WAT KOSTEN ONZE AMBTENAREN? Een internationaal vergelijkende analyse van de kostprijs van het personeel in de publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAT KOSTEN ONZE AMBTENAREN? Een internationaal vergelijkende analyse van de kostprijs van het personeel in de publieke sector"

Transcriptie

1 WAT KOSTEN ONZE AMBTENAREN? Een internationaal vergelijkende analyse van de kostprijs van het personeel in de publieke sector Wouter VAN DOOREN, Ria JANVIER, Onderzoeksgroep Management & Bestuur Universiteit Antwerpen

2

3 TSR RECHTSLEER INHOUD 1. INLEIDING DATABRONNEN RESULTATEN 572 a. Afslankingsretoriek en afslankingsrealiteit 572 b. Kunnen we onze ambtenaren veroorloven? Overheidslonen en de toegevoegde waarde van de economie 574 c. Wat zijn de arbeidsintensieve beleidssectoren? 577 d. Algemene overheidsdiensten: administratie pur sang? 578 e. Tussentijdse conclusie VERKLARINGEN 580 a. Hypothese van de verschillende beleidspreferenties 581 b. Hypothese van de kwaliteit 581 c. Hypothese van de outsourcing 582 d. Hypothese van de holle staat 583 e. Hypothese van de schaalvoordelen 584 f. Hypothese van de federalisering 584 g. Hypothese van de vergrijzing en de loonkost 585 h. Hypothese van de inefficiëntie BESLUIT

4

5 TSR RECHTSLEER 1. INLEIDING De discussie over de omvang van het Belgische ambtenarenkorps woedt hevig. De kennisbasis om dit debat grondig te voeren, is echter beperkt. Eerst en vooral gaat het veelal enkel over de zogeheten input, namelijk wat kost de overheid, en niet over de output in termen van wat de overheid doet. Daarenboven zijn zelfs internationale personeelsstatistieken vaak ontoereikend. Er zijn wel goede statistieken voorhanden over de kost van onze ambtenaren (1). Door een internationaal vergelijkende analyse te maken van de kosten van het ambtenarenapparaat, willen we met deze studie het debat voeden. Bovendien bespreken we verschillende hypothesen om de geobserveerde verschillen te verklaren. Deze oefening vormt dus tegelijk een aanzet voor een onderzoeksagenda om rond dit belangrijke thema de noodzakelijke kennis op te bouwen. Hebben we te veel ambtenaren? In de aanloop naar de federale verkiezingen in juni 2007 bonden organisaties als het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) de strijd aan met het, naar verluidt, te omvangrijke ambtenarenkorps. De UNIZO meent dat de federale overheid het met ambtenaren minder kan doen. Het VBO bekijkt de zaken nog lichtjes anders: ambtenaren, maar dan van alle bestuursniveaus, moeten volgens hen overstappen naar de particuliere sector. In het raam van de regeringsonderhandelingen circuleerden reductiecijfers tussen en Deze cijferdans is, zoals gezegd, zeer eenzijdig. Men richt zich op de input in casu het overheidspersoneel en niet op prestaties. De fundamentele kwestie is veeleer of we waar krijgen voor ons geld (2). Een kleine overheid is niet altijd goed, net zomin als zou een grote overheid per definitie goed zijn. Zowel kleine als grote overheden moeten efficiënt en effectief werken. Om dit na te gaan, moeten dus ook data over de output en de effecten van de overheid integreren, en laat dat nu precies (1) Vooraf willen we opmerken dat we in deze studie de term ambtenaren gebruiken om de totaliteit van het personeel in overheidsdienst te benoemen. Als we inzoomen op de personeelskost in een vergelijkende benadering, is de tewerkstellingswijze van het overheidspersoneel van ondergeschikt belang. Het onderscheid dat we in België kennen tussen de vastbenoemde statutaire personeelsleden de ambtenaren sensu stricto en de contractanten, wordt in de internationale statistieken niet gemaakt. (2) W. VAN DOOREN, Performance measurement in the Flemish public sector: a supply and demand approach, Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen, 2006, 364 p. 569

6 RECHTSLEER TSR gegevens zijn die meestal ontbreken (3). De inputbenadering, door uitsluitend acht te slaan op personeelsaantallen, legt dan ook een zekere hypotheek op de discussies over het ambtenarenkorps. De Europese Centrale Bank (4) (ECB) pretendeert deze inputbenadering te overstijgen. Deze organisatie beoogt het becijferen van de reductie van het ambtenarenkorps, door na te gaan met hoeveel input een land minder kan, om eenzelfde output te realiseren als de beste landen in de klas. Het grote probleem met deze studie is dat men niet meet wat men beweert te meten, kortom een ernstig validiteitsprobleem. De ECB pretendeert de prestaties van de overheid te meten, maar in de feiten meet de ECB enkel de perceptie van de prestaties. We kunnen uit de ECBstudie dus niet besluiten dat onze overheid minder goed functioneert. De enige conclusie uit deze studie is dat wij Belgen denken dat onze overheid minder goed functioneert (5). Het zou zonder meer onverantwoord zijn om op basis van louter subjectieve gegevens te snijden in het overheidsapparaat. Het algemene principe van de ECB-studie kunnen we echter wel overnemen. We moeten op zoek gaan naar landen met een vergelijkbare rol van de overheid in de maatschappij. Als deze vergelijkbare landen hetzelfde doen met substantieel minder personeel, dan moeten we ons afvragen hoe dat komt. Het is dus behelpen met inputstatistieken, maar zelfs een schijnbaar eenvoudige statistiek zoals het aantal personeelsleden van de overheid, blijkt zeer moeilijk te verzamelen. Pas sinds 2006 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een min of meer uniforme registratie van het aantal ambtenaren op poten gezet (6). We beschikken wel over meer kwaliteitsvolle data betreffende de personeelskosten van de overheid. Het voorliggende artikel presenteert daarom een analyse van de personeelsuitgaven van de overheid zoals ze (3) W. VAN DOOREN, N. MANNING, J. MALINSKA, D.J. KRAAN, M. STERCK and G. BOUCKAERT, Issues in output measurement for government at a glance, Paris, OECD, 2006, 43 p. (4) EUROPEAN CENTRAL BANK, Public Sector Efficiency: an international comparison, Frankfurt am Main, ECB, 37 p. (5) S. VAN ROOSBROECK en W. VAN DOOREN, Meten is weten!/? België/Vlaanderen in internationale indicatoren en indices, Leuven, Instituut voor de Overheid, 2006, 33 p. (6) ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Towards better measurement of government, Paris, OECD Publishing,

7 TSR RECHTSLEER in de financiële overheidsstatistieken zijn weergegeven. De OESO en Eurostat centraliseren deze gegevens voor een hele reeks landen, en voor diverse sectoren. Deze werkwijze laat ons toe een antwoord te bieden op de vraag wat onze ambtenaren kosten in verhouding tot andere landen. Het lijkt dat de Belgische publieke sector relatief personeelsintensief is, en dit vooral in de sector algemene overheidsdiensten. Deze vaststelling kan op verschillende manieren worden verklaard. Vandaar zouden deze cijfers de overheden in België moeten inspireren om internationale praktijken te verkennen, in plaats van te vervallen in een blinde afslankingsagenda. Het ligt niet in onze bedoeling overhaaste conclusies te trekken, maar wel een gestructureerde gedachtewisseling op gang te trekken, gericht op een verbetering van het overheidsapparaat. In wat volgt, bespreken we eerst in het kort de databronnen. Daarna geven we de belangrijkste resultaten mee. Verschillende thema s komen aan bod. We analyseren de spanning tussen afslankingsretoriek en afslankingsrealiteit, het beslag van ambtenarenlonen op de economische waardecreatie (in casu het BBP), de arbeidsintensiteit van beleidssectoren en de specifieke situatie in de sector algemene overheidsdiensten. In een derde deel formuleren we enkele hypothetische verklaringen voor de relatief hoge personeelsintensiteit van de Belgische publieke sector. 2. DATABRONNEN We gebruiken gegevens uit de sector overheid van de nationale rekeningen. Binnen de overheidsrekeningen is er een post voor de totale vergoedingen van werknemers. Dit zijn dus zowel de lonen en wedden als de sociale bijdragen die de overheid betaalt. De OECD centraliseert deze gegevens voor haar leden. Ook Eurostat verzamelt deze gegevens voor de lidstaten van de Europese Unie. Bijkomend maken we gebruik van de statistieken uit het ontwerp van een working paper van de OECD, getiteld Towards better measurement of government (7). Nationale rekeningen zijn macrostatistieken met bepaalde beperkingen. Ten eerste kijken ze enkel naar de loonmassa van de overheid. Deze statistiek zegt niets over de samenstelling van het personeelsbestand. De evolutie naar een hoger opgeleid, gespecialiseerd ambtenarenkorps kan op basis van deze cijfers niet worden bevestigd, noch ont- (7) ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, Towards better measurement of government OECD Working papers on public governance 2007/1, Paris, OECD Publishing, 2007, 453 p. 571

8 RECHTSLEER TSR kracht. Ten tweede is de overheid in verschillende landen anders georganiseerd. Een aantal definitieproblemen blijft ook in de nationale rekeningen bestaan. Bepaalde diensten in sommige landen worden bij de overheid gerekend, en andere niet. Zo valt in België het personeel van de gezondheidszorg grotendeels buiten de statistiek. Om die reden is het veelal nuttiger om tendensen te vergelijken doorheen de tijd, en bijvoorbeeld de vergelijking te maken tussen het groeipad in Nederland en dat in België. 3. RESULTATEN a. Afslankingsretoriek en afslankingsrealiteit In Angelsaksische verkiezingscampagnes staat de afslanking van het ambtenarenkorps bijna steeds op het menu. Ronald Reagan stelde dat de overheid zeker niet de oplossing kon bieden voor de problemen van Amerika, wel integendeel, de overheid was het probleem. De Democratische vicepresident Al Gore claimt dat hij banen heeft gesnoeid binnen het overheidsapparaat. Ook continentaal-europese politieke leiders bespelen dezelfde snaar. Zowel de Nederlandse minister-president Jan-Peter Balkenende als de Franse president Nicolas Sarkozy maakten van de inkrimping van de overheid een politiek agendapunt. Onze data laten toe om deze intenties te toetsen op hun realiteitsgehalte. Figuur 1 geeft aan in welke mate de totale overheidsuitgaven aan personeel zijn gestegen. De grafiek toont de evolutie in verschillende landen en zegt dus niets over de absolute kost. Het jaar 2000 is het basisjaar en staat gelijk aan 1. De inflatie is uit de cijfers gehaald met de index van de consumptieprijzen als deflator. Uit deze figuur kunnen we opmaken dat België in het begin van de jaren % minder uitgaf aan overheidspersoneel dan in 2000 (0.7 versus 1). Sinds 2000 zijn de uitgaven met 15 % gestegen. België volgt hiermee het Franse, Zweedse en Nederlandse groeipad. Italië sprong in de jaren 1980 uit de band, maar heeft sindsdien de groei onder controle. Sinds 1999 volgt ook Italië het Belgische groeipad. In de USA stijgen de personeelskosten zeer gelijkmatig. De door Ronald Reagan aangekondigde reducties van het ambtenarenkorps hebben duidelijk geen impact op de totale loonmassa van de ambtenaren. Wat dan met de sanering van banen door Al Gore? Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de jobs die federaal zijn weggesnoeid, worden uitgevlakt door nieuwe aanwervingen op het niveau van de staat en het lokale bestuur. 572

9 TSR RECHTSLEER evolutie van de totale overheidsuitgaven aan personeel (2000 = 1) 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0, BE DE FR NL UK USA IT SE Figuur 1 Evolutie van de totale overheidsuitgaven aan personeel Ook in het UK van Margaret Thatcher werd er niet bespaard op de personele kosten van de overheid. Tot 1992 stijgt de loonmassa van de ambtenaren. In de periode van 1992 tot 1998, met John Major als eerste minister, blijven ze stabiel. Wanneer Labour met Tony Blair in 1997 het roer overneemt, neemt de personeelskost overhand toe. In 2006 besteedt het UK 40 % meer aan overheidspersoneel dan in Geen enkel land groeit sneller. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de lonen van de ambtenaren in het UK zo sterk gestegen zijn dat die stijging de vermindering van het aantal koppen opheft. Het zou immers kunnen dat het korps kleiner, beter geschoold, maar ook beter verloond is. Het lijkt echter meer waarschijnlijk dat de afslankingsretoriek niet overeenkomt met de afslankingsrealiteit. Enigszins verrassend is de neerwaartse trend van Duitsland. Nochtans heerst in Duitsland niet hetzelfde ingebakken scepticisme tegenover overheidsinterventie, dat wel duidelijk aanwezig is in de USA. Duitsland heeft een neocorporatistische traditie en overheidshervormingen hebben zich slechts in beperkte mate gefocust op de vermarkting van de publieke sector. De verklaring is naar onze mening vooral te vinden bij de Duitse eenmaking. Het voormalige Oost-Duitse ambtenarenapparaat was zeer sterk uitgebreid zodat hier heel wat bezuiniging mogelijk was. Bovendien kon een eengemaakt Duitsland rekenen op heel wat synergievoordelen doordat bijvoorbeeld nog maar één ministerie van Financiën, één leger nodig was. In totaal werden in Duitsland overheidsbanen geschrapt. 573

10 RECHTSLEER TSR b. Kunnen we onze ambtenaren veroorloven? Overheidslonen en de toegevoegde waarde van de economie De analyse onder het vorige punt ging na in welke mate de loonmassa van de ambtenaren stijgt. In deze sectie bekijken we of de ambtenarenlonen ook meer beslag leggen op de waarde van de economie. We zetten meer concreet de lonen af tegenover het Bruto Binnenlands Product (BBP). Deze oefening biedt een antwoord op de vraag of we ons de stijging van de lonen van de ambtenaren kunnen permitteren. We zouden de parallel kunnen trekken met de gezinsinkomens. We geven nu meer uit aan voeding dan ongeveer 40 jaar geleden. We zijn echter gemiddeld genomen ook rijker geworden. Dit maakt dat we in verhouding tot het totale inkomen minder uitgeven aan voedsel. Dit is een conventionele benadering: overheidsschuld en deficit worden gewoonlijk ook uitgedrukt in percentage van het BBP. We gebruiken gegevens van Eurostat om de belangrijkste Europese economieën te vergelijken. We analyseren enerzijds de evolutie doorheen de tijd via zogenaamde tijdsreeksen en anderzijds de absolute waarden dk 16 se % BBP be fi fr no uk it es nl at ie 8 de be dk de ie es fr it nl at fi se uk no Figuur 2 Personeelsuitgaven van de overheid in % BBP 574

11 TSR RECHTSLEER van Figuur 2 beschrijft de evolutie doorheen de tijd. We kunnen omwille van verschillende registratiemethoden in de gezondheidssector de absolute waarden van de landen niet zonder meer vergelijken. Figuur 3 corrigeert wel voor deze verschillende registratiemethoden (cf. infra). Figuur 2 illustreert dat de lonen van de ambtenaren niet meer beslag op de economie leggen dan 17 jaar terug. Het percentage personeelskosten ten opzichte van het BBP is in België stabiel en ligt rond 12 %. Andere stabiele landen zijn Denemarken, Zweden, Frankrijk, Italië en Nederland. Ook in deze analyse valt de dalende trend van Duitsland op. Naast Duitsland zien we ook in Oostenrijk een significante daling. Oostenrijk reduceerde blijkbaar net als Duitsland sterk de personeelskosten. t In een aantal gevallen heeft de evolutie vooral te maken met de noemer, het Bruto Binnenlands Product. Als het BBP sterk stijgt, zal de ratio van de ambtenarenlonen en het BBP dalen. De grillige lijn van Noorwegen volgt de evolutie van het Noorse BBP. Noorwegen is een belangrijke olieproducent en daarom wordt het BBP sterk beïnvloed door de oliemarkten. De snelle daling van Finland heeft vooral te maken met de hoge groeicijfers omwille van de telecomhype, met Nokia als grote marktspeler. Er zijn twee opvallende stijgers, het UK en Ierland. Ondanks een forse toename van het BBP, neemt de totale vergoeding van overheidspersoneel nog toe. Beide landen investeerden substantieel in publieke dienstverlening. dk npersoneelin%bbp 12,50 pt fr be se gr fi idsuitgave 10,00 it at nl ov erhe otale 7,50 es de uk ie 10000, , , , ,00 BBP per capita ( ) 35000, ,00 Figuur 3 Personeelsuitgaven in % BBP en BBP per capita (2005) ( ) 575

12 RECHTSLEER TSR Vervolgens vergelijken we de absolute waarden in het jaar Figuur 3 geeft de totale overheidsuitgaven aan personeel in percentage van het BBP weer op de Y-as. Op de X-as staat het BBP per hoofd van de bevolking ( ). Noorwegen is, wegens de olie-inkomsten, een buitenbeentje en is niet opgenomen. In tegenstelling tot de vorige figuur, kunnen we hier de absolute waarden van de landen wel vergelijken. De verschillende registratiemethoden voor de gezondheidszorg zijn immers gecorrigeerd (8). De totale loonmassa van de Belgische ambtenaren in % van het BBP is aan de hoge kant. Enkel Zweden en Denemarken spenderen een substantieel hoger percentage van het Bruto Binnenlands Product aan de vergoeding van het overheidspersoneel. Portugal bevindt zich op het niveau van België. Ook Frankrijk, Finland en Griekenland situeren zich in de buurt. We onderscheiden een cluster landen die duidelijk minder uitgeeft aan personeel, uitgedrukt in % BBP; het betreft Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, het UK en Ierland. Deze figuur bewijst empirisch dat een economische welvaart en de omvang van het ambtenarenkorps niet aan elkaar gekoppeld zijn. Ierland en Denemarken hebben een hoog BBP per capita. Op vlak van overheidstewerkstelling zijn ze echter tegenpolen. Denemarken geeft ongeveer 14 % van het BBP uit aan overheidslonen en Ierland slechts 6 %. Groot kan goed zijn, net zoals klein goed kan zijn. Cruciaal is in beide gevallen, zoals we ook in onze inleiding al hebben beklemtoond, dat de overheidssector goed presteert in verhouding tot de middelen die worden geïnvesteerd. (8) In een aantal landen, zoals België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland, betaalt de overheid geneeskundige zorgen terug per prestatie. Deze vergoedingen dekken de uitgaven, inclusief de loonkosten, van de ziekenhuizen en worden geregistreerd als finale consumptie door de overheid. Net zoals de overheid een aannemer betaalt om een weg aan te leggen, betaalt ze de ziekenhuizen om patiënten te verzorgen. In onder meer de Scandinavische landen en het UK betaalt de overheid de lonen van het personeel in de sector van de gezondheidszorg rechtstreeks. In deze landen vinden we die lonen dan ook terug in de categorie compensatie van tewerkstelling door de overheid en niet bij de finale consumptie. Het gevolg is dat in sommige gevallen de vergoeding van het personeel in de gezondheidszorg wel wordt geregistreerd en in andere niet. Daarom mogen we in figuur 2 enkel de trends vergelijken. In figuur 3 is die correctie doorgevoerd en zijn de uitgaven voor gezondheidszorg niet opgenomen. 576

13 TSR RECHTSLEER c. Wat zijn de arbeidsintensieve beleidssectoren? Tabel 1 geeft het percentage personeelskost op de totale uitgaven in een welbepaalde sector van de overheid. Hoge percentages duiden op een arbeidsintensieve sector. De percentages van de sector general public services (algemene overheidsdiensten) worden vertekend omdat de betaling van interesten op de overheidsschuld deel uitmaken van de totale uitgaven in deze sector. Een hoge staatsschuld betekent dus per definitie een lager percentage personeelskost. Vandaar dat het percentage van Italië laag is en dat van Luxemburg hoog. Deze cijfers zeggen vooral iets over de staatsschuld. Ook ontwikkelingssamenwerking maakt deel uit van deze sector. We gaan dadelijk nog dieper in op deze sector (cf. infra, d). General public services Defence Public order and safety Economic affairs Environment protection Recreation, culture and religion Education Social protection be 27 % 73 % 81 % 20 % 17 % 31 % 84 % 3 % dk 16 % 47 % 70 % 25 % 33 % 38 % 57 % 22 % de 20 % 55 % 75 % 11 % 20 % 33 % 63 % 5 % gr 23 % 46 % 85 % 7 % 43 % 50 % 74 % 14 % es 22 % 55 % 78 % 13 % 11 % 21 % 66 % 5 % fr 29 % 53 % 71 % 17 % 13 % 33 % 70 % 5 % it 17 % 60 % 70 % 11 % 13 % 25 % 77 % 2 % lu 38 % 67 % 70 % 14 % 45 % 14 % 63 % 3 % nl 23 % 57 % 65 % 22 % 11 % 36 % 65 % 5 % at 25 % 67 % 71 % 14 % 25 % 30 % 65 % 2 % pl 26 % 55 % 65 % 11 % 17 % 30 % 66 % 4 % pt 28 % 77 % 85 % 19 % 17 % 9 % 74 % 4 % fi 25 % 38 % 60 % 15 % 33 % 33 % 52 % 12 % se 22 % 29 % 62 % 14 % 25 % 36 % 55 % 18 % uk 18 % 36 % 54 % 11 % 20 % 33 % 47 % 6 % no 26 % 38 % 60 % 14 % 17 % 27 % 57 % 15 % Tabel 1 Uitgaven aan personeel op de totale uitgaven voor diverse sectoren 577

14 RECHTSLEER TSR Deze cijfers bevestigen dat het budget van het Belgische leger voornamelijk uitgaat naar lonen (73 %). Alleen in Portugal ligt dit aandeel nog iets hoger (77 %). De Scandinavische (uitgezonderd de Deense) en de Britse soldaten consumeren slechts ongeveer een derde van de middelen voor defensie. Voor openbare veiligheid te weten politie, brandweer, rechterlijke macht, gevangenissen valt in België het uitgavenpatroon op het vlak van de lonen eveneens hoog uit. Enkel Griekenland en alweer Portugal spenderen nog meer aan personeelskosten. Duitsland en Spanje benaderen het in België geldende percentage. De andere landen besteden minstens 10 % minder aan personele uitgaven op hun totaalbudget voor die sector. Een vergelijkbare conclusie gaat ook op voor economische zaken en onderwijs. Wat de sector milieubescherming en de sector recreatie en cultuur betreft, situeert het percentage loonkosten op de totale uitgaven in België zich rond het gemiddelde. Voor de sector sociale bescherming is het percentage laag, wat geen verwondering hoeft te wekken, gegeven dat de lonen maar een fractie vormen van de geldmiddelen die aan sociale zekerheid worden besteed. De grote discrepanties tussen landen wijzen op een verschillende organisatie van de sector, en dus een verschillende registratie. d. Algemene overheidsdiensten: administratie pur sang? De sector algemene overheidsdiensten uit het classificatieschema volgens de Classification of the Functions of Government verdient verdere aandacht, omdat deze sector veelal wordt aangezien als de klassieke overheidsadministratie. Dit is niet helemaal terecht, want heel wat klassieke ministeries vallen buiten deze groep. Het ministerie en het kabinet van Onderwijs bijvoorbeeld zitten vervat in de categorie onderwijs, het ministerie en het kabinet van Volksgezondheid in gezondheid, cultuur, sport en toerisme in cultuur en ontspanning, enzovoort. Vallen wel onder deze categorie van de algemene overheidsdiensten, alle personeelsleden die aan de hieronder opgesomde functies bijdragen: - uitvoerende en wetgevende instanties (met inbegrip van het Rekenhof); - organisatie van verkiezingen; - financiën en fiscaliteit, net als de munt, begroting, thesaurie; - buitenlandse zaken (ambassades inbegrepen); - ontwikkelingshulp; - personeelsdiensten, regie der gebouwen, informaticadiensten; - statistiekdiensten en studiediensten; 578

15 TSR RECHTSLEER - fundamenteel onderzoek; - beheerskosten openbare schuld; - transfers tussen overheden. We gebruiken twee indicatoren als vergelijkingsbasis tussen landen, meer bepaald de uitgaven per capita en als percentage van het BBP. Figuur 4 geeft de personeelsuitgaven per hoofd van de bevolking weer. België geeft meer uit aan ambtenarenlonen dan de andere landen in de set. In 2001 overstegen de Belgische uitgaven die van Frankrijk BE DE FR IT NL UK USA Figuur 4 Personeelskost algemene overheidsdiensten per capita in euro Een tweede analyse, zoals gevisualiseerd in Figuur 5, drukt de verhouding uit tussen de uitgaven aan algemene overheidsdiensten tot het BBP. Hier zijn meer landen opgenomen. Ook hier spant België de kroon. De kloof met de groep Nederland, Zweden, Oostenrijk en Finland is ongeveer 0,75 % BBP. e. Tussentijdse conclusie Hoewel de groei van de personeelsuitgaven in de overheid de laatste decennia niet uitzonderlijk is, moeten we concluderen dat de Belgische publieke sector personeelsintensief is. Vooral de sector algemene overheidsdiensten springt daarbij in het oog. 579

16 RECHTSLEER TSR 3 2,5 2 1,5 1 0,5 be fr nl at se fi it de dk no uk ie be dk de ie fr it nl at fi se uk no Figuur 5 Personeelskosten sector algemene overheidsdiensten in % BBP Dit betekent niet dat onze overheid slecht presteert. De onderwijssector bewijst dat een keuze voor mensen als productiefactor niet noodzakelijk een slechte keuze is. Het is algemeen bekend dat ons onderwijs internationaal goed scoort (9). De Scandinavische landen tonen bovendien aan dat een hoge tewerkstelling in de publieke sector gepaard kan gaan met een hoge welvaart (10). In de volgende sectie verkennen we enkele mogelijke verklaringen. 4. VERKLARINGEN Belangrijker nog dan de cijferresultaten zijn de mogelijke verklaringen voor deze vaststellingen. Inefficiëntie is hier slechts één van. We kunnen verschillende verklarende hypothesen naar voor schuiven, en nieuw onderzoek zou deze hypothesen moeten toetsen. Enkel op deze manier kunnen we de juiste beleidsconclusies trekken. (9) ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, Education at a glance, Paris, OECD Publishing, 2006, 453 p. (10) SOCIAL AND CULTURAL PLANNING OFFICE, Public sector performance: an international comparison of education, health care, law and public administration, SCPO, 2004, 310 p. 580

17 TSR RECHTSLEER a. Hypothese van de verschillende beleidspreferenties Een eerste verklaring zijn de verschillende beleidskeuzes van landen. Als een land beslist om veel te investeren in een sector, zijn er meestal meer ambtenaren nodig. Een duidelijk voorbeeld van uiteenlopende beleidskeuzes vinden we in Figuur 6 betreffende de verhouding van de defensieuitgaven tot de onderwijsuitgaven. Voor elke 10 euro die naar onderwijs gaan, besteedt België 2 euro aan defensie. In de USA is de verhouding bijna 0,70, wat impliceert dat tegenover elke 10 euro uitgaven in onderwijs er 7 euro naar defensie gaan. In het UK is deze verhouding op 10 jaar tijd verschoven van het Amerikaanse niveau tot 0,45, wat nog altijd veel is in vergelijking met andere Europese landen. Het spreekt vanzelf dat dergelijke beleidskeuzes een impact hebben op de personeelsstatistieken. 0,8 0,7 0,6 defensie/onderwijs 0,5 0,4 0,3 0, ,1 0 BE DE FR IT NL SE UK USA Figuur 6 Verhouding defensie-uitgaven op onderwijsuitgaven b. Hypothese van de kwaliteit Statistieken en indicatoren hebben het vaak moeilijk om kwaliteitsverschillen uit te drukken. Hierin schuilt een tweede verklaring voor verschillen in personeelsuitgaven. Deze verklaring werd sterk aangevoeld in het UK (11). Dit land investeerde substantieel in publieke diensten als on- (11) A.B. ATKINSON, Atkinson review Final report: measurement of government output and productivity for the national accounts, London, Palgrave Macmillan, 2005, 180 p. 581

18 RECHTSLEER TSR derwijs en gezondheidszorg, waarbij de personeelsaantallen opliepen. Deze stijging reflecteerde zich echter niet in de outputstatistieken. Er studeerden bijvoorbeeld niet meer studenten af omdat er meer leerkrachten zijn. Er zijn niet noodzakelijk minder patiënten omdat er meer dokters en verplegers zijn. Integendeel, het uitgebreidere aanbod zal allicht ook een nieuwe vraag creëren. Renderen deze investeringen dan niet? Waarschijnlijk wel. Kleinere klassen laten een persoonlijkere begeleiding toe. Hiermee kunnen naast kenniscompetenties ook andere vaardigheden worden ontwikkeld. Door een toename van het personeel in de gezondheidszorg kan de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren, zonder dat dit in de statistieken doorwerkt. c. Hypothese van de outsourcing Een derde voorname verklaringsgrond gaat terug op andere keuzes in de productiemodi. Het UK heeft beduidend minder ambtenaren, wat wellicht ook te maken heeft met de keuze om heel wat dienstverlening uit te besteden aan de particuliere sector, de zogenaamde outsourcing (12). De impact van outsourcing op de personeelsstatistieken komt duidelijk tot uiting in het lage percentage personeelsvergoedingen in de sector publieke veiligheid. We verwijzen hiervoor naar tabel 1 waaruit blijkt dat de UK in deze sector slechts 54 % scoort, het laagste cijfer van alle landen in de set. In het UK worden bijvoorbeeld gevangenissen uitgebaat door de private sector, maar met publieke middelen. In de nationale rekeningen is er een statistiek die een benaderend inzicht geeft in de mate van outsourcing, namelijk de intermediaire consumptie. Deze statistiek registreert de goederen en diensten die de overheid aankoopt als input voor haar productie. Figuur 7, gebaseerd op gegevens van Eurostat, laat zien dat de intermediaire consumptie in België in % van het BBP zeer laag is. In vergelijking met andere landen besteden de Belgische overheden bijzonder weinig uit. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief hoge aandeel van overheidspersoneelsuitgaven in België. (12) E.S. SAVAS, Privatization and public-private partnerships, New York, Chatham House, 2000, 393 p. 582

19 TSR RECHTSLEER lu be pt de at gr es fr ie it eu27 no nl dk fi se uk Figuur 7 - Outsourcing gemeten aan intermediaire consumptie/bbp (2005) d. Hypothese van de holle staat Eén van de centrale kenmerken van de overheidshervormingen die op de leest van het Nieuw Publiek Management zijn geschoeid, is het verzelfstandigen van de traditionele bureaucratieën (13). De verantwoordelijkheid van overheidsmanagers wordt gecombineerd met duidelijke verantwoordingslijnen in beheerscontracten. In het jargon: let managers manage en make managers manage. Sommige landen gingen verder dan andere in deze doctrine. Dit bracht sommige onderzoekers tot het besluit dat de staat uitgehold is (14). De kern is leeg en het echte werk gebeurt in de periferie van het publieke domein. Overheidstewerkstelling in de publieke bedrijven is niet opgenomen in de statistiek. Vanuit dat perspectief kan de evolutie naar een holle staat ook de verschillen in overheidstewerkstelling verklaren. De OECD maakte een berekening voor enkele landen waar personeelsleden in het publieke domein tewerkgesteld zijn. De Nederlandse en (13) C. HOOD, A public management for all seasons?, Public Administration 1991, vol. 69, n 1, (14) H.B. MILWARD, Governing the hollow state, Journal of Public Administration Research and theory, 2002, vol. 10, n 2,

20 RECHTSLEER TSR Franse cijfers spreken boekdelen. Tabel 2 toont aan dat Nederland een goed deel van de kloof met Frankrijk inhaalt wanneer de publieke bedrijven worden meegenomen. In de nabije toekomst zullen vergelijkbare berekeningen kunnen worden gemaakt voor alle OECD-landen. Overheidsproductie Publieke bedrijven Totaal Frankrijk 18,8% 3,3% 22,1% Nederland 10,4% 8,5% 19,9% Tabel 2 % van de totale arbeidsmarkt, actief in het publieke domein e. Hypothese van de schaalvoordelen Een volgende potentiële verklaring is te vinden in de schaalvoordelen voor grote landen. Dit zou vooral tot uiting moeten komen in sectoren met grote vaste kosten en relatief geringe variabele kosten. Een voorbeeld is de sector economische zaken waar vooral subsidies worden verstrekt. De administratiekost om een subsidie 100 maal toe te kennen is niet 10 maal kleiner dan wanneer ze maal wordt uitgekeerd. De personeelsintensieve landen voor economische zaken zijn Nederland, Denemarken en België, zoals tabel 1 aantoont. Dit lijkt de hypothese te bevestigen, althans voor deze sector. Zulke schaalvoordelen zijn in andere sectoren, zoals onderwijs, waarschijnlijk moeilijker hard te maken. f. Hypothese van de federalisering Een zesde verklarende hypothese betreft de federalisering van België. Geen enkel land heeft meer regeringen en parlementen per capita. De communautaire pacificatie is hier schatplichtig aan. Los van de mogelijke maatschappelijke baten heeft de federalisering ongetwijfeld ook geleid tot een institutionele drukte. De kwantiteit en diversiteit aan instituties brengen kosten met zich. Ook de tweetaligheid van de federale overheid is een kost die de meeste andere landen in de dataset niet hebben. De vraag rijst of de baten van de federalisering de kosten verantwoorden. Hierbij moeten we inzien dat de kosten vooral opduiken in de sector algemene overheidsdiensten. De proliferatie aan parlementen, regeringen, ministers en kabinetten maakt het besturen van een land niet goedkoper. Bovendien hebben al die overheden studie- en statistiekdien- 584

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's?

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Jeroen Delmotte, Miet Lamberts, Luc Sels & Geert Van Hootegem INHOUD Hoofdstuk 1 / Inleiding 5 Hoofdstuk 2 / Wat weten we over KMO's?

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Hoe welvarend zijn we echt?

Hoe welvarend zijn we echt? Executive Summary How prosperous are we really? Western civilizations are used to think in terms of material welfare. Concepts like economic growth and gdp per capita have become part of our daily vocabulary.

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Christine Defever. Prof. dr. Dimitri Mortelmans. (SGKB - Universiteit Antwerpen) Promotor. Prof. dr. Dimitri Mortelmans (Universiteit Antwerpen)

Christine Defever. Prof. dr. Dimitri Mortelmans. (SGKB - Universiteit Antwerpen) Promotor. Prof. dr. Dimitri Mortelmans (Universiteit Antwerpen) De socio-economische positie van vrouwen en mannen na de transities echtscheiding en verweduwing. Een longitudinale studie op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid Christine Defever Prof. dr. Dimitri Mortelmans

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Vooruit met procesinnovatie

Vooruit met procesinnovatie Vooruit met procesinnovatie Michiel de Nooij Joost Poort Onderzoek in opdracht van Stichting Industriebeleid & Communicatie (SIC) Amsterdam, juni 2005 SEO-rapport nr. 814 ISBN 90-6733- 295-X Copyright

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

No 83. Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Sijbren Cnossen

No 83. Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Sijbren Cnossen No 83 Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse Sijbren Cnossen Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM s-gravenhage Telefoon +31 70 338 33 80 Telefax +31 70 338 33

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

België en zijn ecologische voetafdruk

België en zijn ecologische voetafdruk RAPPORT 2010 België en zijn ecologische voetafdruk Verantwoordelijk uitgever: Damien Vincent, WWF-België, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Redactie: Aurélien Boutaud, Stijn Bruers, Anne-Kirstine de

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie