Procedurestappen MER-trajecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedurestappen MER-trajecten"

Transcriptie

1 Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6

2 1. Procedurestappen BesluitMER-traject Versie: 12 november 2008 T.b.v. afdeling Water Meer Informatie: Jan Luinstra, Yvonne Kingma Fase 1: Opstellen startnotitie door initiatiefnemer Degene die de m.e.r.-plichtige activiteit wil gaan ondernemen stelt de startnotitie op met de basisgegevens van de te ondernemen activiteit (artikel 7.12 Wet milieubeheer, Wm) Fase 2: Inspraakperiode startnotitie MER, advisering Kennisgeving: Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bevoegd gezag hiervan kennis in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Een ieder kan schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het geven van de richtlijnen omtrent de inhoud van het MER-rapport (artikel 7.14 Wm) Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt. De inspraakperiode is 6 weken op grond van afd. 3: 4 van de Algemene wet bestuursrecht Oordeel wettelijk adviseurs en commissie m.e.r. over startnotitie Voor de wettelijke adviseurs geldt ook de inspraakperiode van 6 weken (afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.16). De commissie m.e.r. heeft op grond van artikel 7.14 lid 2 Wet milieubeheer in totaal maximaal 9 weken (vanaf het moment van bekendmaking) de tijd om een advies over richtlijnen uit te brengen. Fase 3: Vaststellen richtlijnen door bevoegd gezag Uiterlijk 13 weken na de bekendmaking van de startnotitie stelt het bevoegd gezag (met inachtneming van de ontvangen inspraakreacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs en de commissie m.e.r.) de richtlijnen inzake de inhoud van het MER vast (artikel 7.15 Wm) Fase 4: Opstellen MER door initiatiefnemer De initiatiefnemer stelt het MER op. Het opstellen van het MER is niet aan een termijn gebonden. In het MER worden alle (mogelijke) gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben integraal beschreven. Fase 5: Aanvaardbaarheidsbeoordeling door het bevoegd gezag Na indiening van het MER door de initiatiefnemer beoordeelt het bevoegd gezag (op grond van artikel 7.18 Wm) of het MER voldoet aan: 1. aan de wettelijke vereisten (artikel 7.10, 7.11 ) 2. aan de door het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen (artikel 7.15 Wm) 3. of het geen onjuistheden bevat. Het bevoegd gezag heeft na de datum van ontvangst van het MER 6 weken de tijd om te beoordelen of het MER aanvaardbaar is. Indien het bevoegd gezag niet binnen 6 weken aan de initiatiefnemer mede deelt dat het MER onaanvaardbaar is, wordt het MER van rechtswege geacht te zijn aanvaard

3 Fase 6 Publicatie MER en ontwerp-plan of aanvraag of ontwerpbesluit Het bevoegd gezag publiceert het MER binnen 8 weken na indiening (artikel 7.20 Wm) Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bevoegd gezag hiervan kennis in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Fase 7 Inspraak, advisering en/of openbare zitting De inspraakperiode is 6 weken op grond van afd. 3: 4 van de Algemene wet bestuursrecht Zienswijzen kunnen door een ieder mondeling of schriftelijk naar voren worden gebracht (artikel 7.20 Wm). De zienswijzen kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER, dat het MER niet voldoet aan de gestelde richtlijnen, de wettelijke vereisten of dat het MER onjuistheden bevat. Fase 8: Oordeel wettelijk adviseurs en commissie m.e.r. over MER Voor de wettelijke adviseurs geldt de 6-weekse inspraakperiode. De commissie m.e.r. heeft op grond van artikel 7.26 lid 1 Wet milieubeheer na afloop van de inspraakperiode maximaal 5 weken de tijd om een toetsingsadvies over het MER op te stellen. Fase 9: Het besluit Het bevoegd gezag neemt het besluit over de te ondernemen activiteit en houdt daarbij rekening met: - alle milieugevolgen die de activiteit waarop het besluit betrekking heeft kan hebben (voor zover de onderwerpen niet al in andere besluiten, bijv. vergunningen worden geregeld) (artikel 7.35 Wm), - met de ontvangen opmerkingen/zienswijzen en adviezen (afdeling 3:4 Awb) In het besluit wordt gemotiveerd wat er met de resultaten van het MER is gedaan. Alle mogelijke milieugevolgen die in het MER in beeld zijn gebracht moeten worden gemotiveerd. Tevens wordt vastgesteld wat en wanneer er geëvalueerd moet worden Fase 10: evaluatie van de milieugevolgen Het bevoegd gezag evalueert, met medewerking van de initiatiefnemer, de werkelijk opgetreden milieugevolgen van de activiteit, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen (7.39 Wm) Het evaluatieonderzoek zal o.m. gericht moeten worden op de in het MER voorspelde milieueffecten, de aangegeven leemten in kennis, nieuwe ontwikkelingen na het nemen van het m.e.r.-plichtige besluit en punten die bij het nemen van het besluit ter discussie stonden. Er is geen termijn bepaald voor het evalueren. Indien uit het door het bevoegd gezag uitgevoerde evaluatieonderzoek blijkt dat de milieugevolgen in belangrijke mate nadeliger zijn dan verwacht, neemt het bevoegd gezag zo nodig aanvullende maatregelen (bijv. aanscherpen van de vergunningvoorschriften) om de gevolgen voor het milieu te beperken (art Wm).

4 2. Procedurestappen planmer-traject (zie Handreiking milieueffectrapportage van plannen) Planmer staat niet op zich zelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de overheid over het betreffende plan. De planmer-procedure is daarom steeds gekoppeld aan de planvoorbereiding en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen. De planmer-procedure bestaat uit zeven stappen. (Tussen haakjes zijn de betreffende artikelen uit de Wet milieubeheer genoemd): Stap 1. Openbare kennisgeving (art. 7.11c Wm). Het voornemen om een plan te gaan opstellen en hiervoor een planmer-procedure te doorlopen moet openbaar worden aangekondigd middels een openbare kennisgeving. Hierbij dient expliciet te worden aangegeven of er sprake is van een verplichte inzet van de Commissie m.e.r. Stap 2. Raadplegen bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau (art. 7.11b Wm) Na de bekendmaking dient eerst de reikwijdte en het detailniveau van het planmer te worden bepaald. Bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken kunnen krijgen moeten hierover worden geraadpleegd. Deze tweede stap in de procedure mag volgens de wet overigens ook worden gecombineerd met de eerste stap, de openbare kennisgeving. Stap 3. Opstellen milieueffectrapport (planmer; artikel 7.11a). Het planmer wordt opgesteld conform de bepaalde reikwijdte en het bepaalde detailniveau. Het planmer kan een afzonderlijk rapport worden, maar kan ook als een herkenbaar onderdeel in het betreffende ontwerpplan worden opgenomen. Stap 4. PlanMER en ontwerpplan Het planmer en het ontwerpplan dienen gezamenlijk ter inzage te worden gelegd ten behoeve van inspraak (artikel 7.26a). Buurlanden dienen te worden geraadpleegd in het geval van grensoverschrijdende effecten (artikel 7.38). Zonodig dient de commissie m.e.r. in de gelegenheid te worden gesteld om het planmer te toetsen. Onafhankelijke toetsing van het planmer door Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) is alleen verplicht voor de natuuraspecten van het planmer indien (artikel 7.26b).: het plan een kader schept voor projectmer- (beoordelings)plichtige activiteiten in de ecologische hoofdstructuur (EHS) en/of voor het plan een passende beoordeling nodig is. Doel van de inzet van de Commissie m.e.r. is advisering over een juiste toepassing van de strenge beschermingsregimes die in deze gevallen van toepassing zijn en de volledigheid van de informatie die hiervoor is benodigd. Door de advisering van de Commissie m.e.r. te laten samenvallen met de ter inzage legging is geen extra proceduretijd benodigd. Indien gewenst kan er vrijwillig voor worden gekozen de Commissie m.e.r. ook al op een eerder moment in de planmer-procedure om advies te vragen of om advies te vragen over het gehele planmer in plaats van alleen over de natuuraspecten.

5 Stap 5. Motiveren gevolgen planmer in definitief plan (artikel 7.26d). De betreffende overheidsinstantie is verplicht om in het uiteindelijke plan te motiveren hoe met de resultaten van het planmer, de inspraak en eventueel de zienswijzen van één of meerdere buurlanden en het advies van de Commissie m.e.r. is omgegaan. Stap 6. Bekendmaking en mededeling van het plan (artikel 7.26e). Conform de betreffende planprocedure wordt het plan bekend gemaakt. De planmer-procedure voegt hier niks aan toe. Stap 7. Evaluatie van de effecten na realisatie (artikel 7.39). Het is verplicht om de daadwerkelijk optredende milieugevolgen van de uitvoering van het plan in kaart te brengen (monitoren) en te evalueren. In de Wet is deze verplichting niet opgenomen als procedurestap, maar omdat deze verplichting altijd volgt (ruim) na de bekendmaking van het plan kan dit als laatste stap van de planmer-procedure worden gezien. In het planmer moet al worden aangegeven welke aspecten van het plan voor evaluatie in aanmerking komen. De evaluatie kan worden gezien als de spiegel van het planmer. Daar waar in het planmer voorspellingen worden gedaan over de mogelijke milieugevolgen, worden deze bij de evaluatie empirisch gemeten. Het kan ertoe leiden dat de planuitvoering bijstelling behoeft, nadat de werkelijke effecten in beeld zijn gebracht. De verantwoordelijkheid voor evaluatie ligt bij de overheidsinstantie die het betreffende plan heeft vastgesteld. Indien het eventueel op het plan volgende projectmer-plichtige besluit door een andere overheidsinstantie wordt genomen, gaat de planmerevaluatieverplichting echter over op deze overheidsinstantie en wordt gecombineerd met de evaluatieplicht die is gekoppeld aan de vergunningverlening.

6 3. Procedurestappen gecombineerd planmer- en besluitmertraject (zie Handreiking milieueffectrapportage van plannen) Gecombineerde procedure: overzicht procedurestappen Stappen & kenmerken PlanMER-procedure BesluitMER-procedure 1. Start procedure Openbare kennisgeving Startnotitie 2. Inzage/inspraak: begin Nee Inspraak op de startnotitie 3. (Onafhankelijk) advies: begin Raadpleging bestuursorganen over Advies Wettelijke Adviseurs reikwijdte en detailniveau van het planmer 4. Het rapport PlanMER Advies Commissie m.e.r. Richtlijnen bevoegd gezag ProjectMER Redelijke alternatieven? Ja. Meest milieuvriendelijk Ja. Meest milieuvriendelijk alternatief niet verplicht alternatief verplicht. 5. Inzage/inspraak: eind Inspraak op planmer en Inspraak op projectmer en ontwerpplan ontwerpbesluit 6. (Onafhankelijk) advies: eind Advies van Commissie m.e.r., Advies van Wettelijk adviseurs alleen voor natuur Advies van Commissie m.e.r. 7. Motivering in besluit Ja Ja 8. Evaluatie Ja Ja De beide procedures lijken sterk op elkaar. De besluitmer-procedure kent echter meer verplichte procedurele stappen. Door bij een gecombineerd traject uit te gaan van de stappen van de besluitmer-procedure wordt automatisch ook voldaan aan de stappen van de planmer-procedure. Wel moeten we ons bij iedere stap realiseren dat het om zowel planmer als besluitmer gaat.

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere

Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere September 2013 Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. buitendijkse projecten Almere Poort, Almere Verantwoording

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Structuurvisie Arnhem

Structuurvisie Arnhem Structuurvisie Arnhem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 april 2012 / rapportnummer 2605-60 1. Oordeel over het MER De gemeente Arnhem wil de huidige uit 2000 daterende Structuurvisie actualiseren.

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit

Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit Handreiking Ruimtelijke planprocessen en waterkwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Toepassing van de Handreiking... 3 3. Rollen... 5 4. Waterkwaliteit in ruimtelijke planprocessen... 7 Bijlage

Nadere informatie

Randweg Twello, gemeente Voorst

Randweg Twello, gemeente Voorst Randweg Twello, gemeente Voorst Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 september 2012 / rapportnummer 2305 72 1. Oordeel over het MER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

De Voorwaarts te Apeldoorn

De Voorwaarts te Apeldoorn De Voorwaarts te Apeldoorn Toetsingsadvies over het aanvullend milieueffectrapport 25 mei 2011 / rapportnummer 1163 129 1. Oordeel over het MER 1 De gemeente Apeldoorn wil de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Recreatiewoningen nabij Cadzand-Bad Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 januari 2010 / rapportnummer 2225-55 1. OORDEEL OVER HET MER De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot B.V. heeft het voornemen

Nadere informatie