Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015"

Transcriptie

1 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d

2 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen 3 4. Doelgroepen en boodschap Interne doelgroepen Externe doelgroepen 4 5. Communicatiemiddelen Interne communicatie Externe communicatie 5 6. Communicatieplanning Communicatieplanning intern Communicatieplanning extern 7 Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 2 van 7

3 1. Inleiding In dit communicatieplan wordt beschreven hoe Hooijer intern en extern gaat communiceren over haar energiebeleid, de CO 2 footprint, CO 2 reductiedoelstellingen en aanverwante zaken. Effectieve interne en externe communicatie is essentieel voor een succesvolle implementatie van het energiemanagementsysteem en reductie van de CO 2 uitstoot. Het communicatieplan heeft betrekking op Hooijer Renkum B.V. en Omdat de bedrijven operationeel één geheel vormen is gekozen voor een gezamenlijke doelstelling. Hooijer streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij het energiebeleid. Door effectieve en gerichte communicatie naar de medewerkers wil Hooijer bewustzijn bij iedereen creëren en medewerkers stimuleren om te participeren in het reduceren van het energieverbruik. Hooijer wil de medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te komen om het energieverbruik verder te reduceren. Het kan hierbij zowel gaan om mogelijkheden voor persoonlijke bijdrages als optimalisaties binnen het bedrijf. 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder Vanuit de invalshoek transparantie van de CO 2 Prestatieladder worden eisen gesteld aan de interne en extern communicatie van Hooijer. Met name vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor een doeltreffende werking van de CO 2 Prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. In de CO 2 Prestatieladder wordt extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO 2 Prestatieladder via de website van Hooijer. 3. Communicatiedoelstellingen De communicatiedoelstellingen van Hooijer zijn: Het op transparante wijze informeren van medewerkers over het energiebeleid, de CO 2 reductiedoelstellingen en de CO 2 footprint van Hooijer via de werkoverleggen; Het stimuleren van met name de eigen medewerkers, maar waar mogelijk ook externe belanghebbenden om mee te werken aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Opdrachtgevers via de website van Hooijer minimaal 2 keer per jaar informeren over de voortgang van de CO 2 reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn; Overige partijen via de website van Hooijer algemeen informeren over de activiteiten in het kader van de CO 2 Prestatieladder. 4. Doelgroepen en boodschap De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne organisatie (eigen personeelsbestand en partners en/of combinanten) en externe organisatie (opdrachtgevers). 4.1 Interne doelgroepen Binnen Hooijer zijn diverse doelgroepen te onderscheiden. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie en de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Niet elke medewerker van Hooijer heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die op projectlocatie werken, kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 3 van 7

4 De interne doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: Directie en management; Medewerkers op kantoor en in de werkplaats; Medewerkers op projectlocatie. 4.2 Externe doelgroepen Externe doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: Algemeen: Opdrachtgevers en onderaannemers; Specifiek: Branche en Overheid. Opdrachtgevers Belangrijke klanten voor Hooijer zijn: Overheden, semioverheden; Projectontwikkelaars; Bedrijven en particulieren. Onderaannemers Onderaannemers kunnen een bijdrage leveren om de CO 2 uitstoot te reduceren. Om de onderaannemers te betrekken, te informeren en aan te geven hoe zij kunnen participeren, is het van groot belang een goede relatie te hebben en te onderhouden met de leveranciers. Onderaannemers worden actief geïnformeerd over het energiebeleid van Hooijer. Branche Binnen de branche zijn er organisaties die de belangen behartigen van de aangesloten leden en ook actief zijn op het op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De brancheorganisaties zijn geïnteresseerd in de reductie van de CO 2 emissies in de keten. Zij zijn tevens bereid, mee te denken bij serieuze plannen om te komen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen. Ze fungeren als klankbord voor Hooijer en het energiebeleid. Het in gesprek zijn met, en informeren over, gebeurt zowel individueel als via de brancheorganisatie. Belangrijke andere brancheorganisatie of gerelateerde organisaties zijn: Cumula Nederland; Veras; VHG; MKB Infra; Bouwend Nederland. Overheid Overheid en overheidsinstellingen behoren tevens tot de doelgroep van Hooijer bestaande uit: Landelijke overheden: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Landbouw en Visserij; Gemeenten: rol als opdrachtgever en als gemeente waar Hooijer is gevestigd; Overheidsinstellingen: Waterschappen, Politie, Brandweer, etc. waar Hooijer als vestiging mee van doen heeft. Projectontwikkelaars Projectontwikkelaars vinden het steeds belangrijker dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernomen wordt. Een CO 2 Bewust certificaat wordt mogelijk vereist. Bedrijven en particulieren Bedrijven vinden het steeds belangrijker dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernomen wordt. Een CO 2 Bewust certificaat wordt steeds vaker vereist. Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 4 van 7

5 5. Communicatiemiddelen 5.1 Interne communicatie Voor interne communicatie over het onderwerp energiebeleid en CO 2 worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt: Publicatiebord in de kantine Via het publicatiebord wordt het energiebeleid met alle medewerkers gedurende het hele jaar. Om transparant te zijn wordt ook de CO 2 footprint getoond. Werkoverleg / toolbox Tijdens het reguliere werkoverleg en/of toolbox worden medewerkers met regelmaat door de leidinggevende geïnformeerd over het energiebeleid, de CO 2 reductiedoelstellingen, CO 2 reductiemogelijkheden i.v.m. het CO 2 bewustzijn van de medewerker, ingekomen ideeën en de voortgang van initiatieven. Personeelsbijeenkomst Tijdens de personeelsbijeenkomst wordt de status van de energie en CO 2 reductiedoelstellingen besproken en worden de plannen voor de komende periode bekend gemaakt door de directie. Omdat de eigen medewerkers direct bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van de ambities worden zij als de belangrijkste doelgroep beschouwd. Daarnaast verwacht de directie van iedere medewerker dat zij het streven om milieuvriendelijk te werken uitdragen naar buiten. 5.2 Externe communicatie Afhankelijk van de doelgroep worden verschillen communicatiemiddelen ingezet. De volgende middelen worden gebruikt. Internet Conform de eisen van de CO 2 Prestatieladder heeft Hooijer voor haar klanten en andere externe belanghebbenden haar website ingericht op Gecommuniceerd wordt over: CO 2 footprint: 3.A.1 Periodieke rapportage: 3.A.1 Energie management actieplan: 3.B.2 Communicatieplan: 3.C.2 Communicatie uitingen: 3.C.1 Deelname initiatief: 3.D.1 Wanneer er een nieuwe versie is van een document moet dit met bekwame spoed op de website worden geplaatst (gedurende de hele looptijd van het certificaat). Eveneens wordt het CO 2 Bewust certificaat op de website getoond. Mailings Omdat het houden van klanten belangrijker is dan het werven van nieuwe klanten heeft Hooijer een actief communicatiebeleid. Dit beleid houdt in dat opdrachtgevers via de website van Hooijer twee maal per jaar worden geïnformeerd over de ambities en vorderingen van Hooijer inzake de CO 2 reductiedoelstellingen. Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 5 van 7

6 Inschrijvingen Om werken gegund te krijgen door (potentiële)opdrachtgevers wordt optioneel in offertes of aanbiedingsbrieven een verwijzing gemaakt naar het (nog te behalen) CO 2 Bewust certificaat. Deelname aan initiatieven Hooijer neemt momenteel actief deel aan twee sector en keteninitiatieven, te weten: 1/ Sturen op CO 2 van branchevereniging Cumela Nederland (Branche organisatie voor ondernemers in groen, grond en infra). Op 17 september 2014 is het door CUMELA Nederland georganiseerde sectorinitiatief 'Sturen op C02' van start gegaan. Het doel is om inzichten uit te wisselen en zo te komen op CO 2 reductie om de.ambities inzake CO 2 - reductie te realiseren. 2/ CO 2 reductie binnen de sloop van branchevereniging VERAS. Branche organisatie voor sloopaannemers in Nederland). De startbijeenkomst vond plaats op 18 november Het doel is om per fase binnen het sloopproces te kijken waar besparingen mogelijk zijn om daardoor de CO 2 uitstoot te kunnen laten afnemen en reducties te realiseren. Verder lopen er contacten met MKB Infra. Aan nieuwe deelnames wordt momenteel niet gedacht, omdat deelgenomen wordt aan de hierboven genoemde 2 initiatieven. Wanneer deelname aan nieuwe initiatieven binnen de sector interessant is voor het behalen van de reductiedoelstellingen zal dat overwogen worden. 6. Communicatieplanning 6.1 Communicatieplanning intern Communicatiemiddel Inhoud Planning Verantwoordelijk Website Energiebeleidsverklaring Bij wijziging KAM medewerker Website CO 2 footprint Periodieke rapportage Communicatie uitingen (CO 2 Reductiedoelstellingen & status ontwikkelingen) Deelname initiatief 2x per jaar KAM medewerker Website Energie management actieplan Communicatieplan Publicatiebord in Energiebeleid kantine Voortgang CO 2 Reductiedoelstellingen CO 2 footprint Uitvoerdersoverleg / Energiebeleid toolbox CO 2 Reductiedoelstellingen CO 2 footprint MT overleg Status CO 2 Reductiedoelstellingen Status CO 2 initiatieven Personeelsbijeenkomst Energiebeleid en Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen, resultaten, plannen Jaarlijks Bij wijziging 2x per jaar Conform planning Minimaal 2 / jaar Ten minste elk kwartaal Halfjaarlijks KAM medewerker KAM medewerker Hoofdbedrijfsbureau Directie Directie Hoofdbedrijfsbureau Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 6 van 7

7 6.2 Communicatieplanning extern Communicatiemiddel Inhoud Planning Verantwoordelijk Website Energiebeleidsverklaring Bij wijziging KAM medewerker Website CO 2 footprint 2x per jaar KAM medewerker Periodieke rapportage Communicatie uitingen (CO 2 Reductiedoelstellingen & status ontwikkelingen) Deelname initiatief Website Energiemanagement Actie Plan Communicatieplan Jaarlijks KAM medewerker Mailings Energiebeleid Indien wenselijk: CO 2 footprint Voortgang CO 2 Reductiedoelstellingen Gesprekken, Energiebeleid aanbiedingen en Indien wenselijk: contracten CO 2 footprint CO 2 Reductiedoelstellingen Deelname initiatieven CO 2 Reductie Kennis & ervaring Doorlopend Doorlopend Conform planning Hoofdbedrijfsbureau Directie of bedrijfsbureau Directie Communicatieplan Hooijer 2015.doc Pagina 7 van 7

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Eus Holding Oktober 2012. Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Eus Holding Oktober 2012. Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Eus Holding Oktober 2012 Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Inhoudsopgave 1. Over het communicatieplan... 3 Waarom dit communicatieplan?... 3 Voor wie is het bedoeld?... 3 Met wie communiceren we over

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie