SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14"

Transcriptie

1 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14

2

3

4 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming. Het eerste gedeelte bestaat uit de voorstelling van de statistische gegevens van België voor het jaar In het algemeen, blijven de uitgaven voor sociale bescherming tussen 2013 en 2014 stabiel, uitgedrukt in percentage van het BBP: 30,23% van het BBP in 2013 en 30,26% van het BBP in In vergelijking met de gegevens van 2013, merken we een stagnatie in de uitgaven in verband met de werkloosheid. In 2014 zoals in 2013 vertegenwoordigden ze 3,38% van het BBP. Voor de uitgaven in verband met ouderdom, merken we een lichte stijging van 9,65% van het BBP in 2013 tot 9,75% van het BBP in Dit bevestigt de vergrijzing van onze bevolking. Het tweede gedeelte geeft de vergelijking van de gegevens 2013 van ons land met deze van de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze gegevens waren bij de 4

5 opmaak van deze brochure de recentste die door Eurostat waren gepubliceerd. Enkele gegevens met betrekking tot een aantal landen zijn nog voorlopig; andere zijn nog slechts ramingen. Deze brochure wil vooral een beknopte bron van cijfers over de sociale bescherming voor alle doelgroepen zijn. De FOD Sociale Zekerheid verzamelt deze cijfers bij zijn verschillende partners om te voldoen aan zijn internationale rapporteringsverplichtingen. Wij wensen u alvast veel leesplezier. VOORWOORD Tom Auwers, Directeur-generaal, DG Beleidsondersteuning en -coördinatie, FOD Sociale Zekerheid 5

6 Voorwoord Inhoudsopgave Europees perspectief 1. Socialebeschermingsgegevens van België voor 2O14 A) Inkomsten voor sociale bescherming B) Uitgaven voor sociale bescherming C) Sociale prestaties per risico D) Types sociale prestaties O INHOUD 2. Vergelijking met de andere EU-lidstaten A) De inkomsten voor sociale bescherming in de Europese Unie B) De uitgaven voor sociale bescherming in de Europese Unie C) De sociale prestaties per risico in de Europese Unie Afkortingen Lijst van de tabellen Lijst van de figuren Bibliografie O

7

8 Europees perspectief 1. Socialebeschermingsgegevens van België voor 2014 In 2014 bedroeg het Belgisch bruto binnenlands product (bbp) miljoen euro. Voor het jaar 2014 werden bepaalde gegevens ons niet aangeleverd. Wij hebben geen raming gemaakt. A) Inkomsten voor sociale bescherming Tabel 1: Bedragen van de Belgische inkomsten voor sociale bescherming in 2014 In miljoen euro In % van het bbp In % van het TIS 1 Bijdragen werkgevers ,48 12,19 39,71 Bijdragen beschermde personen ,86 5,97 19,46 Overheidsbijdragen ,07 11,84 38,57 Andere inkomsten 2.781,30 0,69 2,26 Totale inkomsten ,71 30,69 100,00 Bron: FOD Sociale Zekerheid 8 1 TSI: Totaal van de sociale inkomsten

9 Figuur 1: Verdeling van de sociale inkomsten in 2014 (in miljoen euro) 2.781, , ,48 Bijdragen werkgevers Bijdragen beschermde personen Overheidsbijdragen Andere inkomsten ,86 Bron: FOD Sociale Zekerheid In 2014 vertegenwoordigden de bijdragen van de werkgevers met 39,71% het belangrijkste deel van de inkomsten voor sociale bescherming. De overheidsbijdragen en de bijdragen van de beschermde personen vertegenwoordigden respectievelijk 38,57% en 19,46% van de inkomsten voor sociale bescherming. De andere inkomsten vertegenwoordigden 2,26%. 9

10 B) Uitgaven voor sociale bescherming Tabel 2: sociale uitgaven van België in 2014 In miljoen euro In % van het bbp In % van het TUS 2 Sociale prestaties ,21 29,01 95,88 Werkingsuitgaven 3.677,98 0,92 3,03 Andere uitgaven 1.320,03 0,33 1,09 Totale uitgaven ,22 30,26 100,00 Bron: FOD Sociale Zekerheid Deze tabel toont ons dat de sociale prestaties het grootste aandeel vertegenwoordigen in de uitgaven voor sociale bescherming. In 2014 vertegenwoordigden ze 95,88% van de sociale uitgaven. De werkingsuitgaven en andere uitgaven vertegenwoordigden respectievelijk 3,03% en 1,09% van het totaal van de sociale uitgaven. In 2014 besteedde België 30,26% van zijn bbp aan de sociale bescherming, wat een lichte verhoging betekent ten aanzien van 2013 (de uitgaven bedroegen toen 30,23% van het bbp) TSU: Totaal van de sociale uitgaven

11 C) Sociale prestaties per risico Tabel 3: Bedragen van de sociale prestaties per risico in 2014 Risico's In miljoen euro In % van het bbp In % van het TSP 3 Ziekte ,61 8,38 28,90 Invaliditeit 9.626,73 2,40 8,28 Ouderdom ,40 9,75 33,62 Overleving 7.818,87 1,95 6,72 Gezin 8.756,20 2,18 7,53 Werkloosheid ,47 3,38 11,64 Huisvesting 1.001,28 0,25 0,86 Sociale uitsluiting 2.840,65 0,71 2,44 Totaal ,21 29,01 100,00 Bron: FOD Sociale Zekerheid Net als eerdere jaren vertegenwoordigden de prestaties inzake ouderdom in 2014 met 33,62% het grootste deel van de uitgaven voor sociale prestaties. Wanneer we de uitgaven voor Ziekte / Geneeskundige verzorging, Invaliditeit en Overleving (die overeenstemmen met onze begrippen ziekte- en invaliditeitsverzekering, arbeidsongevallen en beroepsziekten.) meetellen, vormen deze 77,52% van het totaal van de sociale prestaties (of 22,48% van het bbp). 3 TSP: Totaal van de sociale prestaties 11

12 Figuur 2: Sociale risico s in percentage van het bbp in ,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 8,38 2,40 9,75 1,95 2,18 Ziekte Invaliditeit Ouderdom Overleving Gezin Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting 3,38 0,25 0,71 Bron: FOD Sociale Zekerheid Figuur 2 geeft de acht sociale risico s (functies) volgens de methodologie van weer in percentages van het bbp. De functies Huisvesting en Sociale Uitsluiting komen met respectievelijk 0,25% en 0,71% van het bbp op de laatste en voorlaatste plaats. De functies Ouderdom en Ziekte / Geneeskundige verzorging komen op de eerste en de tweede plaats, met respectievelijk 9,75% en 8,38%. De functie werkloosheid komt op de derde plaats met 3,38%. 12

13 D) Types sociale prestaties Ter herinnering: de -methodologie maakt een onderscheid tussen twee types sociale prestaties: prestaties in geld en prestaties in natura. Een prestatie in geld is een prestatie die wordt uitbetaald in geld en waarvoor geen bewijs van de daadwerkelijke uitgaven van de gerechtigde wordt vereist. Het gaat bv. om ziekteuitkeringen, uitbetaling van ouderdomspensioenen, Prestaties in natura zijn prestaties die worden toegekend in de vorm van goederen of diensten. De terugbetalingen van onze verzekering voor geneeskundige verzorging worden dus beschouwd als prestaties in natura. Prestaties in natura zijn bv. hulp bij de dagelijkse levensverrichtingen van ouderen, huisvestingshulp, enz. Tabel 4: Prestaties in geld en in natura in 2014 Risico's Prestaties in geld (in miljoen euro) Prestaties in geld (in % van het TSP) Prestaties in natura (in miljoen euro) Prestaties in natura (in % van het TSP) Ziekte 3.532,32 3, ,29 25,87 Invaliditeit 7.558,83 6, ,89 1,78 Ouderdom ,28 32, ,11 1,11 Overleving 7.799,63 6,71 19,24 0,02 Gezin 7.352,02 6, ,19 1,21 Werkloosheid ,67 11,45 218,79 0,19 Huisvesting 0,00 0, ,28 0,86 Sociale uitsluiting 1.936,40 1,67 904,25 0,78 Totaal ,15 68, ,04 31,81 Bron: FOD Sociale Zekerheid In België worden de meeste sociale prestaties uitbetaald in geld. In 2014 vertegenwoordigden de prestaties in geld 68,19% van alle prestaties inzake sociale bescherming (32,50% voor de ouderdomspensioenen, 11,45% voor werkloosheid en 24,24% voor de andere prestaties in geld). De prestaties in natura vertegenwoordigden 31,81% van het totaal van de sociale prestaties (25,87% voor de functie Ziekte / Geneeskundige verzorging en 5,95% voor de andere prestaties in natura). 13

14 Figuur 3: aandeel van de prestaties in geld en in natura (in % van het totaal van de prestaties) in ,00% 30,00% 25,87% 1,11% 32,50% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3,04% 1,78% 0,02% 6,50% 6,71% 1,21% 6,32% 0,19% 11,45% 0,86% Ziekte Invaliditeit Oudernom Overleving Gezin Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting 0,78% 1,67% Prestaties in natura (in % van het TSP) Prestaties in geld (in % van het TSP) Bron: FOD Sociale Zekerheid 14

15 2. Vergelijking met de andere EU-lidstaten In dit hoofdstuk stellen we de cijfers voor die door de lidstaten aan Eurostat zijn bezorgd. Voor België hebben we de meest recente beschikbare cijfers gebruikt. Het gaat om bruto cijfers, wat betekent dat ze geen rekening houden met enige aftrek van belastingen of andere verplichte inhoudingen die door de rechthebbenden zijn verschuldigd. De gebruikers van de gegevens dienen er dan ook voor gewaarschuwd te worden dat het gebruik van bruto gegevens kan leiden tot verschillende interpretaties van analyseresultaten. Socialebeschermingsprestaties kunnen in talrijke vormen aan de gerechtigden worden aangeboden. In het kader van worden enkel de volgende categorieën van prestaties in aanmerking genomen: Contante betalingen aan beschermde personen; Terugbetalingen van de door de beschermde personen gemaakte uitgaven; Rechtstreeks aan de beschermde personen geleverde goederen en diensten. Het gaat dus om rechtstreekse voordelen, in die zin dat ze een rechtstreekse verhoging van het beschikbare inkomen van de gerechtigden tot gevolg hebben. A) De inkomsten voor sociale bescherming in de Europese Unie Met het oog op de leesbaarheid vermelden we niet de gegevens van alle landen waarvoor de socialebeschermingsstatistieken beschikbaar zijn, maar beperken we ons tot een selectie uit deze landen. De volledige gegevens kunnen worden geraadpleegd op de website van Eurostat ( 15

16 Tabel 5: Inkomsten voor sociale bescherming per type in % van het bbp en in % van het totaal van de sociale inkomsten (TSI) in 2013 Bijdragen werkgevers Bijdragen beschermde personen Overheidsbijdragen Andere inkomsten Totaal In % van het BBP In % van het TSI In % van het BBP In % van het TSI In % van het BBP In % van het TSI In % van het BBP In % van het TSI In % van het BBP In miljoen euro EU28 10,37 35,14 6,01 20,36 11,91 40,36 1,22 4,14 29, ,77 EU15 10,60 34,84 6,18 20,31 12,43 40,86 1,21 3,99 30, ,84 BE 12,36 40,17 6,10 19,82 11,74 37,79 0,68 2,21 30, ,31 DK 4,19 11,41 2,95 8,04 27,79 75,60 1,82 4,96 36, ,87 DE 10,60 34,50 9,33 30,38 10,26 33,39 0,53 1,73 30, ,45 ES 10,54 40,46 3,08 12,14 10,88 44,74 0,58 2,66 25, ,67 FR 13,95 42,58 6,85 19,04 11,67 35,06 1,14 3,31 33, ,53 IT 10,77 35,39 4,52 14,84 14,54 47,76 0,61 2,00 30, ,00 LU 6,51 25,66 5,88 23,18 11,37 44,79 1,62 6,37 25, ,54 NL 10,51 30,88 12,40 36,41 6,52 19,14 4,62 13,57 34, ,00 FI 11,31 34,53 4,09 12,49 15,54 47,45 1,81 5,53 32, ,78 SE 11,37 36,46 2,97 9,51 16,20 51,97 0,64 2,06 31, ,95 UK 8,19 28,89 3,61 12,75 14,49 51,13 2,05 7,23 28, ,07 Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid In 2013 waren de sociale bijdragen de belangrijkste financieringsbron voor de sociale bescherming in de EU (55,50% van de totale inkomsten voor de EU28). In België moeten de werkgevers meer sociale bijdragen betalen dan gemiddeld in Europa. Ons land staat op dat vlak op de derde plaats na Frankrijk en Spanje. Wat de bijdragen van de beschermde personen betreft, lagen de cijfers van België zeer dicht bij het Europese gemiddelde. De Belgische overheidsbijdragen waren echter lager dan gemiddeld in de EU. Wat de andere landen betreft die niet in de tabel zijn opgenomen: de nieuwe lidstaten (Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije) hebben ook hoge werkgeversbijdragen (>40% van het totaal van de sociale inkomsten). 16

17 Figuur 4: Verdeling van de inkomsten voor sociale bescherming in % van het bbp in 2013 in EU 40,00 Andere inkomsten Overheidsbijdragen Bijdragen beschermde personen Bijdragen werkgevers 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 1,22 11,91 6,01 1,09 12,43 6,18 10,37 10,60 0,68 11,74 6,10 12,36 1,82 27,79 2,95 4,19 0,53 10,26 9,33 10,60 0,58 10,88 3,08 10,54 1,14 11,67 6,85 13,95 0,61 14,54 4,52 10,77 1,62 11,37 5,88 6,51 4,62 6,52 12,40 10,51 1,81 15,54 4,09 11,31 0,64 16,20 2,97 11,37 2,05 14,49 3,61 8,19 0,00 EU28 EU15 BE DK DE ES FR IT LU NL FI SE UK Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid Figuur 4 toont ons dat de overheidsbijdragen en de bijdragen van de werkgevers de hoofdmoot van de inkomsten voor sociale bescherming vertegenwoordigen. Deze figuur laat ons ook zien dat er twee types van financieringssystemen zijn (systemen gebaseerd op het model van Bismarck en systemen gebaseerd op het model van Lord Beveridge). De noordelijke landen Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk volgen het universele model (systeem waarin de overheidsbijdragen het belangrijkst zijn) en de andere landen volgen het verzekeringsmodel (systeem waarin de sociale bijdragen het belangrijkst zijn). Thans heeft geen enkel systeem echter nog de zuivere kenmerken en groeien de twee systemen naar elkaar toe. 17

18 B) De uitgaven voor sociale bescherming in de Europese Unie De tabel 6 geeft de verdeling weer van de uitgaven voor sociale bescherming in miljoen euro en in percentage van het BBP. Daardoor kunnen we zien welk deel van de nationale rijkdom is herverdeeld via de sociale bescherming. In de meeste landen van de EU vertegenwoordigen de sociale prestaties 95% of meer van het totaal van de sociale uitgaven. Tabel 6: Structuur van de uitgaven voor sociale bescherming in 2013 Sociale prestaties Werkingskosten Andere kosten Sociale uitgaven In miljoen euro In % van het BBP In miljoen euro In % van het BBP In miljoen euro In % van het BBP In miljoen euro EU ,40 27, ,65 0, ,46 0, ,50 28,77 EU ,63 28, ,56 0, ,87 0, ,06 29,64 BE ,02 28, ,46 0, ,23 0, ,71 30,23 DK ,98 31, ,77 1,23 0,00 0, ,75 32,54 DE ,26 27, ,14 1, ,53 0, ,93 29,00 ES ,27 25, ,35 0,49 20,26 0, ,88 25,80 FR ,15 31, ,24 1, ,46 0, ,85 33,72 IT ,00 28, ,00 0, ,00 0, ,00 29,83 LU ,39 22,79 156,20 0,34 18,62 0, ,21 23,17 NL ,00 29, ,00 1, ,00 0, ,00 31,19 FI ,83 30, ,26 0,81 0,00 0, ,09 31,14 SE ,97 29, ,18 0,56 0,00 0, ,14 30,03 UK ,21 27, ,80 0,32 0,00 0, ,01 28,06 Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid In % van het BBP 18

19 Figuur 5: Sociale uitgaven in % van het BBP in ,0 30,0 28,77 29,64 30,23 32,54 29,00 33,72 29,83 31,19 31,14 30,03 28,06 25,0 25,80 23,17 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 EU 28 EU 15 BE DK DE ES FR IT LU NL FI SE UK Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid 19

20 C) De sociale prestaties per risico in de Europese Unie Om de gegevens van de verschillende landen beter te kunnen vergelijken, maken we gebruik van de bedragen uitgedrukt in percentage van het bbp. Dat laat toe om de sociale uitgaven proportioneel te vergelijken op basis van de nationale rijkdom. Tabel 7: Sociale prestaties in percentage van het bbp in 2013 Ziekte/ Geneeskundige verzorging Invaliditeit Ouderdom Overleving Gezin/ Kinderen Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting EU28 8,01 2,06 11,11 1,59 2,33 1,52 0,56 0,51 EU15 8,29 2,11 11,34 1,62 2,40 1,62 0,60 0,53 BE 8,31 2,37 9,65 2,04 2,16 3,38 0,24 0,83 DK 6,36 4,12 11,52 1,82 3,64 1,84 0,69 1,31 DE 9,54 2,23 9,02 1,91 3,13 1,14 0,59 0,17 ES 6,44 1,86 9,59 2,45 1,34 3,29 0,10 0,23 FR 9,11 2,08 12,76 1,78 2,47 1,93 0,83 0,80 IT 6,77 1,68 14,37 2,68 1,21 1,72 0,03 0,19 LU 5,84 2,46 6,69 1,87 3,63 1,51 0,31 0,49 NL 10,18 2,29 10,98 1,22 0,95 1,64 0,38 1,53 FI 7,45 3,41 11,62 0,89 3,25 2,26 0,56 0,89 SE 7,48 3,59 12,48 0,41 3,09 1,25 0,46 0,71 UK 8,45 1,74 11,74 0,10 2,96 0,57 1,45 0,74 Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid Tabel 7 toont ons het belang van iedere functie, uitgedrukt in termen van nationale welvaart in de verschillende lidstaten van de Europese Unie. In 2013 zat ons land voor alle functies onder de Europese gemiddelden EU15, behalve voor de functies ziekte/geneeskundige verzorging, invaliditeit, overleving, werkloosheid en sociale uitsluiting. Vergelijken we dit met het gemiddelde EU28, dan bevinden we ons rond het gemiddelde (soms een beetje erboven, soms een beetje eronder). De uitgaven voor de functie ouderdom waren bijzonder hoog in Italië, in Frankrijk en in Zweden. In België lagen deze uitgaven (9,65% van het bbp) duidelijk onder het Europese gemiddelde, dat in ,11% van het bbp bedroeg. Voor de functie werkloosheid zitten België en Spanje ver boven het Europese gemiddelde. De oorzaken zijn echter verschillend: in België houden de hoge uitgaven verband met de duur van de werkloosheidsuitkeringen, terwijl Spanje met bijzonder hoge werkloosheidscijfers te kampen heeft als gevolg van de laatste economische crisis. 20

21 Figuur 6: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging, ouderdom en werkloosheid in percentage van het bbp in ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 8,01 11,11 11,34 11,52 9,65 9,54 9,02 8,29 8,31 6,36 6,44 9,59 9,11 12,76 6,77 14,37 5,84 6,69 10,98 10,18 11,62 7,45 7,48 12,48 8,45 11,74 4,00 3,38 3,29 2,26 2,00 1,84 1,93 1,52 1,62 1,72 1,51 1,64 1,14 1,25 0,57 0,00 EU 28 EU 15 BE DK DE ES FR IT LU NL FI SE UK Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid Ziekte/Geneeskundige verzorging Ouderdom Werkloosheid 21

22 Tabel 8: Sociale prestaties in percentage van het totaal van de sociale prestaties in 2013 Ziekte/ Geneeskundige verzorging Invaliditeit Ouderdom Overleving Gezin/ Kinderen Werkloosheid Huisvesting Sociale uitsluiting EU28 28,92 7,43 40,12 5,75 8,41 5,50 2,03 1,84 EU15 29,09 7,39 39,78 5,67 8,41 5,68 2,11 1,87 BE 28,79 8,20 33,41 7,08 7,47 11,70 0,84 2,50 DK 20,33 13,17 36,80 5,80 11,63 5,88 2,20 4,19 DE 34,40 8,04 32,52 6,91 11,28 4,12 2,12 0,62 ES 25,51 7,34 37,79 9,68 5,37 12,97 0,40 0,94 FR 28,34 6,55 39,95 5,56 7,89 6,25 2,62 2,84 IT 23,61 5,88 50,15 9,35 4,22 6,02 0,10 0,67 LU 25,63 10,81 29,35 8,18 15,91 6,61 1,35 2,15 NL 34,90 7,85 37,64 4,18 3,27 5,62 1,29 5,24 FI 24,57 11,23 38,31 2,92 10,72 7,46 1,84 2,94 SE 25,38 12,17 42,34 1,41 10,50 4,25 1,56 2,39 UK 30,46 6,27 42,31 0,34 10,67 2,05 5,22 2,67 Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid De tabel 8 geeft het aandeel weer dat elke functie vertegenwoordigt in het totaal van de prestaties. De prestaties in verband met ouderdom maken het grootste deel uit van de sociale prestaties Daarna volgen de prestaties i.v.m. ziekte en geneeskundige verzorging. 22

23 Figuur 7: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging en ouderdom in percentage van het totaal van de prestaties in ,00 70,00 60,00 50,00 40,12 39,78 33,41 36,80 32,52 37,79 39,95 50,15 29,35 37,64 38,31 42,34 42,31 40,00 30,00 20,00 29,62 29,09 28,79 20,33 34,40 25,51 28,34 23,61 25,63 34,90 24,57 25,38 30,46 10,00 0,00 EU28 EU15 BE DK DE ES FR IT LU NL FI SE UK Ziekte/Geneeskundige verzorging Ouderdom Bron: Eurostat / FOD Sociale Zekerheid Figuur 7 toont ons dat de prestaties voor Ouderdom en Ziekte / Geneeskundige verzorging meer dan de helft van het totaal van de prestaties vertegenwoordigen. Het Europese gemiddelde (zowel voor de EU15 als de EU28) ligt op een beetje minder dan 70% van het totaal van de prestaties. In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland, vertegenwoordigen deze prestaties meer dan 70% van het totaal van de prestaties. België zit onder het Europese gemiddelde met 62,20%. 23

24 Afkortingen BBP: Bruto binnenlands product : Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming EUROSTAT: Statistisch bureau van de Europese Unie FOD: Federale Overheidsdienst TSI: Totaal van de sociale inkomsten TSP: Totaal van de sociale prestaties TSU: Totaal van de sociale uitgaven UE: Europese Unie EU15: De 15 landen van de Europese Unie vóór 1/5/2004 (België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). EU28: De 28 landen van de Europese Unie (EU15 + Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slovakije, Bulgarije, Roemenië et Kroatië). AT: Oostenrijk BE: België BG: Bulgarije CY: Cyprus CZ: Tsjechische Republiek HR: Kroatië DE: Duitsland DK: Denemarken EL: Griekenland ES: Spanje EE: Estland FI: Finland FR: Frankrijk HU: Hongarije IE: Ierland IT: Italië LV: Letland LT: Litouwen LU: Luxemburg MT: Malta PL: Polen PT: Portugal NL: Nederland RO: Roemenië SE: Zweden SK: Slovakije SI: Slovenië UK: Verenigd Koninkrijk 24

25 Lijst van de tabellen Tabel 1: Bedragen van de Belgische inkomsten voor sociale bescherming in Tabel 2: Sociale uitgaven van België in Tabel 3: Bedragen van de sociale prestaties per risico in Tabel 4: Prestaties in geld en in natura in Tabel 5: Inkomsten voor sociale bescherming per type in % van het bbp en in % van het totaal van de sociale inkomsten (TSI) in Tabel 6: Structuur van de uitgaven voor sociale bescherming en Tabel 7: Sociale prestaties in percentage van het BBP in Tabel 8: Sociale prestaties in percentage van het totaal van de sociale prestaties in Lijst van de figuren Figuur 1: Verdeling van de sociale inkomsten in 2014 (in miljoen euro) 09 Figuur 2: Sociale risico s in percentage van het BBP in Figuur 3: Aandeel van de prestaties in geld en in natura (in % van het totaal van de prestaties) in Figuur 4: Verdeling inkomsten voor sociale bescherming in % van het BBP in 2013 in EU 17 Figuur 5: Sociale uitgaven in % van het BBP in Figuur 6: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging, ouderdom en werkloosheid in percentage van het BBP in Figuur 7: Verdeling van de sociale prestaties die verband houden met de functies ziekte/geneeskundige verzorging en ouderdom in percentage van het totaal van de prestaties in Bibliografie - Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België, FOD Sociale Zekerheid, handleiding, Eurostat, Websites 25

26

27

28 2016 FOD Sociale Zekerheid Adminitratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Wettelijk depot electronische versie D/2017/10.770/2 Verantwoordelijke uitgever Tom Auwers Redactie Christel Nuyens, Dirk Moens & Michel Mingiedi Eindredactie DG Beleidsondersteuning en coördinatie Vertaling Vertaaldienst Opmaak Dienst Communicatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Sociale bescherming in België:

Sociale bescherming in België: Sociale bescherming in België: Essobs data 2010 1 Sociale bescherming in België: Essobs data 2010 Voorwoord De Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie definiëren sociale bescherming als

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O11

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O11 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O11 Op internationaal niveau en zeker op Europees niveau zijn geneeskundige verzorging en ouderdom de belangrijkste onderdelen van sociale bescherming. De lidstaten

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

Nederland langs de Europese meetlat

Nederland langs de Europese meetlat Nederland langs de Europese meetlat at Oostenrijk be België bg Bulgarije cy Cyprus cz Tsjechië de Duitsland dk Denemarken ee Estland el Griekenland es Spanje f i Finland fr Frankrijk hu Hongarije ie Ierland

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie

STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Parlemeter 2016 Analytisch overzicht Speciale Eurobarometer van het Europees Parlement STUDIE Reeks Analyse van de publieke opinie Directoraat-generaal Communicatie Auteur: Jacques Nancy, Afdeling Analyse

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur

Verslag Antwerpen, februari Guy Quaden Gouverneur Verslag 200 Antwerpen, februari 20 Guy Quaden Gouverneur Bbp-groei in de voornaamste economieën (veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 2008 2009 200 p.m.

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

ESSOBS : sociale bescherming in België Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2009

ESSOBS : sociale bescherming in België Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2009 Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2009 1 Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2009 Voorwoord Na meer dan een eeuw hoeft het belang van de sociale bescherming in onze maatschappij niet meer

Nadere informatie

Nederland langs de Europese meetlat

Nederland langs de Europese meetlat LU 3,91 EL 2,37 PT 2,13 IE 1,51 ES 1,26 BE 0,56 FI 0,01 AT -0,12 DK -0,12 FR -0,13 UK -0,24 SE 26,6 BE 25,8 EL 25,6 DE 25,2 FR 25,0 ES 25,0 PT 24,5 EU(25) 23,9 UK 23,8 LV 22,9 AT 22,9 EE 22,7 FI 22,7 DK

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2016 COM(2016) 386 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 september 2006 (27.09) (OR. fr) 13098/06 ADD 1 ELARG 113 ACCTR 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Meer doden onder fietsers, minder onder motorrijders. Meeste verkeersdoden onder twintigers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-031 23 april 2007 10.00 uur Sterke stijging verkeersdoden onder fietsers In 2006 kwamen 811 mensen in het Nederlandse verkeer om. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Dinsdag 11 december 2012 Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Toelichting gezondheidsdoelstelling en actieplan

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Sociale bescherming in België: ESSOBS data voor België

Sociale bescherming in België: ESSOBS data voor België Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 4 2. Een beetje geschiedenis 5 3. De ESSOBS-methodologie 6 3.1. Algemeen 6 3.2. Definities 8 A. De sociale bescherming 8 B. De sociale zekerheid 9 C. De sociale

Nadere informatie

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 november 2006 BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt De Europese

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015

Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie. 25 november 2015 Boordtabel van het Concurrentievermogen van de Belgische economie 25 november 2015 1 Sprekers M. Kris Peeters Vice-Eerste Minister en federaal Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie