STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N SumResearch Toon Berckmoes Karvansera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015. SumResearch Toon Berckmoes Karvansera"

Transcriptie

1 STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N SumResearch Toon Berckmoes Karvansera SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 1

2

3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. MISSIE VAN HET STRATEGISCH PLAN VOOR TOERISME LEUVEN 9 3. VAN DE ANALYSE NAAR DE SWOT UITDAGINGEN VOOR HET TOERISME IN LEUVEN Grotere ambities en kansen op realisatie van deze ambities door een beleidsmatig grotere focus op toerisme, ook in andere beleidsdomeinen Kansen benutten om het onderscheidend vermogen en de toeristische aantrekkelijkheid van Leuven te verhogen Groeikansen voor de toeristische uitstraling en het toeristisch bereik van Leuven Inzetten op een meer doelgerichte en planmatige aanpak voor toerisme Werk maken van strategische allianties en samenwerkingsverbanden. 5. AANBEVELINGEN: EEN TWEESPORENBELEID De intrinsieke toeristische aantrekkelijkheid van Leuven verhogen Heroriëntering marktwerking. 6. OVERZICHT VAN DE HEFBOOMPROJECTEN Rol en organisatie van Toerisme Leuven 6.2. Draagvlak voor toerisme in het algemeen beleid 6.3. Evenementenbeleid 6.4. Zondagplan 6.5. Kennis, innovatie en creatie 6.6. Bier & Smaak 6.7. Religieus-historisch patrimonium en kunst 6.8. Stadhuis 6.9. Meeting Industry 7. BIJLAGE 67 SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 3

4

5 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME LEUVEN Inleiding 2. Missie van het strategisch plan voor Toerisme Leuven 3. Van de analyse naar de SWOT 4. Uitdagingen voor het toerisme in Leuven 5. Aanbevelingen: een tweesporenbeleid 6. Overzicht van de hefboomprojecten 7. Bijlage SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 5

6 1. INLEIDING

7 Dit rapport bevat het strategisch plan voor Toerisme Leuven voor Dit rapport is bondig opdat het leesbaar zou zijn en tegelijkertijd poogt het zo concreet mogelijk aan te geven wat Toerisme Leuven in de komende vijf jaar aan acties zal ondernemen De aanbevelingen voor de acties van Toerisme Leuven zijn gebaseerd op een uitgebreide interne en externe analyse. In het rapport is enkel een samenvattende SWOT-analyse opgenomen. Maar in bijlage is de uitgebreide analyse in extenso beschreven Uit de analyse volgen een vijftal grote uitdagingen voor Leuven. Deze uitdagingen leiden op hun beurt tot twee grote aanbevelingen voor Toerisme Leuven: de intrinsieke toeristische aantrekkelijkheid van Leuven verhogen en de marktwerking heroriënteren. Dit rapport geeft concreet aan hoe Toerisme Leuven deze twee aanbevelingen in de komende jaren kan omzetten in een nieuw toeristisch beleid voor Leuven en welke acties hiertoe ondernomen dienen te worden. Deze acties zijn onder andere geconcretiseerd in 9 hefboomprojecten die het aanzicht van het toerisme in Leuven kunnen veranderen. De helft van de hefboomprojecten is realiseerbaar met de huidige inzet van mensen en middelen. De overige zijn werven binnen een groeitraject en veronderstellen meer ambitie en investeringen. In dit rapport worden deze hefboomprojecten summier beschreven. In een bijlage zijn deze projecten in detail uitgewerkt. Een rapport dat ambitieus én realistisch is dient gedragen te zijn door de brede toeristische sector in Leuven. Dit rapport kwam dan ook tot stand in samenwerking met vele personen en organisaties. In bijlage is een overzicht opgenomen van al deze personen en organisaties De opdracht tot de opmaak van dit nieuwe strategische plan werd gegeven door Toerisme Leuven. SUM, Karvansera en Toon Berckmoes werden aangetrokken als externe consultants. In september 2009 ging de opmaak van start. De sturende en stuwende kracht bij de opmaak was een werkgroep waarin, naast Toerisme Leuven en de externe consultants, ook Toerisme Vlaams- Brabant en Toerisme Vlaanderen betrokken waren. Deze werkgroep kwam een tiental keer bijeen. Om de analyse niet alleen te baseren op cijfers en studies werden een hele reeks interviews afgenomen. Deze interviews verlevendigden het geschetste beeld van Leuven en gaven het meer reliëf. Op cruciale momenten in het proces bij het afsluiten van de analyse en het formuleren van de uitdagingen en aanbevelingen kwam een uitgebreide reflectiegroep bij elkaar. Deze groep was inspirerend maar ook bepalend bij het maken van de keuzes op deze cruciale momenten in het proces. Tenslotte werd op 10 februari 2010 een expertendag georganiseerd. Deze dag zorgde voor de inbreng van tal van ideeën voor de concrete uitwerking van de vastgelegde werven binnen een groeitraject. Met dit strategisch plan is de ambitie gezaaid om in 2015 een stad te hebben die voor toeristen nog veel aantrekkelijker is en een dienst voor toerisme meer gefocust en meer proactief aan marktwerking doet. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 7

8

9 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME LEUVEN 1. Inleiding 2. Missie van het strategisch plan voor Toerisme Leuven 3. Van de analyse naar de SWOT 4. Uitdagingen voor het toerisme in Leuven 5. Aanbevelingen: een tweesporenbeleid 6. Overzicht van de hefboomprojecten 7. Bijlage SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 9

10 2. MISSIE VAN HET STRATEGISCH PLAN VOOR TOERISME

11 Het strategisch plan Toerisme Leuven geeft het toerisme naar en in Leuven een eigen en juistere plek binnen de grotere dynamiek van deze stad. Het strategisch plan refereert aan en legt verbanden met bestaande strategische lokale en bovenlokale documenten, verwerkt de relevante inzichten uit eerdere onderzoeken en plannen, voegt ze samen met nieuwe gegevens en input, zorgt voor verdergaande samenhang en synthese en formuleert helder de wenselijke richting. Het strategisch plan focust vooral op nieuwe impulsen die toerisme kan bieden, zowel voor de toeristische en commerciële sector in Leuven, als voor de bewoners en de lokale stedelijke dynamiek. Toerisme biedt een kwalitatieve én kwantitatieve verrijking voor Leuven. Doel van dit plan is een sterke, duurzame en aantrekkelijke toeristische sector, het versterken van het toeristisch product Leuven, alsook het aanscherpen en structureren van het toeristisch profiel van Leuven als tegelijk verdiepende cultuurhistorische en aangename hedendaagse stad. Het strategisch plan ontwikkelt in dit verband krachtige themalijnen en concrete projecten, die op een termijn van meerdere jaren kunnen gerealiseerd worden. Het strategisch plan gaat ook pertinent in op het relatieve belang van diverse subsegmenten binnen de toeristische sector als even zoveel elementen voor een verdere duurzame ontwikkeling en ontplooiing van het toerisme in Leuven: Meeting Industry en vrijetijdstoerisme, verblijfs- en dagtoerisme, mogelijke synergieën met de universiteit ook. Deze subsegmenten worden gericht onderzocht op hun huidige en potentiële bijdrage aan de kerndoelstellingen van dit plan: - de reële toegevoegde waarde voor de stedelijke economie en dynamiek - het aantrekken van bovenlokale bezoekers - de kwalitatieve uitstraling van de stad. Het strategisch plan formuleert hiervoor heldere aanbevelingen wat betreft potentieel en concrete mogelijkheden. Tot slot besteedt het strategisch plan bewust de noodzakelijke aandacht aan de actieve rol die de dienst toerisme opneemt en verder kan opnemen om het strategisch plan in concrete acties en realisaties om te zetten, alsook de samenhang tussen de diverse beleidsdomeinen, administraties en alle andere actoren te bevorderen en nieuwe impulsen te geven. Het strategisch plan Toerisme Leuven geeft de dienst toerisme een duidelijke taakstelling en structuur voor de komende vijf jaren, die ook herkend en erkend wordt door alle betrokken partijen en actoren die aan dit strategisch plan hebben meegewerkt en dit eveneens zullen helpen realiseren. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 11

12

13 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME LEUVEN 1. Inleiding 2. Missie van het strategisch plan voor Toerisme Leuven 3. Van de analyse naar de SWOT 4. Uitdagingen voor het toerisme in Leuven 5. Aanbevelingen: een tweesporenbeleid 6. Overzicht van de hefboomprojecten 7. Bijlage SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 13

14 3. VAN DE ANALYSE NAAR DE SWOT

15 Een uitgebreide interne en externe analyse van het toeristisch product Leuven is als bijlage bij dit rapport gevoegd. De conclusies uit deze analyse van vraag en aanbod zijn op hoofdlijnen verwerkt in een SWOT-analyse die hierna volgt. Ze vormt de basis voor de formulering in het volgende hoofdstuk van de belangrijkste uitdagingen waar het toerisme in Leuven voor staat. De sterkten en zwakten zijn verbonden met het product en eigen aanbod van Leuven zelf. De kansen en bedreigingen zijn grote trends en omgevingsfactoren die ook gelden voor de concurrenten van Leuven. Op zich zijn ze neutraal, maar de mate waarin Leuven erop zal inspelen, vertaalt ze in een kans of een bedreiging. STERKTEN - Goede bereikbaarheid en centrale ligging. - Een aantrekkelijk compact historisch centrum en nieuwe kwaliteitsvolle architecturale en stedenbouwkundige projecten in de rand van Leuven: stationsomgeving, Vaartkom, Philipssite, Zuidelijke Dijlevallei, Kop van Kessel-Lo, - Blikvangers zijn het stadhuis, de Sint-Pieterskerk met schatkamer en het Groot Begijnhof. - De toekomstplannen voor het stadhuis - Beloftevol is de Abdij van Park in uitbouw en de plannen voor een centrum religieuze kunst (waarvoor het ambitieniveau evenwel nog niet helemaal is afgebakend). - M is potentieel een nieuwe trekker op voorwaarde dat er voldoende spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen worden georganiseerd, die de beperkingen van de vaste collectie compenseren. - Het rijke patrimonium van de K.U.Leuven is zondermeer een troef en heeft nog veel potentieel. - Een aangenaam gemengd aanbod dat zich leent voor passieve recreatie: café, terrasje, restaurant, winkelen en kuieren - Een vrij uitgebreid, geconcentreerd en kwalitatief handelsapparaat en goeie shopping-mogelijkheden. - Imago van gezellige stad, mede door de aanwezigheid van de studenten. - Een aantal grote themata die verbonden zijn met de geschiedenis van de stad (bier, kennis en innovatie, religieushistorisch patrimonium en kunst), waarmee Leuven zich zou kunnen profileren. - Het overlegplatform van de kunststeden en het platform van het Kunststedenactieplan. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 15

16 ZWAKTEN - Augustus en zeker december zijn vergeleken met andere kunststeden zwakke maanden voor verblijfstoerisme in Leuven. - Relatief weinig bezoekers voor het Stadhuis, de schatkamer van de Sint- Pieterskerk en het Groot Begijnhof, nochtans de blikvangers. - Een groot deel van het patrimonium is nog niet ontsloten voor toeristen terwijl Leuven al weinig toeristische attracties met bovenlokale uitstraling heeft. - Weinig evenementen met bovenlokale uitstraling en dus toeristische impact. - De bestaffing van de toeristische dienst op het vlak van marketing is te beperkt. - Het huidige infokantoor is te klein en onvoldoende bewegwijzerd. - De aanwezige Meeting Industry-infrastructuur is relatief groot indien medegebruik van locaties met een andere hoofdfunctie (auditoria bijvoorbeeld) wordt meegeteld, maar door de secundaire functie is dit aanbod slechts beperkt voor Meeting Industry-activiteiten beschikbaar. - Er is geen substantiële infrastructuur beschikbaar voor meerdaagse congressen of vergaderingen met meer dan 100 deelnemers. - Beperkte Meeting Industry-coördinatie binnen K.U.Leuven, alsook geen structurele samenwerking tussen Toerisme Leuven, Toerisme Vlaams- Brabant en de universiteit voor de ontwikkeling van de Meeting Industry. - Overwegend kleinere hotels waardoor Meeting Industry-werking ook bemoeilijkt wordt. - Weinig charmehotels en een beperkt aanbod aan B&B s (mede het gevolg van het feit dat studentenkamers financieel en organisatorisch interessanter zijn voor eigenaars). - De themata waarmee Leuven zich zou kunnen profileren (bier, religieushistorisch patrimonium en kunst, kennis en innovatie) zijn niet doorvertaald naar concrete bezoek- en belevingsmogelijkheden voor toeristische bezoekers. - Het citymarketingproject zou een uitgewerkte, overkoepelende stadsprofilering moeten bieden zowel naar bewoners, bezoekers als bedrijven, maar staat nog in de steigers. Toeristische communicatie is één pijler bij zo n profilering, maar kan niet de drager zijn voor het geheel. - Er wordt te weinig ingezet op bekendheid en imago. Onvoldoende adequate en te weinig online communicatie ook. - Toeristische promotie in het binnenland is onvoldoende planmatig en veeleer ad hoc. - Mogelijke hefbomen voor schaalvergroting op het vlak van communicatie (partnerwerking, trade- en perswerking, joint promotions) blijven vooralsnog onderbenut. - Onvoldoende monitoring van toeristenstromen; geen structurele aanpak ook. - De inzet van middelen komt niet helemaal overeen met de gemaakte strategische keuzes. - Productontwikkeling is vaak ad hoc en wordt frequent door Toerisme Leuven zelf opgenomen, daar waar private partijen dat zouden kunnen doen. - Beperkte (structurele) samenwerking met de privé-sector, K.U.Leuven en de provincie. - Onvoldoende afstemming van de competenties van Toerisme Leuven op het voorliggende takenpakket.

17 - Leuven is heel erg rustig op zondag: er is weinig aanbod dat toegankelijk is voor toeristen en de stad oogt relatief verlaten. - De aandacht voor toerisme in belendende beleidsdomeinen is niet structureel, hoewel de impact van beslissingen op de toeristische beleving soms heel groot kan zijn. KANSEN EN BEDREIGINGEN - Verblijfstoeristen informeren zich op voorhand en doen dit steeds meer online. - Internet is het pull-medium bij uitstek, waarmee klanten zelf aan de slag gaan in functie van hun eigen interesses. Sterke online zichtbaarheid heeft toenemende invloed op het imago en totaalbeeld van een stad. Nichewerking en alternatieve distributie- en communicatiemogelijkheden winnen aan belang. - Een groeiend aantal medioren met voldoende vrije tijd en middelen, in België en de ons omringende landen. - Mengen van cultuur en lifestyle is gemeengoed geworden. - Steeds verdere internationalisering van zowel academische wereld als bedrijfsleven. - Groeiende interesse voor nabije kortweg-bestemmingen. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 17

18

19 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME LEUVEN 1. Inleiding 2. Missie van het strategisch plan voor Toerisme Leuven 3. Van de analyse naar de SWOT 4. Uitdagingen voor het toerisme in Leuven 5. Aanbevelingen: een tweesporenbeleid 6. Overzicht van de hefboomprojecten 7. Bijlage SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 19

20 4. UITDAGINGEN VOOR HET TOERISME IN LEUVEN

21 Uit de confrontatie van de sterkte-zwakte analyse met de omgevingsfactoren en trends werden vijf grote uitdagingen voor het toerisme in Leuven gedistilleerd. 4.1 GROTERE AMBITIES EN KANSEN OP REALISATIE VAN DEZE AMBITIES DOOR EEN BELEIDSMATIG GROTERE FOCUS OP TOERISME, OOK IN ANDERE BELEIDSDOMEINEN. Het toerisme in Leuven is de afgelopen jaren relatief stevig gegroeid en heeft nog steeds veel potentieel zonder risico op overdruk voor de leefbaarheid van de stad. Binnen de stadseconomie blijft toerisme evenwel een bescheiden aandeel hebben. Mede daarom is toerisme vandaag vermoedelijk (nog) geen prioritair beleidsdomein. Op zijn beurt heeft dit dan weer gevolgen op het ambitieniveau bij de productontwikkeling en het aantrekken van toeristen. Uit zowel beleidsdocumenten als gesprekken en interviews blijkt een zekere schroom en terughoudendheid om de stad verder toeristisch te ontwikkelen, mede uit angst voor negatief effect op de huidige leefbaarheid van de stad en de tevredenheid van de bewoners. Er is nochtans geen enkel objectief element dat indicaties in die richting geeft, zeker niet indien het beoogde kwaliteitsprofiel bij verdere toeristische ontwikkeling de hoofdfocus blijft. Toerisme is een beleidsdomein dat het bijna altijd van andere beleidsdomeinen moet hebben. Toerisme haalt zijn grondstof inderdaad als het ware letterlijk uit het aanwezige cultuuraanbod, de monumentenzorg, het openbaar domein, de natuur, de middenstand, verkeer en nog andere beleidsdomeinen. Het is daarom wenselijk om rekening te houden met het toeristisch potentieel van elk van deze beleidsdomeinen, alsook met het toeristisch effect van binnen deze domeinen geplande projecten. Dit is vandaag in Leuven onvoldoende het geval. Er is binnen het stadsbeleid ruime welwillendheid maar tegelijk te weinig actief draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het toerisme. Het beleid legt in de eerste plaats lokale accenten en focust veel minder op bovenlokale aantrekking. Voorliggend strategisch plan geeft aan welke potentie Leuven niettemin heeft om meer toeristische aantrekkingskracht te ontwikkelen zonder dat dit een in eerste instantie lokale beleidsfocus in de weg hoeft te staan KANSEN BENUTTEN OM HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN EN DE TOERISTISCHE AANTREKKELIJKHEID VAN LEUVEN TE VERHOGEN. De aantrekkelijkheid van Leuven is eerder neutraal te noemen. Leuven beantwoordt aan het beeld dat men van een cultuurstad heeft en heeft er vele kwaliteiten van. Tegelijkertijd is Leuven teveel een stad zoals er veel zijn in Europa. Leuven is te weinig onderscheidend en mist profiel. De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur stevig gewerkt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Leuven. De inspanningen en investeringen op vlak van het openbaar domein en architectuur zijn hiervoor SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 21

22 exemplarisch. De verschillende stadsvernieuwingsprojecten, nieuwe culturele instellingen en de planmatige aanpak van de mobiliteit in de stad geven Leuven een eigentijdse, moderne en menselijke uitstraling: het is bovenal aangenaam wonen en leven in Leuven. Ook toeristisch plukt Leuven hier de vruchten van en het is wenselijk dat hierop verder wordt ingezet. Tegelijkertijd maakt Leuven te weinig werk van zijn profilering, van het onderscheidend vermogen naar toeristen toe, van de redenen en argumenten waarom een bezoeker voor Leuven zou kiezen en niet voor een andere stad. Een generieke toeristische profilering kan maar overleven bij gratie van een voldoende breed en voldoende uitgediept aanbod. Dit betekent dat bezoekers voldoende keuze-aanbod moeten hebben en dat het aanbod tegelijk divers genoeg moet zijn om verschillende bezoekers aan te spreken. Hierop inzetten lijkt voor Leuven essentieel om de stad te behoeden voor verschraling. Het louter aanreiken van aanbod dat wel kenmerkend is voor cultuursteden maar niet onderscheidend genoeg is om op te vallen, volstaat niet om zich als aantrekkelijke toeristische bestemming te positioneren. De basisredenen waarom een bezoeker als toerist naar Leuven zou komen, zijn de afgelopen jaren niet fundamenteel gewijzigd. Daarvoor is het aantal toeristisch relevante toevoegingen of nieuwe attractiepunten nog te beperkt. Het product Leuven heeft op zichzelf (nog) niet de nodige wervende kracht om van een effectieve upgrading als toeristische bestemming te kunnen spreken. Zo is het nieuwe museum M weliswaar een duidelijke en reële aanwinst en kende het ook een veelbelovende start, maar de basiscollectie van het museum heeft op zichzelf weinig toeristische aantrekkingskracht. Hierdoor zal M zijn permanente aantrekkingskracht voornamelijk moeten hebben van bijzondere tentoonstellingen en tijdelijke evenementen. Eenzelfde redenering geldt voor de Abdij van Park, waar de restauratiewerkzaamheden gestaag vorderen waardoor de site aantrekkelijker en beter bezoekbaar wordt. Toch rest er nog behoorlijk wat werk en investeringen om deze abdijsite met zijn museum voor religieuze kunst en zijn groene parkomgeving als een volwaardige attractie in het toeristisch kernaanbod van Leuven te kunnen integreren. Vanuit toeristisch oogpunt mist Leuven momenteel een aantal op zichzelf volwaardige attracties of bezienswaardigheden met bovenlokale uitstraling. Er zijn best veel potentieel aantrekkelijke elementen, maar ze zijn niet of te beperkt bezoekbaar, onvoldoende geclusterd, onvoldoende inhoudelijk uitgewerkt of te weinig verankerd ook in concreet aanbod. Dit strategisch plan gaat op zoek naar de mogelijkheden voor de verdere toeristische profilering en ontwikkeling van Leuven in harmonie met de woon- en beleefbaarheid van de stad.

23 4.3. GROEIKANSEN VOOR DE TOERISTISCHE UITSTRALING EN HET TOERISTISCH BEREIK VAN LEUVEN. Zijn internationale bekendheid heeft Leuven vooral te danken aan de Leuvense universiteit en enkele toonaangevende bedrijven in stad en regio. Universiteit en bedrijven genereren ook belangrijke professionele bezoekersstromen vanuit het buitenland. Puur toeristisch evenwel valt het op dat de bekendheid en uitstraling van Leuven in het buitenland eerder beperkt is en dat vrijetijdstoerisme gerelateerde bezoekers vooral uit Vlaanderen en Nederland komen. Bezoekers van elders zijn ver in de minderheid. Dit is niet onlogisch want mede afhankelijk van de beperkte schaalgrootte van een stad als Leuven. Een beperkte schaalgrootte stelt immers automatisch beperkingen aan de potentiële toeristische uitstraling en het potentiële toeristische bereik. Voor Leuven ligt er daarom vooral veel potentieel op de Vlaamse en Nederlandse markt en bij verdere uitbreiding op de andere buurlanden en Spanje. Leuven moet dan ook in de eerste plaats op deze markten blijven focussen. Dit focussen op en bewerken van deze prioritaire markten kan evenwel beter. Pro-actief inzetten op de bekendheid en het imago van een bestemming speelt immers wel degelijk een rol bij het aantrekken van bezoekers en het genereren van aandacht bij media en reisorganisaties. Het is opvallend dat hier momenteel niet echt actief en gericht op gewerkt wordt. Zo bijvoorbeeld bieden het opvolgen van reisgidsen, het optimaliseren van eigen en benutten van andermans online kanalen, een actieve strategie voor persbewerking en het genereren van joint promotions, hiervoor nog veel potentieel INZETTEN OP EEN MEER DOELGERICHTE EN PLANMATIGE AANPAK VOOR TOERISME. Toerisme is in Leuven een relatief klein beleidsdomein en Toerisme Leuven kan in zijn huidige bezetting ook weinig wegen op andere beleidsdomeinen. Toerisme Leuven heeft overigens weinig instrumenten in handen om meer richting te geven en invloed uit te oefenen op het overall ambitieniveau van het beleid op het vlak van toerisme. Momenteel is de taakstelling van Toerisme Leuven bovendien erg breed. Er is meer focus nodig en meer samenhang in de uitvoering: welke prioritaire markten en doelgroepen? welke product/marktcombinaties? welke acties hebben de grootste kans op effectiviteit? wat communiceren we waar en hoe? evalueren we dat ook? hoe zorgen we ervoor dat we niet naast elkaar werken?... Er is nood aan een meer strategische en meer planmatige aanpak die ook meer proactiviteit vanwege Toerisme Leuven mogelijk maakt. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 23

24 4.5. WERK MAKEN VAN STRATEGISCHE ALLIANTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN. Een kleine dienst in een relatief kleine stad kan heel veel acties niet alleen uitvoeren. Mede daarom is het zeker in kleinere steden cruciaal om strategische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met voor bepaalde doelstellingen relevante partners. Voor de hand liggende partners zijn de belangrijke publieke en private spelers zoals de K.U.Leuven, de Leuvense toeristische en culturele sector, de andere beleidsdomeinen, de andere kunststeden, de provincie en Toerisme Vlaanderen. Toerisme Leuven werkt ook nu reeds in allianties en samenwerkingsverbanden. Het geregelde overleg tussen de kunststeden en het Kunststedenactieplan zijn hier mooie voorbeelden van die ook voor Leuven al vruchten hebben afgeworpen. Ook de samenwerking met andere beleidsniveaus zoals Toerisme Vlaams-Brabant en Toerisme Vlaanderen zijn vaste waarden in het activiteitenpakket van Toerisme Leuven. Deze samenwerkingsverbanden en allianties kunnen evenwel strategischer, actiever en meer resultaatgericht worden ingevuld zodat ze beter aansluiten bij de eigen werking van Toerisme Leuven en zodat er zodoende ook grotere hefboomeffecten worden gecreëerd. Belangrijke andere mogelijkheden (die momenteel niet benut konden worden door voornamelijk een gebrek aan mankracht), liggen in een uitgebreidere, volgehouden en systematische samenwerking met de private aanbieders in Leuven. De vinger aan de pols houden van belangrijke evoluties in vraag en aanbod en het ontwikkelen van complementariteit zijn daar belangrijke uitdagingen.

25 SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 25

26

27 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME LEUVEN 1. Inleiding 2. Missie van het strategisch plan voor Toerisme Leuven 3. Van de analyse naar de SWOT 4. Uitdagingen voor het toerisme in Leuven 5. Aanbevelingen: een tweesporenbeleid 6. Overzicht van de hefboomprojecten 7. Bijlage SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 27

28 5. AANBEVELINGEN: EEN TWEESPORENBELEID

29 Het toeristisch aanbod is momenteel relatief bescheiden en te weinig geprofileerd, hetgeen per definitie de mogelijkheden beperkt naar uitstraling en bereik. Een eerste aanbeveling is daarom de intrinsieke toeristische aantrekkelijkheid van Leuven te verhogen: dit door het toeristisch aanbod zowel het generieke kernproduct als het thematisch geprofileerde - uit te diepen en uit te breiden, en nauwer aan te sluiten bij de vraag die potentiële bezoekers zich steeds stellen wat kan je daar doen en beleven? Een tweede aanbeveling bepleit een grondige aanpassing van de marktstrategie en de rol van Toerisme Leuven. Volgende vraag staat hierbij voorop: hoe dit aanbod optimaal promoten en verkopen aan externen? Beide aanbevelingen werden doorvertaald in negen hefboomprojecten. Vier ervan zijn realiseerbaar met de huidige inzet van mensen en middelen. Vier andere hefboomprojecten zijn werven binnen een groeitraject en veronderstellen meer ambitie en investeringen. Een laatste hefboomproject betreft het Meeting Industry-segment. Dit project kan opgestart worden binnen de personeelsgroei die reeds voor 2010 voorzien is, maar voor een volwaardige werking moet er aan een aantal andere specifieke voorwaarden voldaan worden. De negen hefboomprojecten werden geselecteerd op basis van de uitgebreide scan van het toeristisch productaanbod, de interviews en de feedback van reflectiegroepen. Ze grijpen ook terug op bestaande analyses uit vorige strategische planningstrajecten. Deze projecten worden bondig verder toegelicht in hoofdstuk 6 en uitgebreid in bijlage. SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 29

30 5.1 DE INTRINSIEKE TOERISTISCHE AANTREKKELIJKHEID VAN LEUVEN VERHOGEN. De aantrekkelijkheid van een stad is qua aanvoelen en perceptie fundamenteel verschillend voor bewoners, bedrijven, studenten of bezoekers/ toeristen. Dit is ook logisch, juist omdat ze ook wezenlijk andere behoeften en verlangens hebben. Leuven heeft momenteel bij bezoekers/toeristen het eerder generiek profiel van cultuurhistorische stad. Leuven heeft inderdaad veel karakteristieken gemeen met andere steden van vergelijkbare schaal in Europa: een bevattelijke stadskern met een mooi en gevarieerd patrimonium, goed bereikbaar en een degelijk shopping- en horeca-aanbod. Zowel naar aanbod als naar imago onderscheidt Leuven zich evenwel nauwelijks van andere gelijkaardige steden. Uit de analyse uitgevoerd n.a.v. dit strategisch plan, blijkt dat een aantal heel typische en unieke kenmerken van Leuven niet altijd even tastbaar zijn voor toeristische bezoekers. Het betreffen kenmerken die samengaan met de wordingsgeschiedenis van de stad, zoals de aanwezigheid van de universiteit, het bier brouwen of het religieus-historisch patrimonium. Deze specifieke Leuvense kenmerken zijn momenteel niet vertaald in iets dat je als toerist concreet kan bezoeken, kan beleven of meemaken. Dit betekent dat het authentieke verhaal van Leuven, dat grotendeels mee de identiteit van deze stad bepaalt, momenteel amper concrete actuele invulling kent die betekenisvol is voor toeristische bezoekers. De verwachtingen die wel worden opgeroepen in promotie en communicatie worden momenteel niet waargemaakt in tastbare toeristische beleving. Wie bovendien de slogan van de stad Leuven - eeuwenoud, springlevend - bekijkt vanuit het perspectief van de toeristische bezoeker, merkt dat in het toeristisch aanbod het accent toch eerder eenzijdig op de geschiedkundige en historische invulling ervan ligt. Toeristisch bekeken blijft het stadscentrum met een kleine, maar mooie cluster historische gebouwen inderdaad het belangrijkste kernaanbod. Blikvangers zijn en blijven het Stadhuis, de Sint-Pieterskerk en het Groot Begijnhof. Buiten het nieuwe museum M zijn er in het stadscentrum weinig impactvolle toevoegingen die het hedendaagse en springlevende karakter van de stad articuleren. Het springlevende is overigens ook in de beleving van het eeuwenoude kernproduct onvoldoende ingevuld en gearticuleerd. De nieuwe stadsontwikkelingsprojecten (stationsomgeving, Vaartkom ) zijn weliswaar impactvol en vanuit stedenbouwkundig-architecturaal oogpunt kwaliteitsvol en spraakmakend, maar genereren daarom niet direct ook een toeristische aantrekkingskracht. Hier liggen kansen, maar deze worden vooralsnog onvoldoende benut. Het hedendaagse en het geactualiseerde historisch aanbod is inderdaad te beperkt zichtbaar en voelbaar in de stad. Dit geldt zowel voor het kernaanbod alsook voor bijvoorbeeld het winkel- en horeca-aanbod. Hierdoor komt het springlevende uit de slogan in de toeristische profilering minder tot leven. Het is belangrijk dat Leuven de komende jaren werk maakt van een sterkere toeristische profilering. Dit zal grote inspanningen vragen op het vlak van productontwikkeling. Behalve verder inzetten op de versterking van het

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 7/1 Toerisme. Strategisch Beleidsplan Toerisme

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Kustforum. Onze kust : een petanque kust?

Kustforum. Onze kust : een petanque kust? Onze kust : een petanque kust? - BELANG VAN KUSTTOERISME - IS DE KUST EEN BESTEMMING VOOR OUDEREN? - KUST: MINDER GOED IMAGO BIJ JONGEREN - ACTIES VOOR HIP EN JONG IMAGO BELANG VAN KUSTTOERISME 2008 5,1

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Brussel 30 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Brussel 30 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 10.30 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 10.30-11.00 Koffiepauze 11.00 12.30 Workshop

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel

insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel insbieratiebrochure inspiratiebrochure voor de toeristische valorisatie van de Belgische biercultuur Jelle Van Brussel Beste bierliefhebbende Belg In deze kleine inspiratiebrochure staan enkele nuttige

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009

Grenzeloos zakendoen in het groen. Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Grenzeloos zakendoen in het groen Presentatie NRIT Onderzoek 8 december 2009 Doel onderzoek Het nagaan van de behoeften en mogelijkheden om gezamenlijk MICE-activiteiten met een focus op een groene, landelijke

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Evenementen organiseren, waarom niet?

Evenementen organiseren, waarom niet? Evenementen organiseren, waarom niet? Jan Darthet Rik De Keyser bestuurder-directeur, WES Elke gemeente of stad biedt de dag van vandaag een uitgebreid aanbod aan evenementen aan. Precieze cijfers over

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen - Kernpunten Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Augustus 2016 Toelichting bij de cijfers

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Een Glazen Huis voor het Waasland. Strategie voor Toerisme Waasland vzw en het toerisme in het Waasland

Een Glazen Huis voor het Waasland. Strategie voor Toerisme Waasland vzw en het toerisme in het Waasland Een Glazen Huis voor het Waasland Strategie voor Toerisme Waasland vzw en het toerisme in het Waasland 2015 2020 Dit zijn de krachtlijnen uit het zeer lijvige Strategisch Beleidsplan opgesteld over vrijetijdstoerisme

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Stad Lommel. Citymarketing

Stad Lommel. Citymarketing Stad Lommel Citymarketing 1 Wat is citymarketing? Citymarketing = gestructureerd en geïntegreerd beheer van Merkimago en naamsbekendheid van stad / gemeente Ontwikkeling van initiatieven en projecten Levenskwaliteit

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers?

2. Stelt de minister een verschuiving vast van de nationaliteit van de bezoekers? Welke conclusies trekt de ministers uit deze cijfers? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME

ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME ATTITUDES VAN DE BRUGSE BEWONERS T.A.V. TOERISME Persconferentie Stadhuis Brugge Vincent Nijs - 13 december 2016 @CentNijs vincent.nijs@toerismevlaanderen.be Toerisme Vlaanderen 2016 ism Toerisme Brugge

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015

Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 Martine Willekens projectmanager internationale marketing Van Gogh 2015 125 ste sterfdag 29 juli, Auvers-sur-Oise Promoting partners Van Gogh 2015: Contributing partners Van Gogh Europe: Doelstellingen

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen INSTRUMENTEN fiche 2 Een handig hulpmiddel voor het maken van een analyse als onderbouw van je jeugdbeleid To SWOT or not to SWOT? Deze fiche verkent kort de mogelijkheden van een SWOT-analyse als methode

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg. 17 maart 2009 Jos Vollebregt

Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg. 17 maart 2009 Jos Vollebregt Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 17 maart 2009 Jos Vollebregt Aanleiding Toerisme in Parkstad sterk in ontwikkeling (75% groei 2002-2006) Vele plannen en ideeën om het toerisme verder te versterken

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven. 09 december 2003- AWI Meeting. Steunpunt Toerisme en Recreatie

Katholieke Universiteit Leuven. 09 december 2003- AWI Meeting. Steunpunt Toerisme en Recreatie Katholieke Universiteit Leuven 09 december 2003- AWI Meeting Steunpunt Toerisme en Recreatie Wetenschappelijk - beleidsondersteunend onderzoek domein toerisme & recreatie Prioriteiten = dataverzameling,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Brussel Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 17 oktober 2012 Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie centrumbeheer

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties DUIDELIJKE ONTHAALPLEKKEN OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS Op schaal van de gemeente is er

Nadere informatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie

Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Het erkenningsbesluit sociale huisvesting: stimulans voor bewonersparticipatie Voorstel tot aanbevelingen van VIVAS I. Inleiding...2 II. Het erkenningsbesluit en bewonersparticipatie...2 1 Prestatiebeoordeling

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Wanneer het gemeentebestuur de beslissing heeft genomen om een stedenband

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011

Nota van B&W. Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie. mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari 2011 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Kennisname Masterplan Nationaal Poldermuseum en uitstel realisatie Portefeuillehouder Steller Collegevergadering mr. A.Th.H. van Dijk E. Feij 11 januari

Nadere informatie

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten

Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten Potentieel en positionering van Holland in de buitenlandse markten SESSIE ZUID-EUROPA FRANKRIJK, ITALIË EN SPANJE Jeannette Varela Noordwijk, 24 juni 2014 Thema en Doelstelling van vandaag 14,5 miljoen

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Aanzet: Els Lievois & Lowie Steenwegen Enkele basisbegrippen Toerisme recreatie

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Staten Generaal 2013 Kennisintro

Staten Generaal 2013 Kennisintro Staten Generaal 2013 Kennisintro Vincent Nijs @centnijs inhoud Kwantitatief wereld - Europa Vlaanderen 7 miljoen buitenlandse aankomsten in 2015? Kwalitatief: tevredenheid van onze klanten? tellen is vertellen

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Leuven

De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in Leuven Kunststedenonderzoek De recreatieve verblijfs- en dagtoerist in 3 december 2012 @CentNijs Onderzoek: samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden regionale economie lokale economie

Nadere informatie