ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : Kwalificatie : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Niveau : 4 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : Leerjaren : 2

2 Inhoudsopgave A B Onderwijsregeling Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel B.2 Algemeen deel C Bijlagen C.1 Geldigheid C.2 Examensystematiek C.3 Nadere bepalingen toetsafname C.4 WSF / TOP C.5 Adressen C.6 Taken van de examencommissie C.7 Vrijstellingsregeling C.8 Bijzondere bepalingen C.9 Aanmeldingsdocument voor deelname aan alle deeltoetsen Albeda College uitgave /16

3 A Onderwijsregeling Titel opleiding: Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Crebonummer: Soort opleiding: Specialisten opleiding WSF: Nee Opleidingsduur: 2 jaar Niveau: 4 Opleidingsvariant: Standaard Leerweg: BB Locatie(s) Haastrechtstraat TOELICHTING: De specialisten opleiding TSI behoort tot de beroepengroep Elektrotechniek van de kwalificatiestructuur Elektrotechniek. Om het diploma van deze opleiding te behalen sluit de deelnemer in totaal 3 deelkwalificaties met voldoende resultaat af. Crebo deelkwalificatie code Studiebelastingsuren Naam deelkwalificatie (onderwijseenheid) V/VK/K keuze Netto School BPV Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische woninginstallaties en gewone kleine bedrijfsinstallaties V (1 uit 1) Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische utiliteitsinstallaties V (1 uit 1) Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische industriële installaties V (1 uit 1) Netto studiebelastingsuren Studiebelastingsuren vrije ruimte Totaal aantal studiebelastingsuren Verdeling studiebelastingsuren over school en BPV 100% 23% 77% Aantal (V) verplichte deelkwalificaties 3 Aantal (VK) verplichte keuze deelkwalificaties 0 Aantal (K) keuze deelkwalificaties 0 Onderwijs- en vormingsdoelen: De onderwijsdoelen van deze opleiding zijn omschreven in het eindtermendocument en liggen ter inzage bij de opleidingslocatie. Daarnaast streeft het bevoegd gezag er naar dat de deelnemer in woord, gedrag, zelfstandigheid en omgangsvormen zodanig wordt begeleid dat de overstap naar het bedrijfsleven op harmonieuze wijze geschiedt. Beroepspraktijkvorming (BPV): De inrichting van deze opleiding kent de volgende systematiek: één dag per week school en vier dagen per week BPV of twee avonden per week school en vijf dagen BPV. De rechten en plichten zijn vastgelegd in de beroepspraktijkvormingsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat bepalingen over de eindtermen welke bij het bedrijf of de instelling gerealiseerd dienen te worden. Ook geeft deze aan wie verantwoordelijk is voor de begeleiding en beoordeling van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Een BPV-overeenkomst is ter inzage bij de opleidingslocatie. Voor wat betreft de inhoud van de BPV: De te realiseerden BPV-eindtermen worden door het ROC aan het leerbedrijf ter beschikking gesteld. Tijdens de BPV wordt gebruik gemaakt van een BPV-werkboek, waarvan de inhoud is gebaseerd op de BPV-eindtermen. Studiebelastingsuren vrije ruimte: De vrije ruimte wordt naar rato verdeeld over de verschillende examenonderdelen. Albeda College uitgave /16

4 Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming is onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of instelling). Van elke beroepsopleiding, of deze nu gevolgd wordt in de Beroepsbegeleidende (BBL) of Beroepsopleidende leerweg (BOL), maakt onderwijs in de praktijk van het beroep deel uit. De beroepspraktijkvorming wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door de school, de deelnemer en het bedrijf of instelling dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Als het gaat om een praktijkovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg, ondertekent ook het landelijk orgaan beroepsonderwijs, dat daarmee verklaart dat de praktijkopleidingsplaats een gunstige beoordeling heeft. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat bepalingen over: - De duur van de overeenkomst en de omvang van de periode van de beroepspraktijkvorming; - De begeleiding van de deelnemer; - Dat deel van de eindtermen dat de deelnemer tijdens de praktijkperiode dient te realiseren en de beoordeling daarvan; - De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Het bedrijf dat, of de organisatie die, de beroepspraktijkvorming verzorgt, draagt zorg voor de begeleiding van de deelnemers binnen het bedrijf. De instelling beoordeelt of de deelnemer de eindtermen in de praktijkperiode heeft gerealiseerd. Begeleiding vanuit school Tijdens je BPV wordt je begeleid door de school. De hoofdtaak van de BPV-begeleider is de kwaliteitsbewaking van het buitenschools leren. Tevens is hij de contactpersoon tussen school en bedrijf. Per semester zal hij minimaal éénmaal het leerbedrijf bezoeken. Tijdens deze bezoeken worden gesprekken gevoerd met de BPV-deelnemer en de praktijkopleider van het bedrijf. In deze gesprekken komen de algemene voortgang van de BPV, het praktisch functioneren en de verslagen of het praktijkopleidingsboek aan de orde. Begeleiding vanuit het bedrijf Elk leerbedrijf stelt een praktijkopleider aan voor de dagelijkse begeleiding. Deze is tevens verantwoordelijk voor het contact met de BPV-begeleider van de school. De praktijkopleider geeft regelmatig een schriftelijke beoordeling van je werkhouding. Verder beoordeelt hij de kwaliteit van je vaardigheden en het gemaakte werk in het BPV-boek. Voorwaarde diplomering Naast de te behalen cijfers zoals omschreven in de examenprogrammering geldt dat voor alle opleidingen in de beroeps begeleidende leerweg het BPV-werkboek met voldoende beoordeeld moet zijn. Albeda College uitgave /16

5 B Examenregeling B.1 Opleidingspecifiek deel Crebonr.: 10238, Technicus Sterkstroominstallaties (TSI), niveau 4, Beroeps Begeleidende (BB) leerweg Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische Crebo deelkwalificatie code: woninginstallaties en gewone kleine bedrijfsinstallaties Toets code Onderw. eenheid nr. Onderwijseenheid (deeltoets) Volgorde (tijdvak) T/P vak Toetsvorm Toetsduur (min.) Weeg factor Aantal herkansingen Min. score Practicum ontwerpen 1 S2 T Practicum PC/opdrachten ,5 8058* 6193 Theorie begroten/exploitatie S2 T Opdrachten ,5 8059** 6194 Theorie voorschriften 2 S1 T Meerkeuze 30 vragen , BPV S4 P BPV-boekje opdrachten bedrijf vw - Vold. Min. score Deelkwalificatie 5,5 + vw Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische Crebo deelkwalificatie code: utiliteitsinstallaties Onderw. Volgorde Toetsduur Aantal Toets code eenheid nr. Onderwijseenheid (deeltoets) (tijdvak) T/P vak Toetsvorm (min.) Weeg factor herkansingen Min. score 8061a Ontwerpen 2 S4 T Opdrachten ,5 8061b 6202 Practicum ontwerpen 2 S4 T Tekenen ,5 8058* 6193 Theorie begroten/exploitatie S2 T Opdrachten ,5 8059** 6194 Theorie voorschriften 2 S1 T Meerkeuze 30 vragen ,5 8062*** 6201 Theorie voorschriften 3 S2 T Meerkeuze 30 vragen , BPV S4 P BPV-boekje opdrachten bedrijf vw - Vold. Min. score Deelkwalificatie 5,5 + vw Ontwerpen, begroten en opleveren elektrische Crebo deelkwalificatie code: industriële installaties Onderw. Volgorde Toetsduur Aantal Toets code eenheid nr. Onderwijseenheid (deeltoets) (tijdvak) T/P vak Toetsvorm (min.) Weeg factor herkansingen Min. score 8064a Ontwerpen 3 S4 T Opdrachten ,5 8064b 6209 Practicum ontwerpen 3 S4 T Tekenen ,5 8058* 6193 Theorie begroten/exploitatie S2 T Opdrachten ,5 8059** 6194 Theorie voorschriften 2 S1 T Meerkeuze 30 vragen ,5 8062*** 6201 Theorie voorschriften 3 S2 T Meerkeuze 30 vragen , BPV S4 P BPV-boekje opdrachten bedrijf vw - Vold. Min. score Deelkwalificatie 5,5 + vw Toelichting: Kolom volgorde (tijdvak) : S = semester en T = trimester Kolom T/P vak : T = theorievak en P = praktijkvak De BPV-toetsing vindt plaats door de BPV-begeleider van de school en de praktijkopleider (leermeester) van het (leer)bedrijf. * = dit is hetzelfde examen dat één keer wordt afgenomen voor drie deelkwalificaties ** = dit is hetzelfde examen dat één keer wordt afgenomen voor drie deelkwalificaties *** = dit is hetzelfde examen dat één keer wordt afgenomen voor twee deelkwalificaties Albeda College uitgave /16

6 B.2 Algemeen deel Het algemeen deel betreft het Examenreglement van het Albeda College, versie augustus Het bestaat uit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.2 De indeling van het examen en de toepassing van dit reglement 1.3 De inhoud en vorm van het examen 1.4 De toelating tot het examen Hoofdstuk 2 Regeling van het examen 2.1 De organisatie van het examen 2.2 Het examenprogramma 2.3 De examinatoren 2.4 Het toezicht op de examens 2.5 Geheimhouding Hoofdstuk 3 De afname van het examen 3.1 Procedure rond het examen 3.2 De gang van zaken tijdens het examen Hoofdstuk 4 Uitslag, herkansing, diplomering 4.1 Vaststelling van het examenresultaat 4.2 Vrijstellingen 4.3 Uitslag 4.4 Diploma, certificaat, beoordelingslijst 4.5 Herkansing examens 4.6 Bewaren en inzage van beoordelingen en processen verbaal Hoofdstuk 5 Onregelmatigheden 5.1 Onregelmatigheden 5.2 Klachten over het examen 5.3 Recht van beroep 5.4 De samenstelling van de Commissie van Beroep voor de examens Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 6.1 examendeelnemers (voorheen : extraneï) 6.2 afwijkende wijze van examinering 6.3 onvoorziene omstandigheden 6.4 informeren kandidaten 6.5 inwerkingtreding Het Handboek Examinering van het Albeda College ligt ter inzage op de kamer van de teamleider. Albeda College uitgave /16

7 Bijlagen Bijlage C.1: Geldigheid Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor: Onderwijsinstelling : ALBEDA COLLEGE Crebonummer : Kwalificatie : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Niveau : 4 Differentiatie : n.v.t. Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : Ingang : Expiratie : Datum vaststelling : Handtekening van of namens het bevoegd gezag :. J.B. Boer Directeur branche Techniek Openbaar gemaakt : 15 april 2008 Albeda College uitgave /16

8 Bijlage C.2: Examensystematiek Het Albeda College voert de interne borg uit van de kwaliteit van examinering. De Onderwijsinspectie voert de externe borg uit van de kwaliteit van de examinering. Albeda College uitgave /16

9 Bijlage C.3: Nadere bepalingen toetsafname Afwijkende wijze van examineren 1. De examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De commissie doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de branchedirectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25%, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in de deskundigenverklaring. 3. De examencommissie kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de bepalingen in deze Onderwijs- en examenregeling met betrekking tot de toetsduur en toetsvorm. Voor deze afwijking kan een kandidaat in aanmerking komen die met inbegrip van het schooljaar waarin hij de (deel)toets aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal en letterkunde; b. het vak Nederlandse taal; c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets met ten hoogste 25% en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan het bevoegd gezag, in dezen vertegenwoordigd door de branchedirectie. Overige regels 1. Aanmelding toetsen Na ondertekening en inlevering van Bijlage C.9 is de kandidaat automatisch aangemeld voor alle toetsen die deel uitmaken van de opleiding. Oproep: De kandidaat wordt uiterlijk twee weken voor de toetsdatum schriftelijk opgeroepen om deel te nemen aan de toets. 2. Afwikkeling van een theorietoetsing Vóór aanvang: In principe zijn er twee surveillanten; De surveillanten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de toetslocatie; De surveillanten hebben de beschikking over een kandidatenlijst en over de benodigde toetsmaterialen; De surveillanten noteren de aanwezigheid van de kandidaten op het toetsprotocol; Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens: Surveillanten noteren tijdstip van aankomst van laatkomers op het toetsprotocol; Surveillanten zien toe op rust en orde; Albeda College uitgave /16

10 Surveillanten vermelden onregelmatigheden op het toetsprotocol en stellen de examencommissie van de onregelmatigheden in kennis; Kandidaten mogen gedurende de eerste 30% van de toetstijd de toetslocatie niet verlaten. Aan het eind: Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte toetsopgaven in bij de surveillant; pas na in orde bevinding door de surveillant verlaat de kandidaat de toetslocatie; Bij digitale toetsafname laten kandidaten aan de surveillant weten dat zij klaar zijn met de toets. De surveillant controleert of de toets op de juiste wijze is afgesloten. Na afloop: De surveillanten dragen de door de kandidaten ingeleverde toetsmaterialen en gemaakte toetsopgaven over aan de examencommissie of aan de examinator. 3. Afwikkeling van een praktijktoetsing Vóór aanvang: De gang van zaken vóór, tijdens en na afloop van de praktijktoetsing wordt tijdig aan de kandidaat kenbaar gemaakt; Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tijdens: De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing op het toetsprotocol. Aan het eind: De kandidaat levert toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator. De examinator controleert en noteert de ontvangst van toetsmateriaal en gemaakte opgaven op het toetsprotocol. Na afloop: De examinator draagt het toetsmateriaal en de gemaakte opgaven over aan de examencommissie of aan de beoordelaar. 4. Bekendmaking uitslag De uitslag van een (deel-)toets die niet is afgenomen in een georganiseerde toetsperiode wordt uiterlijk na vijf schooldagen aan de kandidaat bekend gemaakt. De uitslag van een (deel-)toets die is afgenomen in een georganiseerde toetsperiode wordt uiterlijk binnen vijftien werkdagen na afloop van de toetsperiode aan de kandidaat bekend gemaakt. In geval de toetsing en/of normering door de instelling is uitbesteed, bijvoorbeeld aan een examencentrum van een van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, dan wordt de uitslag bekend gemaakt uiterlijk drie werkdagen na ontvangst na ontvangst van de cesuur, of de toetsresultaten. Over de uitslag van een toets worden geen telefonische mededelingen gedaan. 5. Inzage van het beoordeelde werk De beoordeelde toets wordt door de examinator op verzoek van de deelnemer ter inzage voorgelegd. Als termijn van inzage gelden de vijf werkdagen volgend op het moment waarop de uitslag is bekend gemaakt. 6. Procedure voor regeling van te laat komen bij een toets Een laatkomer wordt toegelaten tot het moment dat 30% van de toetstijd is verstreken. Meldt de laatkomer zich na deze periode, dan kan hij worden toegelaten, mits nog niemand van de aan de toets deelnemende kandidaten de toetslocatie heeft verlaten. Voor de laatkomers blijft het einde van de toetstijd gehandhaafd. Albeda College uitgave /16

11 Bijlage C.4: WSF / TOP Naam instelling : Albeda College Brin nummer : OOGT Naam opleiding : Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) Crebonummer : Cohort : Toepassing Wet op de Studiefinanciering (van toepassing bij BOL) Naar het oordeel van het bevoegd gezag omvat elk studiejaar van bovengenoemde opleiding tenminste 850 klokuren, zoals neergelegd in artikel 9, lid 1a van de Wet op de studiefinanciering en de nadere invullingen die daarna zijn gegeven. Toepassing Transparante Onderwijsprogrammering Naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoet de programmering aan het Convenant inzake onderwijsprogrammering in het middelbaar beroepsonderwijs; d.d. 4 / 9 juli 2001 en brief Ministerie OC&W BVE/B/2002/731. Studiejaar 1 2 Leren in de school Het totaal aantal klokuren dat per studiejaar aan lessen wordt besteed Leren in de arbeidssituatie Het totaal aantal klokuren dat per studiejaar aan beroepspraktijkvorming wordt besteed Het totaal aantal klokuren dat wordt besteed aan de andere, hieronder genoemde activiteiten die binnen het kader van de opleiding worden aangeboden: 1. Mentoruren Introductie activiteiten - - WSF en TOP-model: Subtotaal aantal klokuren In instellingstijd verzorgd onderwijs volgens OER 2007 TOP-model: Aantal klokuren onbegeleid leren TOP-model: Totaal aantal klokuren Ondertekening : Rotterdam, 01 april 2008 Handtekening van of namens het bevoegd gezag : J.B. Boer Directeur branche Techniek Albeda College uitgave /16

12 Bijlage C.5: Adressen Bevoegd gezag: Dhr. P. Boekhoud Voorzitter College van Bestuur Albeda College Rosestraat AL ROTTERDAM Postbus AL ROTTERDAM Examencommissie Branche Techniek: Haastrechtstraat DC ROTTERDAM Voorzitter : J.B. Boer Subexamencommissie Metaaltechniek / Elektrotechniek Haastrechtstraat DC ROTTERDAM Voorzitter : M. Seldenrath Subexamencommissie Mobiliteit: Van Graftstraat GL ROTTERDAM Voorzitter : A. Reijngoudt Subexamencommissie Bouwkunde / Bat: Aleyda van Raephorstlaan CR ROTTERDAM Voorzitter : H. de Vlieger Commissie van Beroep voor de Examens: Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. Mr. A. Bijloo, secretaris Postbus AL ROTTERDAM Albeda College uitgave /16

13 Bijlage C.6: Taken van de examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examenprocedures voor de opleidingen waarvoor zij is aangesteld door het College van Bestuur van het Albeda College. De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken met betrekking tot de voorbereiding, de ontwikkeling, de vaststelling, eventuele inkoop van toetsen, de planning en afname, de beoordeling en de uitslag, bewaren en beheren en de evaluatie van examens. Een uitwerking van de taken van de examencommissie is te vinden in het Handboek Examinering. Albeda College uitgave /16

14 Bijlage C.7: Vrijstellingsregeling De regeling: Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de kandidaat verleend door de examencommissie. Dit betekent dus dat er nooit automatisch vrijstelling wordt verleend. Het initiatief gaat uit van de deelnemer. Indien de deelnemer denkt recht te hebben op een vrijstelling, moet die worden aangevraagd bij de subexamencommissie en niet bij het bevoegd gezag. Gronden voor vrijstellingen: Vrijstelling kan worden verleend indien de kandidaat in het bezit is van een overeenkomstig certificaat, of naar aanleiding van de richtlijnen van het bevoegd gezag. De aanvraag: De aanvraag wordt ingediend tezamen met kopieën van diploma s en cijferlijsten of van een attest¹ waarop de eventuele vrijstelling is gebaseerd. De kopieën worden door de subexamencommissie op echtheid gecontroleerd en gewaarmerkt. Aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald bij de teamleider van de opleiding. Vrijstellingen worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd in een brief. Na ontvangst hiervan is de vrijstelling pas definitief. ¹ schriftelijk bewijsstuk Albeda College uitgave /16

15 Bijlage C.8 Bijzondere bepalingen Deelname aan de lessen Alle aangeboden lessen, behorende tot de kwalificaties zoals vermeld in deze OER, dienen te worden gevolgd. Gebruik van hulpmiddelen Op het voorblad van de toets is aangegeven welke hulpmiddelen bij de toets zijn toegestaan. Rekenmachine Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan indien dit apparaat aan de volgende eisen voldoet. De rekenmachine: - is niet afhankelijk van het lichtnet; - kan geen tekst opslaan; - is niet uitgerust met een mogelijkheid tot afdrukken op een papierstrook of iets dergelijks; - werkt geruisloos; - gaat de afmeting van een handzaam model niet te boven; - hindert de overige kandidaten niet; - mag geen onderdeel uitmaken van een apparaat met andere functies, zoals een telefoon of dergelijke. Definitie van het begrip toets Een toets is het verzameld resultaat van deeltoetsen: de tekst in het OER luidt: Een deelkwalificatie wordt met een toets afgesloten = met een aantal deeltoetsen. Herkansingen De deelnemer kan gebruik maken van de mogelijkheden tot herkansing, zoals opgenomen in de Examenregeling. De deelnemer komt voor herkansing in aanmerking mits hij niet meer dan 30% van de onderwijseenheden, behorend tot dat semester, met een onvoldoende resultaat heeft afgesloten. Termijn voor herkansing Herkansing van examenonderdelen vindt plaats op het eerstvolgende voor het betreffende examenonderdeel vastgelegde toetsmoment, zoals opgenomen in het toetsplan van de opleiding. Verzuimregeling Uitgangspunt bij het hanteren van deze regeling is dat er een minimaal deel van de lessen met een redelijk resultaat moet zijn gevolgd, wil er voor de deelnemer een acceptabele kans van slagen zijn. Het gaat hierbij niet om het al dan niet accepteren van het verzuim, maar om het gegeven dat de deelnemer een aantal lessen heeft gemist en om deze reden onvoldoende theoretische kennis bezit om in samenhang met de verworven praktische vaardigheden goed te kunnen functioneren als vakman / vakvrouw. De oorzaak van het verzuim is dus in eerste instantie niet van belang; er wordt geen verschil gemaakt tussen geoorloofd (met toestemming) en ongeoorloofd verzuim. In geval van twijfel zal in overleg met allen die betrokken zijn bij de opleiding worden bekeken of van deze regeling moet worden afgeweken. Uitgaande van het hier bovenstaande zal de volgende regeling worden gehanteerd: De school zal geen medewerking verlenen aan de toetsing/examinering van een deelnemer als op de laatste peildatum van het tijdvak waarin het onderwijs van de betreffende toetseenheid wordt aangeboden, de deelnemer 20% of meer van de aangeboden lessen die betrekking hebben op die toetseenheid heeft verzuimd. Als ondersteuning van het hier voorgaande moge de navolgende artikelen dienen uit de onderwijsovereenkomst: artikel 10, lid 1: De deelnemer is gehouden de opleidingsactiviteiten conform de bepalingen van de Onderwijs- en Examenregeling, daadwerkelijk te volgen en de in het kader van de opleiding gegeven opdrachten uit te voeren, tenzij dit om dringende redenen niet van hem/haar gevergd kan worden. Albeda College uitgave /16

16 Bijlage: C.9 Aanmeldingsdocument voor deelname aan alle deeltoetsen. Ondergetekende:.. Geboortedatum: Klas: meldt zich door ondertekening van dit document aan voor deelname aan alle examens. Als ik aan een examen niet kan deelnemen, dien ik dat vooraf schriftelijk, met redenen omkleed, mee te delen aan de Locatie Examen Organisator (de teamleider van de opleiding). Als ik door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat ben om aan een examen deel te nemen, word ik na afloop van de ziekte of overmachtsituatie in de gelegenheid gesteld het examen bij de eerstvolgende examenmogelijkheid in te halen (e.e.a. overeenkomstig met B2, hoofdstuk 3, 3.1 Procedure rond het examen). In zo n situatie dient (eventueel achteraf) ook een schriftelijke verklaring te worden overlegd. Als ik zonder (schriftelijke) kennisgeving niet aan een examen deelneem, dan krijg ik de gelegenheid om het examen in te halen niet. Datum:. Plaats:. Handtekening:. Albeda College uitgave /16

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Crebonummer : 10245 Kwalificatie : Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen (EMEP) Niveau : 3 Leerweg : BB Opleidingsvariant : Standaard Cohort : 2008 2010 Leerjaren : 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Doktersassistent CREBONUMMER : 10776 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Broodbakker CREBONUMMER : 10498 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA & TOERISME Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca Ondernemer Café /Bar en Fastfood CREBONUMMER : 10386 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : CO/BB OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Onderwijs - en examenregeling

Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90450, volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsbegeleidend

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Branche Business Services. NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging. CREBONUMMER : startnummer 90540 ALBEDA COLLEGE Branche Business Services Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Particuliere Beveiliging CREBONUMMER : startnummer 90540 : volgnummer 90541, Beveiliger NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDZORG Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : erzorgende BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0427 NIEAU : 3, akopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGARIANTEN

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Brood en banket ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Brood en banket CREBONUMMER : startnummer :94220 uitstroomnummer :94221 uitstroomnummer :94222 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en bewegingsleider CREBONUMMER : 10873 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WERKEN MET MENSEN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Juridisch Medewerker Sociale Zekerheid CREBONUMMER : 10025 NIVEAU : 4, middenkader LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING TechnoDesign Crebonummer : 10054 Werktuigbouwkunde 10232 Middenkaderfunctionaris Automatiserings elektronica (MK-AEC) 10235 Middenkaderfunctionaris Automatiserings energietechniek

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Commercieel medewerker reizen CREBONUMMER : 94090 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANT

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) CREBONUMMER : startnummer

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE GEZONDHEIDSZORG Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Apothekersassistent CREBONUMMER : 10774 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Allround Kapper CREBONUMMER : 10507 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker

ALBEDA COLLEGE. Horeca & Toerisme. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Frontoffice medewerker CREBONUMMER : startnummer 90620 Volgnummer 90621 / 90622 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660

ALBEDA COLLEGE. Horeca Toerisme en Voeding. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent. CREBONUMMER : startnummer 90660 ALBEDA COLLEGE Horeca Toerisme en Voeding Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Horeca-assistent CREBONUMMER : startnummer 90660 NIVEAU : 1 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Podium- en evenemententechniek (Podiumtechnicus Toneel) CREBONUMMER : startnummer 90340 NIVEAU :

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sport - en Bewegingsbegeleider CREBONUMMER : 91380 NIVEAU : 2 LEERWEG : Beroepsopleidend COHORT :

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport & Entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport & Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest drama/musical CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90032, 90033 NIVEAU : 4 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign

ALBEDA COLLEGE. Branche lifestyle, sport en entertainment. Onderwijs - en examenregeling. NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign ALBEDA COLLEGE Branche lifestyle, sport en entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Artiest Muziek/Sounddesign CREBONUMMER : startnummer 90030 : volgnummer 90034 / 90035 NIVEAU : 4

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN: TECHNIEK & ICT Eindtermgericht Brinnummer Opleiding : 27GZ : Eerste bedrijfsauto technicus Niveau : 3 Crebonummer : 10205 Cohort : 2010 Leerwegen

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Medewerker beheer ICT Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 3 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95070 Crebo uitstroom 95070 1 Inhoud Voorwoord...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 94270 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Installeren CREBONUMMER : startnummer: 94270 Uitstroom : volgnummer(s): 94271 Monteur Elektrotechnische installaties NIVEAU

Nadere informatie

Bartender 10401 (BOL)

Bartender 10401 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Bartender 10401 (BOL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2005-2008 Ingangsdatum : 01-08-2005 Expiratiedatum

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

ALBEDA COLLEGE. Onderwijs - en examenregeling. Horeca & Toerisme. NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw ALBEDA COLLEGE Horeca & Toerisme Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw CREBONUMMER : startnummer 94150 : volgnummer 94152 NIVEAU : 3 SOORT OPLEIDING : Vakopleiding

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN DOMEIN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Opleiding Niveau Crebonummer Cohort : : : : Directiesecretaresse / Managementassistent 4 10040 2010 Leerwegen en opleidingsvarianten:

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw 10394 (BBL)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Werken met Mensen. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Werken met Mensen. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Werken met Mensen Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : onderwijsassistent CREBONUMMER : startnummer 91360 volgnummer 91362 NIVEAU : 4 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding:

Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND. VESTIGING: Middelburg. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Gastheer/gastvrouw 10399 (BOL) en geldt voor het

Nadere informatie

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw

Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend Gastheer/gastvrouw 10394 (BBL)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110

ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK. Onderwijs - en examenregeling. CREBONUMMER : startnummer: 92110 ALBEDA COLLEGE BRANCHE TECHNIEK Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Infratechniek CREBONUMMER : startnummer: 92110 Uitstroom : volgnummer(s): 92111 Monteur data/elektra NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling j ALBEDA COLLEGE Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Junior Afro Kapper CREBONUMMER : 91171 NIVEAU : 2 SOORT OPLEIDING : vakman/vakvrouw LEERWEG : Beroeps Opleidende

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL)

Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Manager 10388 (BOL) en geldt voor leerlingen van het cohort: 2008-2009 Ingangsdatum : 01-08-2008

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Medewerker Recreatie

Medewerker Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Medewerker Recreatie 10396 (BOL) en

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Branche Business Services. Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker

Branche Business Services. Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING Facilitair medewerker Uitstroom Facilitair medewerker Leerweg BBL Opleidingsvariant Assist Niveau 2 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 1 Crebo start 94170 Crebo

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Branche Business Services

Branche Business Services Branche Business Services STUDIEHANDLEIDING ICT- en mediabeheer Uitstroom Netwerkbeheerder Leerweg BOL Opleidingsvariant Standaard Niveau 4 Cohort 2011 Opleidingsduur (jr) 2 Crebo start 95320 Crebo uitstroom

Nadere informatie

Medewerker Recreatie

Medewerker Recreatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Medewerker Recreatie 10396 (BOL) en

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL)

Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food (BOL/BBL) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: Middelburg CLUSTER: AFDELING: HTV Horeca Horeca Ondernemer Café Bar en Fast Food 10386 (BOL/BBL) en geldt voor het cohort leerlingen: 2008-2009 Ingangsdatum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische

Nadere informatie