Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving."

Transcriptie

1 Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per kilowattuur Wind in meer kost 12,3 cent per kilowattuur Wind op zee kost gemiddeld circa 17,5 cent per kilowattuur Evenwichtige energiemix zonne-energie kost circa 21,3 cent per kilowattuur (bron: ECN eindadvies voor SDE-2012) Om dit doel verantwoord te halen is gekozen voor een geleidelijke overgang en een evenwichtige mix van verschillende energievormen: grijs (kolen, gas), groen (wind, biomassa) en kernenergie. Dat verzekert de betrouwbare beschikbaarheid van (Een gemiddeld huishouden gebruikt jaarlijks kilowattuur stroom) energie en zadelt mensen en bedrijven niet op met onnodig hoge energiekosten. Private ondernemers investeren De energiemarkt is een vrije markt, waarin private partijen 14% duurzame energie in 2020 via goedkoopste technieken Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame energie in Om de energievoorziening betaalbaar te houden, worden daarbij met name de goedkoopste vormen van duurzame energie gestimuleerd. besluiten of ze willen investeren in productiecapaciteit. De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV wil investeren in een windpark op een locatie in het Friese deel van het IJsselmeer op circa 500 tot 600 meter van de Afsluitdijk. Zij hebben het Rijk gevraagd om de daarvoor benodigde ruimtelijke besluiten voor te bereiden. Wind is (relatief) goedkope techniek Wind is een relatief goedkope vorm van duurzame energie. Dit geldt zowel voor windmolens die op land (wind op land) zijn geplaatst als wel in iets mindere mate- voor windmolens die zijn opgesteld in binnenlandse wateren (wind in meer). Rijk beslist bij grootschalige windenergie over de locatie Het is bij grootschalige windenergie (groter dan 100 MW) aan het Rijk om te besluiten of de gevraagde locatie geschikt is voor het beoogde windpark. Dit besluit wordt genomen via toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

2 Over de Rijkscoördinatieregeling Grootschalige windenergie is een zaak van nationaal belang Een flinke hoeveelheid windenergie is nodig om 14% duurzame energie in 2020 op een relatief goedkope manier te realiseren. Om die reden is grootschalige windenergie een zaak van nationaal belang besluiten en ontheffingen). Ook daarop kan een zienswijze worden ingediend; Tot slot kunnen belanghebbenden die eerder hebben ingesproken op de ontwerpbesluiten, beroep indienen tegen de besluiten. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State doet uitspraak over de beroepen. Rijk neemt de ruimtelijke besluiten De betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden Vanwege het nationale belang is in de wet vastgelegd dat de ruimtelijke besluiten over grootschalige windprojecten (groter dan 100 MW) niet door de provincie of gemeenten maar door het Rijk worden genomen. De provincie en de gemeenten worden door het Rijk betrokken bij de besluitvorming. Initiatiefnemer(s) De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV die het project wil realiseren, is verantwoordelijk voor een goede projectvoorbereiding en het (tijdig) aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen. De Rijkscoördinatieregeling Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Hierin worden de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor het project nodig zijn, tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Het gaat naast vergunningen en ontheffingen vaak ook om een inpassingsplan. De minister van EL&I coördineert de procedure. Bevoegde gezagen voor vergunningen en ontheffingen Het verlenen van vergunningen en ontheffingen blijft de verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen. Als het beoogde windpark door het inpassingplan mogelijk wordt gemaakt, is het aan de gemeente Súdwest-Fryslân om de omgevingsvergunning te verlenen en verleent voor zover nodig- de provincie Fryslân de vergunning in het kader van Zorgvuldige besluitvorming, zienswijzen en bezwaar de Natuurbeschermingswet. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het verlenen van de watervergunning. De RCR verloopt volgens een vast stramien waarbij de besluitvorming zorgvuldig en efficiënt plaatsvindt. Rijksoverheid Voor de onderbouwing wordt allereerst een Milieueffectrapport (MER) opgesteld; Iedereen mag een zienswijze inbrengen over wat in het MER moet worden onderzocht; De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie coördineert het proces. Het ruimtelijk besluit (het inpassingsplan) wordt genomen door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie & Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is voorzien in een inspraakmogelijkheid op de uiteindelijke ontwerp-besluiten (ontwerp-inpassingsplan- en

3 Planning RCR-proces Windpark Fryslân Mei 2012 Augustus 2012 Publicatie kennisgeving voornemen en ter inzagelegging concept notitie Reikwijdte en Detail (RenD) [ Inloopavond 29 mei, inspraakperiode 18 mei tot en met 28 juni ] Augustus 2012 tweede kwartaal 2013 Opstellen van milieueffectrapport (MER) en opstellen vergunningaanvragen Derde kwartaal 2013 Eerste kwartaal 2014 Ontwerp vergunningen, ontwerp inpassingplan (incl. MER) liggen ter inzage [ Inspraakmoment inloopavond 1e kwartaal 2014 ] Advies Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) Vaststellen definitieve notitie RenD Indienen vergunningaanvragen Advies Commissie m.e.r. Tweede kwartaal 2014 Definitief inpassingplan en definitieve vergunningen liggen ter inzage [ Mogelijkheid instellen beroep ] Vierde kwartaal 2014 (Indien van toepassing) Uitspraak Raad van State

4 MER en Concept notitie Reikwijdte en Detail (startnotitie) Wat is een milieueffectrapport (MER)? In de milieueffectrapportage worden de milieueffecten in beeld gebracht. Hierbij kunt u denken aan effecten op het landschap, natuur en geluid. Zo kan de overheid de milieueffecten bij haar afwegingen en besluitvorming betrekken. Wat is het verschil met het indienen van een bezwaar? Een bezwaar kunt u indienen als er een besluit is genomen. Dat gebeurt pas nadat alle vergunningen zijn afgegeven en het rijksinpassingsplan is gemaakt. In de huidige fase van de procedure wordt alleen onderzoek gedaan naar de milieueffecten van het beoogde windpark en de alternatieven. Wat staat er in de conceptnotitie reikwijdte en detail? De conceptnotitie reikwijdte en detail (hierna startnotitie) die ter inzage is gelegd, is opgesteld in opdracht van het Rijk en de initiatiefnemers. In deze notitie staat aangegeven op welke wijze deze partijen het m.e.r. willen uitvoeren. In de notitie komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: Wat gebeurt er met mijn reactie? Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve notitie reikwijdte en detail. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER moet worden opgenomen. de achtergrond, de doelstelling en de voorgenomen activiteit; de wijze waarop alternatieve locaties en opstellingsvarianten worden vastgesteld en vergeleken; de huidige situatie en de te onderzoeken milieuaspecten; de besluiten en procedures. Wat kan ik doen? U kunt een zienswijze indienen op de startnotitie. Hierin kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht en op welk detailniveau dat moet gebeuren om bij te dragen aan een gefundeerde en gemotiveerde besluitvorming.

5 Zienswijze Bent u van mening dat in het milieueffectonderzoek extra aandacht moet komen voor een bepaald aspect? Dan kunt u een zienswijze op de conceptnotitie reikwijdte en detail (startnotitie) indienen. Hierin kunt u gericht en onderbouwd aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht en in welke mate dat moet gebeuren om zo bij te dragen aan een gefundeerde en Hulp bij het indienen van uw zienswijze Bij deze stand vindt u een voorbedrukt blad dat u helpt bij het indienen van uw zienswijze. Ook is er een notulist aanwezig die uw zienswijze kan noteren. Overigens hoeft u niet op de avond een zienswijze in te dienen. U kunt daarvoor de hele inspraakperiode gebruiken. gemotiveerde besluitvorming. Uw reactie kunt u tot en met 28 juni 2012 onder vermelding van Wat gebeurt er met mijn zienswijze? Inspraak Windpark Fryslân sturen naar: Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden meegenomen bij de vaststelling van de definitieve notitie reikwijdte en detail. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. De definitieve notitie wordt onder anderen op de website van het Bureau Energieprojecten Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark Fryslân Postbus AE Voorschoten ( geplaatst. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen door te bellen Voorwaarden zienswijze met het Bureau Energieprojecten: Er is geen verplichte vorm voor een zienswijze. Echter, alleen Het indienen van een zienswijze per is niet toegestaan. zienswijzen die ingaan op de inhoud van het MER kunnen worden meegenomen. In deze fase van het proces wordt namelijk alleen gekeken naar de milieueffecten van het beoogde park en de alternatieven. Er wordt in dit stadium nog geen besluit genomen waartegen bezwaar kan worden ingediend.

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Energieakkoord Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar

Energieakkoord Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar Waarom windenergie? Energieakkoord koo Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In het Energieakkoord e rd is afgesproken dat in 2020 14% van de energie

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

1 3 APR Ministerie van Economische Zaken. Provincie Groningen De Gedeputeerde Staten Postbus AP GroningenGeachte mevrouw/mijnheer,

1 3 APR Ministerie van Economische Zaken. Provincie Groningen De Gedeputeerde Staten Postbus AP GroningenGeachte mevrouw/mijnheer, Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Provincie Groningen De Gedeputeerde Staten Postbus 610 9700 AP GroningenGeachte mevrouw/mijnheer, Datum 12 april 2017 Betreft

Nadere informatie

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK)

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakbundel Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Antwoordnota fase 3 Windpark Wieringermeer

Antwoordnota fase 3 Windpark Wieringermeer Antwoordnota fase 3 Windpark Wieringermeer Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota van beantwoording) 1.

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten ZUID-WEST 380 KV WEST - FASE 2

Zienswijze op Ontwerpbesluiten ZUID-WEST 380 KV WEST - FASE 2 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten ZUID-WEST 380 KV WEST - FASE 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerpbesluit NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (ZUID) FASE 2

Zienswijze op ontwerpbesluit NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (ZUID) FASE 2 Inspraakbundel Zienswijze op ontwerpbesluit NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (ZUID) FASE 2 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

Windplan Wieringermeer onder de Omgevingswet

Windplan Wieringermeer onder de Omgevingswet onder de Omgevingswet Rutger Schonis 15 juni 2016 Programma Toelichting op het Windplan Doorlopen procedure onder de huidige wet- en regelgeving. Hoe zou het Windplan onder de Omgevingswet tot stand zijn

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakbundel ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF. 1

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON)

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Voldoende afstand tot windturbines en belangrijke kabels en leidingen. archeologische vindplaatsen, natuurgebieden, etc.).

Voldoende afstand tot windturbines en belangrijke kabels en leidingen. archeologische vindplaatsen, natuurgebieden, etc.). Hoe vindt de trechtering van groot concept zoekgebied naar voorkeursalternatief plaats? Om tot een voorkeurslocatie voor het station en voorkeurslocatie voor de kabelcircuits te komen worden een aantal

Nadere informatie

Behandeld door. K. Pielman. RD-Projecten Hardenberg, 2juni 2014

Behandeld door. K. Pielman. RD-Projecten Hardenberg, 2juni 2014 KOPIE Ruimtelijk Domein 0909 Gemeente jy Hardenberg Aan de bewoner(s) van: Postadres Postbus 500 7770 BA Hardenberg Bezoekadres Stephanuspark 1 (zie adressenlijst) Internet Telefoon www.hardenberg.nl 14

Nadere informatie

NEE. Van: B. Wouda Tel.nr. : Datum: 16 juni Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en projecten. Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

NEE. Van: B. Wouda Tel.nr. : Datum: 16 juni Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en projecten. Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Wouda Tel.nr. : Datum: 16 juni 2014 8621 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: C. van Tuijl, J. Zwaneveld N.a.v. (evt. briefnrs.): 14.008849 Onderwerp:

Nadere informatie

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling Voorbereidings-/achtergrondnotitie over inzet van de Rijkscoördinatieregeling voor het beoogde windmolenpark N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde. Ten behoeve van bestuurlijk overleg 6 januari 2011

Nadere informatie

Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten Waarom dit project? Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord'

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' OMGEVINGSVERGUNNING voor: werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' activiteiten: werk of werkzaamheden uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Reactiebundel REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer Windpark Wieringermeer Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 31 oktober 2014 / rapportnummer 2850 50 1. Oordeel over het aangevulde milieueffectrapport Windkracht Wieringermeer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA)

NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA) NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA) Werksessie onshore 14-maart-2019 Opening Arcadis 2016 27-3-2019 Opening 1. Opening, toelichting agenda, doel van de dag en spelregels door facilitator 2. Voorstelronde

Nadere informatie

TERNAARD OMGEVINGSPROCES

TERNAARD OMGEVINGSPROCES Het proces in kaart Wat doen we? Wie is verantwoordelijk? Besluit OKTOBER 2019 MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER Wat doen we? Wie is verantwoordelijk? Rijkscoördinatieregeling (RCR) Besluit

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Nieuwsbrief over Windplan Groen

Nieuwsbrief over Windplan Groen 20 september 2017 Nieuwsbrief over Windplan Groen Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij Windkoepel Groen - u een nieuwsbrief over Windplan Groen. In deze nieuwsbrief gaat het over de intentieovereenkomst

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA)

NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA) NET OP ZEE HOLLANDSE KUST (WEST BETA) Werksessie offshore 14-maart-2019 Opening Arcadis 2016 27-3-2019 Opening 1. Opening, toelichting agenda, doel van de dag en spelregels door facilitator 2. Voorstelronde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV Ontwerpbeschikking

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV Ontwerpbeschikking Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning UV 20170261 Burgemeester en Wethouders hebben op 31 maart 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, voor het aanleggen van een kabel-tracé A 7 op

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

BESCHIKKING: Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 8.3 van het bouwbesluit de gevraagde ontheffing te verlenen.

BESCHIKKING: Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 8.3 van het bouwbesluit de gevraagde ontheffing te verlenen. Gemeente Süclwest-frys\din Beschikking ontheffing bouwbesluit UV 20150497 Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2015 een verzoek ontvangen voor een ontheffing van het Bouv^besluit 2012. Het verzoek

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat." ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november

Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november Startbijeenkomst Klankbordgroep 21 november 2018 1 21 november 2018 2 Onderwerpen 1. Welkom en introductie klankbordgroep 2. Voorstelrondje en verwachtingen 3. Status van project/proces 4. Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Windpark Fryslân. Toetsingsadvies over de aanvullende notitie bij het milieueffectrapport. 14 juli 2016 / projectnummer: 2673

Windpark Fryslân. Toetsingsadvies over de aanvullende notitie bij het milieueffectrapport. 14 juli 2016 / projectnummer: 2673 Windpark Fryslân Toetsingsadvies over de aanvullende notitie bij het milieueffectrapport 14 juli 2016 / projectnummer: 2673 1. Oordeel over de aanvullende notitie bij het milieueffectrapport (MER) Windpark

Nadere informatie

Stidwest- Fryslän. Gemeente. Uw kenmerk: - Windpark Fryslan B. V. T.a.v. de heer A. de Groot Duit BB EMMELOORD. Ons nummer: U16.

Stidwest- Fryslän. Gemeente. Uw kenmerk: - Windpark Fryslan B. V. T.a.v. de heer A. de Groot Duit BB EMMELOORD. Ons nummer: U16. Gemeente Stidwest- Fryslän Uw kenmerk: - Ons nummer: U16.001245 Windpark Fryslan B. V. T.a.v. de heer A. de Groot Duit 15 8305 BB EMMELOORD 111111111111 11111 1111 1111111111111111 11111 11111 11111111

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Windinitiatief AkzoNobel. Bijeenkomst klankbordgroep oktober 2017

Windinitiatief AkzoNobel. Bijeenkomst klankbordgroep oktober 2017 Windinitiatief AkzoNobel Bijeenkomst klankbordgroep - 2 25 oktober 2017 Agenda 1. Opening, notulen, procesparticipatie 2. Beantwoording vragen 3. Fase afgerond en procedures 4. Tijdspad 5. Volgend overleg

Nadere informatie

Tracébesluit doortrekken A15

Tracébesluit doortrekken A15 Tracébesluit doortrekken A15 Groessen 28 februari 2012 Doortrekken A15 Proces tracébesluit = oude tracewet, dus voor 1-1-2012 Hoe verloopt de procedure vanaf nu, inclusief de bijbehorende tijdslijnen?

Nadere informatie

Fase 4 De ontwerpbesluiten voor het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleiswijk volgen in een later stadium, fase 4 genoemd.

Fase 4 De ontwerpbesluiten voor het gedeelte van Vijfhuizen naar Bleiswijk volgen in een later stadium, fase 4 genoemd. Inspraakbundel Zienswijzen op Ontwerp-besluiten Randstad 380 kv Noordring nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk) (fase 3) gedeelte Beverwijk-Vijfhuizen Inspraakpunt Bureau Energieprojecten

Nadere informatie

Dossiernr (Olo nr )

Dossiernr (Olo nr ) ONTWERPBESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN Dossiernr. 2019-0074 (Olo nr. 4138569) Het ontwikkelen van het windpark Zeebiestocht bestaande uit een lijnopstelling van 7 windturbines en maakt deel uit van het overkoepelende

Nadere informatie

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning. @nuon.com Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Verzenddatum Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/4 T 088 321 Geachte mevrouw, Op

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Monumentenvergunning. Procedure besluitvorming Windplan Blauw fase 2

Monumentenvergunning. Procedure besluitvorming Windplan Blauw fase 2 Monumentenvergunning Procedure besluitvorming Windplan Blauw fase 2 In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Instructie voor het opstellen van een zienswijze

Instructie voor het opstellen van een zienswijze Instructie voor het opstellen van een zienswijze Wat is een zienswijze? In een zienswijze kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het MER (milieueffectrapportage) voor de plannen

Nadere informatie

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Reactiebundel REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie

Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie Nota van beantwoording zienswijzen NRD planmer behorende bij Energievisie Wijhe, 20 februari 2018 doc. nr.: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding....3 2. Zienswijzen en beantwoording..... 3 3. Samenvatting wijzigingen...7

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN, ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNINGEN, (AANGEVULD) MER WINDMOLENPARK ELZENBURG-DE GEER

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN, ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNINGEN, (AANGEVULD) MER WINDMOLENPARK ELZENBURG-DE GEER ONTWERPBESTEMMINGSPLAN, ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNINGEN, (AANGEVULD) MER WINDMOLENPARK ELZENBURG-DE GEER U kunt reageren op: - het ontwerpbestemmingsplan; - de ontwerp-omgevingsvergunning voor het deelpark

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel,

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel, Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/7 Geachte mevrouw Deimel, Op

Nadere informatie

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aan de bewoners van Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

Nadere informatie

Het door TenneT TSO B.V. ingediende plan van aanpak maatregelen scheepvaart kabels wordt separaat behandeld.

Het door TenneT TSO B.V. ingediende plan van aanpak maatregelen scheepvaart kabels wordt separaat behandeld. ONTWERP Datum Rijkswaterstaat Zee en Delta Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 46 00 F 0118 62 29 99 www.rijkswaterstaat.nl Nummer Onderwerp Ontwerp goedkeuringsbesluit

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Voortgangsrapport windenergie op zee. Programma windenergie op zee

Voortgangsrapport windenergie op zee. Programma windenergie op zee Voortgangsrapport windenergie op zee Programma windenergie op zee 11 december 2014 Inhoud Wat moeten we doen? Waar staan we nu? Randvoorwaarden Waar staan we nu? Voorbereiding tender Borssele SDE+ tendersysteem

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Stikstoffabriek en mengstation, koppeling met bestaande Stikstof-opslag

Stikstoffabriek en mengstation, koppeling met bestaande Stikstof-opslag Winschoten, 14 mei 2019 #1 Stikstoffabriek en mengstation, koppeling met bestaande Stikstof-opslag Informatieavond Erwin Mollink, projectdirecteur Winschoten, 14 mei 2019 Screen_2 Europees gasinfrastructuur

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum OLO Tel diverse

Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum OLO Tel diverse TenneT TSO B.V. Postbus 718 6800 AS Arnhem P U B L I E K S Z A K E N V E R G U N N I N G E N Gemeente Velsen Dudokplein 1 1971 EN IJMUIDEN T : 14 0255 : 0255 567200 F : 0255 567760 Internet: www.velsen.nl

Nadere informatie

Windenergie op Zee. Realisatie. Jaar van realisatie Borssele. Gebieden Routekaart. Jaar van tender

Windenergie op Zee. Realisatie. Jaar van realisatie Borssele. Gebieden Routekaart. Jaar van tender Realisatie De bouw van grote windparken is een uitdagende opgave voor alle betrokken partijen. Hiermee wordt de Nederlandse energievoorziening duurzamer en minder afhankelijk van het buitenland. Windparken

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Vraag en antwoord windmolens in de gemeente Dronten

Vraag en antwoord windmolens in de gemeente Dronten Vraag en antwoord windmolens in de gemeente Dronten Waarom worden er windmolens geplaatst in Dronten? De realisatie van grootschalige windenergie op land is een belangrijke bouwsteen in de nationale opgave

Nadere informatie

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H.

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Voornemen project en voorstel voor participatie. 1. Het voornemen

Project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Voornemen project en voorstel voor participatie. 1. Het voornemen Project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden Voornemen project en voorstel voor participatie Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Inpassingsplan Windenergie A16 Kenniscafé zienswijzen en beroep. door: Esther Vos Gaby Toenbreker Marc v.d. Ven

Inpassingsplan Windenergie A16 Kenniscafé zienswijzen en beroep. door: Esther Vos Gaby Toenbreker Marc v.d. Ven Inpassingsplan Windenergie A16 Kenniscafé zienswijzen en beroep door: Esther Vos Gaby Toenbreker Marc v.d. Ven 28 november 2017 Agenda Inleiding Planning Toelichting procedure zienswijzen en beroep Afsluiting

Nadere informatie

31 januari Inhoudsopgave

31 januari Inhoudsopgave ONTWERP Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 46 00 F 0118 62 29 99 www.rijkswaterstaat.nl Nummer Onderwerp Ontwerp goedkeuringsbesluit Verlichtingsplan zoals

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

MER Millingerwaard. Definitief. Initiatiefnemer: Combinatie Boskalis Van de Wetering. Grontmij Nederland B.V. Zwolle, 3 december 2012

MER Millingerwaard. Definitief. Initiatiefnemer: Combinatie Boskalis Van de Wetering. Grontmij Nederland B.V. Zwolle, 3 december 2012 MER Millingerwaard Introductie op het MER Definitief Initiatiefnemer: Combinatie Boskalis Van de Wetering Grontmij Nederland B.V. Zwolle, 3 december 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers Statenbrief Datum Onderwerp Kostenverhaal Windpark De Groene Delta Inlichtingen Patricia van Eijndthoven 026 359 88 00 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel -

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU WINDPARK N33. Ministerie Economische Zaken. Definitief concept. 709016 10 april 2015

AANVULLENDE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU WINDPARK N33. Ministerie Economische Zaken. Definitief concept. 709016 10 april 2015 709016 10 april 2015 AANVULLENDE NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU WINDPARK N33 Ministerie Economische Zaken Definitief concept Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Postbus AS ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: /15uit04866 Behorend bij:

TenneT TSO B.V. Postbus AS ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: /15uit04866 Behorend bij: TenneT TSO B.V. Postbus 718 6800 AS ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20150205/15uit04866 Behorend bij: Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Project Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) Project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) Voornemen project en voorstel voor participatie Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen?

Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission Nederlands Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland: wat kan ik doen? Meer informatie vindt u op www.brms.nrw.de/go/dnl-infoheft,

Nadere informatie