Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni 2008"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag MVO Nederland januari-juni Inleiding In 2008 werkt MVO Nederland toe naar zijn tweede termijn ( ), waarin de activiteiten worden voortgezet, geïntensiveerd en uitgebreid 1. Het integreren van MVO bij intermediaire ondernemersorganisaties is ook in 2008 de hoofdstrategie om het mkb te inspireren en te stimuleren om met MVO aan de slag te gaan. In het verlengde van de keuzes die in het conceptmeerjaren businessplan zijn gemaakt, zijn duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid in 2008 onze centrale thema s. De doelstellingen van MVO Nederland in 2008 zijn: Het ondersteunen van ca. 40 ondernemersorganisaties (vooral brancheorganisaties en kamers van koophandel) bij hun rol op het gebied van MVO, zodat tenminste zo n mkb-ondernemers regelmatig worden bereikt met inspirerende hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden en tips met als doel hen daarmee te stimuleren met MVO aan de slag te gaan. Een stevige groei van de mate waarin het bedrijfsleven bekend is met en overstapt op duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid. Waardering van de partijen waarmee wij samenwerken voor onze activiteiten met een ruime 7. Leeswijzer In deze rapportage vindt u een weergave van de resultaten die MVO Nederland in het eerste halfjaar van 2008 heeft behaald. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de activiteiten vanuit het brancheprogramma, het regioprogramma, het internationaal- en ketenprogramma en het koploperprogramma. Hierna volgen de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van onze partners, kennismanagement, communicatie & marketing, personeel & organisatie en financiën. 2. Brancheprogramma MVO Nederland werkt samen met brancheorganisaties om MVO te stimuleren bij hun leden. In de eerste helft van 2008 zijn bij aangesloten brancheverenigingen vervolgstappen gezet om hen de MVO-cyclus (bewustwording beleid implementatie monitoring evaluatie) te laten doorlopen. Ook hebben zich nieuwe brancheverenigingen aangemeld. Door de samenwerkingsverbanden met brancheorganisaties worden vele tienduizenden mkb-ondernemers bereikt met toegankelijke, branchespecifieke MVO-boodschappen. 1 Rond de jaarwisseling 2007/2008 heeft het kabinet, mede op basis van ons concept-businessplan , besloten dat de steun aan MVO Nederland ook na 2008 wordt voortgezet en uitgebreid. Vooruitlopend hierop heeft het ministerie van EZ het voor 2008 beschikbaar gestelde budget eenmalig met verhoogd naar 1,5 mln. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

2 Geboekte resultaten januari-juni 2008 Medio 2008 telt het brancheprogramma 29 actieve deelnemers. Deze brancheverenigingen bevinden zich in verschillende fasen, van bewustwording van MVO tot de concrete implementatie ervan in diensten en producten (zie bijlage 1). In het eerste halfjaar van 2008 zijn contacten gelegd met OSB (schoonmaak), FGZ (goud- en zilverbedrijven), KHN (horeca), Tuinbranche NL (tuinbedrijven), VBW (bloemisten), VFI (goede doelenorganisaties) en VOBN (betonmortelfabrikanten). Vier brancheverenigingen ondertekenden het partnerschap met MVO Nederland: VBZ (bakkerij- en zoetwarenindustrie), OSB (schoonmaak), VFI (goede doelen) en ABN (natuursteen). Bij het partnerschap stelden zij een bijlage op, waarin zij hun MVO-plannen en de samenwerking met MVO Nederland officieel vastlegden. Er zijn drie intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De thema s waren duurzaam inkopen van de overheid (i.s.m. VROM), gedragscodes & OESO-richtlijnen en MVO & belangenbehartiging. Bij de bijeenkomsten waren gemiddeld 21 vertegenwoordigers van brancheverenigingen aanwezig. Uit een evaluatie blijkt dat brancheverenigingen de bijeenkomsten waarderen met een 7.6. Er is een start gemaakt met het stimuleren van MVO in de agrofoodsector. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de sector, die naar verwachting in het najaar af is. Het ministerie van LNV detacheert een projectmanager bij MVO Nederland om het plan op te stellen. In samenwerking met VVNH is een nieuwe P+ minispecial verschenen over duurzaam hout, die verspreid is onder alle 300 leden CNV Bedrijvenbond-leden (werknemers uit de sector kleinmetaal) hebben een MVOposter en -antwoordkaart ontvangen van CNV Bedrijvenbond, die dankzij MVO Nederland tot stand is gekomen. 3. Regioprogramma Het regioprogramma van MVO Nederland was in het eerste halfjaar van 2008 vooral gericht op het integreren van MVO in de activiteiten van de kamers van koophandel en VNO-NCW. Daarnaast zijn (in samenwerking met SenterNovem) activiteiten ontwikkeld om lokale en provinciale overheden te stimuleren om MVO op te nemen in de interne bedrijfsvoering en in regionale projecten gericht op bedrijven. Geboekte resultaten januari-juni 2008 Er wordt intensief samengewerkt met de productteams MVO en Start van de Kamer van Koophandel, de KvK Academie (opleidingsinstituut voor KvK-medewerkers) en landelijk en regionaal VNO-NCW. In het eerste kwartaal van 2008 heeft MVO Nederland een presentatie gegeven over trends & ontwikkelingen op het gebied van MVO voor alle algemeen-secretarissen van regionaal VNO-NCW. Daarna zijn per regio vervolgafspraken gemaakt om mogelijkheden tot samenwerking met MVO Nederland te bespreken. Er is draagvlak gecreëerd voor het opzetten van een regionale structuur van MVO Taskforces bij kamers van koophandel en regionaal VNO-NCW. Verkennende gesprekken zijn gevoerd met Jong Ondernemen (onderwijs), het Ondernemersklankbord, DIV, de Turkse ondernemersorganisatie HOGIAF, diverse regionale kennisinstellingen en regionaal vertegenwoordigde consultancybureaus om in kaart te brengen wat zij voor regionale MVO Taskforces zouden kunnen betekenen en voor MVO Nederland in het algemeen. - Kamers van Koophandel MVO staat op de nationale agenda 2008 van KvK Nederland. Met de hoofden Regiostimulering van de 12 kamers (gefuseerd per 1 januari 2008 voorheen 23) is overleg gevoerd over de implementatie van MVO. Op basis van deze gesprekken is een menukaart ontwikkeld met een aantal producten en diensten van Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

3 - VNO-NCW MVO Nederland. Regionale kamers kunnen deze producten bij MVO Nederland bestellen voor ondernemersbijeenkomsten. MVO Nederland heeft een contract afgesloten met de KvK Academie om MVO-cursussen te verzorgen voor KvK-medewerkers: 1) geïntegreerd als module in bestaande cursussen als bedrijfsvoering en ondernemerschap, internationale handel of 2) als MVO-dagcursus in samenwerking met het MVO-consultancybureau, CSR Academy. In samenwerking met het Produktteam Start is een concept voor een duurzaam starterscadeau ontwikkeld, dat door medewerkers kan worden gebruikt om jaarlijks startende ondernemers kort te informeren over MVO. Een definitief besluit hierover wordt verwacht in september In verschillende (gedrukte en digitale) voorlichtingsmaterialen van de KvK is door MVO Nederland aangeleverde MVO-informatie opgenomen. Met een aantal kamers van koophandel, waaronder KvK Nederland en KvK Midden- Nederland wordt gewerkt aan een concrete invulling van een structureel samenwerkingsverband. Thema s zijn o.a. interne verduurzaming, klimaatneutraal ondernemen en duurzaam starten. In het eerste kwartaal van 2008 is met de secretarissen van vijf regionale VNO-NCW s en VNO-NCW landelijk overleg gevoerd over de trends, ontwikkelingen en de implementatie van MVO. Op basis van deze gesprekken is een menukaart ontwikkeld met een aantal producten en diensten van MVO Nederland. Regionale VNO-NCW s kunnen deze producten bij MVO Nederland bestellen voor ondernemersbijeenkomsten. Een meer structurele samenwerking is aangegaan met VNO-NCW-Midden, waarbij MVO Nederland intensief betrokken is bij de (duurzame) invulling van hun jaarlijkse ledenbijeenkomst. - Gemeenten en provincies In het kader van het programma DBO is in het voorjaar van 2008 voor mkb-ondernemers een flyer ontwikkeld met als doel hen te stimuleren een MVO-test te doen. Op de website van MVO Nederland is speciaal hiervoor een nieuwe landingspagina ontwikkeld met een overzicht van MVO-tests en scans (www.mvotest.nl). De flyer is (in vijfvoud) naar ruim 450 gemeenten en provincies gestuurd. Middels het meegestuurde persartikel hebben verschillende partijen de flyer in regionale- en lokale kranten onder de aandacht gebracht. De programma s LvDO en DBO van SenterNovem, MVO Nederland, Nyenrode Business University en Kamer van Koophandel Nederland hebben gezamenlijk een nieuw programma ontwikkeld om per provincie, op basis van maatwerk en instrumenten, de achterbannen van deze spelers te verenigen in regionale MVO Taskforces. Er is een financieringsverzoek ingediend bij de Ministeries van EZ en VROM. Binnenkort vindt besluitvorming plaats. Vooruitlopend daarop wordt al in september een eerste pilotbijeenkomst georganiseerd in de provincie Utrecht. Op 15 september 2008 organiseert MVO Nederland in samenwerking met de Provincie Utrecht een bestuurlijk overleg met als thema Het coördineren, clusteren en stimuleren van MVO-activiteiten bij het mkb in de regio Utrecht (op verzoek van de gedeputeerde J. Ekkers met de portefeuille Economie, Recreatie en Toerisme, en Mobiliteit). Het doel van de bijeenkomst is om inzicht te verkrijgen in wat de aanwezige partijen, KvK Midden- Nederland, VNO-NCW Midden-Nederland, MKB Nederland, Senter Novem en Syntens al doen om MVO te bevorderen in de regio Utrecht en wat hun plannen en ambities zijn voor de komende jaren op dit gebied. De provincie Utrecht zal de toon zetten door te komen met een duurzaam ambitiestatement. Daarna wordt besproken hoe alle partijen gezamenlijk, door middel van een gecoördineerde aanpak, het mkb in de regio Utrecht nog effectiever tot MVO kunnen stimuleren. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

4 4. Internationaal- en ketenprogramma Het internationale programma richt zich in 2008 op het verder stimuleren van MVO bij de internationale activiteiten van Nederlandse bedrijven. Het gaat daarbij om zowel investerings- als handelrelaties en ketenverantwoordelijkheid. Enerzijds ontsluit het programma kennis en ervaring op dit terrein, anderzijds faciliteert het bedrijven en andere organisaties om aan de slag te gaan met internationaal MVO. Geboekte resultaten januari-juni 2008 In het kader van de in 2007 verworven opdracht van het Nationaal Contact Punt m.b.t. voorlichting over de OESO-richtlijnen is een volledig herziene website gelanceerd. De website bevat veel praktische informatie en tools om MVO in het internationaal ondernemen handen en voeten te geven. Deze tools zoals praktijkvoorbeelden, checklisten, copyteksten voor gedragscodes en verbetertips zijn opgehangen aan de verschillende OESO-thema s. Samenvattend is na 1 jaar het volgende opgeleverd: o 2 stakeholderbijeenkomsten o 50 voorlichtingsgesprekken met stakeholders & intermediaire organisaties o 20 presentaties voor branches, handelsmissies, EVD en financiers o Basispresentatie powerpoint en maatwerkpresentaties o Checklist/zelftest voor mkb-bedrijven o OESO richtlijnen in mkb-taal o Copyteksten voor mkb-bedrijven voor beleidsplan of gedragscode o 15 praktijkvoorbeelden o Website De opdracht van het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling voor het project Kansen voor ondernemers in ontwikkelingsmarkten is afgerond. Het project liep van juli 2007 tot juli In het kader van dit project zijn twee bijeenkomsten over ondernemen in ontwikkelingslanden gehouden en is een verkenning uitgevoerd naar de rol die intermediaire organisaties op zich kunnen en willen nemen om dit thema op de agenda van het bedrijfsleven te zetten. Het project was een samenwerking met TNO en Business in Development Network. In een vervolgproject zal de Rabobank Foundation aansluiten. MVO Nederland heeft de kwartiermakers van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) verder ondersteund (financiering van BuZa). Ook heeft MVO Nederland een onderzoeksopdracht uitgevoerd m.b.t. de duurzaamheid in de natuursteen- en houtketen. Uiteindelijk heeft MVO Nederland op 29 april 2008 de subsidieaanvraag IDH ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Begin juli is de aanvraag gehonoreerd en per 1 september zal het IDH door MVO Nederland worden gefaciliteerd. De opdracht van de ministeries van VROM en BuZa om informatie over grondstofketens in kaart te brengen en via een digitale tool voor mkb-ers te ontsluiten, is afgerond. Deze tool is in te zien via de website van MVO Nederland. De opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Schuttelaar & partners. Er is actief deelgenomen aan de MVO-werkgroep duurzame natuursteen, waarbij o.a. gewerkt is aan het voorbereiden van een verbeterproject voor IDH. De opdracht om 4 nieuwe MVO-landendossiers te maken (Vietnam, Turkije, Roemenie en Marokko) loopt nog. Subsidie is afkomstig van de ministeries van EZ, VROM, LNV en SZW. De dossiers worden gemaakt i.s.m. de adviesbureaus Crem en IVAM. De opdracht is verworven om de medewerkers van de EVD te trainen op internationaal MVO en OESO-richtlijnen. Het eerste deel van de training van de landenmedewerkers heeft plaatsgevonden, waarbij in totaal zo n 90 landenmedewerkers aanwezig waren. Het tweede deel, de maatwerktraining, zal in september plaatsvinden. Daarna volgen nog trainingen van de projectadviseurs. Het deel over internationaal MVO op de website van MVO Nederland is volledig herzien. Er is deelgenomen aan een VBDO-begeleidingscommissie m.b.t. het project Preventing illegality in supply chains. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

5 - Leren voor Duurzame Ontwikkeling De opdracht om 39 MVO-projecten van het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (tevens opdrachtgever en financier) te evalueren en voor zover interessant te ontsluiten op de website van MVO Nederland is afgesloten, maar niet helemaal uitgevoerd. Evaluatie had al plaats gevonden in december 2007, maar ontsluiting zou plaatsvinden in Door gebrekkige medewerking van de verschillende projectuitvoerders is het niet gelukt om de informatie te ontsluiten. 5. Koploperprogramma In 2008 is MVO Nederland gestart met het koploperprogramma om MVO-koploperbedrijven te faciliteren bij hun innovaties op het gebied van MVO. MVO-koplopers spelen een belangrijke rol in het inspireren van andere ondernemers en het stimuleren van MVO-innovaties. MVO Nederland faciliteert MVO-koplopers door: 1) hun activiteiten zichtbaar te maken voor andere ondernemers, 2) hen te inspireren tot verdergaande MVO-innovaties, 3) door samenwerking hun marktpositie te versterken, en 4) activiteiten van andere koplopernetwerken inzichtelijk te maken. Momenteel heeft MVO Nederland ongeveer 150 (mkb-) bedrijven en 10 grootbedrijven geïdentificeerd als MVOkoploper. Geboekte resultaten januari-juni 2008 MVO Nederland werkt nauw samen met andere koplopernetwerken om activiteiten af te stemmen en MVO-koplopers gericht te kunnen doorverwijzen (Het Social Venture Network, Koplopersloket VROM/EZ, SenterNovem programma Duurzame Product Ketens (DPK), Stichting Samenleving & Bedrijf, Enviu, Urgenda, Economy Light Programma van Stichting natuur en Milieu, Sustenable Forum (i.o)). 50 koplopers hebben deelgenomen aan 2 intervisiebijeenkomsten met de volgende thema s: - Investeer in Duurzame Energie (14 maart) - Versterk uw MVO-strategie (6 juni) Diverse MVO-koplopers zijn zichtbaar gemaakt in landelijke en regionale media, als praktijkvoorbeeld op de website van MVO Nederland, en in diverse publicaties. MVO-koplopers zijn benaderd voor verschillende projecten van MVO Nederland; bijv. als goed voorbeeld in het kader van het regioprogramma en het programma internationaal. Diverse MVO-koplopers zijn geworven als partner van MVO Nederland. Koplopers hebben input gegeven voor het imago-onderzoek van MVO Nederland. 6. Partners Bedrijven en organisaties kunnen zich (door ondertekening van een manifest) aansluiten bij het partnernetwerk van MVO Nederland. In 2008 biedt MVO Nederland haar partners meer mogelijkheden om te netwerken en van elkaar te leren. Diverse nieuwe activiteiten worden georganiseerd voor partners, zodat zij: 1) meer met elkaar in contact kunnen komen, 2) meer kennis kunnen delen, 3) elkaar meer kunnen inspireren, en 4) zichzelf meer zichtbaar kunnen maken in het netwerk. Ook worden partners nadrukkelijker geïnformeerd over en gestimuleerd tot duurzaam inkopen. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

6 Geboekte resultaten januari-juni 2008 Het aantal partners van MVO Nederland is met 200 gestegen tot 632 bedrijven en organisaties in totaal eind juni 2008 (waarvan circa 50% mkb-bedrijven en ondernemersverenigingen- en netwerken) (zie bijlage 2). Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland in januari 2008 was ruim de helft van de genodigde partners aanwezig. Vanaf begin 2008 is gecommuniceerd dat vanaf januari 2009 een kleine financiële bijdrage gevraagd wordt voor het partnerschap. Alle nieuwe partners hebben deze informatie ook ontvangen (vóór ondertekening van het manifest). Een beleids- en actieplan is opgesteld voor nieuwe partner-en netwerkactiviteiten. Uitvoering vindt plaats vanaf de tweede helft van Communicatie en marketing De communicatie- en marketingafdeling van MVO Nederland richt zich op het verbeteren en verstevigen van het imago en het verhogen van de bekendheid van MVO en MVO Nederland. De focus ligt daarbij op een actief persbeleid, waarbij een toename van MVO-informatie in ondernemersmedia en -sites wordt nagestreefd. Onze website en digitale nieuwsbrief blijven belangrijke communicatiemiddelen. Marketing zorgt voor financiering voor onze eigen evenementen en voor deelname aan externe evenementen. Geboekte resultaten januari-juni 2008 De eerste uitwerkingen zijn gereed van een nieuw communicatieconcept (en huisstijl) voor MVO Nederland, waarbij de nadruk ligt op de kansen van MVO voor de business case. In alle uitingen zal de mkb-ondernemer centraal staan om als zodanig andere ondernemers te stimuleren met MVO aan de slag te gaan. Deze conceptuitwerkingen zijn uitgebreid getest bij onze doelgroepen. Tijdens het inkopersdebat van NEVI/YPP is de campagne duurzaam inkopen van MVO Nederland aangekondigd. Onder alle ruim 300 deelnemers is informatie over duurzaam inkopen verspreid. Als onderdeel van de campagne duurzaam inkopen, is een actieplan opgesteld voor een Roadshow Het Nieuwe Inkopen. Bij verschillende partijen is de interesse hiervoor gepeild. De Roadshow sluit aan bij bestaande ondernemersbijeenkomsten en kan flexibel ingezet worden. 55 presentaties, inleidingen en workshops zijn gehouden bij (ondernemers-)bijeenkomsten door heel Nederland. In januari 2008 heeft een succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij 230 gasten uit ons (partner)netwerk aanwezig waren (van 551 genodigden). MVO Nederland ontving veel positieve reacties over de netwerkmogelijkheid, de locatie en de sfeer. Meer dan 150 bedrijven en organisaties hebben via de website van MVO Nederland hun MVOvoornemens voor 2008 doorgegeven. Een selectie hiervan is gebundeld en overhandigd aan staatssecretaris Heemskerk. Zes journalisten waren bij de bijeenkomst aanwezig. Het persbericht over de MVO-voornemens is door 12 bladen en sites opgepakt. Met behulp van (inhoudelijke) bijdragen van MVO Nederland zijn 60 artikelen en rubrieken verschenen in (ondernemers)media en branchebladen. Er is onder andere meegewerkt aan een themanummer Duurzaam Ondernemen van de Kamerkrant, een MVO-special van ondernemersmagazine BIZZ en een MVO-krant De Groene Golf van dagblad De Pers. In drie uitgaven van destatus is een column opgenomen van Willem Lageweg. In totaal heeft MVO Nederland 5 persberichten uitgestuurd. Het persbericht over duurzame grondstoffen ( de grondstoffentool ) is in 5 branchegerichte versies verschenen (en verspreid). In elke uitgave van P+ zijn minimaal 2 pagina s gevuld met informatie over (een project van) MVO Nederland en een column van Willem Lageweg. Alle partners ontvangen P+ met een begeleidende brief van MVO Nederland. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

7 De website werd gemiddeld keer per maand bezocht ( unieke bezoekers per maand). Op de website werden nieuwsberichten (incl. RSS-feed) en 94 agendaitems geplaatst. Medio april is een nieuw onderdeel op de website gelanceerd met informatie over duurzame grondstoffen. Dit onderdeel is ruim 3200 keer bekeken. De digitale nieuwsbrief van MVO Nederland werd 13 keer verstuurd naar gemiddeld personen. 8. Kennismanagement MVO Nederland ambieert als kenniscentrum over een volledige en ondernemersvriendelijke MVOdatabase te beschikken. Uitgangspunt is dat onze database maximaal wordt gekoppeld aan sites en databases van tal van andere organisaties (brancheorganisaties, kennisinstellingen, overheden, enz). MVO Nederland is zo een nationaal MVO-startpunt met toegang tot een kennisnetwerk waarin (nagenoeg) alles op het gebied van MVO te vinden is. De afdeling kennismanagement vergaart, vertaalt en ontsluit de MVO-informatie ten behoeve van de website en andere externe communicatiemiddelen. De ontsloten informatie is nadrukkelijk afgestemd op de doelgroep. Geboekte resultaten januari-juni 2008 De recent vernieuwde website speelt een belangrijke rol in de kennisfunctie van MVO Nederland. De website van MVO Nederland is in de eerste helft van 2008 nog nadrukkelijker afgestemd op de doelgroep ondernemers. Publicatie van dossiers voor 4 nieuwe branches. Deze dossiers bestaan uit praktijkvoorbeelden, concrete tips, stappenplannen en instrumenten. Publicatie van dossiers over: integriteit, Cradle to Cradle, duurzaam inkopen door de overheid, de grootste MVO-misverstanden. Publicatie van 10 nieuwe praktijkvoorbeelden. Beantwoorden van enige honderden inhoudelijke MVO-vragen via de telefoon en contactmail. Dagelijks up to date houden van de database. 9. Personeel en organisatie In de eerste helft van 2008 zijn 4 nieuwe medewerkers in dienst getreden. In één geval betreft het een vervanging. Daarnaast is een medewerker bij MVO Nederland gedetacheerd vanuit het ministerie van LNV. Het team bestond het eerste halfjaar van 2008 uit 17 fte (inclusief enkele tijdelijke medewerkers die uit projectfinanciering worden betaald). Twee studenten hebben een stage gedaan bij MVO Nederland. Het bestuur werd versterkt met Tineke Bahlmann 2. Zij volgt Henk van Luijk op die in juni is teruggetreden uit het bestuur. Dhr. Van Luijk was vanaf de oprichting als bestuurder bij MVO Nederland betrokken. Het bestuur vergaderde drie keer. Belangrijke onderwerpen waren: de samenwerking met Samenleving & Bedrijf, het Initiatief Duurzame Handel, de MVO-Vakbeurs Het Nieuwe Ondernemen en de campagne over duurzaam inkopen. 2 Mevrouw Bahlmann is commissaris bij het Commissariaat voor de Media en hoogleraar bedrijfseconomie. Daarnaast is zij commissaris/bestuurder bij o.a. Triodosbank, Nedap, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen en Deloitte. Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

8 De programmaraad vergaderde één keer, waarbij gesproken werd over het internationaal programma en het Initiatief Duurzame Handel, het jaarplan en de begroting, en de samenwerking met Samenleving en Bedrijf. MVO&MVO Nederland MVO Nederland werkt met het project Nederland aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Als dienstverlenende organisatie zijn onze eigen speerpunten in 2008: - Professionalisering van het HRM-beleid. MVO Nederland wil een moderne en vooruitstrevende werkgever zijn. - Scholing en coaching van medewerkers. - Verduurzaming van het eigen inkoopbeleid. - Eigen werknemers stimuleren om privé te streven naar een duurzame levensstijl (in navolging van grote bedrijven zoals TNT en Eneco). In de eerste helft van 2008 zijn de arbeidsvoorwaarden van MVO Nederland tegen het licht gehouden. Een eerste aanzet is gemaakt voor aanvulling van de arbeidsvoorwaarden, zoals uitbreiding verlofuren, vergoeding voor thuiswerkplekken en sportschool, en indexatie van vergoedingen. Daarnaast kunnen de medewerkers gebruik maken van het Energie Privé Plan, waarbij zij zich kunnen laten adviseren bij het energiezuinig maken van hun woning. De resultaten over 2007 zijn vastgelegd in een maatschappelijk verslag. 10. Financiën Eind juni 2008 lag de jaarprognose voor zowel de baten als de lasten euro boven de begroting. Daarmee blijven beide posten met elkaar in balans en wordt de prognose voor een sluitende begroting zonder significant tekort of overschot gehandhaafd. Utrecht, 1 september 2008 Halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /8

9 Bijlage 1: Overzicht recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden MVO-dynamiek bij brancheverenigingen en vakbonden (augustus 2008) Steeds meer brancheorganisaties en vakbonden zetten zich actief in voor het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder hun leden. Na een eerste periode van kennismaking, zetten brancheorganisaties steeds vaker concrete stappen om MVO te integreren in het productaanbod naar hun leden. Als resultaat hiervan wordt een brede stroming van ondernemers zichtbaar in het bedrijfsleven die (meer) duurzaam ondernemen. Naar een bereik van ondernemers eind 2008 MVO Nederland werkt samen met brancheorganisaties om MVO te stimuleren bij ondernemers. Met behulp van MVO Nederland doorlopen de deelnemers de stappen bewustwordingbeleidsvorming- implementatie- monitoring- evaluatie. Sinds de start van het brancheprogramma in 2005, hebben meer dan 25 brancheorganisaties zich bij MVO Nederland aangesloten. Gezien de sterke belangstelling, zal dit aantal in 2008 naar verwachting oplopen tot ruim 30. Bij elkaar vertegenwoordigen deze brancheorganisaties ruim ondernemers. Hieronder wordt een overzicht gegeven van recente MVO-ontwikkelingen bij brancheverenigingen en vakbonden die deelnemen aan het brancheprogramma van MVO Nederland: ABN Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven 180 leden Betrokken sinds: mei 2006 ABN en MVO Nederland zijn actief betrokken bij het ontwikkelen van een gedragscode voor de sector binnen de werkgroep Duurzame Natuursteen. In 2007 en 2008 worden door MVO Nederland regionale workshops over MVO verzorgd voor natuursteenbedrijven. ABN neemt MVO mee in haar communicatie richting leden via de website, nieuwsberichten en vakbladen. Het keurmerk Natuursteen wordt uitgebreid met MVO-criteria. ABN spant zich in om ook partijen in de natuursteenketen te stimuleren om MVOcriteria mee te nemen. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

10 Bouwend Nederland De vereniging van bouw- en infrabedrijven 4500 leden Betrokken sinds: oktober 2005 Bouwend Nederland heeft aan de wieg gestaan van de duurzaamheidverklaring die de zeven grootste bouwbedrijven in februari 2008 hebben ondertekend. In deze verklaring onderkennen zij het belang van MVO en kondigen aan concrete stappen te zetten om met opdrachtgevers en onderaannemers op een duurzame manier samen te gaan werken. Ook heeft Bouwend Nederland een dossier over MVO geplaatst op haar website en verscheen eerder een brochure over MVO in de bouw. Vanaf het najaar van 2008 gaan ING Bank, MVO Nederland en Bouwend Nederland een reeks regionale bijeenkomsten over MVO organiseren voor alle partijen in de bouwketen. CNV Bedrijvenbond CNV Metaaltechniek werknemersleden Betrokken sinds: oktober 2007 CNV Bedrijvenbond heeft samen met MVO Nederland posters en kaarten gemaakt over MVO in de metaaltechniek, speciaal gericht op de rol van de werknemer. Alle leden van CNV in de metaal- en installatiesector hebben hiervan een exemplaar ontvangen. In de CAO voor de kleinmetaal is een afspraak opgenomen over MVO. Dit houdt in dat projecten worden opgepakt over MVO in relatie tot werknemers. MVO Nederland zal hiervoor een plan van aanpak opstellen. Federatie NRK De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie 670 leden Betrokken sinds: mei 2006 Duurzaam ondernemen is het kernthema van de federatie NRK. Momenteel voert NRK onder andere een project uit i.s.m. SenterNovem en MVO Nederland om innovaties op het gebied van Cradle to Cradle te stimuleren. Tien bedrijven worden begeleid bij het ontwikkelen van nieuwe producten geïnspireerd door de Cradle to Cradle-filosofie. MVO Nederland neemt deel om de kennis te verspreiden en zal een nieuwe minispecial over Cradle to Cradle coördineren. Daarnaast is NRK actief betrokken bij ontwikkelingen rond duurzaam inkopen en voert zij vele projecten uit op het gebied van energiebesparing, ARBO en ecodesign. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

11 FME CWM Ondernemersorganisatie voor de technologisch-industriële sector 2750 leden Betrokken sinds: november 2006 FME CWM organiseerde haar jaarcongres over de rol van techniek in de maatschappij. Tijdens dit congres sprak minister Cramer en werd haar een overzicht aangeboden van allerlei mogelijke duurzaamheidinnovaties in de sector. FME CWM heeft een platform opgericht waarin duurzame innovaties in de techniek worden gebundeld. FNV Zelfstandigen leden Betrokken sinds: juli 2007 FNV Zelfstandigen is bezig met het opstellen van een beleid om MVO te stimuleren bij haar 7000 leden (zelfstandigen zonder personeel). De ledendag van FNV Zelfstandigen die onlangs plaatsvond, stond in het teken van MVO. MVO Nederland verzorgde op deze dag een aantal introductieworkshops. FNV Zelfstandigen heeft een MVO-tool ontwikkeld speciaal voor zelfstandigen. Leden kunnen met behulp van de tool hun eigen MVO-DNA samenstellen. FOSAG Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-, en glasbranche 3000 leden Betrokken sinds: maart 2007 FOSAG werkt aan een project om samen met een aantal bedrijven een MVO-scan uit te voeren. De resultaten van dit project worden als voorbeeld gebruikt voor de rest van de branche. De deelnemers worden gepresenteerd in een minispecial die samen met MVO Nederland eind 2008 tot stand zal komen. FOSAG heeft een tool ontwikkeld, waarmee bedrijven hun eigen MVO-gedragscode kunnen opstellen. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

12 ICT Office Branchevereniging van IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven 480 leden Betrokken sinds: november 2006 ICT Office heeft MVO benoemd als een van de vijf kernonderwerpen. De brancheverenging schrijft momenteel een plan van aanpak, met speciale aandacht voor onderwerpen als ketenverantwoordelijkheid, energie en de bijdrage van de sector aan duurzame ontwikkelingen. ICT Office bereidt een project voor op het gebied van duurzame handel. Mitex Ondernemersorganisatie voor de mode-,schoenen- en sportdetailhandel 4500 leden Betrokken sinds: juli 2006 Mitex heeft onlangs een themanummer over MVO uitgegeven en werkt aan een reeks thematische brochures over MVO. Mitex heeft een onderzoek uit laten voeren naar de stand van zaken op het gebied van MVO in de mode-, schoenen-, en sportdetailhandel. In augustus 2008 is de publicatie Bewust Ondernemen uitgebracht. Leden van Mitex kunnen met behulp van de publicatie MVO concreet vormgeven in de winkel. MODINT Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel 825 leden Betrokken sinds: december 2005 MODINT is al geruime tijd bezig met MVO, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en logistiek. Er is binnen MODINT een werkgroep duurzaamheid en MVO opgezet. Op het jaarcongres van MODINT was duurzaamheid een centraal thema. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

13 NOvAA De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten 6500 leden Betrokken sinds: juni 2006 NOvAA heeft in samenwerking met de Rabobank en MVO Nederland twee MVObrochures uitgebracht. Eén over MVO op accountantskantoren en één over het stimuleren van MVO bij de mkb-klanten van de accountant. Alle 6500 leden ontvangen deze brochures. Er wordt een nulmeting uitgevoerd naar MVO-activiteiten in de consultancy. Op basis hiervan wordt bepaald welke vervolgstappen logisch zijn. OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten 650 leden Betrokken sinds: maart 2008 In juni heeft OSB een mini-congres over MVO georganiseerd. Hier ondertekenden zij het partnerschap met MVO Nederland. Vanaf 2008 reikt OSB jaarlijks een MVO-bokaal uit aan een ondernemer uit de branche die voorop loopt op het gebied van MVO. OSB ontwikkelt een visie op MVO in de schoonmaakbranche. MVO wordt onderdeel van de communicatie-uitingen van OSB. PPV Keurmerk Professionele Project Verhuizers 36 leden Betrokken sinds: mei 2007 PPV werkt aan het opstellen van een beleidsplan MVO. De voorjaarsvergadering stond in het teken van MVO. MVO Nederland heeft tijdens deze dag een aantal MVO-workshops verzorgd. PPV is vervolgens aan de slag gegaan met het duurzaam verankeren van MVO in de projectverhuizersbranche. De kennisgroep MVO is van start gegaan. De PPV zal dit najaar deelnemen aan de Roadshow Duurzaam Inkopen. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens het partnerschap tussen PPV en MVO Nederland worden ondertekend. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

14 RECRON De Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 1700 leden Betrokken sinds: december 2005 RECRON heeft recentelijk een jaarwerkplan 2008 Duurzame recreatie opgesteld en is voornemens dit in de loop van 2008 en 2009 verder vorm te geven en uitvoeren. MVO Nederland heeft een verkennende quick scan uitgevoerd voor de recreatiebranche die als basis dient voor het beleid van RECRON. Tuinbranche Nederland Brancheorganisatie voor leveranciers en retailers in de tuinbranche 470 leden Betrokken sinds: januari 2008 Tuinbranche Nederland is enthousiast van start gegaan met het ontwikkelen van een visie voor MVO in de Tuinbranche. Een Taskforce MVO is opgericht om leden actief te betrekken in de ontwikkeling van de visie. Eind september vindt een bijeenkomst plaats om de conceptvisie voor te leggen aan alle geïnteresseerde leden. MVO Nederland zal die middag een inleiding over MVO verzorgen. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar de ondertekening van het partnerschap tussen Tuinbranche Nederland en MVO Nederland op 2 december Uneto-VNI Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel 5000 leden Betrokken sinds: december 2005 Uneto-VNI richtte in 2006 (op initiatief van haar leden) het MVO-platform op om MVO te stimuleren in de installatiebranche. Sindsdien is er een boek gepresenteerd, zijn er drie MVO-ledendagen georganiseerd en wordt er een project opgezet om het materiaalgebruik in de installatiebranche te analyseren aan de hand van duurzaamheidcriteria. De cursussen MVO en goed werkgeverschap zijn onlangs van start gegaan. Ten behoeve van de cursus MVO is een digitaal instrument ontwikkeld over MVO in de installatiebranche. Er is een aparte website over MVO in de installatiebranche gemaakt, gecombineerd met een digitale nieuwsbrief. Ook wordt gewerkt aan de vierde MVO-dag, waarbij installateurs worden geïnformeerd over de mogelijkheden van MVO. MVO Nederland is actief in het bestuur van het platform MVO. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

15 VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel 1400 leden Betrokken sinds: januari 2008 VBW is bezig met het ontwikkelen van een MVO-beleidsplan. Binnenkort worden de plannen voorgelegd aan de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Tevens is VBW van plan een MVO-klankbordgroep op te richten. In samenwerking met deze klankbordgroep zullen vervolgactiviteiten worden opgezet. VBZ De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie 150 leden Betrokken sinds: april 2007 VBZ heeft tijdens een ledenbijeenkomst over MVO het partnerschap met MVO Nederland ondertekend. MVO Nederland heeft een quick scan uitgevoerd over MVO in de bakkerij- en zoetwarenindustrie. VBZ neemt MVO op als thema in haar ondernemershandboek en ondernemersscan. VBZ gaat een MVO-netwerk van en voor leden oprichten. Een aantal leden van VBZ heeft zich aangesloten bij het cacaoproject van het Initiatief Duurzame Handel. VFI Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen 110 leden Betrokken sinds: maart 2008 VFI heeft een tool ontwikkeld aan de hand waarvan goede doelen-organisaties MVO kunnen implementeren. In mei organiseerde VFI een congres over MVO voor haar leden. Tijdens dit congres werd het partnerschap met MVO Nederland ondertekend. Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

16 VVNH Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 300 leden Betrokken sinds: april 2007 VVNH heeft een minispecial duurzaam hout uitgegeven over MVO. Samen met MVO Nederland zet VVNH stappen om het beleidsplan tot 2012 uit te voeren. Het plan heeft een ambitieuze doelstelling: in 2009 is 90% van het hout op de Nederlandse markt aantoonbaar duurzaam (nu 45%). Als onderdeel hiervan worden MVO-workshops gegeven aan de leden van VVNH. Ook wordt het digitale duurzaam houtdossier onder de aandacht gebracht bij inkopers van hout onder VVNH-leden. Overige deelnemers Een aantal deelnemers aan het brancheprogramma is erg klein. Deze verenigingen hebben vaak een klein of helemaal geen secretariaat, waardoor zij moeilijk systematisch aan MVO kunnen werken. Bij deze organisaties hebben MVO-activiteiten vaak een ad hoc karakter. MVO Nederland biedt deze brancheverenigingen beperkte ondersteuning in de vorm van een jaarlijks voortgangsgesprek en beschikbaarheid voor vragen. Potentiële nieuwe deelnemers Steeds meer brancheverenigingen melden zich bij MVO Nederland, omdat zij overwegen om een MVO-beleid op te gaan stellen. Deze brancheverenigingen zijn in de oriëntatiefase en zullen mogelijk op termijn deel gaan nemen aan het brancheprogramma. Momenteel worden oriënterende gesprekken gevoerd met het KVGO (grafische industrie), FGZ (sieradenbranche), Cascade (zanden grindproducenten), VOBN (betonmortel fabrikanten,) EVO (vervoerders en verladers), ANVR (toerisme), KHN (horeca), FNLI (levensmiddelenindustrie) en NVS (specerijen). Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

17 Deelnemende brancheorganisaties, augustus 2008 Naam Branche Aantal leden ABN Natuursteenbedrijven 180 ANVR Toerisme 2000 BABEX Sloopaannemers 40 Bouwend Nederland Aannemerij 4500 BRAVVO Tuinarchitectuur 30 CNV Bedrijvenbond Kleinmetaal n.v.t. Federatie NRK Rubber- en kunststofindustrie 670 FME CWM Technologische industrie 2750 FNV Zelfstandigen ZZP-ers 7000 Schilders- onderhouds en metaalbewerkingsbranche 3000 FOSAG ICT Office ICT Hardware & Software 480 Mitex Kleding detailhandel 4500 MODINT Kleding leveranciers 825 NOvAA Administratieve Accountants 6500 OAWS Werving en selectiebureaus 33 OSB Schoonmaakbranche 650 PVV Projectverhuizers 36 RECRON Recreatie 1700 Tuinbranche Nederland Tuincentra 470 Uneto-VNI Installatie 5000 VBW Bloemistendetailhandel 1400 VBZ Bakkerij- en zoetwarenindustrie 150 VGB Sierteelt groothandel 316 VVNH Houtindustrie 300 Totaal Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

18 Bijlage 2: Aanvullende informatie partners MVO Nederland MKB Adviesbureaus 32% Overig 0% MKB 40% Grote (internationale) onderneming Ondernemersorganisaties -en netwerken MVO Netwerken Overheid Kennisinstellingen & andere partijen 4% Goede doelen 4% NGO 5% Overheid 1% MVO Netwerken 1% Grote (internationale) onderneming 8% Ondernemersorganis aties -en netwerken 5% NGO Goede doelen Kennisinstellingen & andere partijen Adviesbureaus Overig * Aantal nieuwe aanmeldingen van partners per maand (maart 2007 juni 2008): Jaar Maand Aantal partners * Percentage per sector: % SECTOR 1,9 Interieur 2,5 Landbouw en Visserij 7,7 Levensmiddelen 0 Pers. Verzorging 1,1 Recreatie 1,6 Schoonmaak 45,6 Adviesbureaus 6,9 Bouw 0,3 Elektronica 2,7 Energie 3,9 Financiële sector 2,5 Horeca 6,9 ICT 3,6 Textiel 3,6 Toerisme 4,7 Transport 2,7 Vrije Beroepen 3,6 Industrie 30,8 Geen keuze 100 TOTAAL Bijlagen halfjaarverslag MVO Nederland, januari-juni /10

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013

stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 stichting MVO Nederland Financieel Jaarverslag 2013 Datum: 16 juni 2014 17 JUNI zm (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoelsinden: 17 JUNI

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie