ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING TechnoDesign Crebonummer : Werktuigbouwkunde Middenkaderfunctionaris Automatiserings elektronica (MK-AEC) Middenkaderfunctionaris Automatiserings energietechniek (MK-AEN) Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatie Techniek (MK-EIT) Cohort : Niveau : 4, middenkaderopleiding Leerweg : BOL Opleidingsvariant : Standaard Leerjaren : 4

2 Inhoudsopgave Inleiding A Onderwijsregelingen crebo s 10054, 10232, 10235, B Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel B.2 Algemeen deel C Bijlagen C.1 Geldigheid C.2 Examensystematiek C.3 Nadere bepalingen toetsafname C.4 WSF / TOP C.5 Adressen C.6 Taken van de examencommissie C.7 Vrijstellingsregeling C.8 Bijzondere bepalingen C.9 Aanmeldingsdocument voor deelname aan alle deeltoetsen 2/23

3 Inleiding Voor je ligt de onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleidingen die uitgevoerd worden binnen het onderwijsconcept TechnoDesign. Het bestaat uit 3 hoofddelen: A. Onderwijsregeling B. Examenregeling C. Bijlagen Het doel van dit document is om naar deelnemers en overige betrokkenen duidelijk te maken hoe het opleidingstraject is opgebouwd, wanneer, wat, en hoe er getoetst wordt, welke keuze mogelijkheden er zijn, enz. Hieronder worden eerst nog wat begrippen toegelicht vanuit het onderwijsconcept Technodesign. Uitgangspunten: TechnoDesign een onderwijsconcept op basis van natuurlijk leren en is ontworpen rondom de volgende begrippen: a) Contextrijk leren b) Integraal ontwerpen b) Competentiegericht leren c) De deelnemer centraal In het hierna volgende deel wordt in het kort de achtergrond uitgelegd. a. Contextrijk leren Tijdens de opleiding worden die dingen geleerd, die nodig zijn om in een beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Om dit te bereiken bestaat het grootste gedeelte van de opleiding uit het werken aan projecten, individueel en in groepjes. De projecten, prestaties genaamd, komen sterk overeen met opdrachten die in de latere beroepssituatie regelmatig voorkomen. Prestaties worden verricht in een realistische leeromgeving, dat wil zeggen een omgeving die lijkt op de werkelijke praktijk, dan wel in een reële leeromgeving, de werkelijke praktijk in een bedrijf of instelling. Het uitvoeren van de prestatie gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met en / of in het bedrijfsleven, een gemeente of een maatschappelijke instelling. We noemen dit: leren in een contextrijke omgeving. Gesimuleerde praktijksituaties kunnen op school worden gecreëerd. We spreken dan van een realistische leeromgeving. Tijdens de uitvoering van de prestatie kan de deelnemer regelmatig van uitvoeringsplek wisselen, een keer op school dan weer in het bedrijf. De opleiding is over de gehele periode maar vooral in de laatste twee jaar sterk gerelateerd aan de beroepspraktijk. b. Integraal ontwerpen Onder Integraal ontwerpen verstaan we o.a. het doorbreken van hokjes en schotten binnen een bedrijf. Een ontwerper kan misschien een fantastisch product ontwerpen, maar als dit niet voor een concurrerende prijs kan worden aangeboden, zal het product op de markt geen succes worden. Bij zijn ontwerp dient hij verder ook al rekening te houden met productiemogelijkheden, technische haalbaarheid, verkoop en milieuaspecten. Maar ook moet hij toekomstig onderhoud in ogenschouw nemen, zodat dit later goedkoop en eenvoudig uitgevoerd kan worden. Het is daarom belangrijk dat je als toekomstige werknemer niet alleen maar binnen de grenzen van je eigen vakgebied blijft. Je moet in staat zijn om samen te werken met mensen uit andere vakgebieden en natuurlijk moet je weten wanneer je collega's uit een ander vakgebied moet raadplegen. Er wordt steeds meer in teamverband gewerkt. Het is belangrijk dat een team goed functioneert en wij vinden het daarom belangrijk dat je als persoon in zo'n team goed kunt samenwerken. Een ander aspect van integraal ontwerpen is documenteren. Je moet verantwoord met je tijd om kunnen gaan, je handelingen documenteren en je vorderingen presenteren. Je moet dus verantwoording af kunnen leggen over wat je hebt gedaan. Het documenteren is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat kennis die je opdoet bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van een product niet verloren gaat. Het gebruik van ICT-hulpmiddelen is hierbij essentieel. 3/23

4 c. Competentiegericht leren Als de deelnemer een prestatie tot een goed einde wil brengen, dan worden verschillende dingen van hem verwacht. Hij moet de nodige (technische) kennis hebben opgedaan. Hij heeft de vereiste (technische) vaardigheden verworven. Hij bezit de gepaste (beroeps)houding, voldoende motivatie en het juiste inzicht. Deze aspecten samen leiden tot het gewenste beroepsgedrag. Dit samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen, noemen we een competentie. Er zijn vele competenties te onderscheiden. Om een volwaardig beroepsbeoefenaar en burger te zijn, heeft iemand niet alleen vaktechnische competenties, maar ook maatschappelijke competenties nodig. We doelen hiermee op het vermogen om informatie te vergaren, deel te kunnen nemen aan maatschappelijke verbanden in de samenleving, etc. Deze competenties komen binnen TechnoDesign-opleidingen ruimschoots aanbod. Met het volbrengen van een prestatie is de deelnemer in aanraking gekomen met een combinatie van leermomenten, waarin competenties min of meer gemakkelijk verworven kunnen worden. c. De deelnemer staat centraal Een TechnoDesign-opleiding is maatwerk voor de deelnemer. De opleiding start met een intake- en introductieperiode. Aan het eind van deze periode is voor elke deelnemer duidelijk in welke vakrichting, of combinaties daarvan, hij van start gaat. Deze keuzes worden in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan vastgelegd (POP). Het POP is weer een onderdeel van het portfolio. De docent treedt op als leermeester. Voortdurend begeleid door zijn leermeester, gaat de deelnemer aan de slag. Van de deelnemer gaat steeds het initiatief uit. Het navigeren door de opleiding heen wordt al lerende aan de deelnemer overgelaten: van sturing naar zelfsturing. Hij kiest in overleg de prestaties (projecten / opdrachten) die passen bij de richting die hij op wil. Leergesprekken tussen de deelnemer en de leermeester zijn belangrijke elementen van de opleiding. In die gesprekken wordt o.a. gekeken naar wat er is geleerd en welke volgende leerpunten er aan de orde zijn. Als door (leer)ervaringen tijdens de opleiding de interesses van een deelnemer verandert, is wisselen van vakrichting zonder veel problemen mogelijk. Dat de deelnemer centraal staat komt ook tot uiting in de wijze waarop kennis en beroepsvaardigheden worden verworven. De deelnemer geeft aan wat hij wil leren en wanneer hij daar aan toe is. De school creëert vervolgens voor de deelnemer de mogelijkheid, afhankelijk van de mogelijkheden van de school; verder geldt daarbij altijd als leidraad een arbeidsmarktrelevant kwalificatieprofiel. Inrichting van de opleiding Elke opleiding kent een normduur van 4 jaar. De studiebelasting telt in totaal 6400 klokuren. De vrije ruimte wordt verdeeld over de gehele opleiding. Deelnemers zijn 5 dagen per week met hun opleiding bezig. In tijd gezien beslaat de opleiding 8 semesters. De opleiding kan langer of korter duren dan de gestelde normtijd afhankelijk van de ontwikkeling van de deelnemer. S8 Min. 2 bedrijven Duaal S7 S6 Werken & Leren Prestaties HBO Work - shops Pfg S5 Prestaties S4 S3 Prestaties (intern en extern) LVT Workshops Vaardig - heden Pfg S2 BPV (8 weken = 320 klokuren) S1 Prestaties (intern) Workshops Vaardig - heden Pfg 4/23

5 De deelnemers werken in lesgroepen en prestatiegroepen en volgen workshops. Dit gebeurt zowel individueel als in groepen. De deelnemer met zijn leervraag staat centraal en geeft dus voortdurend aan welke leerbehoefte hij heeft. Hij is tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn opleidingstraject. Deze vorm van zelfstandigheid en het zelfinitiatief moeten veelal worden geleerd. Intensieve begeleiding en ondersteuning, op velerlei gebied, wordt ingezet om de deelnemer daarbij te helpen. Deelnemers worden zowel beroepsgericht als sociaal begeleid. Fasen Gedurende de opleiding wordt een aantal fasen doorlopen. De fasen hebben telkens een bepaalde normduur. De normduur is de gemiddelde tijd die nodig is om een fase te doorlopen. Fase Activiteit Normduur - E Normduur - W 1. Oriënteren 2. Verdiepen en kiezen Eventueel switchen van studierichting Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek Verdiepen van de opleiding en keuze maken afstudeerrichting ½ jaar ½ jaar 1 ½ jaar 2 ½ jaar 3. Profileren Afstuderen 2 jaar 1 jaar Beroepspraktijkvorming (BPV) / Prestaties Een prestatie is een concrete opdracht binnen een contextrijke leeromgeving, die door de deelnemer individueel of binnen een groep wordt uitgevoerd binnen een bepaald tijdsbestek. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van beroepscompetenties en overige competenties, gerelateerd aan de kerntaken en opgaven van het beroep. Hierbij is reflectie op het werkproces een belangrijk leermechanisme, terwijl de beoordeling van de prestatie mede als input dient voor de voortgangsgesprekken met de leermeester. Prestaties zijn zo geformuleerd dat ze dicht bij de praktijk staan. Hierdoor kunnen binnen een prestatie meerdere competenties worden ontwikkeld. Op dit punt komen prestaties binnen de schoolomgeving (realistische leeromgeving) overeen met prestaties binnen een bedrijf (reële leeromgeving). Een prestatie bestrijkt meerdere competentiegebieden die zelfs per deelnemer (kunnen) verschillen. Dat laatste is sterk afhankelijk van de afgesproken taakverdeling en aanwezige expertises binnen een prestatieteam. Verwacht wordt dat een team dat een prestatie uitvoert (prestatieteam) zal zijn samengesteld uit circa zes deelnemers uit - zo mogelijk en indien relevant - verschillende vakgebieden. Deze samenwerking stimuleert de (door het bedrijfsleven) gewenste kennisverbreding. Elke prestatie biedt zo de mogelijkheid sociaal-maatschappelijke, persoonlijke, ontwikkelings- en beroepscompetenties te integreren. Op basis van de met een deelnemer uitgezette leer- en ontwikkelingslijn worden de prestaties ingezet om de gewenste competenties te ontwikkelen. De beide lijnen bieden ondersteuning bij de keuze om een bepaalde prestatie op een bepaald moment van een leerjaar in te zetten. Een juiste schakeling van prestaties garandeert op deze wijze dat aan te leren competenties tot op het gewenste niveau kunnen worden geoefend. In de eerste twee leerjaren hebben de prestaties vooral een binnenschools karakter met een geleidelijke overgang naar prestaties die buiten de school plaatsvinden. In het derde en vierde leerjaar wordt overgegaan op een duaal model, waarbij alle prestaties worden uitgevoerd in en begeleid door het bedrijfsleven. Omdat we binnen het TechnoDesign-concept streven naar contextrijk Ieren (= in de beroepspraktijk), is de beroepspraktijkvorming voortdurend met de opleiding verweven. Leren vindt altijd in de praktijk of in nauwe samenhang met de praktijk plaats. Er wordt gewerkt met prestaties die voor een echte opdrachtgever worden uitgevoerd, waardoor echte beroepssituaties ontstaan. Deze continue stages zijn in het eindtermendocument niet als een afzonderlijke deelkwalificatie benoemd, maar omvatten inhouden die deel uit maken van meerdere deelkwalificaties. Prestatiegroepen Prestatiegroepen kunnen bestaan uit deelnemers van verschillende vakrichtingen. Deelnemers leren binnen de groep sturing te geven aan hun eigen leerproces. Het gaat hier dus om competenties met een brede reikwijdte (leren leren) en/of die buiten de beroepscontext geleerd kunnen worden. Gedurende de gehele opleiding worden de deelnemers individueel begeleid door hun leermeester. Daarnaast voert de leermeester leergesprekken, individueel en in groepen van circa zes deelnemers. De deelnemers voeren ook binnen de prestatiegroep prestaties uit. Tenslotte werken deelnemers zelfstandig aan activiteiten als het bijhouden van het eigen portfolio. 5/23

6 Workshops Bij het uitvoeren van een prestatie, zal een deelnemer vanuit de ervaring van het geheel (de prestatie) ontdekken dat benodigde kennis en/of vaardigheden worden ontbeerd. Hieruit zullen leervragen ontstaan. Door in te tekenen op de aan prestaties gerelateerde thema s (theorie- of praktijklessen of practica) kan het ervaren kennistekort worden aangevuld. Daarnaast kunnen deelnemers zelfstandig theoretische kennis verwerven. Thema s zijn dus ondersteunende leermomenten die precies op tijd of op verzoek moeten worden aangeboden. Kenmerkend is dat het gaat om kennis en vaardigheden als ondersteuning bij het uitvoeren van contextrijke prestaties. Vaardigheden In de eerste 2 leerjaren is een aantal vaardigheden op vaste momenten geprogrammeerd. Zo hoort het behalen van het Veiligheidscertificaat (VCA) tot de vaste onderdelen. Verder is er een aantal routinevaardigheden die eigen gemaakt moeten worden voorzover dat nog niet gebeurd is. Denk hierbij aan het beheersen van het tekenprogramma AutoCad, het omgaan met draaibanken, freesbanken, lasapparatuur. Het kunnen monteren van schakelingen, soldeertechnieken, enz. Begeleiding De deelnemer wordt begeleid door de leermeester. De leermeester volgt de deelnemer in de loopbaan met het accent op persoonlijke kwaliteiten en voert hiertoe individuele gesprekken met de deelnemer. We noemen dit leergesprekken of portfoliogesprekken. De werkmeester begeleidt de deelnemer bij de prestaties met het accent op de ambachtelijke vaardigheden en kennis. De werkmeester is verantwoordelijk voor een bepaald werkgebied en is verbonden aan de school. In een bedrijf wordt er gesproken over een bedrijfsfunctionaris. Deze aanduiding kan per bedrijf verschillen. Voorbeelden zijn: praktijkopleider, praktijkbegeleider, stagebegeleider, etc. Leer- en ontwikkelingslijnen Leer- en ontwikkelingslijnen maken stappen in het leerproces zichtbaar en volgbaar en geven de deelnemer de kans om eigenaar van het eigen leerproces te zijn. Leer- en ontwikkelingslijnen zijn gerelateerd aan het beroep. Leerlijnen richten zich op kennis of vaardigheden. Ontwikkelingslijnen maken een ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten zichtbaar. Voor iedere fase van de opleiding is een aantal van deze leerlijnen geformuleerd. Deze leerlijnen (aangevuld met kennisonderdelen) en ontwikkelingslijnen corresponderen met de wettelijke normen van de opleiding (eindtermen). Portfolio Alle gegevens en bewijsstukken van de deelnemer en daarmee bewijzen van behaalde competenties, worden in een portfolio bijgehouden en bewaard. Gedurende de opleiding verzamelt de deelnemer daarmee diverse blijken van kunnen. De inhoud van een portfolio kan variëren van werkstukken en verslagen tot video-opnamen en uitwerkingen van gesprekken, waarin de voortgang van de ontwikkeling van de deelnemer wordt vastgelegd. In het portfolio komt de profielkeuze van de deelnemer naar voren en de individuele invulling die daaraan gegeven is. Het bijhouden van het portfolio gebeurt samen met de leermeester. Het portfolio is het eerste CV van de deelnemer. Hiermee wordt aantoonbaar wat het werk- en denkniveau van de deelnemer is en welke verdere relevante ervaring is opgedaan. Dat heeft meerwaarde ten opzichte van een standaard diploma. Het portfolio is op meerdere gebieden inzetbaar. Het kan gebruikt worden bij de intake, als de deelnemer voorafgaand aan de opleiding al een portfolio heeft opgebouwd (vooropleiding, werkervaring, enz.). Tevens kan het dienen bij de begeleiding van de deelnemer; het geeft een beeld van de vorderingen van de deelnemer. Het portfolio is dus een ontwikkelingsinstrument, een pedagogisch instrument (motiveren) en een instrument bij het bijhouden van de ontwikkeling van competenties. Het portfolio bevat het bewijs dat een deelnemer gekwalificeerd de opleiding afrondt. De afgetekende competenties komen tenslotte in het portfolio terecht, samen met de bewijsstukken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer het portfolio bij te houden. De leermeester houdt hier controle op. 6/23

7 A: Onderwijsregeling In deze onderwijsregeling is een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals het aantal deelkwalificaties, de studielast, niveau, leerweg. Binnen TechnoDesign ziet men tijdens het volgen van de opleiding niet direct welke deelkwalificaties gevolgd worden. Hoe zit het dan wel? Opleidingen zijn gericht op het behalen van eindtermen die in overleg met het bedrijfsleven zijn opgesteld door het Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Kenteq). Het Ministerie van OC&W heeft deze eindtermen goedgekeurd. Deze zijn opgenomen in de eindtermendocumenten van de hieronder genoemde opleidingen en zijn tevens op Internet te vinden op Werktuigbouwkunde Middenkaderfunctionaris Automatiserings electronica (MK-AEC) Middenkaderfunctionaris Automatiserings energietechniek (MK-AEN Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische installatie techniek (MK-EIT) Binnen TechnoDesign zijn genoemde opleidingen ingericht m.b.v. van leer- en ontwikkelingslijnen (competenties). De keuze en differentiatie zijn afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van de deelnemer en de ontwikkelingsfase waarin de deelnemer verkeert. Anders dan in de klassieke structuur van de opleiding ontwikkelt de deelnemer zich m.b.v. deze leer- en ontwikkelingslijnen. De ontwikkeling hiervan vindt plaats in een gedeeltelijk cyclisch proces waarbij uiteindelijk het vereiste eindniveau wordt bereikt. Anders dan in het verleden wordt er dus niet gewerkt met lesstofeenheden binnen deelkwalificaties maar staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Diplomering vindt plaats wanneer een deelnemer het vereiste niveau van het vastgestelde pakket leer- en ontwikkelingslijnen heeft behaald. Nadrukkelijk is aangegeven dat het te behalen diploma volledig voldoet aan de eindtermen die gelden voor de genoemde opleidingen. Met de conversietabel worden de leer- en ontwikkelingslijnen omgezet naar de daarvoor vereiste deelkwalificaties. 7/23

8 A : Onderwijsregeling Titel kwalificatie Werktuigbouwkunde Crebo-nummer Differentiatie n.v.t. Diff. nummer n.v.t. Soort opleiding Middenkaderopleiding Niveau 4 (M) Opleidingsduur 4 jaar WSF Ja Opleidingsvariant Standaard Leerweg BOL Leslocatie Aleyda van Raephorstlaan, Schiedamseweg Cohort TOELICHTING: De beroepsopleiding Middenkaderopleiding Werktuigbouwkunde behoort tot de beroepengroep Werktuigbouwkunde van de kwalificatiestructuur Metaal. Om het diploma van deel opleiding te behalen sluit de deelnemer in totaal acht deelkwalificaties met voldoende resultaat af. 7 Deelkwalificaties zijn verplicht (V). Uit 3 keuze deelkwalificaties dient de deelnemer een verplichte keuze te maken (VK). Crebo dkw: Deelkwalificatienaam: V / VK Keuze Verspanen MOW V (1 uit 1) Plaat en constructie MOW V (1 uit 1) Montage / onderhoud MOW V (1 uit 1) Tekenen / construeren MOW V (1 uit 1) Bedrijfsvoering MOW V (1 uit 1) Extra-functioneel niveau 4 V (1 uit 1) Maatschappelijk-cultureel niveau 4 V (1 uit 1) Mechaniseren /installeren VK (1 uit 3) Tekenen / construeren VK (1 uit 3) Commerciële techniek VK (1 uit 3) Netto school Netto BPV Netto studiebelastingsuren: Studiebelastingsuren vrije ruimte: Totaal aantal studiebelastingsuren: netto + vrije ruimte: Verdeling studiebelastingsuren over school en bpv (beroepspraktijkvorming): 100% 67% 33% Aantal (V) verplichte deelkwalificaties: 7 Aantal (VK) verplichte keuze deelkwalificaties: 1 Aantal (K) keuze deelkwalificaties: 0 V = verplicht, VK = verplichte keuze, WSF = Wet StudieFinanciering Via leer- en ontwikkelingslijnen wordt er een conversie gemaakt naar de hier bovenstaande deelkwalificaties. 8/23

9 A : Onderwijsregeling Titel kwalificatie Middenkaderfunctionaris Automatiserings Crebo-nummer Elektronica Differentiatie n.v.t. Diff.nummer: n.v.t. Soort opleiding Middenkaderopleiding Niveau 4 (M) Opleidingsduur 4 jaar WSF Ja Opleidingsvariant Standaard Leerweg BOL Leslocatie Aleyda van Raephorstlaan, Schiedamseweg Cohort TOELICHTING: De beroepsopleiding Middenkaderfunctionaris Automatiserings Elektronica behoort tot de beroepengroep Elektronica van de kwalificatiestructuur Elektrotechniek. Om het diploma van deze opleiding te behalen sluit de deelnemer in totaal 7 deelkwalificaties met voldoende resultaat af. Crebo dkw: Deelkwalificatienaam: Verplicht Keuze Netto school Netto BPV Basisvaardigheden Ifnormatietechniek V (1 uit 1) Maatschappelijke en culturele vorming V (1 uit 1) Algemene vaardigheden MK-functionaris V (1 uit 1) elektrotechniek Service verlenen aan moderne communicatieapparatuur V (1 uit 1) Ontwerpen en modificeren van besturingselektronica V (1 uit 1) Ontwikkelen, onderhouden en modificeren van V (1 uit 1) bedrijfscontrolesystemen Projectmanagement Autmatiseringselektronica V (1 uit 1) Netto studiebelastingsuren: Studiebelastingsuren vrije ruimte: Totaal aantal studiebelastingsuren: netto + vrije ruimte: Verdeling studiebelastingsuren over school en bpv (beroepspraktijkvorming): 100% 67% 33% Aantal (V) verplichte deelkwalificaties: 7 Aantal (VK) verplichte keuze deelkwalificaties: 0 Aantal (K) keuze deelkwalificaties: 0 V = verplicht, VK = verplichte keuze, WSF = Wet StudieFinanciering Via leer- en ontwikkelingslijnen wordt er een conversie gemaakt naar de hier bovenstaande deelkwalificaties. 9/23

10 A : Onderwijsregeling Titel kwalificatie Middenkaderfunctionaris Automatiserings Energietechniek Crebo-nummer Differentiatie n.v.t. Diff.nummer: n.v.t. Soort opleiding Middenkaderopleiding Niveau 4 (M) Opleidingsduur 4 jaar WSF Ja Opleidingsvariant Standaard Leerweg BOL Leslocatie Aleyda van Raephorstlaan, Schiedamseweg Cohort TOELICHTING: De beroepsopleiding Middenkaderfunctionaris Automatiserings Energietechniek behoort tot de beroepengroep Energietechniek van de kwalificatiestructuur Elektrotechniek. Om het diploma van deze opleiding te behalen sluit de deelnemer in totaal 7 deelkwalificaties met voldoende resultaat af. Crebo dkw. Deelkwalificatienaam Verplicht Keuze Basisvaardigheden Energietechniek V (1 uit 1) Maatschappelijke en culturele vorming V (1 uit 1) Algemene vaardigheden MK functionaris Elektrotechniek V (1 uit 1) Installeren en onderhouden van elektrische componenten van industriële geautomatiseerde installaties V (1 uit 1) Installeren en onderhouden van elektrische industriële geautomatiseerde installaties V (1 uit 1) Uitwerken, tekenen, inregelen en in bedrijf stellen van elektrische industriële geautomatiseerde installaties V (1 uit 1) Netto school Netto BPV Projectmanagement Automatiserings energietechniek V (1 uit 1) Netto studiebelastingsuren: Studiebelastingsuren vrije ruimte: Totaal aantal studiebelastingsuren: netto + vrije ruimte: Verdeling studiebelastingsuren over school en bpv (beroepspraktijkvorming): 100% 67% 33% Aantal (V) verplichte deelkwalificaties: 7 Aantal (VK) verplichte keuze deelkwalificaties: 0 Aantal (K) keuze deelkwalificaties: 0 V = verplicht, VK = verplichte keuze, WSF = Wet StudieFinanciering Via leer- en ontwikkelingslijnen wordt er een conversie gemaakt naar de hier bovenstaande deelkwalificaties. 10/23

11 A : Onderwijsregeling Titel kwalificatie Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek Crebo-nummer Differentiatie n.v.t. Diff.nummer: n.v.t. Soort opleiding Middenkaderopleiding Niveau 4 (M) Opleidingsduur 4 jaar WSF Ja Opleidingsvariant Standaard Leerweg BOL Leslocatie Aleyda van Raephorstlaan, Schiedamseweg Cohort TOELICHTING: De beroepsopleiding Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatietechniek behoort tot de beroepengroep Energietechniek van de kwalificatiestructuur Elektrotechniek. Om het diploma van deze opleiding te behalen sluit de deelnemer in totaal 9 deelkwalificaties met voldoende resultaat af. Crebo dkw. Deelkwalificatienaam Verplicht Keuze Basisvaardigheden Energietechniek V (1 uit 1) Maatschappelijke en culturele vorming V (1 uit 1) Algemene vaardigheden MK-functionaris Elektrotechniek V (1 uit 1) Ontwerpen, begroten en opleveren van elektrische woninginstallaties en gewone bedrijfsinstallaties V (1 uit 1) Ontwerpen, begroten en opleveren van elektrische utiliteitsinstallaties V (1 uit 1) Ontwerpen, begroten en opleveren van elektrische industriële installaties V (1 uit 1) Netto school Netto BPV Installeren geïntegreerde installaties V (1 uit 1) Algemene ondernemersvaardigheden (AOV) V (1 uit 1) Bedrijfstechniek (BT) V (1 uit 1) Netto studiebelastingsuren: Studiebelastingsuren vrije ruimte: Totaal aantal studiebelastingsuren: netto + vrije ruimte: Verdeling studiebelastingsuren over school en bpv (beroepspraktijkvorming): 100% 67% 33% Aantal (V) verplichte deelkwalificaties: 9 Aantal (VK) verplichte keuze deelkwalificaties: 0 Aantal (K) keuze deelkwalificaties: 0 V = verplicht, VK = verplichte keuze, WSF = Wet StudieFinanciering Via leer- en ontwikkelingslijnen wordt er een conversie gemaakt naar de hier bovenstaande deelkwalificaties. 11/23

12 B: Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel Competentiegericht beoordelen vooronderstelt toetsen in context-relevante situaties. Het beoordelen omvat een onderzoek naar de vereiste competenties. De vereiste leer-, beroeps- en burgerschapscompetenties zitten verweven in de leer- en ontwikkelingslijnen van de opleidingen. Examinering (en dus uiteindelijk diplomering) is gericht op het beoordelen van de verschillende lijnen. Elke leer- en ontwikkelingslijn wordt afzonderlijk beoordeeld op de drie hieronder aangegeven onderdelen: I Indicatoren: Voor elke leer- en ontwikkelingslijn zijn zogenaamde indicatoren opgesteld die houding, vaardigheden en kennistoepassing kunnen meten. Indicatoren worden beoordeeld aan de hand van uitgevoerde prestaties. Indicatoren worden als volgt beoordeeld: Slecht, Onvoldoende, Voldoende, Goed. Voor de indicatoren geldt dat geen enkele indicator met slecht beoordeeld mag zijn en dat de gemiddelde score voldoende is. De score van de indicatoren representeren een cijferwaarde (0 tot 100) voor de leer- of ontwikkelingslijn. Alle indicatoren voldoende betekent een score van 60. Een score van onvoldoende of goed wordt via een factor verrekend in het gemiddelde. Elke prestatie levert een bepaald aantal producten op. Dit kan een werkstuk zijn, een verslag, een tekening, een verklaring van tevredenheid van de opdrachtgever, etc. Bewijsstukken van deze resultaten worden door de deelnemer in schriftelijke vorm of in andere vorm, zoals bijv. foto s, video, etc., in zijn portfolio opgenomen. Ter afsluiting van de prestatie volgt een presentatie van de prestatie door de deelnemers. II Toetsen De toetsen van een lijn toetsen de kenniscomponent van de lijn af. Toetsen worden beoordeeld met een cijfer van 1,0 tot 10,0 waarbij geldt dat op geen enkele toets lager dan een 4,0 gescoord mag worden. Het gemiddelde van alle toetsen moet minimaal een 5,5 zijn om de lijn met succes af te ronden. Indien er niet wordt voldaan aan deze voorwaarde kan een lijn niet worden afgerond. III Bewijslast Bewijs van de verschillende prestaties (opgeslagen in het portfolio) moet als voldoende worden aangegeven om de lijn met succes te kunnen afronden. Een team van deskundigen uit praktijk en school geeft een waardering hierover. Indien er niet wordt voldaan aan deze voorwaarde kan een lijn niet worden afgerond. NB: in sommige gevallen zijn er geen toetsen en worden alleen onderdeel I en III beoordeeld. Dit betekent dat een lijn alleen beoordeeld wordt aan de hand van uitgevoerde prestaties en aangeleverde bewijslast. Diplomering Bovengenoemde drie onderdelen genereren een puntenscore van 0 tot 100 per leer- en ontwikkelingslijn. Deze score wordt bepaald door onderdeel I (de indicatoren). Onderdeel II en III zijn voorwaardelijk. Deze onderdelen moeten volgens de hierboven geschreven regels behaald zijn. De norm voor een lijn bedraagt 60. Dit betekent dat een lijn met succes wordt afgerond indien 60 punten of meer behaald worden. Alle lijnen van een opleiding moeten voldoende afgerond zijn. Het gemiddelde van alle lijnen zorgt voor een score die leidt tot behalen van een deelkwalificatie. Het met succes afronden van alle deelkwalificaties van een opleiding leidt tot diplomering. Een overzicht van de af te ronden deelkwalificaties, leerlijnen, indicatoren en toetsen is terug te vinden in het leerlingbegeleidingssysteem. In dit systeem zijn ook de resultaten, voortgang en portfolio terug te vinden. 12/23

13 B.2 Algemeen deel Het algemeen deel betreft het Examenreglement van het Albeda College, versie augustus Het Handboek Examinering van het Albeda College ligt ter inzage op de kamer van de teamleider. Het bestaat uit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.2 De indeling van het examen en de toepassing van dit reglement 1.3 De inhoud en vorm van het examen 1.4 De toelating tot het examen Hoofdstuk 2 Regeling van het examen 2.1 De organisatie van het examen 2.2 Het examenprogramma 2.3 De examinatoren 2.4 Het toezicht op de examens 2.5 Geheimhouding Hoofdstuk 3 De afname van het examen 3.1 Procedure rond het examen 3.2 De gang van zaken tijdens het examen Hoofdstuk 4 Uitslag, herkansing, diplomering 4.1 Vaststelling van het examenresultaat 4.2 Vrijstellingen 4.3 Uitslag 4.4 Diploma, certificaat, beoordelingslijst 4.5 Herkansing examens 4.6 Bewaren en inzage van beoordelingen en processen verbaal Hoofdstuk 5 Onregelmatigheden 5.1 Onregelmatigheden 5.2 Klachten over het examen 5.3 Recht van beroep 5.4 De samenstelling van de Commissie van Beroep voor de examens Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 6.1 examendeelnemers (voorheen : extraneï) 6.2 afwijkende wijze van examinering 6.3 onvoorziene omstandigheden 6.4 informeren kandidaten 6.5 inwerkingtreding 13/23

14 Bijlage C.1: Geldigheid Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle hierna genoemde opleidingen, leerweg: BOL, van het Albeda College Opleidingsvariant : Standaard Niveau : 4, middenkaderopleiding Leerweg : BOL Aantal leerjaren : 4 Crebonummer : Werktuigbouwkunde : Middenkaderfunctionaris Automatiserings elektronica (MK-AEC) : Middenkaderfunctionaris Automatiserings energietechniek (MK-AEN) Middenkaderfunctionaris Elektrotechnische Installatie Techniek MK-EIT) : Cohort : Ingang : Expiratie : Handtekening van of namens het bevoegd gezag: Dhr. J.B. Boer Directeur Branche Techniek Datum vaststelling : 1 april 2008 Openbaar gemaakt: 15 april /23

15 Bijlage C.2: Examensystematiek Het Albeda College voert de interne borg uit van de kwaliteit van examinering. De Onderwijsinspectie voert de externe borg uit van de kwaliteit van de examinering. 15/23

16 Bijlage C.3: Nadere bepalingen toetsafname Afwijkende wijze van examineren 1. De examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De commissie doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de branchedirectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25%, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de deskundigenverklaring. 3. De examencommissie kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de bepalingen in deze Onderwijs- en examenregeling met betrekking tot de toetsduur en toetsvorm. Voor deze afwijking kan een kandidaat in aanmerking komen die met inbegrip van het schooljaar waarin hij de (deel)toets aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal en letterkunde; b. het vak Nederlandse taal; c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25% en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de branchedirectie. Overige regels Aanmelding voor deelname Na ondertekening en inlevering van Bijlage C.9 is de kandidaat automatisch aangemeld voor alle toetsen die deel uitmaken van de opleiding. Oproep De kandidaat wordt uiterlijk twee weken voor de toetsdatum schriftelijk opgeroepen om deel te nemen aan de toets. Afwikkeling van een theorietoetsing Vóór aanvang: In principe zijn er twee surveillanten; De surveillanten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de toetslocatie; De surveillanten hebben de beschikking over een kandidatenlijst en over de benodigde toetsmaterialen; De surveillanten noteren de aanwezigheid van de kandidaten op het toetsprotocol; Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens: Surveillanten noteren tijdstip van aankomst van laatkomers op het toetsprotocol; Surveillanten zien toe op orde en rust; Surveillanten vermelden onregelmatigheden op het toetsprotocol en stellen de examencommissie van de onregelmatigheden in kennis; Kandidaten mogen gedurende de eerste 30% van de toetstijd de toetslocatie niet verlaten. 16/23

17 Aan het eind: Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de surveillant; pas na in orde bevinding door de surveillant verlaat de kandidaat de toetslocatie; Bij digitale toetsafname laten kandidaten aan de surveillant weten dat zij klaar zijn met de toets. De surveillant controleert of de toets op de juiste wijze is afgesloten. Na afloop: De surveillanten dragen de door de kandidaat ingeleverde toetsmaterialen en gemaakte toetsopgaven over aan de examencommissie of aan de examinator. Afwikkeling van een praktijktoetsing Vóór aanvang: De gang van zaken vóór, tijdens en na afloop van de praktijktoetsing wordt tijdig aan de kandidaat kenbaar gemaakt; Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens: De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing op het toetsprotocol. Aan het eind: De kandidaat levert toetsmateriaal en gemaakte toetsen in bij de examinator. De examinator controleert en noteert de ontvangst van toetsmateriaal en gemaakte opgaven op het toetsprotocol. Na afloop: De examinator draagt het toetsmateriaal en de gemaakte opgaven over aan de examencommissie of aan de beoordelaar. Bekendmaking uitslag De uitslag van een (deel-)toets die niet is afgenomen in een georganiseerde toetsperiode wordt uiterlijk na vijf schooldagen aan de kandidaat bekend gemaakt. De uitslag van een (deel-)toets die is afgenomen in een georganiseerde toetsperiode wordt uiterlijk vijftien werkdagen na afloop van de toetsperiode aan de kandidaat bekend gemaakt. Ingeval de toetsing en/of normering door de instelling is uitbesteed, bijvoorbeeld aan een examencentrum van een van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, dan wordt de uitslag bekend gemaakt uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de cesuur of de toetsresultaten. Over de uitslag van een toets worden geen telefonische mededelingen gedaan. Inzage van het beoordeelde werk De deelnemer kan op eigen verzoek inzage krijgen in het beoordeelde werk. Als termijn van inzage gelden de vijf werkdagen volgend op het moment waarop de uitslag bekend is gemaakt. Procedure voor regeling van te laat komen bij een toets Een laatkomer wordt toegelaten tot het moment dat 30% van de toetstijd is verstreken. Meldt de laatkomer zich na deze periode, dan kan hij worden toegelaten, mits nog niemand van de aan de toets deelnemende kandidaten de toetslocatie heeft verlaten. Voor de laatkomers blijft het einde van de toetstijd gehandhaafd. 17/23

18 Bijlage C.4: WSF / TOP Naam instelling : Albeda College Brin nummer : 00GT Naam opleiding : Zie bijlage Crebonummers : 10054, 10232, 10235, Cohort : voorblad Toepassing Wet op de Studiefinanciering (van toepassing bij BOL) Naar het oordeel van het bevoegd gezag omvat elk studiejaar van bovengenoemde opleiding tenminste 850 klokuren, zoals neergelegd in artikel 9, lid 1a van de Wet op de studiefinanciering en de nadere invullingen die daarna zijn gegeven.1 Toepassing Transparante Onderwijsprogrammering Naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoet de programmering aan het Convenant inzake onderwijsprogrammering in het middelbaar beroepsonderwijs; d.d. 4 / 9 juli 2001 en brief Ministerie OC&W BVE/B/2002/731. Crebonummer Kwalificatie Niveau Leerweg Werktuigbouwkunde 4 (M) BOL Middenkaderfunctionaris Automatiserings El. (MK-AEC) 4 (M) BOL Middenkaderfunctionaris Automatiserings Energietechniek (MK-AEN) 4 (M) BOL Middenkaderfunctionaris Electrotechnische installatietechniek (MK-EIT) 4 (M) BOL Ondertekening: Plaats: Rotterdam Datum : 1 april 2008 Namens het bevoegd gezag: 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar Leren in school Leren in arbeidssituatie PPO Introductie Vertraagde weken WSF en TOP model Onbegeleid leren TOTAAL Dhr. J.B.Boer Directeur Branche Techniek 1 Zie uitleg OcenW-Regelingen van 3 december 1997, nr 30 18/23

19 Bijlage C.5: Adressen Bevoegd gezag: Dhr. P. Boekhoud Voorzitter College van Bestuur Albeda College Rosestraat AL ROTTERDAM Postbus AL ROTTERDAM Examencommissie branche Techniek: Haastrechtstraat DC ROTTERDAM Voorzitter : J.B. Boer Subexamencommissie Metalectro / Elektrotechniek Haastrechtstraat DC ROTTERDAM Voorzitter : M. Seldenrath Subexamencommissie Mobiliteit: Van Graftstraat GL ROTTERDAM Voorzitter : A. Reyngoudt Subexamencommissie Bouwkunde Aleyda van Raephorstlaan CR ROTTERDAM Voorzitter : H. de Vlieger Commissie van Beroep voor de Examens: Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. Mr. A. Bijloo, secretaris Postbus AL ROTTERDAM 19/23

20 Bijlage C.6: Taken van de examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examenprocedures voor de opleidingen waarvoor zij is aangesteld door het College van Bestuur van het Albeda College. De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken met betrekking tot de voorbereiding, de ontwikkeling, de vaststelling, eventuele inkoop van toetsen, de planning en afname, de beoordeling en de uitslag, bewaren en beheren en de evaluatie van examens. Een uitwerking van de taken van de examencommissie is te vinden in het Handboek Examinering. 20/23

21 Bijlage C.7: Vrijstellingsregeling De regeling: Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de kandidaat verleend door de examencommissie. Dit betekent dus dat er nooit automatisch vrijstelling wordt verleend. Het initiatief gaat uit van de deelnemer. Indien de deelnemer denkt recht te hebben op een vrijstelling, moet die aangevraagd worden bij de subexamencommissie en niet bij het bevoegd gezag. Gronden voor vrijstellingen: Vrijstelling kan worden verleend indien de kandidaat in het bezit is van een overeenkomstig certificaat, of naar aanleiding van de richtlijnen van het bevoegd gezag. De aanvraag: De aanvraag wordt ingediend tezamen met kopieën van diploma s en cijferlijsten of van een attest¹ waarop de eventuele vrijstelling is gebaseerd. De kopieën worden door de subexamencommissie op echtheid gecontroleerd en gewaarmerkt. Aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald bij de teamleider van de opleiding. Vrijstellingen worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd in een brief. Na ontvangst hiervan is de vrijstelling pas definitief. ¹ schriftelijk bewijsstuk 21/23

22 Bijlage C.8: Bijzondere bepalingen Deelname aan de lessen Alle aangeboden lessen, behorende tot de kwalificaties zoals vermeld in deze OER, dienen te worden gevolgd. Gebruik van hulpmiddelen Op het voorblad van de toets is aangegeven welke hulpmiddelen bij de toets zijn toegestaan. Rekenmachine Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan indien dit apparaat aan de volgende eisen voldoet. De rekenmachine: - is niet afhankelijk van het lichtnet; - kan geen tekst opslaan; - is niet uitgerust met een mogelijkheid tot afdrukken op een papierstrook of iets dergelijks; - werkt geruisloos; - gaat de afmeting van een handzaam model niet te boven; - hindert de overige kandidaten niet; - mag geen onderdeel uitmaken van een apparaat met andere functies, zoals een telefoon of dergelijke. Definitie van het begrip toets Een toets is het verzameld resultaat van deeltoetsen: de tekst in het OER luidt: Een deelkwalificatie wordt met een toets afgesloten = met een aantal deeltoetsen. Herkansingen De deelnemer kan gebruik maken van de mogelijkheden tot herkansing, zoals opgenomen in de Examenregeling. De deelnemer komt voor herkansing in aanmerking mits hij niet meer dan 30% van de onderwijseenheden, behorend tot dat semester, met een onvoldoende resultaat heeft afgesloten. Termijn voor herkansing Herkansing van examenonderdelen vindt plaats op het eerstvolgende voor het betreffende examenonderdeel vastgelegde toetsmoment, zoals opgenomen in het toetsplan van de opleiding. 22/23

23 Bijlage: C.9 Aanmeldingsdocument voor deelname aan alle (deel-) toetsen Ondergetekende:.. Geboortedatum: Klas: meldt zich door ondertekening van dit document aan voor deelname aan alle toetsen. Als ik aan een toets niet kan deelnemen, dien ik dat vooraf schriftelijk, met redenen omkleed, mee te delen aan de Locatie Examen Organisator (de teamleider van de opleiding). Als ik door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat ben om aan een toets deel te nemen, word ik na afloop van de ziekte of overmachtsituatie in de gelegenheid gesteld de toets bij de eerstvolgende examenmogelijkheid in te halen. (e.e.a. overeenkomstig met B.2, hoofdstuk 3, 3.1 Procedure rond het examen). In zo n situatie dient (eventueel achteraf) ook een schriftelijke verklaring te worden overlegd. Als ik zonder (schriftelijke) kennisgeving niet aan een toets deelneem, dan krijg ik de gelegenheid om de toets in te halen niet. Datum:. Plaats:. Handtekening:. 23/23

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10238 Kwalificatie : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Niveau : 4 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10245 Kwalificatie : Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen (EMEP) Niveau : 3 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen CREBONUMMER : 94090 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en bewegingsleider CREBONUMMER : 10873 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid CREBONUMMER : 10025 NIVEAU : 4, middenkader LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660 ALBEDA COLLEGE Horeca Toerisme en Voeding Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent CREBONUMMER : startnummer 90660 NIVEAU : 1 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Lijn - Deelkwalificatie - % Eindtermen

Lijn - Deelkwalificatie - % Eindtermen afgedekt via OL Samenwerken 503 Extra-functioneel niveau 4 1 1,0% GL 1 Schriftelijke communicatie Engels 503 Extra-functioneel niveau 4 3 5059 Algemene Vaardigheden MK -functionaris elektrotechniek 1 3,7%

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Kapper CREBONUMMER : 10507 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Deelkwalificatie - lijnen - % eindtermen

Deelkwalificatie - lijnen - % eindtermen Deelkwalificatie - lijnen - 0 Maatschappelijk-cultureel niveau GL Sociaal Burgerschap,% GL 0 Cultureel Burgerschap 0,% GL Economisch burgerschap,% GL Politiek Burgerschap,% 0 Extra-functioneel niveau 00

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en Bewegingsbegeleider CREBONUMMER : 91380 NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsopleidend COHORT :

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker CREBONUMMER : startnummer 90620 Volgnummer 90621 / 90622 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Podium- en evenemententechniek (Podiumtechnicus Toneel) CREBONUMMER : startnummer 90340 NIVEAU :

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling j ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Installeren CREBONUMMER : startnummer: 94270 Uitstroom : volgnummer(s): 94271 Monteur Elektrotechnische installaties NIVEAU

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Timmerman niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 94930 Studieprogramma nummer(s) BBL : X Niveau 3 Studiebelasting o.g.v. opleidingsniveau

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport & Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90032, 90033 NIVEAU : 4 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Bartender 10401 (BOL)

Bartender 10401 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Bartender 10401 (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2005-2008 Ingangsdatum : 01-08-2005 Expiratiedatum

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw CREBONUMMER : startnummer 94150 : volgnummer 94152 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Infratechniek CREBONUMMER : startnummer: 92110 Uitstroom : volgnummer(s): 92111 Monteur data/elektra NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90034 / 90035 NIVEAU : 4

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Medewerker beheer ICT Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 3 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95070 Crebo uitstroom 95070 1 Inhoud Voorwoord...3

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie