennis te nemen van het feit dat over deze nota een omzendbrief zal worden verspreid. 8 Een van de gebruikte maatregelen om volgende vragen te beantwoorden: zijn de resterende kredieten toereikend om het project af te werken? Moeten de projecten gewijzigd worden in functie van de resterende middelen? 18

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie