Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni Inleiding In 2008 werkt MVO Nederland toe naar zijn tweede termijn ( ), waarin de activiteiten worden voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid 1. Het integreren van MVO bij intermediaire ondernemersorganisaties is ook in 2008 de hoofdstrategie om het mkb te inspireren en te stimuleren om met MVO aan de slag te gaan. In het verlengde van de keuzes die in het conceptmeerjaren businessplan zijn gemaakt, zijn duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid in 2008 onze centrale thema s. De doelstellingen van MVO Nederland in 2008 zijn: Het ondersteunen van ca. 40 ondernemersorganisaties (vooral brancheorganisaties en kamers van koophandel) bij hun rol op het gebied van MVO, zodat tenminste zo n mkb-ondernemers regelmatig worden bereikt met inspirerende hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en tips met als doel hen daarmee te stimuleren met MVO aan de slag te gaan. Een stevige groei van de mate waarin het bedrijfsleven bekend is met en overstapt op duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid. Waardering van de partijen waarmee wij samenwerken voor onze activiteiten met een ruime 7. Leeswijzer In deze rapportage vindt u een weergave van de resultaten die MVO Nederland in het eerste halfjaar van 2008 heeft behaald. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de activiteiten vanuit het brancheprogramma, het regioprogramma, het internationaal- en ketenprogramma en het koploperprogramma. Hierna volgen de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van onze partners, kennismanagement, communicatie & marketing, personeel & organisatie en financiën. 2. Brancheprogramma MVO Nederland werkt samen met brancheorganisaties om MVO te stimuleren bij hun leden. In de eerste helft van 2008 zijn bij aangesloten brancheverenigingen vervolgstappen gezet om hen de MVO-cyclus (bewustwording beleid implementatie monitoring evaluatie) te laten doorlopen. Ook hebben zich nieuwe brancheverenigingen aangemeld. Door de samenwerkingsverbanden met brancheorganisaties worden vele tienduizenden mkb-ondernemers bereikt met toegankelijke, branchespecifieke MVO-boodschappen. 1 Rond de jaarwisseling 2007/2008 heeft het kabinet, mede op basis van ons concept-businessplan , besloten dat de steun aan MVO Nederland ook na 2008 wordt voortgezet en uitgebreid. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van EZ het voor 2008 beschikbaar gestelde budget eenmalig met verhoogd naar 1,5 mln. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

2 Geboekte resultaten januari-juni 2008 Medio 2008 telt het brancheprogramma 29 actieve deelnemers. Deze brancheverenigingen bevinden zich in verschillende fasen, van bewustwording van MVO tot de concrete implementatie ervan in diensten en producten (zie bijlage 1). In het eerste halfjaar van 2008 zijn contacten gelegd met OSB (schoonmaak), FGZ (goud- en zilverbedrijven), KHN (horeca), Tuinbranche NL (tuinbedrijven), VBW (bloemisten), VFI (goede doelenorganisaties) en VOBN (betonmortelfabrikanten). Vier brancheverenigingen ondertekenden het partnerschap met MVO Nederland: VBZ (bakkerij- en zoetwarenindustrie), OSB (schoonmaak), VFI (goede doelen) en ABN (natuursteen). Bij het partnerschap stelden zij een bijlage op, waarin zij hun MVO-plannen en de samenwerking met MVO Nederland officieel vastlegden. Er zijn drie intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De thema s waren duurzaam inkopen van de overheid (i.s.m. VROM), gedragscodes & OESO-richtlijnen en MVO & belangenbehartiging. Bij de bijeenkomsten waren gemiddeld 21 vertegenwoordigers van brancheverenigingen aanwezig. Uit een evaluatie blijkt dat brancheverenigingen de bijeenkomsten waarderen met een 7.6. Er is een start gemaakt met het stimuleren van MVO in de agrofoodsector. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de sector, die naar verwachting in het najaar af is. Het ministerie van LNV detacheert een projectmanager bij MVO Nederland om het plan op te stellen. In samenwerking met VVNH is een nieuwe P+ minispecial verschenen over duurzaam hout, die verspreid is onder alle 300 leden CNV Bedrijvenbond-leden (werknemers uit de sector kleinmetaal) hebben een MVOposter en -antwoordkaart ontvangen van CNV Bedrijvenbond, die dankzij MVO Nederland tot stand is gekomen. 3. Regioprogramma Het regioprogramma van MVO Nederland was in het eerste halfjaar van 2008 vooral gericht op het integreren van MVO in de activiteiten van de kamers van koophandel en VNO-NCW. Daarnaast zijn (in samenwerking met SenterNovem) activiteiten ontwikkeld om lokale en provinciale overheden te stimuleren om MVO op te nemen in de interne bedrijfsvoering en in regionale projecten gericht op bedrijven. Geboekte resultaten januari-juni 2008 Er wordt intensief samengewerkt met de productteams MVO en Start van de Kamer van Koophandel, de KvK Academie (opleidingsinstituut voor KvK-medewerkers) en landelijk en regionaal VNO-NCW. In het eerste kwartaal van 2008 heeft MVO Nederland een presentatie gegeven over trends & ontwikkelingen op het gebied van MVO voor alle algemeen-secretarissen van regionaal VNO-NCW. Daarna zijn per regio vervolgafspraken gemaakt om mogelijkheden tot samenwerking met MVO Nederland te bespreken. Er is draagvlak gecreëerd voor het opzetten van een regionale structuur van MVO Taskforces bij kamers van koophandel en regionaal VNO-NCW. Verkennende gesprekken zijn gevoerd met Jong Ondernemen (onderwijs), het Ondernemersklankbord, DIV, de Turkse ondernemersorganisatie HOGIAF, diverse regionale kennisinstellingen en regionaal vertegenwoordigde consultancybureaus om in kaart te brengen wat zij voor regionale MVO Taskforces zouden kunnen betekenen en voor MVO Nederland in het algemeen. - Kamers van Koophandel MVO staat op de nationale agenda 2008 van KvK Nederland. Met de hoofden Regiostimulering van de 12 kamers (gefuseerd per 1 januari 2008 voorheen 23) is overleg gevoerd over de implementatie van MVO. Op basis van deze gesprekken is een menukaart ontwikkeld met een aantal producten en diensten van Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

3 - VNO-NCW MVO Nederland. Regionale kamers kunnen deze producten bij MVO Nederland bestellen voor ondernemersbijeenkomsten. MVO Nederland heeft een contract afgesloten met de KvK Academie om MVO-cursussen te verzorgen voor KvK-medewerkers: 1) geïntegreerd als module in bestaande cursussen als bedrijfsvoering en ondernemerschap, internationale handel of 2) als MVO-dagcursus in samenwerking met het MVO-consultancybureau, CSR Academy. In samenwerking met het Produktteam Start is een concept voor een duurzaam starterscadeau ontwikkeld, dat door medewerkers kan worden gebruikt om jaarlijks startende ondernemers kort te informeren over MVO. Een definitief besluit hierover wordt verwacht in september In verschillende (gedrukte en digitale) voorlichtingsmaterialen van de KvK is door MVO Nederland aangeleverde MVO-informatie opgenomen. Met een aantal kamers van koophandel, waaronder KvK Nederland en KvK Midden- Nederland wordt gewerkt aan een concrete invulling van een structureel samenwerkingsverband. Thema s zijn o.a. interne verduurzaming, klimaatneutraal ondernemen en duurzaam starten. In het eerste kwartaal van 2008 is met de secretarissen van vijf regionale VNO-NCW s en VNO-NCW landelijk overleg gevoerd over de trends, ontwikkelingen en de implementatie van MVO. Op basis van deze gesprekken is een menukaart ontwikkeld met een aantal producten en diensten van MVO Nederland. Regionale VNO-NCW s kunnen deze producten bij MVO Nederland bestellen voor ondernemersbijeenkomsten. Een meer structurele samenwerking is aangegaan met VNO-NCW-Midden, waarbij MVO Nederland intensief betrokken is bij de (duurzame) invulling van hun jaarlijkse ledenbijeenkomst. - Gemeenten en provincies In het kader van het programma DBO is in het voorjaar van 2008 voor mkb-ondernemers een flyer ontwikkeld met als doel hen te stimuleren een MVO-test te doen. Op de website van MVO Nederland is speciaal hiervoor een nieuwe landingspagina ontwikkeld met een overzicht van MVO-tests en scans (www.mvotest.nl). De flyer is (in vijfvoud) naar ruim 450 gemeenten en provincies gestuurd. Middels het meegestuurde persartikel hebben verschillende partijen de flyer in regionale- en lokale kranten onder de aandacht gebracht. De programma s LvDO en DBO van SenterNovem, MVO Nederland, Nyenrode Business University en Kamer van Koophandel Nederland hebben gezamenlijk een nieuw programma ontwikkeld om per provincie, op basis van maatwerk en instrumenten, de achterbannen van deze spelers te verenigen in regionale MVO Taskforces. Er is een financieringsverzoek ingediend bij de Ministeries van EZ en VROM. Binnenkort vindt besluitvorming plaats. Vooruitlopend daarop wordt al in september een eerste pilotbijeenkomst georganiseerd in de provincie Utrecht. Op 15 september 2008 organiseert MVO Nederland in samenwerking met de Provincie Utrecht een bestuurlijk overleg met als thema Het coördineren, clusteren en stimuleren van MVO-activiteiten bij het mkb in de regio Utrecht (op verzoek van de gedeputeerde J. Ekkers met de portefeuille Economie, Recreatie en Toerisme, en Mobiliteit). Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te verkrijgen in wat de aanwezige partijen, KvK Midden- Nederland, VNO-NCW Midden-Nederland, MKB Nederland, Senter Novem en Syntens al doen om MVO te bevorderen in de regio Utrecht en wat hun plannen en ambities zijn voor de komende jaren op dit gebied. De provincie Utrecht zal de toon zetten door te komen met een duurzaam ambitiestatement. Daarna wordt besproken hoe alle partijen gezamenlijk, door middel van een gecoördineerde aanpak, het mkb in de regio Utrecht nog effectiever tot MVO kunnen stimuleren. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

4 4. Internationaal- en ketenprogramma Het internationale programma richt zich in 2008 op het verder stimuleren van MVO bij de internationale activiteiten van Nederlandse bedrijven. Het gaat daarbij om zowel investerings- als handelrelaties en ketenverantwoordelijkheid. Enerzijds ontsluit het programma kennis en ervaring op dit terrein, anderzijds faciliteert het bedrijven en andere organisaties om aan de slag te gaan met internationaal MVO. Geboekte resultaten januari-juni 2008 In het kader van de in 2007 verworven opdracht van het Nationaal Contact Punt m.b.t. voorlichting over de OESO-richtlijnen is een volledig herziene website gelanceerd. De website bevat veel praktische informatie en tools om MVO in het internationaal ondernemen handen en voeten te geven. Deze tools zoals praktijkvoorbeelden, checklisten, copyteksten voor gedragscodes en verbetertips zijn opgehangen aan de verschillende OESO-thema s. Samenvattend is na 1 jaar het volgende opgeleverd: o 2 stakeholderbijeenkomsten o 50 voorlichtingsgesprekken met stakeholders & intermediaire organisaties o 20 presentaties voor branches, handelsmissies, EVD en financiers o Basispresentatie powerpoint en maatwerkpresentaties o Checklist/zelftest voor mkb-bedrijven o OESO richtlijnen in mkb-taal o Copyteksten voor mkb-bedrijven voor beleidsplan of gedragscode o 15 praktijkvoorbeelden o Website De opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het project Kansen voor ondernemers in ontwikkelingsmarkten is afgerond. Het project liep van juli 2007 tot juli In het kader van dit project zijn twee bijeenkomsten over ondernemen in ontwikkelingslanden gehouden en is een verkenning uitgevoerd naar de rol die intermediaire organisaties op zich kunnen en willen nemen om dit thema op de agenda van het bedrijfsleven te zetten. Het project was een samenwerking met TNO en Business in Development Network. In een vervolgproject zal de Rabobank Foundation aansluiten. MVO Nederland heeft de kwartiermakers van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) verder ondersteund (financiering van BuZa). Ook heeft MVO Nederland een onderzoeksopdracht uitgevoerd m.b.t. de duurzaamheid in de natuursteen- en houtketen. Uiteindelijk heeft MVO Nederland op 29 april 2008 de subsidieaanvraag IDH ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Begin juli is de aanvraag gehonoreerd en per 1 september zal het IDH door MVO Nederland worden gefaciliteerd. De opdracht van de ministeries van VROM en BuZa om informatie over grondstofketens in kaart te brengen en via een digitale tool voor mkb-ers te ontsluiten, is afgerond. Deze tool is in te zien via de website van MVO Nederland. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Schuttelaar & partners. Er is actief deelgenomen aan de MVO-werkgroep duurzame natuursteen, waarbij o.a. gewerkt is aan het voorbereiden van een verbeterproject voor IDH. De opdracht om 4 nieuwe MVO-landendossiers te maken (Vietnam, Turkije, Roemenie en Marokko) loopt nog. Subsidie is afkomstig van de ministeries van EZ, VROM, LNV en SZW. De dossiers worden gemaakt i.s.m. de adviesbureaus Crem en IVAM. De opdracht is verworven om de medewerkers van de EVD te trainen op internationaal MVO en OESO-richtlijnen. Het eerste deel van de training van de landenmedewerkers heeft plaatsgevonden, waarbij in totaal zo n 90 landenmedewerkers aanwezig waren. Het tweede deel, de maatwerktraining, zal in september plaatsvinden. Daarna volgen nog trainingen van de projectadviseurs. Het deel over internationaal MVO op de website van MVO Nederland is volledig herzien. Er is deelgenomen aan een VBDO-begeleidingscommissie m.b.t. het project Preventing illegality in supply chains. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

5 - Leren voor Duurzame Ontwikkeling De opdracht om 39 MVO-projecten van het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (tevens opdrachtgever en financier) te evalueren en voor zover interessant te ontsluiten op de website van MVO Nederland is afgesloten, maar niet helemaal uitgevoerd. Evaluatie had al plaats gevonden in december 2007, maar ontsluiting zou plaatsvinden in Door gebrekkige medewerking van de verschillende projectuitvoerders is het niet gelukt om de informatie te ontsluiten. 5. Koploperprogramma In 2008 is MVO Nederland gestart met het koploperprogramma om MVO-koploperbedrijven te faciliteren bij hun innovaties op het gebied van MVO. MVO-koplopers spelen een belangrijke rol in het inspireren van andere ondernemers en het stimuleren van MVO-innovaties. MVO Nederland faciliteert MVO-koplopers door: 1) hun activiteiten zichtbaar te maken voor andere ondernemers, 2) hen te inspireren tot verdergaande MVO-innovaties, 3) door samenwerking hun marktpositie te versterken, en 4) activiteiten van andere koplopernetwerken inzichtelijk te maken. Momenteel heeft MVO Nederland ongeveer 150 (mkb-) bedrijven en 10 grootbedrijven geïdentificeerd als MVOkoploper. Geboekte resultaten januari-juni 2008 MVO Nederland werkt nauw samen met andere koplopernetwerken om activiteiten af te stemmen en MVO-koplopers gericht te kunnen doorverwijzen (Het Social Venture Network, Koplopersloket VROM/EZ, SenterNovem programma Duurzame Product Ketens (DPK), Stichting Samenleving & Bedrijf, Enviu, Urgenda, Economy Light Programma van Stichting natuur en Milieu, Sustenable Forum (i.o)). 50 koplopers hebben deelgenomen aan 2 intervisiebijeenkomsten met de volgende thema s: - Investeer in Duurzame Energie (14 maart) - Versterk uw MVO-strategie (6 juni) Diverse MVO-koplopers zijn zichtbaar gemaakt in landelijke en regionale media, als praktijkvoorbeeld op de website van MVO Nederland, en in diverse publicaties. MVO-koplopers zijn benaderd voor verschillende projecten van MVO Nederland; bijv. als goed voorbeeld in het kader van het regioprogramma en het programma internationaal. Diverse MVO-koplopers zijn geworven als partner van MVO Nederland. Koplopers hebben input gegeven voor het imago-onderzoek van MVO Nederland. 6. Partners Bedrijven en organisaties kunnen zich (door ondertekening van een manifest) aansluiten bij het partnernetwerk van MVO Nederland. In 2008 biedt MVO Nederland haar partners meer mogelijkheden om te netwerken en van elkaar te leren. Diverse nieuwe activiteiten worden georganiseerd voor partners, zodat zij: 1) meer met elkaar in contact kunnen komen, 2) meer kennis kunnen delen, 3) elkaar meer kunnen inspireren, en 4) zichzelf meer zichtbaar kunnen maken in het netwerk. Ook worden partners nadrukkelijker geïnformeerd over en gestimuleerd tot duurzaam inkopen. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

6 Geboekte resultaten januari-juni 2008 Het aantal partners van MVO Nederland is met 200 gestegen tot 632 bedrijven en organisaties in totaal eind juni 2008 (waarvan circa 50% mkb-bedrijven en ondernemersverenigingen- en netwerken) (zie bijlage 2). Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland in januari 2008 was ruim de helft van de genodigde partners aanwezig. Vanaf begin 2008 is gecommuniceerd dat vanaf januari 2009 een kleine financiële bijdrage gevraagd wordt voor het partnerschap. Alle nieuwe partners hebben deze informatie ook ontvangen (vóór ondertekening van het manifest). Een beleids- en actieplan is opgesteld voor nieuwe partner-en netwerkactiviteiten. Uitvoering vindt plaats vanaf de tweede helft van Communicatie en marketing De communicatie- en marketingafdeling van MVO Nederland richt zich op het verbeteren en verstevigen van het imago en het verhogen van de bekendheid van MVO en MVO Nederland. De focus ligt daarbij op een actief persbeleid, waarbij een toename van MVO-informatie in ondernemersmedia en -sites wordt nagestreefd. Onze website en digitale nieuwsbrief blijven belangrijke communicatiemiddelen. Marketing zorgt voor financiering voor onze eigen evenementen en voor deelname aan externe evenementen. Geboekte resultaten januari-juni 2008 De eerste uitwerkingen zijn gereed van een nieuw communicatieconcept (en huisstijl) voor MVO Nederland, waarbij de nadruk ligt op de kansen van MVO voor de business case. In alle uitingen zal de mkb-ondernemer centraal staan om als zodanig andere ondernemers te stimuleren met MVO aan de slag te gaan. Deze conceptuitwerkingen zijn uitgebreid getest bij onze doelgroepen. Tijdens het inkopersdebat van NEVI/YPP is de campagne duurzaam inkopen van MVO Nederland aangekondigd. Onder alle ruim 300 deelnemers is informatie over duurzaam inkopen verspreid. Als onderdeel van de campagne duurzaam inkopen, is een actieplan opgesteld voor een Roadshow Het Nieuwe Inkopen. Bij verschillende partijen is de interesse hiervoor gepeild. De Roadshow sluit aan bij bestaande ondernemersbijeenkomsten en kan flexibel ingezet worden. 55 presentaties, inleidingen en workshops zijn gehouden bij (ondernemers-)bijeenkomsten door heel Nederland. In januari 2008 heeft een succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij 230 gasten uit ons (partner)netwerk aanwezig waren (van 551 genodigden). MVO Nederland ontving veel positieve reacties over de netwerkmogelijkheid, de locatie en de sfeer. Meer dan 150 bedrijven en organisaties hebben via de website van MVO Nederland hun MVOvoornemens voor 2008 doorgegeven. Een selectie hiervan is gebundeld en overhandigd aan staatssecretaris Heemskerk. Zes journalisten waren bij de bijeenkomst aanwezig. Het persbericht over de MVO-voornemens is door 12 bladen en sites opgepakt. Met behulp van (inhoudelijke) bijdragen van MVO Nederland zijn 60 artikelen en rubrieken verschenen in (ondernemers)media en branchebladen. Er is onder andere meegewerkt aan een themanummer Duurzaam Ondernemen van de Kamerkrant, een MVO-special van ondernemersmagazine BIZZ en een MVO-krant De Groene Golf van dagblad De Pers. In drie uitgaven van destatus is een column opgenomen van Willem Lageweg. In totaal heeft MVO Nederland 5 persberichten uitgestuurd. Het persbericht over duurzame grondstoffen ( de grondstoffentool ) is in 5 branchegerichte versies verschenen (en verspreid). In elke uitgave van P+ zijn minimaal 2 pagina s gevuld met informatie over (een project van) MVO Nederland en een column van Willem Lageweg. Alle partners ontvangen P+ met een begeleidende brief van MVO Nederland. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

7 De website werd gemiddeld keer per maand bezocht ( unieke bezoekers per maand). Op de website werden nieuwsberichten (incl. RSS-feed) en 94 agendaitems geplaatst. Medio april is een nieuw onderdeel op de website gelanceerd met informatie over duurzame grondstoffen. Dit onderdeel is ruim 3200 keer bekeken. De digitale nieuwsbrief van MVO Nederland werd 13 keer verstuurd naar gemiddeld personen. 8. Kennismanagement MVO Nederland ambieert als kenniscentrum over een volledige en ondernemersvriendelijke MVOdatabase te beschikken. Uitgangspunt is dat onze database maximaal wordt gekoppeld aan sites en databases van tal van andere organisaties (brancheorganisaties, kennisinstellingen, overheden, enz). MVO Nederland is zo een nationaal MVO-startpunt met toegang tot een kennisnetwerk waarin (nagenoeg) alles op het gebied van MVO te vinden is. De afdeling kennismanagement vergaart, vertaalt en ontsluit de MVO-informatie ten behoeve van de website en andere externe communicatiemiddelen. De ontsloten informatie is nadrukkelijk afgestemd op de doelgroep. Geboekte resultaten januari-juni 2008 De recent vernieuwde website speelt een belangrijke rol in de kennisfunctie van MVO Nederland. De website van MVO Nederland is in de eerste helft van 2008 nog nadrukkelijker afgestemd op de doelgroep ondernemers. Publicatie van dossiers voor 4 nieuwe branches. Deze dossiers bestaan uit praktijkvoorbeelden, concrete tips, stappenplannen en instrumenten. Publicatie van dossiers over: integriteit, Cradle to Cradle, duurzaam inkopen door de overheid, de grootste MVO-misverstanden. Publicatie van 10 nieuwe praktijkvoorbeelden. Beantwoorden van enige honderden inhoudelijke MVO-vragen via de telefoon en contactmail. Dagelijks up to date houden van de database. 9. Personeel en organisatie In de eerste helft van 2008 zijn 4 nieuwe medewerkers in dienst getreden. In één geval betreft het een vervanging. Daarnaast is een medewerker bij MVO Nederland gedetacheerd vanuit het ministerie van LNV. Het team bestond het eerste halfjaar van 2008 uit 17 fte (inclusief enkele tijdelijke medewerkers die uit projectfinanciering worden betaald). Twee studenten hebben een stage gedaan bij MVO Nederland. Het bestuur werd versterkt met Tineke Bahlmann 2. Zij volgt Henk van Luijk op die in juni is teruggetreden uit het bestuur. Dhr. Van Luijk was vanaf de oprichting als bestuurder bij MVO Nederland betrokken. Het bestuur vergaderde drie keer. Belangrijke onderwerpen waren: de samenwerking met Samenleving & Bedrijf, het Initiatief Duurzame Handel, de MVO-Vakbeurs Het Nieuwe Ondernemen en de campagne over duurzaam inkopen. 2 Mevrouw Bahlmann is commissaris bij het Commissariaat voor de Media en hoogleraar bedrijfseconomie. Daarnaast is zij commissaris/bestuurder bij o.a. Triodosbank, Nedap, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en Deloitte. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

8 De programmaraad vergaderde één keer, waarbij gesproken werd over het internationaal programma en het Initiatief Duurzame Handel, het jaarplan en de begroting, en de samenwerking met Samenleving en Bedrijf. MVO&MVO Nederland MVO Nederland werkt met het project Nederland aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Als dienstverlenende organisatie zijn onze eigen speerpunten in 2008: - Professionalisering van het HRM-beleid. MVO Nederland wil een moderne en vooruitstrevende werkgever zijn. - Scholing en coaching van medewerkers. - Verduurzaming van het eigen inkoopbeleid. - Eigen werknemers stimuleren om privé te streven naar een duurzame levensstijl (in navolging van grote bedrijven zoals TNT en Eneco). In de eerste helft van 2008 zijn de arbeidsvoorwaarden van MVO Nederland tegen het licht gehouden. Een eerste aanzet is gemaakt voor aanvulling van de arbeidsvoorwaarden, zoals uitbreiding verlofuren, vergoeding voor thuiswerkplekken en sportschool, en indexatie van vergoedingen. Daarnaast kunnen de medewerkers gebruik maken van het Energie Privé Plan, waarbij zij zich kunnen laten adviseren bij het energiezuinig maken van hun woning. De resultaten over 2007 zijn vastgelegd in een maatschappelijk verslag. 10. Financiën Eind juni 2008 lag de jaarprognose voor zowel de baten als de lasten euro boven de begroting. Daarmee blijven beide posten met elkaar in balans en wordt de prognose voor een sluitende begroting zonder significant tekort of overschot gehandhaafd. Utrecht, 1 september 2008 Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

9 Bijlage 1: Overzicht recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden MVO-dynamiek bij brancheverenigingen en vakbonden (augustus 2008) Steeds meer brancheorganisaties en vakbonden zetten zich actief in voor het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder hun leden. Na een eerste periode van kennismaking, zetten brancheorganisaties steeds vaker concrete stappen om MVO te integreren in het productaanbod naar hun leden. Als resultaat hiervan wordt een brede stroming van ondernemers zichtbaar in het bedrijfsleven die (meer) duurzaam ondernemen. Naar een bereik van ondernemers eind 2008 MVO Nederland werkt samen met brancheorganisaties om MVO te stimuleren bij ondernemers. Met behulp van MVO Nederland doorlopen de deelnemers de stappen bewustwordingbeleidsvorming- implementatie- monitoring- evaluatie. Sinds de start van het brancheprogramma in 2005, hebben meer dan 25 brancheorganisaties zich bij MVO Nederland aangesloten. Gezien de sterke belangstelling, zal dit aantal in 2008 naar verwachting oplopen tot ruim 30. Bij elkaar vertegenwoordigen deze brancheorganisaties ruim ondernemers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden die deelnemen aan het brancheprogramma van MVO Nederland: ABN Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven 180 leden Betrokken sinds: mei 2006 ABN en MVO Nederland zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van een gedragscode voor de sector binnen de werkgroep Duurzame Natuursteen. In 2007 en 2008 worden door MVO Nederland regionale workshops over MVO verzorgd voor natuursteenbedrijven. ABN neemt MVO mee in haar communicatie richting leden via de website, nieuwsberichten en vakbladen. Het keurmerk Natuursteen wordt uitgebreid met MVO-criteria. ABN spant zich in om ook partijen in de natuursteenketen te stimuleren om MVOcriteria mee te nemen. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

10 Bouwend Nederland De vereniging van bouw- en infrabedrijven 4500 leden Betrokken sinds: oktober 2005 Bouwend Nederland heeft aan de wieg gestaan van de duurzaamheidverklaring die de zeven grootste bouwbedrijven in februari 2008 hebben ondertekend. In deze verklaring onderkennen zij het belang van MVO en kondigen aan concrete stappen te zetten om met opdrachtgevers en onderaannemers op een duurzame manier samen te gaan werken. Ook heeft Bouwend Nederland een dossier over MVO geplaatst op haar website en verscheen eerder een brochure over MVO in de bouw. Vanaf het najaar van 2008 gaan ING Bank, MVO Nederland en Bouwend Nederland een reeks regionale bijeenkomsten over MVO organiseren voor alle partijen in de bouwketen. CNV Bedrijvenbond CNV Metaaltechniek werknemersleden Betrokken sinds: oktober 2007 CNV Bedrijvenbond heeft samen met MVO Nederland posters en kaarten gemaakt over MVO in de metaaltechniek, speciaal gericht op de rol van de werknemer. Alle leden van CNV in de metaal- en installatiesector hebben hiervan een exemplaar ontvangen. In de CAO voor de kleinmetaal is een afspraak opgenomen over MVO. Dit houdt in dat projecten worden opgepakt over MVO in relatie tot werknemers. MVO Nederland zal hiervoor een plan van aanpak opstellen. Federatie NRK De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie 670 leden Betrokken sinds: mei 2006 Duurzaam ondernemen is het kernthema van de federatie NRK. Momenteel voert NRK onder andere een project uit i.s.m. SenterNovem en MVO Nederland om innovaties op het gebied van Cradle to Cradle te stimuleren. Tien bedrijven worden begeleid bij het ontwikkelen van nieuwe producten geïnspireerd door de Cradle to Cradle-filosofie. MVO Nederland neemt deel om de kennis te verspreiden en zal een nieuwe minispecial over Cradle to Cradle coördineren. Daarnaast is NRK actief betrokken bij ontwikkelingen rond duurzaam inkopen en voert zij vele projecten uit op het gebied van energiebesparing, ARBO en ecodesign. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

11 FME CWM Ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector 2750 leden Betrokken sinds: november 2006 FME CWM organiseerde haar jaarcongres over de rol van techniek in de maatschappij. Tijdens dit congres sprak minister Cramer en werd haar een overzicht aangeboden van allerlei mogelijke duurzaamheidinnovaties in de sector. FME CWM heeft een platform opgericht waarin duurzame innovaties in de techniek worden gebundeld. FNV Zelfstandigen leden Betrokken sinds: juli 2007 FNV Zelfstandigen is bezig met het opstellen van een beleid om MVO te stimuleren bij haar 7000 leden (zelfstandigen zonder personeel). De ledendag van FNV Zelfstandigen die onlangs plaatsvond, stond in het teken van MVO. MVO Nederland verzorgde op deze dag een aantal introductieworkshops. FNV Zelfstandigen heeft een MVO-tool ontwikkeld speciaal voor zelfstandigen. Leden kunnen met behulp van de tool hun eigen MVO-DNA samenstellen. FOSAG Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-, en glasbranche 3000 leden Betrokken sinds: maart 2007 FOSAG werkt aan een project om samen met een aantal bedrijven een MVO-scan uit te voeren. De resultaten van dit project worden als voorbeeld gebruikt voor de rest van de branche. De deelnemers worden gepresenteerd in een minispecial die samen met MVO Nederland eind 2008 tot stand zal komen. FOSAG heeft een tool ontwikkeld, waarmee bedrijven hun eigen MVO-gedragscode kunnen opstellen. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

12 ICT Office Branchevereniging van IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven 480 leden Betrokken sinds: november 2006 ICT Office heeft MVO benoemd als een van de vijf kernonderwerpen. De brancheverenging schrijft momenteel een plan van aanpak, met speciale aandacht voor onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid, energie en de bijdrage van de sector aan duurzame ontwikkelingen. ICT Office bereidt een project voor op het gebied van duurzame handel. Mitex Ondernemersorganisatie voor de mode-,schoenen- en sportdetailhandel 4500 leden Betrokken sinds: juli 2006 Mitex heeft onlangs een themanummer over MVO uitgegeven en werkt aan een reeks thematische brochures over MVO. Mitex heeft een onderzoek uit laten voeren naar de stand van zaken op het gebied van MVO in de mode-, schoenen-, en sportdetailhandel. In augustus 2008 is de publicatie Bewust Ondernemen uitgebracht. Leden van Mitex kunnen met behulp van de publicatie MVO concreet vormgeven in de winkel. MODINT Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel 825 leden Betrokken sinds: december 2005 MODINT is al geruime tijd bezig met MVO, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en logistiek. Er is binnen MODINT een werkgroep duurzaamheid en MVO opgezet. Op het jaarcongres van MODINT was duurzaamheid een centraal thema. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

13 NOvAA De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten 6500 leden Betrokken sinds: juni 2006 NOvAA heeft in samenwerking met de Rabobank en MVO Nederland twee MVObrochures uitgebracht. Eén over MVO op accountantskantoren en één over het stimuleren van MVO bij de mkb-klanten van de accountant. Alle 6500 leden ontvangen deze brochures. Er wordt een nulmeting uitgevoerd naar MVO-activiteiten in de consultancy. Op basis hiervan wordt bepaald welke vervolgstappen logisch zijn. OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten 650 leden Betrokken sinds: maart 2008 In juni heeft OSB een mini-congres over MVO georganiseerd. Hier ondertekenden zij het partnerschap met MVO Nederland. Vanaf 2008 reikt OSB jaarlijks een MVO-bokaal uit aan een ondernemer uit de branche die voorop loopt op het gebied van MVO. OSB ontwikkelt een visie op MVO in de schoonmaakbranche. MVO wordt onderdeel van de communicatie-uitingen van OSB. PPV Keurmerk Professionele Project Verhuizers 36 leden Betrokken sinds: mei 2007 PPV werkt aan het opstellen van een beleidsplan MVO. De voorjaarsvergadering stond in het teken van MVO. MVO Nederland heeft tijdens deze dag een aantal MVO-workshops verzorgd. PPV is vervolgens aan de slag gegaan met het duurzaam verankeren van MVO in de projectverhuizersbranche. De kennisgroep MVO is van start gegaan. De PPV zal dit najaar deelnemen aan de Roadshow Duurzaam Inkopen. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens het partnerschap tussen PPV en MVO Nederland worden ondertekend. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

14 RECRON De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 1700 leden Betrokken sinds: december 2005 RECRON heeft recentelijk een jaarwerkplan 2008 Duurzame recreatie opgesteld en is voornemens dit in de loop van 2008 en 2009 verder vorm te geven en uitvoeren. MVO Nederland heeft een verkennende quick scan uitgevoerd voor de recreatiebranche die als basis dient voor het beleid van RECRON. Tuinbranche Nederland Brancheorganisatie voor leveranciers en retailers in de tuinbranche 470 leden Betrokken sinds: januari 2008 Tuinbranche Nederland is enthousiast van start gegaan met het ontwikkelen van een visie voor MVO in de Tuinbranche. Een Taskforce MVO is opgericht om leden actief te betrekken in de ontwikkeling van de visie. Eind september vindt een bijeenkomst plaats om de conceptvisie voor te leggen aan alle geïnteresseerde leden. MVO Nederland zal die middag een inleiding over MVO verzorgen. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar de ondertekening van het partnerschap tussen Tuinbranche Nederland en MVO Nederland op 2 december Uneto-VNI Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel 5000 leden Betrokken sinds: december 2005 Uneto-VNI richtte in 2006 (op initiatief van haar leden) het MVO-platform op om MVO te stimuleren in de installatiebranche. Sindsdien is er een boek gepresenteerd, zijn er drie MVO-ledendagen georganiseerd en wordt er een project opgezet om het materiaalgebruik in de installatiebranche te analyseren aan de hand van duurzaamheidcriteria. De cursussen MVO en goed werkgeverschap zijn onlangs van start gegaan. Ten behoeve van de cursus MVO is een digitaal instrument ontwikkeld over MVO in de installatiebranche. Er is een aparte website over MVO in de installatiebranche gemaakt, gecombineerd met een digitale nieuwsbrief. Ook wordt gewerkt aan de vierde MVO-dag, waarbij installateurs worden geïnformeerd over de mogelijkheden van MVO. MVO Nederland is actief in het bestuur van het platform MVO. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

15 VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel 1400 leden Betrokken sinds: januari 2008 VBW is bezig met het ontwikkelen van een MVO-beleidsplan. Binnenkort worden de plannen voorgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Tevens is VBW van plan een MVO-klankbordgroep op te richten. In samenwerking met deze klankbordgroep zullen vervolgactiviteiten worden opgezet. VBZ De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie 150 leden Betrokken sinds: april 2007 VBZ heeft tijdens een ledenbijeenkomst over MVO het partnerschap met MVO Nederland ondertekend. MVO Nederland heeft een quick scan uitgevoerd over MVO in de bakkerij- en zoetwarenindustrie. VBZ neemt MVO op als thema in haar ondernemershandboek en ondernemersscan. VBZ gaat een MVO-netwerk van en voor leden oprichten. Een aantal leden van VBZ heeft zich aangesloten bij het cacaoproject van het Initiatief Duurzame Handel. VFI Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen 110 leden Betrokken sinds: maart 2008 VFI heeft een tool ontwikkeld aan de hand waarvan goede doelen-organisaties MVO kunnen implementeren. In mei organiseerde VFI een congres over MVO voor haar leden. Tijdens dit congres werd het partnerschap met MVO Nederland ondertekend. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

16 VVNH Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 300 leden Betrokken sinds: april 2007 VVNH heeft een minispecial duurzaam hout uitgegeven over MVO. Samen met MVO Nederland zet VVNH stappen om het beleidsplan tot 2012 uit te voeren. Het plan heeft een ambitieuze doelstelling: in 2009 is 90% van het hout op de Nederlandse markt aantoonbaar duurzaam (nu 45%). Als onderdeel hiervan worden MVO-workshops gegeven aan de leden van VVNH. Ook wordt het digitale duurzaam houtdossier onder de aandacht gebracht bij inkopers van hout onder VVNH-leden. Overige deelnemers Een aantal deelnemers aan het brancheprogramma is erg klein. Deze verenigingen hebben vaak een klein of helemaal geen secretariaat, waardoor zij moeilijk systematisch aan MVO kunnen werken. Bij deze organisaties hebben MVO-activiteiten vaak een ad hoc karakter. MVO Nederland biedt deze brancheverenigingen beperkte ondersteuning in de vorm van een jaarlijks voortgangsgesprek en beschikbaarheid voor vragen. Potentiële nieuwe deelnemers Steeds meer brancheverenigingen melden zich bij MVO Nederland, omdat zij overwegen om een MVO-beleid op te gaan stellen. Deze brancheverenigingen zijn in de oriëntatiefase en zullen mogelijk op termijn deel gaan nemen aan het brancheprogramma. Momenteel worden oriënterende gesprekken gevoerd met het KVGO (grafische industrie), FGZ (sieradenbranche), Cascade (zanden grindproducenten), VOBN (betonmortel fabrikanten,) EVO (vervoerders en verladers), ANVR (toerisme), KHN (horeca), FNLI (levensmiddelenindustrie) en NVS (specerijen). Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

17 Deelnemende brancheorganisaties, augustus 2008 Naam Branche Aantal leden ABN Natuursteenbedrijven 180 ANVR Toerisme 2000 BABEX Sloopaannemers 40 Bouwend Nederland Aannemerij 4500 BRAVVO Tuinarchitectuur 30 CNV Bedrijvenbond Kleinmetaal n.v.t. Federatie NRK Rubber- en kunststofindustrie 670 FME CWM Technologische industrie 2750 FNV Zelfstandigen ZZP-ers 7000 Schilders- onderhouds en metaalbewerkingsbranche 3000 FOSAG ICT Office ICT Hardware & Software 480 Mitex Kleding detailhandel 4500 MODINT Kleding leveranciers 825 NOvAA Administratieve Accountants 6500 OAWS Werving en selectiebureaus 33 OSB Schoonmaakbranche 650 PVV Projectverhuizers 36 RECRON Recreatie 1700 Tuinbranche Nederland Tuincentra 470 Uneto-VNI Installatie 5000 VBW Bloemistendetailhandel 1400 VBZ Bakkerij- en zoetwarenindustrie 150 VGB Sierteelt groothandel 316 VVNH Houtindustrie 300 Totaal Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

18 Bijlage 2: Aanvullende informatie partners MVO Nederland MKB Adviesbureaus 32% Overig 0% MKB 40% Grote (internationale) onderneming Ondernemersorganisaties -en netwerken MVO Netwerken Overheid Kennisinstellingen & andere partijen 4% Goede doelen 4% NGO 5% Overheid 1% MVO Netwerken 1% Grote (internationale) onderneming 8% Ondernemersorganis aties -en netwerken 5% NGO Goede doelen Kennisinstellingen & andere partijen Adviesbureaus Overig * Aantal nieuwe aanmeldingen van partners per maand (maart 2007 juni 2008): Jaar Maand Aantal partners * Percentage per sector: % SECTOR 1,9 Interieur 2,5 Landbouw en Visserij 7,7 Levensmiddelen 0 Pers. Verzorging 1,1 Recreatie 1,6 Schoonmaak 45,6 Adviesbureaus 6,9 Bouw 0,3 Elektronica 2,7 Energie 3,9 Financiële sector 2,5 Horeca 6,9 ICT 3,6 Textiel 3,6 Toerisme 4,7 Transport 2,7 Vrije Beroepen 3,6 Industrie 30,8 Geen keuze 100 TOTAAL Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

MVO-dynamiek bij brancheverenigingen. Een overzicht van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden

MVO-dynamiek bij brancheverenigingen. Een overzicht van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden MVO-dynamiek bij brancheverenigingen Een overzicht van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden Maart 2009 MVO-dynamiek bij brancheverenigingen Een overzicht van recente MVO-ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan MVO Nederland 2008. Op weg naar onze tweede termijn

Jaarplan MVO Nederland 2008. Op weg naar onze tweede termijn Jaarplan MVO Nederland 2008 Op weg naar onze tweede termijn Versie 2 31 maart 2008 Jaarplan MVO Nederland 2008 Op weg naar onze tweede termijn Dit jaarplan 2008 betreft de tweede versie van het plan dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 MVO Nederland

Jaarverslag 2007 MVO Nederland MVO Nederland 1. Inleiding In ons jaarplan 2007 noemden we 2007 het jaar van de waarheid. Onze ambitie was om ons in het vierde jaar van ons bestaan definitief te bewijzen, zowel voor onze belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan MVO NEDERLAND 2009

Jaarplan MVO NEDERLAND 2009 Jaarplan MVO NEDERLAND 2009 Samen implementeren en innoveren, ook bij economische tegenwind Van bewustwording naar verankering 30 november 2008 1 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding/samenvatting...3

Nadere informatie

MVO-dynamiek bij brancheverenigingen

MVO-dynamiek bij brancheverenigingen MVO-dynamiek bij brancheverenigingen Een overzicht van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen, beroepsorganisaties en vakbonden Januari 2010 MVO-dynamiek bij brancheverenigingen Steeds meer

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Werkplan AllesToegankelijk 2011

Werkplan AllesToegankelijk 2011 Werkplan AllesToegankelijk 2011 Status Versie 4 (definitief) Auteurs van Lier en Datum 22 februari 2011 1 Inleiding en doel In AllesToegankelijk werken (belangen)organisaties van zowel ondernemers als

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

Datum 3 maart 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Voordewind over het rapport Working on the Right Shoes

Datum 3 maart 2014 Betreft Beantwoording vragen van het lid Voordewind over het rapport Working on the Right Shoes Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen.

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen. Aan de leden van de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer en de leden van de Statencommissie Economische Zaken Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002 Behandeld door : Vries, de, E./W.

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend

MIT2015 beknopte toelichting. Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend MIT2015 beknopte toelichting Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 1 update dd 6 mei 2015 Afspraken MKB samenwerkingsagenda gezamenlijke instrumentenkoffer

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl TNO-instrumentarium Creatieve Industrie ottilie.nieuwenhuis@tno.nl Instrumenten TNO voor MKB-Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Challenge Technologisch consult in samenwerking

Nadere informatie

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015

MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Beknopte toelichting MIT2015 MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2015 Voorbehoud: dit betreft beknopte toelichting MIT2015 officiële tekst in De Staatscourant is leidend 15-4-2015 I 1 Afspraken MKB samenwerkingsagenda

Nadere informatie

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort

Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Actieplan Vernieuwend Verbinden in het kort Inleiding De bouwsector staat al té lang onder té zware druk. Dat laat zich ook in onze vereniging voelen. U bent kritisch: op de kosten, maar ook op de inhoud

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN

... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN ... where sustainability evolves! i.s.m TRAINING DUURZAAM ONDERNEMEN DUURZAAM ONDERNEMEN IS DE TOEKOMST WILCO DE RUITER, TARKETT 2. TARKETT Tarkett heeft een leidende positie op het gebied van milieuvriendelijke

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN

EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN WAT EN HOE? EERLIJK ZAKENDOEN / DUURZAAM INKOPEN Bijeenkomst PPP, Soest Gerdien Dijkstra 7 juni 2016 OVER MVO NEDERLAND NETWERK: > 2.200 BEDRIJVEN MET MVO-AMBITIE MKB (>1500 wv 40 in Koplopernetwerk) Grote

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie

TNO-instrumentarium Creatieve Industrie TNO-instrumentarium Creatieve Industrie Instrumenten TNO voor Innovatie Vraagarticulatie Kennisoverdracht Kennisontwikkeling Technologisch consult in samenwerking met Syntens Branche Innovatie Agenda Challenge

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

MVO-ambities 2008. Partners MVO Nederland. Nieuwjaarsmeeting 15 januari 2008. Muziekgebouw aan t IJ Amsterdam

MVO-ambities 2008. Partners MVO Nederland. Nieuwjaarsmeeting 15 januari 2008. Muziekgebouw aan t IJ Amsterdam MVO-ambities 2008 Partners MVO Nederland Nieuwjaarsmeeting 15 januari 2008 Muziekgebouw aan t IJ Amsterdam Forse MVO-ambities voor partners MVO Nederland Ter gelegenheid van de Nieuwjaarsmeeting van MVO

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN IN DE FRIESE

DUURZAAM INKOPEN IN DE FRIESE DUURZAAM INKOPEN IN DE FRIESE WATERKETEN PROJECTPLAN ontwikkeling plan van aanpak Datum Versie ontwikkeling 8-10-2010 Concept 1 12-11-2010 Definitief Definitief - - pagina 2 van 8 I N H O U D S O P G A

Nadere informatie

Bijlage bij brief OenI/O/5022346 OVERZICHT VAN DEPARTEMENTALE (BETROKKENHEID BIJ) MVO-INITIATIEVEN

Bijlage bij brief OenI/O/5022346 OVERZICHT VAN DEPARTEMENTALE (BETROKKENHEID BIJ) MVO-INITIATIEVEN Bijlage bij brief OenI/O/5022346 OVERZICHT VAN DEPARTEMENTALE (BETROKKENHEID BIJ) MVO-INITIATIEVEN INTERNATIONAAL Omschrijving Primair betrokken departement(en) Stand van zaken/planning OESO-richtlijnen

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015

Communicatie CO2 footprint. versie mei 2015 Communicatie CO2 footprint versie mei 2015 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, April 2015 TPA Nederland Controle: Directeur K. Brouns Coldmix BV Mei 2015 AGK Pagina 1 van 5 pagina s 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering

DE MVO-NAVIGATOR. Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering DE MVO-NAVIGATOR Stapsgewijs naar een verantwoorde bedrijfsvoering De paden op de maatschappij in... De activiteiten van elk bedrijf, maatschappelijke organisatie, (semi-)overheidsorgaan of publieke dienst

Nadere informatie

MKB Eindhoven in 2013

MKB Eindhoven in 2013 MKB Eindhoven in 2013 Sterker en sneller door krachtenbundeling 04 december 2013 Jaarpresentatie 1 MKB Eindhoven Maakt zich sterk voor meer dan 3.000 ondernemers in midden- en kleinbedrijf Geeft stem aan

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM

Duurzaam Inkopen. Ric Hettinga. Programmadirectie Duurzaam Inkopen. Ministerie van VROM Duurzaam Inkopen Ric Hettinga Programmadirectie Duurzaam Inkopen Ministerie van VROM Wat is duurzaamheid? Relevante concepten: People, planet, profit Cradle to cradle (C2C) Duurzame bedrijfsvoering Wat

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan

3.C.2 Communicatieplan 4. Communicatieplan VAN ESCH CO2 reductiedoelstellingen 3.C.2 Communicatieplan ` Onderneming: Begeleiding: Holding Gebr. Van Esch B.V. hierna genoemd VAN ESCH BEDRIJVEN, bestaande uit: J. van Esch b.v.

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie