156 Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 157

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "156 Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 157"

Transcriptie

1 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening Lineke Sneller en Peter van den Heuvel, Hogeschool INHolland Inleiding In 2005 werd door het lectoraat Digital World van Hogeschool INHolland het concept van marksegmentatie volgens 3C ontworpen. Hierbij werd onderbouwd dat de strategische focus van bedrijven, hun bedrijfsprocessen en klantinteractie afhangen van hun 3C-kwadrant 1. Een belangrijk proces binnen bedrijven is informatievoorziening: hoe wordt gewaarborgd dat het aansturen van het bedrijf gebeurt op basis van juiste, complete en tijdige informatie. Enterprise Resource Planning (ofwel ERP) is een mogelijke keuze voor de inrichting van de informatievoorziening van het bedrijf. In dit artikel onderzoeken we het verband tussen 3C en ERP. Dit artikel is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding volgt een paragraaf waarin wordt toegelicht welk verband wij op theoretische gronden tussen 3C en ERP verwachten. Het is een verkennend onderzoek, wat inzicht geeft in mogelijke relaties tussen 3C en ERP. In de derde paragraaf onderzoeken wij voor een aantal bedrijven per 3C marktsegment wat hun daadwerkelijke ERP-strategie is. In de laatste paragraaf vergelijken wij theoretische verwachtingen en praktische bevindingen en doen we aanbevelingen voor verder onderzoek. De theorie In deze paragraaf wordt kort besproken op welke theoretische concepten dit hoofdstuk is gebaseerd. Allereerst komt het 3C-concept voor marktsegmentatie aan de orde. Vervolgens wordt besproken wat Enterprise Resource Planning (ERP) is. Tot slot wordt aangegeven welk verband wij op theoretische gronden tussen 3C en ERP verwachten. Wat is 3C? Het 3C-concept beschrijft marktsegmentatie op basis van drie factoren 2. Deze segmentatie wordt weergegeven in een 2x2-matrix, waarbij ieder kwadrant van de matrix een segment weergeeft. Een bedrijf wordt op basis van de drie 3C-factoren ingedeeld in één van de vier segmenten. De eerste factor, Customer, beschrijft de wijze waarop een bedrijf naar de klant en de klantvraag kijkt. Ziet deze de klant primair als individuele klant, als markt, of als een werkordernummer? De klantvraag wordt geclassificeerd naar perceptie van de complexiteit van de vraag. Deze factor wordt in 3C weergegeven op de horizontale as van de matrix en loopt van eenvoudig tot complex. Wanneer de klantvraag eenvoudig is, en deze bijvoorbeeld alleen vraagt om paperclips verpakt in doosjes van 500 stuks, iedere maand tien doosjes, dan kan een bedrijf vergaande standaardisatie in de bedrijfsvoering doorvoeren met focus op kostenbesparing. Heeft de klant echter een complexe vraag, bijvoorbeeld een advies over documentbeheersing of ontwerp van designpaperclips als promotiemateriaal, dan zal in de bedrijfsvoering de focus meer op maatwerk en innovatie gelegd moeten worden, waarbij de paperclip een onderdeel van de oplossing kan zijn. De tweede factor, Coordination, wordt gevormd door de wijze waarop organisaties zich inrichten naar de omgeving en de klantvraag hierin vertalen. De omgeving wordt hierin ingedeeld naar stabiliteit en deze factor wordt in 3C weergegeven op de verticale as van de matrix die loopt van statisch tot dynamisch. Bedrijven die hun omgeving als statisch zien, richten zich in op basis van structuur en beheersing. Bedrijven die hun omgeving als dynamisch zien, gaan in hun bedrijfsvoering eerder uit van een kortere tijdshorizon en planning op basis van klantvraag. De laatste factor, Choice, is een instrument, een vragenlijst met elf vragen. De antwoorden op deze vragen bepalen in welk kwadrant een bedrijf wordt ingedeeld. De vier kwadranten zijn Uitbesteders, Flexibelen, Kostenbespaarders en Functionelen. 1 Reep, F. van der & Heuvel, P. van den. (2005). De nieuwe marktsegmentatie: 3C, Nederland fit for the future? In Reep, F. van der (Ed.), Ondernemen aan de Maas: Impact van internet op leven en werk, (pp ). Rotterdam: Hogeschool INHOLLAND. 2 Heuvel, P. van den & Reep, F. van der. (2006). 3C, Internet Dynamics and Retail: Towards a New Market Segmentation? European Retail Digest, 49 (Spring 200), Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 157

2 Wat is ERP? Enterprise Resource Planning (ofwel ERP-)systemen zijn computerprogramma s die door bedrijven in vele bedrijfstakken worden gebruikt. ERP is een volwassen concept: het bestaat al meer dan dertig jaar, tienduizenden bedrijven hebben ERP geïmplementeerd en miljoenen mensen wereldwijd maken in hun dagelijks werk gebruik van ERP. ERP werd in de eerste jaren vooral in het internationale grootbedrijf toegepast, maar nu deze markt verzadigd is richten ERP-leveranciers zich meer en meer ook op het midden- en kleinbedrijf. De bekendste ERP-leverancier is SAP. Dit bedrijf levert al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw ERP-systemen en heeft wereldwijd een marktaandeel van meer dan vijftig procent. Andere bekende systemen zijn JD Edwards, Baan en Peoplesoft. De laatste jaren beweegt ook Microsoft zich op de ERP-markt met het product Dynamics. ERP-systemen hebben twee belangrijke kenmerken: data-integratie en ondersteuning voor best practices 3. Data-integratie betekent dat gegevens slechts éénmaal hoeven worden ingevoerd, waarna ze in het hele bedrijf beschikbaar zijn. Door data-integratie kan ERP dubbel werk overbodig maken en efficiëntie bevorderen. Maar misschien nog belangrijker, het zoeken en verklaren van verschillen tussen administraties kan stoppen en binnen het bedrijf kan worden uitgegaan van één gezamenlijke gegevensbron. Naast data-integratie is ondersteuning voor best practices een belangrijk kenmerk van ERP. Een best practice is een algemeen aanvaarde en door veel bedrijven ingevoerde werkwijze waarvan de waarde in de praktijk van de bedrijfsvoering is aangetoond. Een voorbeeld van een best practice is beheersing van risico van wanbetaling. In ERP kan dit als volgt werken: voor iedere klant wordt een kredietlimiet ingevoerd. Bij de invoer van een nieuwe order van een klant bepaalt het ERP-systeem of de som van de uitstaande rekeningen en de waarde van de nieuwe order de kredietlimiet overschrijdt. Als dit het geval is, geeft het systeem een waarschuwing en kan het bedrijf desgewenst besluiten de order niet uit te voeren. Best practices leiden tot standaardisering van de bedrijfsvoering: door best practices gaan veel bedrijven op dezelfde manier werken. Of een bepaalde best practice voor een individueel bedrijf ook altijd de beste oplossing is valt te bezien: als je als bedrijf een concurrentievoordeel behaalt door een bepaalde procesinrichting, kan de invoering van een best practice een achteruitgang betekenen. Samenhang tussen 3C en ERP In eerder onderzoek 4 werd gevonden dat de strategische focus van bedrijven, hun verbeterrichting en hun bedrijfsprocessen afhangen van hun 3C-kwadrant. Een belangrijk proces binnen bedrijven is informatievoorziening; hoe wordt gewaarborgd dat het aansturen van het bedrijf gebeurt op basis van juiste, complete en tijdige informatie. ERP is een mogelijke keuze voor de inrichting van de informatievoorziening van het bedrijf. Hieronder beschrijven we per 3C-segment welke keuze voor de informatievoorziening wij verwachten. Allereerst de Kostenbespaarders, de bedrijven die hun klantvraag als eenvoudig beschouwen en hun omgeving als statisch. Deze bedrijven kunnen planmatig opereren, zij maken gebruik van detailsturing in hun bedrijfsprocessen. Zij kunnen hun producten en productieprocessen efficiënt maken door een hoge mate van standaardisatie. ERP is bij uitstek geschikt voor deze bedrijven: efficiëntie door data-integratie sluit aan bij hun streven naar kostenbeheersing en best practices past bij standaardisatie. De tweede groep zijn de Uitbesteders, die hun klantvraag eenvoudig vinden en hun omgeving dynamisch. Deze bedrijven kunnen aan de eenvoudige klantvraag voldoen door gebruik te maken van de dynamiek in hun omgeving: aanpassingen op productniveau zijn veelal beperkt of worden gerealiseerd door nieuwe productsamenstellingen. Aanpassingen op procesniveau komen veel voor en worden onder meer door uitbesteding gerealiseerd. ERP is geschikt voor deze bedrijven: efficiëntie door data-integratie sluit aan bij het streven naar kostenbeheersing dat zij delen met de Kostenbespaarders, terwijl best practices bij het beheersen van uitbestedingsrelaties bruikbaar zijn. De groep van Functionelen kenmerkt zich door een complexe klantvraag en een statische omgeving. Functionelen sturen op kwaliteit, hun processen leiden tot ingewikkelde maar goed voorspelbare diensten en producten. Deze vorm van complexiteit is geschikt voor standaardisatie en geautomatiseerde bewaking. ERP is dan ook geschikt voor deze bedrijven, computerondersteunde procesinrichting is een goede basis voor kwaliteitsbewaking. Het laatste kwadrant bevat de Flexibelen, die hun klantvraag als complex karakteriseren en hun omgeving als dynamisch. Deze groep bedrijven ontleent hun bestaansrecht aan aanpassingsvermogen en voortdurende communicatie met de klant. Zij 3 Sneller, L. (2005). Trend: ERP. Informatie, 47 (6), Reep, F. van der & Heuvel, P. van den. (2005). De nieuwe marktsegmentatie: 3C, Nederland fit for the future? In Reep, F. van der (Ed.), Ondernemen aan de Maas: Impact van internet op leven en werk, (pp ). Rotterdam: Hogeschool INHOLLAND. 158 Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 159

3 richten zich niet op kostenbeheersing, maar op innovatie. Ook zijn hun producten en processen niet gestandaardiseerd, maar uniek. Data-integratie en best practices voegen weinig toe aan de bedrijfsvoering van deze bedrijven en het gebruik van ERP voor de informatievoorziening ligt voor deze groep bedrijven dan ook niet voor de hand. Samenvattend in Figuur 1 onze verwachtingen ERP-strategie van bedrijven per 3Ckwadrant. UITBESTEDERS Wel ERP KOSTENBESPAARDERS Zeker ERP FLEXIBELEN Geen ERP FUNCTIONELEN Wel ERP Figuur 1 - Verwachte ERP strategie per 3C segment De praktijk In de vorige paragraaf hebben we beschreven welk verband wij op theoretische gronden verwachten tussen het 3C-segment van een bedrijf en de wijze waarop ERP wordt ingezet. In deze paragraaf komt aan de orde of onze theoretische verwachtingen in een achttal praktijkgevallen worden bewaarheid. Selectie van acht te onderzoeken bedrijven Om onze theoretische aannames te toetsen willen we de ERP-strategie van een of enkele bedrijven per 3C-kwadrant achterhalen en toetsen of deze overeenkomt met onze verwachtingen. We hebben beursgenoteerde ondernemingen in Nederland geselecteerd voor dit onderzoek. Om twee redenen is dit een geschikte groep. Ten eerste is de ERP-markt voor deze bedrijven uitgekristalliseerd 5 : de ERP-leveranciers kunnen hier moeilijk meer nieuwe klanten winnen, waaruit blijkt dat de bedrijven hun strategie in de afgelopen jaren hebben bepaald. Ten tweede is er over beursgenoteerde ondernemingen relatief 5 Stefanou, C. (2001). A framework for the ex-ante evaluation of ERP software. European journal of information systems, 2001 (10), veel openbare informatie beschikbaar. We hebben die informatie nodig om het 3Csegment en de ERP-strategie van de bedrijven te achterhalen. Wij hebben ons beperkt tot beursgenoteerde ondernemingen aan de grootste Amsterdamse beurs, de AEX, en daarbij de periode 1995 tot en met 2005 bestudeerd. In de elf jaar die wij hebben onderzocht zijn er aan de AEX 41 bedrijven genoteerd geweest. Een van de auteurs heeft per 3C-segment twee bedrijven geselecteerd. De 3C-classificatie is als volgt tot stand gekomen. De Kostenbespaarders Getronics (tegenwoordig onderdeel van KPN) en Corus, en de Flexibele Stork zijn gekozen op basis van eerder onderzoek 6. In dit onderzoek hebben medewerkers van de betreffende bedrijven de Choice vragenlijst ingevuld; op basis van hun antwoorden is de 3C-classificatie bepaald. De Uitbesteders Philips en KLM, de Functionelen OCE en Hagemeyer, en de flexibele Wolters Kluwer zijn op basis van eigen inschatting geclassificeerd. De andere auteur heeft voor ieder van de 41 beursgenoteerde bedrijven vastgesteld of zij wel of niet ERP gebruiken. Als bron van informatie is een database met persberichten gebruikt. Alle persberichten die naar buiten zijn gebracht over ERP zijn geselecteerd en gelezen om de ERP-strategie van de bedrijven vast te stellen. De ERP-strategie van deze acht bedrijven Hieronder presenteren we per 3C-segment welke ERP-strategie we voor de acht bedrijven hebben gevonden. De twee Kostenbespaarders die wij onderzocht hebben zijn Getronics en Corus. Getronics is een ICT-dienstverlener en een ervaren gebruiker van het ERP-systeem SAP. Dit valt op te maken uit een persbericht van SAP van 5 december Hierin meldt SAP dat Getronics wereldwijd overgaat op een nieuwe versie van het systeem, namelijk mysap.com. Met deze nieuwe versie beoogt Getronics de bedrijfsprocessen efficiënter aan te sturen, kosten te besparen en de productiviteit van werknemers te verhogen 7. De andere Kostenbespaarder in dit onderzoek is Corus, in Nederland beter bekend onder de naam Hoogovens. Dit bedrijf gebruikt ten minste twee ERP-systemen, namelijk 6 Van dit onderzoek is verslag gedaan in Reep, F. van der & Heuvel, P. van den. (2005). De nieuwe marktsegmentatie: 3C, Nederland fit for the future? In Reep, F. van der (Ed.), Ondernemen aan de Maas: Impact van internet op leven en werk, (pp ). Rotterdam: Hogeschool INHOLLAND. 7 Business Wire. (2000). Intentia signs biggest contract ever with Hagemeyer. Business Wire, 2000 (Dec 19), Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 161

4 ROSS 8 en SAP 9. Corus is in de periode slechts tot april 2000 aan de AEX genoteerd geweest, dus we hebben de persberichten over slechts een korte periode onderzocht. In het 3C-kwadrant van Uitbesteders hebben wij Philips en KLM bekeken. De uitbesteder Philips gebruikt al vele jaren ERP. In 2004 geeft het bedrijf aan dat ze in de laatste fase zijn van een rationaliseringsprogramma van ERP. In 1997 had Philips 508 ERPsystemen in gebruik; in 2006 wil het bedrijf dit teruggebracht hebben tot Doel van de rationalisatie is het reduceren van kosten door standaardisatie van processen. De tweede uitbesteder in ons onderzoek, luchtvaartmaatschappij KLM, heeft voor de eeuwwisseling een turbulente ERP-periode gekend. In 1998 werd een groot contract met Baan afgesloten: 2400 gebruikers zouden het Baan systeem gaan gebruiken bij het onderhoud van Boeings en McDonnell Douglas vliegtuigen 11. Een jaar later beëindigt KLM het contract. Als reden geeft KLM op dat er te weinig voortgang zit in het ontwikkelen van de specialistische software 12. Het derde 3C-kwadrant bevat de Functionelen. Voor dit kwadrant hebben we de ERP strategie van OCE en Hagemeyer onderzocht. OCE levert innovatieve producten voor print- en documentbeheer. We hebben geen persberichten kunnen vinden waaruit de ERP-strategie blijkt. Het tweede bedrijf is het handels- en distributiebedrijf Hagemeyer. In 2000 kondigt het bedrijf aan een nieuwe strategie te willen invoeren. Het ERP-pakket Movex van Intentia moet deze strategie ondersteunen. De doelstelling van Hagemeyer is ambitieus: het creëren van het meest succesvolle transformatieproces ooit in de wereld van business-to-business distributie. Bij het begin van het project heeft Hagemeyer een jaarlijkse omzet van 8 miljard; het bedrijf wil met ERP deze leidende positie verder versterken. Het contract omvat de installatie Movex in het wereldwijde netwerk van Hagemeyer, en is van voor alle Hagemeyer-activiteiten in Azie, Australië, Europa en de Verenigde Staten 13. De implementatie is overigens geen succes geweest. In 2003 is de omzet van Hagemeyer sterk teruggelopen; de CEO wijt dit aan de mislukte implementatie van het ERP-pakket 14. Het bedrijf gaat de rode cijfers in en besluit in 2003 de ERP-implementatie te stoppen 15. Ook in het laatste 3C-kwadrant, dat van de Flexibelen, is de ERP-strategie voor twee bedrijven onderzocht. Het eerste bedrijf is Stork, de leverancier van industriële producten en diensten. Over de ERP-strategie van dit bedrijf zijn geen ERP-persberichten gevonden. Het tweede bedrijf is Wolters Kluwer, uitgever en leverancier van elektronische informatie. In de jaren rond de eeuwwisseling is het bedrijf in Europa voornamelijk gegroeid door de overname van specialistische uitgeverijen en softwarebedrijven die in het marktsegment passen. Alle overgenomen bedrijven gebruikten eigen rapportageen financiële systemen en hanteerden eigen definities van vrij essentiële begrippen in de financiële huishouding. Om dit te standaardiseren, heeft Wolters Kluwer besloten om in alle Europese ondernemingen SAP-software te implementeren. Hiermee hoopt de uitgever binnen drie tot vier jaar een geïntegreerde, transparante interne financiële berichtgeving te kunnen realiseren 16. Vergelijking theorie-praktijk Samenvattend in Figuur 2 de door ons in persberichten gevonden ERP-strategie voor twee bedrijven per 3C-kwadrant. Van zes van de acht onderzochte bedrijven hebben wij gevonden dat zij een ERP-systeem gebruiken. Op theoretische gronden verwachtten wij dat Kostenbespaarders, Uitbesteders en Functionelen ERP gebruiken en Flexibelen niet. In de praktijk vonden wij de Kostenbespaarders en Uitbesteders in ons onderzoek inderdaad alle vier ERP gebruiken. Bij de Functionelen vinden wij in tegenstelling tot onze verwachting dat één van de twee 8 Dow Jones News Service. (1999). ROSS Systems gets 2 licensing pacts for Renaissance Pdt. Dow Jones News Service, 1999 (11 Jun), 1. 9 De Financieel Economische Tijd. (2000). Softwareontwikkelaar Arinso richt Duitse divisie op. De Financieel Economische Tijd, 2000 (19 Apr), CCBN. (2004). Q Royal Philips Electronics Earnings Conference Call - Final. CCBN, 2004 (2 Feb), Reuters. (1998). Baan wins major order from KLM. Reuters, 1998 (30 Mar), Reuters. (1999). Baan loses KLM software contract. Reuters, 1999 (27 Apr), Business Wire. (2000). Intentia signs biggest contract ever with Hagemeyer. Business Wire, 2000 (Dec 19), Have, G. van der. (2003). Een ongeluk komt nooit alleen; Rob ter Haar van Hagemeyer verwacht pas herstel in Het financiële dagblad, 2003 (0801) 15 Het Financiele Dagblad. (2003). Hagemeyer stopt met uitrol nieuw IT systeem. Het Financiele Dagblad, 2003 (Dec 5), MD Business News. (2003). Wolters Kluwer implementeert SAP-software in alle Europese vestigingen. MD Business News, 2003 (Dec 15), Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 163

5 UITBESTEDERS FLEXIBELEN Philips 2004 Philips wil tussen 1997 en 2006 het aantal ERP-systemen terugbrengen van >500 naar <30 KLM 1998 KLM start een Baan project dat in 1999 weer wordt gestopt Stork Geen ERPpersberichten gevonden Wolters Kluwer KOSTENBESPAARDERS FUNCTIONELEN Getronics 2001 Getronics gebruikt al vele jaren SAP Corus 2000 Corus gebruikt al langere tijd SAP HR Hypothese: ERP Hypothese: geen ERP 2003 Wolters Kluwer implementeert SAP voor financiële processen OCE Geen ERPpersberichten gevonden Hagemeyer Figuur 2 - Gevonden ERP-strategie per 3C-segment 2000 Hagemeyer implementeert Intentia s Movex om een strategische koerswijziging te ondersteunen bedrijven geen ERP gebruikt. Bij de Flexibelen vinden wij in tegenstelling tot onze verwachting dat één van de twee geselecteerde bedrijven wel ERP gebruikt. Conclusie Uitkomsten van het onderzoek Wij hebben voor acht bedrijven onderzocht of hun ERP-strategie te voorspellen is op basis van het 3C-segment waarin het bedrijf zich bevindt. Vooraf verwachtten wij dat Uitbesteders, Kostenbespaarders en Functionelen wel ERP zouden gebruiken, en Flexibelen niet. Bij zes van de acht bedrijven klopt onze voorspelling met de daadwerkelijke strategie van het onderzochte bedrijf. Samenvattend kunnen we zeggen dat onze oorspronkelijke hypotheses op basis van dit onderzoek niet volledig verworpen hoeven te worden. Echter, de uitkomsten suggereren dat het misschien beter is om een onderscheid te maken tussen enerzijds de bedrijven met een eenvoudige klantvraag (Uitbesteders en Kostenbespaarders), en anderzijds de bedrijven met een complexe klantvraag (Functionelen en Flexibelen). ERP lijkt vooral geschikt voor bedrijven met een eenvoudige klantvraag. Ook zou het kunnen zijn dat ERP bij Flexibelen niet geïntegreerd of voor klantgeoriënteerde processen wordt ingezet. Zo zet Wolters Kluwer ERP alleen in voor de financiële administratie. Daarnaast hebben we nog een aantal andere interessante zaken gevonden. Ten eerste willen we kort ingaan op de manier waarop bedrijven gebruik maken van de kenmerken van ERP: data-integratie en best practices. Deze kenmerken komen theoretisch het best tot hun recht wanneer door een bedrijf slechts één ERP-systeem gebruikt dat bedrijfsbreed voor alle processen wordt ingezet. We hebben gekeken in hoeverre de door ons onderzochte bedrijven inderdaad slechts één ERP-systeem gebruiken. Van de zes ERP-gebruikende bedrijven in ons onderzoek gebruiken er twee meer dan één ERP-systeem. Philips wil van 508 naar 28 ERP-systemen, terwijl Corus minimaal twee ERP-systemen in gebruik heeft. Van de overgebleven vier bedrijven gebruiken er twee ERP voor slechts een deel van hun bedrijfsprocessen. KLM wilde Baan in één divisie van het bedrijf gebruiken, namelijk vliegtuigonderhoud. Wolter Kluwer rolt SAP weliswaar in heel Europa uit, maar uitsluitend voor de financiële functie, niet voor andere bedrijfsprocessen. De overgebleven twee bedrijven gebruiken ERP waarschijnlijk voor alle bedrijfsprocessen. Voor Getronics kunnen we op basis van de gevonden persberichten zeggen dat ERP voor een groot aantal processen wordt ingezet. Hagemeyer geeft bij de introductie van ERP aan dat het bedrijf naar één geïntegreerd systeem wil voor alle bedrijfsprocessen. Samenvattend kunnen we zeggen dat het theoretisch optimaal gebruik van ERP, namelijk één ERP-systeem voor alle bedrijfsprocessen, in de praktijk van de zes door ons onderzochte bedrijven slechts maximaal tweemaal voorkomt. Dit kan toevallig zijn omdat we slechts een klein aantal bedrijven hebben onderzocht; verder onderzoek lijkt ons echter de moeite waard. Als tweede interessant punt willen we kort aandacht besteden aan de relatie tussen ERP en financiële prestaties. Theoretisch bieden data-integratie en best practices 164 Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 165

6 voordelen voor de bedrijfsvoering; een betere bedrijfsvoering zou zich moeten vertalen in een beter rendement. Ook recent wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat het implementeren van ERP een positief effect heeft op de financiële prestaties van Nederlandse ondernemingen 17. Toch zijn er ook vele horror stories bekend, voorbeelden van ERP-implementaties die veel meer kostten dan van tevoren geraamd, of die zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar hebben gebracht. Op basis van persberichten kunnen we niet precies achterhalen welke gevolgen de invoering van ERP heeft op de winstgevendheid van de onderneming die ERP invoert; wel kunnen we zien of de implementaties die door ons gevonden zijn als horror story te classificeren zijn. Het blijkt dat twee van de zes ERP gebruikende bedrijven in ons onderzoek als horror story geclassificeerd kunnen worden: KLM en Hagemeyer. Bij KLM werd de implementatie van het ERP-systeem na een jaar afgeblazen, doordat het systeem onvoldoende aan bleek te sluiten bij de bedrijfsprocessen, wat met name voor leverancier Baan een grote financiële strop was. Bij Hagemeyer werd het ERP-systeem aanvankelijk succesvol ingevoerd in Australië en Ierland. De implementatie in het Verenigd Koninkrijk verliep echter dramatisch, waardoor het bedrijf in zware financiële problemen kwam en slechts met moeite overleefde. Samenvattend kunnen we zeggen dat ERP weliswaar op theoretische gronden tot verbetering van de financiële prestaties leidt, maar dat in de praktijk dit in twee van de zes door ons onderzochte bedrijven beslist niet is waargemaakt. Ook dit kan weer liggen aan het geringe aantal bedrijven in ons onderzoek, maar ook dit maakt ons nieuwsgierig naar de effecten van ERP. Conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek Onze voornaamste conclusies zijn de volgende: ( De stelling dat er een verband tussen het 3C-segment van een bedrijf en de ERPstrategie hoeft op basis van ons onderzoek niet verworpen te worden. ( De theoretisch beste inzet van ERP, namelijk één ERP-systeem voor alle bedrijfsprocessen, komt in ons onderzoek slechts bij twee van de zes bedrijven voor. ( Op theoretische gronden kan een positief effect van ERP op de financiële prestaties worden verwacht; in twee van de zes bedrijven in ons onderzoek wordt dit zeker niet waargemaakt, zij kunnen als horror story geclassificeerd worden. Omdat dit een kleinschalig onderzoek is geweest, kunnen we op basis van de uitkomsten zeker geen algemene uitspraken doen over een verband tussen 3C en ERP, de optimale inzet van ERP of de effecten van ERP op de financiële prestaties. Een eerste reden hiervoor is het te kleine aantal onderzochte bedrijven. Uit eerder 3C-onderzoek blijkt dat ongeveer tachtig procent van de bedrijven in de segmenten Kostenbespaarders, Uitbesteders en Functionelen valt 18. Uit ons persberichtenonderzoek volgt dat ongeveer zeventig procent van de beursgenoteerde ondernemingen in Nederland ERP gebruikt. Dat de ERP-gebruikers verdeeld zijn over de 3C-segmenten waar wij ze verwachten kan puur toeval zijn. Een tweede reden voor het niet kunnen generaliseren is het gebruik van persberichten als bron voor het vaststellen van de ERP-strategie. Het is goed mogelijk dat een bedrijf wel ERP gebruikt maar dat hierover niets in de pers is verschenen. Ook kan ERP al voor 1995 of na 2005 zijn ingevoerd, waardoor het buiten onze onderzoeksperiode valt. Tot slot is ons onderzoek beperkt tot beursgenoteerde ondernemingen. Deze zijn uiteraard niet representatief voor alle Nederlandse bedrijven. Ondanks deze beperkingen sluiten onze bevindingen niet uit dat er een verband is tussen 3C en ERP. Meer en grootschaliger onderzoek naar 3C en ERP, naar optimaal gebruik van data-integratie en best practices, en naar de financiële effecten van de inzet van ERP is dan ook zeker interessant. 17 Vluggen, M. (2006). Enterprise Resource Planning systems: an empircal study of adoption and effects. Beek: Drukkerij Econoom. 18 Heuvel, P. van den & Reep, F. van der. (2006). 3C, Internet Dynamics and Retail: Towards a New Market Segmentation? European Retail Digest, 49 (Spring 200), Weven en Waven. Op naar digitopia? 3C en ERP: het verband tussen marktsegmentatie en informatievoorziening 167

7 Literatuur ( Business Wire. (2001). Getronics Selects mysap.com as Worldwide E-Business Platform Leading Global IT Service Provider to Benefit From Standardization With mysap.com. Business Wire, 2001 (dec 05), 1. ( Business Wire. (2000). Intentia signs biggest contract ever with Hagemeyer. Business Wire, 2000 (Dec 19), 1. ( CCBN. (2004). Q Royal Philips Electronics Earnings Conference Call - Final. CCBN, 2004 (2 Feb), 1. ( De Financieel Economische Tijd. (2000). Softwareontwikkelaar Arinso richt Duitse divisie op. De Financieel Economische Tijd, 2000 (19 Apr), 1. ( Dow Jones News Service. (1999). ROSS Systems gets 2 licensing pacts for Renaissance Pdt. Dow Jones News Service, 1999 (11 Jun), 1. ( Have, G. van der. (2003). Een ongeluk komt nooit alleen; Rob ter Haar van Hagemeyer verwacht pas herstel in Het financiële dagblad, 2003 (0801). ( Het Financiele Dagblad. (2003). Hagemeyer stopt met uitrol nieuw IT systeem. Het Financiele Dagblad, 2003 (Dec 5), 1. ( Heuvel, P. van den & Reep, F. van der. (2006). 3C, Internet Dynamics and Retail: Towards a New Market Segmentation? European Retail Digest, 49 (Spring 200), ( MD Business News. (2003). Wolters Kluwer implementeert SAP-software in alle Europese vestigingen. MD Business News, 2003 (Dec 15), 1. ( Reep, F. van der & Heuvel, P. van den. (2005). De nieuwe marktsegmentatie: 3C, Nederland fit for the future? In Reep, F. van der (Ed.), Ondernemen aan de Maas: Impact van internet op leven en werk, (pp ). Rotterdam: Hogeschool INHOL- LAND. ( Reuters. (1998). Baan wins major order from KLM. Reuters, 1998 (30 Mar), 1. ( Reuters. (1999). Baan loses KLM software contract. Reuters, 1999 (27 Apr), 1. ( Sneller, L. (2005). Trend: ERP. Informatie, 47 (6), ( Stefanou, C. (2001). A framework for the ex-ante evaluation of ERP software. European journal of information systems, 2001 (10), ( Vluggen, M. (2006). Enterprise Resource Planning systems: an empircal study of adoption and effects. Beek: Drukkerij Econoom. Digitopia!? Samenwerking binnen de overheid maakt service aan de burger mogelijk. 168 Weven en Waven. Op naar digitopia? 169

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Integratie. Een boekje open over open source ERP. Lineke Sneller

Integratie. Een boekje open over open source ERP. Lineke Sneller Integratie Een boekje open over open source ERP Lineke Sneller THEMA FINANCIËLE SOFTWARE Een boekje o Den over open source ERP Er zijn vele ERP-systemen die met behulp van open source worden ontwikkeld.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Een boekje open over open source ERP

Een boekje open over open source ERP THEMA FINANCIËLE SOFTWARE drs. Lineke Sneller RC is onderzoeker bij Nivra-Nyenrode, voorzitter van het NGI en director of IT van Tele2 Open source software voor enterprise resource planning Een boekje

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs.

INHOUDSOPGAVE. 1. Printing & Document Management 2010. 2. De markt in cijfers. 3. Printing contracten. 4. Digitalisering. 5. Homogeen vs. Whitepaper INHOUDSOPGAVE 1. Printing & Document Management 2010 2. De markt in cijfers 3. Printing contracten 4. Digitalisering 5. Homogeen vs. heterogeen 6. Printing authorisaties 1. Printing & Document

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES

UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES UW BEDRIJFSPROCESSEN ONZE SOFTWARE-OPLOSSING BEDRIJFSSOFTWARE OP BASIS VAN MICROSOFT DYNAMICS NAV VOOR DE VOLGENDE BRANCHES MARITIEM PRODUCTIE OLIE & GAS Wie is Logic Vision? Logic Vision is dé softwareleverancier

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

De Eik Beheer BV verwerkt internationale documentenstroom met Microsoft Dynamics AX

De Eik Beheer BV verwerkt internationale documentenstroom met Microsoft Dynamics AX De Eik Beheer BV verwerkt internationale documentenstroom met Microsoft Dynamics AX De Eik Beheer BV heeft als motto "Global Strength through Local Presence". Dit motto klinkt door in de IT-omgeving, nu

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Is de ontevredenheid van zorginstellingen terecht? Hans ter Brake OIZ, Ede, 9 november 2010

Is de ontevredenheid van zorginstellingen terecht? Hans ter Brake OIZ, Ede, 9 november 2010 Is de ontevredenheid van zorginstellingen terecht? Hans ter Brake OIZ, Ede, 9 november 2010 Agenda zorginstelling, zorgorganisatie, zorgbedrijf... zorgonderneming Terecht? Begrijpen we elkaar? Business

Nadere informatie

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans

Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans Voorwoord 16 januari 2015 Beste lezer, Voor u ligt het onderzoeksrapport wat ik in het kader van de Extended Master Organisation

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises Paul Grefen School of Industrial Engineering De wereld wil meer en meer Dus. Ontwikkel meer bedrijfsfuncties Neem meer medewerkers

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 8 Het beheer van een ERP-project Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in het belang van projectmanagement

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument

Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument Schriftelijke vragen: 1. Mag uit de RFI documentatie worden afgeleid dat de projectgroep uitsluitend

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM INTRODUCTIE Erasmus Universiteit Rotterdam stelt bedrijfsprocessen en informatiestromen af met BiZZdesign software. Erasmus Universiteit Rotterdam faciliteert

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie