Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,"

Transcriptie

1 STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr september 2017 Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, Ontwerpbestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo in Venlo en Horst aan de Maas, Milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo, ontwerpbesluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord, ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met een bestemmingsplan, milieu en bouwen van 9 windturbines, ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake ontwerpomgevingsvergunning, met bijbehorende stukken ter inzage De raden van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas zijn voornemens om voor de gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling van het Windpark Greenport Venlo elk een of meerdere bestemmingsplannen voor een gedeelte van hun grondgebied vast te stellen. Voorts is de raad van de gemeente Venlo voornemens om, voor een gedeelte van het gebied van deze bestemmingsplannen, het besluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord vast te stellen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo zijn in dit verband tevens voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten gebruik in strijd met een bestemmingsplan, milieu en bouwen ten behoeve van de realisering van negen windturbines binnen de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken en Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord in een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. In het kader van deze voorgenomen vergunningverlening is de raad van de gemeente Horst aan de Maas voornemens een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In dit kader maken burgemeester en wethouders van Venlo en Horst aan de Maas bekend dat voor de realisering van het Windpark Greenport Venlo een zestal ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd (hierna aangeduid als ontwerpbesluit 1 tot en met 6): 1. ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Zaarderheiken (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201710WPGVZHKN-ON01) 2. ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201709WPGVTPN-ON01) voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Venlo, de milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo, dit alles met bijbehorende stukken; 3. ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Horst aan de Maas (identificatienummer NL.IMRO.1507.HMWINDPARKGPV2017-BPO1) voor een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas, de milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo, dit alles met bijbehorende stukken; 4. ontwerpbesluit tot 9 5. ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met een bestemmingsplan, milieu en bouwen, de milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo, dit alles met bijbehorende stukken ten behoeve van de realisering van negen windturbines op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas; 6. ontwerpverklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het onder 5 genoemde ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met een bestemmingsplan, waarbij wordt afgeweken van de bestemmingsplannen Buitengebied Sevenum 1998, Trade Port Noord Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas en inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2 Inleiding 1

2 Op 2 februari 2016 is door de colleges van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas en Venlo ingestemd met de Integrale Omgevingsbeoordeling Railterminal & Spoorse aanpassingen, Klaver 4 en windturbineproject Greenport Venlo 2016 (hierna: IOB). In de IOB is vastgelegd welke maximale milieubelasting aanvaardbaar wordt gevonden als gevolg van de genoemde deelontwikkelingen. Vanwege de ruimtelijke samenhang van de verschillende deelontwikkelingen kan sprake zijn van cumulatieve effecten. Deze effecten zijn onderzocht en beoordeeld in de IOB. Op basis van deze beoordeling hebben beide colleges, daar waar nodig, het milieuplafond per aspect en per deelontwikkeling bepaald. De IOB maakt onderdeel uit van het MER, behorend bij de ontwerpbestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo voor de deelgebieden Zaarderheiken, Trade Port Noord en Horst aan de Maas alsmede het ontwerp-besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het Windpark Greenport Venlo. Burgemeester en wethouders van Venlo hebben op 5 september 2017 op grond van de Coördinatieverordening gemeente Venlo besloten de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van paragraaf van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op de (ontwerp)besluiten 1 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken ), 2 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord ) en 5 (besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met bestemmingsplan, milieu en bouwen ten behoeve van de realisering van negen windturbines op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas). Hierdoor worden procedures voor de realisatie van het project gestroomlijnd en worden de benodigde (ontwerp)besluiten gelijktijdig bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders van Venlo nemen de coördinatie op zich. Voor de voorgenomen besluiten 3 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Horst aan de Maas), 4 (besluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord) en 6 (verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het onder 5 genoemde ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met een bestemmingsplan, waarbij wordt afgeweken van de bestemmingsplannen Buitengebied Sevenum 1998, Trade Port Noord Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas ) en inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2 e partiële herziening) geldt dat op die besluiten niet de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing is. Planbeschrijving 1. Ontwerpbestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo voor deelgebieden Zaarderheiken respectievelijk Trade Port Noord (gemeente Venlo) en voor deelgebied Horst aan de Maas (gemeente Horst aan de Maas) (ontwerpbesluiten 1 tot en met 3) In de intergemeentelijke Structuurvisie Klavertje 4-gebied (2012) is een zoekgebied voor windturbines vastgelegd. In het Klavertje 4-gebied werken de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray alsmede de provincie Limburg gezamenlijk aan het realiseren van een duurzame regionaal ruimtelijk-economische structuurversterking. Het totale plangebied is onderverdeeld in drie delen, waarvan er twee (Zaarderheiken en Trade Port Noord) zijn gelegen binnen het grondgebied van Venlo en één is gelegen binnen het grondgebied van Horst aan de Maas. Voor elk deel wordt een apart bestemmingsplan in procedure gebracht. Het totale plangebied waarin is voorzien in de realisatie van negen windturbines, bevindt zich in een parallelle zone ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven. De westelijke grens wordt gekenmerkt door de Greenportlane en de oostelijke grens wordt gekenmerkt door de Rijksweg A73 (knooppunt Zaarderheiken). Het plangebied bevindt zich op het bedrijventerrein Trade Port Noord en in het mozaïeklandschap Zaarderheiken. Om de benodigde natuurcompensatie te kunnen realiseren zijn ook de hiervoor beoogde gronden meegenomen in het plangebied. Milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo 2

3 Voor de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken, Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord en Windpark Greenport Venlo - deelgebied Horst aan de Maas alsmede voor de omgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met bestemmingsplan, milieu en bouwen ten behoeve van de realisering van negen windturbines is de milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo opgesteld (hierna: MER). Deze MER is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. De MER-procedure wordt doorlopen vanwege het feit, dat: 1. voor de realisatie van het windpark een bestemmingsplanherziening en een omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met het bestemmingsplan is vereist. De voorgenomen activiteit is op basis van het Besluit m.e.r., categorie D 22.2 m.e.r.-beoordelingsplichtig. Belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten; 2. voor de bouw en exploitatie van het windpark een omgevingsvergunning is vereist. Voor de omgevingsvergunning geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht, omdat de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. (m.e.r.-beoordelingsplicht vanwege categorie D 22.2) wordt overschreden. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. 1. Ontwerpbesluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord (ontwerpbesluit 4) Het exploitatieplan Trade Port Noord is op 31 oktober 2012 gelijktijdig met het bestemmingsplan Trade Port Noord vastgesteld. Het vaststellen van een exploitatieplan is verplicht, indien ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Trade Port Noord het verhaal van kosten niet anderszins is verzekerd en/of er een noodzaak is tot het stellen van eisen en regels over onder meer het bouwrijp maken, de fasering etc. Deze beide situaties deden zich voor. Het exploitatieplan Trade Port Noord is inmiddels zevenmaal herzien. Voor een gedeelte van het gebied van het ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord is het exploitatieplan Trade Port Noord van toepassing. De voorgenomen vaststelling van het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord heeft tot gevolg dat het exploitatieplan Trade Port Noord dient te worden aangepast. Er is sprake van een integrale herziening van het exploitatieplan, waardoor de regels, de exploitatieopzet, de bijlagen en de toelichting worden aangepast. 1. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning realisatie 9 windturbines op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas (ontwerpbesluit 5) De omgevingsvergunning ziet op de bouw en exploitatie van negen windturbines. De (feitelijke) bouw van de negen turbines vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Venlo. Voor één turbine geldt dat de zone van de overdraai van de wieken gedeeltelijk is gelegen op het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas. Het windpark wordt in hoofdzaak uitgevoerd binnen het grondgebied van de gemeente Venlo, waardoor burgemeester en wethouders van Venlo gelden als bevoegd gezag voor de vergunningverlening. De omgevingsvergunning omvat de volgende activiteiten: 1. het bouwen van bouwwerken; 2. het gebruik van de grond of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan Trade Port Noord -Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas, het bestemmingsplan Buitengebied Sevenum 1998 alsmede het inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2 3. het oprichten, veranderen of het in werking hebben van een inrichting (milieu). Mede voor de omgevingsvergunning is de Milieueffectrapportage Greenport Venlo opgesteld (zie hiervoor onder a). 1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerpbesluit 6) De omgevingsvergunning voor de realisatie van negen windturbines ziet mede op de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, waarbij wordt afgeweken van het binnen het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas geldende: 1. bestemmingsplan Buitengebied Sevenum 1998 ; 3

4 2. bestemmingsplan Trade Port Noord - Railterminal & Spoorse aanpassingen, deelgebied Horst aan de Maas ; 3. inpassingsplan Greenportlane (zoals dat luidt na 2 Ingevolge artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht wordt de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan niet verleend dan nadat door de raad van de gemeente Horst aan de Maas is verklaard dat daartegen geen bedenkingen bestaan. Procedures (deelgebied) gemeente Venlo 1. Inzage ontwerpbesluit 1 tot en met ontwerpbesluit 6 De ontwerpbesluiten 1 tot en met 6, met bijbehorende stukken (waaronder het MER) liggen vanaf 15 september 2017 gedurende zes weken (dus tot en met 26 oktober 2017) analoog en digitaal ter inzage en kunnen als volgt worden geraadpleegd: 1. analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC). Digitaal zijn de stukken met betrekking tot de ontwerpbesluiten 5 en 6 te raadplegen op de gemeentelijke website (organisatie en bestuur publicaties en verslagen plannen ter inzage). Via de gemeentelijke website is tevens een link naar de landelijke website beschikbaar voor de ontwerp-besluiten 1 t/m 4. Ontwerpbesluit 1 tot en met 4 zijn, met inbegrip van bijbehorende stukken, ook in te zien langs elektronische weg via de landelijke website met de volgende identificatienummers: 1. ontwerpbesluit 1: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo -deelgebied Zaarderheiken, NL.IMRO.0983.BP201710WPGVZHKN-ON01; 2. ontwerpbesluit 2: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord, NL.IMRO.0983.BP201709WPGVTPN-ON01; 3. ontwerpbesluit 3: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Horst aan de Maas, NL.IMRO.1507.HMWINDPARKGPV2017-BPO1; 4. ontwerpbesluit 4: ontwerpbesluit tot 9 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 1, ontwerpbesluit 2, ontwerpbesluit 4, ontwerpbesluit 5 en ontwerpbesluit 6 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 1 (ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Zaarderheiken ) respectievelijk ontwerpbesluit 2 (ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord ) Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen ontwerpbesluit 1 respectievelijk ontwerpbesluit 2 met de daarbij behorende stukken (waaronder het MER) door eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo dan wel burgemeester en wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Ruimte en Economie van de gemeente Venlo, de heer L. Rooden, telefoonnummer Een mondelinge zienswijze kan voorts worden ingediend voor de ontwerpbesluiten 1, 2 en 5 gezamenlijk. Het is niet mogelijk per zienswijzen in te dienen. 4

5 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 4 (ontwerpbesluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord) Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen ontwerpbesluit 4 met de daarbij behorende stukken door belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft te worden vermeld. Ruimte en Economie van de gemeente Venlo, mevrouw F. Arts, telefoonnummer Het is niet mogelijk per zienswijzen in te dienen. 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 5 (ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met een bestemmingsplan, milieu en bouwen, de milieueffectrapportage Windpark Greenport Venlo, dit alles met bijbehorende stukken ten behoeve van de realisering van 9 windturbines Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen ontwerpbesluit 5 met de daarbij behorende stukken (waaronder het MER) door eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Openbare en Gebouwde Omgeving van de gemeente Venlo, de heer M. Derksen, telefoonnummer Een mondelinge zienswijze kan voorts worden ingediend voor de ontwerpbesluiten 1, 2 en 5 gezamenlijk. Het is niet mogelijk per zienswijzen in te dienen. 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 6 (ontwerpverklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het onder 5 genoemde ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met een bestemmingsplan Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen ontwerpbesluit 6 met de daarbij behorende stukken door eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Openbare en Gebouwde Omgeving van de gemeente Venlo, de heer M. Derksen, telefoonnummer Zienswijzen die worden ingediend tegen ontwerpbesluit 6, worden doorgestuurd naar de raad van de gemeente Horst aan de Maas. Het oordeel van de raad wordt kenbaar gemaakt aan burgemeester en wethouders van Venlo in het kader van de besluitvorming over de verlening van de omgevingsvergunning (ontwerpbesluit 5). 5

6 Het is niet mogelijk per zienswijzen in te dienen. Procedures (deelgebied) gemeente Horst aan de Maas 1. Inzage ontwerpbesluit 1, 2, 3, 5 en 6 De ontwerpbesluiten 1, 2, 3, 5 en 6, met bijbehorende stukken (waaronder het MER), liggen vanaf 15 september 2017 gedurende zes weken (dus tot en met 26 oktober 2017) in papieren vorm ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma van 8.00 tot uur en di t/m vr van 8.00 tot uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077) Wanneer u een toelichting wenst bij de stukken, houd dan rekening met de kantoortijden. De ontwerpbesluiten 1, 2, 3, 5 en 6 (met inbegrip van bijbehorende stukken) kunnen voorts worden geraadpleegd op de gemeentelijke website Ontwerpbesluit 1 tot en met 3 zijn, met inbegrip van bijbehorende stukken, ook in te zien langs elektronische weg via de landelijke website met de volgende identificatienummers: 1. ontwerpbesluit 1: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo -deelgebied Zaarderheiken, NL.IMRO.0983.BP201710WPGVZHKN-ON01; 2. ontwerpbesluit 2: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord, NL.IMRO.0983.BP201709WPGVTPN-ON01; 3. ontwerpbesluit 3: ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Horst aan de Maas, NL.IMRO.1507.HMWINDPARKGPV2017-BPO1. 1. Kenbaar maken van zienswijzen tegen ontwerpbesluit 3 (ontwerpbestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Horst aan de Maas ) Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen ontwerpbesluit 3 met de daarbij behorende stukken (waaronder het MER) door eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Horst aan de Maas, postbus 6005, 5960 AA Horst aan de Maas. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Ruimte, team Economie en Gebiedsontwikkeling van de gemeente Horst aan de Maas, de heer M. Bouwmans, telefoon Het is niet mogelijk per zienswijzen in te dienen. Inloopsessie ontwerpbesluiten 1, 2, 3, 5 en 6 Op donderdag 28 september 2017 vindt over de ontwerp-besluiten 1, 2, 3, 5 en 6 een inloopsessie plaats in de Maashof, gelegen aan de Maashoflaan 1 in de Boekend-Venlo. De avond begint om uur. Van tot uur kunt u inhoudelijke presentaties over de thema s participatie, geluid en slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap bijwonen. Ook is er een informatiemarkt waar u informatie kunt ophalen en vragen kunt stellen. 6

7 Vervolgprocedure De gemeenteraad van Venlo zal een besluit nemen over vaststelling van de besluiten 1 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Zaarderheiken ), 2 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord ) en 4 (besluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord). Daarnaast wordt aan de raad van Venlo gevraagd een besluit te nemen tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor die delen van de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlodeelgebied Zaarderheiken en Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord, die gelegen zijn buiten het gebied van het exploitatieplan Trade Port Noord. De gemeenteraad van Horst aan de Maas zal een besluit nemen over de vaststelling van de besluiten 3 (bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Horst aan de Maas ) en 6 (verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot het ontwerpbesluit 5 verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik in strijd met een bestemmingsplan ). Burgemeester en wethouders van Venlo zullen een besluit nemen over ontwerpbesluit 5 (besluit tot verlening omgevingsvergunning voor de activiteiten gebruik in strijd met een bestemmingsplan, milieu en bouwen ten behoeve van de realisering van 9 windturbines op een gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas nadat: 1. door de gemeenteraad van Venlo zijn vastgesteld: 1. het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Zaarderheiken ; 2. het bestemmingsplan Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord ; 3. het besluit tot 9 4. het besluit tot het niet-vaststellen van een exploitatieplan voor die delen van de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken en Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord, die gelegen zijn buiten het gebied van het exploitatieplan Trade Port Noord. 1. door de gemeenteraad van Horst aan de Maas de verklaring van geen bedenkingen is verleend. De ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. De Commissie m.e.r. brengt een advies uit over de milieueffectrapportage. De beide gemeenteraden en burgemeester en wethouders van Venlo betrekken het advies van de Commissie bij hun besluitvorming. Nadat de beide gemeenteraden respectievelijk burgemeester en wethouders van Venlo de genoemde besluiten hebben genomen, wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, schriftelijk van de genomen besluiten in kennis gesteld. Voorts worden de besluiten via publicatie algemeen en gelijktijdig bekendgemaakt en kan tegen de bestemmingsplannen, het besluit tot 9 e herziening van het exploitatieplan Trade Port Noord, het besluit tot niet-vaststellen van een exploitatieplan voor die delen van de bestemmingsplannen Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken en Windpark Greenport Venlo deelgebied Trade Port Noord die gelegen zijn buiten het gebied van het exploitatieplan Trade Port Noord, en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden aangetekend. 7

8 Op de te nemen besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer, dat beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Horst aan de Maas, 14 september

Beschrijving besluiten

Beschrijving besluiten 1 van 6 Gemeentegrensoverschrijdende ontwikkeling Railterminal en Spoorse aanpassingen Trade Port Noord te Venlo en Horst aan de Maas: tervisielegging vastgestelde bestemmingsplannen Trade Port Noord -

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 oktober 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 oktober 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 16 oktober 2014 Coördinatieregeling Klaver 8, gemeente : Vastgesteld Klaver 8 en e voor een tankstation, restaurant en parkeerplaats vastgesteld Publicatiedatum 16-10-2014

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 02 oktober 2014 Groenzone Venrayseweg, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan ontwerp Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Afhangweg ongenummerd, Horst (nabij nummer 2) bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp Horst N 1737 Publicatiedatum 19-11-2015

Nadere informatie

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 november 2014 Herstraat 45, Horst overig overig melding 5961GH45 Publicatiedatum 13-11-2014 Vervaldatum 27-11-2014 Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 29 september 2016 De Comert, Sevenum gewijzigd-vastgesteld Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 10 maart 2016 Zwaanen Heike 20, Lottum wijzigingsplan ontwerp 5973PV 20 Einddatum 21-04-2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente zijn voornemens om een wijzigingsplan

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 16 juni 2016 Horsterweg 64, Sevenum regulier 5975NB64 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het plaatsen van een mobiel LED scherm. Dr van de

Nadere informatie

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel,

Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode BR AMSTERDAM. Geachte mevrouw Deimel, Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact 1/7 Geachte mevrouw Deimel, Op

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

gemeente [111A Doetinchem

gemeente [111A Doetinchem gemeente [111A Doetinchem Omgevingsvergunning aanpassen van het onderstation met nr. 2014.0437 Aanvraag Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten behoeve

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 januari 2017 Gebr. van Doornelaan 17, Horst regulier 5961BA17 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend, dat de volgende is :

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 maart 2013 Bestemmingsplan Californië 1 bestemmingsplan bestemmingsplan voorontwerp Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, mast 3 nummer 2015.0494 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO B.V. ten

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Windpark Greenport Venlo - deelgebied Zaarderheiken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 06 november 2014 Veld-Oostenrijk 24, Horst bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp-besluit 5961NV24 Publicatiedatum 06-11-2014 Vervaldatum

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 03 oktober 2013 Kerkbosweg ongenummerd, America ontwerp Horst L 1643 Ontwerp- Kerkbosweg America (NL.IMRO.1507.BPAMKERKBOSWEG-ON01)Kerkbosweg America

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 13 oktober 2016 Legert 3, Swolgen regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend, dat de volgende is : Het wijzigen van de functie van twee van de drie bedrijfswoningen

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 24 december 2015 Horsterweg 66 a, Grubbenvorst regulier 5971NG66 a Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3"

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Landhof, fase 3 Inboeknummer 14bst01405 Beslisdatum B&W 23 september 2014 Dossiernummer 14.39.651 Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3" Inleiding De locatie Landhof ligt

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 29 januari 2015 Hanenberg 4, Lottum apv vergunning exploitatievergunning 5973RM4 Publicatiedatum 29-01-2015 Vervaldatum 12-02-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Kerkstraat 1, Sevenum apv vergunning exploitatievergunning 5975BH1 Publicatiedatum 14-05-2015 Vervaldatum 28-05-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Nehobolaan 8a Tienray apv vergunning exploitatievergunning 5865AS8 a Vervaldatum 25-02-2016 Burgemeester en wethouders van Horst aan

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen,

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN Datum Zaaknummer Uw brief Uw kenmerk 16 juli 2013 44901 Onderwerp brief bij omgevingsvergunning Geachte mevrouw Van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014

Raadsvoorstel. Voorstel: Burgemeester en wethouders. Kerngegevens. Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders Jaargang : 2014 Registratienummer : 2014/46767 Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Aanvraag om omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Betrokken Externe Contacten: Aanvrager: R.J.E.M. van Bladel Betreft locatie: Surinamehof 19, 3404ZE IJsselstein Decos kenmerk: Blad 2 van 5 Burgemeester en Wethouders hebben

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 27 december 2012 Veld-Oostenrijk 50 te Horst uitgebreid 5961NW50 Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is bouw van een kraamzeugenstal en een dragende

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 mei 2015 Herstraat 1, Horst regulier 5961GG1 Publicatiedatum 28-05-2015 Vervaldatum 09-07-2015 Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord

Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Windpark Greenport Venlo - deelgebied Trade Port Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 september 2015 Kleefsedijk 22, Sevenum milieuvergunning AMVB melding 5975NV22 Publicatiedatum 17-09-2015 Vervaldatum 29-10-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

besluit Jaargang Kenmerk Onderwerp Bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis speeleiland De raad van de gemeente Zwolle;

besluit Jaargang Kenmerk Onderwerp Bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis speeleiland De raad van de gemeente Zwolle; besluit Jaargang Kenmerk Onderwerp 36749 Bestemmingsplan Stadshagen, Broderiestraat, Nieuw Frankhuis speeleiland De raad van de gemeente Zwolle; Gelezen het van burgemeesters en wethouders, d.d. 20-06-2017

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Windpark Greenport Venlo

Windpark Greenport Venlo Windpark Greenport Venlo Opstart m.e.r.-procedure Toelichting participatie Geliskensdijkweg, Boekend (impressie o.b.v. IOB) 23 februari 2017 Pijlers van het windpark; het programma van vandaag M.e.r.-procedure

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.

Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015. Omgevingsvergunning aanleg hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kv, onderdeel ondergronds kabeltracé 150 kv richting Zevenaar nummer 2015.0499 Aanvraag Op 16 juli 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 08 mei 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 08 mei 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 08 mei 2014 Vrouwboomweg 7, Horst ontwerp Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV 20150030) (03-04-2015) U kunt

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6 NR. 29 WOENSDAG 19 JULI 2017 - BLAD 1 VAN 6 Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen: Paardseheide 1, bestaande

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 17 april 2014 Broek 7a, 9a en 11, Sevenum ontwerp Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

GEMEENTE BARNEVELD. Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 8798 Omgevingsloketnummer: 928913 Kenmerk: - O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 17 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van mevrouw

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: CG Omgevingsvergunning Documentnummer: CG-01047-01 Burgemeester en Wethouders hebben op 23 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 24

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) :

* * Omgevingsvergunning * * Aanvraagnummer (OLO) : *16-0435795* *16-0435795* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2015-0609 Aanvraagnummer (OLO) : 2068731 Aanvrager : ARCADIS Nederland Onderwerp : het vellen/rooien van houtgewas en het kappen van bomen Locatie

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management Samenvatting Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht ongewijzigd vast te stellen. Om de verwachte groei aan te kunnen en om woonruimte

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening

Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Besluit vaststellen wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening Kenmerk : Z-HZ_BP-2015-000822 Aanvrager : Soundwave Audio & Light Onderwerp : het wijzigen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Buitengebied, correctieve herziening

Buitengebied, correctieve herziening Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 23 september 2014 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan II Buitengebied (Hotel Van der Valk) rma/lg11000662

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan II Buitengebied (Hotel Van der Valk) rma/lg11000662 gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer Inboeknummer 11bst00085 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 05.251 OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 11 augustus 2016 Uitbreidingsplan Hegelsom 2016 NL.IMRO.1507.HSWONINGBHEGELSOM-BP01 ontwerp-besluit Burgemeester en wethouders van maken ter voldoening aan het bepaalde

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Americaanseweg 64, Kronenberg bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan 5976NE64 Publicatiedatum 05-03-2015 Vervaldatum 16-04-2015 Burgemeester en

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15.

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr. 2015-023 Corsa kenmerk 15.0006401 / 15.0006401 Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I.

Nadere informatie