REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN"

Transcriptie

1 Reactiebundel REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VOORNEMEN WINDPARK DE DRENTSE MONDEN Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus AE VOORSCHOTEN energieprojecten.nl

2

3

4 Rijksoverheid Kennisgeving Inspraak voornemen windpark De Drentse Monden Met ingang van 24 juni tot en met 4 augustus 2011 ligt de concept-notitie reikwijdte en detail (hierna aangeduid als startnotitie ) ter inzage voor de milieu-effectrapportage voor windpark De Drentse Monden. Eenieder kan naar aanleiding van deze startnotitie een zienswijze inbrengen. Het project De initiatiefnemers Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie B.V. zijn voornemens om een windpark te realiseren in de Drentse Veenkoloniën, rondom Eerste en Tweede Exloërmond, Nieuw Buinen en Drouwenermond. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam windpark De Drentse Monden. Het windpark zal een vermogen hebben tussen de 300 en 450 MW. N34 Gasselternijveen N378 Borger N34 N374 = Plaatsingsgebieden N379 Milieueffectrapportage en besluitvorming Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de locatie van het windpark zal worden vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het inpassingsplan zal worden voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met een groot aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn (vergunningen en ontheffingen). De minister van EL&I coördineert de procedure. Ter voorbereiding van de keuze van de locatie moet een milieu-effectrapport (MER) worden opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieu-effecten, bijvoorbeeld op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerd project-mer/plan-mer waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Ten behoeve van het project wordt een passende beoordeling gemaakt, om te beoordelen welke gevolgen het project heeft voor Natura 2000-gebieden. N378 Stadskanaal Musselkanaal Voornemen en startnotitie Met deze kennisgeving informeren de bevoegde bestuursorganen u over het voornemen tot een m.e.r.-plichtig project. In de gepubliceerde startnotitie staat aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek zal worden uitgevoerd. In deze notitie komen de volgende onderwerpen aan bod: achtergrond, doelstelling en randvoorwaarden, voorgenomen activiteit en alternatieven, mogelijke effecten en maatregelen en procedures en besluitvorming. N374 N379 N366 N366 Waar kunt u de startnotitie inzien? De startnotitie kunt u met ingang van 24 juni tot en met 4 augustus 2011 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: Ministerie van EL&I, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag; - Gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 te Exloo. De startnotitie is ook op internet beschikbaar: Informatiebijeenkomst De ministers van EL&I en IenM organiseren in samenwerking met de initiatiefnemers een inloopavond. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op 30 juni van uur tot uur in Horeca Centrum Spa, Zuiderdiep 209, 9571 BM Tweede Exloërmond. U heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en initiatiefnemers. Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Eenieder kan mondeling of schriftelijk reageren op de startnotitie. Tot en met 4 augustus 2011 kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht en op welk detailniveau dat moet gebeuren om bij te dragen aan een goede besluitvorming. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden Postbus AE Voorschoten Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen door te bellen met Bureau Energieprojecten, T Wat gebeurt er met uw reactie? De startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden bekeken en verwerkt in een definitieve notitie reikwijdte en detail. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan zal samen met het MER en ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd. Hierop kan eenieder zijn zienswijze geven. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen en op Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T ,

5

6

7

8

9

10 Gemeente Boraer-Odoorn * * Hoofdstraat AD Exloo Postbus ZG Exloo T T (vanuit buitenland) F (0591) E Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden, Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC DEN HAAG. Uw brief Ons kenmerk Behandeld door H. Brink Doorkiesnummer Bijlage Datum 14 juli 2011 Onderwerp Zienswijze 20 JULI 2011 Agentschap NL Oon Haag Nummer D'Çï I\O)4 os Datum ontvangst 2 1,JUL toh Geachte heer/mevrouw, Afdeling: - Hierbij vragen wij als gemeenteraad van Borger-O... ndl-l.cb :.= efl:à. Via openbare kennisgeving ligt vanaf vrijdag 24 juni 2011 de Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden voor eenieder ter inzage. De mogelijkheid wordt geboden tot het geven van een mondelinge- of schriftelijke zienswijze. Als wettelijk bevoegd gezag heeft het college van burgemeester en wethouders moeten meewerken aan voornoemde kennisgeving, gericht op de procedure die benodigd is om te kunnen komen tot de realisatie van het grootschalige windmolenpark De Drentse Monden. Als gemeenteraad hebben wij besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op onderhavige Concept Notitie. Wij hebben op 9 december 2010 de gemeentelijke Structuurvisie vastgesteld. Daarin is t.a.v. windenergie het volgende opgenomen. Het rijk heeft zoekgebieden aangegeven voor de productie van windenergie. De provincie Drenthe heeft in haar Omgevingsvisie bij vaststelling onze gemeente opgenomen als onderdeel van het totale provinciale zoekgebied voor windenergie. Het in geding zijnde gebied binnen Borger-Odoorn kenmerkt zich door de grootschalige openheid, zoals reeds eerder ook is opgenomen in de gemeentelijke Toekomstvisie. Juist die openheid wordt als een te handhaven kernwaarde beschouwd. Vanuit landschappelijke overwegingen heeft de gemeente dan ook bezwaren tegen de realisering van een grootschalig park met tussen de 80 en 200 windmolens.

11 2 Daarbij wordt ook verwezen naar de mogelijke versterking van de bevolkingsdaling in het gebied als gevolg van een realisatie van het project. De nadelen ervan zijn volgens de gemeentelijke visie groter dan de voordelen. Uit het vorenstaande mag u blijken dat wij de concrete realisatie van het grootschalig Windpark De Drentse Monden in de voorgestelde omvang niet acceptabel achten. Tevens wijzen wij in dit verband op de gebiedsvisie windenergie die in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze zal worden opgesteld. In de genoemde gebiedsvisie zal naar onze mening op een afgewogen wijze worden aangegeven, waar in het provinciale zoekgebied windenergie aanvaardbaar kan zijn. In deze zienswijze zien wij de gebiedsvisie als een beleidsstuk, dat naar onze mening door de rijksoverheid als beoordelingskader moet worden meegenomen. Wij nemen aan dat u de inhoud van deze formele zienswijze laat meewegen bij verdere besluitvorming van rijkswege. Hoogachtend, de Gemeenteraad van Borger-Odoorn, plv. raadsgriffier, R\,, E. Gringhuis '- de burgem. e e...

12 Gemeente Borser-Odoorn * * Hoofdstraat AD Exloo Postbus ZG Exloo T T (vanuit buitenland) F (0591) E Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden, Bureau Energieprojecten, Postbus 93144, 2509 AC DEN HAAG. Uw brief Ons kenmerk r:-----:---: ==ïi;ben ndeld door ====_=. rink Datum ontvangst 2 1 JUL Datum 14 juli 2011 Onderwerp Zienswijze. 20 JULI Afdeling: pel: Geachte heer/mevrouw, Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Via openbare kennisgeving ligt vanaf vrijdag 24 juni 2011 de Concept Notitie Reikwijdte en Detail Windpark De Drentse Monden voor eenieder ter inzage. De mogelijkheid wordt geboden tot het geven van een mondelinge- of schriftelijke zienswijze. Als wettelijk bevoegd gezag hebben wij moeten meewerken aan voornoemde kennisgeving, gericht op de procedure die benodigd is om te kunnen komen tot de realisatie van het grootschalige windmolenpark De Drentse Monden. Wij hebben besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op onderhavige Concept Notitie. Door de gemeenteraad van Borger-Odoorn is op 9 december 2010 de gemeentelijke Structuurvisie vastgesteld. Daarin is t.a.v. windenergie het volgende opgenomen. Het rijk heeft zoekgebieden aangegeven voor de productie van windenergie. De provincie Drenthe heeft in haar Omgevingsvisie bij vaststelling onze gemeente opgenomen als onderdeel van het totale provinciale zoekgebied voor windenergie. Het in geding zijnde gebied binnen Borger-Odoorn kenmerkt zich door de grootschalige openheid, zoals reeds eerder ook is opgenomen in de gemeentelijke Toekomstvisie. Juist die openheid wordt als een te handhaven kernwaarde beschouwd. Vanuit landschappelijke overwegingen heeft de gemeente dan ook bezwaren tegen de realisering van een grootschalig park met tussen de 80 en 200 windmolens. /

13 2 Daarbij wordt ook verwezen naar de mogelijke versterking van de bevolkingsdaling in het gebied als gevolg van een realisatie van het project. De nadelen ervan zijn volgens de gemeentelijke visie groter dan de voordelen. Uit het vorenstaande mag u blijken dat de gemeenteraad en ons college de concrete realisatie van het grootschalig Windpark De Drentse Monden in de voorgestelde omvang niet acceptabel achten. Tevens wijzen wij in dit verband op de gebiedsvisie windenergie die in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze zal worden opgesteld. In de genoemde gebiedsvisie zal naar onze mening op een afgewogen wijze worden aangegeven, waar in het provinciale zoekgebied windenergie aanvaardbaar kan zijn. In deze zienswijze zien wij de gebiedsvisie als een beleidsstuk, dat naar onze mening door de rijksoverheid als beoordelingskader moet worden meegenomen. Wij nemen aan dat u de inhoud van deze formele zienswijze laat meewegen bij verdere besluitvorming van rijkswege.

14 Postadres: = bb 9 ieten 0 N TV A N GEN Tel.: Fax: AUG 2011 Bezoekadres: Spiekersteeg 1, Gieten Internetadres: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt Windpark de Drentse Monden Postbus AE VOORSCHOTEN VERZONDEN 0 1 AUG 2011 Onderwerp conceptnotitie Reikwijdte en Detail Gieten, 1 augustus 2011 No. Bijlagen Behandeld door Doorkiesnummer P. van der Veen (0592) Uw brief van Uw kenmerk Geachte heer/mevrouw, Na een openbare kennisgeving heeft u op 24 juli jl. de conceptnotitie reikwijdte en detail (startnotitie) ter inzage gelegd voor de milieueffectrapportage voor het windpark De Drentse Monden. Met deze brief geven wij onze zienswijze op deze startnotitie. Aanleiding: Het beoogde windpark grenst direct aan het zuidelijk deel van de gemeente Aa en Hunze. Vrijwel op de grens van het plangebied liggen de dorpen Gasselternijveen en Gasselternijveenschemond. Een windmolenpark met een omvang zoals aangegeven in de startnotitie, heeft een groot ruimtelijk en milieueffect, wat nadelige gevolgen kan hebben op het woon-, werk- en leefklimaat van deze dorpen. Om deze reden zullen wij hierna op enkele punten nadere onderzoeksvragen stellen. Positie en omvang windpark: De startnotitie geeft aan dat de milieueffectrapportage gericht is op een totaal opgesteld elektrisch vermogen van 300 tot 450 MW. Op het grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn zijn hiervoor vijf plaatsingsgebieden aangegeven. Hiermee wordt de provinciale doelstelling voor windenergie, welke gericht is op realisatie van maximaal 280 MW, met één plan in een beperkt deel van het zoekgebied gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van de pianmer procedure is de onderbouwing van deze locatiekeuze. De reikwijdte van het onderzoek naar locatiealternatieven beperkt zich tot de vraag of de Drentse Veenkoloniën als locatie geschikt is ten opzichte van andere gebieden in Nederland. Verder wordt als voorwaarde gesteld dat alternatieven van een vergelijkbare omvang moeten zijn (> 275 MW) en zowel technisch als financieel uitvoerbaar moeten zijn. Wij zijn van oordeel dat deze inperking op voorhand onvoldoende ruimte laat voor een nader onderzoek naar alternatieve locaties. Door de provincie Drenthe en de gemeenten in het zoekgebied wordt nu gewerkt aan een gebiedsvisie als afwegingskader voor een integrale beoordeling van mogelijke locaties voor windmolenparken. De ministeries van EL&I en lenm hebben in de Stuurgroep windenergie Oost Drenthe toegezegd deze gebiedsvisie serieus te betrekken in hun afwegingen. Ons inziens betekent dit dat daarvoor ook tijd en ruimte moet worden geboden met betrekking tot het nog op te stellen pianmer voor het windmolenpark De Drentse Monden. In dit verband verzoeken wij u ook expliciet aan te geven of het Ministerie van EL&I en lenm zich gehouden voelt aan het door de provincie gestelde maximum van 280 MW voor het hele zoekgebied. In afschrift aan: B&W gemeente Borger-Odoorn, Stadskanaal, provincie Drenthe, Bank relatie: BNG te 's-gravenhage, nr Cultuurgemeente van Drenthe 2011

15 Landschap In de startnotitie wordt aangegeven dat uitgebreid aandacht wordt besteed aan de landschappelijke effecten van het windpark. Hoewel verschillende invloeden in kaart worden gebracht is het ons niet duidelijk waaraan de uitkomsten van dit deelonderzoek worden getoetst. Naar ons oordeel is een voorafgesteld kader voor behoud van de landschappelijke kwaliteiten een vereiste. Wij verzoeken u daarom aan te geven welke maatstaven of beoordelingskaders u hanteert om te bepalen of een windpark op deze locatie uit landschappelijke overwegingen aanvaardbaar is. Wij zijn van mening dat de landschappelijke kwaliteit van het veenkoloniale zoekgebied met MW al erg onder druk komt te staan en dat dit vraagt om een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van duidelijke vooraf gestelde kaders. Voor een landschappelijk aanvaardbare inpassing van de opgave voor windparken, pleiten wij verder voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van plannen in het hele zoekgebied, met inbegrip van de Groningse Veenkoloniën. Bij de bepaling van de reikwijdte van het onderzoek naar alternatieve locaties vragen wij u daarmee rekening te houden. Sociaal-economische aspecten Dit onderdeel wordt in de startnotitie zeer summier behandeld. Hier wordt aangegeven dat in het onderzoek gekeken zal worden naar de inkomensverruiming voor de agrarische sector en de werkgelegenheid. Naar ons oordeel wordt het sociaal-economische aspect daarmee te eenzijdig behandeld. Behalve voordelen moeten ook de nadelige gevolgen goed in beeld worden gebracht. Het veenkoloniale gebied wordt gekenmerkt als een krimpregio en is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving, aangemerkt als 'anticipeerregio'. Dit betekent dat nu al van rijkswege ondersteuning wordt geboden om in de krimpproblematiek te begeleiden. Op dit moment is al een daling van het inwoneraantal en een veranderde bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing) in het gebied waarneembaar. Dit heeft een zichtbaar effect op de woningmarkt in het gebied. Het aantal woningen dat te koop staat in het veenkoloniaal gebied van onze gemeente is hoger dan gemiddeld. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen staat ook het voorzieningenniveau (sociaal/cultureel/maatschappelijk) en de bedrijvigheid in de dorpen onder druk. Om leegstand en verpaupering te voorkomen is het gebied afhankelijk van nieuwe instroom en het vermogen om eigen bewoners vast te houden. Hiervoor is de belevingswaarde van het gebied essentieel. Deze wordt nu vooral bepaald door de kernkwaliteiten rust en ruimte. Hoewel het Ministerie van lenm de Veenkoloniën in het 'Concept Ruimtelijk Perspectief Wind op Land' heeft gekarakteriseerd als een agrarisch productielandschap, moet er besef zijn van het feit dat de woonfunctie in dit gebied een evenzo belangrijke plaats inneemt. In aanmerking genomen dat windmolens afbreuk doen aan de belevingswaarde en de landschappelijke kernkwaliteiten van het gebied, zouden wij mede in het licht van de demografische ontwikkelingen, ook onderzocht willen zien welk effect hiervan uitgaat op het woon-, werk- en leefklimaat. In dit onderzoek vragen wij u ook de gemeente Aa en Hunze te betrekken. Naast een goede landschappelijke inpassing vinden wij het heel belangrijk dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor het realiseren van windmolenparken. Wij zouden graag zien dat voor dit deel van de milieueffectrapportage ook wordt onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om de acceptatie van windmolenparken door omwonenden te vergroten. Geluid IVolksgezondheidsrisico's De startnotitie geeft als algemene randvoorwaarde aan dat het windmolenpark moet voldoen aan de nieuw geluidsnorm Lden 47. Deze norm wordt ontleend aan de nieuwe AMvB: 'Besluit wijziging milieuregels windturbines' die op 1 januari 2011 in werking is getreden. In deze AMvB zijn ten aanzien van de geluidnormering de volgende regels opgenomen: "Een windturbine of een combinatie van windturbines voldoet ten behoeve van het voorkomen of beperken van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47 db Lden en aan de norm van ten hoogste 41 db Lnight op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein". Met deze nieuwe regeling wordt de toelaatbare geluidsnorm voor het landelijk gebied gelijk gesteld aan die voor snelwegen en vliegvelden. Probleem hierbij is dat het omgevingsgeluid in het landelijk gebied, zeker in de nacht, veel lager is dan in bijvoorbeeld een industriegebied en dat geluid daardoor veel eerder als hinderlijk wordt ervaren. Bovendien gaat de nieuwe meetsystematiek uit van een gemiddelde geluidsproductie over een heel jaar. Dat brengt met zich mee dat de geluidsbelasting van windmolens, op bepaalde momenten veel hoger kan zijn dan de genoemde norm, wat voor extra overlast kan zorgen. Geluid (en slagschaduw) van windturbines is van invloed op de hinderbeleving bij omwonenden.

16 Hinder kan het leefgenot verminderen en mensen belemmeren in de dagelijkse bezigheden. Deze hinder kan zich vertalen in effecten zoals angst, negatieve gevoelens, gedragsverandering en stress. Mensen met economische belangen ervaren minder hinder van de windturbines. Uit zogenaamde dosis-effectrelaties blijkt dat de norm van 47 db Lden zal zorgen voor voor meer dan 9% ernstig gehinderden. Dit is hetzelfde niveau wat maximaal toelaatbaar wordt geacht voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai in nieuwe situaties. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft echter in het rapport 'Hinder door geluid van windturbines' 2008' berekend, dat het percentage ernstige hinder bij de nieuwe norm in het landelijk gebied veel hoger zal zijn (ca 20%). Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trekt in het rapport 'Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid 2009' een vergelijkbare conclusie. Een dergelijke mate van overlast vinden wij in geen enkel opzicht aanvaardbaar voor onze inwoners. Vanwege de gevolgen van hinder op de gezondheid is het wenselijk om de geluidhinder van windturbines altijd zo laag mogelijk te houden, ook al gelden er formeel gezien hogere geluidsnormen. Wij verwijzen in dit kader ook naar de factsheet 'Gezondheid in m.e.r.' van de Commissie voor de m.e.r. Hiervoor is aangegeven dat wij maatschappelijk draagvlak voor windenergie in het gebied heel belangrijk vinden. Door onnodige hinder, in welke vorm dan ook, zal het draagvlak voor windmolenparken nog kleiner worden dan wij nu al constateren. De gemeente heeft op grond van de nieuwe AMvB geen mogelijkheden om afzonderlijk generiek beleid te ontwikkelen met betrekking tot windturbines. Wij vragen u daarom de mate van geluidshinder van windmolens en de (gezondheids)effecten daarvan, meer gedetailleerd in beeld te brengen en met betrekking tot mogelijke alternatieven aan te geven of er opstellingen gerealiseerd kunnen worden met toepassing van een geluidsnorm die is afgestemd op het niveau van omgevingsgeluid in landelijk gebied (Lden 35 of lager). Artikel 3.14a lid 3 Besluit wijziging milieuregels windturbines, geeft u de mogelijkheid om hiervoor, in verband met lokale omstandigheden, maatwerkvoorschriften te stellen. Wij adviseren u nadrukkelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P. van der Veen via het telefoonnummer (0592) r mr. J.B. Wassink aco burgemeester.

17 ONTVANC1 05 AUG Z011 Pekela uw brief nr. uw brief d.d. ons nr. bijlage(n) medewerker adres ETM/ED/ mevrouw M. Gruis nl de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. t.a.v. de heer ing. A. M. Buin. Postbus EC DEN HAAG doorkiesnr datum 29/07/2011 verzonden op : 3 AUG betreft Milieuefectrapportage windpark De Drentse Monden. Geachte heer Bruin, Van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben wij overeenkomstig de artikelen 7.8 en 7.27 van de Wet milieubeheer op 29 juni 2011 een brief ontvangen met betrekking tot de milieueffectrapportage van het windmolenpark "De Drentse Monden". Op grond van de rijkscoördinatieregeling worden het inpassingsplan en de procedures voor de benodigde vergunningen gecoördineerd door uw ministerie en wordt één gezamenlijke MER procedure doorlopen. U raadpleegt ons over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in de gecombineerde milieueffectrapportage moet worden opgenomen. Wij hebben kennisgenomen van het feit dat de initiatiefnemers de Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie B.v. het voornemen hebben om een windpark te realiseren in de Drentse Veenkoloniën, rondom Eerste en Tweede Exloërmond, Nieuw Buinen en Drouwenermond. De windmolens worden geplaatst in een grootschalig open landschap. De invloed van het windmolenpark op de wijde omgeving zal groot zijn. Niet voor niets heeft u onze gemeente met uw bovengenoemde brief expliciet geraadpleegd. De invloeden van geluid, slagschaduw, lichthinder en de invloed van de windmolens op het landschap beperken zich niet tot het door u begrensde gebied. De realisatie van het windmolenpark mag de diverse initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, landbouw, wonen en ruimtelijke kwaliteit en natuur en landschap in de veenkoloniën niet verstoren. Het windpark mag de regionale gebiedsvisie in relatie tot de bevolkingskrimp niet negatief beïnvloeden en de leefbaarheid in de veenkoloniën doen afnemen. Wij verzoeken u in uw onderzoek de invloed van de windmolens op deze aspecten in zijn algemeenheid en daarmee ook de invloed op onze gemeente Pekela in het bijzonder te bepalen en dit in de milieueffectrapportage op te nemen. Gemeente Pekela Postbus 20000, 9665 ZM, Oude Pekela Raadhuislaan 8, 9665 JO, Oude Pekela telefoon (0597) telefax (0597) bank nr , pag. 1 van 2

18 Wij nemen aan u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Gruis, telefoonnummer Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Pekela, (jfl/ b rb'a!'lm&o6i de heer M. Schollema cc: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark De Drentse Monden, Postbis 223, 2250 AE VOORSCHOTEN. pag. 2 van 2

19

20

21

22

23

24

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Nederland stapt over op duurzame energie. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Windenergie

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK)

Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakbundel Zienswijzen op de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau ONDERZEESE ELECTRICITEITSKABEL DOOR NEDERLANDSE NOORDZEE (VIKING LINK) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250

Nadere informatie

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1

pro'uincieþrenthe de heer H. Loof ln uw brief d.d. 9 maart 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de inspraakbijeenkomsten Vraaq 1 Antwoord 1 prooinciehais \?esterbrink r, Assen postadres Postbus rz2, 94ooAc Assen www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 pro'uincieþrenthe Aan: de heer H. Loof (i.a.a. de overige Statenleden) Assen, 7 april2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON)

STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakreacties op STARTNOTITIE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE AARDGASTRANSPORTLEIDING NORG-GRONINGEN (NORGRON) Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl

Nadere informatie

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen.

Bijgevoegd zenden wij u de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal in zijn vergadering van 26 januari 2015 heeft aangenomen. GEMEENTE Stadskanaal De Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN PROVINCIE DREN HE No.: Ingek.: 09 FEB. 2015 TEAM: TE BEH. DOOR: DWS: 1 GTAFD.: BSN uw kenmerk uw brief van

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

Instructie voor het opstellen van een zienswijze

Instructie voor het opstellen van een zienswijze Instructie voor het opstellen van een zienswijze Wat is een zienswijze? In een zienswijze kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het MER (milieueffectrapportage) voor de plannen

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER

ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakbundel ZIENSWIJZEN OP ONTWERPBESLUITEN WINDPARK NOORDOOSTPOLDER Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 223 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF. 1

Nadere informatie

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 november 2015 / projectnummer 2553 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Duurzame Energieproductie

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Behandeld door. K. Pielman. RD-Projecten Hardenberg, 2juni 2014

Behandeld door. K. Pielman. RD-Projecten Hardenberg, 2juni 2014 KOPIE Ruimtelijk Domein 0909 Gemeente jy Hardenberg Aan de bewoner(s) van: Postadres Postbus 500 7770 BA Hardenberg Bezoekadres Stephanuspark 1 (zie adressenlijst) Internet Telefoon www.hardenberg.nl 14

Nadere informatie

B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692*

B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692* B. en w. -advies gemeente Vlagtwedde *ZE9DAF2C692* Gegevens Zaaknummer: Onderwerp : Steller : Portefeuillehouder : Status openbaarheid: ZA.14-31267/DB.14-2791 Motie gemeente Stadskanaal windpark De Drentse

Nadere informatie

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling

Inleiding/doel. 1. De Rijkscoördinatieregeling Voorbereidings-/achtergrondnotitie over inzet van de Rijkscoördinatieregeling voor het beoogde windmolenpark N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde. Ten behoeve van bestuurlijk overleg 6 januari 2011

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: 15.16354 *15.16354* Behandelend ambtenaar: H. Brink Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535293 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Registratienummer: 15.16354 Oriënterende raadsbijeenkomst

Nadere informatie

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3

Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakbundel Zienswijze op Ontwerpbesluiten WINDPARK WIERINGERMEER FASE 3 Inspraakpunt Bureau Energieprojecten Postbus 248 2250 AE VOORSCHOTEN www.bureau-energieprojecten.nl INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Titel Bijlage A. Begrippenlijst Datum 10-11-2016 Auteur Anne Schipper Aanlegfase Fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die specifiek verband houden met het initiatief. Alternatieven Mogelijkheden

Nadere informatie

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces.

In de bijlagen bij deze brief leest u meer over de motivatie voor de keuze van het voorgenomen tracé en over het vervolgproces. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Aan de bewoners van Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr

Nadere informatie

Besluit 1 4 DEC Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde. De Minister van Economische Zaken en

Besluit 1 4 DEC Ministerie van Economische Zaken. Datum Betreft. Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde. De Minister van Economische Zaken en Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Betreft 1 4 DEC. 2016 Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde Directoraat-generaal Energie, Telecom & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat." ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Windenergie Lage Weide.

Windenergie Lage Weide. Windenergie Lage Weide. Het project/plan De Gemeente Utrecht wil op het industriepark Lage Weide de realisatie van een windpark door energie-u ruimtelijk mogelijk maken. Het park krijgt een capaciteit

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 52615 september 2017 Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, 14-9-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Windpark

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M

Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS. Procedure en rol ANVS en Ministerie van I&M Milieu Effect Rapportage onderzoeksreactor PALLAS Procedure en rol en Ministerie van I&M Inhoud 1. Informatieavond 2. en Minister van Infrastructuur en Milieu 3. Milieueffectrapport (MER) 4. Inspraak 5.

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 11 April 2017 In deze nieuwsbrief: Elf varianten in milieuonderzoek voor windmolens A16 Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap Eerste kenniscafé

Nadere informatie

Beslispunt De zienswijze op de ontwerpbesluiten van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer vaststellen.

Beslispunt De zienswijze op de ontwerpbesluiten van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer vaststellen. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon

Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon Maatschappelijke Kosten- en Baten Analyse: energie uit wind en zon. Inleiding Het veenkoloniaal gebied in Drenthe is door het Rijk aangewezen

Nadere informatie

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33.

Aan de Raad. Uw raad heeft zich tot nu toe (formeel) niet uitgesproken inzake windmolens langs de N33. Aan de Raad. No. : 6/8. Muntendam : 9 september 2005 Onderwerp : Startnotitie MER Windpark N33 --------------------------------------- Inleiding Aanleiding Op 7 april 2005 heeft Blaaswind BV de startnotitie

Nadere informatie

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys)

Bewonersavond Windenergie Korendijk. John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) Bewonersavond Windenergie Korendijk John Ebbelaar (Tauw) Bob Schulte (Ecofys) 2 Programma Opening Gesprek met de wethouder Inleiding Toelichting op de avond en het onderzoek Eerste verkenning quickscan

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

s6 rtms.5 ell, d provincie i groningen Ing. d.d.: 23 JAN 2012 Corrnr.:.5,'",, Afd.:

s6 rtms.5 ell, d provincie i groningen Ing. d.d.: 23 JAN 2012 Corrnr.:.5,',, Afd.: ool< ok.3,b02,4-1- h 'LUZ Lc et,k s6 rtms.5 Ministerie van Econornische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De provinciale staten van Groningen Postbus 610 9700 AP

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 mei 2011 / rapportnummer 2281 83 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De gemeente

Nadere informatie

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer

B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer B-121 Green Deal Windplan Wieringermeer Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H.

Nadere informatie

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart?

Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? Valt er nog wat te kiezen op 18 maart? De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting van een inrichting voor varkenshouderij Maatschap Jongen te Maria Hoop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 april 2004 / rapportnummer 1411-21 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Nota van beantwoording n.a.v. Overleg: Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 (Pluimveehouderij)

Nota van beantwoording n.a.v. Overleg: Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 (Pluimveehouderij) Nota van beantwoording n.a.v. Overleg: Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 104 (Pluimveehouderij) Augustus 2012 Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling In het kader van het overleg is het concept-ontwerp

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15151 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140207 Behorend bij: 14ink15151 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152

TenneT TSO B.V. Utrechtseweg AR ARNHEM. Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: Ons kenmerk: Behorend bij: 14ink15152 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg 310 6812 AR ARNHEM Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij: 14ink15152 Uw kenmerk: Uw brief van: Bijlage(n): Onderwerp: Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels,

Behandeld door mevrouw 18 september Wommels, permittingnl@vermilionenergy.com ; ; ; ; VERZONDEN ALS PDF Uw brief : Uw kenmerk : 1976389 Ingeboekt onder nr. : Ons kenmerk : 2015154.avr230 Bijlagen : Onderwerp : ontwerpbeschikking Aan: Vermilion Oil

Nadere informatie

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas

Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Vleeskuikenhouderij Haambergweg 11 te Beringe, gemeente Peel en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 juni 2015 / rapportnummer 2999 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De firma

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning. @nuon.com Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Verzenddatum Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/4 T 088 321 Geachte mevrouw, Op

Nadere informatie

van 20 januari 2016 te uur Nr.

van 20 januari 2016 te uur Nr. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag Zitting van 20 januari 2016 te 11.00 uur Nr. C/09/500756 KG ZA 15/1822 Staat der Nederlanden/gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze Pleitnota Elisabeth CM. Schippers

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/ez Bijlage(n) 1 >

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

KvK: 52992098 Bankrekening: 1356.49.498

KvK: 52992098 Bankrekening: 1356.49.498 Stichting Platform Storm Zuiderdiep 189 9521 AE Nieuw Buinen Telefoon secretariaat: 0599-211949 e-mail:platformstormborgerodoorn@gmail.com KvK: 52992098 Bankrekening: 1356.49.498 Bezwaar vergunningverlening

Nadere informatie

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 maart 2007 / rapportnummer 1805-63 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam d.t.v. DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2015 / rapportnummer 2885 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Rotterdam heeft

Nadere informatie

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman,

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman, Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk 165 5306 AB BRAKEL telefoonnummer

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgaswinning D12-A Noordzee Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 19 maart 2004 / rapportnummer 1403-30 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgaswinning D12-A Noordzee

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief over Windplan Groen

Nieuwsbrief over Windplan Groen 20 september 2017 Nieuwsbrief over Windplan Groen Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij Windkoepel Groen - u een nieuwsbrief over Windplan Groen. In deze nieuwsbrief gaat het over de intentieovereenkomst

Nadere informatie

Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Structuurplan Over de Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 7 juni 2007 / rapportnummer 1916-33 Advies over het milieueffectrapport Structuurplan Over de Maas Advies over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 september 2004 / rapportnummer 1366-069 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Bioscoop Rustenburg Inverdan Zaandam

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Reactie op conceptnotitie Reikwijdte & Milieu versie 1.0 d.d.

Aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Reactie op conceptnotitie Reikwijdte & Milieu versie 1.0 d.d. Aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Reactie op conceptnotitie Reikwijdte & Milieu versie 1.0 d.d. 21 mei 2014 De Provincie zet zich niet maximaal in voor minder overlast/maatschappelijk

Nadere informatie