convenant A bijdragen HighTIF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "convenant A bijdragen HighTIF"

Transcriptie

1 convenant A bijdragen HighTIF De ondergetekenden: de initiatiefnemers van de HighTech Instrumentatie Faciliteit (HighTIF) vastgoedpropositie: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen NWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. C.E. Visser, lid van de Raad van Bestuur NWO, en De Stichting SRON Netherlands Institute for Space Research, onderdeel van NWO, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen SRON, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. J. Marks, voorzitter van Stichting SRON, en De Stichting VU, die als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de Vrije Universiteit Amsterdam in stand houdt, hierna te noemen VU, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door prof. mr. dr. J.W. Winter, voorzitter van het College van Bestuur, en de Universiteit van Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen UvA, te dezen vertegenwoordigd door mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, Hierna te noemen Initiatiefnemers In aanmerking genomen dat: - VU en UvA samenwerken in het bèta-domein, waarbij de huisvesting van bèta-activiteiten plaatsvindt op de VU Campus en op het Amsterdam Science Park; - SRON het voornemen heeft om zich op Amsterdam Science Park te vestigen; - de realisatie van de samenwerking tussen bèta-wetenschappers van VU en UvA en de voorgenomen komst van SRON op het Amsterdam Science Park een belangrijke impuls betekent voor het versterken van de grensverleggende wetenschap en het ontwikkelen van geavanceerde instrumentatie en samenwerking met het MKB; - de wetenschappelijke samenwerking is geborgd in de Kaderovereenkomst wetenschappelijke samenwerking VU-UvA-SRON, genaamd SRON- AmsSci-compleet-v10.docx d.d (bijlage 1); - in het kader van het in opdracht van Initiatiefnemers opgestelde businesscase ontwikkeling en realisatie van de HighTIF een deel van SRON samen met de Sterrenkunde en Aardwetenschappen van de bèta faculteiten VU/UvA in het ASP04-gebouw gelegen aan het Science Park 04 te Amsterdam (hierna: ASP04) gehuisvest zal worden door middel van het aangaan van een huurovereenkomst voor dat deel; II 1 van

2 - in de genoemde businesscase een koppeling is opgenomen tussen de ontwikkeling en realisatie van het gebouw van de HighTIF, de huur door SRON in ASP04-gebouw en het realiseren van extra (kantoor)ruimte voor de FNWI-groepen als gevolg van de inpassing, die moet passen binnen de in door Initiatiefnemers vastgestelde financiële kaders; - de state of the art technische faciliteiten van SRON en de bèta s van VU en UvA gebundeld zullen worden in een voor Nederland unieke vastgoedpropositie HighTIF, waarin hoogwaardige cleanrooms en laboratoria gerealiseerd worden, en hoogwaardige mechanische werkplaatsen; - de intentie is om een deel van in de HighTIF gebundelde expertise en faciliteiten beschikbaar te stellen ten behoeve van derden (MKB-bedrijvigheid); - dat de activiteiten mbt samenwerking met MKB zijn vastgelegd in het EFRO projectplan en de samenwerking is geborgd in de EFRO samenwerkingsovereenkomst; - en het bijbehorende exploitatiemodel gerealiseerd worden na overleg met derden die interesse hebben in het gebruik van expertise en faciliteiten van de HighTIF, om deze zo goed mogelijk aan te doen sluiten bij de vraag uit de markt; - de Initiatiefnemers besloten hebben het opdrachtgeverschap van de bouw en ontwikkeling van het HighTIF-gebouw te beleggen bij een door UvA, VU en NWO op te richten besloten vennootschap, die voor eigen rekening en risico het HighTIF-gebouw zal ontwikkelen, realiseren en exploiteren; - NWO thans in transitie is, hetgeen ertoe kan leiden dat haar aandeelhouderschap in de besloten vennootschap in de loop van 2017 of 2018 overgedragen zal worden aan Stichting NWO-I. In Stichting NWO-I zijn alle instituten van NWO ondergebracht onder verantwoordelijkheid van dezelfde leden van de Raad van Bestuur als NWO; - de Initiatiefnemers voornemens zijn hun medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van de vastgoedpropositie HighTIF; - de VU als penvoerder en voorzitter van de programmaorganisatie HighTIF optreedt totdat de juridische entiteit is opgericht die de aanbesteding, gunning en de bouw en exploitatie van het HighTIF gebouw ter hand zal nemen; - Initiatiefnemers erop toezien dat de exploitatie-effecten van de inpassing van SRON in gebouw ASP04 en het gebruik van de HighTIF passen binnen de business case SRON Bidboek / uitvoeringsplan 6 maart De getallen zoals opgenomen in artikel 5 zijn het meest recent en vervangen de bijdragen in het bidboek / uitvoeringsplan; - bij de uitwerking van de huisvesting van SRON in HigHTIF en de inpassing in het gebouw ASP04 zijn is de voorliggende variant (Definitieve memo variant Triple A d.d ) door SRON d.d getoetst aan het document "Toetsingscriteria SRON". versie Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1. Doel 1.1. Doel van dit Convenant (A) is het vastleggen van de afspraken tussen Initiatiefnemers betreffende de financiering, ontwikkeling en realisatie van de HighTIF. Dit Convenant is kader stellend voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de HighTIF. II 2 van

3 Artikel 2. De HighTIF vastgoedpropositie 2.1. De voorgenomen verhuizing van de hoofdvestiging van het nationale expertise instituut voor wetenschappelijk ruimteonderzoek SRON naar Amsterdam zorgt samen met de samenwerking van de bèta s VU-UvA en met de reeds gevestigde kennisinstellingen op het Amsterdam Science Park voor een concentratie van kennis op het gebied van high-tech instrumentatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs die uniek is in Europa Door samen te werken met de in Amsterdam reeds gevestigde kennisinstellingen ontstaat een voedingsbodem voor grensverleggend interdisciplinair onderzoek en onderwijs, gedreven door wetenschappelijke grand challenges De synergie van excellent wetenschappelijk ruimteonderzoek en innovatieve hoogwaardige instrumentatie maakt dat de samenwerkende partijen over grote expertise en uitgebreide faciliteiten beschikken op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en productie van geavanceerde instrumentatie, gedreven door de zeer ambitieuze eisen van het wetenschappelijk onderzoek De ontwikkeling van deze instrumentatie vindt plaats in nauwe samenwerking met andere kennisinstellingen en de industrie, en versterkt zodoende ook de economische infrastructuur van de regio Amsterdam De samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie wordt nog verder versterkt door hen bijeen te brengen in een nieuw te vestigen high-tech instrumentatiefaciliteit waarin expertise en faciliteiten worden gedeeld Nederland in het algemeen en Amsterdam in het bijzonder, versterkt zijn positie als bruggenhoofd naar internationale big science organisaties, die in Europa een aanjager zijn van hoogwaardige technologie en innovaties SRON, en de bèta faculteiten van VU en UvA zullen samenwerken op het onderzoeksterrein van astrofysica, exo-planeetonderzoek en aardatmosfeerwetenschappen zoals vastgelegd in de Kaderovereenkomst wetenschappelijke samenwerking VU-UvA-SRON, genaamd SRON- AmsSci-compleet-v10.docx d.d De HighTIF vastgoedpropositie draagt bij aan de ambities door: a. als gebundelde hoogwaardige onderzoeksfaciliteit efficiënte en geavanceerde technologische slagkracht te realiseren; b. als ankerpunt van faciliteiten en ook voor derden inzetbare - expertise voor de interactie tussen het innovatief bedrijfsleven en de kennisinstellingen te fungeren en de ontwikkeling van ASP te versterken; c. naast huisvesting voor SRON, de VU en UvA bèta-wetenschappers bovendien ruimte (vergelijkbaar met circa 20 % van de capaciteit huisvesting) te bieden voor organisaties en kennisinstellingen die in het verlengde van de SRON bèta samenwerking activiteiten ontplooien op Amsterdam Science Park, hierna ook wel aangeduid als Derdendeel. Artikel 3. Oprichting B.V. II 3 van

4 3.1. De Initiatiefnemers verlenen hun goedkeuring aan de oprichting door UvA, VU en NWO van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HighTIF B.V., hierna tevens te noemen de B.V., waarvan één derde deel (33 1/3%) van de aandelen in het bezit komt van NWO, één derde deel (33 1/3%) van VU en één derde deel (33 1/3%) van UvA De Initiatiefnemers voornemens zijn de B.V. op te dragen de HighTIF voor eigen rekening en risico te realiseren in overeenstemming met door Initiatiefnemers en de B.V. in Convenant B vast te stellen kaders Na realisatie van de HighTIF zal de B.V. voor eigen risico zorg dragen voor de exploitatie en het beheren van de HighTIF binnen in Convenant B vast te stellen kaders Bij oprichting van de B.V. wordt door NWO, VU en UvA ieder afzonderlijk een zakenkundige bestuurder voorgedragen tot de ontwikkeling en realisatie fase van de te realiseren vastgoedpropositie HighTIF. Vanaf de exploitatiefase zal het bestuur teruggebracht worden tot één ter zake kundig bestuurder. Artikel 4. Het HighTIF gebouw 4.1. Het te realiseren gebouw van de HighTIF zal bestaan uit cleanrooms, laboratoria, kantoren, engineering werkplaatsen, algemene ruimtes en ondersteunende faciliteiten in totaal circa m² BVO De totale investeringskosten voor de realisatie van de HighTIF bedraagt maximaal ,- (prijspeil 2018) inclusief BTW. De planning is erop gericht dat de HighTIF medio 2020 in gebruik genomen zal worden. Artikel 5. Bijdragen aan de HighTIF 5.1. Initiatiefnemers dragen als volgt bij aan de realisatie van het HighTIF-gebouw: a. NWO draagt ,- bij aan de investeringssom in de HighTIF naast de investeringen, die NWO doet in de (verhuis-)transitie van SRON van Utrecht naar Amsterdam. Uit vorenstaande NWO-bijdrage wordt ,- aangewend ter storting op de aandelen in HighTIF-B.V., waarmee NWO één derde van de uit te geven aandelen verkrijgt. Het restant aan NWO-bijdrage ter grootte van ,- wordt als lening verstrekt aan HighTIF-B.V. onder de leningsvoorwaarden 4% jaarlijkse rentevergoeding met een looptijd van 20 jaar. SRON sluit een huurovereenkomst voor een periode van 20 jaar af met HighTIF-B.V. voor haar gebruik in een deel van de HighTIF. In totaal zal de kale huur voor SRON (prijspeil 2017) bedragen. b. VU en UvA dragen ieder ,- bij aan de investeringssom in de HighTIF. Uit vorenstaande VU-, en UvA-bijdragen wordt door ieder het volledige bedrag zijnde ,- aangewend ter storting op de aandelen in HighTIF-B.V., waarmee VU alsmede UvA ieder 33 1/3% van de uit te geven aandelen verkrijgt. VU en UvA sluiten namens de bèta faculteiten van VU en UvA ieder een huurovereenkomst met HighTIF- B.V. af op een deel van de HighTIF (instrumentatie en cleanrooms) voor de huisvesting van de bèta-wetenschappers voor een II 4 van

5 periode van 20 jaar. De kale huur zal voor de VU en UvA bedragen in bedragen (prijspeil 2017). c. Voor de uitwerking wordt een kasstroomplanning opgesteld door de HighTIF -B.V. waarin de feitelijke uiterlijke momenten van bijdragen worden vastgesteld De volgende partijen dragen als volgt bij: a. Gemeente Amsterdam draagt ,- in de aanloopkosten bij onder de noemer voorschot (niet terugvorderbaar), toegezegd op 17 december Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam ,- bij Raadsbesluit aan de investeringssom in de HighTIF in 2015 toegezegd, onder voorwaarden. Tevens heeft de gemeente Amsterdam een additionele bijdrage van ,- informeel toegezegd in relatie tot de EFRO- subsidie. b. OCW draagt ,- in de aanloopkosten bij onder de noemer voorschot (niet terugvorderbaar) en ,- bij aan de investeringssom in de HighTIF, onder voorwaarden van de gestelde eisen in Artikel 6.1. Deze bijdragen zijn of worden via NWO verstrekt De bijdragen onder de noemer van voorschot (niet terugvorderbaar) dienen in eerste instantie ter dekking van de begeleidings-, aanloop-, en opstartkosten van de HighTIF faciliteit, die de VU, als penvoerder namens de Stuurgroep SRON, in de aanvangsperiode heeft gedaan. De VU stuurt een onderbouwing voor de verantwoording van de gemaakte kosten aangaande de aanloopfase aan de Initiatiefnemers toe. Na accordering van de gemaakte kosten door de Initiatiefnemers zal dit deel gedekt worden uit de voorschotten, die deel uitmaken van de totale investeringskosten voor het realiseren van de HighTIF. De VU treedt niet zelf op als opdrachtgever voor de bouw van de HighTIF Initiatiefnemers hebben een aanvraag ingediend voor een EFRO subsidie ( ,-) en hebben zich daarmee gecommitteerd aan de uitvoering van het EFRO Projectplan, de cofinancieringsverklaringen EFRO HighTIF en de samenwerkingsovereenkomst EFRO HighTIF Daarnaast verstrekt NWO een additionele lening ter grootte van ,- aan HighTIF- B.V. onder de leningsvoorwaarden 4% jaarlijkse rentevergoeding met een looptijd van 20 jaar. Dit zal in een separate leningsovereenkomst vormgegeven worden. NWO heeft het recht een eerste recht van hypotheek ter grootte van ,- te vestigen op het HighTIF gebouw. Artikel 6. (Subsidie)voorwaarden 6.1. OCW stelt als voorwaarden aan haar bijdragen (via NWO) aan de HighTIF zoals geformuleerd in Artikel 5.2b dat de faciliteit wordt gerealiseerd zoals gesteld in Artikel 2. Indien de HighTIF niet gerealiseerd wordt en de totale investeringskosten voor het realiseren van de HighTIF ter grootte van ,- niet gedekt zijn met bijdragen en leningen, dan dienen de Initiatiefnemers het bedrag van ,- voor zover door de NWO reeds ten behoeve van het realiseren van de HighTIF doorgegeven is aan de HighTIF B.V., terug te storten aan NWO. NWO moet vervolgens het totale bedrag terugstorten naar OCW. De ,- aan voorschot, zoals vastgesteld in december 2013 en mogelijke renteverliezen worden niet teruggestort respectievelijk gecompenseerd aan OCW. II 5 van

6 Artikel 7. Looptijd, wijziging en ontbinding 7.1. Dit Convenant treedt in werking op datum van ondertekening van dit document en eindigt zodra de HighTIF in gebruik genomen is, gepland medio Een besluit tot tussentijdse wijziging of ontbinding van dit Convenant wordt genomen door de Initiatiefnemers gezamenlijk Indien de omstandigheden van de businesscase substantieel wijzigen, dan treden initiatiefnemers in overleg met als doel de businesscase HighTIF haalbaar te maken binnen de kaders van de gewijzigde omstandigheden. Onder substantieel wijzigen wordt in ieder geval verstaan; het (deels) wegvallen van (subsidie) bijdragen van partijen aan de HighTIF, direct gerelateerde huisvestingsrelaties die (deels) niet haalbaar blijken of overstijgende wijzingen zoals wegvallen of veranderende (overheids)bekostiging van partijen, het ontbreken van goedkeuring van 1 van de financiers van de initiatiefnemers In geval dat de totale vastgoedpropositie niet haalbaar blijkt als gevolg van substantieel gewijzigde omstandigheden, en de HighTIF niet gerealiseerd wordt, dan zal in overleg met de Initiatiefnemers dit Convenant worden ontbonden. Rekening houdend met de voorwaarden van de verschillende bijdragen worden in dat geval de bijdragen teruggestort met uitzondering van de ,- voorschot van OCW en ,- voorschot van de Gemeente Amsterdam Voor het geval dat op grond van artikel 5 of artikel 6 een verplichting tot terugstorten ontstaat, en het terug te storten bedrag het bedrag dat, als gevolg van reeds ten behoeve van de realisatie van de HighTIF gedane investeringen, uit de ontvangen subsidie nog beschikbaar is overstijgt, stellen NWO, VU en UvA zich jegens elkaar garant dat ze ieder voor een gelijk deel het verschil zullen aanzuiveren Initiatiefnemers zijn voornemens om na ondertekening van dit convenant, voorafgaande aan de publicatie van het voornemen van aanbesteden van de ontwerpopdracht, de HighTIF-B.V. op te richten en een ontwikkel- en realisatieovereenkomst te sluiten, aangeduid als Convenant B. Indien Convenant B niet tot stand zal komen, zal de businesscase heroverwogen worden In Convenant B wordt onder meer vastgelegd op welke wijze de HighTIF -B.V. alle activiteiten inzake de ontwikkeling van de HighTIF overneemt van de Initiatiefnemers, de verdeling van verantwoordelijkheden taken, bevoegdheden, verdeling van de risico's, de wijze van besluitvorming, de voorwaarden van garantstellingen, en het programma van uitgangspunten voor de HighTIF. Tevens worden afspraken gemaakt inzake de exploitatie van de HighTIF. Aldus overeengekomen en ondertekend op de Initiatiefnemers, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Drs. C.E. Visser, lid van de Raad van Bestuur NWO Stichting SRON Netherlands Institute for Space Research, II 6 van

7 Dr. J. Marks, voorzitter van Stichting SRON Vrije Universiteit uitgaande van de Stichting VU prof. mr. dr. J.W. Winter, voorzitter van het College van Bestuur Universiteit van Amsterdam mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur II 7 van

8 Bijlagen: Bijlage 1 Kaderovereenkomst wetenschappelijke samenwerking VU-UvA-SRON, genaamd SRON- AmsSci-compleet-v10.docx d.d II 8 van

9 van

10 10 van

11 11 van

12 12 van

13 13 van

14 14 van

15 15 van

16 16 van

17 17 van

18 18 van

19 1 van

BIJLAGE NR l ^59 9 f

BIJLAGE NR l ^59 9 f BIJLAGE NR. 3.919 l ^59 9 f Intentieovereenkomst Ontwikkeling hulsvesting voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn De ondergetekenden: Partijen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W. nr. 13.0615 d.d. 9-7-2013 Onderwerp Afronding stopzetten samenwerking ontwikkelaar Nieuweroord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde

Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde Addendum Samenwerkingsovereenkomst Project Den Haag Hollands Spoor Laakhavenzijde de dato 20 mei 2014 PARTIJEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NS STATIONS B.V., gevestigd te

Nadere informatie

TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK

TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK TO BOLDLY GO WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE... EEN NIEUWE KOERS IN HET WETENSCHAPPELIJK RUIMTEONDERZOEK De nieuwe strategie van SRON... De ruimte: de laatste grens. Dit is de nieuwe langetermijnstrategie

Nadere informatie

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen:

Ledenovereenkomst. Ledenovereenkomst. Partijen: Ledenovereenkomst Ledenovereenkomst Partijen: (1) Lokale Energie Coöperatie Opsterland UA, met roepnaam LECO KvK nummer: 57476640,gevestigd aan Bommegaerde 174, 9244 AM te Beetsterzwaag, hierna te noemen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK

AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK AANVULLENDE OVEREENKOMST OP DEELNEMINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT REKENING COURANT SVN MET DE AFKOOPMETHODIEK DE DEELNEMER GEMEENTE HENGELO en STICHTING STIMULERINGSFONDS VOLKSHUISVESTING INZAKE STARTERSLENINGEN

Nadere informatie

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel

Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson. Arkel Intentieverklaring Herontwikkeling Locatie Betonson in Arkel INTENTIEVERKLARING Ondergetekenden: 1. Gemeente Giessenlanden, gevestigd in het gemeentehuis Groeneweg 33, 4223 ME te Hoornaar, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam

Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Overeenkomst inzake het uitbreiden van de NS-Dienstregeling in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam Tussen NS Reizigers B.V. en Gemeente Haarlem De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Huurintentie SRON in ASP904, behorend bij inpassingsvariant 1A

Huurintentie SRON in ASP904, behorend bij inpassingsvariant 1A Concept 170210 Concept 6_TI Huurintentie SRON in ASP904, behorend bij inpassingsvariant 1A Versie 10 februari 2017 inzake: Amsterdam Science Park 904 Partijen: 1. De Universiteit van Amsterdam (verder:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC . SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE TERNEUZEN WOONGOED ZEEUWS-VLAANDEREN EN AFNEMERS / HUURDERS MFC Ontwikkeling Sociaal Maatschappelijk Hart aan de Canadalaan te Sas van Gent SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

d college Nr. Afd. BDVQ Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology "^ofl Gouda, 18 februari 201 5

d college Nr. Afd. BDVQ Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology ^ofl Gouda, 18 februari 201 5 d college Aan alle samenwerkingspartners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap-Smart Technology Nr. Afd. BDVQ "^ofl Gouda, 18 februari 1 5 Geachte collega, Allereerst willen we iedereen bedanken

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A.

Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. Participatieovereenkomst Lopster Energie Coöperatie U.A. 1/5 Participatieovereenkomst zonnecollectief Partijen: (1) De Lopster Energie Coöperatie U.A., Kvk-nummer: 65501640, gevestigd aan de Nieuwstraat

Nadere informatie

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland. Project. : Model Intentieovereenkomst. Onderwerp Project Onderwerp : Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland : Model Intentieovereenkomst Aanbesteder: Lentiz Onderwijsgroep Schiedamsedeijk 114 3134 KK Vlaardingen Adviseur: AVANT Bouwpartners Reactorweg

Nadere informatie

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A.

Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Ledenovereenkomst COÖPERATIEVE VERENIGING MEI-INOAR GRIEN U.A. Contractnummer Ledenovereenkomst zonnecollectief maatschap Spoelstra-Paulusma Partijen: (1) Coöperatieve vereniging Mei-inoar Grien, Kvk-nummer:

Nadere informatie

GEMEENTE HEEMSTEDE. AEB Exploitatie BV

GEMEENTE HEEMSTEDE. AEB Exploitatie BV GEMEENTE HEEMSTEDE en AEB Exploitatie BV ADDENDUM NR: 1 OP Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Heemstede DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOOR HET NABIJE OOSTEN STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN Versie: 0.5 Datum: 14 juni 2017 Status: Concept Partijen: Stichting

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer

Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Samenwerkingsovereenkomst projectgebied Henschotermeer Partijen: - De provincie Utrecht, gevestigd aan de Archimedeslaan 6, 3544 BB te Utrecht, te dezer zake vertegenwoordigd door gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen

RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen RAADSVOORSTEL Hart van Austerlitz, garantstelling voor de te sluiten hypotheek voor de koop van acht woningen bestemd voor ouderen Portefeuillehouder Sander Jansen Ronde Tafel 30 maart 2017 Opsteller D.

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park. Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest

CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park. Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest VERSIE 22 mei 2013-1- Inhoud Partijen Overwegingen Artikelen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : raadsinformatiebrief beëindigingsovereenkomst Ballast Nedam Aard : Actieve informatie, wensen en bedenkingen Portefeuillehouder : Van Veen en Baudet Datum college : 24

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan

Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Subsidieaanvraag & Activiteitenplan Regeling Kennisvouchers Techport 13 december 2015 1. Subsidieaanvraag In 2015 hebben de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie IJmondgemeenten Beverwijk,

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol De ondergetekenden: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw S. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, gezeteld

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Internationale School Zuidwest Nederland, Breda

Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Internationale School Zuidwest Nederland, Breda Bijlage: projectfiche Internationale School Zuidwest-Nederland, Breda Naam project Internationale School Zuidwest Nederland, Breda Stad Uitvoering - start project - planning Output, prestatieafspraken

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT PARTIJEN 1. Leeuwenborgh Opleidingen, gevestigd te Maastricht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Mw. Langen, voorzitter CvB. 2. Graafschap College, gevestigd

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

Partijen 2a tot en met 2g afzonderlijk dan wel gezamenlijk te noemen: De Contractpartner of: De Contractpartners

Partijen 2a tot en met 2g afzonderlijk dan wel gezamenlijk te noemen: De Contractpartner of: De Contractpartners Compensatieregeling in situaties van bezuiniging of overheidsingrijpen De ondergetekenden: 1. Stichting Centrum voor de Kunsten De Meander, gevestigd te 5831 Boxmeer, aan de Raetsingel 1, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND EN HET WARMTEBEDRIJF ENECO DELFT BV I.O. TER REALISATIE VAN HUN VOORNEMEN OM

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND EN HET WARMTEBEDRIJF ENECO DELFT BV I.O. TER REALISATIE VAN HUN VOORNEMEN OM SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND EN HET WARMTEBEDRIJF ENECO DELFT BV I.O. TER REALISATIE VAN HUN VOORNEMEN OM WARMTE UIT DE EFFLUENTSTROOM VAN DE AWZI HARNASCHPOLDER

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar OPTIEOVEREENKOMST BeGreen Energy BV De Wel 15 3871 MT Hoevelaken KvK registratienr. 50329731 BTW nr. 822683118B01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten

Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten Leningsnummer: 1 Standaard geldleningsovereenkomst voor borging van leningen voor financiering van acute en onvoorziene liquiditeitstekorten met standaard borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Samenwerkingsovereenkomst met Energiek Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer Samenwerkingsovereenkomst met Energiek Heusden Zaaknummer 00471126 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met Energiek Heusden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Onze gemeente streeft voor haar eigen organisatie, maar ook voor haar inwoners

Nadere informatie