BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw"

Transcriptie

1 BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie, Koen Viaene Bosdreef 5 te 8820 Torhout Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 5 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 9 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...10 II.2 VERZEKERINGEN...10 II.3 BORGTOCHT...10 II.4 LOOPTIJD EN LEVERINGSTERMIJN...10 II.5 BETALINGSTERMIJN...10 III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 PERCEEL NR. 1: AANKOOP KOFFIE EN TOEBEHOREN...12 III.2 PERCEEL NR. 2: AANKOOP KOFFIE MET FLO-LABEL EN TOEBEHOREN...14 III.3 TECHNISCHE VEREISTEN...16 III.4 CRITERIA VOOR PERCEEL III.5 BEOORDELING KWALITEIT...17 III.6 CONTROLE TIJDENS UITVOERING - SANCTIES...17 IV. AANGESLOTEN LEDEN BIJ DE OPDRACHTENCENTRALE BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : BANKVERKLARING BIJLAGE C : INVENTARIS Blz. 2

3 Ontwer Naam: Dienst Administratie Adres: Bosdreef 5 te 8820 Torhout Contactsoon: De heer Koen Viaene Telefoon: 050/ Fax: 050/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 Perceel 1: Er wordt geen borgtocht gevraagd, hoewel dit wettelijk verplicht is. Rechtvaardiging: Gezien het hier een opdracht betreft van veelvuldige kleine leveringen, beslist het bestuur om geen borg te vragen.. Perceel 2: Gezien het hier een opdracht betreft van veelvuldige kleine leveringen, beslist het bestuur om geen borg te vragen. Artikel 127 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 De betalingstermijn wordt van 30 op 60 kalenderdagen gebracht. Rechtvaardiging: Afwijking toegestaan voor gezondheidszorgen.. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Raamovereenkomst voor ankoop van koffie en toebehoren. Toelichting: Het bestek omvat de prijsvraag voor 2 celen: Aankoop van koffie en toebehoren, en aankoop van "eerlijke" koffie en toebehoren. De opdracht is opgedeeld in volgende celen: Perceel 1 aankoop koffie en toebehoren en Perceel 2 Aankoop koffie met FLO-label en toebehoren : Leveringsplaats: DIV I.2 Identiteit van de opdrachtgever SAK vzw Bosdreef Torhout In toepassing van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal SAK vzw optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten. I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. Blz. 4

5 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale iode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Minimumeisen: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Minimumeisen: Door opgave van de omzetten en het logistieke systeem aantonen dat de opdracht over gans Vlaanderen uitgevoerd kan worden. Aantonen dat hij momenteel levert in minimum 20 zorg- en welzijnsvoorzieningen Blz. 5

6 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer ( KOF) of het opdrachtvoorwerp en de ceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: SAK vzw Dienst Administratie De heer Koen Viaene Bosdreef Torhout De drager overhandigt de offerte aan de heer Koen Viaene of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Blz. 6

7 I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Domein Groenhove, Torhout Datum: 10 februari 2015 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Deze gunningscriteria gelden voor alle celen : Nr. Beschrijving Gewicht 1 Prijs 55 Hierbij dient een all-in prijs te worden opgegeven post. De opdrachtgever zal geen enkel supplement betalen voor accijnzen, verplaatsingen, administratiekosten of enig andere bijkomende kost. De punten worden toegekend volgens de regel van 3, in verhouding tot de laagst ingediende prijs. 2 Service punten worden toegekend op de voorgestelde tarifiëring voor franco levering (minimumbedrag), eventueel geëist minimumbedrag voor uitlevering, levering door eigen diensten (voorkeur op transporteurs), aangeboden korting op koffie-apparaten (diverse merken) en mogelijkheid tot in bruikleen krijgen van apparatuur + voorwaarden. Deze 5 elementen bepalen de score: 0 = slecht 1 = minder goed 2 = voldoende 3 = goed 4 = zeer goed 5 = uitstekend 10 punten worden toegekend op de leveringstermijn. Hoe korter de leveringstermijn voor de voorgestelde goederen, hoe aangenamer. Er wordt door de firma een uitgebreide beschrijving gedaan van de standaard leveringstermijnen en van de uitzonderingen hierop, alsook van hun stockbeheer van de goederen in de inventaris. Deze elementen bepalen de score: 0 = slecht 1 = minder goed 2 = voldoende 3 = goed 4 = zeer goed 5 = uitstekend Blz. 7

8 3 Verpakking 5 Verpakking voor vacuüm met een versheidsventiel geven een meerwaarde. 4 Smaak - kwaliteit 20 Dit zal beoordeeld worden door een panel van 10 sonen, vertegenwoordigers uit onze diverse voorzieningen. Zij zullen bij die smaaktesten begeleid worden door een koffiedeskundige. De stalen hiertoe zullen door SAK vzw opgevraagd worden, en dienen binnen de week op onze diensten aangeleverd te worden. Zij dienen hiertoe volledig anoniem verpakt te worden. Totaal gewicht gunningscriteria: 100 Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Perceel 1 aankoop koffie en toebehoren : De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: FORMULE 1 (koffie-index op verjaardag contract, koffie-index op 30;06;2014) Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte k = 50*c1/C1 + 50*c2/C herzienbaar gedeelte = post 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 FORMULE 2 (Gezondheidsindex) Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) herzienbaar gedeelte = post (AANVULLEN) Perceel 2 Aankoop koffie met FLO-label en toebehoren : De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Blz. 8

9 I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan Opdracht opgedeeld in celen De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele celen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere celen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere celen. De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij ceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde celen waarvoor een offerte wordt ingediend. Blz. 9

10 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar. Bij aanvang van de uitvoering van de opdracht wordt de leidend ambtenaar aangesteld door de voorziening die intekende op de opdracht. De naam van de projectbeheerder, aangesteld in dit project door SAK vzw, zal bekendgemaakt worden aan de toegewezen leverancier. Hij zal in de loop van het contract het eerste aanspreekpunt zijn tussen de toegewezen leverancier en SAK vzw. II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Looptijd en leveringstermijn Totale looptijd van deze opdracht: 48 maanden Voorziene begindatum van de leveringen: 1 juni 2015 Voorziene einddatum van de leveringen: 31 mei 2019 De aanbestedende overheid specifieert geen leveringstermijn. Bijgevolg moet de leverancier zelf een leveringstermijn voorstellen in zijn offerte (in kalenderdagen). Blz. 10

11 II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. Blz. 11

12 III. Technische bepalingen III.1 Perceel Nr. 1: aankoop koffie en toebehoren 1. : 100% Robusta gemalen, verpakt kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 2. : 100% Robusta gemalen, verpakt ong.5kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 3. : 50-50% Robusta-Arabica gemalen, verpakt kg Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 4. : 50-50% Robusta-Arabica gemalen, verpakt ong.kg Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 5. : 100% Arabica gemalen, verpakt kg Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 6. : 100% Arabica gemalen, verpakt ong.5kg Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg VH 7. : 100% Arabica gemalen, verpakt 250gr Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg VH 8. : decafeïne gemalen, verpakt kg Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 9. : espresso bonen, verpakt kg Hoeveelheid: 50, Eenheid: kg - VH 10. : espresso decafeïne bonen, verpakt kg Hoeveelheid: 50, Eenheid: kg - VH 11. : vriesdroogkoffie 40-60% robusta-arabica, verpakt 500gr Hoeveelheid: 50, Eenheid: kg VH Géén sproeidroogkoffie!!!!!! Wil opgave doen van het aantal nodige gram koffie liter. Dit zal getest worden, indien uw opgave niet overeenkomt met wat nodig is, wordt uw volledige offerte ongeldig verklaard! 12. : koffiefilters dessert, verpakt 10 stuks Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuk - VH Blz. 12

13 13. : koffiefilters decafeïne, verpakt 10 stuks Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuk - VH 14. : espressopads (Senseo of gelijkwaardig), 100 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuk - VH 15. : espressopads deca (Senseo of gelijkwaardig), 100 stuks Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - VH 16. : koffiefilters B5, 250 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuks - VH 17. : koffiefilters B10, 250 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuks - VH 18. : koffiefilters B20, 250 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuks - VH 19. : koffiefilters B40, 250 stuks Hoeveelheid: 50, Eenheid: stuks - VH 20. : koffiefilters XA2, 250 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuks - VH 21. : koffiefilters 90/250, 1000 stuks Hoeveelheid: , Eenheid: stuks - VH 22. : koffiefilters 152/350, 500 stuks Hoeveelheid: , Eenheid: stuks - VH 23. : koffiefilters 101/317, 500 stuks Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuks - VH 24. : koffiefilters152/417, 500 stuks Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuks - VH 25. : koffiefilters 203/533, 500 stuks Hoeveelheid: , Eenheid: stuks - VH 26. : koffiefilters 280/635, 500 stuks Hoeveelheid: , Eenheid: stuks VH 27. : Cacao, 1 kg Hoeveelheid: 50, Eenheid: kg VH Blz. 13

14 III.2 Perceel Nr. 2: Aankoop koffie met FLO-label en toebehoren 1. : 50-50% Robusta-Arabica (FLO-erkend) gemalen, verpakt kg. Hoeveelheid: 000, Eenheid: kg - VH 2. : 50-50% Robusta-Arabica (FLO-erkend) gemalen, verpakt 5kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 3. : 100% Arabica (FLO-erkend) gemalen, verpakt kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 4. : 100% Arabica (FLO-erkend) gemalen, verpakt 5kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg VH 5. : 100% Arabica (FLO-erkend) gemalen, verpakt 250gr. Hoeveelheid: 50, Eenheid: kg VH 5. : Decafeïne (FLO-erkend) gemalen, verpakt kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 6. : Espresso bonen (FLO-erkend), verpakt kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 7. : Espresso deca bonen (FLO-erkend), verpakt kg. Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg - VH 8. : vriesdroogkoffie (FLO-erkend) 100% arabica, verpakt 500gr Hoeveelheid: 100, Eenheid: kg VH Géén sproeidroogkoffie!!!!!! Wil opgave doen van het aantal nodige gram koffie liter. Dit zal getest worden, indien uw opgave niet overeenkomt met wat nodig is, wordt uw volledige offerte ongeldig verklaard! 9. : koffiefilters dessert, verpakt 10 stuks Hoeveelheid: 10000, Eenheid: stuk - VH 10. : koffiefilters decafeïne, verpakt 10 stuks Hoeveelheid: 1000, Eenheid: stuk - VH 11. : espressopads (Senseo of gelijkwaardig) (FLO-erkend), 100 stuks Hoeveelheid: 1000, Eenheid: stuk - VH 12. : espressopads decafeïne (Senseo of gelijkwaardig) (FLO-erkend), 100 stuks Hoeveelheid: 10, Eenheid: stuk - VH Blz. 14

15 13. : koffiefilters B5, 250 stuks Hoeveelheid: 100, Eenheid: stuks - VH 14. : koffiefilters B10, 250 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 15. : koffiefilters B20, 250 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 16. : koffiefilters B40, 250 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 17. : koffiefilters XA2, 250 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 18. : koffiefilters 90/250, 1000 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 19. : koffiefilters 152/350, 500 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 20. : koffiefilters 101/317, 500 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 21. : koffiefilters 152/457, 500 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 22. : koffiefilters 203/533, 500 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks - VH 23. : koffiefilters 280/635, 500 stuks Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuks VH Blz. 15

16 III.3 Technische vereisten De aanbieder kan een volledig gamma aan producten aanbieden, zoals in de inventaris beschreven. Bij het ontbreken van te veel producten, zal de aanbieder geweerd worden. De gevraagde mengelingen dienen fect gevolgd te worden. De koffie moet vrij zijn van gruis en vreemde bestanddelen (scheikundige aroma s, conserveermiddelen e.d.), aromatisch, van goede hoedanigheid en éénvormig van kleur. Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 5% voor koffie in bonen en 8% voor gemalen koffie. De droge stof moet minstens 22% in water oplosbaar extract bevatten. Het asgehalte mag niet hoger dan 6% zijn. De as mag maximaal 1% chloriden bevatten. Het gehalte aan verontreinigingen, zoals schalen of vliesjes, mag niet hoger zijn dan 1%. Cafeïnevrije koffie, al of niet gemalen, mag niet meer dan 0,1% van de droge stof watervrije cafeïne bevatten en cafeïnevrije koffie extracten niet meer dan 0,3% van de uit koffie afkomstige droge stof. Alle producten moeten microbiologisch zuiver zijn en onder fect hygiënische omstandigheden vervaardigd en verpakt worden. De etikettering moet een duidelijke benaming van het product bevatten, alsook het gewicht, het adres van de brander en/of distributeur en de uiterste consumptiedatum. De offerte dient vergezeld te zijn van een technische beschrijving van het product. Iedere levering zal vergezeld worden van een leveringsnota in 2 exemplaren, met vermelding van volgende gegevens: Specificatie van de goederen, opgave van het gewicht, hoeveelheden, merknamen en bestelbonnummer. Bij elke levering wordt de leveringsnota ter ondertekening aan de bevoegd soon voorgelegd. De aanbieder moet kunnen aantonen dat hij tevens vlot verschillende systemen van koffiemachines kan aanbieden aan de inschrijver die dit wenst. De aanbieder kan een aanbod doen van korting op de standaardprijzen voor de aankoop van koffiemachines van verschillende merken. Hij geeft dit als bijlage bij het bestek. Eveneens doet hij opgave van de voorwaarden voor het gebruik van koffiemachines, verstrekt door zijn eigen diensten. De firma dient opgave te doen van 1 centraal aanspreekpunt voor de volledige looptijd van de opdracht. Er dient opgave te worden gedaan waar de meldingen kunnen worden gedaan tijdens de kantooruren, en waar bij uitzondering melding kan worden gedaan buiten deze kantooruren. Blz. 16

17 III.4 Criteria voor ceel 2 Voor de voorzieningen die dit wensen, moet fairtrade-koffie voorzien worden. De enige koffies die hiervoor in aanmerking komen, zijn deze met een label dat volledig voldoet aan de FLO-normen. De aanbieder toont dit aan in zijn offerte. Het heeft geen zin koffies met andere labels te voorzien, zij zullen niet in aanmerking genomen worden. III.5 Beoordeling kwaliteit In de opstartfase van het contract zullen smaaktesten uitgevoerd worden. Het panel hiervoor zal bestaan uit 10 sonen, onder begeleiding van een koffie-deskundige. Zij zullen in vergadering hun beoordeling geven, met de motivatie. De stalen hiervoor zullen anoniem gemaakt worden, zodat geen enkele partij bij de proeverij weet welk staal van welke firma afkomstig is. Deze anoniem verpakte stalen dienen geleverd te worden ten laatste op 16/02/2015. Van volgende producten wordt een staal opgevraagd: Perceel 1: lotnummers Perceel 2: lotnummers 1-3 Gedurende de loop van het contract zal enkele malen jaar, op een willekeurig tijdstip, een staal genomen worden van geleverde koffie op een door ons bepaalde leveringsplaats (die telkens zal verschillen). Deze stalen zullen naar een labo gestuurd worden. Op die manier zal gecontroleerd worden of de leveringen (samenstelling) nog steeds conform de toewijzing gebeurden. III.6 Controle tijdens uitvoering - sancties Bij een eerste substantiële afwijking van de kwaliteitsnormen gedurende de looptijd van het contract, op basis van ad random genomen stalen, zal de leverancier in gebreke worden gesteld. Bij een tweede afwijking van deze kwaliteitsnormen gedurende de looptijd van het contract zal de opdracht van rechtswege verbroken worden. De resterende looptijd van de opdracht zal automatisch toegekend worden aan de tweede in puntenaantal, bij weigering naar de derde en zo verder. De leverancier die uitgesloten werd, zal automatisch uitgesloten worden van deelname aan een volgende overheidsopdracht die door SAK vzw uitgeschreven wordt. Blz. 17

18 IV. Aangesloten leden bij de opdrachtencentrale Volgende zorg- en welzijnsvoorzieningen (niet naam) dienen beleverd te worden aan de ingediende prijzen: Perceel 1: 39 zorg- en welzijnsvoorzieningen, waarvan 4 aansluiten in de looptijd van het contract 1 voorziening komt uit de sector kinderopvang 12 voorzieningen voor ondersteuning van sonen met een handicap 21 woonzorgcentra (+ 3 op termijn) 1 psychiatrisch ziekenhuis (+1 op termijn) Perceel 2: 3 zorg- en welzijnsvoorzieningen 2 woonzorgcentra 1 psychiatrisch ziekenhuis (gedeeltelijke leveringen) De vermoedelijke hoeveelheden zijn geschat op basis van deze inschrijvingen, doch zijn geenszins een waarborg van effectieve afname. De ingeschreven leden verbinden zich echter wel tot effectieve afname van het contract. Na toewijzing wordt aan de toegewezen leverancier de lijst van ingeschreven leden overgemaakt. In de looptijd van het contract kunnen nog steeds leden van onze vzw toetreden, doch slechts na opgave van gegronde reden van deze laattijdige inschrijving. De aanbieder geeft de aangeboden voorwaarden enkel aan de leden van SAK vzw, en enkel nadat door ons duidelijk gecommuniceerd is dat de voorziening aan onze voorwaarden beleverd mag worden. Onze voorwaarden mogen niet aangeboden worden aan andere voorzieningen dan deze ingeschreven in de opdracht, en dit op straffe van ontbinding. Blz. 18

19 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN Natuurlijke soon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactsoon: Ofwel (1) Rechtssoon De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: Contactsoon: Open offerteaanvraag vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver Perceel 1 aankoop koffie en toebehoren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage. Blz. 19

20 Leveringstermijn (in kalenderdagen):... Perceel 2 Aankoop koffie met FLO-label en toebehoren tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage. Leveringstermijn (in kalenderdagen):... Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: Ondernemingsnummer (alleen in België): Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Korting voorgesteld door de inschrijver indien meerdere celen gegund:... Bij de offerte te voegen documenten De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht moeten worden bijgevoegd. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). Blz. 20

21 (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 21

22 BIJLAGE B : BANKVERKLARING Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Raamovereenkomst voor ankoop van koffie en toebehoren ( KOF) Hierbij bevestigen wij dat... (naam en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel van de kandidaat of inschrijver) onze klant is. De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op heden van ons volle vertrouwen. Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren. Onze bank levert dit document af zonder enige beking noch voorbehoud van onze kant, behalve die welke hierboven zijn vermeld. Opgemaakt in..., op.... Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden. Blz. 22

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

Aanbestedingsreglement Werken 2012

Aanbestedingsreglement Werken 2012 Aanbestedingsreglement Werken 2012 Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten Staatscourant 2013 nr. 3075 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 Aanbestedingsreglement...4

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie