Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren"

Transcriptie

1 Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig te analyseren. Sinds het begin van de recessie, eind 2007, waren de acties gericht op het wegsnijden van het overtollige vet, de prioriteit lag bij projecten die leidden tot kostenreductie en bij projecten met een korte terugverdientijd (ROI). Nu de organisatie min of meer lean & mean is, is het zaak om met de overgebleven middelen de juiste activiteiten te ondersteunen. Activiteiten die een organisatie niet alleen maar door het vervolg van de crisis leiden, maar die tevens in lijn liggen met de strategie en het bedrijf in de startblokken zetten voor de race na de crisis. Kortom de ideale voedingsbodem voor portfoliomanagement! door: Marc Leijten Voor bedrijven als Procter & Gamble en Southwest Airlines is ict de ondersteunende rol al lang ontgroeid. Daar creëert en transformeert ict volledige bedrijfsprocessen, wat leidt tot volledig nieuwe omzetstromen. Zo gebruikt Procter & Gamble ict voor het vergroten van de productadoptie. Ict heeft daarvoor een virtuele omgeving gecreëerd voor het ontwikkelen en testen van nieuwe producten (idee, vorm, verpakking), inclusief het bepalen van de ideale (winkel)positie en zelfs het uitvoeren van consumentenonderzoek. Deze technologie biedt P&G snel inzicht in de kans van slagen van nieuwe producten, wat van belang is in het kader van de strategische doelstelling om 1 miljard (!) nieuwe klanten te werven. 30 TIEM

2 Ook het succes van Southwest Airlines is in het afgelopen roerige luchtvaartdecennium volledig toe te schrijven aan de innovatieve inzet van ictmiddelen. Een voorbeeld hiervan is de Early Bird check-in service, waarbij reizigers voor $10 extra (enkele reis) 36 uur voor vertrek automatisch ingecheckt worden op een stoel die gekoppeld is aan een gunstige boarding volgorde. (Andere passagiers kunnen pas 24 uur voor vertrek elektronisch inchecken). Dit alles gebeurt online, zoals bijna alle andere klant-interactieprocessen bij Southwest. Een voorbeeld dat iets dichterbij staat, is het beprijzingssysteem dat gebruikt wordt bij De Lucht Tankstations langs de A2. Dit systeem biedt de mogelijkheid om het assortiment in een tankstation via elektronische schapkaarten variabel te prijzen, afhankelijk van het moment van de dag, maar wellicht ook van het weerbericht of de verwachte drukte op de weg. Deze technologie in combinatie met het principe van prijselasticiteit biedt veel mogelijkheden en heeft al bewezen omzetverhogend te werken. Ict-projecten zijn steeds vaker direct van invloed op de business, ook al lijkt het aan de ict-kant vaak een technisch project dat zich bijvoorbeeld richt op de database performance. Voor het managen van ict-projecten hebben de meeste organisaties ondertussen een proces met al dan niet ondersteunende middelen gedefinieerd en geïmplementeerd. Het proces omvat een gestructureerde aanpak voor projectmanagement, vaak gebaseerd op methoden als Prince2 en PMbok, maar soms ook op een methode die intern op basis van eigen inzicht en ervaring is ontwikkeld. De mate van succes varieert en is voor een belangrijk deel afhankelijk van de procesondersteunende middelen. Een groot aantal organisaties gebruikt hiervoor de welbekende Microsoft Office componenten als Word, Excel en Access. Deze software is echter niet voorzien van gerichte functionaliteit en vergt daarom intensieve configuratie. Ook levert een dergelijke oplossing niet de vereiste integratie en biedt ze maar beperkte mogelijkheden voor de automatisering van de routinematige delen van het proces. Uiteindelijk levert dit een minimaal resultaat op. Procesondersteuning door de inzet van Voor inzet gemiddeld Na inzet gemiddeld Mislukte projecten 31% 13% 59% Dubbele projecten 28% 6% 78% Projecten over budget 39% 19% 52% Herhaalde projecten 18% 3% 85% professionele projectmanagement toepassingen, zoals CA Clarity PPM leveren duidelijk wel resultaat op. Dit blijkt uit een studie van IDC ¹ waaruit in tabel 1 een extract is opgenomen. Het gecontroleerd en succesvol binnen budget en conform planning uitvoeren van projecten zegt echter niets over de waarde die deze projecten voor het bedrijf creëren, noch over de mate waarin ze bijdragen aan het realiseren van de strategie. Om dat inzicht te verkrijgen zullen de aanvragen voor nieuwe projecten en de lopende projecten op een andere manier beoordeeld moeten worden. Voor ieder project zal daarom inzichtelijk gemaakt moeten worden op welke manier en in welke mate het bijdraagt aan het behalen van de (strategische) doelstellingen. Voor projectaanvragen kan dit op een vrij hoog niveau gebeuren. De verificatie hier moet enkel zijn of de doelstellingen van het project überhaupt in relatie staan tot de strategie. Als dat niet het geval is, dan zal er een andere reden voor uitvoering moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is opvolging van wet- en regelgeving (compliance). Voor dergelijke projecten is het meestal niet nodig om additionele criteria vast te stellen, het project moet tenslotte uitgevoerd worden. Let op: deze projecten zullen wel opgenomen moeten worden in de portfolio s, aangezien ze aanspraak maken op een deel van de beschikbare middelen, die dan dus niet meer beschikbaar zijn voor andere projecten. Voor de projectaanvragen die zijn goedgekeurd, zal een prioriteringsmodel moeten worden opgesteld om te kunnen bepalen welke projecten de beste aansluiting hebben op de doelstellingen en dus het meeste aanspraak kunnen maken op de beschikbare middelen. Één van de grootste uitdagingen hierbij is het vaststellen van de criteria op basis waarvan de rang- Resultaat Tabel 1: Ict-projectresultaten voor en na inzet van een projectmanagement toepassing TIEM

3 schikking kan plaatsvinden. Er zijn vele criteria denkbaar, waarvan een groot aantal zal vallen binnen de categorieën financieel (NPV, IRR, ROI) en risico (technisch, budget, acceptatie). Deze criteria zullen zeker meegenomen moeten worden bij het rangschikken, maar voor de toetsing van de bijdrage aan de strategische doelstellingen zal ook naar andere zaken gekeken moeten worden, zaken die zich niet zo eenvoudig laten vertalen naar een financieel meetbaar projectcriterium. Een actueel voorbeeld van een dergelijk criterium is klanttevredenheid, door steeds meer bedrijven gemeten in de vorm van Net Promoter Scores (NPS) ². Eén van de bedrijven die NPS gebruikt, is Philips, waar het de belangrijkste graadmeter is voor het bereiken van de volgende strategische doelstelling: Philips wil het voorkeursmerk op het gebied van gezondheid en welzijn worden op de meeste markten waar het bedrijf actief is. Om aan te sluiten op deze doelstelling zal het resultaat van een project dus moeten bijdragen aan het verhogen van de NPS. Onderzoek zal uit moeten wijzen hoe deze scores verhoogd kunnen worden, maar het zou mogelijk als volgt herleid kunnen worden naar de ict-projectcriteria in figuur 1. Ict-projectcriteria: 1. Bijdrage aan verbeteren online bereikbaarheid 2. Bijdrage aan versnellen online orderafhandeling De score voor criterium 2 in een project kan hoog zijn, omdat het project een aantal stappen in het logistieke proces automatiseert, waardoor de levertijd wordt ingekort. Dit voorbeeld laat zien dat één strategische doelstelling herleid kan worden naar meerdere projectcriteria. Om het project te kunnen rangschikken, Strategische doelstelling Behalen van de status voorkeursmerk in gekozen markten Business initiatief Verhogen kwaliteit product Wisselen van toeleverancier Business doelstelling Verhogen van de Net Promoter Scores Ict-initiatief Verbeteren online ervaring Verbeteren online bereikbaarheid Inkorten online orderafhandeling Figuur 1: Ict-projectcriteria afgeleid uit de strategische doelstellingen zal er een eenduidige waardering gegeven moeten worden voor de totale bijdrage. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een berekende waarde, waarbij aan de diverse criteria een weegfactor kan worden toegekend. Tabel 2 geeft een eenvoudig voorbeeld. Bij gebruik van deze methode kunnen projecten gerangschikt worden op totale bijdrage of op individueel criterium. Het vaststellen van dit soort criteria dient organisatiebreed en met betrokkenheid van het management te gebeuren. Dit niet alleen omdat ict vaak onvoldoende op de hoogte is van de op business niveau bepaalde strategie en doelstellingen, maar ook en dat is van groter belang omdat het eenduidige communicatie tussen ict en business mogelijk maakt waar het gaat over het hoe en waarom van ict-projecten. Als projecten voorzien zijn van dergelijke criteria, dan kunnen in combinatie met de traditionele projectmanagementinformatie zoals planning en resourcecapaciteit, de eerste stappen worden gezet Strategische doelstelling Criterium Gewicht Waarde Conditie Sub- score Totaal score Behalen status voorkeursmerk in gekozen markten Bijdrage aan ver beteren van online bereikbaarheid 1 Laag Geen verwachte verbetering 1 3 Matig Kleine verbetering verwacht 3 Hoog Aanzienlijke verbetering verwacht 5 Behalen status voorkeursmerk Bijdrage aan 1,5 Laag verwachte verbetering is < 10% 1 4,5 in gekozen markten versnellen online orderafhandeling Matig verwachte verbetering is 10-30%< 3 Hoog verwachte verbetering is > 30% 5 Totale bijdrage: 7,5 Tabel 2: Weegfactoren kunnen worden toegekend aan de diverse criteria ten einde een waardering aan een project te kunnen toekennen 32 TIEM Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

4 in de richting van business planning. Een situatie waarin ict-projecten geselecteerd, uitgevoerd en eventueel gestopt worden in lijn met de doelstellingen en tijdslijnen van de business en waarin het zwaartepunt zal liggen op waardecreatie en de bijdrage aan de strategische doelstellingen in plaats van op kosten en planning. Ondanks de duidelijke voordelen van portfoliomanagement, is het geen activiteit die snel, eenvoudig en met gegarandeerd succes kan worden ingevoerd. De essentie van portfoliomanagement is namelijk concurrentie om de (beperkte) middelen die een organisatie ter beschikking heeft voor het realiseren van de strategische doelstellingen. Het begrip middelen refereert in deze context aan alle aan uitputting onderhevige middelen zoals financiën, mensen, productiecapaciteit, materiaal, et cetera. Dit betekent dat managers bereid moeten zijn om afstand te doen van een gewenst ict-project en dat ze in het ultieme geval een deel van hun budget en overige middelen moeten afstaan aan een ict-project dat meer bijdraagt aan de strategische doelstellingen. Iets wat op het eerste gezicht eenvoudig lijkt en logisch klinkt, maar in praktijk zeer gevoelig ligt. Dat de hiertoe noodzakelijke wijzigingen in proces, organisatie en gedrag een serieuze uitdaging vormen bij de invoering van portfoliomanagement blijkt eens te meer uit een IDC-onderzoek, dat in onder zestig organisaties is uitgevoerd. Maar liefst negentig procent van de ondervraagden ziet de wijzigingen in proces en organisatie als grootste uitdaging bij het implementeren van portfolio management. Proces Het succes van portfoliomanagement valt of staat met de beschikbaarheid van processen. Processen waarin voor de gehele organisatie duidelijk beschreven staat hoe om te gaan met ict-investeringen (projecten). De processen beschrijven onder andere aan welke voorwaarden een investering moet voldoen voor het verkrijgen van de projectstatus, hoe een project moet worden aangevraagd en door wie en hoe de aanvraag moet worden beoordeeld. Ook moet duidelijk zijn wat de procedure is om een lopend project te stoppen. Over het algemeen zijn deze processen niet of zwak ontwikkeld in bedrijven waar de behoefte aan portfoliomanagement het grootst is. Het definiëren van deze processen heeft de eerste prioriteit, aangezien de processen een consistente manier van werken afdwingen, wat ondersteunend werkt bij het veranderen van de organisatie en haar cultuur. Organisatie Portfoliomanagement vergt ook aanpassingen in de organisatie. Een voorbeeld: nu worden ict-projecten vaak aangevraagd vanuit een specifiek bedrijfsonderdeel. De aanvrager heeft vaak geen inzicht hoe zijn projecten aansluiten bij of overlappen met de wensen van de andere bedrijfsonderdelen. Voor een optimale keuze van de ict-investeringen zal er dus een overkoepelend orgaan moeten worden ingericht om vanuit een organisatiebreed perspectief ict-projecten te beoordelen, classificeren en bewaken, vaak het PMO Project Management Office genoemd. Gedrag De beloningstructuur op managementniveau ligt veelal in lijn met de prestaties binnen het bedrijfsonderdeel. Deze manier van belonen sluit niet aan op portfoliomanagement waarbij gekozen moet worden voor de beste oplossing voor het bedrijf en niet voor de afdeling. Ook zal voor een deel afstand genomen moeten worden van beslissingen op basis van onderbuikgevoel, dat in veel bedrijven nog steeds een belangrijk (zo niet het belangrijkste) beslissingscriterium is. Waar op te letten bij portfoliomanagement Portfoliomanagement ondersteunt dus de ict-organisatie bij het samenstellen van een optimale set aan investeringen. Een set die met in achtneming van de ambitie, risico s en beschikbare middelen voor een vastgestelde tijdslijn, de beste waardepropositie voor de organisatie vormt. Het is dus een proces dat mede bepaalt waar een organisatie haar schaarse middelen aan gaat besteden. Om een onbetrouwbare uitkomst en dus foutieve beslissingen te voorkomen, moet het proces dus wel goed uitgevoerd worden. De volgende alinea s beschrijven een paar bekende valkuilen voor het portfoliomanagementproces. Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren TIEM

5 Uitsluiting van keep-the-lights-on investeringen Te vaak wordt er bij de keuze van ict-investeringen geen rekening gehouden met de standaard jaarlijks terugkerende investeringen in de operationele sfeer (Opex). Deze investeringen absorberen echter vaak het grootste gedeelte van het ict-budget (> 70 procent). De reden dat ze niet opgenomen worden in portfoliomanagement is de overtuiging dat ze nauwelijks tot geen impact hebben op de strategische doelstellingen. Niets is echter minder waar. Maar al te vaak worden er binnen deze keep-the-lights-on projecten activiteiten gepland die wel degelijk impact hebben op het succes van de organisatie, zoals het wijzigen van functionaliteit binnen de belangrijkste online transactietoepassingen van het bedrijf of een switch van fysieke naar virtuele operating systemen vanuit een green ict-doelstelling. Het uitsluiten van dergelijke investeringen is dus een gemiste kans voor het optimaliseren van het portfolio, aangezien ze wel degelijk in relatie staan tot strategisch doelstellingen en omdat er al snel een optimalisatie van betekenis kan worden gerealiseerd gezien de omvang van de toegekende middelen. Eenmalige actie, zonder opvolging Te vaak wordt het samenstellen van een portfolio als een jaarlijkse activiteit beschouwd, waardoor het één van zijn krachtigste eigenschappen verliest, namelijk de mogelijkheid om het portfolio aan ictprojecten voortdurend te optimaliseren in lijn met de dynamiek van zowel de organisatie als de markt. Een wijziging in het marktklimaat of een wijziging in bedrijfsstrategie kunnen (en zullen) namelijk leiden tot een andere rangschikking van projecten, en dus de samenstelling van het portfolio beïnvloeden. Het plotseling instorten van een deel van de markt maakt dat projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van die betreffende markt, zeer waarschijnlijk een stuk minder interessant zijn. Er zal dus opnieuw vastgesteld moeten worden of de al gemaakte en nog geraamde projectkosten nog wel gerechtvaardigd zijn ten opzichte van het verwachte resultaat onder de nieuwe omstandigheden. Een absolute voorwaarde om hier de juiste beslissingen te kunnen nemen, is dat de actieve projecten voortdurend bewaakt worden en dat de meetbare criteria (kosten, planning, al geleverd voordeel) accuraat zijn. Een deel van het proces zal dus betrekking moeten hebben op de manier en de frequentie waarop deze informatie wordt verzameld en geregistreerd. Het is vooral hierbij dat een professionele project & portfolio management (PPM) oplossing krachtige ondersteuning levert. Ontbreken van een goed governance model In de voorgaande alinea s is de importantie van governance rondom portfoliomanagement al herhaaldelijk aangestipt. Implementaties zonder een sterk bestuurlijk model zullen maar moeilijk geaccepteerd worden door de organisatie, met zeer waarschijnlijk een slecht resultaat als gevolg. De volgende zaken zullen opgenomen moeten worden in het governance model. Beslissingen: Hoe worden de beslissingen genomen, op basis van afdelingsinspraak, door gebruik te maken van een stemprocedure of wellicht door een individu? Wie is er betrokken bij het nemen van beslissingen, de algemene directie, afdelingsdirectie, ict-directie, stuurcomité, het Project Management Office? Op basis van welke criteria worden beslissingen genomen, gebeurt dit op basis van financiële, risico, strategische, of ict-technische criteria? Timing: Wanneer worden er in de organisatie beslissingen genomen? Gebeurt dit jaarlijks, per kwartaal of op basis van het just in time principe. Drempels: Welke beperkingen/drempels zijn er binnen de organisatie bij het nemen van beslissingen? Ligt de beperking in de budgetten, het aantal FTE s of in de organisatiestructuur? Portfoliomanagement binnen ict, de volgende stap De toegevoegde waarde van portfoliomanagement bij het selecteren van de juiste ict-projecten wordt algemeen erkend. Veel organisaties zijn actief bezig met de uitrol ervan of met de voorbereidingen daartoe. De koplopers in dit proces kijken echter al verder en zien dat hetzelfde principe toepasbaar is op andere lagen binnen ict. Het meest voor de handliggend is de applicatielaag waar we een soortgelijke problematiek onderkennen. Het aantal applicaties binnen bedrijven is in de loop der jaren, 34 TIEM Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

6 vaak als gevolg van fusies en acquisities, schrikbarend opgelopen. De applicaties maken deel uit van de ict-infrastructuur en souperen een aanzienlijk deel van het (ict-)budget. Ook hier ontbeert ict vaak het inzicht in het aantal applicaties, het doel van de applicaties en de mate van gebruik van de applicaties. Een onwenselijke situatie die zeer waarschijnlijk resulteert in functionele redundantie en onnodige onderhouds- en exploitatiekosten. Uit onderzoek 4 is gebleken dat een aantal van de hieraan gerelateerde issues direct impact heeft op de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan inconsistentie van klantgegevens, omdat die zich in meerdere (overlappende) applicaties bevinden. Tot nu toe lukt het ict echter niet om de business te doordringen van dit probleem en is er dus weinig aandacht en budget beschikbaar om het op te lossen. Applicatie portfoliomanagement (APM) biedt op basis van hetzelfde principe als project portfoliomanagement (PPM) inzicht in de aansluiting van de applicaties op de bedrijfsdoelstellingen. Het geeft een kijk op applicaties waarmee de business betrokken kan worden in het nemen van beslissingen voor het al dan niet operationeel houden van applicaties. Een trede hoger in de ict-hiërarchie vinden we de ict-services, ofwel de diensten die door ict aangeboden worden aan zowel interne als externe afnemers. Ook voor deze diensten is het concept van portfoliomanagement opportuun, omdat ook voor iedere dienst inzichtelijk moet worden gemaakt welke rol ze vervult binnen de organisatie, wat de kosten en opbrengsten zijn en hoe ze past binnen de strategie. Service portfoliomanagement (SPM) geeft hieraan invulling, maar is op dit moment voor de meeste organisaties nog een brug te ver. De belangrijkste oorzaak daarvan is een gebrek aan maturiteit op het gebied van proces en informatieverstrekking over de geleverde diensten en hun prestaties. Gezien de opkomst van cloud computing waardoor een ictafdeling uiteindelijk enkel nog de regie zal voeren over de geleverde diensten, is het echter wel een onderwerp dat snel aan belangstelling wint. Er ligt een duidelijke relatie tussen deze drie toepassingen van portfoliomanagement. Projecten worden vaak uitgevoerd in dienst van een applicatie, die op zijn beurt vaak een vitaal onderdeel vormt van een geleverde ict-dienst. Het is dus aan te raden om de Over de auteur: Marc Leijten is senior principal consultant bij CA Technologies op het gebied van project- en portfoliomanagement criteria die binnen een organisatie zijn bepaald voor het toetsen van de ondersteuning van de strategie en bedrijfsdoelstellingen, voor al deze toepassingen te uniformeren. In dit kader is het tevens belangrijk om er bij de keuze van een portfoliomanagementoplossing op te letten in hoeverre de oplossing deze drie toepassingsgebieden ondersteunt. Conclusie Het gebrek aan inzicht in de aansluiting van projecten, applicaties en ict-services op de strategie en bedrijfsdoelstellingen heeft grote impact op de mate waarin organisaties snel en slagvaardig kunnen reageren op de dynamiek van de huidige markt en de daarin steeds heviger wordende concurrentie. Het nemen van verkeerde beslissingen brengt zeker in een tijd van recessie grote risico s met zich mee en moet waar mogelijk worden voorkomen. De inzet van portfoliomanagement, voorzien van een sterk governance model, geeft organisaties het inzicht dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen over ict-investeringen. Bovendien brengt het de business en ict een stapje dichter bij elkaar doordat er eindelijk gecommuniceerd kan worden op basis van door beide partijen begrepen en erkende criteria. 1 How Project and Portfolio Management Solutions Are Delivering Value to Organizations IDC June Meer informatie over Net Promoter Scores, zie o.a. 3 Zie voor meer informatie over Philips Vision Onderzoek verricht door Atos Consulting in 2005 naar de problematiek van complexe applicatielandschappen Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren TIEM

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin. Jeroen Bode & Casper Nahon

Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin. Jeroen Bode & Casper Nahon Het toepassen van het raamwerk Bedrijfsvoering bij Stedin Jeroen Bode & Casper Nahon Inhoud 1. Eneco en Stedin 2. De afdeling Interne Bedrijfsvoering Stedin Jeroen Bode 3. Het project Inrichten Interne

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Leren van je top-performers

Leren van je top-performers Leren van je top-performers Met het optimaliseren van processen in het contactcenter is veel winst te halen. Een valkuil is te grote stappen te willen nemen. En kijk naar je top-performers. Wat doen zij

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV

Implementatie van Principal Toolbox bij UWV 12 Implementatie van Principal Toolbox bij UWV Even voorstellen Wat doet UWV UWV in vogelvlucht Projectmatig werken bij UWV Keuze voor Principal Toolbox Aanpak implementatie Hoe gebruiken we de Principal

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Resumé projectsuccesdefinities

Resumé projectsuccesdefinities Resumé projectsuccesdefinities Hoewel er weliswaar nog geen eenduidige definitie gedeeld wordt, ontstaat er wel meer en meer overeenstemming dat projectsucces een combinatie is van een goed verlopend project

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

Projecten scoren Op strat intenties. Scoren op service, risico en financiën

Projecten scoren Op strat intenties. Scoren op service, risico en financiën Benson In de methode van Benson gaat het om het kiezen van de juiste ICT-projecten op basis van de strategische keuzes van een organisatie(onderdeel). Het originele model is complexer dan op de volgende

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie

Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie pag.: 1 van 6 Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie Bron: Facto Magazine, nr. 12, 2001 Auteur(s): P. Stolk Wie zich nog de smid uit Asterix kan herinneren weet dat die er lustig

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Projectportfoliomanagement vereist aandacht voor mensen datum 15 januari 2007

Projectportfoliomanagement vereist aandacht voor mensen datum 15 januari 2007 Van Aetsveld BV Prinses Marielaan 2 3818 HM Amersfoort T 033 422 35 35 F 033 422 35 36 datum referentie Knelpunten en kansen in het middenmanagement van organisaties Het besef dat het wenselijk is projecten

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

ibisapps IBIS4Budget-live

ibisapps IBIS4Budget-live ibisapps IBIS4Budget-live projecten budgetten bewaken bewaken Quote In onze gebiedsontwikkeling heb ik behoefte aan actueel inzicht. In de stand van zaken van vandaag, maar ook in de kansen en bedreigingen

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Goede klanten, slechte klanten

Goede klanten, slechte klanten 14-17_Thomassen_10_2005 19-09-2005 08:53 Pagina 14 WAARDERING Drs J-P. Thomassen is directeur van adviesbureau TQM Consult, Rotterdam (tqmconsult@euronet.nl). Rendementsvergroting door sturen op de waarde

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V.

Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Colofon Titel Beloningsbeleid DUPI Insurance Group B.V. Versie 3.0 Ingangsdatum 1 januari 2016 Geldig tot 1 januari 2017 Samengesteld door Laatste versie bewerkt

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie