ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270"

Transcriptie

1 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Installeren CREBONUMMER : startnummer: Uitstroom : volgnummer(s): Monteur Elektrotechnische installaties NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : Basisberoepsopleiding LEERWEG : BOL OPLEIDINGSVARIANT : Standaard COHORT : OPLEIDINGSDUUR : 2 jaar

2 Inhoudsopgave Inleiding Onderwijsvisie A B Onderwijsregeling Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel B.2 Algemeen deel C Bijlagen C.1 Geldigheid C.2 Examensystematiek C.3 Nadere bepalingen toetsafname C.4 WSF C.5 Adressen C.6 Taken subexamencommissie C.7 Vrijstellingsregeling Cohort Pagina 2 van 24

3 Inleiding Van iedere kwalificerende opleiding in het beroepsonderwijs wordt een Onderwijs - en Examenregeling (OER) vastgesteld door het bevoegd gezag. De Onderwijs - en Examenregeling is een wettelijk basisdocument waarin de inhoud van de opleiding en de daarbij behorende toetsing en examinering beschreven wordt. In het eerste deel (A), de Onderwijsregeling, wordt beschreven wat de onderwijs- en vormingsdoelen van de opleiding zijn, welke competenties de deelnemers verwerven en hoe de opleiding wordt vorm gegeven. In het tweede deel (B), de Examenregeling, wordt beschreven op welke manier geëxamineerd wordt en in welke periode dit plaatsvindt. Het derde deel (C), omvat de beschrijving van vrijstellingsprocedure, nadere bepalingen toetsafname, examensystematiek en of de WSF ( Wet Studie Financiering) van toepassing is. Tevens wordt in het derde deel verwezen naar belangrijke documenten, zoals: het reglement bij toetsing en examinering, het deelnemersstatuut, de geldigheid van de OER en belangrijke adressen. Experiment herontwerp kwalificatiestructuur De opleiding wordt uitgevoerd op basis van de Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo De opleiding is een experimentele opleiding die deels nog in ontwikkeling is. Wanneer wordt afgeweken van hetgeen in deze Oer beschreven is, of wanneer meer duidelijk is over de wijze waarop het onderwijs en de examinering zullen worden ingericht, dan zal de deelnemer daar tijdig schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. De rechten en plichten van de onderwijsinstelling en de deelnemer zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Cohort Pagina 3 van 24

4 ONDERWIJSVISIE ALBEDA COLLEGE De opleidingen in het Albeda College worden uitgevoerd op basis van een onderwijsvisie waarin de volgende 5 ankerpunten centraal staan. 1. Loopbaan van de deelnemers als vertrekpunt Om recht te doen aan de loopbaan van de deelnemer, bouwen we voort op alles wat de deelnemer kan, weet en ervaren heeft in voorgaande opleidingen, (vrijwilligers) werk en/of in verenigingen. Het is de start voor een persoonlijke leerroute naar het doel: duurzaam werk en actief burgerschap. Samenwerking met VMBO, HBO en bedrijfsleven evenals een goede loopbaanbegeleiding zijn hierbij onontbeerlijk. 2. Leren in reële, betekenisvolle (beroeps)contexten Wij bieden jongeren en volwassenen een weg naar werk en burgerschap. Of iemand optimaal functioneert in zijn werk of in de samenleving wordt duidelijk uit zijn handelingen in de praktijk. Het leren moet daarom voor het belangrijkste deel in de context van het beroep plaatsvinden. 3. Pedagogisch-didactische benadering: binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid De relatie tussen docent en deelnemer is van cruciaal belang. Niet de keuze van één bepaald didactisch concept leidt tot succes, maar een op dialoog gerichte benadering van de deelnemer. Een benadering waarbij de deelnemer zelf verantwoordelijk is, eigen keuzes kan maken en waarbij leren, ontdekken mag zijn. Individueel maar niet alleen. Voor ieder verschillend, maar niet zonder structuur. 4. Ondernemerschap en ondernemend zijn Ondernemende mensen die creatief kunnen inspelen op voortdurende veranderingen in functies, hebben meer kansen om zich te handhaven op de arbeidsmarkt. Het ondernemend zijn wordt een belangrijk bestanddeel van de loopbaan van de deelnemer. Ook zetten we in op het ondersteunen van deelnemers die een eigen bedrijf willen starten. 5. Geïntegreerde begeleiding en zorg tijdens de loopbaan Begeleiding van de loopbaan en het leren tijdens de loopbaan zien we als een logisch en integraal bestanddeel van het onderwijs in ons instituut. Bij ernstige belemmeringen in de loopbaan is soms extra zorg nodig die wij realiseren in samenwerking met jeugdzorg, GGD en anderen. Cohort Pagina 4 van 24

5 A: Onderwijsregeling Naam kwalificatiedossier Installeren Uitstro(o)m(en) Monteur Elektrotechnische installaties Crebonummer Leerweg Beroepsopleidend Opleidingsvariant Standaard Locatie(s) Haastrechtstraat, Schiedamseweg WSF Ja Opleidingsduur 2 jaar Niveau 2 Het kwalificatiedossier Installeren beschrijft de opleidingen die behoren tot de beroepengroep werken aan technische installaties in de utiliteit (bijv. woningen, kantoren, ziekenhuizen, schoolgebouwen, hotels en restaurants) van de branche Techniek. Het dossier bestaat uit uitstromen op niveau 2, 3 en 4, te weten: Niveau 2: Monteur Elektrotechnische installaties Monteur Werktuigkundige installaties Aircomonteur Niveau 3: Eerste Monteur Elektrotechnische installaties Eerste Monteur Werktuigkundige installaties Eerste Monteur Dak Eerste Monteur Koudetechniek Niveau 4: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische installaties Leidinggevend Monteur Werktuigkundige installaties De branche Techniek van het Albeda College biedt alleen de niveau 2 basisberoepsopleiding Monteur Elektrotechnische installaties aan; zowel in de beroepsopleidende als in de beroepsbegeleidende leerweg. De opleiding valt onder de regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo. Studiebelastingsuren totaal School Bpv Totaal netto studiebelastingsuren (begeleid en onbegeleid) Studiebelastingsuren vrije ruimte (inhoud ingevuld door school) Totaal studiebelastingsuren Verdeling studiebelastingsuren over school en bpv (beroepspraktijkvorming) 100% 75% 25% Studiebelastingsuren vrije ruimte De vrije ruimte van deze opleiding heeft de school als volgt ingevuld: de vrije ruimte wordt naar rato verdeeld over de examenonderdelen. Korte typering van het beroep Branche: De branche Werken aan technische installaties in de utiliteit bestaat uit bedrijven (of delen daarvan) die zich bezighouden met elektrotechnische -, werktuigkundige en koudetechnische installaties in gebouwen. Context : De Monteur Elektrotechnische installaties is werkzaam in de sector techniek bij een installatiebedrijf dat zowel eenvoudige als complexe elektrotechnische installaties aanlegt, onderhoudt en wijzigt. Het betreft installaties als algemene elektrotechnische installaties, gebouwbeheerssystemen, datanetwerken, telecominstallaties, (openbare) verlichting en verkeerssignalering. Het werk wordt buiten het bedrijf, op locatie verricht. Assemblagewerkzaamheden kunnen op een werkplaats binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Cohort Pagina 5 van 24

6 Aard van de werkzaamheden: De werkzaamheden kunnen bestaan uit het installeren, inregelen en in bedrijf stellen van installaties in bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, winkelbedrijven, utiliteitsgebouwen (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen). Prefabricage werkzaamheden kunnen ook in een werkplaats op locatie worden verricht. Het gaat om uitvoerend, praktisch werk waarbij de Monteur Elektrotechnische installaties voornamelijk te maken heeft met de elektrotechniek en elektronica. Daarnaast kan de Monteur Elektrotechnische installaties in aanraking komen met ICT (hardware) en werktuigbouwkunde. De Monteur Elektrotechnische installaties verricht activiteiten, uitgaande van een werktekening, werkopdracht en instructies, ten behoeve van de aanleg, reparatie en wijziging van elektrotechnische installaties zoals algemene elektrotechnische installaties, gebouwbeheerssystemen, data- en telecommunicatie en alle daartoe behorende componenten. Essentiële beroepshouding: De Monteur Elektrotechnische installaties beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Hij/zij werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van zijn eigen werk na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste veronderstellingen en werkt uit zichzelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Loopbaanperspectief De competentiegerichte kwalificatiestructuur biedt de volgende doorstroommogelijkheden: doorstromen naar een volgend (hoger) niveau doorstromen naar een kwalificatiedossier op een gelijk opleidingsniveau (verbreden) Op basis van de volledig verworven competenties is vanuit de kern van dit kwalificatiedossier Installeren met uitstroom Monteur Elektrotechnische installaties niveau 2 de meest voor de hand liggende doorstroommogelijkheid die naar de uitstroom Eerste Monteur Elektrotechnische installaties niveau 3. Na de uitstroom Eerste Monteur Elektrotechnische installaties niveau 3 kan er worden verder geleerd tot Leidinggevend Monteur Elektrotechnische installaties niveau 4, Servicetechnicus Elektrotechniek en Werkvoorbereider Installatie. Verbreden kan ook tot Servicemonteur Elektrotechniek of Technisch Tekenaar. Na de uitstroom Leidinggevend Monteur Elektrotechnische installaties niveau 4 kan er worden verder geleerd tot Ontwerper/projectleider (Associate Degree: Elektrotechniek). Ook kan er worden verbreed tot Servicetechnicus Elektrotechniek of Werkvoorbereider Installatie. Tevens kan er worden doorgestroomd naar het hbo waarbij technische/natuurkundige hbo-opleidingen zoals elektrotechniek, technische bedrijfskunde en industrieel product ontwerpen het meest voor de hand liggen. Voor alle uitstromen vanuit de elektrotechnische installatietechniek geldt dat er ook kan worden verbreed in de richting werktuigkundige installatietechniek, koudetechniek of af- en verbouwtechniek. Cohort Pagina 6 van 24

7 Proces-competentie-matrix Installeren : Relatie competenties, kerntaken en werkprocessen behorend bij uitstroom Monteur Elektrotechnische installaties In bovenstaand overzicht, dat afkomstig is uit het kwalificatiedossier, is per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze uitstroom. Dit is zichtbaar door middel van een competentie letter in de matrix. De inhoud van de opleiding is hiervan afgeleid. Na afronding van de opleiding beschik je dus over de competenties om als beginnend beroepsbeoefenaar de kerntaken en de daarbij behorende werkprocessen op adequate wijze uit te voeren. In het kwalificatiedossier is standaard ook opgenomen wat voor de startende beroepsbeoefenaar de eisen zijn voor de beheersing van het Nederlands. Cohort Pagina 7 van 24

8 Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers ook competenties die van belang zijn voor leren, loopbaan en burgerschap. Ook die competenties zijn gerelateerd aan kerntaken en werkprocessen. Kerntaak 1: Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Kerntaak 2: Stuurt de eigen loopbaan Kerntaak 3: Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding Kerntaak 4: Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Kerntaak 5: Functioneert als kritisch consument Kerntaak 6: Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Kerntaak 7: Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) 1.1 Benoemt leerdoelen voor de eigen ontwikkeling. 1.2 Inventariseert geschikte manieren van leren. 1.3 Kiest bij de situatie en bij zichzelf passende manieren van leren. 1.4 Plant zijn eigen leerproces en voert het uit. 1.5 Evalueert de gekozen manier van leren. 2.1 Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven 2.2 Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. 2.3 Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. 3.1 Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden 3.2 Vormt een eigen mening. 3.3 Onderneemt acties naar aanleiding van gemaakte keuzen. 4.1 Gedraagt zich als werknemer bij het uitvoeren van het werk. 4.2 Maakt gebruik van werknemersrechten. 4.3 Stelt zich collegiaal op. 5.1 Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden. 5.2 Onderneemt acties om producten en diensten aan te schaffen. 6.1 Neemt deel in diverse sociale verbanden en leeft in de openbare ruimten 6.2. Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. 7.1 Zoekt informatie over een gezonde leefwijze. 7.2 Beslist op basis van informatie en handelt ernaar. 7.3 Onderneemt activiteiten om de gezondheid te bevorderen. De kwalificatie-eisen op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap staan naast de eisen die gesteld worden aan deelnemers om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen. Die beroepseisen staan in het kwalificatiedossier. De proces-competentie-matrix op de vorige bladzijde is uit dat dossier afkomstig. De eisen t.a.v. leren, loopbaan en burgerschap, inclusief de eisen die in dat kader gesteld worden aan de beheersing van de Nederlandse taal, zijn terug te vinden in het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap (versie april 2007). Zowel het kwalificatiedossier als het brondocument zijn te raadplegen via de website Cohort Pagina 8 van 24

9 Vormgeving van de opleiding De opleiding wordt vorm gegeven volgens het concept van beroepstaak gestuurd leren (BGL). Het concept beroepstaak gestuurd leren heeft als belangrijkste kenmerk dat je zelfstandig beroepstaken leert uit te voeren in een specifieke context. Beroepstaken (klussen) zijn afgeronde beroepshandelingen, waarmee een product of dienst wordt opgeleverd. De beroepstaken zijn afgeleid van de kerntaken en werkprocessen (zie de proces-competentie-matrix hierboven). Terwijl je bezig bent met het uitvoeren van de beroepstaken ontwikkel je tevens de noodzakelijke competenties. Naast de klassikale lessen wordt er ook individueel of in teamverband gewerkt. In verband met het milieu en de eigen gezondheid wordt er groot belang gehecht aan zorgvuldig werken. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. De relatie theorie praktijk wordt gewaarborgd doordat de locaties van de branche Techniek van het Albeda College zo zijn ingericht dat de beroepstaken in een reële, dan wel gesimuleerde werkomgeving kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast voer je natuurlijk ook beroepstaken uit tijdens de BPV op het leerbedrijf. Tijdens de opleiding werk je tevens aan de eisen die worden gesteld op het gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap en Nederlands. Voor een deel komen de inhouden daarvan geïntegreerd terug terwijl je bezig bent met de uitvoering van de beroepstaken; voor een ander deel tijdens afzonderlijke lessen. Intake Aan het begin van de opleiding krijg je een intakegesprek. Op basis hiervan bepaal je samen met je docent op welke manier je het opleidingstraject zal doorlopen, welke competenties je al beheerst en waar extra aandacht aan besteed zal gaan worden. Beroepspraktijkvorming (BPV) De inrichting van de beroepspraktijkvorming van deze opleiding kent de volgende systematiek: gedurende beide leerjaren 12 à 13 weken BPV, met een terugkomdag op school; de overige weken alleen school. De rechten en plichten van de onderwijsinstelling, het leerbedrijf, de deelnemer (en voor wat betreft de beroepsbegeleidende leerweg het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven) zijn vastgelegd in de BPVovereenkomst. Deze overeenkomst bevat bepalingen over de competenties welke bij het bedrijf of de instelling gerealiseerd dienen te worden. De overeenkomst geeft ook bepalingen omtrent de begeleiding en beoordeling van de deelnemer in de beroepspraktijkvorming. Cohort Pagina 9 van 24

10 B: Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel Het examen omvat alle door de Minister van OC&W vastgestelde onderdelen uit het betreffende kwalificatiedossier. Beoordelingsplan van de opleiding: Monteur Elektrotechnische installaties Crebonummer: BPV/ROC BPV ROC ROC/BPV Kerntaak 1: Installeert technische installaties Competentiegerichte beoordeling van een beroepstaak (BT). In totaal 4 summatief te beoordelen beroepstaken (BT1, BT2, BT3 en BT4) door het invullen van de beoordelingsmonitor van de beroepstaak. Ontwikkelingsgerichte tussen beoordelingen (formatief) opgesteld per competentie en relevante werkprocessen die leiden tot summatieve eindbeoordeling van de beroepstaak (uitoefening van beroep). Uitwerken van opdrachten uit boekje beroepstaak (formatief). Eindbeoordeling BPV (werken in de context) (formatief) door: Toetsen vaardigheid (formatief) Vakkennis (gereedschap, materiaal, tekeninglezen, symbolenkennis, soorten schakelingen) Kennistoetsen (summatief) over de onderwerpen: Signaal 1: Elektriciteit, Productie van elektriciteit, Wet van ohm, Weerstand van geleiders, Serie schakeling en Parallel schakeling Signaal 2: Gemengde schakeling, Elektrische energie en vermogen, Spanningsbronnen en Serie- en parallelschakelen van spanningsbronnen Signaal 3: Oscilloscoop, Magnetisme, Wisselspanningsgenerator en Wisselspanningen Signaal 4: Spoelen, Condensatoren en Weerstand en spoel in serie Signaal 5: Transformatoren, Gelijkrichter en Omzetting van energie Signaal 6: Logische schakelingen, Driefasenwisselspanning, Driefasenschakelingen en Lijnonderbreking Leren, loopbaan en Burgerschap Kerntaak 1 (LLB KT1) Kerntaak 2 (LLB KT2) Kerntaak 4 (LLB KT4) Benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een middelen en wegen om daarbij passende arbeidsorganisatie leerdoelen te bereiken Diverse opdrachten uit te voeren tijdens BPV en op school (formatief). Diverse opdrachten uit te voeren tijdens BPV en op school (formatief). Diverse opdrachten uit te voeren tijdens BPV en op school (formatief). Cohort Pagina 10 van 24

11 ROC Leren, loopbaan en Burgerschap (LLB) Kerntaak 3 (LLB KT3) Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en beleidsbeïnvloeding Diverse opdrachten uit te voeren tijdens lessen LLB of huiswerk (formatief). Eindbeoordeling toets(en) LLB van Deviant (summatief). Kerntaak 5 (LLB KT5) Functioneert als kritisch consument Diverse opdrachten uit te voeren tijdens lessen LLB of huiswerk (formatief). Eindbeoordeling toets(en) LLB van Deviant (summatief). Kerntaak 6 (LLB KT6) Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte Diverse opdrachten uit te voeren tijdens lessen LLB of huiswerk (formatief). Eindbeoordeling toets(en) LLB van Deviant (summatief). Kerntaak 7 (LLB KT7) Zorgt voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap) Diverse opdrachten uit te voeren tijdens lessen LLB of huiswerk (formatief). Eindbeoordeling toets(en) LLB van Deviant (summatief). Taalvaardigheid niveau Nederlands Monteur Elektrotechnische installaties (volgens kwalificatie dossier) ROC Nederlandse taalvaardigheid Luisteren Lezen (niveau A1 en A2) (niveau A1 en A2) Diverse Diverse opdrachten/lesbrieven uit te opdrachten/lesbrieven uit te voeren tijdens lessen, voeren tijdens lessen, practicum en/of BPV practicum en/of BPV (formatief). (formatief). Eindbeoordeling toets Eindbeoordeling toets Nederlands van Deviant Nederlands van Deviant (summatief). (summatief). In totaal 4 maal toetsing In totaal 4 maal toetsing tijdens opleiding. tijdens opleiding. Gesprekken voeren (niveau A1 en A2) Spreken (niveau A1 en A2) Schrijven (niveau A1 en A2) Diverse Diverse Diverse opdrachten/lesbrieven uit opdrachten/lesbrieven uit opdrachten/lesbrieven uit te te voeren tijdens lessen, te voeren tijdens lessen, voeren tijdens lessen, practicum en/of BPV practicum en/of BPV practicum en/of BPV (formatief). (formatief). (formatief). Eindbeoordeling toets Eindbeoordeling toets Eindbeoordeling toets Nederlands van Deviant Nederlands van Deviant Nederlands van Deviant (summatief). (summatief). (summatief). In totaal 4 maal toetsing In totaal 4 maal toetsing In totaal 4 maal toetsing tijdens opleiding. tijdens opleiding. tijdens opleiding. Cohort Pagina 11 van 24

12 Toelichting niveau taalvaardigheid Bron: Raamwerk Nederlands, Nederlands in (v)mbo-opleiding, beroep en maatschappij: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1 oktober 2007 Luisteren Begrijpt de belangrijkste punten van eenvoudige boodschappen en aankondigingen in dagelijks leven, opleiding en werk. A2 Kan een verhaal of uitleg met duidelijke structuur volgen over min of meer bekende onderwerpen. Heeft begeleiding nodig in de vorm van herhaling en samenvatting van het gezegde. Kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, A1 wanneer de spreker zorgvuldig, langzaam en duidelijk spreekt. Lezen Kan korte teksten lezen die duidelijk gestructureerd zijn en geschreven zijn in eenvoudige en duidelijke taal. A2 Heeft begeleiding nodig, in de vorm van uitleg, vragen en opdrachten. Kan zeer korte, eenvoudige teksten regel voor regel begrijpen door vertrouwde namen, woorden en elementaire combinaties te A1 herkennen en indien nodig te herlezen. Gesprekken voeren Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven, opleiding en werk, waarbij de A2 gesprekspartner helpt indien nodig. Kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer tempo te herhalen A1 of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te zeggen. Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Spreken Kan een eenvoudige beschrijving geven van mensen, woon- of werkomstandigheden, dagelijkse routines, voorkeuren en A2 afkeuren en dergelijke in een korte reeks simpele zinnen of opsommingen. A1 Kan zich uitdrukken in losse woorden en in korte eenvoudige zinnen over concrete zaken uit de eigen leef- of werkomgeving. Schrijven Kan korte, eenvoudige boodschappen opschrijven. A2 Kan een zeer eenvoudige persoonlijke en zakelijke brief schrijven. De schrijver kan naam, adres en andere personalia schrijven. Hij kan in enkele woorden een notitie maken voor zichzelf. Hij A1 kan een korte tekst (van enkele veel voorkomende zinnen) schrijven. Cohort Pagina 12 van 24

13 Overzicht toetsing Beroepstaken BT1, BT2, BT3 en BT4 Kennistoetsen T1, T2, T3, T4, T5 en T6 BPV Nederlands LLB KT1, KT2 en KT4 LLB KT3, KT5, KT6 en KT7 Formatief M.b.v. tussen beoordelingsformulieren a.d.h.v. prestatie-indicatoren beoordelen van competentie per werkproces. Beoordelingen zijn ontwikkelingsgericht. WERKEN IN CONTEXT Uitwerking opdrachten uit boekjes beroepstaak (Hand)Vaardigheid/vakkennis Observaties werkplek a.d.h.v. tussen beoordelingsformulieren Diverse opdrachten/lesbrieven uit te voeren tijdens lessen, practicum en/of BPV Diverse opdrachten uit te voeren tijdens BPV en op school. Diverse opdrachten uit te voeren tijdens lessen LLB of huiswerk. Summatief UITOEFENING VAN BEROEP (vakbekwaamheid) Eindbeoordeling a.d.h.v. aangeleverde tussen beoordelingen invullen van beoordelingsmonitor van beroepstaak. In totaal zes toetsen Signaal (1 t/m 6) (inkoop Kenteq) 4x toetsing via methode Deviant Toets(en) LLB volgens methode van Deviant (monitor toets(en)). Toelichting bij bovenstaand schema De opleiding bestaat uit vier beroepstaken, te weten: BT1: Introductie op het beroep BT2: Installeren van een woning BT3: Installeren in utiliteit BT4: Installeren van datacommunicatiesystemen Elke beroepstaak wordt afgesloten met - het a.d.h.v. de aangeleverde tussen beoordelingen - invullen van de beoordelingsmonitor. In principe worden alle tussen beoordelingen (ontwikkelingsgericht) afgenomen in het leerbedrijf. Het moment waarop de tussen beoordelingen plaatsvinden is afhankelijk van de vorderingen van de deelnemer m.b.t. de BPV (werken in de context) en uitgevoerde werkzaamheden (vakbekwaamheid/uitoefening van het beroep). Het ROC en het leerbedrijf participeren in de summatieve eindbeoordeling van de beroepstaak. De zes kennistoetsen van Signaal worden allemaal afgenomen op school. Voordat een deelnemer een kennistoets gaat maken ontvang hij/zij vooraf alle informatie die daarop betrekking heeft: datum, locatie, tijdstip, tijdsduur, toegestane hulpmiddelen enz. Datzelfde geldt voor de herkansingsregeling. Cohort Pagina 13 van 24

14 De BPV (beroepspraktijkvorming) wordt beoordeeld door het leerbedrijf en is voorwaardelijk (formatief) voor het competent uitvoeren van werkprocessen binnen het curriculum. Een aankomend beroepsbeoefenaar dient eerst een zekere handigheid en vaardigheid m.b.t. toepassing van procedurele kennis en vakkennis te beheersen alvorens deze in praktijk te mogen brengen. Het doorlopen van de opdrachten uit de beroepstaak boekjes bieden een goede richtlijn hiervoor. Het resultaat van deze beoordeling is voorwaardelijk om de eindbeoordeling van de beroepstaken in het voortgangsregistratie systeem Sonar vrij te kunnen geven. Tijdens de opleiding ondergaat de deelnemer in totaal vier toetsen Nederlands. De eerste toets wordt direct aan het begin van de opleiding aangeboden, zodat de deelnemer ontwikkelingsgericht en op maat voor kan worden opgeleid naar het vereiste eindniveau Nederlands. De eindbeoordeling wordt uitgevoerd door het ROC (taal/vakdocent). De beoordeling van de kertaken 1, 2 en 4 van het brondocument Leren, loopbaan en Burgerschap wordt uitgevoerd door het ROC en vindt plaats tijdens de BPV / uitvoering van de beroepstaken en op school. Per beroepstaak dient een deelnemer diverse opdrachten uit te voeren welke een (arbeids)ontwikkelingsgericht karakter zullen hebben in relatie met de werkprocessen en de competenties. Het resultaat van deze beoordeling is voorwaardelijk om de eindbeoordeling van de beroepstaken in het voortgangsregistratie systeem Sonar vrij te kunnen geven. De beoordeling van de kertaken 3, 5, 6 en 7 van het brondocument Leren, loopbaan en Burgerschap wordt uitgevoerd door het ROC en vindt plaats tijdens de lessen op school. De deelnemer dient diverse opdrachten uit te voeren welke een sociaal/maatschappelijk vormend karakter zullen hebben in relatie met de werkprocessen en de vereiste competenties. Het uitvoeren van deze opdrachten zijn voorwaardelijk om aan de summatieve eindbeoordeling in de vorm van een (monitor kennis)toets te mogen deelnemen. Over de weegfactor van de verschillende (competentie) tussen beoordelingen, kennistoetsen, beoordeling BPV, beoordeling Nederlands en beoordeling LLB ontvangt de deelnemer tijdens de opleiding schriftelijk gedetailleerde informatie. Eisen voor het behalen van het diploma Om voor het diploma in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: - Alle vier de beroepstaken moeten als voldoende zijn beoordeeld; - Vijf van de zes kennistoetsen Signaal moeten als voldoende zijn beoordeeld; - Aan de BPV voorwaarde binnen de uitvoering van de vier beroepstaken moet zijn voldaan; - Het niveau Nederlands moet voor alle aspecten Luisteren, Lezen, Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven zijn behaald op niveau A1 en A2; - Aan de LLB voorwaarde (LLB kerntaken KT1, KT2 en KT4) binnen de uitvoering van de vier beroepstaken moet zijn voldaan; - Aan de LLB voorwaarde (LLB kerntaken KT3, KT5, KT6 en KT7) middels het uitvoeren van de opdrachten moet zijn voldaan en het resultaat van de toets(en) dient voldoende te zijn; Cohort Pagina 14 van 24

15 Overzicht verdeling competenties en kerntaak Cohort Pagina 15 van 24

16 B.2 Algemeen deel Het algemeen deel betreft het Examenreglement van het Albeda College, versie augustus Het bestaat uit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.2 De indeling van het examen en de toepassing van dit reglement 1.3 De inhoud en vorm van het examen 1.4 De toelating tot het examen Hoofdstuk 2 Regeling van het examen 2.1 De organisatie van het examen 2.2 Het examenprogramma 2.3 De examinatoren 2.4 Het toezicht op de examens 2.5 Geheimhouding Hoofdstuk 3 De afname van het examen 3.1 Procedure rond het examen 3.2 De gang van zaken tijdens het examen Hoofdstuk 4 Uitslag, herkansing, diplomering 4.1 Vaststelling van het examenresultaat 4.2 Vrijstellingen 4.3 Uitslag 4.4 Diploma, certificaat, beoordelingslijst 4.5 Herkansing examens 4.6 Bewaren en inzage van beoordelingen en processen verbaal Hoofdstuk 5 Onregelmatigheden 5.1 Onregelmatigheden 5.2 Klachten over het examen 5.3 Recht van beroep 5.4 De samenstelling van de Commissie van Beroep voor de examens Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 6.1 Examendeelnemers (voorheen : extraneï) 6.2 Afwijkende wijze van examinering 6.3 Onvoorziene omstandigheden 6.4 Informeren kandidaten 6.5 Inwerkingtreding Dit Algemeen deel ligt evenals het Handboek Examinering van het Albeda College ter inzage op de kamer van de teamleider. Cohort Pagina 16 van 24

17 Bijlagen C.1 GELDIGHEID C.2 EXAMENSYSTEMATIEK C.3 NADERE BEPALINGEN TOETSAFNAME C.4 W.S.F. C.5 ADRESSEN C.6 TAKEN SUBEXAMENCOMMISSIE C.7 VRIJSTELLINGSREGELING Cohort Pagina 17 van 24

18 Bijlage C.1 Geldigheid Deze onderwijs - en examenregeling geldt voor: Onderwijsinstelling : Albeda College Opleiding : Installeren, uitstroom Monteur Elektrotechnische installaties Crebonummer : Volgnummer : Niveau : 2 Leerweg : BOL Cohort : Opleidingsduur : 2 jaar Datum ingang : 01/08/2008 Datum expiratie : 31/07/2010 Handtekening van of namens bevoegd gezag: Dhr. J.B. Boer Branchedirecteur Openbaar gemaakt : 15/04/2008 Cohort Pagina 18 van 24

19 Bijlage C.2 Examensystematiek Het Albeda College voert de interne borg uit van de kwaliteit van examinering. De Onderwijsinspectie voert de externe borg uit van de kwaliteit van de examinering. Cohort Pagina 19 van 24

20 Bijlage C.3 Nadere bepalingen toetsafname Afwijkende wijze van examineren 1. De subexamencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de subexamencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De commissie doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de branchedirectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25%, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de deskundigenverklaring. 3. De in het tweede lid onder b bedoelde afwijking bestaat slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25% en/of het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 4. Van elke afwijking op grond van het tweede lid onder c wordt mededeling gedaan aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de directie. Uitslag en inzage De instelling maakt uiterlijk binnen 15 werkdagen na afname van de toets of het examen(onderdeel) de uitslag bekend aan de deelnemer. De deelnemer kan op eigen verzoek inzage krijgen in het beoordeeld werk. Het recht op inzage geldt tenminste tot en met 10 werkdagen na de bekendmaking van de uitslag. Cohort Pagina 20 van 24

21 Bijlage C.4 WSF Naam instelling : Albeda College Brin nummer : 00GT Naam opleiding : Installeren, uitstroom Monteur Elektrotechnische installaties Crebonummer : Volgnummer : Leerweg : BOL Cohort : Toepassing Wet op de Studiefinanciering (van toepassing bij BOL) Naar het oordeel van het bevoegd gezag omvat elk studiejaar van bovengenoemde opleiding tenminste 850 klokuren, zoals neergelegd in artikel 9, lid 1a van de Wet op de studiefinanciering en de nadere invullingen die daarna zijn gegeven. 1 Toepassing Transparante Onderwijsprogrammering Naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoet de programmering aan het Convenant inzake onderwijsprogrammering in het middelbaar beroepsonderwijs; d.d. 4 / 9 juli 2001 en brief Ministerie OC&W BVE/B/2002/731. Studiejaar 1 2 Begeleid leren: Leren in de school Het totaal aantal klokuren dat per studiejaar aan lessen wordt besteed Leren in de arbeidssituatie Het totaal aantal klokuren dat per studiejaar aan beroepspraktijkvorming wordt besteed Het totaal aantal klokuren dat wordt besteed aan de andere, hieronder genoemde activiteiten die binnen het kader van de opleiding worden aangeboden: 1. mentoraat introductie WSF en TOP-model: Subtotaal aantal klokuren In Instellingstijd Verzorgd Onderwijs volgens OER TOP-model: Aantal klokuren onbegeleid leren TOP-model: Totaal aantal klokuren Ondertekening: Plaats: Rotterdam Datum: 15/04/2008 Namens het bevoegd gezag: Dhr. J.B. Boer Branchedirecteur 1 Zie uitleg OcenW-Regelingen van 3 december 1997, nr 30 Cohort Pagina 21 van 24

22 Bijlage C.5 Adressen Bevoegd gezag Subexamencommissie : Dhr. P. Boekhoud Voorzitter College van Bestuur Albeda College Rosestraat AL ROTTERDAM Postbus AL ROTTERDAM : Voorzitter Dhr. E. Hogerheijde Schiedamseweg JB SCHIEDAM Commissie van Beroep voor de Examen : Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. de Secretaris Postbus AL ROTTERDAM Cohort Pagina 22 van 24

23 Bijlage C.6 Taken van de subexamencommissie De subexamencommissie is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examenprocedures voor de opleidingen waarvoor zij is aangesteld door het College van Bestuur van het Albeda College. De subexamencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken met betrekking tot de voorbereiding, de ontwikkeling, de vaststelling, eventuele inkoop van toetsen, de planning en afname, de beoordeling en de uitslag, bewaren en beheren en de evaluatie van examens. Een uitwerking van de taken van de examencommissie is te vinden in het Handboek Examinering. Cohort Pagina 23 van 24

24 Bijlage C.7 Vrijstellingsregeling De subexamencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer toetsen en examenonderdelen. De subexamencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de richtlijnen van het bevoegd gezag. Cohort Pagina 24 van 24

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Infratechniek CREBONUMMER : startnummer: 92110 Uitstroom : volgnummer(s): 92111 Monteur data/elektra NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen CREBONUMMER : 94090 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker CREBONUMMER : startnummer 90620 Volgnummer 90621 / 90622 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660 ALBEDA COLLEGE Horeca Toerisme en Voeding Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent CREBONUMMER : startnummer 90660 NIVEAU : 1 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en Bewegingsbegeleider CREBONUMMER : 91380 NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsopleidend COHORT :

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid CREBONUMMER : 10025 NIVEAU : 4, middenkader LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2009 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Laboratoriummedewerker / Allround laborant Cohort 2009 Crebocode 91730 Versie van het 1 februari 2009

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Medewerker beheer ICT Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 3 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95070 Crebo uitstroom 95070 1 Inhoud Voorwoord...3

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Podium- en evenemententechniek (Podiumtechnicus Toneel) CREBONUMMER : startnummer 90340 NIVEAU :

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport & Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90032, 90033 NIVEAU : 4 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw CREBONUMMER : startnummer 94150 : volgnummer 94152 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs

91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs 91462 Examenplan Medewerker (gezel) Schilderen 3 Uitstroom Gezel Schilder Afwerking van Interieurs examen/ Examendatum: Wegingsfactor: Is altijd Flexibel (F). De student geeft zelf aan gereed te zijn voor

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en bewegingsleider CREBONUMMER : 10873 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING ICT- en mediabeheer Uitstroom Netwerkbeheerder Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 4 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95320 Crebo uitstroom

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling j ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens

OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Verspaner Cohort 2010 Crebocode 94340 Versie van het Versie 2009 Kwalificatiedossier Studie nummer(s) BOL 1 :X Niveau 2

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING ICT- en mediabeheer Uitstroom ICT-beheerder Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 4 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95320 Crebo uitstroom

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90034 / 90035 NIVEAU : 4

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Werken met Mensen. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Werken met Mensen. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Werken met Mensen Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : onderwijsassistent CREBONUMMER : startnummer 91360 volgnummer 91362 NIVEAU : 4 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Economie, Wet- en Regelgeving

Economie, Wet- en Regelgeving Economie, Wet- en VRAAG: Hoe is de aansluiting van de DGS-leerstof Economie, Wet- en op de CKS gerealiseerd? Bronnen: S LL&B S Kwalificatiedossiers Ondernemen/Managen C Kerntaak 4: Onderneemt/Managet Werkprocessen:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport & Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek sounddesign/ Muziek uitvoerend CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90036 /

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Kapper CREBONUMMER : 10507 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Branche Business Services. Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker

Branche Business Services. Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker Leerweg BBL Opleidingsvariant Assist Niveau 2 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 1 Crebo start 94170 Crebo

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10245 Kwalificatie : Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen (EMEP) Niveau : 3 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

kwaliteiten en motieven

kwaliteiten en motieven Project Kerntaken Werkprocessen Competenties Afspraak is afspraak Stuurt de eigen loopbaan Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven Gedraagt zich

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Op 29 april 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. De wet legt het kader vast voor de lagere, meer

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10238 Kwalificatie : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Niveau : 4 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Economie, Wet- en Regelgeving

Economie, Wet- en Regelgeving Economie, Wet- en VRAAG: Hoe is de aansluiting van de DGS-leerstof Economie, Wet- en op de CKS gerealiseerd? Bronnen: S LL&B S Kwalificatiedossiers Ondernemen/Managen C Kerntaak 4: Onderneemt/Managet Werkprocessen:.9

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie